Goudsche Courant, woensdag 3 september 1879

Woensdag 3 Scptei N 2343 1879 m msmim GOUDSCHE Nieuws en AdverleDtieblad COURANT voer Gouda eo Omstreken VAN DEN HAAG ZEVENH MOERK en GOUDA naar ARNHEM en temg op Dinsdag 2 September 1879 Toegangsbewgzen Tentoonstelling Arnhem verkrggbaar Zie aanplaken strooibilletten Tot BUITENGEWOON LAGE PRUZEN MAYFARTH a wereldberoemde met 50 prgzen bekroond in alle landen van Earopa woidt geleverd voor handgebraik 100x1 2 3 of 4 trekpittrden met benoodigdheden franco aan elk spoorwegstation oet waarborg en proeftijd Tritntrs machine om onkruid te plukken Hdksèi maeMnes GrutmoleiHi tot de billgkste prgzen Catalogus franco en gratü Agenten gezochi Ph MAYWARTH Co Machine Fabriek te Frankfort a d Mmn mm Mmi De inzending van advertenüën kan geschieden tot één hor des namiddags van den dag der uitgave L Hervatting der gewone wekeljjksche repetition op WOENSDAG 3 SEPTEMBER t avonds half acht in het lokaal Nut en Vbrmaak Ieder die ah WERKEND LID wenscht toe te treden wordt verzocht zich bg bet Bestuur au te oie deo Namens hot Bestuur H DE SCHEPPER Secretiiris Te HUUR Een klein BOVENHUIS met irijen opgang een flinke KELDER zeer geschikt voor eeneenige Dame op een der beste standen metvrolgk uitzicht Te bevragen bjj den uitgeverdezer Courant ouder No 320 Met toestemming van de Directie der Itnderstoomboot d IJSSEL belast de ondergeteekenJe zich met COMMISSIËN te GOUDA ROTTERDAM en TÜSSCUENGELEGEN PLAATSEN W TiN EIJSDEN Hofmeester Oouda a an d e Punt B N 113 Een Weduwe verlangt bij fatsoenlijke R K lieden EOSTENINWONIl met V R IJ E KAMER tegen vergoeding van ƒ 28 a f 30 per maand tteflecteerenden adresseeren zich met Franco Brieven No 326 aan het Bureau dezer Courant EEN FLINKE wordt gevraagd tegen NOVEMBER ot eerder Nadere inlichtingen worden verstrekt aan het AdvertentieBureau van A KOK COMP boek en kautoorhandel tb Gouda VÏËEDË JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot do geheele UITROEIING van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder hot Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zijn terwijl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zijn Geene betaling behoeft te geschieden voor en allecr men van da geheele uitroeiing overtuigd is terwjjl eene ganiutie vau 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Knipersteeg K 207 te Gouda In bijzondere gevallen kan men zich abonneeren 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 De ondergeteekende door aankoop in het bezit zijnde ran het middel tot VERDELGING VAN WANDOËDIËRTËN zonder beschadiging van verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdelijk in de gunst zgner stndgeiiooten aiin Hg belooft niet alleen eene stipte geheimhouding maar ook eene prompte en ujterst civiele bediening Betaling na overtuiging J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeueweg L 22 Timmerman EM JOirCfMENSCE niet beneden 17 jaar kan GEPLAATST worden Aanbiedingen franco of in persoon Wed KNOX DORTLAND Gouda 30 Ajg 1879 Sigarenmakers kunnen geplaatet worden bg van Ic Garde Vrijlaiidt alhier De ondergeteekende heeft de eer te berichtendat hg DONDEBDAQ 4 SEPTEMBER a 8 GovDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejufvrouw de Wed A HARDI JZER Sociëteit jVredebest op de Markt s Hags Opticikn Te KOOP voor 35 Gulden een zeer goede welklinkende PIANO benevens een ZES OCTAAFS PIANINO schuinsnarig voor een billgken prg Adres onder No 323 aan het Bureah dezer Courant HOUTVEILIXG ROTTERD iM op WOENSDAG den 3n SEPTEMBER 1879 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaul aan den Oostsingel te Rotterdam van circa 80 000 stuks Vuren en Urenen Petersburger Croonstadsche Zweedsche Memelsche en Wyburger DELEN en PLATMN Coperw Vuren Defeit Jtlbben Schrooteit Coulant zal geveild worden ni nwe aanvoer Eene lading van circo03OOO8tuks Wijburger Vuren en Grenen Delen en Platen Eiken Ribben Grenen Delen Amerikaansche Grenen Delen Ellens en Koldem NatvalUparrcHf Riga Grenen awf iOUteH Amerikaansche Piitch Pine Bolleen Nieowe Vuren Spieren enz I Alles versch ult Zee aangebracht liggende i volgens Notitiën te bekomen bg J C LA CU i Deurwaarder Hoek Wjjnhaven £ n Geldersche j Kade No 1 te Rotterdam Gouda Dbuk va A Bhinkm n OÏÏIIESS m VOOGDEU Voor JONGE LIËDKN die het onderwgs te Gouda wenschen te volgen bestaat gelegenheid tot het bekomen van KOST on 1KW0NIÏV6 bg eene fatsoenlgke familie Beflecteerendengelieven zich te wenden onder Letter O aanhet Advertentie Bureau van A KOE Coicr Boeken Kanto orhandel te Goud a Tegen NOVEMBER a s wordt gevnmgd in een KLEIN GEZIN zonder Kinderen een R C Dietistboile die van goede getuigen voorzien is Brieven fhinco ouder letters J M ter Boekdrnkkerg van B A VBHZIJL te Gou4m ONTVANG EN BETAALIiNT B L Droogfleever Forl jii Rotterdam Bente van Déposito ê Opvraagbaar na drie dagen 9 y één maand 3 twee 3 1 drie S zes 4 g twaalf 4 Vl Van deposito s voor f ên tmuend en langer wordt de rente vooruitbetaald De stertingen kunnen ook plaats hebben door tuRschenkomst van den heer Mo J FOUTUIJN DRÜOGLEEVEB Advoc it toGoooA mr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOBNSDAG den 3en SEPTEMBER 1879 des namiddag ten 1 ure in bet Raadhuis aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN 1 Het maken van een ijaeren HEK om den tuin van de Bank van leenlDg 20 Het maken van een BEROLOODS bestratingen en verdere werken bit de aanlegplaats der Btoombooten aan de Tqrftingelgracht grachtDe Bestekken en Voorwaarden znllen da l jks de Zondagen uitgezonderd des vooroHddags Tan 10 tot des namiddi 1 ara aan de Stads Tinunerwerf ter inxage liggen terwgl de Inscbrgvings Biljetten ag g S schreven geteekend en gesloten niterlgk den 2en SErfEMBER 1879 vóór des namiddag vjjf ure pp gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 anco per post 2 KË ISGEVI G BUBfiËMËËgTER en WETHOUDERS tan Gouda brcagea ter al euieeae keoni dat tot het uitroeren vaa eeiiig wnrkuamhedeD d acheepruart döbr de bnij over de Hafeu tegenover de Miuderbroedersleeg by de IJaaclbaveiialuig aldaar dec 5 eu 6 September aanstaande nl zga gestremd Oottda den i Sept 1879 Burgemeester en Wethouders voornaemd VAN BEBGEtr IJZENDOOBN De Secretaria BROtrWEB KENNISaBVINO BUEGEMEBSTER en WETHOUDERS van Gouda brengen Ier kennis van de Tneewleneo dat de BBGBOOTING van de INKOMSTEN eu UITGAVEN der gemeente over het dienstjaar 1S80 voor den den tyd van veeriit dagen W de Se cretarie ter lenng van een ieder ta netlergelegd waartoe gelegenheid Oriit gegeren op alle t rkiKigen van des moigens ten til tot des liamiUdngs ten af ure terwijl botendien tegea betaling vau kosten afschrift dier bq moiting kan worden verkregen Ooitdtt den 30o Angnatus 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd BEMU Weth 1 B Pe Secretaris BHOUWEB BUITENLAND BuiteiilM scli Overidi lil Yoor de verkiezing van een lid der Prausehe kamer t Bordeaux aren 7373 stemmen uitgebrdoh Daarvan krteg Bhiniiui 8939 Aohant republikein Uii eu Hé adier radikaul 1374 atcntmcn Kr moet een heretemuiing plaats hebben De President der Pransche Sepstiliek vertrekt op het laatst dezer week naar de Jura de presideutMinisier Waddinglon blgft te Parijs Vim hel doen eii latcu van prius Napoleott wordt natuurlijk tigenwoonlig veel notitie genomen Vrijdagavond kwam hy te P njs om na een verblijf an een paar dagen met jn aoiien naar Prangins in Zwitserland en van daar naar Mouoalieri in Picmout Ie vertrekken In verschillende bnilenlandsche bladen heeft het prookJB de ronde getinnn dat oro aan de oouslilulioneele monarchie fii Spaiiji vertegenwoordigd door Alfunsus Xir meer vastheid te gevpn min de Spnan che regeering is voorgesteld doii Carlos den titel Ic jjeven van Infant van Spanje met een sanrieniyk jaargeld waartegen de e van lijn kant zich verbinden DU aHe aanspraak op den troon te laten varen Bij He onderhandelingen over het huwelijk liMsChen Alfonlus XII en Ah nnrtshertogin Mftria CliriMina heette het verder heeft de Oostcnrijksche diplomatie deie schikking voorgesteld en ook Huahuid zon er zich terk voor verklaard hebben figaro die in betrekking slaat met don Osrlos heeft nu een zijoer redact uren naar den pretendent geiondau om van hem t weten te komen of er iets vaars is aan dat bericht Don Carlos uu heeft kort eu goed geantwoord dat hij zgne rechten op de kroon niet heelt laten varen en nooit zal latcu varen Toep it mij op het slagveld bevond leidt hg o s heb ikmijue kanonnen latea sprékeo fThans kou ik ditniet meer doen maar ik piott teer en lal altijdprotesteervn met al de kracht jvm mijn geweten Het is mijn plicht mqne rechl4 te beschermen endie mijner dynastie en tevens de b ioselen diegeschreven staan op mjjne banar welke de Inuieris vau Spanje f De Oostenrgkers honden zich ireer meer bezig met de Oaatersche zaken voomamc k de bezetting van Navibaz u de oommissie voor K uitvoering van de bekende overeenkomst is de gèazen overgetrokken eu werd begeleid door een TiRseh escorte Sommigen geluoveu dat de bevultii van de provincie in venet lal komen tot heden it er echter niets gebeard Audrasay zal naar ineil thans bericht niet weggaan vóór dezf en andere csken die met het cnugrea van Beriijn samenhangtti geheel zgn geregrid daarmee zallen nog stel een paar weken miusteua heengaan iH h ureuwe Bulgarije tfëgint uu at constftntiouM leven te komen uit Tirnova wordt althans geawdd dat aldaar een moiistcrmeejjgg is gehouden am op te komen tegen hetgeen sprekers als anticooatituiioueele handelingen van de Bulgaarsohe regeeriug beschouwen met Igetteein stemmeu werd oen vOtnm van wantroawen in het Ministerie anngeuomeD en hiervan per telegram nwde leelinK gedaan aan Vorst Alexander Ie Sofia De Vorst trachtte de Hberalen over te halen aan het bewind te komen doch tot dusver Vrachteloo De Parijsche Jfmifew tnetdt het volgende Marokko De Mahomedanen die tegen dm Sultan Muky Hassan in opstand zijn gekomen omdat hij de Eitropeesohe beschaving jn tyu land wil overplauleu hebben l na ijJB geheele leger vernietigd en het heeft weinig gescheeld f hj ware hun gevangene geworden De sultan Werd alleen geftd door de dapperheid nan twee zijner offioicren den vroegercn Franaohen kapitein Krtikmauii die het bevel voerde over de artillerie en den generaal Mao Olean een gewezen Bugelsfch offider Sedert is de sullaii mfet het ovenchot zijns legers rondom Mequiuez gegelegerd waar hg aau alle kanten omringd is door Ie opslandeliageu In dezen toestond van aoarehie vocg t de jlfmi r er bij is het meer daa wnarschijnhjk dut gewei dadige liaml liagen tegen Europreaclie ouderdaneu plaass grgpeu en de Spaansche regecring zal in ile buitensporigheden tegel hare onderdanen ulliolit geUfteiibeid viwItB voor een oufliot net Marokko Dal de Spa iisoh regeering om t kwohligcrIl gen Marokko te knuuea optraden hst district CbbIo tot ear kopiteiBt generaulsehap w verheffeneu toebereidseleu maakt ï or verstarkiuïen n reeds vroeger gcmeW T lio Jmp rtui bericbt dot h t namiie Kabinet te diqr zake ophelderingen haefi gcvriuigd vaa Spanje De Portugeetche Komars zgn ontbinden en da nieuwe verkitzuig bepaald op 1 Ootcjber BÏNNENLAJfD ÖOfüDA 2 September 1S7 fledanict voor hel berosp naar DwlsCTbeoek en Haule door da Lutleaberg preJ e Wadaiun 4 mi ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regelweer 10 Centen GBOQTE LETTSBS worden berekend naar plaateruimte A£K nderlgke Nonuners VIJF 0£NTEN Uit Waddiuxveeu aohrgft men ous van gisteren Bü gelegenheid van het 25 jarig jubilé dat d Heer G W € van Durl Kroou beden viert als ge i meeote secretaris werden hem vele blijken vsu W langstelling betoond Da driekleur wapperde uit menig gebouw Door de rnadsledeo en den ontvanger I werd den jubilaris eeu zilveren inktkoker vereerd terwijl de overige iugeietenen hem eeu schrgfbureaa cilinder met stoel aanboden Aan dit laatste ge J schenk iiteft rijk au arm bijgedragen awom een album vermeldende de uamen der gevers in ulph betische orde door eeue commissie bjj de aanbieding vuu het huldeblijk is overhandigd By de den gemeenteraad van Beeuwgk aangeboden gemeente begrootiug vuu 1880 In ontvangst op ƒ 14 652 93 uitgaaf 14 552 47 is o a uitgelrokkeii Voor huishoudelijk bes uor 321S 06 in 1879 3269 05 Opeabare Veüiglieid en brandweer 1008 07 r 994 13 Onderwijs 4825 ï 10 u Arm wezen 2050 Ï080 u Renten en aflossing van geldleeuiugen 2004 33 1301 8 Voor hoofdelgkeu omslag is gelijk vorig jaaf 46S0 g eraamd Hel hoofdbestuur lier Maatschappg van LaudboimIn Limburg heeft besloten een request in te dienen aau de Begeeriag om verbod of beperking te verkrg gen van den invoer van Amerikaausch vee kaas bQler gezouten en gerookt vleesch en margariiie eu vooral haar in overweging te geven of t uiel wa irKoheiyk ware dat tl ich tot helxelfde doel i h binding stelde met andere Uiidcn mmfi Ouder voorzitting van den heer W C P iSfe Water proviucinal Inspecteur der beUaiingen itt ZuidHolhiud had Zaterdagmiddag te Amsterdam de derde algenieenr veigadering plaat van het Pen sioenverbond waarbg slechts enkele afdeeRngen uitt vertegenMoordigd waren Nu de reglementaire verrichtingen en ecuige beraadslaging besloot de vergadering tot het honileu van een buitengewone algemeene byeenkoniat wauneer daartoe aanleiding outataat door het rapport der Staataoommissie dat dezer dagen aau Z M deti Koning aaiigebodeu werd doch no niet openbaar gemaakt kou worden Volgene het yaderlmd heeft de Bekenkamer in een brief aan den Miniaterraod bezufaat gemaakt tegen de wettigheid der beuoeuin Vifil d tegbuwoMdige Ministers De heer van Lynden die het Kon besluit van 18 Aug waarbg fcet oude Kabinet werd ontslt n en het nieuwe beueemd mide ourterteekeiide was op dien dag uug geen Minister daar hg vtilit ua het beslnit waavbg li j zelf Werd benoeöid eerst op den 19n Aug ia fanClie trad De beslaiteu wt Boeoring der nienwe Miiiistera zgn derhalve nist door eene verantwoordelijk Minister gcoönimsigneerd n art 73 van onze G ondwct zegt Alle konittkIgke besluiten en bestïhikkiiigeft worden door eeu de hoofden van de ministcricele dtparteintnteli mede onderteekend Het besluit doordeu heer V nu Lijnden ondertekend toen hS nog geeji minister éti OU derhalve volgens de Rekenkamer een ongroWy wettig besluit zgn en geeir reelilskrocht hebbetf