Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1879

i ii du d ulf die ill ka i9n liegint te kleuren hel piMige anügeiianHÉ wans dat liaar bekoorlyk mankt Kr is gecu diepte iu de kleur door het koesterend iouUuUt t kccgeu het is vergelgkeuderwyi slechts een blgs der jcugil tonder IcvenUust Want regen en doukcriieid hrbben reeds met weinige uilzuiidering niaaiideji achtereen den dampkring vervulden de zuidewind wuait onveraudirlijk Zoo nadert nerfsl maand zoncfer dat er Ie roemen ïiel op eeuen oudcrwcischen zomerdiig Nu weer buigt het hout onder het gowcld van den storm die het veldguwas i n pl Maderaii eu takken van het geboomte ruk de bloem cp haren sleugrl kuukt en cene meuiKte vruchten naar den erond slingert t it WinsoTiotrn meldt men nader aan de M R C Itct fitillissement van de kassiers firma B Mulder Pzii heeft hier een ware p miek tetteeg gebracht Onder de gDO schuldeischers bevindt zich een menigte vau kleine burgers weduwen dienstboden die aan Jïulder hunne spaarpenniugen locverlrouwden omdat hij hoogere rente gaf dan andere kassiers of spaarbanken Dovendieu was Mulder de mau van hel volk sterk gekant Itgen de heerin Nu echter liepen zyne aanhangers eu vrienden woedend en tierend door de straten vermengd met weenendu vrouwen Polioiernacht en een proel un ilie van den burgemeester waren iioodig om de orde te bexpircn EmSlic Loisatt zal volgens het l ieinimblall het OorUeeld barer zuster Clulilde volgen Kmilie zal iiametyk niet prins voii Hatzfeld in het huwelijk treden Naar het sehynt heeft de vormiing van een korps vrouwelyke telegrafisten in ITuilschl ind niet aan de verwachting beantnoord Alth ms bg de rijkstelegratie is men daarvan teruggtkonidi Er zijn bij al de rijkstelegraafkaiitureu ihans nog slechts 81 vrouwelijke beambten werkzaam en wel alleen in let groothertogdom Baden De heer Oscar Dickson te Gu henburg heeft op nieuw brieven van de üweeilschc Noorilpooleipc ditie onder leiding van den heer Nordenskjold out vangen Zij zijn gedagteekend van 7 Januari en 20 Februari II De heer Nordenskjold schrijft dat zijn stoomschip de f ga door het is ingesloten op ongeveer 20U kilom van de Behringslraat De kustbewoners die zg een bezoek brachten zijn Tsehucktsoherners en hebbeh wat type en gebruiken betreft voel overeenkomst met de Groenlaiidcrs Hunne tenten z n van binnen met reudirrhuiden bekleed en orden met vet van zeekalven verlicht Gemunt geld heeft in hun oog geen de minste waarde eeu stukje papier met vergulde randen den omslag van een aluk zeep stellen zij verre boven een bankhillet en een verguldeir knoop met een gaatje doorboord Wordt meer door hen begeerd dan alle gouden en zilveren raUnten Zy waardeeren vooral stevige naainaalden messen bont gekleurde kleedercn en brandewijn Hun voornaamste markt waar zij eiken zomer de Amerikaansohe kooplieden ontmoeten is het eiland Irbit iian den ingang der Behringstraat Voor een fraai bcvervel nemen zij gaarne een enkel blad tabak in betaling want mannen en vrouwen in die streken houden veel van rookcn Verscheidene inboorlingen door de manschap der Zweedsche expeditie bezocht droegen amuletten aan ileii hals die zij weigerden te verkoopen Een hunner had ecu Grieksoh kruis maar scheen het gebruik er v m i iet te kennen Zij kleeden zich met rendiervelleii gelijk de Laplanders Bij plechtige gelegenheid zetten zij een muls op met glazen kralen vcrsiird Hun schoeisel Kbstoat uit mocamits met zooien van walrus of beerenvel vervaardigd De vrouwen dragen lang haar in vlechten de mannen daarentegen zeer kor behalve het voorhoüfdshaar dat zij iiederstrgken A m de NoordKaap door de inboorlingen Irkaipi genoemd heeft fle heer Nordenskjold de ruïnen ontdekt vnn een dorp door den stam der Onkiloiis verscheidene eeuwen geledon bewoond hunne huizen waren van hout eli walvischbeenen pp di bc oners hadden met elkander gt me joschap do ir liiuc niii raard c ie gan2 en Opgravingen door luiieiiant Norguist en docterAlmquist gedaan hebben tol de onldekking van stti iicn beenderen van walrussen zeek dven beercn en allerlei voorwerpen van dagelgkeoh gebruik geleid Volgens latere berichten is de P tna Insgcraiik uit het ijs en de Behringslraat gepasseerd De eerstvolgende tijdingen zijn uit Japan te verwachten alwaar de Feffa naar berekend woidt nog iu deze maand zal aankomen Men deebkaan het U D mede dat door cene commissie fT Arasterdam het landgoed Middeneng gelegen onder Bcnnckom is aangekocht om daarin blinde kinderen tot hun zes jiarjie verplegen zullende deze daarna in hK Bliiiden instituiit te Amsterdam worden opgenomen De te Amstetdtmt gehouden Jnrislcuvci judcrfng werd geopend met een Welkomsireden van den president mr de Vries terwijl nis ondervoorzitters fungeerden igfs Levy en KnotltjIjeU Den geheeleu dag werd beiaaJsbiagfl over de viiag moet worden aangenomen dat iu elk burgerlyk geding alle door e wet erkende bewqsiniddelen zijn toegelaten zonder dal de rechter door een hunner gebonden ia 7 Zoo neen is dan toch een herziening wenschelijk onzer bewysleer iu dien zin dat in het algemeen meerdere vrijheid worde gegeven in Aa keue der door de wet erkende bewgamiddelen en in s reohters waaiileering van dk der middelen Na zeer levendige beraadslagingen werd de eerste vraag door 5 leden bevestigendlieaiitwoord door de heeren Levy Buren Modderman Kisten Mom Visch De tweede vraag werd eenstemmig bevredigend beantwoord De Midd Cl meent dat de Méde in malgrélui van Molière die te Amsterdam zal worden opgevoord in het Hollandaoh ie overgebracht door den heer Cd Buskeu Huct Arti et Anffcitiiie te Amsterdam heeft het voornemcn opgeval om ia April 1S80 een teotoouslelliiig van kuuslwerpen ia vroegere eeuwen uit edele metalen rtrvaardigd in haar z de te openen Ofschoon uil den aard der zaak de Nederlandsohe kunstvoorwerpen de hoofdgroep zullen vormen Wenscht de Maatschappij builuulandsohc niet uit te sluiten eu meeut zij dal de tenloonslelling zal moeien bestaan uil Ie kunstvoorwerpen vóór 1800 uit goud eu zilver vervaardigd 2e voorwerpen eu gedrukte stukken betrelTende de goud en ziltersmidsgihleu 3p portretten van en herinneringen aan goud en zilversmeden uil vroegere eeuwen De algemcene lenloonslelling van vee voorlbrengseleii van en werktuigen voor len landbouw en veeteelt is Woensdag voormiddag te 11 uur te Leeuwarden op het terrein der Nieuwe Veemarkt geopend Het weder dat iu de vroegen morgen wetnig guustigs voorspelde was laligziimerhand goed geworden en dit had er ongetwijfeld toe medegewerkt dat het iftel vlaggen wiiipels eu wapenschilden versierde ruime fei 8 terrein al dadelyk met een groot getal bezoekers uit vele oorden der provincie was gevuld De feestelijke stemming werd verhoogd door het stedelijk muziekkorps dal zich bij tussohenpoozen liet hooreu De leutoonstclIiugBilve in ig hoogst belaiigwekkeud worden genoemd zij biedt prachtige veeaoortcu landbouwvoorlbrengseteu en landbouwwcrktuigcii iu ruime mate aan En da irlussohen treft men verscheiden parken bloemen heesters en sierplanten aan te zameii uitmakende de teuloonstelliug vanwege de Friesche Tuinbouwvereeniging geoigaiiiseerd Het geheel legt getuigenis af dal de samoiiwerking van van beide Vereeuigiiigcu de bi Ste vruchten hcefl gedragen De Blad had een feestelijk aanzien uit vele wouiiigcn eu uit sommige openbare gebouwen wappert de uatiouale of Oraujevlag Naar aanleiding van de iu Eiffen Haard voorkomende plaat 0p marsch iu de XXII Moekim dedl de ProB Omr Cl uil eeu particulieren brief van eeu der chefs van de oprukkende kolounes hel volgende inrde Maandag 30 Juui verzaimlde ik mijn Irupp te Lamjong ei rekte 1 Juli drs morgens om zes uur op Tegen half negen stond ik voor de missigit Toingkod doch daarvan gescheiden door een iialte saw li die het rechtstreeks nemen tr vau omnogelijk maaklp Spoedig had ik een Thans zijn de Ie en 2e kolonne oostwaarts naar het gebergte vertrokken om den vijand rusteloos te vervolgen maar nergens wordt meer Icgensland aange troffen alles is verlaten het land is ons Mo relgk ga ik morgen terug naar Toengkocl om daar eed bivak te bouwen mogelgk bl jf ik hier De generaal moet dit nog beslissen Het is hier een eei pni htig land voor hetfcrblgt 1 uitzioht maar het maiebeeren met eeu troep vaneen mr lang dwr zidk ego land is onmsgelgk voorte stellen of te bcseh vea Ilf begrgp zelf t hoeik er gekome bea nMwi liet b en feildM 1k hier ben Wij hebben aan niets gebrek gehad hel prachtigste iveder beeft ons begnnstigd alsmed eei heerlgke manewhiju Ik deuk dat bet veohten lA wel uitzal cgn maar wilde wel dat nlde betlómmeriugen van vivres transporten ziel nwfvoer enz sok al geheelgeordend waren maar an s morgens zes tot s avonds zes dikwijls s nachts staat het niet stil en weet lik niet hoe imjii hoofH b eikiwi4ivt AMftefba lfs slapende drooiii ik rus bgelglische beslDinmcrni n ivtohlen enz maar ooal ik boven reeds verteldegezond enwtt ii I De Eegeering der Verenigde Staten van NoordAmerika heeft een compleet eetsorvies besteld om te dienen bg de groore diners vell e de President der Kepubliek in het Wiite Huis geeft De vormen en djeoora van de verschillende voorwerpeu waaruit het servies zal bestaan zullen zooveel mogelijk een Aroe rikoansch karakter dragen Zoa tul bv de soepterrine den vorm van een kalma bergianrier hebbeu waarop een clambake een krab een grpene schildpad vruehten welke het land oplevert eeu kikvorsch enz zullen warden afgebeeld De overige voorwerpen van het servies zuUeu iu denzelfden geest wordenj vervaardigd Het dessert servies zal de getrouwe afbeelding van de in Amerika groeiende vruchten cgu De uitvoerii van deze belangrijke bestelling ia wat de vervaardiging van het porselein betreft aan een te Limages wonendeu Auierikiuin den heer Haviland eu wat het schilderwerk betikft aan den Amrrikaanschen schilder Davis opgedragen liet servies zal eerst over ecu jwir gereed tgn Uit Makkum wdrdt bericht itat een meisje voor hare moeder een boodschap nilleade doi n met eenen gulden in den mond lirp en struikelde waardnor de golden haar in de keel schoot Hoewel spoedig hulp werd aaiisebracht mocht het riicl gelskkon hel gi Idstuk Ie venvgdereii en het eeiii e middel om Ie voorkomen dat het kind slikte was den golden door te slikken Met bthuip van droog brood gelnkle diu He gulden is naar de maag verhuisd waaruit hij tot nu toe nog niet te voorschgn gekomen is Het meisje 10 jaar oud bevindt zich volkomen wel het eten en drinken van inre waren is haar ten strengste verboden Vóór de oiidekkiiig van Amerika chrgft de Ltni m was de tarwe aan de iuboorltiigeu vau itat werelddeel geheel onbekend Keral iu het jaar 1630 weril zg door een toeval naar Mexico uvergehraclil Een slaaf vaii Corlci vond namelijk enkele korrels in leii rgsiziik eu bracht ze aan zgu mersier die b vil gaf om ze te planten Het bleek reeds spoedig dat Mrxioo nitnoinend geschikt w voor hel verbouwen van tarwe en weldra vond het nimwe voedingsmiddel zgu weg ook naar Peru werwaartt het is overgebracht door Maria d Esoobar gemalin van Don Diego de Chauwei In Noord Amerika werd de tarwe het eerst ingevoerd door Nedcrieuders eu Engelsoben Op de werf Botterdams Welvaren van den heer J Pgl Pzn werden Donderdag middag eenige uitmuntend geslaagde proeven genomeu mei eeue door hem nieuwgebouwde zelfridhlende en zelBoozende reddingbool Deze boot van dezelfde oonstruclie als de vroeger daar gebouwde is door een belanjrslellcude die echter onliekend wil blijven aan de Zuid Hollandsche Mnatschappg tot redding van schipbreukelingen ten geschenke gegeven Hoewel de lielangstelling in de Maatschappij iu den laatsten tijd eenigszins ia toegenoraeu blijven de geldmiddelen waarover zg kan beschikken steeds bfperkl en wordl bg de dankbare vermelding van dit kostbaar geschenk tevens de hoop geuit dat het gegeven voorbeeld ook anderen moge aansporen de pogingen lot insiaudhoudiiig en nilbreiding van haar materieel door geldelijke bgdragen te ouilcrsleunen Men leest in de Standaard Het Centraal comilc van de anli rsvolulionaii kiesverceniging hield Woensdag ten huize van dr Kuyper een buitengewone vergadering voornamelijk met het doel om de houding te bespreken die de aulirevolntionaire parig tegenover het nieuw opgetreden Kabinet zon hebbeu in te nemen Niet alle der te dien opzichte door het bgna voltallige Comiló genomen resolution zgu nitleraard voor pnbliekmaking vatbaar maor zooveel kan toch medegedeeld dat nn zeer ernstige discussie met eenparige stemmen de volgende resolutie doorging Het Ccntraal comitê is van oordeel dat de anli rcvoltitiiODairr partg tegenerer litt pus opgetreden Kabinet met net oog op zijn samenstelling en de higiMilen a nja indivi ln8elc ledes cijn taegedans als beslist anti minisleriéel behoort op te treden en icïfddt f ttnilter of ter rethltrtjjda af te wtjkeii i h iet vaMén tied nwet bl jvek vaortb we n Ut df rilling di4 dtior htHr ograa en de uiting der Itlioaale coDssieiirile ib ket velkspetilionnemeut haar Il aangewezen Voor de provincie Zuidholland luidt het officieel verslag otitrefettde v rw ahtiugea van ilea Dqgst 1879 als volgt Slot va kit mt f i r gv f Hoewel op Pdtt B mede hirt en daiff aaageiaM bestaat van de xware k1eigron4en bezet met jammen vrf o de ier ohtingjep nV gu s ig w de d i rt fttf be s eBd S invloM zqa Over geriB ontwikkeling werd mede geklaagd op Goedereede en Orerfiakkee wel stonden de latere soorten goed vol op den akker doch de afkomst is afhankelijk van het meer of minder gunstig weiler Ook hier waren de vroege soorteti veel late aangekomen dan gewoonlijk In den Hoekacbe Waard werd te aanwernood eea half gewas varwnobt terw l aldaar eveo ali in de Vgf Heerenlamlea ten gevolge dei ziekte groote verwoestingen wenlen gevreesd Erwten eu boonen Zoowel omtrent erwten als ten opziehte der verschillende boondoorten zgn ook Hiimaal vr bevredigende berichtea iugekonen Wei staan de paarden en duivenbooneo xoomede de erwten u glfvo n titiSk sArmen in hef WesttattM nfftt léüfi xjMat ttif groote opbrengst nl wordeta viefkregen moh op Voome eu Pulten slaan de erwten jn meer dan gewone hoevedheid te velde en beloven allerwege een zwaar gewas Paarden eu dniveuboonen staan op Putten mede zwaar te relde leveren veel tltfti ttk a Ineeat goei geptukl Ook levert Voome enkele goede stukken hoewel zg daar overigens dun staan De paardeuboonen zijn ahlaar min of meer aangetast door insecten en er is dan ook slechts up een irniifg beschot te rekenen Wel hadden de peulvrnchleu op Goedereede en Orerfiakkee vooral in de lichtere gronden lang plecht te velde gestaan doch het guusliger weder vau lateren tijd had belangrgk hersteld zooüat aldaar nog een matig besohot werd verwacht ik il4 I aik c Ki t Waatii venu de bloiwe erwten veel uitgezaaid en belbofdeo een rfiitne opbrengst de p wnlenbooneu waren tainelgk vau stroo maar weinig bezet zoodat aleohls ecu middelmaiigr opbrengst oa worden verkregeiL In de Vijflleeren elanden beloofden zg een goed geWas en stonden peukrnofcien aldaar vrg algeineen zeer schuuu Bctaanimohten Appel en pefNiboanieit ign in het Westland yoed geladen en doen eeu geweiisohte opbreiigkt i ertraohten de draiVèaeoget van den kouden grond wordt daar echter al geheel mislukt beschouwd lenzg een buitengewoon warm najaar de vracht tot rijpheid mocht brengen Ook in den In de Vyf Ueerenlandeu werd van de peren een goede pluk verwacht doch de appelen ontbraken ten ccnen male Hooi en weilanden De weilanden hadilen in hel Westland veel Ie lijden an den hoogen waterstand zij gavcB redelgk gnia doofa de hooioogst werd vooninrend belemmert door het slechte weder toodat de qnaltieit van het hooi veel te wensohen overliet Ook uit den Alblasserwaard werd geklaagd over de nsdeelige ontwilikeling der grasgewasseii ten gevolge vau het slechte weder wnariloor liet vee laat van den stal kwam en steeds weinig voedael vond De hooioogst lal daar dus zeer onvoordeelig uitvallen Klaveren graslanden gaven op Voorne en Pulten vourdeelige weierij en bevredigend hooigewoa Door het annhoodclid natte weder is echter minstens s van de eerste suede in slechte qualilcit opgereden de jonge klaver kon niet bepaald gnnslig worden genoemd Het gemaaide graa en de klaver lagen op Goedereede en Onrflakkee voor het meerendeel nog nat op het Innd en konden dientengevolge niet worden binnengehaald wat opgesobnnrd was liet in qualiteit veel te wensohen over Algemeen werd in die streek geklaagd over Bobraal eten voor het vee De hooilanden gaven in den Hoeksohen Waard mede een geringe opbrengst lei wijl de graslanden buitengemeen schraal stonden Ouk werd over middelmatigheid van hooi en gras in de VgfHeeren landen geklaagd zoowel wgt betreft qualiteit als qnanliteit STAAT VAN BEIEVEN geadreiieerd aan onbekenden gedurende de ttf ecde helft der maimd Juli 1879 uit Gouda veraondtii en door tuascheiikomst vnn het postkautoor uldanr terug te bekomen H AdUi Anwterdam van Helder en A dè Mooij Leideft U Polat Botterdam van Stein en niej B Voerman ütreplrt G Der Hollander P Van i et Huipkantoor MOÏlÈCAPËLL ï K Hoogerd k £ raling n MOORDRECHT A J van der Wiel Hülegom 2 WADDINGSVEEN Van der Roefofe Rhyuhoveu Gouda den 28 Aug 1S79 Se Pireotcbrv h Fottkaptoor iè Gouda VAN KRÜIJNB VetgAderiïig van CUm Oemeenteraaa VRUUAG 20 AigoiUfc Te enwoordi iij dc he9rMWtmj vMra voorziU r Prioce bist I uijten Krautnliarfr Snd Maller Korttitjn Dni leerer vso Straateu Fust Drost SamsoiD Strafer di Kotte en van Iterson De Vooaitter deelt mede dat de beercn Oodülc on Noothoven vin Goor hebben kennif gegeven verhinderd te ign de rer adcring bij te wonen alsmede dat den 26ii deze maand de teruiiJD verviel der concessie aan de heeren J de Vries Rt bé falhier ca Ai Kapt R ta Woerdoa verleend voor de eiploitatie eener walerleidmo dat door hea geen verklarirg is g daan at d onoeute Jooc hen is aangenomen co dnt alzoo die a s vervalleQ moet aangemerkt worden De notulep der vorige vergadering woideu gelezen es gearresteerd Ingekomen ii eeiiA missive van dr A Laglcn meje onder teekentl door d hecAa Snel eo de Kotte waarbij aan den raad wordt vourgesteb in ceoe der eerstvolgende raadsvergaderingau t bcriuitv tot bet aanleggen cewr Waterleiding vau Gemeenten L net ene toelichting van de noodxakelgkheid wordt ge lel in handen van B en W om advies B en W doen in overleg met den waaro Schoulopsiener eo den Hoordondent ijzer der 2e Burgersebool voor meisjea eene voordracht tot hulponderw zcres waarop geplaatst i udedamea J P M H Gordon te Leiden W tnesinga te Zaand k en Ij e Kreeiii te Arnhem ter visie en benoeming iu eene volgende vergadering Aan du orde ii da rekening der gemeente over het dienstjaar l s7S de Voorzitter stelt voor daar dczrlve l4 dagen ter visic htift gelegen die goed te keuren de hepr Samaom vfrikwrt zich daartegen heklugt iich nogmaals de rekeniog met At bescfaeidea otet leD igoen huiie te hebbeo gehad en naenit versohiUende poatra die valgeiia hem niet dnidri k z i besclirtvci redenen itanrom ZEd die niet kan goedkeuren de Vuomtter vraagt om de door hem geopperde bezwaren ocer te ligffci tan dur rnlki in klad ts vanu dit geweigerd de heer Krttucnborg die bexwaren gehoord hebbende wil opheldering hebben van eeiiigt eijr rs die door den heer Samtom zgo genoemd en wenscht dat de stnkken ter tafel gebracht wonleo dit lukt vele discaaaien uit wuraan deelnamen de herren iicmy Samaom Kranenborg Fortaijn Droosleever Siravrr en Kist waarna door deneer van Iterson eene motie van oVdo wordt ii mtcld om tot stemming over l gaan die genoegzaam oQder8 eoning tiodt en in stemming gebracht aangriiottifn wordt roet 10 stemmen de beercn Samsom Lnyten Korluyn Drooglcever tu kranenburg namen oan deze stemming geen deel daarna werd de rekening ir stemming gebrncbt en goedgekeurd met 8 tegen 4 stemmen die der hciren Samsom Logt Oi Rotte en Kranenburg de bcereo jBeray ea Pnnce onthielden zich Van de slemming De begrootiog voor de dienstdoende Mhatterg dimst 1860 wordt atgfmeco goedgekeurd Het adres an de Afdecling Gouda en Omstreken 6br Hollaadsche Maalarhnppij van Landbouw houdende verzoek om subsidie voor de Algemeene Vergadering zoo deze in 1880 te Gouda wordt gehouden B tn W hebben geadtiseerd hiervoor 500 loe te slaan dit wordt algemeen goedgekeurd De raiavive van de Openbare Gezondheidi Coramiuie hoadende aanvrage van een bmlengewoon crediet tot aanschaffing van werktuigen voor het onderzoek vm levensmiddelen het rnpport Ma B en W luidt om een crrdiet van SOO te verleenen de heer Snel wi nsclilo wel te weten of die som niet te hoog was wilde dit op jfSOQ slLlhn na eeoige discosaiu en mededeling van den heer Muller dat de Commissie wel bereid zonde zijn de grranradi kosten op te geven wordt dit pniit aangehouden £ rne instructie voor de St ds Vroedtronnen woi t arlikelsgewijsa btUndild e zouéer eenige ijtigiag atgemean goedgekeurd Tot lid der Commissie vxn Toezicht over het Ste elgk Mnseum van Oudhfdeu wordt bfnoemU de Op verlangen van den heer Kranenborg wordt de benoeming van een Archivaris der Gemeente aangchondeo Tut leeraar iff het rekenen de Nederl taal en de Geaehiedenia aan de UurgcrHioiid cbool wordt benoemd de heer P C Schrïek Tut hulponilcrngzeres aan de eerste Dnrgerschool voor meisjes wordt benoemd niej M M van Kntwyk te Dordrecht Na machtiging om aan de genomen bcsloiten uitvoering ta geven zonder ri tnmptie eindigt de vergadering Laatste Berichten BerUjn 9 Auji m ius Toen generaal ïon Manteuifcl verReidil door 5 l ruisaisolie oiBeieren te VVaraohau aauktram werd li aau het slation ontvauf en door den adjudant van dengoufemeur generaal Krüdciier en deii chef der politie Biilerliu Hg be af licli naar hel lustslot Cacienki waar hg aan t witte huis afsteeK en opgewnoht werd door ecu eerew iaht van het gurderegemeut Keher Wilheltt Madrid i9 Augustua Ken britf uit Tanger ine It dal de broeder van den Sultan van Marocco vergiftigd it I e Eugelschen hebbeu zware kanonnenuit Iii die komende naar Tanger gebracht Burftorlijke Stand CiEUOlKN It Aig uLania Willcuiiua oudtrs C taa der Wolf eo O Dungcluiana 28 driana oodcr W Itron en A nn Buureo 2 Mora ouden A Vlot O Niüuwpoort OVKBI eUEN 27 Aug M Ilgkaort wed l de Vrisl 82 j 28 M 1 Spruijt 14j ONUBBTKOUWD 89 Aog W Zaadgk S4j ea O de Graaf 81 j I Vlai M j ea C Jaaaea 17j ADVERTENTIEN C WITTE VAN DB VEtOE Ton Gouda J P SMITS die ook namens wederagdsche betrekkingen hannen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid van hnn huwelgk ondervonden Moordrecht 28 Aag 1879 Getrouwd FBED SMITS iléjöil Twi MoordtedOi J VAN DE KASTEELE die ook namens wederzgdsche betrekkingen hunnen dank betuigen voor de vele blgken van van hun huwe belangstelling bij Iflk ondervonden üouderai 28 Aug 1879 C E KROMHOÜT ToMÉ Gouda 30 A u g 1879 Heden overleed alhier tot diepe droefheid van mg onze Kiuderen en Behuwdkinderen mijn veel geliefde Echtgenoot de WelËdele Heer ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR Notaris alhier in dert cmdwdom van 60 jaren Wed A N MOLENAAB geb A 8 VAN DKtt POOET Waddiujeeeen 19 Ang 1879 Algemeene kenniegenng Eerst heden gepUxattt wegene buüerdandedhe betrekkingen Heden overleed mijn geliefde echtgenoot de Heer C HOOGENDIJK C Wz den onderdom van 54 jaren in Wed C HOOGENDIJK C Wz BoNDA Zwammerdam 28 Aug 1879 ♦ Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer gehelde Moederen Grootmoeder P SMALING Wed A Nkklüua betuigen wij onzen hartelgken dank Wed C STARBENBÜRG Neelkma Wiso J A W VAN KLÜIJVB NESL U AN H VAN WILLEGEN C VAN WILLEGEN V D Staure Gouda 30 Aug 79 in een Buigergezin TWEE KOSTGANGERS t en billgken prga dyes met franco brieven onder No 325 aan dezer Connut ik huis Aangeboden in TWEE GEffi EAMEES geschikt voor één of twee HEEREN met of zonder Kost Te bevragen bg den Boekh A BRINKMAN onder No 324 J H KIEBERT harkt godda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopead is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Alhuni en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGBOüTLNGEN naar de laatste viudmg