Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1879

V Hofmnnn de minister ran fiiianoiön wordt thans minder senoeoid Karolyi lou geen lust hebben in de betrekking omdat hq niet loeiend Uongaarsoh preekt en daarom niet met ds Hongaarsohe delegatie terecht tal kunnen Clam Martiniti wordt van tekere tgde nog altijd tterk aanbevolen maar de Hongaren willen niets daarvan weten deze rerlangen Szeohenyi maar deie moet weinig Inst hebben Andrassy blijft iutuasohen te Weenen totdat lyn opvolger is benoemd De Hongnarsohe minister president is te Weenen aangekomen om deel te nemen aan een gemeenschappelyke oonferentie der ministers die ouder vooraitting des Keiiers plaats heeft De Weener avondbladen melden dat te Sophia Zaterdagnacht de artillerie kazerne benevens vele aangrenzende gebouwen zijn afgebrand Oe braud duurt nog voort ISr is veel artillerie materiaal verbrand en er zgn ook paarden in de vlammen omgekomen Honderden granaten en patronen onlploffen voort durend BINNENLAND GOUDA 26 Augustus 1879 Hel Nederlandsoh Schaakbond hield gisteren te Bótterdam de jaarlijkschc algemeeno vergadering Daarin werd tot vice president gekozen de heer A B Dunlop terwyl Gouda werd aangewezen als de stad waar in het volgend jaar de nigemecne vergadering ran het Bond zal worden gehouden Morgen herdenkt de heer W A Putman pastoor te Haastreoht het feit dat hij 36 jaren geleden tot priester gewyd werd Voor deze gelegenheid heeft hg èn aan het armbestuur van zgu eigen gemeente èn aan de diaconie van du Ncd Hervormde aan ieder ƒ 100 geschonken om de armen te onthalen Een schoon blyk van verdraagzaamheid in onzen tgd van strgd Oisteten morgen heeft teOudewatcr ten omstreeks 5 ure zekere C P tuinier zich in het water geMrorpeo en zioh aldus van het leven beroofd Bij den sthiedwedstr d in den Haag is de eerste korpsprijs voor sohuttergen zijnde een gouden Rijksoiedaille behaald door het regiment schutterg Ie Bótterdam De Liverpool Saleaj e Jiêocialion heeft van haar agent het volgende telegram ontvangen De geborgen lading van de Oeerijud is volgens fapport onbeschadigd Oe Sultan verleent alleeu hulp roor zooveel het bewaren en afleveren der uit het wrak geborgen lading betreft De agent heeft een bevoegd persoon afgezonden om het schip te onderzoeken en raad aan om zijn rapport af te wachten lujiiddels zal hg den eisoh van den Sultan toestaan en maatregelen nemen om de geborgen lading naar Aden te bügtH De Sehiei Cour meldt dat Zaterdag te Schiedam opmetingen zijn gedaan van wege een Engelsohe maatschappij voor den aanleg van een tramweg vau Schiedam naar Delfshaven en Rotteidara De programma s en de uitnoodigingen tot deelneming aan de feesten ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het reg grenadiers en jngers zullen eerstdaags verzanden worden Om vau 110 belangstelling te doen blgken heeft Z H de koning voor het diner op Maandag 22 Sept het geheele gebouw voor kunsten en wetenschappen gedrapeerd en georneerd ter beschikking gesteld beuevens prachtige zilveren piece de milieu waarvan het oudste inderigd door de staten van UoUand is aangeboden aan prins Maorits De civiel ingenieur Bert Brouwer te Amsterdam heeft een plan ontworpen om de verkeerswegen in de oude stad Amsterdam en hnn verbinding met de nieuwe beter dan thans het geval is in te richten Hij stelt voor het dempen van het Damrak en Bokin Daardoor verkrijgt men eene boulevard waarlangs winkels kunnen gebouwd worden op de oangeplempte terreinen Deze boulevard mag nergens een mindere breedte hebben dan 60 meter De tegenwoordige breedte van het gedempte of verbreede gedeelte van het Damrak is 25 meter De Dam als hoofdpunt van beweging moet zoo ruim mogelgk blgven In de toekomst is aan dat plein de beste plaats te vinden voor een nieuw Stadhuis en wel vlak tegenover het Paleis op de plek waar nu het voorste gedeelte van de Warmoesstraat staat met de sohtergelegen onaanzienlgke buurten Men schrgft uit s Hage aan het V S De begrooting van oorlog door den ex minister den Beer Poortngael opgemaakt wordt met den meesten spoed weer tot een soort krediet wet om gewerkt waarVg o a de traklemenlsverhoogingen voor do ofiioioren naar gelang van hun dienstig en de ontworpen reorganisatie van den geneesk dienst uit de begrooting weer moeten geschrapt worden Zondag hebben daartoe de ambtenaren van het departement order ontvangen tot vgf uur op hanne verschillende afdeelingen werkzaam te zgn Met 1 September e k ui de stoomtram vanaf het station don Haag der Bhguspoorwegmaatschappg naar het badhuis te Seheveningen een niet te versmaden coucnrrent krijgen in den paardeniram naar Seheveningen Op dien dag nl zal naar wij metzekerheid vernemen de lijn Kapelsbrug Lange Poolen Plein Korte Vgverberg Tournooiveld voor het publiek verkeer worden geopend waardoor de reohtstreeksche verbinding per tramweg van Delften van het station den Haag der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij met Seheveningen en het stedelijk badhuis aldaar zal zgn verkregen De aansluiting waarmede aan de zgde an het Tournooiveld is aangevangen vordert met voorbeeldigenspoed waartoe niet weinig bgdrnagt de omstandigheid dat de Directie hel materieel reeds gernimen Igd had gereed liggen in afwachting dat de voortgang der verbreeding van de Lange Poolen zou toelatenmet de werken aan te vangen i Uit Hoorn wordt gemeld Het verzenden van peren heeft reeds een aanvang genomen met eeuige houderden manden van een huif HL elk van de zoogeoaande Augustus peren die ditmaal een ruim gewas opleveren Oe prijs bedroeg nauwelijks 3 voor het HL Ook het verzenden van appelen die echter zoo ruim niet zijn heeft een aanvang gcuomen voor nagenoeg 6 het HL Eun bultengewoou schoon natanrrersohgnsel lokte 11 Donderdag vele mensch en op den Zeedijk te Texel Terwijl uil ccn zwarte onwecrslucht onophoudelijk de bliksem vlamde was Ie zee als met vuur overdekt door de tallooze pliosphordiertjes die telkens op de koppen der golfji S door elkaar werden geworpen Ken en ander mankte bq den pikdonkeren avond een onlH Schrgf Ujk prachtig eifeot lu een vorig nr hebben wg ons afkeurend gevoelen gezegd over de elders veel geprezen anti tap perijverjrduuing Ie Baarn wij noemden die verordening ondoelmatig en onbillgk tegen veel burgers De Uaagsche correspondent van de Arnh Cl noemtze en wg geloovea terecht ouweltig Ug zegto a Wat mg pctsoonlyk genoegen doet ia de optreding van een ndininistratrur in het departement van binnenlundsche zaken Het is waarlgk niet wenschelgk eeu advocaat aan het hoofd van dat departement te hebben vooral een zoo pnradoxlieveud advocaat als bigkcns de ondervinding wel eens op die plaats belandt Kr is nu kans dat we op den ouden weg der legalileit terugkomen dien we in den laatsten tijd nog al eens verlieten Oe instandhouding der aJiti tappcrg verordcning te l uarn dezer dogen gischiedt bewgst dit Dg verordening had de gemeenteraad aldaar het getal tuppergen en kroegon beperkt en de sluiting van eenige ilergeIgke inrichtingen bevolen De belanghebbende vragen vernietiging van die verordening en krijf en van den minister van biuneninndsohe zaken nul op het rekest Nu komt het ons voor dat deze beslissing volkomen onjuist is daar de gemeentebesturen bij ileu trgenwoordigen stand der wetgeving ten eenemale onbevoegd zgn zulk eene verordening te niakeu Wie eenmaal gepatenteerd is verkrggt het recht tot vrije uitoefening vnn zgn beroep behoudens de beperkingen door de wel en de daarin gewortelde plaalselgke verordeningen gesteld Zoo zijn er bedrijven voor welker uitoefening eene voorafgaande vergunning van den Koning van Oedepniecrde Stalen van het plaatselgk bestuur vereiscbt wordt zonder welke net patent geen rechten verleent andere weder welker uitoefening niet kan worden gestuit maar onder toezicht geschiedt en in zekere omstandigheden kan verboden worden Geen enkele wetsbepaling is er echter die aan gemeentebesturen de macht geeft alleen in sommige gedeelten der gemeenten maar een zeker getal drankhuizen toe Ie lalen waar de wet die macht niet uitdrukkelijk geeft kunnen de gemeentebesturen zich die niet aanmatigen zonder schending der wet die de vrge uitoefening van het beroep of bcdrgf aan den gepatenteerde verzekert Of bet besluit van den gemeenteraad van Baarn goed en duelinalig is is een andere zaak wettig kan hel echter niet zgn zonder dsl alvorens de wet in dit opzicht gewgzigd wordt Nu is dit Ie ondernemen een lastig en vervelend werk vol omslag en moeite maar dit alles verschoont het onwettig overstappen van de wet volstrekt niet J Cl Door de Algemeene Tereeniging voor bloembollencoltuur te Haailem onder bescherming van Z M den f Koning is besloten in den loop der maand Maart 1880 eene sohitterende tentoonstelling te houden van bloeiende bol en knolgewassen in een nader aan te wjzen lokaal te Haarlen Talrijke medailles an daaronder Tijftien gouden worden uitgeloofd Het verzoek van den heer Couwenberg om een tramweg tasaohen den Hang en JLeiden uu te leggen is door Ged Staten van Zuid Holland van de hand gewezen Omtrent de werkzaamheden van de alg synode deelt de Kerk Ct o n het volgende mede Na de vaststelling van het reglement voor de dassicale en provinciale weduwenbeurzen is den 14a dezer in behandeling genomen bet rapport der commissie ter zake van het voorloopig aangenomen reg lemcnt op de miuderhedei Bg de a emeene beraadslaging besprak men de vier volgende door de commissie in haar apport behandelde vragen Hebben allen die thans leden Nederlandsche hervormde kerk zgn recht op het lidmastsohapP lade voorgeatelde wgze de aanbevelenswaardigste of weet men iets beters Na het sluiten der beraadslagingen werd de eerste vraag met algemeene stemmen bevestigend beantwooid hoewel enkele leden wel een reglementair maar geen zedelgk recht konden erkennen Oe tweede vraag die door de vergadering aldus werd gewgzigd Is het wensohelgk dezen toestand te besteudigen door aan verschillende richtingen gelegenheid te geven om Ie voldeen aan haar godsdienstige behoeften werd met vgftiea tegen vier stemmen bevestigend beantwoord Voordat de vergadering de derde vraag beantwoordde werd op voorstel van één der leden het herzien reglement op de miuderhe len in behandeling genomjn ten einde de bezwaren vóór of tegen te wegen Nadat deu 20n de beraadslagingen over de verschillende artikelen ten einde waren ge bracht stelde de voorzitter weder aan de orde de derde der bovengenoemde vragen Is het roadzaimi dit thans te doen met lien tegen negen stemmen werd zij ontkennend beantwoord Ten gevolge van dit antwoord kon er thans geen sprake zgn vau tie beantwuiirding der vierde vraag of van de vaststelling vau het ten vorigen jare voorloopig aangenomen regirmeut op de minderheden en van de daarmede verband houdende veranderingen in het algemeen reglement en in bgzoudere reglementen Nuar aanleiding van een voorstel tot kenpelvorming werd door de vergadering met het oog op het gewicht der zaak besloten dit voorstel aan de synode des volgenden jaars daaromtrent hare eousideratiSit en advie te geven met het oog op Ikw wat ter z ike bg de synode is ingekomen In t geheel zgn dezen zomer te AaUmew ingekuipt 260 vaten aardbeien elk iuhoadeide 300 kop en naar Engeland verzonden De totale opbrengst bedraagt ongeveer S0 000 Met da Hgurkenteelt gaat t niet voordeelig sleohls enkele vaten zijn ingemaakt Boonen zgn er weinig en die er zijn brengen weinig geld Appelen en peren zgn schaartch en klein van stuk doch vrg geldig Alles te zamen genomen kan men dezen zomer voor deie gemeente uiel voordeelig noemen De bedevaartgangers naar Mekka hebben zich thans uit alle landen van den Islam op weg begeven Men weet dat die pelgrimondje sedert dertien eeuwen eene verplichtiag is voor elk devoot muzelman Dadelgk na de feesten van den Ramadan komen de pelgrims uit Marokko Algiers Tnnis uit de Schara Ie Kairo terwgl die uit AiiS zich Ie DamHSCus vereenigen Uit die stjul reaideniie van de emir Ël Hadji of opperhoofd der heilige karavaan vertrekt de groote kolonne van Koiistautinopel naar Mekka door de woestgnea vau steenachtig Arabië Oe Surreh Emine belast met de begeleiding der geschenken van den Sultan plaatst zich aan ket hoofd van den stoel die volgens de hadjia nooit minder dan uit 70 000 personen beatwt want beweren zij dat is bet getal in den hemel bepaald en waren er minder bedevaartgangers dan zouden de engelen het lanvuUen op ouziohtbare o wonderdadige wyie Het trekken door de woestijnen van Arabië is niet zooder gevaar De Bedoainen verontrusten de kolonnes dikwgls Het Turksohe gonvemement stelt dan ook jaarlijks een detachement troepen voorde karavaan ter beschikking Het sohgnt dat de toobt dit jaar moeielgker en gevaarlgker dan in vroegere jnrep wordt geacht Vele uoordelgke Arabisohe stammen hebbeu zich tegen de Forte in verzet gesteld en staau op den weg die naar de heilige sleden leidt Om de pelgrims te beschermen heeft de Sultan thans twee bataitlont infanlen e eu verscbeinene kanonnen het opperhoofd van de karavaan ter beschikking gesteld Dit is de eerste maal dat tot in het gezicht van de C abah de heilige muildierej die den keizerlgken brief en de kostbare geschenken van den Padisóha naar Mekka en hel graf van den profeet zullen overbrengen met geschut vergezeld worden Het Jowrnal de JUóatt ontlsent aan eene correspondentie uit New Tork de mededeeling dat in de maand Jali U ntmoal door jonge meisje is geduelleerd Het luitste dier tweegevechten had den ernstigslen afloop Fartjjea waren Evelina Manson en Jenny Iiandsnem beide kostschoolvriendinnen eu die later de aangeknoopte betrekking hadden onderhouden De oorzaak van het duel was een twist bij het spel bet gekozen wapen de revolver Overeengekomen werd dat duellanten vau bepaalde punten uitgaande op elkander zouden toeloopeu en ieder drie schoten lossen op welke afstanden zg goedvonden Mist Dveliua Manson deed twee schoten eu wachtte Miss Jenny Land hem deed vgf passen en loste toen voor de eerste maal haar pistool De kogel doorboorde den rcahterarm van haar tegenpartg Het meiqe datkt Mi kreet sIKirte bezwijmd neder Levensgevaar bestaat er niet maar de amputatie van deu arm is onvermijdeiyk Men leest in il Piccolo van Napels dd 16 Anguslus dat de ex Khedive den vorigen dag in bet Jiolel Sagei een kostbaar dejeaner gegeven heeft Zgn zoons zgn gevolg graaf Aghemo admiraal Bandini en de heeren Perand Del Valle en Max Larisso behoorden tot de genoodigden ilsmael pocha zegt het blad waa even als altijd teer spraakzaam en vrolgk fPrins Ilvabam derde zoon van den Khedive Bndypaoha eu de rijke bankiers Ismalahin en Zoon zijn te Napels aaiigekomeu Zg zgn ook aan het Hotel Kofal afgestapt Het zelfde blad deelt de volgende bizonderheden over l et huisaelgk leven van den Khedive mede iSbu der Prinsessen de vrouw van den Khedive was Éiek geworden De doctor beval dal zg aan land gebnushl zou worden Hel schijnt dat dil bevel moeijrlgk uit te roereu is omdat men geen passende verblgl pluals kan vinden De Khedive heeft nog geen beslisaiug betreffende de Fmcriele genomen Hij wiMe ecu anilcre villa hnren waarvan de hunrprgs 3000 rs bedroe maar toen men te weten kwum dat het voor den Khedive was werd 20 000 gevraagd rDe verontwaardigde Vorst heeft naar Pargs getelegrafi Cid om ie zien of er gelegenheid bestond om de Villa de la Haute te huren jin afwachiiug blgveu de vier Prinsessen en de rgfen dertig Hofdames en kaniervrouweu aan boord van de Bjyptiseh sloamboot Fajcm Prins Ibrukim wordt bgna altgd door een kleinen grgsuard vergezeld die op zgu gelnal eeu groot lidleebeu draagt Het is een poeha die minister vmi oorlog in Egypte geweest is en door het minste en geringste vertet erd wordt Op zekeren avond was hg naar het Teatro di Florentini gegaan waar signora Pezzana de Dame ntx Caxéliat vervulde Ofschoon hij het Italiaansch niet verstaal pinkte hjj elk oogenblik een traan weg omdat hg zich verbeeldde dat het atok hartroerend zou worden Mi n verhaalt dat h zicli ews het leven beeft willen benemen omdat de Khedive in een knorrige bui houd je inuudl tot hem getegd had Oe vrouwen van den Khedive leiden eei vrooljjk leventje aan boord van de fiym Zg kannaa eehter niet genieten van de ranseeds met gaitaren M maodalini welke eenige straat of liever zeemnziekanteu in bootjes geselen in de nabijheid van het schip brengen Op zckeien avond weiden eeti te deter musici door de wachters vau den harera mishandeld die bemerkt haddeu dal de vrouwen de hoofden uit de sohntpoort gesloken hadden Tengevolge van dit voorval heeft de havenmeester om dergelijke betreurenswaardige looneelen te voorkomen aan de musiekmakende caravaneu verboden dil in de haven te doen Aan boord wordt een groote hoeveelheid gs en meloeoen verorberd Vier oenieuaata ijs lijo in drie dagen verdwenen wat in deze dagen nu jniat niet al te wonderlijk is en eetgisteren zijn 1600 meloenen uit Alexaudriö sngekomen Vd niB DeenMiw methode bereide boter bracht dezer dagen ter IXwèoler markt ƒ 86 op tcmijl voor 1 kwaliteit Kamper aleehls S3 kou worden bedongen Uit Seinam wordt gemeld Eenigeu tijd geleden beeft liet bestuur onzer gemeente het besluit genomen de 10 instellingen van Mldsdigheid terug te btengen lot de 3 urmvoogdijen Marssum Berlikum en Mennldam Het wil dit besluit wl 1 Januari 1880 ia werking doen treden maar ondervindti daarbij uiel ilo medewerking welke het inoclit verwoohlen In een paar dorpen zijn er geen personen die de taak vnn armvoogd voor hun dorp op ich willen nemen In hel bijzonder zijn sommige der thans fuugeerende armvoogden gekwetst Zij meeiien dat door de vooigeslelde regeling een votum van wantrouwen omtrent hun bestuur wordt uitgedtukt Dit is geenszins het geval Het bestuur wil centralisatie een eenvoudiger beheer bet wil openbare aanbesteding der te leveren eetwaren enz en daardoor bezuiniging Als men bedenkt dat jaren ƒ 20 000 aan bet onderhoud der armen wordt uitgegeven dan Jtan men niet anders dan het streven toejuichen en het een goeden uitslag toewenacben In Uit deelt dr Hartogh Ueijs van Zouteveeu het volgende mede Om proefondervindelijk de vraag te beslissen of de inseolenelende planten van ha ir dierlijk voedsel nat hebben dan wel of zij zonder dit even goed gedijen als daarmede plantte dr Frascia Darwin zoon van Charles Darwin in Juni 1877 ongeveer 200 planten van Orosera rotundifolia in met mos gevulde schotels welke door een houten dwarsrand in twee helften verdeeld waren De schotels werden met gras bedekt opdat de planten niet uit zich zelve iuteoteu zonden kunnen vangen eu de pUnteu van de eene helft van Iken soaolei van tijd tot t d met kleine stukjes gedroogd vleesch van ongeveer 72 milligram gevoederd terwijl de planten vau de andere helft geen dierlijk foedsel ontviAgen Kceds in de maand Juli zagen de planten welke gevoederd waren er weliger en frisscher groen uil don de andere Deze sterkere chloropfaylvorming giug gelijk zoowel uit miaroecopisch ouderzoek als uil de vergelijking van bet gewicht der gedroogde bladereu met dat van bladeren van niet gevoederde planten bleek met een vermeerderde Vorming van cellulose gepaard De gevoederde planten ontwikkelden alle talrijker en krachtiger bloemstelen Het aauUl daarvan stond in Augustns tot dat bij de niet gevoederde planten als 149 100 Eveneens verhield zich het respectieve aantal bladeren als 136 100 Het voornaamste verschil openbaarde zich echter bij het ouderzoek der zaden Het aantal zaaddoozen der gevoederde planten stond tol dal der niet gevoederde als 194 100 hel gemiddeld aantal zaden in elke zaaddoos als 122 100 het gemiddeld gewicht als 157 100 het geheele aantal voortgebrachte zaden als 241 100 eu het geheele gewicht der zaden als 379 100 Het dieriijk voedsel schgnt zioh dus voonl ia de eiwitrijke zaden op te hopen en volgens deze proeve vsll het niet meer Ie betwijfelen dat de iuseotenetende planten van haar dierlijk voedsel werkelijk voordeel hebben Hel Saksische Ministerie van binneiilandsche zaken heeft Russische Ig in lutiu onderzoeken omdat er vermoeden was ontstaan dat deze soort van lijm die ook gebruik wordt tot bet garueercn van gebak enz soms vervalschl voorkomt Men liet uil 7 plaatsenlijm komen Het onderzoek leerde dat van 8 onderzochte soorten witte Russische lijm 6 in meerdereof mindere mate loodwit van 3 12 tot 13 44 pol en 2 zinkwit 6 95 en 7 33 pet bevaltedcn I Tafelbouillon bouillonkoekjes die ook groolendeeia I uit lijm bestaan bevatten geen lood of zinkwit maar 0 06 pot koperoxyde vermoedelijk afkomstig vua de toestellen waarin ze bereid werden I Als een nieuwe vervulsching heeft zich doen kennen het vermengen van beendereukool beeitzwart met steenkool Dr Hulwii heeft in de Sileïische maatschappij van beetworteUuikeriudustrie daarop de aiuidaohl gevestigd De vervalschers voegen de steeukoul bij de stukgeslagen beenderen vóór hel branden Bij dat branden verkoolt dan de steenkool eu neemt zij een strtniBur san die het nl zeer moeielijk maakt de stecu van de beendereukool op het oog te ondersohaidcn Maar hel onderzoek op pbosphorziur laat en gemakkelijk de ouderkenuing rnii de vervalaehing toe Tot 10 lnjtoo wordt deze vervalsohing gepleegd Het V il R betreurt zeer het heengaan van den minister vau justitie mr H J Smidt die naur zijn indruk wus een krachtig een ernstig en een rechtvaardig m iii en die nadat hij zioh anderhalf jaar onafgebroken op de bestudeering van liet nieuwe Welhoek van Strafrecht had toegelegd uiel verdiend hieft op eu matiaebe Mip schipbreuk la leiden en door liougc redenen van stéitsinanswijsheid verhiuderd te worden het Wetboek door bem metgmolen spoed aau de Tweede Kamer iugediend Ie verdedigen Als minister vnn justitie heeft de heer Smidt zouder ophouden gearbeid lutusschen kon de heer vau Lynden van Sdudeuburg die er werkelijk in slaagde eeu nieuw ministerie samen Ie stellen als opvolger van den heer Smidt en onder de bestaande omstandigheden onmogelijk eene betere keuze doen dun zijn oog te vestigen op den Leidschen huogleeraar Modderman een der vaders van tiet wetboek eu die aan hel vaderland eeu gewichligcn dienst bewijst door zijn hoogteeraarsambt dut hy met zooveil vourliefde bekleedt neder Ie leggen om tul hel lot stand kmucu van een ualiouaal Wetboek van Slrafreoht zijne krachtige medewerking Ie verieenen Het W r R wensoht dal nu eiudiJijk eeni de zakelijke politiek in Nederland moge zijn ingetreden Aan die politiek heeft ons reohtsweten behoefte Een geval dat lot een iiilertialionaal geschil u n leiding kan geven heeft zich te Vlissingen voorgedaan B n tachtigtal personen meest werklieden zijn naor de Midd Cl bericht daar scheep gegaan aan boord van de van Antwerpen naar Port Breton bestemde Fransche bark Chandernagor Men t dat het hnn om de eeo of andere leden verBoden was zfch Ie Antwerpen in te schepen doch dit daargelaten schijnt de inscheping te Vlissingen eene schending te ziJn Van ons trnotaat met België waarbij bepaald is dat achepen die zich van België uaar lee u vice versa begeven geen gemeenschap met de oever mogen hebben dan in geval van nood en dat geene koopmansgoederen of passagiers moge n scheep genomen of ontscheept worden Een laadbonwer in Oostenrijk met name Adclf Böhm Ie Prilyslau deelt in een laadbouwblad het volgende middel ter afwering van vliegen op paarden mede By hei iuhalen van hooi in Juni jl bemerkte bg dat een voorpaard een sohimmel toodanig door vliegen gebeten was dat het bloed bem letterlijk laugs buik eu poolen vloeide üit medelijden met het dier liet hg het slilhoaden ea wiesob het overal met een oplossing van 1 a 2 decagram kalbolzuur in üter water Niettegenstaande het dier daarna weder den geheelen namiddag hard moest werken eu sterk zweette bleef het toch geheel vau hel lastige vliegenbezoek vervchoond Mocht dit middel afdoende blgken te zijn dan zou het een groote weldaad voor de arme in de hitia het meest door de vliegen geplaagde paarden kanoen oplevereii Zekere heer Sweaps in Kentucky leefde niet geliikkig mei zfjiie vrouw Hg onimoetle miss Birmaqu die hem beter aanstond Hij besloot gednldig den do d zijner vrouw af te wachten en don met miss Birmann Ie trouwen waarvan deze ook niet afkeerig van was Om wederzijds evenwel eenigen waarborg te hebben betaalde zg hem 60 dollar waarvoor hij baar de volgende schuldbekentenis gaf Ik oudergeleekende verbindt mij twee dagen na den dood mijner vrouw in t huwelijk te treden met miss Birmann of order Toen miss Birmann nu nog vóór den dood vau Sweap s vrouw stierf kwam dt Bchuldoekentenis iu handen van een nicht van eerst genoemde die zich te bekwamer tijd aanmeldde en de gelukkige ecbtgenoote werd van deq beer Sireaps De geestelijkheid van de stad Norwich Cmneeliout verinugt dal de zoogenaamde U e la t weder toegepast zullen wordeu Deze wetten slruffen met eeu boete van vier dollars ieder passagier die zioh op Zondag aan boord van een vaurtnig welk ook bevindt verbieden aan ieder burger Zoitdags inu huis te veriaten uitgezonderd om ter kerk te gaan bevelen de inhechleaisneming van alle groepen van meer dan twee peraonen die Zondags op denoponbareu weg willen slaan praten vcrkhiren het paardrijden op Zondag een atrafb iar feit en behelzen vooru nog eenige bepalingeo in denaelMen geest Deze wellen dngleekeuen van 1702 eu zijn nimmer iugetrokfceu hoewel zij in onbruik zijn geraakt Een attemeji te Norwich gerekwireerd ze te doen uilvoeren heeft de volgende kurieuie kennisgeving aan de directeuren der sloomboollijuen gericht De uitstapjes op Zondag mat uwe stoombooten zijit een scheudiug der wetten Eene khoht te dezer ziike is op ofRcie ele wijze by mij ingekomen en als dat delikt zich herhaalt zal ik de eigenaren enj geëinploiwrden ulsraedc de passagiers der booten vervolgen Kr kan verschil vnn meening over de Zaiida viering beslaan maar niet over de wet of over hetgeen raiju plicht gebiedt wanneer een aanklacht op geregelde wijze bij mij wordt ingediend Ik hoop dut de uitstapjes op Zoudag zullen gestaakt worden Ondanks deze waarschuwing sdhgnen de directeuren der stoombootmaatschappijen besloten te hcblien de vaarten op Zondag voort te zeilen en als het stedelijk bestuur ken gerechtelijk vervolgt tullen zg eischeii dat het ook de spoorwegmu it3chappijt ii de tramways de verhuurders van rgtuigeu en vau piiarden vervolge De geheele bevolking van Norwich leeft in gespannen verwachting hoo de zaak zal afloopcn en is iii twee hevig tegenover elkander slaande partijen verdeeU CORRESPONDENTIE Op verzoete deelen wij in do ilat het Bestuur Jei A l Gouda êu Omstreken der Ilull Miutt8chi pu xi Landbxow aan den OemernlerHail alhier auIniJie vrriocht or h t v ai de Alg VtrgaJtring tn do Tentouitdtttliii iii I 8ti ltl r gtboadeu Kordfu Uit ht t raadtversi iu oiis ar v ii Vrijdag jl wire icta atidera op lo uakeu