Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1879

Bargerlijlce Stand GEBOKDN a Aug Mttthlto Jotspb ooderi F Oaoiint CD J C le Jeune Aric Jaoobui gudcrs P J de B a on J M Lnxlhirt H Uaria Margarcthe ogdera J Zuidfeld en A M Bordenaie Johanna Willemlna ondm J Malkert en P Drnlro 85 Maria Jahapna tHi ibia Carnclia oudera O A H Banliinüer en A H H BrenM OVKRLfcDENi a Aug I Ovire jn ler 13 d gS A M Sigiutui 11 d C UulOerblom i n H Kicker 16j 10 ro P Verkaaik 8Sj 24 J H S F Teeling 1 j 7 m SB A Bennlt 2j 4 in Vrijdag 29 Att ttstus Op DINSDAG 7 OCTOBER a s fbormiddags Elf uur zullen in t Logement BLOM te Bodegraven voor 2 jaar en 10 maanden aanvangende 1 JANUARI e k worden verpacht DE BEIDi TOLLEIT op den STBAA WBG van GOVBA naar X ODEGUAVMN De voorwaarden liggen ter lezing ten Kantore van den BÜBGEMJBESTER van 2 amimrdam 1879 N 2341 GOUDSCHE COURANT l enws en Adverleotieblad Voor Gooda eo OoistrelieD APVERTENTlfJN Voorspoedig beTallen van eene Dochter S A H M BR£ÖK£L geUefdeEehligenoote van C A B BANTZINGEK Gouda 25 Aag 1879 Mjg ufvrouw VAN DEE DOBS verhmgt tegen November aanstaande eene Dienstbode goed kunnende koken en hniswwk verrichten Adres Haven B 86 Na een langdurig n smartelijk lijden overleed heden tot diepef droefheid van mij en mgne dochter mvjne hakelgk geliefde echtge noote JULIE THÉRÈSE BOSE HANOZEï GORDON in den onderdom van 62 jaren en j 7 maanden waarvan wjj rnim 42 jaar door en gelukkigen echt vereenigd waren H VERSCHOOR Gouda 21 Ang 1879 TWEMAMSOM IN Bg vonnis van de Arrondissementa Fechtbank te Rotterdam den 30sten Juni 1879 gewezen ia ten verzoeke van MARIA HELENA FRANZItsCA FRANKEN gedomièHieeni te Rottet m doch tgdelijk verbigf houdende te Duteeldorp het tnssehen baaren haren echtgenoot GERARDÜS PETRUS GBIBLING mede gedomicilieerd te liotterdam gesloten HÜWBLIJK verklaard door EchtHchelding ontbonden met de wettelijke gevolgen van diea en veroordeeling van laatstgenoemde in de proceskosten I e Procureur van de Vrrzoektter Mr VORSTMAN De inzending van advertentiën kan geschieden tot óAn uur des namiddags van den dag der uitgave Heden overleed op den leeftijd van 19 maanden ons geliefd zoontje JACOBUS S F TEELING A M TEELINGGouda 24 Auga 1879 Vuuhens Mocht ik mg verbiyden toen den 15den dezer mgue dierbare vrouw CORNELIA MARIA DB HOET beviel van een zoon kort was die vreugde daar na 2 dagen eene ziekte haar en in teleurstelde en een spoedig einde mankte BO haar nog zoo jeugdig leven Mij 2 kinderen nalatende die hun groot verlies nog niet kunnen beseffen zoo kan ieder begrgpen in Irelk een tteurigen toestand ik verkeer J VA TELLINGEN Gouda 25 Aug 1879 Voor een KLEEDEREN STOOM WASCH BLEEKERU wordt gevraagd een bekwaam om zelfstandig te knnnen werken Adres met franco brieven onder letters M M aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH k VAK DITMA R Rotterdam Bg O A J TETHOFF te Loden is verschenen TRAMWAY POLEA Composée par H J van PRAAÖ Pr ij a SO Cent Voorhanden bg A BRINKMAN Mochten wg ons den 15den dezer ver heugen met de bevalling onzer dochter kort yDm onze vreugde die door het overlgden vanome dierbare eenige dochter CORNELIA MAfUA DKN HOET in den jeugdigen leeftgdvim 23 jaar zoo spoedig in diepe droefheidvaranderde Hariverscheurend is het voor ons Iderhftrt dit zal ieder beseffen die haar vannabg en in hare omgeving gekend heeft P DBN HOET C M DBN HOETGouda 25 Angs 1879 van Dbaamnen Heden overleed zacht en kalm na eene kortstondige ziekte mgn hartelgk geliefde echtgenoot JACOB LEEUWENHOEK in den ouderdom van 72 jaar en 10 maanden J LEEUWENHOEK geb TKN BbUMHEIiBB Stein bg Gouda 25 Aug 1879 Algemeeue ieimis emiig De ondergeteekende brengt haren hartelgken dank toe aan allen voor de belangstelliag getoond bg het overlgden van hare Moeder ALETTA ANNA GISIU8 Wed den Heer M vak Bossüm A A TAN BOSSEN Gouda 24 Aug 1879 V D Heer m Mevrouw PRINCE nï JoMo betuigen aan ieder huonen hartelgken dank die bg gelegenheid hunner I273 JARIGE ECHTVEREENIGING bewgzen van deelneming hebben betoond aUI A LAROCliE en Yzerhoudende QUINA LAROCHE vnn KRAEPELIEiV en HOLM potk U JkUt Opwekkend Versterkend Koorteverdryreod depot voor Gouda bg den Heer CS Thim Apotheker verder door het geheele Rgk in de bekende depote ledere flesch is met de handteekening KRAEPELIBN HOLH voordien Oouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot hot vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Goudn Druk van A Brinkman De ondergetegfeenden hebben de eer hunne Geachte Begunstigers te berichten zjj hun MAGAZIJN van QAMUJf BAJfD en op 22 Augustus 11 hebben overgedaan aan den fleer F P KNSLMANN hen dank zeggende voor het genoten vertrouwen en bevelen hun opvolger beleefdeljjk aan Gk KOCK Gouda 24 Aug 1879 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveelt de ondeigeteekende zich beleefdeljjk aan eu zal trachten door eene nauwgezette en prompte bediening zich het vertrouwen waardig te maken F F KNSLMANN Gouda 24 Ang 1879 BDR6ER A70NDSGH00L InsciirUving voor den Cursus I870I88O Dg COMMISSIE VAN TOEZICHT op het MIDDELBAAR ONDERWIJS maakt bekene dat op DONDERDAG den 28u en VRIJDAGden 29n AUGUSTUS a s des avonds te 7 nrenin het schoolgebouw op de Houtmansgracht INSCHBIJVlim zal gehouden wordenvan LE1 RLINGEN voor de BURGERAVONDSCHOOL en wel op eerstgenoemdeu datum van hen die ook in den vorigencursus het ouderwijs aan de Burgeravondsehoolvolgden op laatstgenoeotdea datum vanNieuwe Leerlingen Bij de insch rifvïng moeten de Nieuwe Leerlingen huone ïn atingabewijzeu overleggen Het SCUOOLÖKtD bedraagt 3 gulden voor eiken leerling vOQli twee of meer leerlingen uit één gezin 2 giHden per persoon Onvermogende oudëH bbbilen geen schoolgeld Het TOELATINGS EXAMEN zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den Sn en 9n SEPTEMBER des avonds te 7 nren De lessen zuTlen sanran gen op den lln SEPTEMBER De Secrela it der genoemde Commiuie Dr F Ét G VAN ÏTERSON Jos de POORTER te BOTTEKDAM verkoopt puike Witte Roode en Blauwe SAKSISCIIB AAIIPAPPIXEN Te HUUR Een klein BOVENHUIS met vrgen opgang en fiinke KELDER zeer geschikt voor een eenige Dame op een der beste standen met vroijjk nitzicht Te bevragen bg den uitgever dezer Courant onder No 320 aUINA LMHE Deze versterkende KINAWIJN wordt bereid uit de zeer geneeskrachtige roode Javakjna door de Firma Wed EVERTS en JONCKERS te Nijmegen De Gewone per Flacon a 1 25 De Uzerhoudende 1 40 Het dépót voor Gouda is gevestigd bijden Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt De uitgave dezer Conrant gesdiiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnlleslandscli Overzlclit Van Ie Algeineeoe Kaden ia Fraalcrgk rerklaar len tot heden 2S waaronder 6 repablikeiuache zich tegen de Peny wetten 19 Raden iraren er voof tcrwgl 5 gnloten tyn zonder van de zaak Ie spreken VerwliiQeude Fransohe bladen bonden nog altjjd vol dat de graaf van Chaniborcl in Frankrijk en zcICI te Parqs Is geweett en op verzoek van de politie lich weder snel heeft verwijderd De Vxiim zon i all en trgengeaprokeu licbl ii om de eer van den pretendent ts redden Tegenover de ultraoijutaansche iKwegiug Ixigint zegt men de candidiituar van prins Napoleon wel iela te rijzen De H eter Zeil spreekt van een feit wanrnit kan worden opgemaakt dat de nieuwe Pruisieohe Minister van Ëeiedieuat Puttkammir van een milde toepaning van de Meiwelten nog niet neten wil de nienwe Mioiiter heeft namelgk het bevel tot verbanning vnn de SohulsoliWf9tern te Beutben in OpperSiletiË door zijn voorganger uitgevaardigd eenvoadig bekrachtigd Zoowel van nltmmontaausohe als van altrkreohtziunige zijde wordt intuwchen ia de laatste dagen het Miniaterit van Beredientt overatroomd met adn en waarin op de ophelling van de kerkelgke wetgeving der laatste jaren wordt n ingedrongen Volgens partienlier berioht van de Norddiultehe nit Wernen heeft Andrusay als zijn opvolger aan den Keizer aanbevolen baron Hiiymcrle Wiinueer dele wordt benoemd zal Kalliiy uuderslaatsaecretaria van buitenlandsche zaken worflen Tir deelneming aan de inleriialionale viasoherijtéiitoonatelling die in April Ie Birlgn zal worden gehouden zgn ouder aiderea aanmeldingen ontvangen nit de Vereenigde Stalen Canada Brazilië Custarica San Salvador China J ipau Achter Iiidie en de Nglalreken Van de groote Kurop iache lauden ontbreekt nog Spanje on voor zoover eene ofGoieele iKlneming lu treft ook Frankrgk ofschoon er uit Marseille Boulogne en andere ploataen uizendingen worden verwacht l c Loiidentche oorreapoudi ut van de Lherp ol PpU aohreef het volgende omtrent het nieuwe Libetfe Hond dat Zaterdag te Londen formeel werd evotigd Hel motto der vereepiging luidt Burgerlgke en gedienstige Vrgkeid Vrede Bezuiniging en Bêform Het programma omvat het volgende Handhaving van oonstitulionecle vrgheid vastberaden atrgd tegen het invoeren van een verbasterend hnperialisme onverdroten verzet tegen het volhouden vnn eene achadelijke builenlandsohe politiek handhaving van het recht der Volkavertegenwoordiging om afdoende controle te oefenen over de bevoegdheiil tot het verklaren van oorlog en het sluiten of ter ijdc stellen van traotnteu bevordering van constitutioneelen vooruitgang zoowel op binnenlandsoli all op koloniaal gebied en eindelgk het iu de hand werken der verkiezing van zoodanige cuiididaten die beginselen aannemen en er voor gveren Onder de vioe presidenten van het Bond zijn de arlemenl leden P Rglnnd Waddy Hopwood en fhitworth Jfet diploma van lidmaatschap is ver ierd met de beeltenissen vtn H iinpdcn Mi toii Johu Sluart Mill eu Cjbden De TimeÊ verzekert dat Kageland en Frankrgk het eeus zijn geworden omtrent dt taak der nieuwe Egyptiaohe oommissie van enqnétt Zij zal tot grondslag nemsB het rapport der vrsrgire commissie nit welke vele leden in baar zgn av rgegaan en zal zonder uitstel de voorstellen onderzoeken aan t Egyptische gouvernement edaan betrekkelijk dé administratie 4er spoorwegen en het belMer der Saira waardoor Ëgypte a inkomsten met II a 7 honderdduizend £ i jaars verhoogd zouden wsMen Men gelooft dat de commissie haar nrerkzaairiieden spoedig ten einde zal kunnen brengen en aldus n voorloopigen toestand der adrainislratie zal doen honden De kamer van afgevaardigde te Luxemburg is in bnitengewone zitting bijeengeroepen ter behandeling van een wetsontwerp hooMzakelijk ten doel hebbende aan de spoorweginaitttthappgen te verbieden zonder toestemming van het gouvernement bare concessie aan an leren over te doen BINNENÏiAND GOUDA 28 Augustus 1879 In de zitting der Arr Bechtbauk te Rotterdam van Dinsdagmorgen stond o a terecht J A wonende te Gouda bekl van het oprichteueener inrichting wilk gevaar of schade kan opleveren Eisch 50 of 5 dageu gev Over 8 dagen uitspr uik an het verslag van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland over 1878 oatk uea wg het navolgende Naar aanleiding van de begrootingeii der gemeente Gorinchem en Gouda lesiigden de Staten de aandacht dier genieenlebeatureu op het volgende vraagpunt Aangezien beide gemeenten minder dan twintig duizend zielen tellen geldt voor haar de verplichling opgelegd in art 6 der wet van 28 April IS16 Stil 110 102 In beide gemeenten bestaan echter Latijusche schalen niet ingericht volgens de wet op het hooger ouderwgs De vraag scheen uu te kunnen rgzen of deze inrichtingen nog wel dc voorrrchtin genoten door bet organiek besluit van 2 Augustus 18f6 vcrleeud I nmer8 art lil der nienwe wet luidt De gemeente die krachtens art G dezer wet t het oprichten of volgens hare voorschriften inrichten en onderhouden van gymnasia gthoailen zgn voldoen voor zooverre haar niet de bg het derde lid van dat artikel vermelde vrgslclling is verleend aan die verplichting binnen een tcrnign van uitterlijk drie jaren te rekenen van het in art 108 vermelde tgilstip Zoolang binnen dezen termijn een bestaande Lalgusche school of een beslaand gymnasium in werking bigft gelden wat betreft het onderwijzend personeel de vakken waarin onderwijs wordt gegeven en de inrichting de iH palingen van het organiek besluit van 2 Augustus 1815 en die tot aanvulling of wgziging daaraan vastgesteld Dewgi de eerste zinsnede van dit artikel allecu doelt op gymnasia dier gemeenten waarop het bepaalile iu art G al 1 van toepassing is schijnt er twijfel te kunnen rgzen of de tweede zinsnede wel ecu verdere strekking heeft en of derhalve het an kniciit blijvender bepalingen vnn het organiek b luit van 2 Augustus 1816 gedurende den termijn van drie jaien ook geldt voor gymnasia niet AD VE RTENTIÉN worden gepIaaCrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatemimte Afeonderlgke Nonunera VIJF CENTEN i krachtens art 6 der wet verplicht en sog niet volgeus de voorschriften der wet ingericht In dit geval zonden die inriohliugeu het jut prommenii VERGADERING tan drn GEMEENTERAAD Vrgdag den 29 Augustus 1879 des middags ten 1 ure ten einde te behandelen De Rekening der Gemeeute over het dienstjaar 1878 De Begrooting voor de dienstd Schutterg dienst 1880 Het adres van de Afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappg van Landbon houdende verzoek om Subsidie voor de Algemeene Vergadering zoo deze in 188d te Gouda wordt gehouden De Missive van de Openbare Grzondheids Commissie houdende aanvrage van een buitengewoon Crediet tot aanschalBog van Werktuigen voor het onderzoek van levensmiddelen Bene intlniotie voor de Stads Viaedvronven Te benoemen Een lid der Commissie van Tonioht over bet Stedelgk Museum van Oudheden Een Archivaris der Gemeente Een Leeraar in het rekenen de Ned Taal en ds Geschiedenis aan de Burgeravondsohool Eene Hulponderwijzeres aan de Eerste Burgerschool voor meisjes De Synode der Ned Her Kerk beeft in hare vergadering van 25 Aug eene beslissing genomen omtrent de belgdenisvragen bg de aanneiniug tot lidmaten ait 39 Godad ondcrw Ten vQrige jare was voorgesttld het SSste art te lezen De bevestiging van lidmuteu heeft plaats in eene daarvoor bepaalde godsdienstoefening bg welke hun de volgende of loorlgelijh met hel ChruUl jk Her vormd karakter der Kerk oeeretukoiufHi e vragen worden voorgesteld Van orthodoxe zijde wilde men de woorden Soortgelijke met hel Christelijk Hervormd karakter der Kerk overeenkomende als niet bepaald genoeg geschrapt zien Viin modernen kant wilde men niemand aan voorgeschreven vragen gebonden hebben De Synode beeft nu een amendement van haar medelid G Bruna aangenomen bepalende dat het slot v n art 39 aldus gelezen wordt bij welke hua de volgende vragen in wezen en hoofdzaak Ier benntvvoording worden gesteld Ouder hcii die door den Minister van binnenlaudsclic z iken tegen 1 September a s gesteld zgn in het genot eener rijkstoelage aan de Kiveekschoof voor onderwgzers te Haarlem komt voor W Verburg lan Moordrecht Uit Nienwerkerk a d IJscl schrgft men Aangaande den toestand der veldgewassen kan uit deze gemeente pet volgende gemeld worden Koolzaad leverde een middelmatig gewas op De vroege aardappelen bcbpen zeer door de ziekte geleden van de latere soorteu staat het loof nog groen en daarin is tot heden tveinig van de ziekte te bespeuren Tarwe staat slecht eu levert een gering beschot op haver zal slechts een middelmatig gewas opleveren Boouen staan goed en tot heilen zouder bederf De erwten hoewel weinig geteeld staan goed Sui