Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1879

9Merl eli k is kat 4w rom te meer dot in het ven g ratgtng niet anvoorwaardelgk wordt aangeprezen De daarin gestelde vraag of het overweging verdient inrichtingen als die te s Bosch ook in ander g rni pempl ateeu in hft levw te goepea wordt beiutÉ otfii ülu olgeq 4zin 33tó ï want man thans t gnA loÉi vejAeMen dat é dea duur mo t fc mJKeil p rij rMg d vle oh te verkrygtn 1 fflyn lsMR P8lFfMil 1n tali de tlians gevolgde wgie van voorziening af te wijkeu zy is van allen de einakkelijkste iKtreudien zal in kleine garniMuplaftMn itia te ver an de groote verwijderd M lW Ofujer looh dienen gevo d te blijven In die kleine plaatsen waar men zich thans event a ïfófijjer td VBoeoh het geval was over slecht vleesch heeft te beklagen bestaat nog wel kans om daarin verbetering te brengen wanneer niet zooals tot dusver het geval was ieder troepesdeel voor z ch met den min t inschrijvende aoooord aangaat maar wanneer in onderling overleg en te zamen handelend getracht wordt het vleesch voor een matigen prjs te verkrggen bg een slachter die te goeder nnatn bekend staat Deze manier is echter alléén voor kleine garnizocnsplaalseo aan te bevelen omdat Voor de groote de behoefte zon overtreffen hetgeen de slachter van zgn voorraad zou kunnen afstaan tenzg er afzonderlijk voor werd geslacht in welk gevitl dan weder te duchten zou zg wat men juist iioot voorschreven wgze van doen ttocbt te vermgdeit n l het slachten vun beesten tot uitsluitend gebruik voor den soldaat In groote garuizoensploatsen zou men naar de meening van deu verslaggever met het tegi woordig el l mo teu breken en moeteu kiezen Insschen twee wegen die hg om ohrgft als volgt lo AaftUesteding v o het vleesch per kilogram dnarbg de beesten naar gestelde voorwaarden levend te Jeireren en na goedkeuring te slachten helzg iu fUA nftoudcdgk slachthuis van deu aannemer zelf helt in een gebouw dat in eigendom of in huur aan li t B k behoort het Ualsie zooals dat in de legerplaats hg Millingen het geval was 2o Eigen silaobterg voor het geheele garnizoen en de ziekepinrichling op den voet zooals die te s Bosch bij het 6de regiment infanterie is ingericht net dit onderscheid dat de aoodige gelden uit een der koaaen van de korpsen au de menages warden voorgaaohoten De eerste manier zal waarschijnlijk de kostbaarste zijn omdat de moeite en zorgen van den aannemer de risico en c q het slachthuis uit den oannemingsptg moeten worden gerondeh De tweede manier 9 dtSarom minder kost baai dewgl men waarde naar geld koopt en omdat voorzeker in vele garuizoensplaatsen een der bestaande militidrc Rijksgebou mai voor slaohlhuia zal knnnen worden gebezigd bovendien zal men evenals voor de garnizoensbakKevijen grschiedt uit de militairen het benoodigd getal slachlets voor een betrekkelijk gering daggeld knnnen bekoinea De schadswzijde van deze manier beslaat in de noeilijkbeid om een veekooper ten dienste te hebben waarop men zich te goeder Ironw kan verlaten bestond dit bezwaar niet dan z lu deze manier onvoorwaardelgk als dn beste kaïiuen worden aangeprezen In n Botterdnmschen brief aan de Jrnhemtcti Ct leest men het volgende Ja Higuhcer de redacteur uit Bottesdam werd nw correspondent verdreven en wel dour de Kotterdnmsche kermis Om al het genot daarvan te genieten en al het achoone er vau te waardeeren moet mea een bepaalde dispositie hebben en tot mijn schande wil ik hdt bekennen ik mis die ten eenemale Ën zoo ontvlood ik de feestvierende joelende Btad om mei een mgner vrienden een schniïploatsje te zoeken aan boord van de stoomboot d IJtel die ons naar Gouda overbracht een Jlerliefst toertje langs de Ischeude bedrijvige hier en daar werkelgk ohilderaohtige oevers van den IJscl En zoo zit ik 119 in 6oada welks inwoners zich bovenal onderscheiden door den trots en ik moet zeggen dat het een rechtmatige trots is welken zg over hun plaats gevoelen en lun den dag leggen Voor ieder rechtgeaard tiouwcnaar is Gouda het dorado ¥ i gezellig verkeer En bet m een interessant plaatsje Zgu mnseum van Goudsche oudheden kan lich uitstekend met dergelgke inrichtingen elders meten en is een bezoek overwaard de locale industrie vin potten en pgpen en garen en kaanen verdient bezichtigd te jworden de eensgezindheid en harmonie tussoben de politieke partijen en de godsdienstige gemeenten is er niet minder groot dan elders de Baad is er niet slugger om concessie voor de noodige drinkwaterleiding te geven dan op andere plaatsen en de oppositie in dat aphtbaar eoUegie wordt zooals elke oppositie in ons goede Nederland uitsluitend door het algemeen belang geleid Men heeft hier een sociëteit en een kolfbaaji met 1090 ledeo geloof ik men heeft pu de helft tan een innnel ontdtkt die ocder den IJsel doórloopende in verband staat met het gude kasteel van Gouda 1 men heeft er een hoogere burgerschool met dri arigeu cursus die niet bgzonder bloeit en eeq muziekicorp van de ettdelijke schutterij dat den gasiela naar de kra n steekt verder twee couranten waervan ds japgster de Hieime Gombcte Courant esm m rkw ardij ycrsclsijusel is op joornaliitiek gegebied Kortom men vindt er alles wat een stad opluisteren en huar bevolking gelukkig maken kan doch wat wel het meest de aandaolit trekken zal van den bezoeker ket is de stelkge die zioh op d Qioot Markt vooi het stadhuis verheft het is een monument ter nagedachtenis van de commissie van rgksadïiseurs Het frout vau het stadhuis moest gerestaureerd worden daar werd een zeke bedrag van Bijkswege voor aangewend te verwerken over een zeker getal jaren maar de commissie van Bgksadviseurs is verdwenen de post is ingetrokken doch de stelling voor het front staat nog daar als het beste bewgs dat ooit geleverd is of te leveren war dat Tliorbecke a stelling dat imut gtea r atringtzaak i eigenlgk volkomen juist is Misschien is er wel geen stelling ik bedoel de stelliug van Thorbeoke die meer gebruikt en minder begrepen wordt dan deze Wg scfagnen nu eenmaal iu ons kbin land niet geschikt te zijn om iels op het gnbied van knust of van volksontwikkeling voor te stellen dat boven geloofsverdeeldheid staat het godsdienstig begrip of wat men als zoodonig bcschonwt behccrsolit alles en er is misacbicn geen zonderlinger verschijnsel in ons politiek en sociaal leven dan dat bij de groote mate van reljgieusa vryheid hier te hiode de meerderheid ho vrijzinnig ook nog steeds de vraag stelt welke dfl godsdienstige beigdenis is van den persoon of de personen met wie zij te doea heeft Ziedaar waarde heer redactenr a little Ut of philosophy waarvoor ik nederig verschooning vraag doch waartoe ik aanleiding vind in de geschiedenis de fqita et getlet de odyssee van de oommissie van Byksadviseurs in haar leven en sterven Het iszeker een merkwaardig verschijnsel dat men jnistin onze dagen van sterke ontwikkeling der individualiteit tevens zoo krachtige aanspraken doetgeklea op den Staat en toch zgn er veel z ikenwaar de Staat zich builen hield Ik wil niet beweren dat de Staat zich bijv met kunst niet moetbemoeien maar laat h j er zich toe bepalen den volksgeest te leiden door goed kunstonderwijs onze werkelijk belangrijke hitlorische monumenten n de overblijfselen van on vadcrlandsche kunst zullendaarin wel de beste h hesming vinden Wat particulier initiatief rerma onder leiding van den Staat uwe Arnheinsche Tentoonstelling is er een bewys van maar hoelang zal die mine hier de Groote Marktca het stadhuis bl j eu ontsieren Eeqo Een man Zondag omstreeks den middag te Dordrecht gekomen van Botterdam waar hg zich den geheelen voorgaanden mwht aan de kTmispret gewijd had was op de reis per stoomboot in kennis gekomen met een persoon met wien hg zoowel op de boot als na aankomst te Dordrecht sterken drank hcefi gedronken zoodat beiden beschonken zgn geraakt Na het middagmaal in eene restauratie te hebben gebruikt hebbeo z j zioh in eene kamer van den restaurateur op de Uooge Nieuwstraat ter ruste gelegd Toen de eerstbecloelde nu ontwaakte bleek het dat zijn kameraad reeds vertrokken was en tevens dat i jn gouden ketting benevens zgne portemonnaie met p m ƒ 23 waren verdwenen Dinsdag vierde de firma Wijuand Fockink te Arasterdam haar Iweehouderdjarig bestaan met een huishoudelijk feest Zij heeft h die gelegenheid tweeduizend gulden aan de algemeene armen van Amsterdam gegeven Op dea Amstel bij Amsterdam is Zondag een droevig onheil voorgevallen Vier personen hadden zich om te roeien in een rank schuitje begeven dat door een golfslag van eene stoomboot en den hevigen wind voortgestuwd omsloeg Drip personen wisten zich al zwemmende boven te hoi n totdat hnlp kwam opdagen De vierde echter verdween in de diepte en verdronk Zijn lijk was Dinsdag morgen nog niet opgevischt De man was 23 jaren oad en stond op het punt van in het huwelgk te treden De Jrnh Ct zou het volstrekt geen lamp voor het land achten en geen gevaar voor de oonstitutioneele zaak wanneer een herziening der grondwet werd ter hand genomen door een niet liberiial kabinet Voor alle richtingen en purtijen is in den constitntioneelen staatsvorm en onder onze grondwettige instellingen plaats Op dit grond wetboek van ons staatsrecht oefenen de verschillen der polititk van den dag geen invloed uit De con tilutioaeele en parlementaire staatsvorm is voor alle partijen de noodzakelijke de eeaige mogelgke geworden Men kac in onzen tijd en in eea land als het onze niet anders dan oonstkutioneel zijn ea doen de persoonlijke wil heeft er niets mede te maken Welk kwaad zou het dus kunnen vraagt de J Ct wanneer een nietliberaal of anti liberaal kabinet met voorstellen tot herziening der gtQndwet voor den dag kivam Zooals de verhouding der partijen in da Kamer thans zijn zoB dit voor do Ubcrale parlij een bepaalde uitkomst wezen Zij zon slechts verstandig behoeven te zijn om daarbg iu aanzien invloed en kracht te winue De sterkste in aautal zgude kan de libctimle partij door baren steno de werkelljjce verbeleriugen der grondwet door het gouvernement voorgesteld tot stand helpen brengen en alle pogingen vergdeleu om letter en geest der grondwet te verwringen Nooit zou zij beter van haren waaraohtigen constitutioneelen en parlementairen zin kunnen doen blgken nooit zich in de meening des lands beter rehaliliteeren kunnen dan wanneer z j door hare samenwerking mei een niet liberaal goevernement onze staatsinstellingen op nieuwe betere en hechtere grondslagen hielp vestigen Do herziening der grondwet zou dan kunnen gelukken en een groot oationaal werk wezen wat nooit het geval zou zijn wanneer i j alken beproefd werd als een laaate poging om het leven van een aan verval van krachten Igdend ministerie ea van zijne in invloed ea sterkte afnemende Kamermeerderheid nog eene poos te rekken De liberale partg kou nog naar de meeniag der A Ct zeer veel goed doen eji kwaad voorkomen wanneer zg begrijpt dat hel uur is gekomen waarop zg van haren post moet wor ea afgelost Zg moet daartoe echter lich niet ten doel stellen de tegenpartij het regeeren onmogelijk te makea De liberale partij heeft hare kracht ver Ijren door te lang aan de regccring te zgn Wil z j I haai herwinnen zy zal aieh dun moeten onderwerpaa aan de verjongingskuur vnu weder even als bg hare eerste opkomst eene parlemenlairo minderheid te zijn die zich voorbereidt maar niet haast later wederom eene serieusregccreude meerderheid te wordeu Men leest in den Stoompott Nog een paar maanden en de spoorweg wereld zal een groot beat vieren Het zid dan vgfiig jaren geleden zgn dat de eerste locomotief voor het vervoer van reizigers over de rails rolde Beeds wordeu iu het buitenland voorbereidselen gemankt om dien dag 25 October feestelijk te henleukcn Nederland zal hopen wij daarin niet achterblgven dat hel evenals andere lauden de groote voordeden der spoorwegen moge waarderen en aan dit feest des vrede deelneme Een ieder toch heeft beUng bg de spoorwegen welker zegeningen van den hoogsten tot dealaagsten stand in zoo ruime mate wordea genoten Dat het verkeei door de spoorwegen zooveel goedkooper is geworden ook daaraan deukt het tegenwoordige geslacht weinig Vtór deu aanleg det spoorwegen betaalde de reiziger af de Franscbe diliirences 10 12 ea 15 oentimea per kilomelerj in Engeland 15 18 voor de plaatsen boven op en 30 35 centimes in den wagen In Duilschlaud betaalde men nog in 1850 in den postwagen eins IQ krcuzer per kilometer Ook in ons land as het niet beter gesteld Wel hadden wg ook toen onze waterwegen en was het vervoer per treksebuil in den regel niet dnur maar als men den tgd in aan nerking neemt dien men in de roef van dit vervoermiddel doorbracht en daarbg deukt dat t jd geld is dan was het vervoermiddel leker niet goedkoop te noemen Tegenwoordig betaalt men op de spoorwegen per kilometer in centimes nilgedrukl ongieveer i a volgt 1ste klasse 2de klasse Sde klasse Engeland 13 10 6 Oostenrijk 11 8 8 9 6 9 Zwitserland 10 8 7 8 6 2 Nederland 10 6 8 4 6 2 Italië 10 7 6 Frankrijk 10 7 6 6 6 Prnissen lO 7 5 6 Baden 9 8 3 8 België 8 S 4 Beieren 8 6 4 8 3 8 Ook het goederenvervoer werd door de spoorwegen goedkooper eene menigte artikelen die vroeger sleohts door bet vr j goedkoope watervervoer kouilen verzonden wordeu z jn door de spoorwegen voorwerpen geworden geschikt tot vervoer te lond zooals steenkolen enz Door den heer A Jansen is in de jongste aflering van den Meonomitt een jpstel geplaatst over vrouwelijke postambteuareu dal zeer geschikt is en ook teu doel heeft om aan vele illusion oralrent de geschiktheid van vrouwen om iu het bekleeden yan nmbtenaars betrekkingeti roet mannen volkomen op éene Ign gesteld te warden den bodem iu te slaan Het kan echter tevens naar het ons voorkomt uiterinalo bevorderlijk zg a om de beperkte en behoedzame toelating van vrouwelijke ambtenaren tot het postwezen zooals die door het kon besluit vau 2 Dec 1878 ten onzent is ingevoerd te doen toejuichen en de volledige en milde uitvoering van dien maatregelen met aUen ernst te doen wenachen De schrijver begint met te erkennen dat tengevolge der sleede toenemende materieele eischeu vnu onzen Igd het voor vele vrouwen meer en meer moeilijk wordt tot hare ware bestemming als eohtgenoole en moeder te geraken en dal mede als een gevolg daarvan het streven om aan de vrouw rechten en vrijheden te verschaHeii iu overeenstemming met hare kF chte eene vourtduieud meer algemeen gevestigde overtuiging wordt Vervolgens betoogt hij dat de vraag of vrouwen foor zoover den dienst bij de postcrgeu in zijn ge heeleu omvaug betreft aan alle eischeu voldoen om met mannen op gelgke lijn te worden gesteld niet anders dan oulkeunend oeantwoord kan worden Daartegen verzetten zich haar gemis van de noodige liehamelgke geschiktheid alsmede enkele bezwaren van zedelgken aord Vele werkzaamheden op groote kantpren de nachtdiensten en de dienst op spoorweg postkantoren vorderen groate lichamelijke inspanning en werken op de meeste gestellen afmattend Gezonde vrouwen zallen daa egea leeds wegens hare rakker spieren en veel gevoeliger zenuwen minder bestand zijn dan mannen Doch het is bekend dat vronwen op jeugdigen leeftijd vooral meer onderhevig zijn aan kwalen als bloed armoede bleekzucht migrauu en daaruit voortvloeiende gebreken in de spgsverteering dan jonge jnaanen Behalve veelvuldiger stoornis iu den dienst zal daarvan het gevolg zgn dat vrouwelijke ambtenaren spoediger dan maunelgke voor de werkzaamheden geheel ongeschikt worden B j deze eerste oonaafe van veelvuldige afwisseling van peiaoneel welke voor lederen tak van dienst schadelgk is voegen iioh wat de vrouwen betreft nog andere Hel huwelgk en elke andere verandering van positie zullen haar meer dan mannen aanleiding geven om de ambtenaars loopbaan vaarwel te zeggen Zg tullen minder dan mspen geschikt zgn om op ieder oogeublik tot vervulling eener tijdêlgke vacature naar eene andere plaats gezonden ta worden De mau toch is overal waar hg komt dadelijk op zijne pkaU Heeft hg een gezin dan volgt hem dit b j zgn Vertrek terwgl het mei jc vaak van hare familie waarin zij tot dusverre steun vouil zal moeten scheiden om zich verlaten in den vreemde Ie vestigen Vit een oogpunt van zedelijkheid en welvoegelgkbeid eindelijk zullen vrouwelgke ambleuaieu verschoond moeten blgvea van alle nachtdiensten en van de ambnlauee diensten op de spoorweg postkantoren hetgeen niet anders dan ten koste vau het mannelijk personeel al kunnen geschieden De sohrnver geeft tot staving van dit betoog een ovenioht van de bepalingen in alle landen waar vroatrea bg het poetwesen zgn loegelateD W j moeten bdcenuea dat dit overzicht ons verrast en iu zekeren tin teleurgesteld heeft Zoo aehteraan hebben w j niet geweten dat Nederland kwam toen w j i6ót nog geen jaar den maatregel vau deu minister Tak van gansoher harte toejuichten Haarbg ook voor de Nederlandsehe vrouwen de deuren onzer postkantoren op een kier gezet werden De heer Jansen leert one nu dat er op dat oogeublik b jna geen beschaafde staat meer was welke ons op deien weg niet sinds lang voorgegaan was De Vereeuigde Staten natanrlljk op de ruimste schaal Daar vond men in 1876 op een beambten leger van 52 364 personen 4666 vroaweu Vtn de 36 383 portkantoien stonden 2600 onder direotrioes op de kautoreu vond men 2000 en b j de generale directie 66 damesoom mieten Hierna volgt Engeland waar vrouwen van hoar 16e tot haar 3Ue jaar bg het postwezen kunnen lomen op traetenwuten Ivan ƒ 432 lot ƒ 1800 tot het verrushtea vau bepaalde werktaamhcdrn onder bijzondere reglementen Een volledige statistiek van kaar aantal ontbreekt leLsnden Edinburg en Dublin vond men alleen 1453 vrouwelijke ambtenaren In Frankrijk waren van de 30 53U post ambtenaren in 1876 ongeveer 4000 vrouwen meest op kleine kantoreu op tractementen van 800 tot 1400 fr bij uitzondering 1600 i 1800 fr In Zwitserland waren van de 6148 beambten 392 vrougren werkzaam op kleine kantoren tegen lager bezoldiging dan de mannen Zweden bad onder zijne 3680 postbeambtea 2 diieetriees 89 poethondsler ea 80 nnnméreires Italië volgt sinds 1870 de Fransche bepalingen In Beoemarken lelde men in 1876 16 direotrioes 19 damescommieten 2 brieven bcstelstora on 8 post bodinen Oostenrijk laat sinds korten tgd vrouwen vau 18 tot 40 jaren toe voor dicnslMrrichtingiii die niet meer dan 8 uren daags van li i vr mogen vorderen Hongarije had in 1878 114 pustdirco triees en 60 dames commicscn op een korps van 4286 beambten In het Duilsche rijk laut ineii het rai der vrouwelgke post beanibleii uitsterven doch vóór dat het rgk tot stand kwam vond men ze in verschillende kleine staten en op dit oogeublik worden o oog in Wurtemberg dut een ouafhaiikelgk post gébied bëzit toegeUten Bclgió eindelg k vergunt alleen aan de directeurs van kantoren waar geen commiescn geplaatst zijn zich door hun vrouwelgke bloedrerwahten te doen bijstaan tegen ein maximumjaarwedde jran 300 franken De lijst I B lang doch wij hebbeu haar niet willen verkorten teneinde wèl te doen uitkomen hoe uitdrukkelijk Ide ervaring nitsproalc had gedaan en met hoeveel rec t de Nederlandsehe vrouwen zich konden beroepen op het voorbeeld van bijna de geheele beschaafde wereld toen eiudelgk het bilijkbeidsgcvoel en de doortastende zin van den minister Tak er in sbiagden hilar te gevea wat op korten afstand buiten onze grenzen reeds sinds geruimen tijd haar deel geweest zon ziju Wanneer wg nu verder het oog laten gaan over al deze bep liugeii die in deu Ecmimüt uitvoeriger wordeu medegedeeld dan ons bestek toelaat dan treft het oi s dat daarin overal de oude wet gehuldigd wordt dat men rekening moet houden met de natuur der dingen en niet moet trachten die te verwringen 0 mdat de vrouwen wakker vnu lichaam z ju omdat zij in den regd in organiseeicnd en administratief talent achterstaan bij mannen omdat voor hoar andere regelen van kieschheid en welvoegelijkheid gelden dan voor het sterker geslSbht daarom worden z j overal slechts toegelaten tot de lichtere soort van werkzaamheden tot de kleinere postkantoren onder beperkende bepalingen en op daaraan beantwoordende lagere bezoldiging Waar de reglementen met deze natuurwetten niet uitdrukkelijk rekening houden zooals in Amerika daar komen ze toch tengevolge van den aard der dingen en van de zeden tot haar reoht W j zagen dat ondanks het groote gebrek aan geschikt personeel en ondanks de veel verder gevorderde emancipatie der Amcrikaanscbe dames het aantal van haar die bg de postergen gepltiatst zijn altijd nog slechts eene kleine minderheid tegenover het korps maunelgke ambtenaren uitmaakt Wg verheugen ons daarom na kennis genomen te hebbeu van het betoog van den heer Jansen andennaal over de beleidvolle en bevredigende w jze waarop door het bealnit van 1878 de toelatiug van vrouwen tot deu postdienst eiudelgk mogelgk is geworden Volkomeu gelgkstelling met mannelijke ambtenaren is voor haar evenmin verlangd door ons als door eenig opieoht voorstander van hare belangen die zonder aan ongerijmde emancipatie droomen toe te geven eenvoudig wenscht dat ook ten opziohte onzer vrouwen rekening gehouden worde met de veranderende eisohen des tgds en aan haar de rechten toegekend wordenr welke de rechtvaardigheid verbiedt haar te ontboudeu Dat vau die rechten geen onisluimig of onberedeneerd gebruik gemaakt zon Worden daarvoor leverde de aard der Nederlandsehe zeden en de langzaamheid waarmede deze lich tol een nieuw denkbeeld schikken een meer dan voldoeuden waarborg op Zooveel te noodiger wat het echter ditt ten onzent de regeering eens het voorbeeld gaf Wie w et of vau dat voorbeeld het gevolg niet zgn tal dat iu Nederkind eenmaal hetulfde te zien tal zgn wat men onder zich naar Amerika te begeven in tal vsn Enropeesche landen sinds lang aaotohnnwen kan duizende vrouwen door de omstandigheden niet tot een huwelijk naar haar keus gekomen door haren aanleg en baren smaak niet geschikt voor de betrekkingen van onderwgeeres gouvernante gezelschapsjuffer huishoudster modema iksttr of naaister doch die als bureauliste boekhouderes kassierster en in sowtgeiyke betrekkingen in dienst van particulierrn of van den staat zich ten eirlgk en onafhankelijk bestaan verschaffen itfirfrf Ct ï osi EH ia jEja esseerfr aan 01 1879 uit Gou Staal van Brieven geadresseerfT aan onbekenden gedurtnde lul 2e kw irtaal 1879 uit Gouda verzonden en door tusscbcukomst van hot Postkantoor alhier terug té bekomen Vazonden geweest naor Eugchind Miss StMuss LoxJeH Gouda den 20 Aiijj 1379 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRÜIJNE Aan hel burpan van Politic is als gevonden gedeponeerd Een paar Zilveren OORBELLEN Vorgadoring vaa den Qemeëuteraaa lUNSpAG 19 Augiist ia Tfgruwoonlig Je Itccnii Itemy Toomtter Prmce Kist Litijtm Kriiieuburg Oudyk Snel Muller Fortuijii Uruttglitver nn t trnateii Post Üroat SaiBiom Stra er d Holte en van Iteison Da Voorzitter deelt mede dnt dtj heer vfin Bergen IJzcndoDiii rnii den Commissaria dra Koiiiii js toui erau maand per misGio heeft gtkKjfea on do stad te Terlateti vvaaroia hA preaidiam door Iiom zal wordea wskrgeflonJeD nog trord medegedeeld dat de heer Noothoven van Goor heeft keoQU geger verbiuderd te i d de vergadertog bg te wonen De Botolen der lorige vergaderÏDg worden geleHn ea k arresteerd Ingekomen z ni eeoe miuive ran Gedepoteerde Staten boodende goedkenring TBB den afitand van gneDd ea water aan het K k voor hetmaken van een schaitenhaia Notifbatïe eene miaaive van heerea Regenten der beide GaatbaiaeD dat zg geen beiwaar maken om de begrooting van 1881 afgescheiden in te dienen volgens verlangen der CommiWa aie de begroeting orer 1878 heeft goednkenrd dan om reden dia voor 1880 reede waa opgeauukt du nlioo wordt aangebodeo i Notif het rapport oer Commisie die de rekening der Oeneente over 187 heeft nagezieo cooclndeerende tot goedkeuring rn geteekend door de heeren Fortoün Proogleerer ea Straver de Voorzitter atelt voor die U dagen ter visie te leggen de beer Samsom verklaart als lid niet klaar te lijn geweest dezelve mede Ie teekeoen de heer Kraoenburg maakt biertegen beiwaar en wil het rapport door 3 ledeo geteekend hebben dit lokt Uugdarige discnssieu uit vooral over het feit dat ieder lid der Commissie de stukken aan huis moest hebben om te kannen nazien ot E de heer Kist verklaarde zich in dien tin dan om het vergevorderde nur moest die om ambtsbezigheden da vergadering verlaten na verdere discussie wordt een voorstel van den heer Kranenburg om de stokken nog 8 dagen aan den heer Samsom af te staan verworpen met 8 tegen Os temmen die der heeren Lugten Oudijk Snel Samsom Kranenba en de Ro te daarna wordt bepMid de stnkken tot den flden dexer ter visie te leggen waarna de heer van Straaten de vergadering verlaat De Voorzitter deelt mede dat de JBegrooting voor 1880 is opoeniHikt en gedrukt aan de k den zal worden ben rgd dezelve wo dt gesteld in banden van de heeren Post Dnnrt Holler en Snels de Hcgrootingen voor de iDStelHogen van weldadigheid orjea gesteld IU haodeti van de heeren Kranenbnrp Straver en de Rotto een rapport der Commissie in wier handen was gesteld da begroeting der dd Schutterg over 1880 adviseerende tot goedkeuring j ter visTe eene missive van de Gezondheida C mimi8sif èanvr nde eea buitengewoon crediet tot onderxoek vau leveuraiddelea eo aanschaffing van be noo ligdheden wordt tcld iu handet vu B en W ter fine van bericht en raad eene missive van den beer H W Kramert verzoekende tegen 15 September ontslag als leeraar in het rekenen tn do Nederl Ual aan de Burgeravondschool B en W stellen voor dit eervol te verleenen en bevelen iu overleg met den luapecteor daarvoor aan de heereo P C Schriek en H J W Bub r ter visie en benoeming in eene volgende vergadering B en W doen in overleg met len woarii Sohoolopiiener en Heofdonderwijxeres der Ie Burgerschool voor mei ea yeew voordracht tot bulpouderwgseres waarop geptaatat zgn mej M M au Katwgk ts Dui r At B de Jong te Haarlaai en A M bronke ta Kaandgk ter visie en benoeming in eMo volgende vergadering eene missive van den heer J N Sehelteoia bedankend toot fijne betrekking da Ud der Commissie van bet Hidddbaar Üi djrwga jfotif eene missive van deselfde dat bg met 1 October bedaokt aU lid der Commlsaie over het Stedelgk Huaenn van OudhadeB en eene aanbeveling van de Commisste voor een lid in ban Coilegie bestanJe uit de beersira W C Veldhorst en O C van d r Want te viaie een adres van het Bestnar der Maatschappg van Undbeaw afdeeliag Goa a en Omstreken verzoekende eene ondersteaaisg om pogingen aan te wenden om de algeneeae vergadering a landbouKtentooiutelIing in 18g0 binnen deza Gemeeate te doen jilaats hebben bet rapport van B m W loidl omdaarvoor 500 toe te ataaut ter viaie eene misaive van mej A M Goedbloed verzoekende tegen 1 September oulslag al holponderwgzerea aas 4a TWaede Bsrgerscbool voor mei ea wordt eervol verkesdL eeoe missive van de heeren de Vriea Rotibé ao A Kaptiia te Woerden berichtende dat de kassier Seheorleer te VHage bereid is het nog ontbrekende kapitaal voor eene waterleiding te verstrekken indien de Gemeente de rentegarantie van 4 percent tocstait en de uit te geven obligatien ia 40 jaren zyndc den duur der coneessie worden geamortiseerd wordt ge ttld tn henden van B en W Aan de orde ia de Rekening der dd Schatterg over dodienst 1S7S die wordt algemeen goedgekeurd Het adres van da Heeren de Vries Robbé en Kaptgn houdende verzoek tot garantie der rente van een kapitaal groot 1 8 00 voor eene Waterleiding binnen deze Gemeente tj en W stellen voor het in hun rapport uitgebrachte ait stel vau S maandiu te verleenen de beer Kranenburg wit geen nitsivl of garautie verleenen de beer Lngten wil de aak ook nu maar afdoen en besluiten of de garantie ver leend zal worden dit vindt ondersteuning daarna wordt in stemming gebracht bet praeadvifs van a en W om 8 maanden uitslïl te verleenen het wordt verworpen met 9 tegen S stemmen voor stemden de heeren Prince Fortugn Droogleever en de Voorzitter de heer Lugten nan aan de stemming gceo dcil over de rentegaranlie bud eeoe korte discussie plaats in stemming gebracht werd zulks afgewezen met 10 tegen 3 stemmen voor stemden de heeren Luijtcu Pnnce en Oudgk en daarna wordt besloten het latere adres voor kennisgeving aan te nemen Be missive van de Commissie van toezicht op bet Stedelijk Museum van Oudheden daarbg de beaehikkiag verzoekend over een locaal in het gebouw Arti Legi de beer van Iteison wil de reden weten waarom B ea W aanleiding vonden tot uitbrcngfo vdii het ongunstig rapport over de zaak de heer Soel verlaat de vergadering de Vuorz leest bet rapport eu geeft itilichtiiig daarnawordt het rapport aangenomen met algemeene stemmen behalve die van drn heer van Iterson liet adres der Commissie voor den Zandweg vau Ooiida nanr Goejanverwellen daarbij verzorkende oni te wordeu af cuvocrd van den Legger der Wegen en Voetpaden dezer Goineeiite als onderhoudsptichti e van den neg genaamd i Kirauuetksloot wordt olgemeen goodgckeotd Om liet vergevorderde nur wotdsn Ofi voorstel van den Leer Lngten de verdere zaken aangehoudnD en na machtiging 0 n aan de genomen bes uitpn uitroering te geven zouder resuoiptie de vcrgadiring gesloten I I