Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1879

4 hmr llaUMson i het Ea Uob vertaald en de opera zal ia het aaustauude seizoen te Londen opgevoerd worden Om mede te werken tot het voorkomen van teleurstellingen nemeu wg op venoek het volgende over uit het IMl NituicMad Mtjnieir th Seiheletr Ter algemeene waarschuwing on inlichting der bevoegde autoriteit verzoek ik U het ondcistaaude in Uw geacht dagblad te willen opnemen met uituoodiging aan de overige dagbladen om dit stuk over te willen nemen UEd bg voorbaat voor de plaatsing mgn dank betuigende heb ik de eer met achting te zijn UEd Dw üienuar Holterhoek E A van der BKL QH 12 Aug 1879 Küks Oiitvanger WAARSCHUWING Volgens annonce in het Nieuw va den Dag van beden bigft J H Fiers Chocolaterie Fraufaise Villa Murigoou te Soestdijk uicttegeustiuude de reeds tegen hem openbaar gemaakte klaohteü voortgaan het publiek allerhande aanbiedingen te docq Ue waarde dier aanbiedingen kan uit het ondcr taande blijken Den 27en Febmari II zond ik hem voor eene aanbieding van vier stuks photographieen benevens een lot in de leeuing der stad Milaan de gevraagde gelden per postwiasel bg het gedane aanbod waren de datums der toekomstige trekkingen van genoemde verlotingen aungewezeu en de uitbetaling der te vallen prgzen terzKkerd In vgf weken tgda niets ontvangende zelfs op twee aanvragen geen antwoord bedreigde ik hem bij een derde rappel met aangifte bg de politie en nu ontTiag ik ten laatste do photographiien benevens een bon goed voor een vijfde certificaat aandeel origineel lot stad Miloau Serie 2909 No 82 De waarde der photographieen daarlatende alsmede het verschil tasschen een aangeboden lot en een gezonden Yi certificaat aandeel wil ik alleen aantoooen welke óhanddijke zwendelary met dat lot of liever aandeel lot is geschied Na de laatstelijk plaats gevonden hebbende trekkingcti der stad Milaan liet ik te Amsterdam onderzoek doen ea welk antwoord ontving ik nu Het lot vaa Milaan is reeds in April 1872 uitgeloot vermoedelijk met 10 francs Wat moet men nu van deze bedriegelgke handel ze zeggen In Maart 1679 een lot als deugdelijk nit te geven dat reeds in April 1S72 is uitgeloot Ieder zij dos op zijne hoede en gewaarschuwd B Holterhoek 12 Aug 1879 Een spreekwoord zegt Men weet niet hoe een Icoe een haas vangt Dezer dagen is echter dat geheim opgelost en wel bg den landbouwer C J V te Schiebroek Een 14tal koebeesten liepen door elkander sprongen en dansten alsof zg zoonls een ooggetuige zeide de grande chaine uit de quadrille des lanciers uitvoerden De oorzaak van die verwarring was dat een haas hen in hun rust was komen storen en nu maakten zg gezamenlijk jacht op den haas tot hij cindelgk ouder den poot van een der koebeestcn den dood vond Hiermede was de rust in de koeienfamilie hersteld en tevens voor hen die er bij tegenwoordigwaren het raadsel opgelost dat we hierboven plaatsten Schitd Cl Men is zoo gewoon elkander na ie spreken en na te schrgven en zoo is bet langzamerhand als een bewezen feit aangenomen dat gevangenen het beter hebben dan soldaten De beer Mullemeester adjnnct kommandant van het huis vau verbetering te Hoorn geeft in de N R Cl eene schets van de voeding der gevangenen waaruit blijkt dat die bewering i dit opzicht althans zeer ongegrond is Ue gcvaiigrue eten met graagte wat van het voedsel der soldaten overschiet en hunne spgzen zijn in gehalte en hoeveelheid veel geringer Bovendien worden Zij in de laatste tien jaren veel strenger bthimdilil ofschoon niet vergeten wordt dat zij menschen zgii De heer Muilemeester brengt hiermede in verband 4e vermindering van bet getal recidivisten Het doet ons genoegen dat iemand die het weet de dwaling wegneemt die zoo algemeen bestaat Hij erkent echter dal de bnisvesting der militairen minder goed is dan die der gevangenen en dringt op verbetering hiervan aan Arnh Cl De zeven geredde schipbreukelingen van het verongelukle Belgisohe stoomscbip Louis David zgn van Brest te Antwerpen aangekomen Zg deelden o a bet volgende mede Den 3den dezer was alles wel aan boord maar tegen den avond viel er een mist die zoo dik werd dat hij tegen half tien gansoh ondoardriogbaar was en men met de grootste omzichtigbeid moest te werk gaan doch Ie vergeefs want eenigc minnfen later op bei oogenUik Tat heel de bemanning zich aan dek bevond werd men een geweldigen schok gewaar £ eu angstkreet ontsnapte uit ulier borst waut ieder begreep dat het schip had gestooleu en weldra bleef er over de uitgestrektheid der ramp geeu twgfel meer waut langs alle kanten drong het water in het vaartuig De Zouia David had op eene rots van het eiland Ouessant gustootcn en werd hierdoor letterlgk in tweeen gesneden Hut oogeubllk was verschrikkelijk oubesohrgfelgke verwarring heersohte aan boord ieder trachtte zich te redden Zes der manschappen klauterden iu de masten en deze waren wel de gelukkigsten want allen werden den dag daarna ten 5 ure s morgens door eene voorbijvarende buot gered De eerste stuurman Jaak de Fuuw was met eene plauk iu zee gesprongen en slaagde er in weinige oogenblikken later eene reddingsboei die van boord gespoeld was vast te grijpen Met dit enkel redmiddel heeft hij gedurende vijf lange uren in zee liggen drijven totdat hij eindelijk door zijn noodgeschrei de aandacht van een Fransche visscherssloep heeft kunnen trekken die hem zoo spoedig mogelijk aan boord nam Wat de overige 21 man der bemauniug betreft deze oflgelukkigen zgn allen verdronken Eenigen sprongen in zee en wilden zwemmend de kust bereiken maar werden door de kracht der eb teruggedreven Andere wierpen zich in een boot maar het brooze vaartuig sloeg onmiddellijk om en de ongelukkigen veruweuea onder de urnischeode golven Waarom de gele koorts vooral te Memphis woedt Omdat aldaar een onbegrijpelijke vuilheid heerschl en dit koortsnest precies is gebleven zoonls het was in het vorige jaar toen er omtrent 6000 menschen aan de gele koorts zgn omgekomen Wel werden toen gelden bestemd voor het reinigen der stad maar die sommen staan enkel op bet papier Het kanaal dat door de stad loopt ontvangt al het vuil en al den afval uit de 10 000 woningen dit is reeds 40 jaren lang het geval en er is in dat kanaal weinig of geen stroom De excrementen der 50 000 inwoners de krengen van honden en katten enz alles komt in dat ééne algemeene stadsriool Ditmaal is de ziekte niet aangebracht maar heeft zij zich zelfstandig daar ontwikkeld Beter grond kau de gele koorts wel nergens vinden dan te Memphis Zekere juffrouw Laura Addiscon directrice van een particulier weeshuis l eke d ouder den naam van vHome for friendless gjrls te Depferd Itiat thans voor het crimineel gerechtshof van Louden terecht onder beschuldiging van den dood te bebbea veroorzaakt van niet minder dan vier kinderen welke aan hare zorgpn werden toe ertrouwd Uit de voor den rechter afgelegde verklaringen blgkt dat miss Addiscot die nog slechts 22 jaar oud is de kleinen liet verkleumen van koude en bgua liet verhongeren terwijl de ongelukkige kinderen bovendien op de wreedste wgze werden verwaarloosd en mishandeld Voor ontbgt kregen zij brood met siroop Van eene portie siroop ter waarde van een siniver smeerde de directrice voor 8 kinderen eene geheele week Het middageten bestond in meel in water gekookt en zuurkool De zuurkool Waarvan al de kleinen moesten eten had dé waarde van 2 cent De kinderen werden dagelgks uitgestuurd om van deur tot deur te bedelen en haalden niet zelden dagelijks ieder l9 shillings op Van de meeste kleedingstukken heeft men de geschiedenis beschreven Doch de geschiedenis van den zakdoek heeft men steeds vergeten Toch is die wel merkwaardig Heel oud is dys geschiedenis nog niet Eerst de snuif dagteekenende van de 16e eeuw bracht ook den zakdoek in gebruik De geschiedenis spreekt niet van zakdoeken bij de oude volken de Hebreen de Chaldeën Assyricrs en Perzen de Grieken en Romeinen hadden geen zakdoek in den eigenlijken zin van het woord zij hadden een zweetdoek sudarium wanrmee zg bij sterk transpireeren hun aangezicht afc roogden Het gebruik van dien doek echter ula ueusdoeK zou iu dien lijd als ecu bcwgs van gebrek aan opvoeding zijn aangemerkt Den neus te snuiten in gezelschap von andere menschen zulk een eigenaardig leien te maken als het snuiten zou ougelioord geweest zijn Cyrus verbood den Perzen te niezen te spuwen en den neus te snuiten een verbod dat vooral wat het eerste aangaat bijna onmogdlgk is niet Ie ovrrtreden Flautus verhaalt dat men in Rome yó6t het sluiten van een huwelgk zeer ernstig onderzocht of de vrouw ook een neus had die tot onaangename geluiden aanleiding gaf Jnvenalis vertelt zelfs van een echtscheiding op dien grond Tegenwoordig is het geheel anders Nu behoort de zakdoek tot de onmisbaarste kleedingstukken ja de weelde die daarbij heerschl is gelijk bekend is zeer groot Eindelijk zij nog opgemerkt dat de zakdoek dikwgls dienst doet voor telegraaf dat hij in gezelschappen een groole dienst als waiier bewijst en dat ook op het tooneel de zakdoek een groote rol speelt Dezer dagen werd Ie Rome aan ecnige personen die zich jegens het algemeen welzgn verdiensielijk gemaakt badden medailles Uitgereikt Onder ben die met een zilveren medaille vereerd worden vinden wg den geneesheer Mariano SsIqzzq van Piedimoute Etnea Catania genoemd Deze dooter is dezelfde in wiens armen gei eraal Nino Bixio den geest gaf Doctor Saluzzo wgdde echter niet alleen zgn goede zorgen aan den ongelukkigen generaal maar tijdens de Ie expeditie naar Aljeh muntte hg ook door zgn gver in de veldambulauce van het Nederlaudsche leger uit De logeergasten in verscheiden hotels van hetPurijsche Qiiartier Moutmarlre vonden dezer dagen s ochtends voor hun deuren de laarzen niet terug welke zij den vorigen avond buiten gezet hadden een of meer onbeschaamde dieven hadden zich daarvan meester gemaakt Iu het verkeer met de Nederlandsohe koloniën en bezittingen in Oojt en West Indie kau mede gebruik worden gemaakt vaiji briefkaarten met betaald antwoord Het port vau een vooraf betaald antwoordis hetzelfde als dal vau de briefkaart zelve uamelgk7Vs oeu SlaaUd Te Meeuen is een standje geweest tusschea de bevolking en de aardapp 4enverkoopers Een der laatsteu moet gezegd hebben dat hg t volk dezen winter gras zou laten eten wat heftige verontwaardiging wekte De twist liep zoo hoog dat er een paar dooden zgn gevallen en de geudarmerie eu politie een Igd lang onmachtig waren tegen de woede der duizenden werklieden De rust is thans hersteld Aanstaanden Zondag en den daaropvolgende worden te Arnhem volkstreineu uit Twente verwacht die onder anderen 4000 fabriekarbeiders uit Enschede zullen aanbrengen Men meldt nit Woubrugge Bg bet doorvaren der sleepboot Haarlemmermeer die eeiiige met vlas geladen schepen Op sleeptouw had door de brug over de Woudwateriug had een der schippers het ongeluk van zijn vaartuig te vallen en in de diepte te verdwijnen hg werd echter gered dooreen der andere schippers De stedelijke raad van Plauen maakt de namen bekend van 135 kooplieden bij wie peper werd gekocht ten einde die aan een scheikundig en miorosoopisch onderzoek te onderwerpen Van 22 werd de waar vervalsoht bevondeiË Die vervalsohers werden vervolgd en gestraft Mevi Grévy en bare dochter vertoeven thans in de badplaats Eaux Bonnes Een brief van een buitenlander schrgft de Parijscbe correspondent van de Time behelst de volgende bgzonderbeden aaugaaude de gemalin van den President der Republiek en de daaraan vastgeknoopte opmerkingen Niets eenvoudiger en bescheidener dan de equipage en de manieren van mevr Grévy Zij doet alwut zg kan em onopgemerkt te blgven ondanks de moeite die men gedaan heeft om haar een iewnt loidruchti e huUe te brengen Tot den hotelhouder die by hare aankomst baar eene flesch van zgn besten wgn voorzette zeide zij dat ze gewoon was eenvoudig te leven en dat zjj te EanxBonnes geen fijner wijn deukt Ie drinken dan te J args In waarheid zij is de eenvoudigheid zelve en de hooge plaats die haar in de maatschappij ten deel is gevallen schgnt haar koel te laten Ik hoor aandachtig naar hetgeen het volk te haren aauzien zegt en ik ben verbaasd over bet uiteenloopende der meeningeu Eenerzgds wordt mevr Grévy s eenvoudigheid tot de wolken verheven men vindt dat zoo iets past voor de republikeinsche zeden en dot het tevens voegt uon de burgerlgke afkomst van den eersten raagistraalspersoon der Republiek en zijne familie Anderen zijn van oordeel dat Prankrgk in het Hoofd des Staats vertegenwoordigd moet worden met zwier en weelde dot Frankrijks geest niet strookt met zulk eene eenvoudigheid en dat zgne groole hoedanigheden van smaok en vcrfgning gevaar loopen indien het voorbeeld van goede sier en weelde niet gegeven wordt door hen die zgne eerste personages zgn Als bet volk over die zaak aan het rcdeueeren gaat trekt het met warmte party voor en tegen In mgn eigen land dat den monarchalen staatsvorm heeft zouden wg gaarne zien dat aan t Hof een voorbeeld gegeven werd van goede sier maar in Frankrgk is een voorbeeld van eenvoudige levenswijze misschien wenschelyk want het weelderige leven wordt daar overdreven Van Eolterdam Cappelle Moordrecht en Woerden vertrok Donderdag een exlrutrein naar Arnhem met ruim 1100 reizigers Van Arnhem en Zeisl Dricber gen vervoerde een cxlratrein ongeveer 700 personennaar Den Haog De chef der politie te Woronesch in Eualaud heeft een curieus besluit uitgevaardigd Er had zich aldaar een vrijwillige Brandweer gevormd Niet tevreden dat deze zich onder zgne bevelen had gesteld zond hij haar eene aanschrijving iuhoudende dat er ingeval van brand niet mag worden begonnen met blussoheu voordat hij zelf er bij aanwezig is en daartoe order geeft en wel omdat wanneer een gebouw eenmaal iu brand staat het er niet op aaukomt of men een poos moet wachten alvorens water te geven De leden der Brandweer hebben oumiddelyk besloten de nieuwe Vcreeuiging te verlaten wanneer dat besluit niet wordt ingetrokken Mcu verboult dat toen de onlangs overleden toonrelspeler Charles Fechler te Laiideu woonde de prias vau Wales hem dikwijls een bezoek bracht en zelfs in mimiek en grimeeriug les van hem ontving Op een goeden dag drong de prins zghe vorderingen in de kunst vtillende tooneu de vertrekki n der Engelsche Koningin binnen a s een Londeusch bedelaar De grap slaagde uog beter daii luj dacht want de Kouingin hem niet herkenpcade trok v chrikt aan een schelkoord en gelastte de tocgeschoteu bedienden onmiddebjk den iiidringer weg te leiden Het koste nog moeite It IConingiu er van te overtuigen dat de lyindringer eeu prins was Aiin het officieel verslag van de vetwacbtingen van den oogst in Noord Brabant over 1879 is het volgende ontleend De stand der gewassen geeft over het algemeen uitzicht op eeu middelmatigcn oogst tarwe staat vrg goed te velde rogge over talgenHj n niet dicht bezeten kort vau etroo gerst zal ondanks ziju slechten stand in t voorjaar nog een vrg goed beschot geven omtrent de haver wordt van de meeste zgden gunstig bericht boekweit staat goed de erwten zgn gued gelukt docb le booueu hebben door den regen veel geleden de opbrengst vau het koolzaad zal gering zgn aardappelen alaau nog gunstig doob bg bet reeds verschijnen Ier b keude ziekte zijn de uitzichten zeer onzeker de kl iver wei en hooilanden hebbeu door den laiigdurig u winter en het gure voorjaar veel geleden de hoedanigheid van het hooi was over t algemeen minder goed en de opbrengst slechts middelmatig Vele welen hooilanden staan nog ouder water e boouivruokten beloven zeer weinig alleen de perc eu uoteboomeu zullen ecu tamelgk gewin geven llarlverscbeureiid zijn de schetsen die verschillende ooggetuigen geven van de tooneelcu die t ongelukkige Senijewo sedert 8 dezer opgelevert Alle berichteu komen hierin overeen dat de brand s avonds tegen les uur aan den rechteroever van de Miljaoka ten huize van Simo Sokolowilcb door onvoorzichtige behandeling van spiritus door zekeren koopman Schwarz ontstond De Inugdurige droogte eu hitte waren oorzaak dat de braud in weinig uren tyils een outz iglgke uitbreiding had verkregen toen men den brand meester was en het seboonste gedeelte van Scrajcwo in emeulcu le puinhoopeu ten gronde log kon men den omvang van de ruïne idfs niet met zekerheid overzien Meu berekende slechts bg benadering dal 760 genummerde huizen in asch wareu gelegd ougerekend de stallen bergplaatsen en andere aiiiiboorigheden Meer dan 15 0 0 personen n aren zonder ilak eu onder dezen behoorden Ie aauziciilgkste bewuifrs vau de Servische Joodsche en Turks he wykcu de geheele handelsstand Ueek te zgn geruïneerd door het geleden verlies van 0 millioen gulden uf volgens sommige nog meer Men weet nog niet met zekerheid hoeveel personen by de ramp zgn oiiigckomen bij de ontploffing die de verwoesting deed ontstaan werd een man gedood nnar sedert Icu 8n worden onderscheidene soldaten vermist negen militairen en eeuige burgers zgn zwaar verwond in t hospitaal gebracht Den 9n woedde de brand zaohtkens voort s nachts werd door een opkomcndeu storm met regen gepaard ook de linkeroever van de Miljucka een oogenblik bedreigd doch tegen den morgen week de storm en daarmee t gevaar voor bet andere gedeelte der stad Men kou toen met het ruimen der puinhopen een aanvang maken eu ook een gedeelte der bevolking werde daartoe gerequireerd s Avonds slfgrii de vlummeu intusschen weer op in de wijk Tasclüi Han en tot den lln bletrf t vnnr daar zgn vi rwoesliugen aanrichten Ondanks de pogingen om t water uit een naburige beek in de stad Ie leiden werd de iu dit kwartier voorhanden zeer groote voorraad koffie suiker tabak vel enz door de vlamineu vernield Men schat het daardoor opnieuw geleden verlies op twee millioen gulden Dr Herbisch verioor al zgn wclensohiippeIgke iustrumcut de directeur vau den schouwburg Pelesoli werd geheel geruïneerd Tal van ainblciinren ui deze wijk woonachtig werden van have en dak beroofd en brachten er leruanwernood het leven af De meest gegoede burgers hebben te Travnik een onderkomen gezocht voor t overige is men druk bezig met de bevolking tydelijk te herbergen Behalve de fl 10 000 van den Keizer is bij het hulpeomité bestaande nit zes militaire gedelegeerden en regeeringscommissarisseu den kloostervoogd Kosanovic den opperrabbijn Salom verschillende leden van den stedelijken raad en den ge meentesecretaris uog en gift van fl 1000 van den Hertog van Wurtenberg iugekomeu Deu eersten dag deelde het comité 400 kilogram meel 1000 parlieu brood en fl 100 uit De houding der bevolking is goed er hebben wel eeuige diefstallen plaats gehad en eeu oogëublik heertchte er wel bezorgdheid voor de rust zoodat het 41e regiment was gecoiisigueerd maar de orde is zouder militaire tusacbenkomst gehandhaafd Rosa Bonheur die in vyftien jaar niets op eeuige teutoonstelling zond heeft thans te Antwerpen twee doeken geëxposeerd een daarvan stelt een hert voor Toen de Pruisen in 187 O te Pontainebleau kwamen werd prins Prederik Karel de villa van Uosa Bonheur aangewezen de prins liet de beroemde schilderes welen dat hg haar atelier wcnschte Ie zien hij kwam maar Rosa Bonheur was niet daar oin hem Ie ontvangen hij vond er alleen een ouden bedieudc en een hert dal ot mo el diende voor een schilderij Het was een tam ftert maar toen de prins het wilde sireelen begou het te schoppen en wierp bet deu prius eu zijn gevolg met aarde Een der adjudanten wilde het beest doodschieten maur de prins hield hem tegen en vertrok een geschreven bevel achterlatende dat de woning vau Rosa Bonheur zou worden gespaard Het oude wordt weer nieuw I In Zurich is eene inrichting geopend van zeldzamen aard het is een in alle opzichten trouwe navolging van een middeleeuwschen bierkelder De muren zyu beschilderd en met verschillende oude inscripticn versierd aan het einde der zaal ziet men groote in verschillende kleuren geverfde bicrtonnen op tafel liggen brooden pgpeu eu tabak ter beschikking van de bezoekers De lucifers zijn vervangen door tondel en vuursliig en de dagbladen door oude kronieken iu plaats van glazen eu flesschen viudt men er kruiken en kroezen lerwgl men er bediend wordt door mei jes in middeleenwst e kleedcrdraohl Stoelen en tafels zyu in overeeusteramiug met het geheel Op eeu tentoonstelling van antiqoiteitwif Ko nik eeue inrichting zeker een goed figuur maken en als curiositeit zal zy zeker iu het begin wel bezoekers lokken wg betwyfelcn echter of zg lang in den smaak zal vallen van het bierdrinkeude publiek uit de 19e eeuw De New Tori Time leveft eene beschrijving van het minst bekende gedeelte van Noord AmerikiiV te weten Nieuw Mexiko waar men nog ludianea aantreft vau den ouden stam der Azteken Deze Indianen wier aantal op 7000 wordt begroot bewonen 14 dorpen Zij ziju vreedzaam en gastvrij vooral in de districten Vlbuquerque en Bernadillo waar overigens de rykstc afstammelingen der oude Spaansche familien wonen Een der merkwaardigste dier dorpen is Taos waar bgua at e inwoners gehuisvest zijn in twee groote steenen gebouwen vnu vgf verdiepingen hoog en die den vorm cener piramide hebbeo zoodat iedere hoogere verdieping kleiner in oppervlakte is dan die daaronder ligt Die gebouwen bevatten eeu overgroot aaiil il vertrekken Meu klimt langs ladders van de eene Verdieping naar de andere en de toegang is door een opening midden in de zoldering D ze huizen hebben geen vensters liet licht komt door ronde galen Ills of ze voor kachelpypen moesten dienen iu de De Indianen vau Nieuw Mexico outvaiigen de vreemdelingen zeer goed maar het wordt geeu reiziger vergund i i het centrum der woongebouwen Ie komen alwaar de groole cstusa of het heilige vuur van Montezuma voortdurend onderhouden wordt eu de plechtigheden volgeus den ouden ritus der godsdienst van de Azteken worden verricht Ieder dorp wordt geregeerd dooi oflioieren die voor een jaar gekozen worden Het klimaat en het landschap zijn onvergelgkelyk schoon Santa F4 de hoofdplaats is gelegen 000 voet bjvcn de zee bijni op gelyke hoogte als Mexico De Indianeu van Nieuw Mexico zgn Amerikaansche burgers maar daar zg van het belalen van lasten vrijgesteld willen blijven willen zij geen deel aan slinimingen nemen eu ook geen ambten beklecden Men viudt op hun grondgebied een groot aantal bouwvallen vnu aloüde monumeulen Ier Azteken uit den lijd toen Perdiiiand Cortes zich vau Mexico meester mankte Vooral worden deic gi deukteekenen naugetrolFeu op het bcrgvlak Jjlorado en iu het Noord eaten van Arizona Sleenhoopen von een roodachtige kleur zijn bedekt met ruw ingegrifte teekeningen allerlei soortenvan dieren voorstellende als bisons slangen en ratten ook komt veel voor de afbeelding van gespannen bogen Er tiestaan echter in het land goea verhalen of legenden meer die den oorsprong en de beleekenis dezer beelden aanduiden Een geacht ingezeten te Oosterend op Texel haé een zoon die vódr ruim drie jaren als korporarf by het Indische leger naar de Oost vertrok DewM B derl het begin des vorigen jaara geen bericht va4 dieu zoon ontvangen was maakten de ouders ziob bezorgd en lieten in Mei dezes jaart door partioaliera tusschenkomst een onderzoek iustellen by de militaire autoriteit te Batavia Vnn door nu werd dezer dageit het bericht ontvangen dat genoemde korporaal den 8 October 1878 op zekere plaats in Atjeh waa ovcrieden Dus reeds ruim tien maanden geleden I Waariijk men schijut aan onze ministeriëu ia vele opzichten oiiverbeteriyk te zijn Er heeft zich in Engeland een associatie gevormd die zich noemt de auti Iinperiidist League Het doel van deze vereeniging is voornamelgk dit door vlugschriften en vooraiachlen vau bekwame schrijvers en sprekers de aa iJacht vau het publiek te vestigen op den toenemeuden roof genoemd annexatie door de grootere op de kleinere staten gepleegd Nevendoel van den bond is er op te wijzen hoe dynastisohe alliantie en verwikkelingen een aadeeligen invloed kunnen uitoefenen op het lot dér volken Bij het comité van deze vereeuigiug merkt men den uanm op van een onzer laudgenooten den heer Alex V W Bikkers LL D Reeds heeft dr Bikkers een voordracht gehouden in den Tower Hamlet Radical Club over de Transvaal naar aanleiding van het erk van den heer Tromp eu onze landgenoot zal Zondag a s in dezelfde club over Hollands verleden en toekomst spreken y p de befaamde Luneburgerbcide boort men naar peiroleum Men heeft smeerolie gevonden op eeqe diepte van 180 voet en hoopt nu diejjer borende petroleum te zullen vinden De korrespondent vau een üuitsch blad verheugde zich daarover Hg ziet reeds in zijne verbeelding de Ameril aauscbe i oliedistrictru door de Luueburgerheide geslagen en schrijft Het zou zeer verblijdend zyn indien wg ten minste een deel vau de petroleum waarvoor wy thans ons oeA Duitsoh geld betalen binnenslands produoeerden Alweer een die zich verbeeldt dat het buitenland zich vetmest met goed Duitsoh geld en dat de verbruiker uit vaderlandsliefde aan Dnitsche produkleii billig ober schlecht de voorkeur zal geven boven buitenlaudsohe Intusschen wie weel welke verrassingen ons de Drentscheheide nog voorbehoudt iV Gr Cl Laatste Berichten Londen 15 Augustus Hel parlement is heden geprorogeerd met eene rede von de Koningin Daarin wordt gezegd dat de betrekkingen met bet buitenland hartelijk zijn De invloed der Koningin word aangewend ter handhaving der verplichtingen voortvloeiende uit de Iroctaten en lot bevestiging van den algemeenen vrede De bepalingen van het trac aat van Beriijn worden trouw uitgevoerd Met de afbakening der nieuwe grenzen is men bijna geheel gereed Hoewel de rampen des oorlogs Turkye belet hebben de gewenschie hervormingen in te voeren zoo heelt toch de Engelsche regeeriiig de Porte gewezen op haar belang ora hare verbintenissen te dier zake nn te komru In de sluitiugsrcde wordt voorts verklaard dat Frankrijk en Eiigelan I liet eens zijn aangaande het nieuw gevestigd bestuur in Egypte Niet eeuige toespeling op Griekenland vindt men in de rede Burgerlijke Stand RGBORËN IS Aug Arend Curnelis ouders S de long ru K KuDst Francisciis Jacobes ouders F Hoosbeelc en S F T n Getderen 14 Pieter Bcruadus Gijsbtrt ouders G Dorlinnd en J an der Liuo Jarob l ietur ouders M P Oosterbcik en L Orerhccn sbcit en Lecotjo ouders G Kooy en C an Winkrl J5 Pieter ouder J van Kgit en ë Vernaai Pieter ouderii It C de Hruio on D J Feonet Pieter Cornells ouders J au Tellingen en C M den Hoet Coraelis ouders P L oa en J de Ruittr 16 Gcrrt ouders 6 Besjes en J M Arcodt OVEKLEDH 14 Ao J E C vait Asch 14 d ONUËKTROUnOi 15 Ang I Ounentel 24 j en M Vergeer 88 j P von E ik 23 j en N B rnc eld 28 j J J van der Meer 26 j on M A S oiicllt te Pargs 31 j G Hoebeek 30 j eu A van Dijll 36 j J J Rietveld 24 j en J Mulder te Oudsli oorn 24 j ADVERTENTlfiN Bevallen van een Zoon A C D BOCK Kmé s Ilage 13 Aug 1879