Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1879

1879 De nitgsve dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 75 firaneo per post 2 KKX ilSGEVirVG De BURGKMEESTEK t o Goud brengt bü dese ter kennis v n de belanifhtbbeiideu dat door den Heer Pniviiioialen Inspecteur der Diretjle BelastiiiKen eiii te Rolterdam op den 19n en 22n Anguatua 1879 liia executoir verklaard de Kohieren no 2 3 4 en 5 van het patentrecht dienst 187 8ü wyk A tot en met T Dal voormelde Kohieren ter invordering lijii titfiM in handen van den Heer Ontri ttger dut ieder daarop oorkumeude verplicht ia lyneu aanslag op den bij de et bepaalden voet te voldoen en dal lieden ingant de termijn van ÜRIE MAANDEN hiiiiien welkea de recliimra behooi n te worden ingediend GoKili dea ia Aug 1879 De Burgemeealer voornoemd REMIJ Wiih I B Rrn nieuwe Kmistoclit m De algemeene collecte met veel ophef aa gekondigd en waarvan de ontwerpers zich zeker gonde bergen beloofd hebben heeft plaats rehad Of de resultaten aan de verwachtingen geantwoord hebben znllen wg daarlaten men kan een te groot denkbeeld hebbeii van de ottervaardisheid dit is een zaak die de mannen van de school met den bybel ouder elkander moeten uitmaken De middelen echter waardoor die lespltaten verkregen zgn roogcn niet onopgemerkt blgven Wg laten nn daar wnt hier en daar door de collectanten gezegd is om giften te verkrggen wd zwggen over de houding van eenige predikanten die de kerkgebouwen hebben gebezigd om d schare te bewerken wij hebben meer het oog op een circulaire die verspreid is met den naam van den voorzitter der Unie den heer Elont van Soeterwonde aan het hooid Daarin toch wordt de oeheele beweging voorgesteld als een nienwe kruistocht tegen de moderne naatschappg God wil het zoo heet het daar even als voor acht eeuwen de volken van het Westen naar het Oosten gedreven werden om Jeruzalem op de Turken te veroveren en den pelgrims vei igheid te verschaffen Uod wil het htette het ook toen en het getal slacbtoffiBrs van dien wapenkreet wordt net millioenen berekend zonder dat het doel van die tochten bereikt werd Maar toch iets werd verkregen de heerschappg van degeestalijkheid wasbet gevolg dier tochten en stroomen bloeds heeft het gekost om Europa eeni szins van dien noodlottigen invloed te bevrjjdcn Langdurige oorioffeu zgn noodig geweekt ocii strijd van eeuwen heeft men moeten voeren om den staat in zgn rechten tegen een beer schzuchtige geestelijkheid te handhaven God wil het heette liet voor acht eeuweu God wil het weerklonk iiog dikwijls diiariia als zjj die zich zoo gaarne de plaatsbekleedeis der Godheid noemen een doel wilden bei eiken waartoe hun eigen krachten te kort schoten I Te HUUR Een klein BOVENHUIS met vrgen opgang en flinke KELDER zeer geschikt voor eeneenige Dame op een der beste ttaaden metvrolgk uitzicht Te bevragen bg den uitgever dezer Cou rant onder No 320 LËERBOEKEi en ATLASSEN voorde BUKS HOOGERE BURGERSCHOOL zgn voorbanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg J LKIEBERT HAiiiT eoinu maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen BMAILLE PORT BETTEN Zeer fijne VERGBOOTINGEN naAr de laatsU vinding OPENBARE SCHOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1879 des namiddags ten ö unr in de respective schoollokalen de DBIB MAANÜELIJkSCHE INSCHRIJVING zal gehoDden worden Tan de leerlingen welker PLAATSING aan de Open bare Scholen met 1 October a s verlangd wordt W ders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Plaatseipe Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN VAN fiOOK Gouda 16 Aogastas 1879 De ondergeteekende betnigt door deze zgnen hartelijken dank voor het dnthlce bezoek in zone POFFERTJJESKRAAM gedurende de GOUDSCHE KERMIS hjj hoopt zich die gonst altoos waardig te zullen betoo ien en bericht tevens dat hiJ aanstaande AAN DAGAVOND voor het LAATST ZAL BAKKEN Met achting USid Dienaar P C PINKSE Göi fa 23 Aug 1879 TVageningsche TmA iHim nmi CONSOLES ORNAMBNTEN TUIN8IE BAfWW SCHOOBSTEENen KOKERPOTTEN PttlVA AT TRECHTERS enz voorts differente BOUWMATERIALEN bg J MULDER Gouda HANDBIi in SOÏÏWMATESIALEÏÏ zoowel in groote als kleine leverantiën Commissie en Ag entuurhandel in alle MACBINERIËN MACHINE ARTIKELEN voorts HARDSTEEN bnite bewerkt J G MULDER Co te Gouda en Dalem bg Gorinchem Met toestemming van de Directie der aderstootnboot d IJSSEL belast de ondergetecken le zich met COMMISSIËN te GOUDA ROTTERDAM en ÏÜSSCHgNGELEGEN PLAATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Gouda aan de Pnnt B N 113 VIEBDE JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar bele delgk un Geene betaling behoeft geschieden voor en alleer men van de gehele uitroeiing over tnigd is terwgl eene gar antie van 3 jaren wordt xeT k xd Adres J dk JONG Az Mr Timmerman Koipersteeg K 207 te Gouda In bgzondere gevallen kan men zich abonneeren Gouda Druk van A Brinkman FIRMA KAULING É EINTLAGE Wegtnê uittreden van ten der Venitfioten van af 25 Auguitm UITVERKOOP VAN ii4Wf4€TTOll TEGEN LAG E PRIJZEN 2ÜI7EEE BOMAÜZ SN MBSBE Wm Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde OaOBAUXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en balf ankers Fnjsooarantea worden gratis en franko verzonden Alles wordt ft an ko t huis geleverd Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN Jf I l iïTJÏ S wereldberoemde D AW M NfV tl A MfVtiVVIM prgze bekroond in alle landen van Europa wordt a£i jH M n jHINËu K e bandgebruik voor 1 2 3 of 4 trekpaarden UWUii llliÉVMÉAl W met benoodigdheden franco aan elk spoorwegstation met waarborg en proeltfld Trieurs machine om onkmid te plukken Hakgel maehineti Grutmolens tot de biliykste prjjzen Catalogus raneo en ffratis Agenten gezocht Ph MATFARTJI £ Co Machine Fabriek te FranlfoH o d Main DE OHIGINEELE ïli € Naaimachines zgn onovertroffen in Seliditeit Dengdeiykheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zfl worden zonder prösveibooging tegen wekeiyksche afbetalingen vao i afgeleverd om zoodoende ook den meest onbeniiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zijn onderhond dienstige Machines aan te schsffun Te ROTTERDAM ziju deze Machines uitsluitend verkrggbaar in hei Hoofd Dépót voor Rotterdam en Onutrtien 346 HOOGSTRAAT 346 mmi MMku BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gtjida zijn voornemens op WOENSDAG den 3en SEPTEMBER 18 79 des namiddags ten 1 ure in het Baadhois aldaal bg enkele inschrg ving AAN T £ BË8TEUEN 1 Het maken van een ijzeren HEK om den tuin van de Bank van leening 2 Het maken van een BERGL O O Ü 8 bestratingen en verdere werken bij de aanlegplaats der stoombooteOf aan de Turfsingelgractat De Bestekken en Voorwaarden zullen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des uamnliddags 1 ure ter Plaatsel ke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inxage liggen terwjjl de Inschrgvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk den 2en SEPTEMBER 1879 vóór des namiddags vflf ure op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgn N 2340 Wocnsilag 27 Angnslas GOUDSCHE COURAWT Nieuws CD AdvcrlentieWad voor Gouda eo Onistreku ADVEBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimtë Afiwnderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot én uor des namiddags van den dag der uitgave omdat dat doel in strgd fl belang der maatschappg het ook nn in de cirouïara en er volgde op De vganden van Godjeu zgn heilig woord willen h t niet Die niet voor ons is na zulk een oproeping zal meu zich wel nietknunen verheffen op de oiïerwardigheid der schare Veel meer zal men redewn te over hebben omzich te beklagen over iïet misbruiken van den naam van God daar b tien voot standers der openbare school wapenM in handen gegevenzgn tegen het drijven den mannen van de schoolmet den bijbel Nietje toch bewgst dat detegenwoordige agitatie d wil van God is waredat het geval de agito rs zullen de eerstenzgn het te erkennen idan moest de uitslagauders geweest zgn yttk meer is dan zoudenzulke middelen ids gebpaigd zgn niet noodig zgn i Toch is er iets ia Je circulaire waarmede we ons volkomen al is het dan ook op anderegronden kunnen vereenigen het openbaarond irwgs is onvoldoende zegt men en datonderschrijven wij gaarne Hoeveel verbeteringen het gevolg der nieuwe wet zullen zijn nog zeer veel blijft overgelaten aan den goeden wil der gemeentebesturen Het voorbereidend onderwjjs is niet in de regeling begrepen bet herhaliugsonderwjjs blijft overgelaten aan de wgsheid der gemeentebesturen en toch deze twee takken Vlan het onderwijs dienen geregeld wettig geregeld te worden indien men goede vruchten van het onderwgs wil oogsten En hoe weinig wordt gedaan ter bestrgdiiig van het schoolverzuim Wat woi dt door de mannen die zoo ijveren om den bjjbel als leesen leerboek op de scholen in te voeren gedaan om het schoolverzuim die plaag van alle onderwijzers te bestrijden Bevorderen zij het onderwgs van on of minvermogenden Wem daarvoor liet ingezamelde geld gebruikt het zou zeker goede vruchten dragen uu zalhet helaas dienen om de tweedracht te vermeerderen en onheilig vuur op het altaar desvaderlands te ontsteken j Maar zelfs wanneer men het maatschappelijk onderwijs geheel nan de zorg van den staat overlaat dau zon dat geld nog nuttig kunnen besteed worden als het uitsluitend werd gebruikt om het godsdienstonderwijs geheel te hervormen Men wil den lageren onderwijzer als godsdien stoiulerwijzer doen optreden het lezen in don bjibel vordert toch uitleg en veiklarinjj maar is die onderwijzer daartoe in staat is hg daartoe bevopfrd Men eischt hot onmogelijke en daaruit blijkt jnist dat die eisch niet ernstig gemeend is St l dnt de regceriiig verlof gaf dat de bijbel nU schoolboek kon ingevoerd worden hoevelen dor ni it itois zonden daardoor tevreden gesteld iqj Zon het overgroote getal niet weigeren hnn kinderen g dureni e lie nrcnaaadeouderwijzci s i met het waarachtig God wil het heette en zgn heilig woord Is tegen ons waarlijk toe te vertrouwen Zou men niet spoedig hooren dat de onderwijzers daarvoor alle bevoegdheid missen Men zon verplicht zgn den tegenwoordigen eisch te doen vallen en iets aAders te verzinnen om de agitatie levendig te honden De bijbel op de school het is niet het eerste symbool en het zal ook niet het laatste zgn waarom de malcontenten zich scharen W eg daa met die valsche vlag en liever alle krachten ingespannen dat de kerk jiaar plicht vervult zooals de staat dat wil doen Het ingezamelde geld gebruikt om een voldoend godsdienstonderwijs te bekostigen godsdienstonderwijzers aangesteld en gebroken niet de traditie om een uurtje per week de kinderen te doen bijeenkomen om eenige vragen op te zeggen iGod wil het is de leuze der nieuwe kruisvaarders is hnn succes al even gering als dat hunner voorvaderen het zg hun een les om niet op dan ii tealagaa weg voort te aan maar bun krachten te vrgden aan het waarachtig belang des lands dat nooit door het zaaien van twist en tweedracht kan bevorderd worden L Buitenland BulteDlandscli Overzli lir De Franscha bladen houden nauwkeurig aauteekeuing van de besluiten der Algemeene Radeit in zake de ferry wetten tot heden zijn er 13 Raden voor 11 tegeu geweest de verhouding zal echter wel gunatiger worden voor de repubtikeinsn De Algemeene Raad van Niêvre verleende een sabsidie van 60Ü0 fr voor oprichting viin vrge klooaterscholeu Men verzekert dat de Fransche Regeering in het aanstaande jaar een nieuwe leening van 1 026 455 536 fr zal uilsohrg ven in afloabare 3 pCia renie waariDeile de builengewüue uitgave voor 1879 406 097 669 fr cii die voor 1880 6ttO 358 i81 fr zullen gedekt worden Van dit milliard zullen 615 millioen voor openb ire werken 366 millïoen voor oorlog 44 millioen voor marine en de rest voor Algerïè gebruikt Wür len De buitengewone uitgaven voor oorlog over 1879 en 1880 bedragen alechts 366 millioen omdat het niaterioel thans bijna geheel voltallig en de bouw van nienwe vestingen b na afgeloopen is De Patrit meldt dat op Fraiiaoh grondgebied eeiie onderhoud heeft plaats gehad tuiachen df n graaf van Chnmbord en eenige aanzienl ke tegiiimisien Volgens het blad zegevierden de denkbeelden van gemaïigdheid en voorzichtigheid De prins zou aanbevolen hebben geenerlei agitatie en gecnerlri beweging Ie ondernemen De uiilioi aal liberalen in Duitschland gaan voort te beweren dat zg niet zoo revolutionair zgn als de officieQse bladen heu doen voorkonien zg znllen ook nu weder de voorstellen der Begeering met oiipartgdigheid onderzoeken en naar hun innerlgke waari o zakelijk beoordcelen Nu voor felle oppositie van I dien kant zid Bismarck zich ook wel niet buig makiii Over den opvolger van Andrassy is nicis uihIpis bekend geworden de Ministerraad ia onder voorïilliug drs Keizers daarover vergaderd g woest