Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1879

BDRGER ATOPSGHOOL Inschrijving voor den Cursus 1879 1880 Do COMMISSIE VAN TOEZICHT op het MIDDELBAAR ONDERWIJS maakt bekend dat op DONDERDAG den 28n en VRIJDAG deo 29n AUGUSTUS a a des avonds te 7 uren in bet achoolgebouw op Se Houtmansgracht INSCimUriyG zal gehouden vrorden van LEERLINGEN voor de BURGERAVONDSCHOOL en wel op eerstgenoemden datum van hen die ook in den vorigen cursus het onderwgs aan de Burger avondschool volgden op laatstgenoemden datum van I Nieuwe Leerlingen Bij de inschrijving moeten de Nieuwe Leerlingen hunne iuentiugsbewjjzen overleggen Het SCHOOLGELD bedraagt 3 gulden voor eiken leerling voor twee of meer leerlingen uit één gezin 2 gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het TOELATINGS EXAMEN zal gehouden wordeil op MAANDAG eu DINSDAG den 8n en 9n SEPTEMBER des avonds te 7 uren De lessen zullen aanvangen op den lln SEPTEMBER De Secretaris der gmoemde Commissie Dr F H G VAK ITEP ON De ondcrgetcekende geeft biermede kennis hö üijne ZAAK heeft OVERGEDAAN aan zijn zoon C van LEEUWEN bedankt MOor het hem zoo vele jaren geschonken vertrouwen en beveelt zgn opvolger in dezelfde gunst aan J VAN GASTEL Rofcreerende Bon bovenstaande beveelt de ondcrgetcekende zich beleefd aan zullende hij zich beijveren door ceno solicde bediening het vertrouwen aan zjjnen vader geschonken zich waardig te maken C VAN LEEUWEN Gouda Aug 1879 UIT II im TE SOOF een kapitaal WOON en WINKELHUIS met vrijen oj ng hebbend BOVENHUIS staande aan het beste gedeelte der stad De helft der Koopsom kan er des verkiezende op Blijven staan Aanbiedingen franco ondof No 319 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan voor de levering der BOEKEN enz voor de IGl BUHffli A KOK Comp Boek en Kantoorhandel Men VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eenB FATSOENLIJKE BUEGEEJUFVEpUW geen dame P G voor kinderfAfvronw om tev eus in de huishouding behulpzaam te zjjn en met de wasch kunnende omgaan Brieven met aanduiding waar iuformatiSn te bekomen onder letter M aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON te Gouda Gonda Druk van A Brinkman 4 Voor een ongehuwd Heer alhier word GEVRAAGP Eene Huishoudster liefst Gehuwd tegen Trjje inwoning echtei zonder kost en flink salaris Ares aan het Bureau dezer Courant onder Nommer 318 LEERBOEKEN en ATLASSEN voor de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL zjjn voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMA N Lange Tiendeweg mmm mmm jAu At P Dimderdag 11 September H R a s s voormiddags Elf nre in het HbB0 Koffiehuis DE Habhonie e Gouda door de Notarissen MONTIJN en FORTUIJN DROOGLEEVBB van Een Hofstede wgk T No 8 met ruim 8 hectaren WEIen BOUWLAND aan het Jaagpad te Gouda in 4 perceelen te zamen kad Sectie G Nos 777 778 1032 1033 975 779 780 781 1026 1027 802 803 804 805 986 827 828 829 830 831 832 833 benevens een PERCEEL WEILAND enz onder Waddinxveen aan den Winterdjk kad Sectie G Nos 79Ö 799 800 985 groot 19 oren 28 centiaren breeder by billetten eninformatiën te bekomen bg bovengenoemdeNotarissen Oclicve dit even te lezen Ml Oiigereer een half jaar geleden heb ik op aanraden van mijn baivier den inhoud van eemge flacons van ure gunstig bekend haargroei middel aangewend met dusdanig verrassend gevolg dal mijne kale plekken op mijn hoojd geheel begroeid zijn met hoofdlumr Deze getiiif enis door beider namen bekraduigd kunt u publiek maken Almelo Get A J STEFFBNS 27 Maart 1879 H J SMITS Barbitr Uitval van Haar Roos of Schllferp dun Haar Kale Plekken Fijn in d Sclicdelbuid Haar of Baard worm Vroegtijdig Grijs worden nU l ze onasngeniwmliedcn worden vcrb iniieii door miju HAAR ONTWIE KELINGS BALSEM Binnen korten tjjd verkrjjgt de behaarde huid haar vonge groeikracht weder 2 do flacon EAn CHROMATIQDE kleurt het wittHaar in blond bruin of zwart BOOD Haae wordt bruin of zwart naar gelang men verkieslr Franco aanvraag a 2 de flacon tegen post wissel postzegels als ook tegen rembours bjj THEOPHILE Haarkundige Prederiksplein No 32 Jnuterdam ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chennstcn g if aarschuUfing Deze UBBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 37V3 dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrngbaar gesteld biJ den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj wa ar schuwen voor het gebruik van nam a aksels welke men tracht in omloop te brengen Zondag 24 Angiisius 1879 N 2339 GOUDSCHE COURAHT Nieuws en Advertentieblad vfor Oooda en Omstreken MARETBEBICHTEN QOUda il Augustus 1S79 B i kleinen cinzel was de stcraming tiiiui PoldeltWive puike ƒ 1150 u 12 60 Mindere ƒ 10 75 a 11 25 Rogge puike ƒ 7 ii ƒ 7 60 Mindere ƒ fl a ƒ 6 76 Voer ƒ 5 6 50 Oerit puike ƒ 7 ü ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 ü 6 60 Haver zWare ƒ 4 76 f 6 40 Ligle ƒ 3 60 a 4 50 Kooteid ƒ 10 25 a ƒ K 75 Ter KiftiattMirkl an 20 X g werden aangevoerd 103 partyen kaaseirsle kwaliteit vlug van ƒ 27 a 30 twemlo kwaliteit van ƒ 20 ƒ 25 Zware lot ƒ 33 I e veemarkt met gewonen aanvoer de handel in lies traag vurkeus voor Londen van 19 a 22 el fier bair Kilo Buhapen alsmede magere varkens en iiggeu raag Ie verlioopcn Ooiliolcr ƒ 1 50 ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 25 JSurgorlijke Stand Gouda GERORBN IBAiig Maria EliMUth oodcrs O H 5 ui 20 JoliaiiuN ClitiBtiiia oudirs K Maskamp en N vau Uovt iic OVEKI ilDEN ISAns B JirinkmaD 3 m H Girritscn J Cm 19 A M Biuikiuiii 1 m M fc Kiioors hiiisvr T u n P van WeikhonMi 71 J H Vmw 3 ni M J nriM 3j 1 J de Koilii 4 lu 20 H f A C lan Slo vcrcn 4 m GKHtJVVD SO Aug J F X Gins en A C an der Valk 11 M ïau üilli en i du Gijls A de R k eu S vao Haia Burgerlijke St ind vnn ondcrstiiaande gemeenten van 7 tot 13 Augustus 187 Moordrecht OEHOREN Marm oüdaril A Tuinder en G Ilaieo IHliabetli Maria oudera V P brkrUna rn R ZijUlrn ONDKIiTROUWU G W van de Velde mh Gmida 28j cii J P bmils 1 7 J Gouderak EBOnEN Jan ouders t LoeuJcrsloot en J de Jong OVKRIKDFNj G Hepgeerl 3 ni ONUERTRflUttDj V Smila laa Ilnailem 80 j eu J i Kasleele 26 j Stolwijk OVERI EOEN T Verkurg 21 j F Begeer 1 j 5 m Haastrecht ORI OHEN Pieter Marinus ouders J de Jong en U X de liruin Jan Gerrit eo Genri je Aillje ouders P bondkude en C flookelmflo OhüERTKOUWD C W Duijra en A van Vliet Heeuwijk OEliOREN H ooter o idtr Hoer en A Bos Adrianns ouders A Uorst en B M VVgijinun Waddinxveen GEBOREN Anit Jnn onders 11 an Os rn A van I er Geerljc oodera P Kok en P Verkerk Jaeob en Hatje ondirs J de beer oti L van der Laan Francina Wtlheluiiua oudera W Groenevi ld en E M de Kiic l Oierladeu W M J van Uijk 41 J G Nijbnis 16 m P au iHicnin CO j P Vervipy 33 J GEHUWD Ij Bras cu A den Ouden Berallea van eeu Zoon G i t ERHORSr ZwAiiT Gouda 21 Aug 1879 1 Heden overleed nj een geduldig Igdon Tftn ruim vjjf maanden meermalen gesterkt met de Genademiddelen der H Kerk mjjne geliefde Echtgenoote MARIA ELISABETH KNOOUS in den oaderdom van 71 jaar waarvan ik raim 49 jaren met Haar in een gelukkigen Echt mocht rereenigd zgn G P VAN WERKHOOVBN Gouda 19 Aug 1879 Bij G A J TE TH OFF te Leiden ia verschenen TEAMWAY POLKA Couiposée par H J tan PRAAG Prijs 30 Cent Voorhanden bij A BRINKMAN In een Burgergezin zonder kinderen is gelegenheid voor 2 a 3 JO JGELIEDEN voor mi EN OTONM met Vrije Kamer en Stoolcplaats tegen biliyke jirys Adres onder N 317 Bureau de er Courant BEKKISGEVliVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Oooda Gelei op artt 6 en 7 der wet van den 2n Jaui 18J6 StaatsUad No 95 Brengen ter algrmeenc kennis dat op de Secretarie et viaie ia gelegd een venoek met bijlagen van de heeren van de Garde eii Vrijlandt om verganaing tit het plaataen van ecu Gaskraclit Maohinc in hel perceel gelegen aan den Kleiireg wyk E No 40 k i l ister Sectie C No 1S88 Dat op Zaterdag deu 6u September 1879 de namiddags ten 1 ure op het Ruadhnit gelegenheid is om be raren legen de gevraagde Terirnniiing in te brengen en dat gedurende drit dagen vóór dien dag op de Seerelarie der gemeente van de ter zike ingekomen aohriflaren kan worden ki nuia genoroen OoHda den 23n Aug 1879 Burgemeester en Wethosders voornoemd REMM 1 B De Secretaris BKOüWEtL HET MIIMÏSTEIIÏK Niet zonder voldoening werd in de afgeloopen week het bericht ontvangen dat eindelijk het ministerie was tot stand gekomen Men bekommerde zich minder om de namen men was reeds tevreden toen het einde der crisis word aangekondigd omdat men de langdurige ouzekerl id moede wa Z M heeit zijne dienaren met4e ge aB hBh t izingen eervol ontaligsa en de oietfwe ministers hebben na beëediga te zgn Donderdag hun functiën aanvaard 8n lioe zg a de nieuwe dienaren der kroon ontvMgen H ben de namen sympathie gevonden bg het volk of wel cgn de koninklgke besluiten met weerzin gelezen Wat hebben wj van de nieavre regeering te wachten of te vreezen Het oorleel der pers is is vrjj eenparig nu de liberale parifl door haar verdeeldheid het recht verbeurd heeft een ministerie samen te stellen nemen de bladen dier party een afwachtende houding aan et Z ja toch bestanddeelen in het ministerie die men liever door anderen vervangen zag Maar ook de andere partyen knnnen niet jnichen want geen der partyen kan zich een meerJerheid in het mimaterie toe chrijven Het is geheel buiten het parlement samengesteld en heeft veel meer van een ministerie geroepen tot afdoening van zaken dan wel vau een homogene regeering die weet wat zg wil en daardoor in staut is belangrgke zaken te ontwerpen en tot beslissing te brengen Vier der ministers hebben reeds eens die waardigheid bekleed De heer van Lgnden van 8a tdenburg de aamensteller van het ministerie heeft vroeger als minister van justitie de rechterlgke organisatie uitgevoerd en treedt nu op eIs minislër van buitenlandsche zaken baron van Goltstein algemeen bekend als een hoogst bekwaam en eerlyk staatsman heeft zich met de koloniën belast jhr Klerck die eenigen tyd minister van oorlog geweest is heeft uu de portefeuille van waterstaat op zich genomen t rwj l van Erp Taalnjan Kip vroeger ongeveer drie jaren minisier van maiine weder als zoodanig zal optreden De vier overige ministers zjjn nieuwe mannen op politiek gebied De minister van binnenlandsche zaken jhr Sii vroeger secretaris van s Gravenha daarna commissaris deskonings in Zeeland is bekend nis een hoogst bekwaam en ijverig ambtenaar geroepen om de wet tot regeling van het lager onderwys uit te voeren zal zeer spoedig blyken of zg die van hem iets hopen in het belang n het kerkelnk onderwys zich niet zeer v tgist hebben De belangr ke portefeuille vani financiën is toevertrouwd aan prof Visseridg van Leiden een onzer voornaamste staatbni4 udknndigen die nn geroepen is om zjjn tbedriën en beginselen uit de leerzaal in het werHslijk leven over te brengen Moge het hem gegeven zgn de zoo noodige hervorming van ato belastingstelsel tot stand te brengen Eien uitmuntendekeuze ia gedaan in prof Moddern n van Leiden als minister van justitie Hgtoipi was lid der commissie tot herziening van hét strafwetboek en men mag dus veronderstell dat hg de meest geschikte persoon is om hei ontwerp te verdedigen zoodat wg mogen verwachten dat wij spoedig van onze oude strafwetgeving verlost zullen zgn Als minister mn oorlog eindej k treedt een ambtenaar van ministerie tali oorlog op de kolonel der uéillerie Reuther een bekwHHiu officier Zal hei tnu gegevwi siijn onze defensie eindelijk te regele jf Zal h Is man van het kanon de levende i rjidkrachten niet te uitsluitend als kanonnenvo beschouwen maar zal bg als zoovele andere deftnndigen het hooge belang der levende strijdkrachten inzien en door een flinke wet de milftie en de schutterg eiudelgk wettelgk regelen Wacht onze daden af zeUe eens Thorbecke doen WB hetzelfde met dit Ministerie Spoedig komt de vert enwoordiging bgeen dan zfl bigken of dit ministerie Tm elk wat wils genoeg leveuakracht en ppeg homogeniteit bezit om Ki meer te doen daif te témmiAt mnm eu de zaken gaande te houden ZiJn wg voor het oogenbljjk dankbaar dat dif acht mannen zich bereid verklaard hebben om de regeeringszorgen op zich te nemen zullen zg welwillend door de vert enwoordiging ontvangen worden het zal van hen zelven afhangen of zg spoedig door de meerderheid krachtig gesteund zullen worden Shigen zg er in om die onderstennin te verwerven don zon het misschien voor dit ministerie gemakkelgker vallen om een grondwetsherziening tot stand te brengen dan aan een zuiver pnrtijniiuistene omdat nu geen der partgen veeleischeiid zal zjjn Zal het zich misschien niet kannen verhengen in den stean eener goed aaneengesloten meerderheid wg hebben bg het vorige ministerie gezien hoe weinig men kan rekenen op die zoo hoogopgevgzelde eensgezindheid zeker is het dat de heer van Lgnden v Sandenburg de aangewezen persoon op dit oogenblik is om een goede verstand houding tusschen kroon en ministers te bewaren Nog enkele wekeii zjjn den nieuwen ministers gegeven om zich op de hoogte der zaken to stellen Wanneer de vertegenwoordiging bijeen komt z l er gelegenheid te over zgn zoowel bg het adres van antwoord als biJ de begrooting om met de bedoelingen en inzichten van de dienaren der kroon bekend te worden Dan zal het spoedig blgken of zg door een voldoende meerderheid gesteund worden om met goed gevolg de regeering te voeren Wg mogen dus hoogst belangrgke zittingenvertvachten die mis schien vooi geruimen tjjdover den toestand zullen beslissen L BUITENLAND BuUeglaiKlscli Ovcrzlckt De strqd tegen het olericalisiie onU in de Frani che couranten met ouvermoeidenyver voortgeset de opening van de Alstemeene Raden wnnr die jaak uu ereueens bchnudild wordt heeft zilfs nieuw leren er aan bijgezet Welk een groote veranderinger in dat opzicht onder de republikeinen heeft plaatagehad blijkt uit het feit dat een blad ala de Jo nalde Débats rich zeer st rk parij stelt in deie quamtieen tot de vurigale beatrgders van de olerioalen behoort Dezer dagen nog weeadat blad op het onver eraijdelyke van dien trijd met herinnering aan denberaebten veldtooht van 16 Uei tot de echandelljkeafzetting van het liberale Ministerie werd het teekengegeven door het Vaticaan en al die gebturtcnisacilliggen nog in te levendige herinnering dan ilnt Ulcnze nu zou vergeten om den Irijd tegen hefnltra montaiiisme t staken nit liefde voor den vrede oiidef dezelfde burgers des lands De schenring onder de Bonnpartisten treedt met don dag al meer aan t lleht De befaamde Jnles A migiics van wien de imperialisten zich zoo dlkwyls bediend hebben in ondernemingen die het dagüolit niet ver dragen kannen ook reeds tijdens het keizerrijk iszoo verwoed over de Ordre omdat dit bind de part jvan prins Jéróme Napoleon gekoirn heeft dat hy inden Petit Caporal verklaart dat bij thaus de bitterstev jand is van de Ordre waarvan hjj gisteren nog de medewerker was De verkiezingen voor den Pruisiachen landdag zullen waarschijnlyk plaats hebben 30 Sept en 7Oct de opning van den Landdag zal i schicden 33 Oct Men beklaagt zich vai liberale zijile dat deRegreriiig niels meedeelt van haifr plannen oor deaansinanile zitting van den Landdag eu iu plaatsdaarvan steeds weder flauwe aanvallen doit op de Forlschrittspartij of op de zegeningen wijst van het nieuwe toltarief Ouder de curiositeiten van de Pm Corr het blad van Bis raarek b hoort een klncKtover deu tegenstand dien het nieuwe toliarief Do altijd van liberale tijde ondervindt wanneer eeft wet eenmaal wet is dos redeneert de Prm Carr meet detjouiaiiii de al de mpin dwio ga ooi Alwet met hart en ziel te aanbidden Ten gevolge der afschaffing van rashtrn op inbind sche Echepen en ter bevordering van een Soaudinavisch j Tulverbond is tusschen Denemarken en Zweden Noorwegen eene overeenkomst gesloten krachten wrll de schepen der beide contracteerende S aten in elkanders havens als inlanilsche schepen zullen worden behandeld Uit de Kaapstad wordt van den 6n beridit dat Wolaeley den 3n Aug te Borke s Drift aankwam Cetohwayo vertoeft met enkele aanhangers iu een ikraal ten N van de Umvoloosi Do TÜÊU regt dat het vonnis van den krijssmadover Carey waarbij deze uit den dienst werd on rlagen vernietigd is Cirey al op vrije o tm worden gesteld en zyu rang behooden BINNENL pT GOUDA 2S Augnstus 1879 Bij kon besluit is met ingang van 1 Octobrr 1879 benoemd tot kommies der posterijen Isie kl J Hoefhamer thans comm ïde kl j tot eomm der postcryen 2de kl A van Raab van Canstein thanscoinm 3de kt Bij kon besluit is benoemd met ingang van X Siptenilxr a s tot Burgemeester van Krimpen a d IJsel de heer W van Waimig De collecte voor de school mot den Bijbel heeft in dl ie ïemeenle opgeleverd 121 Door den heer V S van der Staal agent voor deze gemeente van de Vereeniging voor Clirnli lijk Naliouiial Sohoolonderwijs is ten brhorve dezer vt reenigiiig ontvangen ƒ 5 vanern lllxtail die gaarne bijdraagt aan de instandhoeding vnii de scholen met den Bijbel n tot zyn leedwezen b j de coll ct te Otinda op 18 eu 19 dezer niet wenl lie ncht De Hollnder Ds van Rijn te Lensde heeft de to argginu van beroep naar Zevenhuizen niel a rrnoinen De gemeentejaad van Zevenhuizen hecfi ƒ 12 beschikbaar gesneld voor kosten aan de te houden tentoonstelling an jonge paarden verbonden