Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1879

Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN MATFABTII S wereldberoemde met 50 prijzen bekroond in alle landen Tan Europa wordt geleverd Toor bandgebruik vooi 1 2 3 of 4 trekpaarden met benoodigdheden franco aan elk spoorwegstation met waarborg en pr ttijd THeurg machine om onkruid te plukken Sakaelmachinea Gfutmolens tot de bill kste prjjzen Catalogus Jranco en gratU Agenten gezocht Pft MAYEABTH C o Machine Fabriek te FranifoH ajd Main 25 JARiaE TAM D KUIJTER MN C J WALLER Gouda 16 Aug 1879 Woensdag 00 iligustns mm ïmm 1879 N S337 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlentiebliMl voor Gonda en Omstreken De insendlng van adrertflBtito kan escbieden tot Mn nor dei namiddags van den dag der nitgave Ondertrouwd CORNBLIS WITTE tan de VELDE EN JOHANNA PETRONELLA SMITS Moordrecht Ondertrouwd FREDERIK SMITS CJ EH I JOHANNA TAN DB KASTEELE Moordrecht Ondertrouwd J J TAK DEB MEER EN M A S CONELLI Tan Dordrecht Oouda 15 Aug 1879 ♦ Ondergeteekeuden betuigen bg deze ook namens hunne Kinderen hunneq hartelgken dank Toor de Tele blaken Tan belangstelling bg gelegenheid hunner 25 JARI6E ECHTVEREËNItilNG onderronden J KRIJGSMAN S M E KRIJGSMAN Meijbb Cfeuda 16 Aug 1879 Al die iets te Torderen heeft Tan of Tersebnldigd is aan de nalatenschap Tan den Heer ANTONIE DE VLETTER Az gewoond hebbende te Gouda en aldaar oTerleden 25 Julij 1879 wordt Terzocht doarTan opgaaf of betaling te doen TÓór 1 September e k teu kantore Tan Notaria Mr KIST te Gouda 6g onderhandsche acte dd 6 Aug 1879 te Gouda geteekend en aldaar dd 15 Aug geregistreerd is de VENNOOTSCHAP tot het drflTen Tan HANDEL in MANUFACTUREN en AANVERWANTE ARTIKELEN onder de firma Kaïiling en BetMage tnsschen de ondergeteekeuden bestaan hebbende n geTestigd geweest te Gouda ONTBONDEN te rekenen sedert 30 Julg 1879 en daarbij bepaald dat de eerst ondergeteekende O V Kauling de zaken der ontbonden Vennootschap zal Tereffeneu G V KAÜLING H A BENTLAGE De GBBBEIDE SPItEI gevallen op m 55 Kleiw E 83 Door het Tertrek Tail 2 Kostdames kunnen met September 1 of 2 Heeren Kost en Inwoning met VRUE KAMER bekomen res onder l ter G aan het adTertentieburean Tan A KOK COM Boek en Kantoorbandel te Gouda te iOUDA De LAATSTE INaCHBIJ VIN GsooT het schooljaar 1879 1880 heeft plaats op ZATERDAG 30 AUGUSTUS e k des nam Tan 1 2 in het schoolgebouw Het TOELATINGSEXAMEN en de HEBEXAMENS worden MAANDAG 1 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangeTangen De ondergeteekende blgft intusschen bereid tot het geTen Tan rerdere inlichtingen De Directeur Dr W JULIUS ÜITBEHANBTEEOOF Een zeer NET HUISJE met tweeKAMEBTJE8 KEUKEN ZOLDEB en FLAATSJEf met uitgang achter en gezicht op het Plantsoen üe kooppenningen kunnen er tooi een gedeelte op bljJTen staan Franco brièTen onder N 315 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw de ROTTE Traagt zoo SPOEDIG mogeiyk EE DIEHSTBODR Met toestemming Tan de Directie der Baderstoomboot d USSËL belast de ondergeteekende zich met COMMISSIËN te GOUDA ROTTERDAM en TU8SCHENGELE6BN PLAATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Gouda aan de Punt B N 113 LEERBOEKEN en AÏLASSEJM Toor de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL zgn Toorhandfin bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 19 AUG 1879 Toorm ten Negen ure in de Crabethstraat Q 193 te Gouda ten OTerstaan Tan Notaris Mr KIST van een netten Iriboedil en verdere Roerende Goederen waaronder Goud Zilver en Juweel Daags te voren Tan 2 5 uur te zien De ondergeteekende door aankoop in het bezit zgnde Tan het middel tot VERDELGliW VAN WASDGIDIERTEN zonder beschadiging Tan verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdeljjk in de gunst zgner stadgenooten aan Hg belooft niet alleen eene stipte geheimhouding maar ook eene prompte en uiterst civiele bediening Betaling na overtnl ng J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeneweg L 22 Timmerman Gonda Dmk van A Brinkman OPENBME SCHOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 2G AUGUSTUS 1879 des namiddags ten 5 uur in de respectdve sclioollokalen de DRIE MAANDELIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden Tan de leeriingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October a s Terlangd wordt Wgders wordt dienaangaande Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Plaatselgke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEK VA GOOB Gouda 16 Augustus 1879 J BL KIEBSRT markt gooda maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is Tan 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN Tan Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste Tindmg ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Bente van Depositors f 7o 3 o3V a 3 U 7 4 7o 7o Opvraagbaar na drie dagen één maand twee i drie zes twaalf Van deposito s Toor één nmand en langer wordt de rente Toomitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst Tan den heer Mr J FORTUUN DRÜOGLEEVER Advocaat te Gouda Openbare Verkoopingf TB GOUDA op MAANDAG 18 AUGUSTUS 1879 des Toormiddags ten EH ure in het Koffijhuis to Habmonib aan de Markt aldaar Tan TWEE HUIZEN en ERVEN wgk R Nrs 347 en 348 aan den Fluweelen Singel te Gomh en een HUIS ERF TUIN en perceel WEILAND daarachter groot ruim 33 Aren En ACHT HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda wgk R Nrs 76 tot 80 en 41 42 en 43 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoren Tan de Notarissen FORTUIJN DROOGLKEVER en MONTUN te Gouda VIEEDE JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIBRTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn terwgf Toor belanghebbenden Terscheidene getuigschriften tër inzage Toorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden TOor en alleer men Tan de geheele uitroeiing oTertuigd is terwgl eene garantie Tan 3 jaren wordt Terzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gmida In bgzondere gevallen kan men zich abonneeren De nügaVe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG n VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgaTe is den aTond Tui DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franeo per post 2 MISGEWAS In de iutste weken heeft zeker raenig bezorgd hoisTader de berichten omtrent den toestand der verschillende gewassen nagegaan en die leotuar was verre van bemoedigend vooral de berichten van de aardappelen dat hoofdvoedsel van ons volk waren hoogst ongunstig De vroege zgn geheel weg en Tan de late üd weinig tereohtkoraeo oo luidde het en de prgzen bevestigden maar al te zeer die oogonstige tydingeo Gelokkig zgn in de lartste dagen de berichten gnnstiger geworden De droogte die op dis vele regenbuien gevolgd is zg moge niet Tan langen duur geweest zgn heeft nog veel hersteld wat men reeds verloren waande het raauTerboaw Talt mede de aardappelziekte is tot ataao i da TOumitzicbtBn snn daardoor aanmerkdgk beter zoodat men reeds hoop koestert op een matjg gawas der late aardappelen waarvan de daling dor tegenwoordige prijzen een oumiddelgk gevolg cal zgn te meer daar de oogstberichten oit de andere kkuden steeds beter woidm en dos de vteai voor gebrek en duurte reeds veel is verminderd Droogte blgft echter noodig om die gunstige verwachtingen te Tervullen nat weder zou de norzaak kunnen zgn van een mis was gelgk aiD dat Tan 1846 Gelukkig eTenwel en dit ter geruststelling Tan zooTclen die met bezoradheid den winter te gemoet gaan is sedert t jaar Tan misgewas en duurte Teel Teranderd Ook in den afgeloopen winter waren de aardappelen buitengewoon duur het koren evenwel bleef buitengewoon goedkoop en bg de korenprgzen van tóén kon men over geen duurte der eerste levensbehoeiten kingen men behoefde zich slechts ran het gebruik van aardappelen te onthouden en of dit wel zoo oadeelig kan genoemd worden is te bctwjjfelen Men leze slechts wat Dr Bdcbner in zgn topografische beschrgving van Gouda Tan dit Toedsel zegt En zooals het in den afgeloopen wint was zal het ook nu zgn door de rerbeterde middelen van gemeenschap In 1846 toen de korenprjjzen meer dan het dubbel wa en der tegenwoordige was het spoorwegwezen Tan een groot deel Tan het Taste land nog in zgn geboorte de eerste spoorwM werd hier telande eeirst in 1839 geopena en ook o Duitschland was nog geen sprake Tan een spoorwegnet Maar wat van nog oneindig meer peUng is Amerika was toen nog niet wat het is de laatste jaren door de betere middelen van f imeenschap geworden is de graanschnurvan uropa Been Europa veel geld beschikbaar geateld om Amerika van spoorwegen te voorzien hebben duizenden aanzienlgke schade geleden door de daling van vele der spoorwegactiën die nadeelen worden ruim vergoed door de gemakken die de spoorwegen aanbieden voor het vervoer der producten uit het verre Westen vooral nu leusachtige stoombooteu die goederen te Ncwïork eu in andere havens in ontTongst nemen en in korten tgd oTervoeten naar de plaatsen waar de behoefte het grootst is Een tgdelgke duurte moge ontstaan van hongersnood waardoor TToiger Europa gAteisterd werd en die nu en dan in minder bedohaa£l landen zelfs in het zoo vruchtbare IndiS voorkomt kan geen sprake meer cgn de Mggiaaf en de stoom zgn daartegen een aÜoend middel De duizenden hectoliters tarwe die Aawika OTer heeft vinden nn hun weg naar Borapa en verhinderen de buitengewone rgzing van de prgzen der eerste IcTensbehoeften ook bg misgewas in eeuige landen der oude wereld De uiterst goedkoope prgzen in afgelegen strekaa zooals b T m Troeger jaren in den aehterhoek van Gelderland mogen verdwenen zgn na den Mote der spoorwegen zg verhinderen ook de teugewone duarte en brengen me r getgklutttiB de preien in de verscnillende streken niet deeiits van ons lan 3 maar ook van andere landen die mede de voordeelen genieten die de betere middelen ran gemeenschap aanbrengen Een zaak is daarbg slechts noodig de handel die het Terbroken eTenwicht moet herstellen die Trg moet zgn in zgn bewegingen die moet kunnen koopen en Terkoopen waar dit met het meeste Toordeel kan geschieden moet Tan alle hindernissen die hem in zgn vrghcid belemmeren ontslagen worden vrghandel en goede middelen Tan gemeenschap kunnen alleen de oude wereld Toor de geTaren Tan misgewas bewaren Valt dat in gewone tgden minder in het oog de laatste jaren hebben bet zoo duidelgk in het licht gesteld dat men zich moet verwonderen dat er nog raenschen gevonden worden die van de beperking der faandelsvrgheid voordeelen voor het algemeen Terwachten en men moet wel het Doitsche volk beklagen wiens belang zeker zeer slecht gediend wordt door de handelingen van een kleine paitg die ten gerieve der grondeigenaars invoei rechten heefl doorgedreTen op de eerste leTensbehoeften Klaagt men in Duitschland over duurte men zal het aan zich zelf te w ten hebben Niet slechts zal men het Tolk de invoerrechten laten betalen maar bovendien nadeel ondervinden van de voorschriften en bepalingen waarmede men den handel lastig moet Tauen om de invoerrechten te kunnen nefen En het grootste ongeluk van zulk een stelsel is dat men niet kan b gven staan maar om de billgkheid te bewaren men de dwangmiddelen steeds moet vermeerderen Heeft men de grondeigenaars schgnbaar geholpen door de invoerrechten men dient nu ook de bakkers p de eene of andere wgze te hulp te komen en dan kan men het groote publiek toch niet zonder verdediging laten maar moet prgzen bepalen voor de voornaamste voedingsmiddelen met andere woorden men moet tot een zetting komen waardoor niemand tevreden kan gesteld worden Vrjjheid van handel eu goede gemeenschapswegen niets meer maar ook niets minder is or noodig om ous voor rampen te behoeden die vroeger geregeld terugkeerden niet ten ADVBETBNTlfiN worden gepIwUt ▼ an 1 6 regels 50 Oenten iede regel meer 10 Centen GROOTB LBTTBH8 worden berekend naar plantsmimte Afcohderlgke Nonunera VUF OBNTIÏff gevolge Tan natanrlgke oorzaken maar tm geTolgorran de dwaasheid der menschen Mogen wg ons in die twee zaken Terheuge l dan kunnen wg de toekf mst gerust t moet gaan en de dwaasheid Tan anderen zal ons toi voordeel zgn L BUITENLAND Bulleslanilscli Overzicht Hst orgnsii van 6ambett i de SéptiUiqi Tra fmMt levert mref een be gs voor de veranderl jkhrid van de FranKbeo op paKtiek gebied in de wet op de Alf emeeae Baden w r3 looaU men tieh herinnert wijselgk bepuld dit men op de verj denugeo niet aan politiek mooht doeu men vreesde dat zonder de bepaling die Saden even zoovele kil belenda Kanwrtjea leaden worden Onder conservatieve Minigteries werd door de S paUift I ameaite met een aantal andere bladen ateeda met kracht aangedroDKen op de haudhavinf van genoemde bepaling vooral in den tjd van d fusie Maar nu de onderwyawet van Feny gevaar loopt in den Senaat en een Iana agitati ireusohelyk wordt geaaht voor die wet komt genoemd blad mei eeu oitnoodiging aaa de Algemeene Kaden om moties ten gunale van de Ferry vet aaa te nemen I Voor bet eent aedert 30 jaar is de 16a Aug Napoleonidag te Fargs ditmaal voorbijgegaan tonder dat er een mis in de Augast ner lïerk weid gelezen De ballon captif van Giifard te Parjjs i gebarsten tengevolge van de hevige windvlagen sehearde het stevige orahulael toch kon de ballon aan een dmk of een traetie van 15000 kilogram weerstand bieden De ballon had Giflitii 600 000 frea gekast Ben zqner vrienden troostte hem met de opmerking dat er nog meer menroheu souden komen om den geaohenrden ballon te zien dan er geweeat wareo om hem gevuld te ilen Een nadere bevestiging van het aannemen van het verzoek om ontaliig van Andrauy ij nog niet versobenen maar er is veel groud voor de meeuiug dat bet ofBoiëel ontalag niet eer zal worden gepubliceerd voor gelijktijdig de benoeming van den opvolger kan worden meegedetrid Men apreekt iutussohen van de waarneming van de bnilruUiidMbe saken door Hofmaan en Orczy terwijl l opvolger nu meer op den voorgrond tre it Kurolyi Disie laatate naam klinkt veel waaraohijuiyker dan die van Haymerle en anderen de grootste moeilijkheid bq de keuie is de intime betrekking vnu Oostenrijk tot Duitsobland en BIsmnrek Weet wat hij a iu Karolyi heeft omdat hü ambassadeur te Berlijn is weest hij werd van daar naar Londen verplunlal Of by echter geheel persona grata is is een andere vraag men roompelile in den Inalsteu lijd van Karolyi s verblijf te Berign iets van persoonlijke onaangeuaamhedeu mei den Rijkskanselifr welke echter sijn tegengesproken geheel ingewjjd in de groote geheimen is Karolyi jeker d t bewijst ijn verbiyf te BerliJM en te Londen Sommigen houden hel er echter voor dal Andrassy wel eens kon blijven de moeilijkheden b j de keuse van een opvolger sgn aoo groot soo redeneert men dat de Keizer wellicht 211I eiudigon met een beroep op l