Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1879

I Zoodag 31 Aflgiis 1879 N 2342 GOUDSCHE COURANT Nieuws k Advertentieblad voor Gouda en OmstrelieD NEE fiM SFOOSWE VAN DEN HAAG ZE VEN H M OE RK en GOUDA Haar ARNHEM en terug op Dinsdag 2 September 1879 Toegangsbewijzen Tentoonstelling Arnhem verkrggbaar Zie aanplaken strooibilletten acr t puike 7 26 il ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 a ƒ 8 75 Haver zware ƒ 4 76 a ƒ 6 76 Ligte ƒ 3 7B ƒ 4 26 Koolzaad ƒ 10 26 i ƒ 10 75 l e veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle aoorten traag magere varkens en biggen alsmede schapen Irna te verkoopcu Kans aangevoerd 98 partjjen eerste qnnliltil pryshoudend tweede qualiteit tragen handel Ooeboler ƒ 1 40 i 1 60 Weiboler ƒ 1 16 a ƒ 1 26 Burgerlijke Stand Gouda ORBOttfcNÏ 16 Aug J u ooderi A van dur Spelt en A Natte 27 Petrus Henl lcu oodera I H Roicaatrateo en Ikkkcr PieterDilla oudtra A T vau Werkhagveu ril J M Meun iihui fln OVMiLKUtN 25 Auk C M den Hoet huiavr lan J van Tclhugen 23 j M van Delft 44 j 27 J MelsIteit 6 m iKIIUWD 27 Aug L Oiiweneol rn M Vergeer P van Kfjk eo N Uiiriieveld G Hoebeult en A tan Uyk Burgerlijke Stand vnu onderstnaande gemeenten van 7 tot 13 Augustus 1879 Moordrecht GERORFN Cornelia ouders C Dongelmans en A tnu der Kleij Maria ouders A lan der htnrrc iii N Itakkir Stolwijk GEBOREN üirltjo ouders J van Boren e J koot Haastrecht GEBOREN Johanna ouder C Bonwmnn en M Midjtlwieid Nicolaag l onardos ouders A Spruit en H vnn ijk Reeuwjjk GEBOREN Anije oodirs r Grootcndorst en R Schouten Elizabeth oudils J Hluminesteln en W Mounts M rgarUha Wilhelininn ouders W Virlaan en F Sehein OVERLkDËN G den Huudijke 6 ui J Lecuwenliuck f Waddinxveen GEBOREN Wilhelmiiia Pnnlina ouders k Broer en E Mulder Willem ondera A aan Tilburg en 4 Peeler OVERLEDEN J de GraalT 31 j H N i iorii aker lm P ran dir lltlio 76 j OVDERTROUWD C M Ham en A Moon LP Hoogerdijk eu £ C Riel eld GEHUWD D Via en 1 I Blok A van der Haven en L Veerman ADV£RT£NTIÉN P X HARDIJZER EN M A P WKSSEL3 Rotterdam 20 Ang 1879 Hedennacht ten ruim 2 nre overleed tot onze diepe droefheid onze hartelijk geliefde Moeder en Behuwdmoeder MARIA RIJKAART weduwe Leendkbt de Vbies in den ouderdom van ruim 82 jaren Uit aller naam J DE VRIES Gouda 27 Aug 1879 Eenige kenniigering Heden overleed te Leiden onze geliefde kleindochter SABA CORNELIA de BOER in den ouderdom van ruim 6 jaren J W BORST o d offic O I leger Gouda 27 Ang 1879 Volêtrekt eenige kennisgeving Heden overleed alhier tot diepe droefheid van mg onze Kinderen en Behuwdkinderen mgn veel geliefde Echtgenoot de WelEdele Heer ANTHONIB NIC0LAA8 MOLENAAR Notaris alhier in den ouderdom van 60 jaren Wed A N MOLENAAK geb A 8 VAN DER Poort Waddinxveen 19 Aug 1879 Algemeene kennisgeving Eerst heden geplpatst wegens buitenlandtcfie betrekkingen Hedon overleed mijn geliefde echtgenoot de Heer 0 HOOGENDIJK C Wz in den ouderdom vau 54 jaren W C HOOGENDIJK C Wz BoNDA Zwammerdam 28 Aug 1879 Voor de vele bewjzen van deelneming hg het overladen mgner Echtgenoote in zoo ruime mate ondervonden betuig ik ook namens mgne kinderen mgn hartelgken dank G P VAK WERKHOOVEN Te HUUR Eeir klein BOVENHUIS met vrgen opgang en fiinke KELDER zeer geschikt voor een eenige Dame op een der beste standen met vrolijk uitzicht Te bevragen bg den uitgever dezer Courant onder No 320 Dagelgks VERSCHB ZOüTEBOLLEN bij W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthaven Aangeboden in een futsoenlgk huis TWEE QEM EAMEBS geschikt voor één of twee HEBREN met of zonder Kost Te bevr en bjj den Boekh A BRINKMAN onder No 324 Te KOOP voor 35 Gulden een zeer goede welklinkende PIANO beneveps een ZES 0CTAAF8 PIANIHO schuinsnaHg voor een billijken prgs Adres onder No 323 aan het Bureau dezer Courant Meu vraagt TB HUUR een dicht bjj het water gelegen PAKHLIS OF ERF Adres onder No 321 aan het Bureau van dit Blad Een Burgermeisje 16 jaren oud reeds 1 jaar in betrekking kunnende MAZEI en STOPPEN verlangt eene betrekking als Tweede Meid Pranco Brieven Letter K bg den Boekh P VAN OUDSHOORN te Gouda GoüDA Druk van A Bbinkuan 1 I te GOUDA De ZAATSTÜINSCMItlJriyGyoot het schooljaar 1879 1880 heefl plaats op ZATERDAG 30 AUGUSTUS e k des nam van 1 2 in het schoolgebouw Het TOBLATISG8BXAMEN en de HERBXAMMNS worden MAANDAG 1 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blgft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur Dr W JULIUS Men vraagt zoo SPOEDIG mogelgk bj fatsoenlgke bnrgerlieden een SEUEUEILEEO EAUEB met ALKOOF of SLAAPKAMERTJE met Bediening Brieven met opgave van prgs franco in te zenden bg den Uitgever dezer Coorant onder No 322 301e Staats iKiterif De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTE MBER 1879 Door het voortdorepd gebruik van FSOF mm D ALION HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebraik in een fraai hoofd met baar mag verheugen Prjjs pet flacon met gebruikiwanwgzing 40 Cents Verkrijgbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen EE mim oum of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningcn enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten euz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Oen ten rD BUITEN Buiteglaadscli Ovcraldit Se Proisiscbe biaden meauMU thu brieven van pla tseli ke kieaoomités zq tijn een faerholiug ia udrren rorm van de progninn der partij het tuk van bet kieacomité van nieaw oonttnratieven aan de Frsiiiache leden van dn kieevereeniging tiet er heel Kemoedel k uit het eenige onderscheid met het fjroote program bestaat hierin dat er ook gesproken irorilt van ie liberalen en wel van hun tweedraoht welke als reden geldt voor de oooaervatieven otn eeaigetiiid en krachtig Ie lijn De uitramoDtanen zitten bij hnn kiesaansofarijviageu nogal met de belaalïngeu raurin ty toegeitaud hebben tegen hun vroegere btdoflen ia Hnn vaoruaamate verontschuldiging ia dat de Begeeriug i anders eens zon lijn gevoideu met de natioiiaallib ruien De gevolgen vaa den rieehien oogst doen zieh in luilié reeds gevoelen d Uruister van Bmnenlnnd ohe Zaken heeft met B g daar den Minister van Openbare Werken veraooiit po d te maken met de ailruering van de werken waartoe ia de Kamera bwloten is ook ijn da prdniteu oaugesobreveu om de provincialen en meeutiebeaturen eu de meerverinotieiiden te rertoAm aan de uooddruftigen zooveel magdijk rerk te veraohalEea De Tttrksshe regeeriug aoliynt ééue aanleiding tot oniuiddelqke hervatting vau deu oorlog te willen wegnemen rn heeft Moofd de Grieksehe greusregelii g te sekikksn ge jk door ket traclaut van Berluu gew nadit werd Intuaaofter mnat ratk een belofie nog niet gelgk met de virtulling er van eu diur lie Turken 46 000 inan in ïheas ilic en Ëpirus en 80 000 man ia Mnoedouië byiengebruolit hebben is het te hopen dat het lerugtrekkeu van dexe troe S eu geregeld gaan ui Het is toch vry leker at het eerste athot op iriekeu geloat d Panslavislen tou drqven de vereeniging van Ooat Sumeliè met Bulgnrijen gewapenderhand t winnen lerwq H cedauia in opstand komen ou en Ooateurgk tot tilfliehoad dooh dwars tegtu a verlangen gedwongen zon or leu nog eeuige dniiewleu ierkante niglen groiids tr be ettea Zoodra J iuina werkelijk aou de Iriekeo vergelevenl is ui meu hooj kunnen koesteren dat de twist tusschcn GriekeiitaBd en Tnrkye vojrloopig besicolit is dooh de belofie lleen dat bet geschieden zal knn nog geen goede verwaohtiug wettigen tSugeland licefi een hoogst merkwaardig burger verloren Sir Ho land H ll ile mun wieu hey tot onsterfelijke eer inl strekk n de stuiverpost te nebbeu gaorgauiicerd en ingevoerd in Kugclaud is up hoogen oiidirdoin overleden en ui Zeker te Westminster Abdy begraven worden want hg was een gruutmiin die ign hiud een outzagigkeu dienst deed AVg inlleu weldra een leTeusbeacbrgviiig geven van deteu nan die een van hen was die de Ideeenwinaakleu lot wat ig is gciglc de Vailj AWa van hem getuigt Volgens beriobteu te Londen uit Volpuniisu oiilVaiigeu was de opheffing d r blokkade viui I ni ne geschied met het iloel om de Perntt insclie ourlugsohepeu te knnntn vervolgen Het Cbilisohe IransIiortschip RImao met 240 dr igouilers 30 UU0 ptsua spcoie en een grootcn voorraad krggsmuieneel was bg Aiitofogaslu door de Hnaacar eu Union genomeu Hrt Cliiliscke oorlugsobip Chucubuoo had eene vrnchtebite poging gedaan om zich van de stud Uuuaillos meester te nuikcu Uit Tacua waren 2500 BuhviAueu te Pisiigua auugckomeu Hel leger vnn Bolivia op laatsigenueinde plaaia was 8500 inuH sterk Verdere verslcrkiiigeu teu bedruge van 4000 ni in waren uit het binueulund van Jiuliva op neg om zich bg het leger te volgen Volgens Ie Ne yurk ontvaugeu bericht neemt Ju gele kourta te Memphis in hevigheid uf Te NewOrleaus is deie week een persoon aan de ziekte bezweken en zgn twee pereoueu aangetast De Kegeering heeft aan pruf Ëdiaon octrooi verleend vour clectrische liclitluestellcn Uit Halifax wordt gemeld dat de commissie van ifderzack in de zaak au het vcrgaau der sloom boot SliiU 0 VirgMa op S ble eiland den IZden Jnli het gedrag van kapitein Moody gezagvoerder van die boot heeft afgekenrj en hem voor drie maanden te rekenen van den jag van het ongeluk heeft geaehorat in zgue betraÉthig BINNENLAND OOUDA SO Augnaiw 187 VEEG U EEING van dzn MSMEENTEUAAD Diuadag den 2a September 1879 des namiddags ten 1 ar ten einde te behandelen Beëediging der nieuw verkoén Raadsleden Benoeming van cenen Wetbjoder Idem van drie amblenaiea m den BurgerlijkenStand Idem van vier leden in de Commissie belast met het ontwerpen der verordeninnp tegen welker overtreding straf wordt bedreigd de la jte h4 Donderdag was het de la lte dag van den alge meoiie chieiwedstrgd te s Uajg Ofsdioon de uitslag vnn deu sirgd eerst na e ige dagen officieel zal worilep bekend gemaakt wwden toch reeds de namen medejed ld van hes die in aanmerking komen als overwinnaars te wotden begroet Daaronder merken wg op onzen stadgriioot J A vnn Sohaik Vubr hel maken ven een iiinigings inrichling hg en het naubrengen van verbetisringeu in de kazerne alhier is het minst iugesolireven door den heer H J Nederhorst alhier voor de aam van ƒ 1513 Bg de vtrUezTng voor eén lür TMeeda KkOwr in het hoofilkirsdlstriot Dookum werden nitgebraoht 2248 stemmen waarvan 2231 geldig Gekozen ia jhr Huinatdn van Eysinga met 1275 stemmen ir Knyper verkreeg er 917 Blijkens een bg het Departement van Koloniën ontvangen telegram van deu Gonverueur Qeneranl van NederlandschIndie dd 28 dezer is door den Gouverneur vanAljih bericht dut de troepen van Seliinoen naar hunue guwuue standplaatsen zg ii teruggekeerd en op huil we de bevolking overal vredelievend gevonden hebbeu en dat de hoofden die zich te Selimoen onderwierpen den SOsteu dezer te KottaRadja den eed hebben idgelegd Uit Woerden schrgft men dd 27 Augustus De guiwlige tti komst der tentoonstelling vnu Ittudbouwvoorlbrrugselou en voorwerpen in het afgeloopen jnar hier gebonden moge de impnisie hebben gegeVett die dit junr te herhalen De Commissie toch voud rgke siuf in de haar aangeboden verFoheidenheid en aan kmchtdiuligen ateun Outbrek het haar niet Terecht begreep zg het wenschelgke eu noodz ikelgke om bet terrein door nitbreiding meer in ruimte te doen winnen Evenals vrui ger zgn de beide gemeentescholen ingerioht tot pbuilsing van voorwerpen die niet aan de wisselvalKglieid van het weder mochten Uootgestt d norden On itr de ruim 230 ter mededinging aangegeven voorwerpen lelt men 8 dekhengsten 8 veuleumer rioii met veulen 12 merrieii geboren in 1873 of 1874 9 dito geboren in 1876 11 dito gebaren in 1876 of 1877 6 melkkoeien 2 mcikachotlen 4 melkvanrsen tt knifvaarzen 8 kuiskalveren 17 rgof pinksticren 6 veile koeien 2 vette schotten 28 sluks wolvce eli varkens 10 Xo gros en weiboter 14 stuks Eiigelsohe en Goud che kaas 18 Nas pluimgrdierte of verzameling gevogelte 5 Nos of venuimding vnu bloi m en sierpbinlen 13 Nos land bouwwerktuiuen kuipers en udelmakerswerk en 51 Nos verschillende voorwerpen f verzamelingen danrvan ter upliiisleriiig Pe hnrddraverg voor paarden van zessen klaar des namiddngs onder gcttadigen regen gehooden heeft tot uitaing gehad dat van de acht ingeschreven piinrdeii door de Viletat vau den heer Smits te Dubbelcliiin benden door den pikeur A de Kouing de prijs zijude SU lieiiitulden stukken en de premie eeu zijvacu mjlieu de liibU door de KmtH in vaif den heer Rees bereden door den pikeur P va f Santen zgn behaald Het ongnnslige weder scheen van zeff onderga sobikten invloed op de vd hazoekers f Da Commissie van beoorénliBg heeft t k de volgende priJA n toegekend Voorilen besten dekhengst Ie prqs C van Schaik te Houten 2e pr C Oudgk te Waddingsveen 9a pr E vin Eek te de Biliit Voor iiet beste Kuiskalf Ie pr J N Both t Waddingsveen 2e pr J Bruut P Jz te Woerden Se pr J Bruut P Jz te Woerden Voor den besten springslier Ie pr 3 Brunt PJz te Woerden 2e pr P Jonker Bruut ie Bodegraven 3e pr H Hoogeiidoorn Jr te Portengen Voor de beste velte koe Ie pr O Viveen Utrecht 2e pr A C van deu Akker te Üazen wonde 3e pr G Viveen te Utrecht Voor den besten springraro niet ouder dan tWeO jaren Ie pr A Ekelschol te Kamerik 2e pr 9 A Degeukuinp te Brwkelen Se pr U J de Bruia te Waarder Voor den besten mm niet ouder dan een jaar Ie pr H J de Bruiu te Waarder it pr D Me jêr teWoerden Se pr L van Sohaik te Woerden Voor de beste Eiigelsohe zoetemelksche kaas van 7 tot 10 kilogrammen Ie pr Z Baeide te Kamnik 2e pr C Veeleiilurf t BÓdegiaveu 3e pr G da Leeuw te Kumrrik Onder hen die een beitiftnptii verkregen komt voor D Karing alhiW r i Men schrijft aan de Imdteke Ct Sedert drie maanden dat de geheele visschersvloot van Schevenin eii die van Katw l benevens al de schuilen van Noordwjjlr op de Eonng issohei oi sgn komt rr geen visch aan de markt dan vm vreemde plaatsen dat wil zeggen er komt eigeuIK geen visch Het Nieuwe Diep dat ook Amsterdam voorziet zendt bij geval wat uitsohot vnn visch door schokkers gevangen naar Leiden Visch meestal 100 groot als eene kinderhand die in gewone tgden door den werkstand gekucht thans door deu bm ermas gezocht worat maar altijd door behoorde te bly veit leven om in wasdom toe te nemen Dat is al ea bot buitcli rekening gelaten die overal op lederen marktdag tegen zeer hoogen prijs verkrijgbaar ia Het i een witte raaf als er eens tong wordt aangebracht Ouluiiga kwam er long die 75 cents het Bink moest doen Niet of gniag zei de visscheriaaih andera maar naar den Hang Schuiten van Zaï dvourtt die vroeger Katwyk aandeden gaan thans ook a voorbij Zg kuuiien voor ileccu visch beter prijzen maken elders in de residentie Engelsche visohschuiten brachten uok nog wel eens wat aan doch ook daarvan is niets meer te bespeuren Het ia thans in den hariugtgd te Kat jjk wat den verscheu visch betreft even stil als te Leiden Schoveniiigeu en Kutwgk waren vroeger dagen voor sGrateuhage en Leiden wnt tij thans boofdz ikelyk voor het buitenland gewurden zyu In het buitenland komt ruimschoots de visch van onze zeeplialsen en dan volgen enkele Hollnndsch sleden waar men na het buitenland genegen is ilirp in de beurs ta tasleu De Begeering zal op 17 September 17 500 000 oude centen voor versmilting verkoopeu Men meldt dat biiiiicu weinige dagen uit Nederland een achttal uiiibtciiarcn vaif den Waterstaat die diurtoc vergunuiiig h bben verkregen zich geruimen tyil men Sjireekt van drie jaren iianr Szegedin Hangarye lulkii begeven ten einde daar de iioodige verb teringtii nau dijken en ritieren aan te brengen Ook uit andere landen tidlen daar waterbouwkundigen in dienst komen Men sohryft aan de Leidtcüe Ct De vrorgry peren en apptUn wordiu gi plukt Veel l iter dan anders tijn zg bovendien de litlft kleiner geljjk van ander ooft of vcidgewns hel ren te kleiu het under in hel geheel niet ontwikkeld is Sraoki lyk rinurenboven ia het ffuil uk Het heeft zon en wariute gemist om sappig te zgn Vau goudgeel gmal noch tintelend ooft kan pr ike zyii Do per il is niet donzig en de pruim uici blsaiv Zoo outWtelt