Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1879

Frijdag 2Z Aognstus 1879 N 2338 GOUDSCHE COtJRAMT Menws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekei en Dellrein was ten 6 uur op wwsht moetende lijn sprong h uit vrees voor straf evea voorbij rüelft uit den iu vollen gang i ij leu trefn kwam terecht op eeu rail en ontving eene diepe hoofdwond overigeat bleef hg ongedeerd Opgenomen bg een spoorbeambte iu de nabgheid werd hij per brauoard naar de garnizoeuB infermerie te Delft vervoerd eu bevindt zich uu btfiten gevaar Tki Iforld deelt mede dat keizerin Eugenie de herfatmaauden gaat doorbrengen ja wellicht zich voor goed vestigen zal bij hare moeder te Caramanohel eeu heerlgk verblijf muar dat de gravin Moutgo in de lauatto jaren wel wat verwaarloosd heeft The Worlil voegt bü 1it bericht de volgende aandoeuIgke regelen i Welke treurige herineringeu zullen moeder eu dochter overstelpen iu de ure des wederziensl Welke gebeurtenissen liggen er tusschen haar afscheid te Caramanchel nu vgf en twinlig jaren geleden en het tegenwoordig oogeublik I Herinnert de keizeili zich nog het stukje ter gelegenheid van haar huwplgk door een der meest bekende dramatische auteurs van Madrid aennor Bubi geschrevenP Het waa getiteld La Perla del eiitil en werd uitgevoerd door ecuige der schoonste jonge dames met de aanstaande keizerin bevriend De Iparel was uatuurlgk de heldin van het feest ontpoerd door den keizerlijken adelaar De liefde de Glorie de Schoonheid de Hoop gepersonifieerd door jonge meisjes naderden den tempel van den Tijd en vroegen het orakel haar de toekomst der parel te ontsluieren De Tijd autwoordde in schooue verzen dat het boek der toekomst voor hem niet geopeiul wtu maar dat hg uit het heden tot het toekomende bealuileode niet dan dagen van glaus en luister niet dan geluk voorspellen kon En sedert de gelukkige dagen zijn gekomen maar voor altyd verdwenen in een nacht van rouw eu welk een droevig nupel iou de dichter thans niet na het schittereude W npel te scbrgven hebben Afloop van Openbare Verkoopingen Tan Onroerende Goedelen VEILING 18 Aug 1879 Twee Huizen Fluwcelen Singel B no 347 en 348 Huis daarachter met Tniu eu perceel Weiland ƒ 7020 opgehouden Vijf Huizen Boelekade E ao 76 80 ƒ 69 0 opgehouden Drie Huizon Boelekade B no 41 13 ƒ 2730 kooper T de Jong Cz te Moordrecht Aan het burean van Politie is als gevonden gedepot neerd Een gouden MANCHET KNOOP eeu goud MEDAILLO V een zilver dnmes HORIX GIE en een paar MANCHETTEN met KNOOPEN Burgerlijke Stand 6EU0IIEN 15 ag retruners oaJers 6 J de Mol en J vao Weikbovr tC HuDdrira oudrri J H van di r Want en H de Jong 17 llubcrtiua ouders VV F Schouten en Tan Tuiden Johannes JaeobuF oudera H StraTcr en J Blom OVERLEDE M 15 Aug J C Indenbiikeo 1 j 8 m G Hol wrd H Zandijk fiO j G van dfr l ool 6 m M Caboul Sm 16 J Verkerk 1 j 8 m K Cat 11 w 17 C A Hey G A Boudeitein 8S ADV£RT£NTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon Vrouwe J K tan GENNEP TAN OtiSELEN sHage 15 Augustus 1879 Voor de vele bewjjzeQ van deelneming gedurende de ziekte en bij het overlyden van mijn geliefde Echtgenoot ondervonden betuig ik mede namens de familie mijnen innigen dank Wed C BOKGERDING geb D £ Bkvin Gouda 19 Aug 1879 N13 De affaire zal door mjj op denzelfden Toeli worden voortgezet en beveel het Koffiefanis op het Triendelgkst aan Voor de vele bewyzen Tan deelneming bjj het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot Vader en Behuwdvad6r n Heer ÜEBABDUS TAN DisE LAAE ond vouden betuigen de ondergeteekenden hnnnenVwelgemeenden dank Wed G tan deb LAAR Sit Kl NUMiE N 1 Behuwukindeben AVageniugsche TE m COm F ABSQIL CONSOLES ORNAMENTEN TÜINSIE EADEN SCHOORSTEENen KOKEBPOTTEN PRÏVAATTEECHTEBS enz Toorts differente BOUWMATERIALEN bg J MULDER Gouda In een leer klein gezin wordt GEVRAAGD eene Dienstbode buiten KOöT en INWONING tegen flink salaris mits ran goede getuigschriften roorzien Adres aan het Bureau dezer Courant onder Nommer 316 Gevraagd TERSTOND EENE GEZONDE VASTE mm mu nnumnn m te KOTTBBHAM mm TU NNEL BELANGSTELLENDEN in de Ooudsehe Tunnel Kwegtie worden nitgenoodigd tot eene ZAMBWKOMST op aanstaande Woensdag 20 Augustus des STonds ten 8 ure Bovenzaal Koffiehuis Habhonie op de Afsrkt Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Echt Dr Popps AiVATHEmXWOiXDWATEU heelt het losgtuu der tanden eu het ontstaan Tan tandsteen Den Beer Dr J O J opp K K Hof Tantarl te Wffflie Het Anatherin Mondwater mij door een goeden Triend aanbeToIen en dat ik Tan U heb doen komen is gebruikt door mij eu mgne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteeuTormiug zich openbaarde door mij omdat ik dikwgls aan tandvleeschbloeding leed eu een sterke tabakslucht uit mjjnen mond m ne omgeving binderde Uw water heeft zich doen kennen als het beste middel in alle Tier opgenoemde gevallen en ik kan niet nalaten U Toor de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo menige Igder hulp erlange maar vooral opdat gg het Terdiend loon TOor Uwe bemoeiingen moogt TerwerTen Weenen Graaf TATTENBACH Depots van alleed echte Anatherin Pr paratcu ign geveal jgd en te verkrijgcn te Gouda bjj L Schenk winkelier op de Hoogstrant A 123 te Rotterdam bij F E van S inten Kolff apoth en A Sohippereijn k Co blantve porceleinivinkel te s H ge bij J L P Snabilié apolli te Delft bij A J van Bijn en J E Kaniveuhoveii ts Schiedam bij C Malta 6z te Leiden by E Noordijiie te Utrecht by P Altena eii Krnau te Amsterdam bij P T Wiudheim Co en H H Uloth Ct apotheek Ie Oudewater bij T J vau Vreuiiiiiigeii te Sohoonhoveii bij A Woltf Bjj G A J TETHOPP te Leiden is verschenen TEAMWAY POLKA Composée par H J van PRAAG JPriJa 50 Cent Voorhanden bfl A BRINKMAN HANDEL in BOÏÏWMATEEIALEÏÏ zoowel in groote als kleine lererantiên Oommissie en Agentuurhandel in alle MACHLNERIÊN MACHINE ARTIKELEN Toorts HARDSTEEN brute bewerkt J G MULDER Co te Gouda en Dalem b § Oorinchem Bg het heerschende weder wordt aan alle rhumatische Igders ten sterkste aanbeTolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbio s of Anti Rhumatische Watten en na eene korte aanwending zal men tui zgne smartelijke pguen ontbcTen zjjn Hoofddepöt te Delft bg A BREETVELT Az die deze Watten Toor den prgs van 30 Cent per pakje Terkrjjgbaar heeft gesteld bg T A O van DETH Gouda Mej ds Wed Bosman Gouda P W den Uil iwbooohoven A Prins Zereabniten M J Guudkade Buakoop O HoofceDdijk Cdpelle S van der Kraats Uletswijk ü B Verheul Oudevater A Bos Kerkel I vau Uorp Zjetermeer A Kaulin Alfihen I B E C Schlatlmsii Hodegr ven K OostertiDfc lUaatrecht Wed G Wilhelana Woerlen Urbanus PUlen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn ZMr nnttig in ongesleldhedeg der MAAO en werken heiliaam op de SPIJ3VËRTERIN0 Zy lijn uitmaotend lefrcn de GAL SCHERPTE in het BLOEI en UITSLAG der HUID iii siin Z 4CHT LAXEREND eu 8LIJMAKÜEIJVKNI Verzef elde dootm van 37 f Cent daUial doezen zijn verkrygbaar by de kk Milaaserdam J de Boer Jmilerdam M Cl uin ScC dreg h iligeiv D ISt Bctioop J A van t Wondt Üeifê H W de Kniyff Gouda h Schenk op de Hoogstrut Haattretht K Oosterling Uage J L F C Snabilié Buitenhor Ltyde i T Tcrbargb Haurlem hoek Bakkersleeg Moordrecht G H Post Oudewaler Pr Vree Hetferdam r d Toom k Beker VVeste Wxgenstrut Schoonhoven A Wolff Utrecht Alten Kroon op het Steenv ver dra Duiikerstr n 372 ff oerdcH J K Swecruan ZeveHhuizea A Prins Bodegracett B Versloot Het depdt de rr echtO Orbanos Pillen amds zoovele jaren mrt roem lekend en in algemeen gebruik is door ons te Oouda alleen en Uit Sluitend K ploatst by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WA AB8CH DWING Men wordt instantelyk veriooht vel allent te willen i n dat door ons by niemtud anders de ITrbanns FilIen bereid volgeus het oude en eohte Recept in Ue pót zijn verkrijgbaar gestald t de hier hoven opgegeven Steden en Plaateen dan iij de hitriovenjenoemde Dépóthovder In rik doosje is een biljet voorzien met de eigenhatidige naamteekeniug van de vervaardigers Wed Keunen b Zoon Apothekers welke Handtrekening zioh ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzefteld lyn Wy verroeken de gebruikers imtantelljh daur wel op te letten en ruden hun nan wel tOe te Zlon bij wieii men de Doosjes Pillen haalt Alleen dia Doosjrs waarin een biljet met ome Ilandieekening is zioh aan te sehaifen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels Gouda Druk van A Bttokiuan REKNISGEVIiXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op artt 8 eu 18 der Wet van den 2 Juni 1375 Staattblad no 96 Doen te weten Dat Heeren Gedeputeerde Staten der ptoTÏnoie ZuidHolland vergunning hebben verleend aan de Stearine Kaarsenfabriek Gouda eo hare reohtverkrygenden tot het plaatsen van een gashouder iu bet perceel gelegen mu de Bleekerskade kadaster sectie E uo 969 Gouda don 31n Ang 1879 Burgemeester ea Wethouders voornoemd BBMIJ l B De Secretaris BKOUWER BUITENLAND Buileulaadsck Overzicbt Het buitenlandsoh nieuws is schaars Het scliijut het voornemen der Frausche regeering om de Algemeene Raden vry te laten de Ferry onderwnsnet te bespreken Dit is een verstandig plan Het lou een ongunstigen indruk gemaakt hebben soa de regeering raden die het wetsontwerp bespraken bestraft bad toch zouden eenige het leker gedaan hebben en wel die welke tegen het ontwerp yu Reeds in het voorjaar hebben de algemeene raden waarin de derioalen de meerderheid hebben de wet besproken eu veroordeeld terwyt de andere lioh ovtbielden geloQvendedat h t a9wettig was deigd c staatkundige onderwerpen ïn hun administratieve vergaderingen te bespreken Thans beeft de regeering verklaard dat ouderwys oveml een plaatselyk belang is eu derhalve eeer wel bnnroken kan worden De RépMique Jrm ttiie n4i rt ans allen raden aan bet wetsontwerp te btÉnnlelen en voorspelt dat de meenlerbeid er voor sa zyn Dit zou natuurlyk diepen indruk maken en den Senaat er toe kuuiieu brengen bet ontwerp aan te nemen Prius Napoleou kwam Dinsdag voor eeuige dagen van Trouvilie te Parijs De Puilscfae eu Hoiigaarsche bladen zetten don penneslryd voort tegen het Cisleithnansohe zoogenaamde coalitie ministerie maar zy hebbeu geeu nieuwe argumeuteu weer en reeds de ouden beleekeuden niet veel Vooreen vreemdeling is datgesohryfin het geheet niet te genieten tu om eeu goed oordeel te vellen moet men de dadrn van bet nieuwe Kabinet afwachten Als opvolger van Andrassy uoemt men nog altijd Hofinann omdat hy het meest in de geheimen vau de buiteulaudsche politiek is ingewijd Sommigen meent n echter dat Hofmanu de buitenlaodaohe sakeu slechts tydtlyk zal waarnemen om die later wanneer de verzoening met de Csechen geheel in orde is over te dragi n aan graaf ClamMortinitz Veel geloof is aan dit berioht niet te hechten het heeft te veel schijn van met een bepaalde bedoeling lerspreid te zyn Op lie conferentie tot hervorming van het volkeureohl e Louden gthouden beeft üir Travers Twiss eens kmchlig de aandacht gevestigd op bet gevaar dat de scheepvaart loopt door gebrek aan vuurtorens en bakens in fcuige moeilijke zecén Indien Engeland ooit een plicht verruimde d in as het wel dien om op Kaap Guardafui aan den ing mg vnn de golf v in Aden een vuurtoren to planiscii Nu heeft mi n geen punt oin zich nnn te verkennrii en lal vau i roole ürilscliopcn en Btooraboolen ziju d urdoor vorga nn Wat Nederland deed aan den uithoek van Suinatr i hul Eugeland Biiids lang moeten doen op Kaap Guardnfiii en bet is ten minste iets gewonnen dat de iiooiiz ikelykheid van daar een licht te plaatsen tbnus erkend is al wil de Engelsolie rechtsgeleerde zeer zuinig dit ook doen op kosten van alle zeeiareiide mogendliedcu Er zyn nog vele plaatsen naar voor de zeevaart vuurtorens gewensobt zijn dio ook zier nel voor gezamciihjke kosten konden nangtlegd worden GOUDA 21 Aufustus 1879 Onder hen die bij deu SeUetweditryd vau de Vereen iging tot bevordering vau s Lands weerbaarbeid e Utreoht pryzen baüaatden komt voor onze stadgenoot H van Wijngaalden Dat genoemde persoen e goed schutter is bleek gisteren by het gewone seb ftbchieten alhier opnieuw daar hy in 5 soboten 68 punten behaalde nl 4 maal de roos schoot eu ent 10 punten Van wege de zeldzaamheid van een fMgelyk schot verdient dit vermelding i Gisterenavoud had in het lokaal boreu ide Barmonie alhier eene vergadering plaats van belnngstelleudeu in zake an tumul mder de IJttl lAder stadgenoot herinnert zich oojl Btwijfeld daarover dikwyls te hebben booreu sprelEon en men weet datop het Museum van Oudheid alhier eene teekening voorkomt van het gedeelte èu tunnel dat eenmaal achtbaar werd y Naar aanleiding van eemég artikelen in de jf iemee Oondtcie a van de hb JÏ J Bertelman J N Soheltema ea 1 H van £ iol n is opuienw de aandacht op de vraag geveatMH of genoemde luiiucl inderdaad Ainwezig zou zijuf Een 36 lal belangstellcudw in die vraag waren gisterenavond byeen welke byceakomet werd gepresideerd door den heer Jf J Bertelman Door verschillende peraoueè werd de meer of mindere waaraohyulyjcbeid beaprojten van de aanwezigheid der tunnel en het belang aa ntoond om bij aanwezigheid die weder toegauk K te maken Ten slotte werd eene Coiwissie benoemd om de noodige nappen te doej off in deze quaestie tot zekerheid te geraken tot leden van Welke oommissie werden benoemd de hh J J Bertelman L Burgersdijk J U vun Eohleu Dr F H G van Iterson D S Somsom D Uoogendijk en A C Schouten De aanwezigen toonden ten slotte hunne belangstelling ook door het sohenkcu van geldelijke bijdiagen zoodat men reeds dadelijk over een som van ruim honderd gulden kan kschikken De siimenstelliog van het nieuwe Ministerie is tbans definitief als volgt Bnitentandsflhe Zaken mr C Tb baron van Lyuden van Saiii enburg oud Minister van Justitie Biniieiilandache Zaken jhr mr W Six Cammissaria des Konings in de provincie Zeeland Justitie mr A E J Moddeiman hoogleeraar Ie Leiden Finanoicii mr S Vissering hooglerraar te Leiden Kulouicn mr W baron Van Gultsteiu oud Mïuister van Kolouien t nler8taat jhr G J G Kltrck oud Miuisler van Oorlof Oorlog A E Rèulher kolonel der artillerie Marine Vy P Van Erp Tiialman Kip oud Minisler van Marine Eiii by het Departement van koloniën ontvangen telegr im vnn den Gouveriienr Geucraal van NederInnil ch Inilic ld 18 dezer bevat de navolgende tijdingen uit At c i Deu l den dtzer is eeiie kolonne uit Indrapoerie over Gliciig naar Sdimoeii gomiiroheerd Zy werd alleen uil hel gebergte door tlf bende van Tongkoe i i Tiioii lie liiikr dir aanvallen op oiizin post te Segli in Apiil en Mei 187S bischoten doch ondervond in de karapoiigs geen ttseustniid Eenige voorname hoofileu waaronder Toekoe Ajer Alang broeder van Pauglima I olim hebben zich onderworpen De kolonne betrok in Selimoeu een bivouac In het gebergte van de XXVI Moekim werden vele vluchtelingen gevat en wapenen buit gemaakt SI Ct Bij kon besluit van 18 Juli 1 1 n 44 is bepauld dat aan de vrijwillig dienende onderofBcieren en mindere militairen by liet leger bier te lande nisuog Over het jaar 1873 een buitengewone toelage voor het kleeding eq repamtiefsnds lal woidtit te gotd gedaan ten bedrag van 10 per hootf f Of da onderofficieren van f 6 voor de korp i iil en Tas ƒ 2 S0 voor de militairen van minderen gnid De staatsbegrooiingen voor 1880 zijn van oUa de partementen by het departement van finaoeiën inotdiend althans zyn de eindoyfers bekend gemaatt De begrooting vaif oorlog was een millioen gulden uger dan die van nel vorige jaar In de begrooting tyo als reeds gemeld is begrepen verhoogingen van traktementen voor officieren en voor de offieieren van gezondheid Bilad Volgens een uit Londen bjj de heèren Kaya tb Zn ontvangen telegram beeft de agent der LiMrpeol Salvage te Aden getelegrafeerd dat het geslnndostoomschip Overyutl kapt Kramfia van Batavianaar Rotterdam met de lading totaal verloim is Al de opvarenden werden echter gered JiMtfa larMijh n on vorig mmmer getuU Een nader ontvangen telegram van Aden méAt dat het stoomschip Over juel op IS Juli op Otardafui vergaan is waarby de derde stuurman ééa raatroos en drie pelgrims bet leven verloren hri bMi De equipage en Europeesohe passagiers z QIb dag met het Engelseh gouvemements ato tUi ai M p Dagnar behouden te Aden aangebradit Do pelgrims zyn te Guardafui achtargaUweii Het stoomschip Dttfmar vertrok dervTaarta om za naar Aden over te br gen Door hel gouvernements aioomschip Da mar warden van het wrak van het stsoasohip Overviel te Aden aangebracht honderd en tsee personen uitmakende de bemanning en Btaropcesohe passagiera Van 13 Juli tot 9 Auguitv 1879 ia bli en iaeelco men ambtsberfchiéo éSh rand in Zaid Htdland door loigiiekte aangetast Iu het vorige tydvak van vier weken waren 4 runderen door die ziekte aangetast De verlofgaugera van versohillende liobtiugeD b hoorende tot het regiment grenadieia en jagen zyn Maandag tot het honden der najaanoefeniagen ondor de wapenen gekomen De luidruchtige tooneeleu welke by de opkomst van miliciens verlofgongera gewoonlgk op de atraK vertoond werden en vaak in offerfeesten aan dea draukgod ontaarden zyn ditmaal achterwege geblevan De minister van oorlog had bij besluit bepaald dat de miliciens op de uren van aankomst aan ds treinen door garuizoenswachten afgehaald en onmiddellyk naar de kazernen begeleid zonden worden Dit geschiedde Maandag te s Hage in de beste ordel Het militaire reisgezelschap scheen b aankomst alleen eeuigszini verrast over deze wijze van ontTangst Door den gemeenteraad te Ouderkerd a d IJset is onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten midden op het dorp eeu huis aangekocht om tot gemeentehuis en secretarie in te richten dia tot nog toe in een herberg gehouden werden Uil het jonkie nummer van de Porlefimlle aaaM wy over een bericht nopens de aanstaande vetKaj van t fonds van de iiquideerende firma D A l biïtu Daarin werd gezegd dat ook het fonds van deu heer G L Funke binnen kort ander den hamer zd komen In het Niemo blttd o d B deelt de htm Fuuke mede dat hem hiervan niets bekend is Tot dusver is de Arubemsche tentoonstelling ioöt byna 100 000 betalende personen bezocht Èr zyn bovendien 4604 abonnementskaarten afgegeven De onderintendant die door den Minister van oorlog de opdracht werd verstrekt om de sedert 1 Februari 11 by het 5de regiment infanterie te s Bosch bestaande slaobtery te gaan bezichtigen eu omtrent hare werking rapport uit te brengen heeft onder dagleekening van den 228ten Mei dezes jaars een verslag omtrent de Bi S8che slachtery ingediend dat dezer dagen iu druk is openbaar gemaakt l it dat verslag blijkt dat bedoelde slachterij sedert den korten tijd van hanr beslaan uitmuntend heeft gewelkt eu verrassende uitkomsten heeft opgdcvcid