Goudsche Courant, zondag 24 augustus 1879

Te wrg Anibatlit U een drirjarig jongetje in eau ilooi Biib tijue oalng verdronken Op de kerpiii te Berg iy batsliUJieeft een knaap by net kaekhakkcL door etgcn onMrziohligheid een gedeelte van c viii lir viflrloren Op deBuUiiiui nab egj A nibacbt reijeu gisteren i karren 1ege1Prtlian W ÜBKit eene eenc visckkar van Aintnerslol met het paard te water ging Met veel moeite had de r ddiug plaats Hejcar was teer p j i De synode lè iM kert heeft bat verg del ng van 3 J Aug 11 bet rrglement op de rech eu der inindetlMden dat ten vorigeu jnre voorloopig was nangenoraen met 10 tegen 9 atenmien verworpen Als wg wel iqu ingericht moeteu ten slotte de beiwaren au de toepassn van dat reglement verbonden bij de verwerping den doorslag hebbeu gegeven X e beraadslaging over art 38 en 39 reglement godsdienstonderwijs duren voort Den voorstel dat de synodehet ten vorigen jare in dit opzicht door hare voorgangster gedane voor onwettig sou verklaren is afgewezen C f Volgens telegram uit Aden is de Owri W ongeveer 60 Eng niylen bezuiileu Kaap Gnardafui gestrand en is nog niet doorgebrokei De inboorlingen Somalia baalden uit bet wrak ongeveer 4000 blokken tin een party uotenmuscoat fiOa kisten 3U0 kiften indigo lOOÜ buleu tabak vier duizend zakken koffie vierhouderd Wkkei rijst en eene grooto hoeveelheid andere góedercu De Sultan bood bewaring en teruggave der goederen aan voor £ 2400 Senige bergers te Aden willen verciKr beproeven vnn de lading te bergen tegen 60 pet der waarde Tan hetgeen geborgen zid worden wanneer voor de faelft hunner kasten wordt ingestaan Volgens telegram van kapt W S Kramers uit Aden js het schip Overijttel gestrand op zand en steengrond en zit het achterste gedeejte onder wateri Er bestaat geen hoop om schip of lading te bergen Het schip IS door de inboorlingen gepluude d De Europeesohe passagiers de gezogvberder eerste atunrman docter eu eerste machinist van het verongelukte stoomschip zullen voor rekein ng der reederij per stoomschip Madura hetwelk 6 Augustna van Padang vertrok eu ongeveer ii Augustus te Aden verwacht wordt naar Nederland vervoerd worden Voor de overige bemanning zorgt het Ned Consulaat te Aden Toi hoofdingeland ploatsvrrvanger in het Ie district van Bchieloud is ia de plaats van den beer C r d Berg die oor deze benoeming bedankt had gekozen de heer H Nioolaas Be verwachtingen van den oogst in Overgsrl zijn in het algemeen gunstiger dan men mei het oog op de weergesteldheid had kunnen verwachten Tnrwr rogge haver gerst en boekweit staan voor het meerendeel uitmuntend over het geheel voldoende Aardappelen belovende zou de ziekte zich niet verder uitbreidt een groote oogst De hooiverbouw was nietgu istig In de LandboHic CouraMt wo dt op een nieuwe manier van maaien bij nat weder door een Franscb blad aanbevolen gewezen Zy bestaat hierin dat nicu het gras in plaats van het tot op den grond f t doen en twaalftal oenlimeturs boven den boden maait liet afgemaaide liiet neer op den grond rustende maar op de stopjielcinden waaron er en waarboven de lucht vrij kan doorgain droogt beter uit en ook in minder tyd als het ndt geweest is Wanneer de regriis het werk van den oog t belennneren kan men aldus Ie werk gaande het graa 1 in goeden staat binnen halen Keu groot Frai Boh landbouwer is er verleden jaar ill geslaagd op deze w jze al zgne haver binnen te krijgen terwijl die van zgu buren op het veld big teschieteu Deze bandelwyze tou dus veel schade door nat weder veroorzaakt kunnen voorkomen De maalsohappü tot ixploilatie vnn stoatsspoor wegen heeft hel volgende biljet verspreid Ten gevolge van de weigering der fabrieken in Twente on op eeu werkdag hunne fabrieken te sluiten ten einde de arbeiders in de gelegenheid te stellen de Arnhemsche tentoonstelling te bezoeken zullen de pleizierlreinen op Donderdag 21 eu Viijdag 22 A ugustus van Eiisohedé Almelo Bvirue en Hengelo niet plaats hebben Uit een nadere nukondigiog blgkt dat er etfhter Zoudag 24 dezer van de stations Almelo Borne lengelo Bi schcdé eu Goor weder pen pleiziertreiur uaiy Arnhem z il rydcu Hen meldt nit het Westland In de jongste dagen zijn er nieuwe ziektcversohijnselin in de aardappelen waargenomen hier eu daur openbaarde zich h t bederf eerat na het rooien Verscheiden tuinders Lebben zulk eea schraal beiehati dut i j nog leg aardappakft voor eea volgend jaar zullen moeten bijkoopeu Bij de late soorten openbaart zich de ziekte ook al in bet loot de menigvuldige regens deden ei veel waod aun Ten gevolge v l gebrek aat warmte warta Ie roode aalbessen i t jaar kleiB van korrel en ongewoon zuur van smaak Yeimydeljfc zuUen r veel pruimen Kijn middelmatig v peien en weinig appelen De druiven komen tnans wel wat by duch de vrees is algemeen dat een grooto menigte de i uoht niet meer zal kunnen voldragen dmdat zij 4 t l by andere jaren ten aohter tija Ook Is è iMytn kornttiJdit jatr veel laJIU dan gewooulgk zij beginnen tot dusver nog niet te kleuren De vierde algeraeene vergadering iet Vereeniging voor lijkverbranding zal worden gehouden te Utrecht op Zaterdag den 6deu September 1879 in het gebouw V03r Kuilstcn eu Wetenschappen De heer dr 3 E de Vrij door het hoofdbestuur uit zyu midden tot voorzitter der vergoderiug benoemd zal de werkzaamheden leiden Behalve de onderwerpen van huishoudelijken aard zal in die vergadering ook het volgende yoorstel van bet hoofdbestuur in behandeling worden geuomeu De algemeene vergadering drage aan het hoofdbestunr op te onderzoeken lo of er in eene der provinciën Zuid Hulland Utrtcht of Gelderlaud gelegenheid beslaat om op het terrein eencr begriuifplaats een Sieraenschen oven op te richten di luiu Ie beheerders dier begraafplaats zou worden overgedragen 2o welke kosten by zoodanige overeenkomst zonden komen voor rekening der Vereeniging en 3o op welke wijze de daartoe noodige gelden zouden kunnen worden gevonden Volgens de hdMtrieUSUer wordt gezoiverje petroleum zeer spoedig bedorven door zonlicht er vormt zich eene leerachtige omzetting die in de petroleum opgelost blyfl en daaraan eene gele kleur gfcfl Voegt men er dau eene kleine hoeveelheid zwavelzuur bij zoo scheidt iich een zware teeruchtige neerslag af Alle petroleum die langen tijd aan zonlicht Wordt blootgesteld brandt sitcht petrt leumlanpen met glazen bollen pstrolcnnifiesschen eiiz moeteu dua overdag iu donkere plaataen bewaard worden De predikant van Nieuw Vennep van donr met zijne vrouw naar Leiden per tilbury rijdende geraakte Dinsdag door het aehteruilloopen van bet paard iu eene der diepe modderslooten achter de hervormde kerk te water zyne vrouw was bijlyds uit hel rytuig gesprongen hij rriiarcnlegeivzakte allengs diiper in de modder weg eu de gevolgen waren wellicht van zeer treurigen aard geweest zoo niet vier geeslelijkeu uanr Vooihuut ryilewie hem uit zyne netelige positie hadden verlost Laalslcden Zatcrilag is prins HendiikXX van Bcuas met Clotilde Loissel vermaarde kuiistrydster iu den circus Reuz vergezeld van haar vader drie dame en eu eeu Hamburger ailvucaat op l il ul iud aangekomen l n Ttilgüiideu ochlenti verscheen de prins met haar als bruid eu bruidegom Voor het poliiiehof waar beide den eed flegdin dat er legeii hnnue voorgenomen eohtverbintenis geen bi waar b stond Daarop verkregen zij van den gouveriicur deu zoogenaaindeu Koniiigsbrief bevattende verlof tot het sluiten vau eea huwelyk Di s middags werd bet chtterbjud kerkctyk iugrztgeud Hit eohlp iar tal uu nog eeuigen tyd op Helgoland blijven Op hoe ouveranlwoordelgke wijze iu Amerika vaak de spoorwegeu geadministreerd worden ia ouUngs weilero n zouuekluar in hel licht elredeii by de onilerzorkingeu van een commissie van enquête in i en ataat New York Met een naïvc onbesohaauidheid verklaarden do door haar gehoorde getuigen de ageuten voor de vrachten der Nea ïork ceitlnU central and Hudtö Rimr en dei f cK York Lake Erie aai H etler maatschappij dal zij niet de minst kennis van hun vak hadden Voor de onregelmatigheden en de herhaalde wijzigingen iu de tarieven wisten zij geeu enkele reden op te geven Op de vragen waarom de eene soort van goederen iu d eeuc de audcre iu eeu andere klasse werd gcbr iobtt bleven zy hel antwoord schuldig Zg wisteu niet hoeveel de werkelijke kosten van vervoer waren noch hoeveel bet iu en ufl ideu aaii de stations kostte Van de onregelmatigheden worden de volgende s aaltjes opgegeven Voor t vervoer lusschen sommige stations bestond en geen gedrukie liiriuveii waren die vaof de eene pLiati twee jaar die voor de andere twe wtjicu oadf o r eiken haudehnii b ua werd een ofzonderlijk tarief gebruiki waaromtrent men zch tot geheimhouding verplichtte De getuig verklaaide de vrachtprijzen naar goedvinden te wijzigen aiar den vermoedelyken prys der waren Nooit werden verauderengen vooraf aangekondigd Wus t regelmatige tarief over de 4 klassen van New York nmr Syracuse 37 29 25 eu 18 cent per honderd poud voor gunstelingen werden alle goederen voor 10 cent vervoerd Van Nèw York naar Seheaeslady welk traject 130 mijlen korter is was daarentegende minste vracbtprys 15 cent Du bewon a vanUilwaukee stonden hoog in de gunat meii konvandaal naat Troy 1301 mylen goedkooper venenden dan Iran Trojr naat Syraoasif 16 fn lni Voor wie tmeeal vünes tl ward naar r rboudiitt tfiinst gerekeijd maar dltglBg maar op de gis labelfen der verzonden quantiteiten had meu nieti t De ufum van den verdieustelyken ambtiMaar die dtze getuigniisseB aflegde dient aan d f vergetelheid oi trukt te worden Hst is mr Samuel Ooodman Een ander nie minder verdienstelijk man mr JaraesH Butler wieu vragen van dezelfde strekking werdenvoorgelegd intwoordde dat hy zich nooit met detmlzaken bewtfiilel Uit het twintigste jaarlijksche verslag betrekkelyk de verpleging en het onderwga ia het Nederlandaoh Gasthuis voor Ooglijders te Utreoht onder directie van prof Donders zien wy dat bet aantal behandelden eu verpleegden over 1878 2229 bedroeg Het getal gratis gegeven consulten steag lot 20 863 Wikt de finantiëu betreft levert bet verplegiugsfpnds dat zijn bronnen van ontvangst vindt in de jaarlijksche bydragen eu in de renten van het kapita dfouds eelt b ilig lol op van ƒ 60 896 dewijl de onivaugsieii l 395 S37 de uitgaven 1 344 440V bedroegen Met genoegen conslaleeren wy dat de hoogst nuttige inatelliug iu welvaart toeneemt en wy kunuen het ona lichtelyk verklaren dat de kring der begunstigen jaarlijks grooter wordt Zulk eeu gift is een weldaad der mensofaheid bewezen Woensdag werd te Zul feu onder vooni tierschap van den heer Muller majoor kommadaiit der d d schutterij Ie Haarlem de jaarlijksche vergadering gehouden van de Vereeniging lan o Bcieien der schutterij in Ncilerland Nadat de verschenen leden door hel dagelijkseh bestuur der gemeente in het versierde stadhuis waren verwelkomd werd de eigenlijke veigaderiug gehouden terwijl de dag door een geiiieensch iijpelijken maaltyil eu eeu concert vau de Nijmeegsche schutterij besloten uerd Doiiderilag had op het sühieiurrein van de Vcn enigiug Gorsel Laren L ohem eeu schietwedstrijd plaats waarvoor onderaoheiden prijzen werden uitgeloofd Na afloop daarvan had ren diner ploato dat ook door ile civiele ru militaire autoriteiten der alad werd bijgewoond waarna met de plaohtige uitreiking der pryzea oouoerl au bal de feestelykhedeu eindigden Voor het gereohuhof te s Hage stond Donderdag terecht zekere C H zilversmid te Schoonhoven beschuldigd van e n valschen stempel voor kleine zilverwerken te hebben vervaardigd en daarmede eeu groot aantal door hem vervaardigde voorwerpen te hebbeu gistempcld Volgens zijn beweren was hem door 1 R bediende op hel kantoor van den aarborg te Schoonhoven een afdruk van het etiie stempel in eene stalen veer gegeven Het staal dier veer was zacht dooh werd door hem hard gemaakt waarna hy dien afdruk op eeu yzereu ataaQe overbracht Deze valscbbeid werd na eeuij en tyd ontdekt vooral door de gverige onderzoekingen van deu oontroleur Popta terwyl de beschuldigde terstond alles bekende Deze bekentenis werd Donderdag ter lereobttitting bevestigd door de verklaringen van vertohilleude getuigen De advocaat generaal mr van der Hoeven wees er op dat dit miadryf bedoeld by art 140 C P alechts tilileu gepleegd wtrd doch dal daarbU allyd en vooral iu deze zaak op vertachtaude omsiaudigbeden moehl griet Worden Met het oog daarop eu vooral daar de besoh door voormelden B P tol dat feit sehoen aangespoord te zyu requireerde h t O M eeuc celstraf voor den lyil van cén jiuir De vrrdedigar mr J Kaltf wees ook zyuerzyds op een aantal verzachtende oinstandigliedeu eu beval zyu dient in s hofs clementie aan De uitspraak is bepaald op Woeusdag aanstaande Uil Calais wordt gemeld dal dezer dairen het grootste schip ooit iu de haveu gezien aldaar is binnengekomeu te welen de frank Pndle on van San Proncisoo metende 1420 ton met een lading van twee millioen kilogram kooru Te g lgker tyd kwam de Stormy Petrel aldaar binnen metende 1000 ton ook met koorn geladen Men verwacht nog een tiental schepen met graan De rechter comroissoris ofHoier van justitie an griffier by de rechtbank te Dordrecht hebbeu zich Woensdag begeven noar SUedrecht teu einde een onderzoek in te stellen naar een vóór eenige dagen aldaar plaala gehad hebbende brand Het onderzoek moet daartoe geleid liebbeo dat C K de V arbeider I aldaar woonachtig gevankelyk naar het huia van arrest te Dordrecht is overgebracht De Commissie voor deu schietwedstrijd die op 9 CU 10 September e k door het Boud der Kustende Schm rg in Zuid Hidlaud te Looaduiuen zal gehouden 9d p ha ft va vela zgdau beiiclit oilttau A flat aan de itfluobdigitigr tdit dcelnelbing zal worden gevolg gegeven terwyl zy van onderschei dene vereenigingen en belangstelleadeii reeds fnuie pryzen ontving of die aan haar werden toegezegd Beide llagen zullen Tan de kleine roeuma kt te sGravenhage alle gebtele uren t begi ien smorgens ten 3 uur rijtuigen naar de plaats vsn deu wedstrijd rijden waarvan tegen betaling van 60 0MIMlMpei M kttn Hrieii f lw ik J wwi kt WanMag 1 September des oami i leu B nur zal t n 9 Sciael diner worden gegeven waaraan leden van korpsen of vereenigingen kunnen deelnemen legen betaling van 5 de iiersoaiii N afloop van he officieel diner z d mk hetatraod du a eau 0pc j vuurwerk worden afgestokeu In het volgend jaar tal te DttsskMtir een gfOm nijverheidstelilooasteUiug voor de Bgaproviiicië9 i WesLfalen plaats hebben verboudcu met eeu aig nxene DaitaehC kunslteutoouslelling Disseldorp Je stad die op t beat eener waaeldberoemde sohilderschool bogen kan teei sJudteeh jaar b t toi yaa krachtige toebereidseleii voor de uitvoering van dit plan Twee waarborgfondsen hot eeu 100 000 het andere 400 000 Mark bedragende strekken der onderneming tot steun Ëen hoofdoomitc vau meer dan 200 invloedryke mannen die op dit gebied reeds ondervinoing hebbeu opgedaan heeft zich met de leiding belast bet dagelijkaoh bestuur tilt 26 leden ougeveer 70 locale comitóa werken in de proviuciëu overal mede 5 speciale coinmissieu en 17 subooinitós zyn met de regeling van versciiilleude bijzonderheden belaal aan t hoofd vau bel bestnur laan drie gouveruenrs dïi provinciën ala eerepreaidinm Het terrein der teutoouslelling is verbonden met den zoölogischen tuiu van Dusseldorp met zijn schooue wuterparlyeu en parken aan deu voet van deuMghrlkaB ar fenbaq Oufevoer SS 000 vicflc meter 14 morgen lands zullen door gebouweu beze worden en de tcrkening vun het terrein ia iu htt door een wedairyd lusschen vcnehilleude architi tau ala t best aangewezen plan zóó gemaakt dal zonder moeite aan het bebouwde terrein lutbmiding kau worden gegeven Aan t hoofdgebouw wonh tfttk gearbeid eu de verbinding vau dal gebouw eu t terrein met den Kh uspoorweg is reeds tot staud gebracht Vooral de afdeeliag voor werktaigeu du vervaardiging Tan alIerUff industriëele voortbrengselen omvattende is op grooto schaal iugericht Acht stoon ketela in l ee afdeelingen gesplitat eu 16 niaohiaes met 9i0 paardeknofat tullen de verschillende werk 1 tuigen in de lilackinezaleu in beweging brengen De Toorwaarden Toor de luxenden Taatgeateld moeten vcrgely king met andere expositiên teer gunstig zyu Vandaar dan ook dat zich reeds 1500 expoaauten hebben aangemeld Een achatryke Mexioaansche iHe te Parys oogverblindende soiróes geeft laat een bekend pianist onlbiedeu tk geef Vrijdag eeu aoir ztgt zy en zou er prys op slelleu mynheer een artitt van uw talent voor myu gasten te doen optreden Mevrouw u is al te vriendelijk Welke ziiu uw aisoiHW M4Mt wr aft ImIhMM iofldlo franca op uw soiróe te verschyucu Uitnemeud myuheer Tot Vrjjdog dat rNog ea woord mgbeer joept di dame hem na trees zoo beleefd wat zicht leer taohtjes als I kan te spelen anden vcrataat men elkunder niet door uw uituemeud spel Een Hongaarsoh blad de Itanar Lapok verhaalt het volgende zonderlinge getal Varsoheideue jaren geleden dronk een kind Emilia Eckstein te Pesth door eeu noodlottige vergissing iwavdzuur Daar het ongelak dadelijk antdekl ward eu pea dus ijliii a halp kon bieden werd z ondanks vneaelyk lyden nog van den dood gered Tm gevolge vatt hef gf urde bleef ty echter zeven jaren sprakelooo Na dat tydsverloop slaagde een art ar iu om door otiaphou iel jko zorgen eu eene wuloverlegde behandeling haar het spraakvermogen terug te geven en thans behaall het eens stomme meisje avond aan avond eeu sehil erend aucoes in deu schouwburg te Peath alwaar ty onder den naam van Emilia Sziklai als eerste Mogerea optreedt De bekende schryver Blórusijcrn fljiriiMn valt ïn ia hel Daghlad M Ckrittiena den Kroonprins aap omdat deze in Engeland bygedragcu liieft tot het gedenkteeken voor Louis Bonaparte Bjórnson is van gevoelen dat hei deu Prins niet voegde deel te lemen aan het oprichten van een monument voor een aanverwant die de vrijlteiil de wetten en de vryheid van Fraukr k bedreigde voor deu jeugdigen Dolleman die vau het oogeublik af waarop kij meerderjarig werd geeu hooger denkbeeld koes icrde dun da wet en de sldalaregeling in zijn vaderland omver te werpen die niet alleen voor zich de wetten eu da vreediiame uAluikkeling vau dal vaderland heel willen storen maar ook anderen tof éen algenrteu OpfBer heen willen aanzetten Het Aflonhlad daarentegen trekt voor deu Kroonprins partij en leest Bjórnson scherp de les Ëchie diplouiiten Niet Ung geleden bevond zich graaf Scbouwaloff op een badplaats en men kon hem daar dagelijks te zien wandelen met von Oobril UexkUll en Stahl de gezanten te Berlyn B une en Sluttgarli op da promenade m tafel in de loge van t lomertheater overal en dt d waren zij I zamen Op zekeren dag echter komt vont Gonehakotr ook in e badplasta ün Ut wu het net de harmouie tu ohei de Bussische dip inBiten Von Oubril UextSll en Stahl wandelden vau toen af met den grijzen Kijkakauselier maar als lij Sahouwaluff ontmoetau bepaalde men zich vauj beide zijdei tot een sli e buiging en een groet iu den adioawburg zat ï taebakoC npt jde drie heereu in de loge Scbouwaloff alleen in t parket ledeieen sprak over de opvallende hatelijkheid luascbeu do groote alaiitsliedi Een echter op ecu vroegen zeer o gm motsen outrooette eeu der badgasten een paar heereu iu een afgelegen zylaan iu druk gesprek Hij ging uil nieuwsgierigheid om te zien wie toch wel evenals hy vóór dag eu danw uiiar buiten waren gewandeld op t tweetal uf en t waren Gortschakoff eu Schouwalolf die echter spoedig vau elkunder scheidden op den dag waren zy weder du beate vyauden Bij de ttofit de Boulogne te Parya werd aedert eeuigen tyd de aandacht der oommicten getrokken door eene amazonr die in aneilen draf reed Onlangs genwkte haar paard op hol en verdween in het hout Eea oogeublik daarna hoorde raf u hulpgeroep twee wandebiars schoten de dame te hulp en vonden haar op deu grond liggen Hoe groot was hunne verbazing toen Ie amazone een man bleek te zijn met eeneaoort vau gomelastieke buis rpt brandewgn onl het lich uim eu die blykboar smokkelhandel dreef Nog stonden ty in hunne verwondering hel aan te zien hoe de man zich van zyu rykleed ontdeed en reeds washij verdwenen Het paaid werd door de commiezen g evgiigim Laatste Berichten Weeaon 22 Aug Het mmfeaUa t verneemt van verlrouwbare tyde dal het gerucht als zon er eeu begin gemaakt zyu met bet binuenrukken iu Novi fijzur onjuist is Het berust op de marschTHurdigheid van drie iu Bjsnie geataliouaenie regimenten die kordoudicust verrichten en de troepen moeien aflossen Berlijn 22 Aug De Reicktameiger publiceert de beuoeining von v n Siydewitz tot opperpresi dent in Siletië BurgerlijiiB Stand GEBOREN 20 Au t Ullhelmas ooderi i Tjaxiat en k nlo Wilbelmliift ouden G de Joufr eo k Burka Pieter Jottnnaea oude P Boot en A M Koster 21 Elixabfllh Miirn ouden G irre tn J M itn deo llork QiyaidiH im imlon H J Kajutont 0 Zwsrl Astaoia Wehmbt riin P vu tt Ik Uokbr OVBULBÜEN iO K f A Bont 75 j 21 i T R H Hordou huitvr vnn H Verschoor A2j O VUKKTUOUWD 2 Au A F UfelKr i2j ea A I 110 Uiai mj I HoTiiede to KecuKÜk 21 j en G Keyoe 34 j M Haring 2Sj en Jl C Bron 19 j ADVSRTENTIÊN VUFTia gTABIGUB VAN L SCflÜlLENBUBö KN B IT Gouda 24 Augs 1879 Na een langdurig en smartelgk Igden overleed heden tot diepe droefheid van m en mgne dochter mgne hartelgk geliefde echtgenoote JULIE THÉRÈSE ROSE HANOZET GUBDON in den ouderdom van 62 jaren en 7 maanden waarvan wg ruim 42 jaar door een gelukkigen echt vereenigd waren H VERSCHOOR Govda 21 Aug 1879 V lW r oterleBd hu jongste iooiit e slechts 13 dagen oad ti OVEREUNDËB Jb D A OVBREIJNDBR AKLBiEa Gmida 22 Anga 1879 i Voor de vela bewgzon van deelilaming ondervonden gedurende de ziekte en bg het overiyden van onze geliefde Dochter MARIE betuigen wg onzen hartelgken dank B G J TAN DEÜTEKOM M A W vanDEDTEKOM ff0 il 23 Aug 1879 MiNDKBAA Wjj betuigen bg deze aan allen Moona van hunne belangstelling deden blgken bg gelegenheid der geboorte van ons dochtertje onzen opiechten dankk Mr D X BB0ÜWE8 L W M BBOLFWER TAN OlDENBOBGU Gouda 23 Augustna 1879 V Da Heer en Mevrouw PRINCE dï JoNe betnigen aan ieder hunnen hartelgken dank die bij gelegenheid hunner 12 JABI6B ECHTVEBEENIGINGl bewgzen van deelneming hebben betoond Voor de blgken van belangstelling dezer dagen in zoo ruime mate ontvangen betuig ik ook namens mgne familie mgn innigilt dank J Fa KRAMERS Gouda 23 Augg 1879 Vollenhovb Voor de vele blyken van hortelgke deeW neming deze week ontvangen breng ik allen ook uit naam mgaw toiilie m n warmeifr dank r f 3 J MBSKEB goucfa 23 Aug 1879 Hartelijkea dank aan odrb geaehten Patroon den WelEd Heer O J C PRINCE en Echtgenoote toor de aangename verrassing ons bereid ter gales enheid hunner 12 JAIQGE ECHTVEBEENIGING J e geiamentlijke werklieden der firma JAN PRINCE Co Go éi 22 Ang 1879 De ondergeteekenden hebben de eer hunne Geachte Begunstigers te berichten zy hun MAQAZÜN van GAREJf BAND en op 22 Augustus 11 hebben overgedaan aan den Heer F F KNaLMANN hen dank zeggende voor het genoten vertrouwen en bevelen hun fMtg t beleefie jk a ok kook Gouda 24 Ang 1879 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveelt de onaergeteekende zich beleefdelyk aan en zal trachten door eene nauwgezette eu Srompte bediening zich het vertrouwen waarig té maken R ff KNaLMANN GoM j 24 Aiig 18 Een ruim JPAKMUIS aan het water gelegen tot alle doeleinden geschikt Brieven franco onder Letter A aan do Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON te Guuda Bfl G A J TETHOFF te Leideu ü verschenen TRAMWAY POLKA Composée par H J van PRAAG Frifs SO Cent Voorhanden by A BRINKMAN