Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1879

kerbieteii beloven ecu aed besehot Hennip stnnt slrolit l e nnweidc i over het algemeen j fcd De hooibouw uUiter j cciniligd kun nis middelmatig beaoliouwd worden de quulheit is over liet algemeen sleoht De veesuipcl ia gewnd en bleef tot heden ran ciekten vereolioond Uoiuiddild kan de oogst alhier uls iniddelinutig besohouwd worden Het Qercchlshof lo ll igu liufi gisteren C H uit Sohoouhuven Ier ziikc vun het naiinikeu vun een stempel dienende tot hot keuriuerkeu vai zilver en het J lli mnal gebruik maken duurviio tot 8 mnnndrn optluiliug en 137 boeten vau f 60 veroordeeld Zooals gemeld is heeft de afgetreden Minister van lüniieiil Z4ikeu een bedrag vau ƒ S SUO UOU op de Staalsbegrootiiig voor 18Ü0 gtbraolit ten behoeve van de invoering van de nieuwe schoolwet Het Jiaghlai verneemt dut de nieuwe minister lien post uitt heeft overgenomen Wtl moet het plan bestaan eenige v hooging voor de kosten van het lager onderwijs op de begrooling voor te dragen maar tot een lager bedrag De Amnleriammer betoogt ile noodzakelijkheid eener nieuwe vorming van partijen in ons l ind De conservatieve party is een outboudoii panij geworden En ook de liberale parlij is liezigKioh fq ontbinden Kea bigft sy ndeen zoohing r ij geplaatst wordt tcgtnover de olerikalen van protesinntsohe en katholieke otcrtuigin verdeelt ziet men haar aanstonds wannrirde groote politieke vraagstukken behistiughcrvoriniiig slemreoht behartiging der zedriyke volksbelangen aan de orde worden gesteld Ër is een stilsliiami en een vooruitstrevend liberalisme Hit stilstaand is op weg by de veranderde politieke toestanden zich te vormen tot een nieuwe conservatieve partij want stilstand is oohternitgang en vóór dit proces is af geloopen valt er weinig van het liUralisme te hopen Maar tis duidelijk dat er groote beliocfle beslaat aan ceue conservatieve partij Zoolang die afwezig blijft is de liberale party tot krachtig optreden onbekwaam e conservatieve elementen in het liberale korps verlammen alle streven en leiden tol eeu geknutsel en geplooi waarbij de oprechtheid en geestkracht ten ondor gaan Buiten hel lilier tle lichaam sirlf tot partg georganiseerd zijn ze daarentegen op hun plants en kunnen rustig werkzaam zijn ja zijn ze zelfs onmisbaar In Nederland is slechts mogeIgk een conservatief of een liberaal kabinet Thans zijn beiden ongeveer even treurig Want dc conservatieve party is hoogstens een schaduw en de liberale een onbeschrgtiyke mengeling van tdle kleuren van den regenboog en de ministericn flien zg het leven schenken verraden hoe kan het ouders hun verdachte afkomst op al te duidelijke wijze Berst als een nieuwe iKihoudende pnrig rn een vernieuwde vrgzinuige partg zal geboren zgii kan men op een betere toekomst rekenen Dc SiaaU Cl bevat het volgende verslag omtrent de vcrwoohtingcn van den oogst over 1879 in Noord Holland Het gnre voorjnarsweder en de aanhoudende koude en regens in den zomer werkten op alle produkten uadeelig De waimle der laatste dagen brengt hierin echter voor vele gewwaen nog eeue gunstige verandering Eogge g en tarwe beloven slechts een middelmatig beschot Haver en boekweit staan vrij goed Karwei eu mosterdzaad zullen vermoedelgk ecuc redeUjko opbrengst geven Vat het vlas heeft men goede verwachting Erwten en booiien zijn in de laatste du cn aanmerkelgk bijgekomen doch de opbrengst z d waarschijnlijk toch slechts middelmatig zgn Onder de vroege aardappelen vertoonde zich op vele plaatsen de bekende ziekte en men vreest dat ook de late soorten ten gevolge van het natte weder er door zullen aangetast zgn Zg begint zich reeds in het loof te vertoouen Het gras begon eerst laat in het voorjaar te groeien Thans staan de weilaiiilen goed De qnaliteit van het hooi is slechts middelmatig terwgl de qnaliteit aanzienlgk leed van de aanhoudende regens tgdens het binnenhalen Het nagras belooft door d warmte der laatste dagen goed te worden De appelen en perenboomen staan ten gevolge van de late uachtforsten en gemis vau warmte zeer achterUjk De perenboomen beloven niettemin een goede opbrengst doch van de appelen en fijne vruchten zal weinig terecht komen Het bloemboUengewns was laat doch beter dan in de voorlaatste jaren Over het algemeen mocht het zelfs gunstig worden genoemd In de Dinsdag o Rotterdam gehouden vergadering van de nfdeeling Ilotterdam Schiedam en omstreken der Hollandsche Maatschappg van landbouw is ua het behandelen der puuten vau beschrijving voorde op 29 September a s te Haarlem te houden nlgcmeene vergadering der Maatschappg eu het benoemen van afgevatirdig len derwaarts ook nog besloten om in Maart 188Ü te Schiedam wederom ceue tentoonstelling te houden Van rundvee schopen varkens eu pluimgedierle wanneer althans mogeUjke beletselen het niet zullen verhinderen Het programma hiervoor zal nn definitieve vaststelling later verspreid en bekend gemaakt worden Onitrciit het bekende soliaiidelijke geval in het diaoouie wccshuis der Neilerd Jlerv gein te Amsterdam deelt een inzender in het N v d D het volgende mede Op zekeicn dag in luli II de jujte dalniu is mg onbekend waren Y i im eu moeder van het ge noemde wee ia afwezig en erd het dagelflksoh avoudgezang daarom door den schoolmeester van Li ijen vaargeu men Ëa der weyincisjes deed uit jok haar best om met een trillende slem evenals eeu oud vrouwlje te zingen wat den lachlust opwekte van haar buurvrouw evenals zg 19 a 2U jaar oud Kik goed muusch k iii zich zoo iels gcmnkkelgk begrijpen het was een uiting van jeugdige vroo1 ijkheid De schoolmeester van Leijen echter dacht er anders over hg liet de beide misdadigsters in t donker opsluiten en verklikte toen alles aan de beide regenten A H B iumau en J Ph Meyuiuk Deze beide in het geslicht niet beminde heeren wureh ten hoogste verontwaardigd over zooveel snoodheiu eu maakten van de gelegenheid gretig gebruik üin hun mnclit te duen gevoelen Het vonnis veroordeelde de schuldige meisjes om te worden beroofd van heur hoofdhaar terwgl bovendien gedurende eeiio maand het aangroeiende haar lujesl worden b jgeknipt Den volgenden dag werd het vonnis voltrokkeneu de vcroürdeeldcn mee doogeuloos van heur haartooi beroofd Uit Winschoten wordt gemeld De hier Dirk Mulder efreotenhajidelaar alhier heeft zich gesteld in staat van faillissement naar men zegt met ten p issief van 1 millioen pe verslagenheid en ergernis vooral bg mindere klasse is groot daar zeer velen uit die klasse hunne zuur Mwnde penningen hem toevertrouwden en daarvoor i n fcle genoten In een circulaire bij bol in hebbenden rondgezonden verklaart luj zelf dat achteruitgang van zaken in twee groote aardapjielfibricken in Muntendani en Pekela aarin hij Ztlf voor meer dan 6n0 000 zou geïnteresseerd zgn en waarvan zijn broeder ilirecleur is hem in dezeu toestand heeft gebracht Zeer vele landbouwers iu deze omstreken worden door dezen slag mede getrolfen De politie houdt de wacht bg het kantoor waar zeer veel gedrang is Mulder is de ondsie wethouder lid der Prov Staten en heefl bovendien veel bekendheid aan zijnen naam gejjeven toen hij twee jaren geleden tegenover den heer de Vos van Sieenwgk clong naar het lidmaatschap der Tweede Kamer De Standaard betoogt dat er nog in dd verte niet te denken valt aan een anti revolutionair ministerie Om tot zulk een kabinet te kunnen geraken is h i drieërlei iioodig lo een ver genoeg ontwikkelde partij 2o een pructisch ver genoeg ontwikkeld resecringsprugram en 3o een stel mannen met ruim verschot om èn de ininisteriéele zetels én de beide kamers é gouvernementeele hicracbie te bezetten en vnn deze drie takken die aan den stam moeten komen is tot dusver ternauwernood het eerste uilbolsel gezieu Onze partg begint pas even het uitnemend voordeel van aaneensluiting in te zien maar is met dat al nanwelgks uit den embryonischen toestand iu dien van het opgroeiend kind overgegaan Van staatsrechtelijke bestudeering der beginselen eu hun toepassing is op zgn allerbest bij vgf man iu elke provincie sprake eu om aan een regcoriugsprogram dat niet opgelegd maar gegroeid is toe te komen moet de school van mannen gevormd die zi 3h èn op philosophic van het recht èn op de onderdesleu van het staatsrecht met de borst zullen toeleggen Ën wat onze mannen aangaat wees dan mnnr eens zoo vriendelijk acht knappe anti revolutionairen voor een kabinet een tiental dito bovendien roor elk der beide Kamers en voorts een paar dozgn voor het hooge bestuur hier te lande en in de koloniën dus al te znilm een vijftigtal op uw inventaris te brengen en immer reeds bij het noemen van dat cijfer werpt ge moedeloos uw potlood op het papier Verder bespreekt de Standüard de verhouding der nutirevolulionaire kamerleden tot de antirevo lutiouaire partg in den lande Tot heden zagen die kamerleden af van elk pogen om als aaneengesloten geheel orgaan in bet Parlement te zgn van wat achter hen ttond in het land Die separatie thans te willen volhouden is h i thans niet meer mogelgk Vast staat naar haar meening lil dat de organisatie der partg iu de Kamer moet beproefd dat 2 de separatie tusschen Kamer en publiek waarin we sedert 75 leefden tgdelijk dient opgeheven maar ook 3 dat die pattgorga nisatie dieat te sluiten op de partgorganisatie die we in het land bezitten of wel Sesohouwd zal dienen te worden als volkomen mislukt Doet men dat niet dan zal de taitdaard haar adhacsie weigeren Ilct is van algemeeue bekendheid dat wij van dato 1 April 1879 en woreldpostverkeer bezitten Ken der belangrgkste bepalingen dienaangaande blijft voor Nederland een gesloten hoek In andere landen kan men per post pakketten verzenden met en mnder waarde tegen een zéór billgk tarief In Nederland echter volgens briefport XiuKt Tot aan onze grenzen gaat het goed maar daar gekomen gaan alle pakketten voor Nederland bestemd over ia handen van de firma vau Gend Loos als wanneer vaak op willekeurige wgze met die goederen wordt te werk gegaan Wanneer men nu in aanmerking neemt dat duizenden en duizenden pakjes op die wgze per post naar ons land worden verzonden inzonderheid door en lfi gt Duitschland en dat al die pakjes volgen 6ouvernemeutele ordening in haiideu moeten gesteld worden van de firma van Gend Loos werpt dan ons land op die wgze geen rgke bron van inkomsten weg door die over Ie geven aan eeu particuliere ondernemiuz welke dkar daar enorme schatten verdieut Moge deze wenk unttige gevolgen voor ons land hebben Uagbl De voorbereidende maatregelen om gevolg te gegeven aan den algeineeuen weusch tot plaatsing van een gcdrnktecken op het graf van den tooneelkuiistenaar Albregt zijn goed gevorderd Dc oommissie bestaat uit de heeren D i N van Ollefen die van vrrschillemle zgdcn werd uitgenoodigd het initiatief te nemen als oud vriend en kunstbroeder van den ontslapene voorts A van der Hoop Jaczu Botterdam J J Cremer s Qravcuhage mr J G A Bosch Utrecht W S van den Bergt vau Heinenoord Arnhem Zg heeft al dadelijk het voorrecht verzekerd Se zijn van een schoon ontwerp en een voortreffdgke uilvoering De heeren Ch Kochussen en Collinet heblicH die taak uit achting voor den doode en uit ingenomenheid met het plau belangeloos uanvanrd Tot deelneming worden bg eenige boekhandclaran te A nsterd im lijsten ter inteekening nedergelegd Ojk elders stellen de leden der commissie mede op die wijze de gelegenheid om bg te dragen voor het publiek open Het gverig Aaidrgkskundig Genootschap gaf reeds No 1 van het vierde deel van zgn belangrgd tijdschrift onder redactie van zgne secretarissen prof C M Kan en N W Posthumus uitgave C I Brinkman ie Amsterdam eu J L Begers te Utrecht Behalve twintig bladz den kartere mededeeliugen nil en over alle deelen der aarde en het beknopt verslag der 24c algemeeno vergadering beval het van de bevoegde hand des heeren W F Versteeg een opstel over de Vermenigvuldiging van koarten eene biscbouwing van Rotterdam van 1853 tot 1878 met eeue uitvoerige kaart door den kapitein vnn den geiieralen taf F de Bas necrologie Pierre Joseph Henii Bandei Johann Jozeph Hoffman grondlegger van de stu lie der Japansche taalj Johan Marinus Obreen Gozewinus Acker Stratingh en Dignns Willem Rost van Tonningen de eerste van C M IC de andere van P J V en de Ueisherinneringon van H F C ten Kate jr Ken Engelsch blad vestigt de aandacht op de belangrgke gondonidekkiiigen op de Westköst van Afrika Het groote bezwaar om de rijke mijnen op de kust van Guinea te ontginnen was de onveiligheid en de onzekerheid van den eigendom Door het jongste vredestraktaat met de Aahantgnen zou thans de moeiel jkheid uit den weg geruimd zgn Men kan er graven als aardappelen getuigde sir John Glover die den maraeh naar Commossie heeft gemaakt en inderdaad heeft een handelaar op Afrika die er gedurende een jaar een ingenieur aan het werk heeft gehad een behmgrgko hoeveelheid goud gevonden Er wordt beweerd dat de ontdekte mgiien op de oppervlakte £ 3 goud en op een diepte vnn 50 voet £ 120 goud opleveren per ton kwarts terwgl zij in waarheid onuitputtelgk sgn Wnt dit beteckent kan men nagaan als men weet dnt de rijke BiaKiliaansche ingn St John del Reij gemidilcid £ 3 en de goudvelden vau Victoria £ 2 3 sh 7 d per ton kwarts opbrengen In den nacht van 2 op 35 dezer zijn een viertal manschappen van het depot van discipline oie iu het hospitaal te Vlissingen verpleegd werden uit die inrichting ontvlucht hun weg nemende over eeu muur dak enz Drie van hen zgn vrg spoedig achterhaald en in bewaring genomen dooh de vierde is nog oek men vermoedt dat hg in eene sloep op de reede rondzwerft Als eene bijzonderheid wordt daarbg verhaald dat zg grooten honger hadden en dat een van hen brood etende en opintrkzjam gemaakt wordende dat de patrouille hem vinden zou autwoordde dat kan me niet schelen dan ben ik ten minste verzadigd Dit laatste deelt de M Cl echter onder reserve mede Te Berlgn is bg verordening bepaald dat er geen voorstellinged meer in publieke lokalen mogen worden gegeven dat met speciale vergunning der politie Hiervan zgn uitgezonderd voorlezingen concerten en andere uitvoeringen die dienstbaar zgn aan hoogere belangen van wetenschap of kunst Al wat niet onder die categorie wordt gerekend is onderworpen aan de nieuwe contrdle in dien zin dat er niets mag worden voorgedragen of getongen hetwelk niet 24 uren te voren door de politie n goedgekeurd Voor miiniiohe eu plastische voorstellingen wordt vereischt eene vooraf Mande volledige omschrgviiig die iiisgelgks bg de politie ter beoordeeling moet worden ingezonden De voorstellingen mogen avonds niet voor 7 ure beginnen en moeten ten 11 ure zgn afgeloopen Het daaraan medewerkend personeel raag op geeuerki wgze met het publiek in aanraking komen Daarom mag er in het iokaal ook niet worden rondgegaan om geld Kinderen beneden de vijftien jaar mogen zulke voorstellingen niet bgwoncQ zelfs niet onder geleide van volwassen personen Andere jougeliedea toolang zg oog eeue school bezoeken mogen er alleen komen met personen van rgpeu leeftijd Ingeval mn overtreding der verorilening kan de puli ie dadelgk de voorstelling doen sliiilen of ook voor hel vervolg verbieden De ondernemer die iels laat opvoeren zoi der vooraf verkregen vrrjfunniiig zal zoowel als ieder lid van het daaraiii inedewtrkeud personeel telkenmale eene boete vnn 30 mark moeten betalen Het Hof van appèl te Pargs hPeft dezer dagen uitspraak gedaan in eeu proces tusschen de erfgenamen v in Horace Vcrnet Paul Del irochc en Ary Schelfor eeiier ijds en de firma Gonpil Co ten uilere zijde Deze firma had reeds jarenlang gravures uilgcgeven naar stukken van genoemde schilders maar de erfEeiinmen beweerden dat zg dal volgens de vroeger geldende wet niet langer hadden mogen doen dan tien jaren na den dood der makers derhalve tot 15 Juli 1868 voor de stukken van SdieSer tot 3 November 1868 voor die van Delarocie en tot 17 Februari 1873 voor die van Veniet De rechtbank 9 hie de erfgenamen in het ongelijk maar het Hof lieeft beslist dat de overeenkomst narhg de geiijeindc schilders het recht vau rep oductie aan dc firma Gonpil hadden afgestaan zoo moet worden uilgelegd dat zij geciie andere bahiding hadden dnii het recht te verleeiien voor den Igd die volgeus de toen geldende wellen was aangenomen Hebben hilere wetten dien termgn verlengd dan inoit het daaruit voortspruitende voordeel ten bate komeiii van den kunstenaar en zgn rechtverkrijgenden dat zgn of zgne erfgenamen of de eigenaars der stukken die zonder ernlg voorliehuud door ile makers zgn verkocht De firma Guupil is dus tot schadevergoeding verplicht voor ooiir zij niet zelve eigenares geworden was van dc door haar geproduceerde stokken Mevr X kwam eens onverwacht in de kamer van hiinr dienstbode een zeer coquette negerin Zg vond hiinr bezig met het toilet voor een tafel waarop 0 n een doos stond met het opsohiifl Zwartsel Wat is dal vroeg mevrouw X Dat is mijn piiudre de riz was het antwoord Detelfd bnm De schilder Rigoud moest eens eeu daihe portrrltefrcn wier wangen zwaar geblanket waren Nadat hel portret af wns merkte zg aan d it dc kleuren niet levendig genoeg waren Dal kan uiel gaf de achihler ten antwoord ik koop ze precies in dezelfde niukel als u Do dienstbode an een wiiikdier ic Deveutcr werd dezer dagen betrap op diefstal van gild uil de winkclhide kort nadat zij noar het huis v iu arrest was overgebracht heeft zg zich door oplinii iiig vun het leven beroofd Naar aanleiding van dit voorval badden Dinsdag avond te Deventer wanordelijkheden plaats Voor het huis van deu winkelier had een volksoploop plaals en eenige al izon worden ingegooid De leeg waarin du winkelier ivooiit was door du puliiloagcnleu en miiiuirou afgezot Lilcr was de pnss ige door gemelde steeg niet meer geoorloofd en toen nara de menigte die steeds aangroeide plaats op den Briuk waar ook eene patrouille infanterie had post gevat Eerst ten ruim 11 j ure ging de menigte uiteen Ben der bewoner jvaii de gevangenis te Arnhem had met eenen kameraad afspraak gemaakt dat hg na zijn ontslag dezen eenige versnaperingen zbu bezorgen Dezer dagen op vrge voeten gesteld heeft hij woord gehouden Door een gat in een traliewerk gemaakt stopte hy dien kameraad tabak enz toe Ongelukkig werd dit door eenen bewaarder opgemerkt zoodut nu de man waarschgulgk op nieuw wegens inbraak terecht zal staan Pjcn der Pargsohe bladen deelt ouder alle voorbehoud ja wenschende dat het moge worden gelogenstraft het volgende verhaslinede Op het punt Nancy te verlaten nu de feestelgke onthulling van het standbeeld van Thiers deelde mevr de wed Thiers nan den heer Bernard lid van den senaat en oud maire haren wensch mede om een gedachtenis aan de armen der stad achter te laten eu vroeg hem hoeveel hg meende dat zg geven moest De heer Bernard antwoordde dat hy de beslissing niet alleen op zich durfde nemen maar stelde haar voor d it hg eenige zgner vrienden onder de leden van den gemeenteraad bg zich zou noodigen en hun gevoelen vragen Zij stemde daarin tof De bedoelde raadsleden kwamen dus bgeen en begonnen dadelgk eeus na te cgferen welk vermogen de donalrice wel bezitten zou om dieuovcreenkomstig het cgfer harer schenking aan de armen te bepalen Alle bekende gegevens werden nagegaan Mg duukt zei een der aanwezigen het zg zoo t wil maar wg hebben voor deu bcvrgder van het grondgebied een standbeeld opgeridit en minstens 50 000 fr voor feesten enz uit de gemeentekas genomen die alles behalve t uim voorzien is De rgke weduwe van den grooten staatsman is ons dus wat verschuldigd Het komt mg dus voor dat wg 25 00D of om niet het ondei sie uit de kan te nemen 20 000 franks moesten vragen Een der anderen hoewel het sommetje hem toelachte schudde echter het hoofd Ik geef toe het is waar zg bezit eenige millioeuen zeide hg maar ik heb dikwijls gehoord dat zg evenwel alles beh ilve h iar geld vvegwerpt geloof my laat ons water in onzen wgn doen iVg mocteu wat afkomen dat is veel vooraiohtigcr en met 15 0010 fr tevreden zgn Dat is nog Ie kras meende eeu derde wg moeten niet hoogcr of verder gaan dan het roucle en bescheiden sommetje van 10 000 fr Overeenkomstig dit advies werd besloten maar den heer Bernard die do boodschap moest overbreiigou zonk de moed in de schoenen en was zoo verlegen met du zaak dat hg op eigen gezag de peer nog maar eens doorsneed en mw Thiers voorstelde 6000 fr aan de armen te geven Houdt men mg voor een koiiiugiul riep de weduwe heftig uil lo n zg dat cijfer hoorde De heer Bernard had kunnen aiilwoünleii dalmen haar inderdaad te Bar Ie Toni en slechts 500 francs De heeren keken nog zuiniger dan raw Thiers zich betoond had Voor de provincie Znidholland luidt het officieel verslag omtrent dc verwachtingen van den oogst in 1879 als volgt Tarwe De berichten omtrent deze graansoart luiden ditmaal zeer verschillend De winterlarwe sl iat in het Westland goed ie velde doch tie vele regenbuien vergezeld van hagelslag doen dit gewas op vele plaatsen legeren hetgeen nalunrlgk vnn naileeligen invloed op deu ongst zal zgn Ditzelfde is ook van toepassing op de aldaar geteelde zoiiiertarwe In den Alblasserwaard is weinig larwe verbouwd doch halgeen er staat is vrij jgped De aanhoudenil üiiguuslige weêregesteldheid in den herfst van 1878 was oorzaak dat in het land van Vooriie en Pullen einig winterlarwe is kunnen worden u tgizaaid die er is staat zeer ongelgk of zeer gl en dun of te zwaar de later gezaaide is beier gezet en meer gelijk Door hevigcn wind in den hlouilyd veelvuldige regeus on weinig zooncschgii is groei en ontwikkeling van dit gewas tegengehouden zoodat slechts een i i ilige opbrengst wordt verwach Om diezelfde redenen is ook op Ooedereede en O e flikkee viel minder tarwe uitgezaaid dan gewiiiilijk en hoezeer zg daar weinig van de vorst h i fi geleiUn is zij slechts inidvlelmalig ontwikkeld en heeft dien ten gevolge weinig en kort slroo ook beeft dc hevige regen tijdens ilen bloeitijd aldaar nadeelig op de zoadvormiug geiveiki Iu den voorzomer werden in die streek vi Ie akkers met zomerlarwe bezaaid doch veelal is die zeer schraal uitgevallen en indien niet spoedig eeuig verandering ten goede in de temperatuur zich voordoet wordt gevreesd dal niet veel van de tarwe terecht zal komen Eau middelmatige opbrengst vau de winterlarwe wordt in den Hoekachen Waard verwacht terwgl aldaar de zomerturwe weinig uiljjezaaid dnn en licht bezet is Een lichtpunt wordt met betrekking lot de tarwe aangeboden iu de Vgf Heerenlanden waar zg voordeclig te velde staat en een goed gewas belooft Rogge Ook dit gewas staat iu het Westland vrg goed te velde ofschoon dezelfde oorzaken als met betrekking tol de tarwe vermeld geiyke gevolgen voor de rogge hebben gehad Een matige opbrengst wordt op Voorne en Pul ten te gemoel gezien waar zg overigens weinig te velde staat Ook op Goederecde en Overflakkee ia zg weinig uitgezaaid en wordt aldaar dan ook slechts een middelmatig gewas verwacht Over middelmatigheid vnn slroo wordt in dea Hoekschen Waard geklaagd hoezeer voor het overige aldaar een redelijke opbrengst zal worden verkregen Deze laatste uilkomst wordt evenzeer in de VyfHeerenlanden te gemoet gezien Gerst Zoowel iu Voorne en Putten als op Goedereede en Ovcrüakkee en iu den Hoekschen Waard was de gerat weinig uitgezaaid en deed slechts een middelmatig gewas verwachten Op Voorne werd evenwel op eenigszins gunstiger uitkomsten gerekend dan op Putten Bevredigende resultaten werden in hel Westland te gemoet gezien Haver De mededeeliugen omtrent dii product luiilen mede weinig bemoedigend Staat de haver in het Westland vrij goed Ie velde op Voorne en Putton is zg minder gelukt dan in hel vorig jaar terwgl het op Goedereede en Overflakkee mede geen ruim gewas zal g ven en in den Hoekschen Woard zelf ver beneden hel middelmalige is gebleven Vlas Daaromtrent zgn evenzeer geen onverdechl gunslige beriohten ingezonden In het Westland staat 1 het redelijk en wordt op een meer dan middelmatig gewas gerekend Hoezeer minder te velde dan in het vorige jaar werd op Voorne en Putten een matig gewas te gemoet gezieu Een lamelgk gewa zou verwacht mogen worden op Goedereede en Overflakkee ware t uiel dal het door regen eu wind veel had geleden waarvan hel gevolg was geweeït dal hel algemeen tegen den grond was geslagen hetwelk zoowel op zaadvorming als op de vezels nadeelig had gewerkt De prijzen waren hier aanmerkelgk lager dan in het vorige jaar In den Hoekschen Waard beeft het een middelmatige lengte en zal het schrale ojibrengst van Igiizaad geven Koolzaad stond mede op Voorne en Putten weinig te velde was niei zwaar en weiuig gepenid Echter wns hel meer produclief op hel zware l ind op Pullen dan op de lichtere gronden op Voorne Den marklprgs in aanmerking nemende mocht op redeIgke uitkomst worden gerekend Voor de Hoekschen Waaid werd gevreesd dat dit product weinig zou opleveren Hennep Deze deed iu den Alblasserwaard eetti schoone schoof verwachten Door de vaorjaarskoude was dit product in de Vijf IIeeienlaudeu zeer onderdrukt en zal aldaar slechts een middelmatig gewas opleveren Aardappelen Do vroege soorten werden dit jaar in hel Westland byna een maand later gerooid dan gewoonigk de opbrengst is middelmatig dooh dc bekende ziikte lud zich daarin weder vertoond en zich onrustbarend verbreid De l ilere soorten slaan in die streek redelgk de vrucht heefl echter behoefte aan wiirinle ook vertoont zich daarin do ziekte Uilstcleiid slaan zg iu den AlblasserwSard te velde Wel waren de vroege soorten aldaar laat aangekomen doch zg leverden overvloedige qnanliteit en uitstekende quuliteit Hoezeer de ziekte zich aldaar niet had voorgedaan werd toch gevreesd dnt deze ten gevolge iler vele ri ens niet zon nilblyvcn In tiri van jaren werd deze uardvrucht op Voorne en Putten niet zoo lalrgk Ie velde aangetroffen als nu Ze staat cchleT bviral zeer ongelgk in loof en voorkomen en heeft veil geleden door het natte weder Op Voorne zijn de fijne soorten op de lichte gronden zwaar door ziekte aangetast zoowel aan hel loof als aan de knol eu wordt gevreesd dal er weinig van lercchl zal komen Moordt ter co ld MAR Klplï TcHlr e N Gouda 28 Augustus 1879 Tot ongeveer vorige prgzon waa de omzet uiel prooi P ldcrlarwe puike ƒ 12 a 12 60 Jliiidero 10 50 Tl 11 50 Rogge puike ƒ 7 60 n ƒ 8 25 Mindere ƒ C 50 a ƒ 7 25 Voer ƒ 5 23 a f 5 70