Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1879

a Vnuy trelwilleudheid Alwat ofBoiens is gaat intuMohen oort met te rerwkeren dat er ToUtrekt niet het minale rerbnnd bestaat tussohen Andrassj s rertrek en het nieuwe Oostenrgksohe Ministerie Andraaay loa reeds lang lija ingewgd in de gehei men rail Taaffe en ryn plnnneo geheel hebben goedgekeurd Men kent onze meeuiog onr dit gesohrqf In Engeland heoht men over t gaheel weinig aan bet verzoek van Cetchwnyo om vrede te maken de Daily Neui grlooft op grond van Kaapcohe berichten dat de boodsohappen van den Kalu koning slechts spionnen tijn die de bewegingen der Engelschen willen nagaan BINNENLAND j GOUDA 19 Augustus 1879 Zooeven is alhier bet volgende telegram ontvangen £ en voorloopig bericht meldt OVERIJSEL verloren Equipage allen gered I Door Z M den Koning is benoemd tot ambt van het opeub min by de kantongerechten in het arr Rotterdam voor de kantons Rotterdam eerste kant en Schoonhoven ter standpl Rotterdam mr J Kulff adv te s Hage en voorts is aan de hierna gen ambt van het opeiib min bij de kautong in het arr Rotterdam nader het volgende rechtsgebied aangewezen nl aan mr W C A Scholten de kant Rotterdam tweede kant en Gouda ter standpl Rotterdam en aan mr U M C Poortman de kant Schiedam Brielle en Sommelsdijk ter standpl Schiedam Gisteren had de gewone jaarlqksche prgsuitdeeling der Ijatgusche School plaats Zea leerlingen van ile vierde klasse werden naar de Hoogeschool bevorderd L J Meijer P C van Dillen G Baggernlaii J V Meijer P P de Haseth Everts en 1 C Idenburg Aan L J Mejjer viel een prijs ten deel voor alle talen en wetensehap ien Aan P C van Dillen een getuigschrift voor alle talen en wetenschappen en eveuzoo aan J F Meqer en P F de Haseth Everts O Baggerm n ontving een getuigsofarift voor Latgn Grieksoh Geschiedenis en Fransch Voorts werd een oratie in de I atqnsohe taal gehouden door L J Meyer over fanaital door P C van Dillen over Firgiliiu door G Baggerman over Caetar Xa een afscheidsgroet van den Rector aan de leerlingen die naar de Hoogeschool overgingen werden de leerlingen vjin de 3de klasse naar de 4de bevorderd naraelyk W C Kersbergcn en N A Kortland Beide hadden aau alle elscben voor het ontvangen van een prlje voor alle talen en wetenschappen voldaan en alleen het Latijn had aan Kersbergeu ecu prgs aan Kortland een testimontium toegewezen Van de 2de naar de 3 Je klasse ging over A G A Idenburg met een prgs voor Latgn Grieksoh Fransoh Geschiedenis en Aardrqkskaude Van de Iste naar de 2de klasse werden bevorderd G van der Giesen mH een prijs in Latgn Grieksoh Geschiedenis en Aardrijkskunde Nederlandtch Hoogduitsoh en Fransch F J Kruit van Stolwijk met een getuigschrift voor Latgo Grieksch Fransch Geschiedenis en Aardrgkrkuude en T i Kruit van Reeuwijk met een getuigschrift voor Fransch GeBchiedenis en Aardrijkskunde Na de gewone toespraken vestig Ie de Rector het oog der toeUqorders op het naderend einde der school De laatste cursus zon aanvangen van eeue inrichting die eenwen had bestaan en voortaan eene pUuts ledig ton laten die zg jaren lang met eere had vervuld Hij hoopte dat er dan eene aangename herinnering daaraan b j de Burgerij zou aehta rblijveu Men leest in bet Daghlai Met zekerheid meenen vg te kunnen mejdpn dat de opdracht tot Kabinpts furm itie door Z M den Koning den heer mr ü Th baron Van Lynden van Sandenburg verstrekt tot een rtsuliaat heeft geleid Echter bezitten wij op dit oogenblik nog geen zekerheid omtrent de titularissen waaruit het Kabinet zal zgn samengesteld Men noemt intussehen voor boitenlandsche zaken heer mr C Th Iiaron van Lynden van Sandenburg koloniën mr W baron van Goltstein justitie mr A £ J Modderman hoogleeraar te Leiden waterstaat jhr G J G Klerok oorlog generaal H J R Begen marine W F vaa Erp Taalman Kip Zooalf hierboven gezegd is noemen wg deze La nen uoohthans slechts onder reserve Men zal opmerken dat in dit Igstje noch een minister van binneuluudsche zaken noch een van fiaanoiSn vooskonit Het gedeukteeken voor Aart Admiraal zal Maandag 1 September des namiddags ten twee urf te Schoonhoven wordeo onthuld Ben bij het departemAit van kolonifin ontvangen telegram van den gourerucur generaal van Nederl Indië dd 12 dezer bevat de navolgende berichten omtrent den staat van zaken in Aljeh Na de verineestering van s viands versterkingen in de XXVI Moekim keerde in die landstreek zoowel als in de XXII Moekim de gevluchte bevolking langzamerhand terug hoewel de te Selimoen achter Gliëng verzamelde hoofden haar dit met geweld trachten te beletten Een deel der hoofden nestelde zien te Lamtob in het gebergte op de grens van Fedir en verzamelde daar een grooten voorraad wapens en levensmiddelen De gottveruenr heeft daarom ten krijgsmacht over zee derwaarts gezonden op wier verschgning de hoofden zgn gevlucht waarna alle bergkampongs zich onderworpen hebben met overgave van wapeus en arannitic Sedert hebben de te Selemoen verzamelde hoofden zoomede Toekoe Aris vait de V Moekims een afgevaardigde naar den gunverneur gezonden met brieven waarin zg hun verlangen naar beëindiging van den oorlog te kennen gaven en hunne onderwerping aanboden Uit Alphen a d Rijn schrijft men De fabrieken van vruchtensappen die aan onze gemeente eenzekere vermaardheid geren ziju thans in vallen gang en geven aan vele handen werk Ofschoon de Westlandsche bessen door het koele en natte loraerweder niet zoo groot en saprgk zgn als andere jaren is de oogst toch vrg bevredigend Jaarlijks breiden die fabrieken zich uit en bezwaarlgk kan men zich een denkbeeld vormen van de hoeveelheid bessen die verwerkt worden om aan de steeds toenemende binnenen buiteiilandsch aanvragen te kannen voldoen Bovendien legt inzonderheid de firma L Varpssieau h Zonen zich toe op de vervaardiging van allerhande verfrissohende dranken uit Hullandsche vruchten die op een tentoonstelling een waardigen tegenhanger van VVgnand Fockink s collectie drinkwaren zouden kunnen Tonnen Op de vraag of er bedenkipg bestaat tegen bet verieenen van doorloopeode vergunningen tot invoer van Amerikoansoh lumd ee heeft de minister van binnenlandsche zaken gea itwoord dat het hem nit vrees voor overbrengin f van longziekte bedeukelgk voorkomt vergunning t f vèrleenen tot invoer van slachtvee met het doel om daarmede handel te drgven en dat die vergunningen behooren beperkt te blijven tot invoer van enkele stuks slachtvee aan slagers die naby de grenzen des lands wonen De Miuister van oorlog heeft bevoleu dai er bg het 2de en 6de regiment infanterie bij de aanstaande oefeningen proeven zullen genomen worden met het door de onderofficieren en minderen doen dragen van voedwindsels in plaats van sokken of kousen t welk in het bnitenlaud zeer goed moet voldaan hebben Deze dracht die zeer luchtig en goedkoop is vereiseht eene zoigvuldige voorafgaande oefening in het aanleggen der banden of windsels Een officier der infanterie beveelt in het llaiiddtUad de volgende bezuinigingen aan ojy de kleediug van den soldaat der infanterie De gele uitmonstering verkleurt spoedig behoorlijk vergelen is niet doenlijk hg moet tins dikwgl vernieuwd worden men vervaiige ze door blauwe evenals bij het 2de en 4de reg huzaren Ouk dehalssnoeren kannen licht blauw zijn Men schaffe sohako en kwarticrmuls af en vervange ze door eene pet in het genre van de offieierspetten van het O I leger Men schaffe monwvest en korte jas af en vervange ze door een tnuique zooals bij de Fransehe infanterie Men geve de man 2 of 3 linnen broeken dieiedere week evenals zgn ondergoed voor rekening der menage worden gewasschen deze broeken worden dan in den zomer steeds gedragen ook bg oefeningen en raarschen hierdoor wordt de laken broek gespaard en het gemak van den man l vorderd Vrgdag werd ds gemeenschap tussehen Terschelling en het naburige Vlieland geopend door een prachtigen telephoon in verbinding gebracht met den pas gelegden kabel Bleek het dat die kabel ruim 10 000 meter lang uitmuntend gelegd as de proeven voldeden odr uitstekend Alles werd heel dnidelgk op de beide kau oren verstaan Eerlang zal de gelegenheid worden opengesteld om van hier berichten per telephoon naar Vlieland te zenden van waar ze dan als telegram verder kunnen worden overgebracht Te Botterdora zal waarschijnlijk een centraolmogasijn van de vereeniging Eigen Holp worden opgericht Eenige belangstellendeu willen voor eigen rekening en met eigen kapitaal daar de zaak vestigen Alle districten in het land zouden uit dit magaign bediend kunnen worden Van eene mogelqke winst moet de helft uitgekeerd worden aan de leden van Eigen Hulp naar evenredigheid tot de door hen in het magazgn bestede sommen Eene commissie door het hoofdbestuur van Eigen Hulp benoemd zou wakeu dat slechts zuivere en onvervalschte waren uit dit magazijn geleverd warden Men moet echter weten op hoevele leden die de zaak steunen willen men rekenen kan Vau hun aantal hangt het af of het plan doorgaat Niet zonder invloed op den toestand onzer literatuur is hel feil dat tengevolge van t overlgden van den heer P A Thieme het fonds der firma verkocht zal worden zoadat de QMeiu SdUie m Lmnep routtaM Sciimmel Nederl AuUurt Neerlmd t BièlioUeek enz enz in andere banden zullen overgaan Dat ook G L Fiinke zich van zijne fonds artikelen gaat ontdoen en dat dus o a MuUatuli omler den ijamer komt is zeker niet van gewicht onibloot Ook van andere aanstaande groote fonds veiliugtn wordt gesproken Natnurlgk is het voor de waardeering en verspreiding van boeken twee zaken die niet altijd samengaan niet zonder belang of onze besta schrijvers naar Bulle of Koster zullen verhuiam of niet Er is niets vau te voorspellen maar de groote massa die te gelgk aan de markt komt moet dezea of genen wel huiverig maken en kans geven op speculatie De OMau £difu bgv telt f 70 000 deelen loodat naar de laagste prgsberekinp toch zeker nog ƒ 9000 a ƒ 10000 noodig zal zgn voor dit eene artikel t Is te hopen dat onze groote uitgevers in weerwil van de slechte tijden onzen letterschat in veiligheid zullen durven brengen Uit bet programma van het XVIIe taal en letterkundig congres te Meehelen bigkt dat tal vaa letlerknudigen ait Noord en Zuid Nederland aan de beraadslagingen zal deel nemen De leden komen Zondag 24 Augustus bijeeu en de vergaderingen worden de drie volgende dogen gehouden In den avond van Zondag heeft de fakkeloptocht plaats waaraan tal van vereenigiugen 3000 peiMuen sterk deel neemt Aangaande het tabaksgewas aohrgfl men het volgende Op vele plaatsen laat het lioh voor de planters ook dit jaar weer niet voordeelig aanzien Het is thans gebleken dat de schade door hagelslag verooreaakt belangryk is te Ngkerk Eist Leersam Amerougen Rhenen u o deel Lieuden Ingen Opheusden en Eohteld Te Kestereu en IJzendoorn was de schade veel minder In Maas en Waal beperkte het zich tot WameU Over het algemeen staat de tabak zeer achterigk men ia nu op de meeste plaatsen nauwelyks bezig met het breken van het zandgoed terwgl in andere jaren omstreeks dezen tgd het aardgoed reeds grootendeels van het veld is Voor taUik van het gewas 1878 zooverre dit nog niet is opgeruimd verwacht men bg meer handel hoogere prgzen Het overzicht van het J D Jf I bevat o a hei volgende De berichten uit A eh zgn zeer bevredigend De tocht door de XXVI Moekims heeft met hel meeste succes plaats gehad De getnchtigde streek waar vele versterkingen genomen en veel oorlogs inaterierl en vivres van den vgaiid builengeraaakt of vernield zgn ligt tea oosten van de Aijeh rivier tol aan de heuvels en in de andere riohling van dn kust af tot op de hoogte van Senelop Van het ziiideu op mareheerenden de kolonnea Gerlach en van Vugt de eerste het meest Ooatcigk van het Zuidwesten de kolonue van de FolL De kolonnea Hegll en Halewjjn wachtten in het midden van onze Oosterlinie het oogenblik af om te helpen Het allernoordelgkst naar t Oosten heen bg de kust stond gelijkerwijze de kuloniie Yssel de Schepper die het gelakte den vgand in den rug Ie komen op den kustweg naar Pedir De kolonne Seharp die van het Noorden uit den inval in de XYVI Moekims moest doen ontmoette den meesten tegenstand en kon eerst den derden dag binnen de Noordelijkste groote versterking van den vgand genaamd Toengkoep binnendringen De vijand had toen reeds evenals in 1874 bij do inneming van den kratos daaruit de vlucht genomen Door den aauval niet van uit het midden onzer oosteriioie te doen heeft men de versterkingen van den vgand niet van de sterkste zijde behoeven aan te vallen Opmerkiug verdient dat i e vijand zich achter Gieieng heeft teruggetrokken Het terrein op den rechteroever de Atjeh rivier ten zuiden van Seiielop oostelijk van Indrapoerie en nog zuidelijker van Gieieng zal waarschijnlijk nog weer later veroverd moeten worden Hoe men in Atjeh bg den aanvang van den tocht in de XXVI Moekims over het gewicht dier onderneming dacht kan blijken uit de volgende woorden san de Sam Ct geschreven Ib deze tocht afgeloopen dan zegt men zal ds oorlog geëindigd ziju en zullen hoogst waarschijnlijk eenige bataljons en artillerie naar huis worden gezonden terwijl er een sterke bezetting zal achterblijven tot dekking der in het volgend jaar eventueel uil de Bovenlanden afkomende papertransporten Wg zijn Idgkeua het boveugezegde daarvan nog zoo zeker niet Door den controleur van Swielen is een rapport nitgebraoht aangaande den toestand van land en volk in de staatjes Kloeang en Lohong op de Westkust van Atje Men zal zich herinneren dat Lohong indertijd een opzettelijke tuchtiging heeft ondergaan en sedert de verhouding tosscheu ons en dit staatje goed is gebleven behalve dat verleden jaar in Mei het hoofd is moeten geholpen worden tegen benden kwaadwilligen die eerst veijaagd toen teruggekeerd doch daarna door de Lobongers zeken verslagen zifn Het blijkt ait het rapport hoe snel het land bezig is zich te herstellen van het verval waarin het geraakt was en tevens dat dit verval niet begonnen is met den Atjeh oorlog maar dat reeds tien jaar vroeger tengevolge van biunenlandsche twisten de peperkultuur in verval is geraakt welke kultuur thans vervangen wordt door die der koffie In Lohong heeft het gouvernement voorschot gegeven en heeft het hoofd vele tuinen laten aanleggen Op welke wijze later ons gouvernement daaruit zijn voordeel zal weten te trekken is ons nog onbekend maar teer werd onze aandacht getrokken door een noot bg het bericht omtrent Lohong waarin gezegd wordt dat een Ghineeaohe Kongsie betig is met den vorst een contract te maken niet ongelijk aan dat t welk de Regeering met de bevolking op Sumatra s Westkust heeft om namelijk al de geplante koffie tegen een vasten prijs aan zich geleverd la krggen Men zal zich herinneren dat hier eeuigen tijd geleden de quaesiie geopperd werd of iuUndsohe erfpaehters op Sumatra wanneer tij koffie planten hon product niet als zijnde inlanders aan het laud tegen den vastgestelden prijs moeten leveren Een zeer natuurlijk protest tegen deze wijze om de vrgheid die de inlanders hebben lol het namen van gronden in erfpacht voor een deel te niet te doen werd van verseheiden kanten vernomen Van de andere tijde werd getracht de zaak te sassen door de opmerking dat de inlanders toch geen kapitaal tonden hebben om erfpaehtsondernemingen te stichten In de Tweede Kamer werd toen eindelijk de qaaestie besprokea en thans meldt het ITakU v i SeeU waarom niet de Jmnuek Ctt dat de vraag ailgemaakt is en wel in den tin van recht en biliijkheid zoodat de voorwaarden die de wet voorschrijft voor erfpacht zwwel voor inlanders als voorEuropeanen niet langs een anderen weg voor eeratgeuocinden zullen veranderd worden De vraag of tij indertijd verstandig gedaan heeft de inlanders ook als erfpachters toe te laten mag de Tweede Kamer overdenken De veepest heeft zich gelukkig nog niet boetelijk over Java uitgebreid en maakt in het aangetaate gedeelte van Java op het oogenblik minder slwhtoSers Niettemin kreeg men een onaangenamea indruk van hel dezer dagen vernomen bericht dat op een advies der Kamer van Koophandel over maatregelen Ie nemen lot solieiler afsluiting van de nog niet aangetaste oostelijker streken door de regeering enkel een kort afwijzend antwoord gegeven is dat den indruk maakt van een afwering van lastehenkomst der Kamer van Koophandel met haar adviezen in lolke lakni terwijl het geven daarvan toch uitdrukketijk die Kamera ten taak gesteld is Aangaande de veepest vernamen wij dezer dagen een anecdote die plaats gehad heeft en ter eenerzijde een blik op de inlaudsohe toestanden gnut ter anderer zgde loont hoe de genomen maatregelen om steekhoudend te zgn een veel uitgebreider poli ti toezichl vereieobleu dan hier met het gewone personeel mogelijk is Een paar Arabieren hier in de buurt kochten toen de veepest aan den Zuid Oostkant vau Balavia s ommelanden uitbrak en de iulandera gemakkelgk geloofden dat alle vee afgemaakt zou worden tonder schadbveigoedine te gemakkelgker duar deze too lang op lich liet wachten het vee der inlanders tegen teer lagen prgs op en verzamelden dat in grooten getale op iiuu terrein Dan ging de een een aangetast dier dat hg gemakkelgk krijgen kou an een ander den veearts halen Deze kwam op hel terrein zag het zieke rund verklaarde den geheelen koppel besmet en ordonneerde afmaking De schadevergoeding uit s lands kas bracht den gladakkers fraai prorgt Onder de kloosters welke in Rusland gevon len worden mag dat van den II Sergius zeker wel het voornaamste en tevens het rglcste geheeten wordenHet dient niet alleen tot pelgrimsoord voor alle standen vau het geheele Keizerrgk uflar wordt door zgn bijzonder gunstige ligging in de nabijheid van Moscou dagelijks door geheele scharen geloongen uit genoemde stad bezocht om er de mis en het Te DeuM bij te wonen De gewyde kaarsen zgu dientengevolge niet in voldoende hoeveelheid aan te voeren zij worden door de monniken soms vgfmaal achter elkander aan verschillende personen verkocht De verkoop van olie levert mede een niet onaardige winst op terwijl die van het gezegende brood jaarlijks 80 000 racbeis opbrengt Aan de kruizen en heiligenbeelden zonder welke geen pelgrim ooit van zijn tocht huiswaarts keert en waarvan er bij gevolg ontelbare massa s worden verkocht verdient bet klooster tussohen de 100 en 200 pot Uit een en ander kan men afleiden dat de gewone jaarlijksche inkomsten van het klooster reeds een aanzienigk cijfer beloopun Bovendien bezit het nog te 8t Petersburg en te Moscou verscheiden woonen winkelhuizen diede zamen een huur van 100 000 roebels per jaar opbrengen verder telt het onder zijn eigendommen bosschen weilanden vischrïke vgvers en ia de beide genoemde steden eenige bidkapellen Het klooster heeft ook twee hStels voor de pelgrims ingericht het een met SO het ander met 72 kamers de prijs van het logies loopt van 40 kop tot 3 roebels per kamer De restauratie brengt jaarlijks 1000 roebels aan het klooster op Ten slotte verdient de schilderschool ook nog vermelding waar een dertigtal leerlingen in den Byzantijnschen stijl o l t monsteren van gouden en zilveren kleederen onderwezen worden Onder het bestuur van pater Antonius werden de kinderen van behoeftige ouders nog in andere vakken ouderweieo tooals het touwslagers het kleedermakers en het smidsvak De vorige overste trok liok ook het lot van veroordeelden aau hij had in de plaats van de vorige bij het klooster behoorende houten gevangenis laten bouwen waar hy tweemaal per week gewijde kaarsen gewijd brood en wijn heentond Het kIoos er telt 300 monniken de daaraan varbonden academie 120 leerlingen Voorts tijn nog ISO werklieden aan de instelling verbonden terwijl de stallen van 20 trek en 60 werkpaardea tiJn voortien GWieele twermen bedelaars belemmerden vroeger den taegang Vil het klooeter fn maakten hel den pelgrims a allerlei wijten laatig Men heeft de eersten thaoa aMk pUats aangewezen achter een ijzeren hek waardoor te dis hand steken om giften Ie ontvangen Alt men in den lomer den iwerm reizigers tiet die van alle kanten komen opdagen om naar t buitenland te reizen t zij om zich eenigen tgd aan drukke werktaamheden la onttrekken en in den vreemde verpooziug te zoeken voor zwareu arbeid t zij om met werkelijke kwalen of uit weelde naar de een of andere badplaats te gaan dan deukt men menigmaal aan die duizenden die een uilslapje evenzeer noodig hebben doch tieh of wegens finanoieèle omstandigheden of wegens andere redenen dit genoepn moeten ontteggeu Een inwoner van Weenen in deze omstandigheden verkeerende heeft echter een middeltje gevonden dat eenigstina doet denkea aan den bekenden Uatemaitn o L Arrtmge die reisplannen maakt en te niet uitvoert Ouie Weener echter slaat een eenigstina anderen weg in Als hij een reisje wil maken gaat hy tegen den tgd waarop een sneltrein vertrekt naar het station en begeeft tloh onder de pauagiero die in de naohtkamer het teekeu tot vertrek afwachten daar beschouwt hij met inwendig genoegen de koffer die reeds door toovele landen gegaan is en hiervan de sporen dragen toowel door kenteekenen van een minder taclite behandeling als door de talrijke veelkleurige bagiigebiljttten die nevens de niet minder talrijke adressen vau de eigenaars en adreskaarten van hotelhouders den koffers het aantien van een reilend aanplakbord geven Met niet minder genoegen betast hy de plaida welker getioht hem 6t op de hooge Alpentoppen of in nachttreinen verplaatst Nu eens doet hy zich te goed aan de Icderlucht van reistaschjes die hem in zyn verbeelding de geuolrgksle voetreisjes doet maken dan weder tracht hy met den een of anderen reiziger in gesprek Ie komen en tracht hem dan uit te hooren over de reisroute die hg zal maken de hotels waar hy overnachten de bergtoppen die hg beklimmin tal of de meren waarop hg denkt te varen en als dan eindelgk de conducteur met zgn donderend Eintteigenl een einde aan genot maakt dan gaat hij huiswoarts en vergezelt de vertrokkenen in zyn gedachten eu maakt z ja de verste reizen zonder een voet nit zijn vaderstad te zitten of met ellenlange hAtelhuuders rekeningen of met het dringen om plaalsk iiirljes te maken te hebbeu w De gebeime Berlgnsche politie of de Berigissohegeheime politie dit is nog niet uilgeinaokt is onlangs bgna op het spoor gekomen van eenreusachtige socialistische zameuzwering Het BerIgnseha telegraafbureau nam dezer dagen uamelgk een dépêche op van den volgenden inhoud i Kan de vgf duizend dolken heden niet afzenden MoeieIgkheden gerezen Afzending eerst morgen mogelijk Wat hoe vgf duizend dolken P Vijf duizend dolken zonden alle vgf duizend te geiyk binnen Beriyn daar de kleine staat von beleg nog vigeert ge bracht worden De telegraafdireotie stelde zeer terecht de politie ia kennis met dit gevaarlgke lelelegram en de loluie ging zeer te recht onmiddeiyk op recherche uit Met alle beleid en voorzichtig beid der politie eigen werd een onderzoek ingesteld naar dit wel is waar uiet bepaald in het duister gesmede maar wellicht daarom des te Onrnstbaionder i Itomplot Na de nuoJige omwegen te hebben ingeslagen en een schat van dépêches te hebben gewisseld naar de plaatsen waar de bekende hoofden der socia ildemJcrali3che partg zich ophouden had de politie eindelijk de voldoening den afzender van het bewuste telegram te ontdekken in een fabrikant te Hamburg van de tegenwoordig door de dames a la mode zoo geliefkoostle haardolken Het telegram is sedert non zgn adres bezorgd Aan het proefstation te Wageuingen zgn eenige soorten van Amerikaansch geconserveerd vleesoh onderzocht met den volgenden uitslag waarin veleu belang kunnen stellen Eenige iu ilen handel voorkomoade blikken bossen hsvattende ongeveer 2 Ëngelsohe ponden geconserveerd rundvleesch werden geopend en het vleesch gewogen waarna de hoeveelheid van bet in het vleesch voorkomende metaal benevens de voedingswaarde van het vleesch bepaald werd Daarbg werden de volgende reanllaten verkregen de netto inhoud der bussen van de firma Wilson te Chicago woog 748 gram het gehalte aan water was 67 3 pot aan asohS a pot aan eiwit 21 9 pot aan het vet en extract stoffen 10 2 pot Het metaal in het vleesch der bus was 0 099 gram Van de bussen der firma Canning Ü0 te St Laais woog de nelto inhund 822 gram ea was het gehalte aan water 49 2 pot j aan aach 3 6 pot aau eiwit 2S 7 pet aan vet ea exlractstoffen 21 6 pet Het metaal iu hel vleeaob der bas was 0 026 gram Van de buaaen der firma Brougham te Chicago woog de netlo inhond 780 gram en was het gehalte aan water 48 9 pot aan aach 4 4 pot aau eiwit 27 7 pot aan veten extraktatoffen 19 0 pot Het metaal iu het vleesch der bus waa 0 026 gram Rekent men het iu het vleesch voorkomende vet op de halve waarde der eiwitstoffen en trekt men van het Canningspreparaat nog af de kleine boeveelheid beeueu dieerzioh iu bevindt dan koat 1 kilo voedingstof van gclgke waarde iu het preparaat van Wilsou 3 96 vau Canning 3 47 ran Broagham 3 44 Een kilogram inlaudsoh rondvleesch ad l SO berekend en gesteld als te bevatten 21 pet eiwit en 8 pot vet bedraagt per kilogram voedingstof ƒ 4 80 zoodat het Amerikaonsche vleesoh berekend naar de voedingswaarde goedkooper dan het iulaudsche is Tegenover dit geldelgk voordeel staat het gevaar van loodvergiftiging waarvan treds gevallen aga voorgekomen In de bovenste laag van het vleesch werden veelvuldig stukjes en korreltjes solileermelaal gevonden beslaande uïi eeue legering van lood en tin Mea kan dit gevaar vermgdeu door ongeveer 1 centimeter van de bovenlaag af te nemen doch daarmede houdt het geldeiyk voordeel bi na op te bealaan Bg de versehilleade soorten van geconserveerd vleesch werden gevonden aau metaalkorrelljes per bus bg Wilson b 063 gram bg Canning 0 000 gram bg Brougham 0 018 gram Het vertinsel der busten schgni gaen lood te bevatten Den gebruikers van Amerikaansch geconserveerd vleesoh wordt dus aangeraden v r het gebruik het vleesoh van alle metoiddeelijes te zuiveren Iu het belang der gezondheid zyn de minder loodhoudende en daarbg veel voedzamer soorten van Canning en Brougham te verkiezen boven die vau Wilson In een correspondentie uit Zwitserland worden de liefhebbers van oudheden gewaarschuwd tegea het koopen van antiquiteiten die uoiir men beweert in den bodem der riiierbeddiugen gevonden zyn Naar zyne verklaciug wurdec die dingen iu de nabgheid van het Bielerraeer gerc eld vervaardigd en zyn er onder anderen bronzen zwaarden te koop aangeboden voor 100 francs per stuk die nauweIgks zooveel centimes waard zgn Een milicien te Delft in garnizoen en te Rotterdam te thuis behooiende uum Zondag middag plaats in den trein 4 10 van Rotterdam niet wetende dat het