Goudsche Courant, woensdag 3 september 1879

Het rooroemni WilMt m met ingang ran den In Ootebrr het tarief per woord op telegrammen iu kei biuucnittudaoli verkeer toe te poateu Kaar wy Tetoemiu i j aan het eind der Torlge week ook t Botterdaoi by eeuige wjukelien slMbe bankbiljetten vati UO ter inwiMelia auugebodeu Zy lüu ieta kleiaer dau de echte hebben ecue leer vale kleuti gaas watemerk t gedateerd 8 QoM ber7878 en genummerd CR 2150 dragen de valachc haadteekeoingen van de heeren Mee la preaident en Qleiobmau ula aecretaria eu lyn van een stempel voorzien van J Hoogland ia effitcttn te Amaterdam Blijkbaar heeft men dua hier te doen met deielfde peraoueu of hunue medeplichtigen die te Delft dergelijk bedrag hebbeu gepleegd en misscbien ook eluen hun fortuin luHeu beproeven Men zjj dua gewoanohuwd Twee jonge lieden Buitsohera waagden oh gistenindhtend omalreekt aeh nuf badeudef tr Sohetbningen te ver i lee niettegeustaaude het herhaald aanroepen vab deii badmAi om terug te keeren Z j atondeu op de bekeude bank die by laag water licht te bereiken u tpeA iea sterk golf heu omver sloeg eu ly met den sterken stroom wegdreveu De een verdween spoedig in de diepte daar hy niet iwemmen kou de ander iwom hem na maar aobeeu niet bij machte hem te redden Toea de badman tag dat er gevaar was bedacht hyaioh geeu ooganblik maar wierp zich gekleed eu voenien van den reddiugslok iu lee en zwom uitar d B dreukeliag die asg maar evea het bewustzijo bad den stok te grijpen Als leveolooa werd h door xyn redder op het strand gebrooht De behaodeiing voor drenkelingen voorgesohreren op hem toegepast en de verdere geneeskundige hulp van dr Mess die iutusschen was toegesneld wekten het bewust ö i weder op De badman heeft vaa den door hem geredden Duitscber 100 oatvangen als blijk vau erkentelijkheid In een brief aan de Redactrice van het weekblad Jk MuinroHK verkiaari thans ook brt hoofdbestuur raii Arbtid aMl dat hét samensmelting der vroa envereenigingen wensoht eu zoo de bezwareb hiertegen bigken niet van overwegend belang te xyn zich gaarne tat eene vereenljgiag z il doen inden Om kipp n van het ongedierte waardoor zjj vaak al te veel geplaagd warden te bevrijden beveelt de Lanéi KromUlt aan om verscbe takken van gewoon elzêijhoat Alnua g utini ua iu de hakken te leggen Uêo moet het dagelgks des morgeus wegnemen verbramleB of vernietigen en door versch kout vervangen Ni dit eenige malen herhaald te hebben zullep kipped en hokken gebeel van alle ongedierte bevrgd t jn Op reraoek vés en wy nader de aandoeht onzer lezbn op de bedri egelgke practijken wkaraan Eugel oke Irma s cieb bij voortduring schuldig maken en wairvall ook ia ivte strt kea menigeen bet siaditoftr wordt Het fente het eenvoadigsle aiddel wel bestaat AuaÈt om papier nwt eeti hoofd te laten druickea eu op die wijze een aorivraag tot afzending van goederen op te rakken Daar nu vele buizen op deze gefohrêven aauvra n niet meer autwoorden komt dap eiui handlanger zich uitgevende voor vertegenwoordiger van eeu t ekend Ijoadeusob buis es voorzien van eeu valaoben iutroduetiebrief de orden brengen en laat de goederen aan eeu afgesproken adres verzenden onder belofle s avonds of den volgenden dag te komen afrekeuen Noch representant noch goedereu ziet men ooit terug Soms ook wel betaalt de Eugebchmao betzg in banknoten of iu wissels maar de wissels eu banknoten staau op naam vau fictive firma s die op den vervaldag nergens te vinden zijn Tot zoover da handel ma s Voor de slachtoffers in ket algemeen zjn andere kunstgrepen bedasbd Vooreerat heeft mea plaatsing bureeléu di l raars S érants of directeuren aauvragea Uuii die verl ejrd C or de adverteutië lu de dagbiudea geplaatst zieb aapmeldan met Teiiwk om iuTiahliugeu wordt ean woord dat mei E of 10 fr voor insel rgving koates sa moet elor Waouaer het geld Ifiuaeq ia das bloadt de zaak do d Ifet age4 tsoh pi laat elkep brief van de bedrogenen eenvoudig onbeantwoordVervolgens zQn er crediet inateiliuge die aau raoneo die in verlegenheid litleii geld ter lepa aapbieden liti deze is het qog mooier geslf d Men moet vooraf druk legelkoften interest en storten een 25 of 30 fr br om daarna niets meer ran de bank te vernemen li deiyk de huwelyksbnreaujt die per fari f p dejkandelen met voorspiegelii van fortain s hooi eid en stand Het zijn quasi tolieilor die n den dood komen berichten vaq een schatrijk btoedreiwant en u geld vragen vooi da Itnku on de Crfeuis op te eisoheu t Tk alwi r dezt fde geschiedenis is bet geld eenSiMl VeKOSden dau is het zaakje ook uit Deèe sollelitteu wiUta dut d üngelsiAie wet b j lfw6i heid vut een aaiikloj r huu handeliugeu niet ttrvitlgt eu daur vertrouwen zy op Zy rekenen er M dat htti Ulaohtotfers geeu nieuwe uilgaveu wUw wsgéa om Ml te dOtn verooideeleu Zg tarteu derhalve de Engelsehe justitie die hen kent maar geen vat op hen heeft Ware het nie wensohelgk dat onder zulk omstandigheden de bedrogenen zidi rereeiiigden omaan eeu hunner de middelen te rerschaSen naar Londen te gaan ten einde daar deze indastrieridders te ontmaskeren en te straffen Pr Mr Cl Op de kusten vati Engeland z JR dezer dagen proeven geuoAeU net een nieuw middel om by het opsteken van een orkaan de bewouera van d iaidoar bedreigde strekeli tijdig te kannen waanchu eu nl door postduiven Uit de resultaten ia gebleken dut deze boden 45 myten per uur kunnen afleggen terivyl de hevigste storm het zelden tot 30 myleu in het uur brengt Gemiddeld hebben de stwmeu slechts eeu vaart van 6 a 17 mfjleu per uur zoodat de pastdUren hal in elk geval van hen kunnen winueu De post of Antwerpsche dniven schgnen bg huu verre toehteu o ket grzicht af te gaalt Op het vasteland houdeu zy bet gemakkelijk 300 a 400 mijlen achtereen met vliegeu uit zander z b u enkel maal ueér Ie strijken docb op zee knuiieu ze niet voor gropte afstanden worden gebruikt eu Leertu iu dat geval na bing te hebbeu rondgedworreld steeds aan boord terug Op te Apeldoorn geiioudea vergadering van leeraren aan Inr vau Midd Onderw werd een voorsiel om de Begeering uit te noodigen oon een of meer Rgksuuiveniteiteo leerstoelen te vestigen voor het onderwijs iu die vreemde talen die op de Byka Hoogere Burgerscholeu worden onderwezen eu tevens de stiehting van eenige ryksbeurteu te vragen voor die atttdeaten die met vrucht de lesseu in ééu of meer vreemde tabu aan Je Byks oniversiteiteu hebben gevolgd tea einde hen in staat te stellen dOor bet bezoeken van vreemde lauden htiu studiËu voprt te zetten bjj aoolamutie aaugenomen Het voorstel was ingeleid door dr H F B Hubreohl Over oe tucht op de H B Soh en de jaorwtddsp der Herareit kwam men tot geen oou lusie Jir ward verder besloten het hooMbesfuur op te dragen tot bet overwegen eu opmaken vau eeu programma dat tot leiddraad zal kunnen uieuen om meer eenheid te breugen ia de programma s der H B 8ciuler Als plaaU van sameukomat der volgende algcm vergoderiug werd Amsterdam gekozen aangaande de betrekking van de Vareeniging tot het te Amsterdam beataaode schooJmuseum werd aan hit hoofdbestuur opgedrageu iulichlingeu in te wiuuen en dan aan de volgende alg verg mede te deelen De beide voorstellen om het lidmaatschap der Verceniging op verlangen ook te verleeuea aas personen verboadeu aan inriohtiugen die met die voor in o gelijk geateld kuauea wo en worden opgelost in de bepaling dat het hoofdbestuur op elke aao vrage vai dien aard zal beslissea Uet hoofdbestuur dtr Veraeu ing bestaat Ikana uit de heereu C P Burger voorzitter J Zaaier Azu D H Waubert de uiseai F G Groneniau h Ali Cohen M Bitier K Huiziiiga en Vitus Bruiusma seoretaria Veertig leden waren opgekomen Omtrent de bchandeiing in de Synode van het rapport betrekkelijk de belydeuia ouaeatie meldt de Xirii Cl in haar uffieieel geileelie het volgende £ ea lid der commissie de hoogleeroar Kmgff had io een bijzonder rapport voorgesteld de vergadering erkeone dat de Synode in 1878 met betrekking tot a t 38 regi godadienstooderwijs bare bevoegdheid is te builen gegaau eg aeme maatregelea om het door de Syuode vaa 1878 besbleiie aagedaan te makdï eu scbeppe eeu interim waariu geeue belangen der Kerk wovdea gepiksjudioieerd Dit voorstel vond geen bijval iu de vergadetiiig en na beraadslaging werd met 17 tegea stemmen de volgende motie aaagraomea Da S ode overwegende dat de nieuwe redactie vaa art 88 tegl go hdieastonderwi wettige wjjaa ia tot stand gekomen verklaart zich met de eoaalasieo van hi t rapport van den boogleoaar Kniijf aiel kumen vereeoigen Nog meldt genoemde courant Naar aaltidinf van de ingekomen oottsiderotiAi waren zotnvel dotir de commiisie als door trdenr der vergadering wyzigingen voorgesteld in de voorloopig aangenomen térknderUg van art 3 r gl godsdienstonocrw s Na laógdarlge beraadslagioxeo eu na verwerping nu enkele voorgestelde wijzi ng a werd eiudeii k met 10 ti tD itrmmfn vastgesteld de volgende verandering van genoemd artikel j btvestigiug vau lidmaten heeft plaats in eene daarroor bepaalde godsdieusloefeniug bij welke hno fe volgende vragen althaus wat betreft den geest en de hoofdzaak van de daarin vervatte belydeuisverklaring en belofte ter beantwoording worden voorgesKld Drie ledeu hadden verklaard tegea deze veraadexing te zullen stemmen omdat zy de voorkeyr gaven aan eeue aodere nog niet iu atemming gebrachte verandering Eveneens werd met 19 tegen 5 stemmen vastgesteld het ten vorigen jare voorloopig aangenomen toevoegsel tot art 38 vau bet regl godsdienstonderwijs EU predikaat heeft het recht zjjne eigen aannemelingen te bevestigen Beide veranderiugen zullen uau de eindatemming van de leden der Provinciale Kcrkbestureu worden onderworpen £ eu voorstel vau twee ledeu der vergadering om langs kerketijkeA weg de oluie redactie van art S8 regL godsdieiiatauderwga te herstellen werd met 5 tegen 4 stemmen verworpen deels omdat men eeu pas aaugenomen art niet opnieuw wilde veranderen deels omdat de nieuwe redactie in de oogen vau de groote meerderheid der vergadering eeae wezanl Ee verbetering is üèn voorstel van de Olassioale Vergadering van Breda door de meerderheid der commissie ondersteund om art 11 van bet algemeen reglement aldus te doen luiden de handhaving barer godsdienstig zedely ke beginselen werd met 11 tegen 8 slerameu verworpen deels omdat mea vreesde hierdoor bet belijdend karakter der Kerk prijs te geven deels omdat men vaa ooriteel wiis dat de woorden handhaving barer leer ten onrOehte naar de letter werden opgevat Daarna kwam iu behauderiug eeu voorstel vau de Wuulscfae Beouie iusgelyks door de meerderheid der commissie ouderstennd tot wijziging vaa art 27 reglement op het examen iu deu ziu van het tea vorigen jare gedaan voorstal vaa den heer Alingh Frina Handeling 1878 Uadi 2SS e veigaderiug besloot echter met 11 t eu 8 stemmen geene verandering te brengen in genoemd artikel zoowel omdat mea vaa oordeel wo dat hier aan de aanstaande oandidateu tot den H Dieust genoegzame ruimte vaa opvatting wordt toegestaan alsook omdat mvn vreesde dat de weglating vaa de bedoelde volzinnen tot misverstaud aanleiding koa geven ab werd de waarht id daarin uitgedrakt door de Synode ontkend Noch het vooisti l der commissie noch eea daarop ingediend ameudemeat vaa deu keer vos Lakerveld kouden du in stemming komen £ ea voorstel vaa deu hoogleeraar Aoi uoy om uit art 3 vau bet regl voor kerk opaicht eo taoht da tuucheu haakjes gestelde woorden aft 27 vaa bet reglemeut op het examen te verwgderen werd als onnooitig met 11 tegen 8 stemmen afgeweaea TSittx aaukiidiiig van versobilleude by de vergoderiog iogekomeu adressen werd door een der ledeu voorgesteld een opeubaren brief te richten aav de Nederl Hervormde Kerk n tevens eeu ojnoept ter tafel gebrkcht Nadat met 15 tegen 4 stemmen I0 hti nitvaardigea van zulk een brief was besloteli werd het concept zelf met eenparige stem iieu aangenomen zonder dat ieder lid zich aansprakeljk ateiiM voor elke daaria gehesigde uiidrukkiog Dezer da eu is in de CoUenlier Ztilung medegedeeld d it de geueeakuudiga politie te CoUeuU eeo aantal papieren boordjes ea maaehetteu uit eeue groote Leip ziger fabriek aan seheikaudig osderzoek bod onderworpen waarbij gebUkeu was dat die voorwer n eene groote hoeveelheid arsenic bevntteu Dit benehl is door de Stierfelier Ztittuig eu andere bladen en ook door ons omgeuomen De firma Hey Ie Edlich te Flagwitz Leipzig verondeialellende dat daunuede alleen hu ir fubrikaat kon worden bedoeld heeft uu door tusachenkomat der reohterlyke autoriteit te Lripzig deu Cublenlzer correspondent der EÜmftlitr Z Üu doen sommeereu de mededediug te herroepen of te rcciifio erea Ten bew dal anders op hour fabrikaat een ouverdieude blaam xoa worden geworpen heeft hel bij hare sommatie eeu oautal attesten vaa soheikuudigeu overlegd waarin geooustateerd wonH dat haar fabrik Mt vrg is vau arsaeaie en dergelyke bestaaddecleu De oorrespoadent heeft hierop geantwoord dal by de herroeping of reolifioatie aan de CMêtUttr ZtilMtg moet overktea Thans meldt de Bedootie van loatstgeuoemd blad dat er ten gevolge van het bericht by haar vaa versóhillende zijden aanvragen eu kUchten zjju iugekomen waarop z j eehter uu niet kan antwoorden omdat er iu de zaak eene sirafreclilelyke vervolging ia ingesteld Zij zal eohtar niet in breke blyren na de reoktelyka beslissing nadere b jsonderkedeu mede te deelen Hen zd ziek beónnefa dat eeaigen tijd geledea de diefstal vau eu lyk het stoffelijk overschot van deu keer Stewart in alle Amerikaansohe dagbladeu vermeld eO breedvoerig besroken werd Die zaak blykt thans nog niet ten einde te zijn Nog altyd wordt tussoheu de dieven ea de familie vau den heer Stewart over de teruggave onderhsudeld Dr lijVrooveN wUleti hunnen bilit niet tèragg even voor de geboden som maar blgveo bjj hunnen hoogeu eisch van duizendeo dollara De rechter Hilton met de iastruotie der zaak belast bad reeds Vooriang aaa ds Wedawe venekenl dat het Igk viin haren man teruggevonden woa Hij had met die onwaarheid eeu dubbel oogmerk vooreelst wilde hjj mevr Stearart die voortdurend iu hevig bewogen gemoedstoestaud verkeerde eeuige gemstbeid hergeven ten andere de dieven tot eene of andere ouvoorziohtigbeid verlokken door hea in den waan te brengen dat de uasporingen gestaakt viicn De üetald deelt Ihana de volgende bgna ougeloofelijke bgzonderhedaa aangaande den waren tegenwoordigen stand dier zaak mede Een zeer bekend rechtsgeleerde kantoor houdende in de Nassaa ftreet te New Tork is sedert Januari jl de zaakwaarnedier der lykdieven Hij ze t dat hij hen volstrekt oiet kent en dat hjj den diepsten afschuw heeft van hetgeen zij gedaan hebben maar dal hij gelooft voor ben te moeten werkzaam zjjii OJiduI tij hem tot tot hunnen raadsman genomen en hem eene som vau 350 dollars vooruit betaald hebben op tgo honorarium Hjj is nooit anders dan schriftelijk met hen in betrekking geweest Nu eens komen hunne brieven uit Moutre dan uit Boston eu zij zijn nooit andeia onderteekeud dau met het woord Ramaine De advaooat heeft zich overtuigd dat tgiie hem onbekende cliënten werkelijk hol lijk in hun biiil hebben want hy heeft van heu onder anders bevyzen verscheidene frugmeutea vau de lykkist zilveren knoppen enz ontiaugen Zy bieden aau het Igk terug te geven tegen betaling van 250 000 dollars en willen uitts van dien eisoh biten vallen Hun zaakwaarnemer heeft daarom dit voorstel oau deU ré6hler Hilton overgebracbt maar is op zoo weinig bemoedigende wijae tNitvangen dut hg sedert laug zgne booekeu tlakl ea zich thans raa aodere tusschenperaonen bedient ora hem te l 0 ien het ultimatum van Boiuaine aan te nemen De rechter Hilton giilaaft niet ja is er zelfs verre af te gelooven hetgeen de advoeoul verhaalt Hg gelooft niet aao de briefwisseling per post eu aan de starting van StO dolbua vOonebot op hel hoaorariam waardoor zooals de advocaat beweert hem iu geweten de ambtsplieht is opgelegd de belangen der sokarkea te behartigen dia kni verlroawea in hem hebben gesteld De rechter Hiltoa is in tegendeel vte gevoelen dal de nanwgeiette advoeaat uitNaaaaastreet zyne ellendige chénteo opperbest kent dat by ben dikwyis spreekt dal hy met heu het plau der vdorgewende briêfwlsaeliog uit BostOa ea Hoalrcel heeft gevormd iu ééu woord dat hjg haa asedepliehlige poet factum ia en dat hy worden de 260 000 doUals ooit heiakld aieh aaa goed deel daarvan verzekert keeft Haar zq sullen uiet betaald Drilea venskert de eaeeutaur vau wglcn deu heer Stewart De hoop om da gra fc abe ade ra ea kuaae medeplichiigea te oatdekkea eb te atraffen is verre vaa vcrloreo zq t de BtraU en welltebt zullen spoedig ts Ne York arraatatieB wonl gedaan dieseus itie lallen nudun In dra goeden oadea tijd maakte mep korte wetten met de bedrieger en varvalacbers vaa levensniclilelen ian een oode Frunkforter Chroniek vau het jaar 1551 wordt het volgend curiause geval ontleend £ en bakker had ego meel met gemaleu steen vermengd Dientengevolge werd hy in de gevangenis gezet en veroonjeeld om zyu eigeu vertslKht brood te gebruiken Dol deze rechtmatige nf vau effaot was b gkt uit het naive slot vau hel verhaal Noah dicaem kat er aber niobt lange ehr gclebet Ia H ngarye ligt een stadje F nfkiraheo genaamd ea ia dat stadje is eene kleine kruidenierswinkel De winkelier heet Jacob Blauhom In dat wiakellje be iut Ie volgende geschiedenis Ben knaap van destijds vier en een kalf jaar kwam r voor eeu kreoser aardappelsuiker koopen met het geld iu de hand Hg voöd dat mnntatnk een Voor erp van gewicht n aaabelung ea kon bet zich niet begrgpen dal de winkelbediende en de leerjongen Imn oiigeholpea lieten ataaa Zü hadden het te druk BMt dau knecht vau deu lioofidsoheut van St L rinos die voor zga aanstaande bruiloflsv ering allerlei beaoodigdheden by Blauhorn liet inkoopen De toonhaak lag vol pakjes ea takjes ea do rekening it eeu aautal posten beataaode waa elleiilaug Wiokctkoesht en leerling tobdcu beide even zwaar met de telling van al die kiriue sommen eu geen wonder m het knaapje met zlju krenzer ia de hand oiet lleeu voor zulk een bagatel geen gekoor kreeg eu lohten moest maar toen hy zijn verzoek om gehofpen te worden voor de vierde maal herhaald eindelyk ruw werd afgegraUwd En Weer gingen beide aan het opnoemen der posten en het optellen der rekening Als ik daarop wachten moet kan ik u vel gauw helpen zei de kuaap eindelyk met een glimlach Ër komt uit tweehooderd floryneu en twintig kreuzer op zija kop Nu werd de knecht die al wéér iu de var raakte woedend en kg greep het knaapje bü den kraag om hem de deur uit te werpen Uelukkig kwam de kmideoier aa op ket rumoer uit zyu kautoorjye te vooaohijn Zaaht watl zucht wat I voegde hy zga knecht toe zie eerst eens of de jongen ook gelgk heeft My dunkt naar hetgeen ik van de rekening boorde oplezen moet hy het Zoover niet mis hebben Daarop werd met behulp van den patroou geteld en de knaap bod inet volkomen juistheid het eindogfer opgegeven De koecht bromde en mokte maar Blauhorn bedieude het jongske na eigenhandig voor zyn krenzer en vroeg boe of by de som zoo gwaden had Oeradea antwoordde hel ventje geraden vd ik heb bet uitgerekend Ja maar hoe dau Ocht zoo ait myu hoofd Dat is een wonderkind mompelde de kraidcoiar Zou zgn vader weten dal die kleiuejongenzoo a rekenmeester is Eu vader Fraukl wist er niets van eu toen de kruidenier hem vertelde hoe oogeloofelgk de kleine Maurits een lange reeks vaa get len precies had opgeteld kon hy het aiet eeu gelooven Nu werd Maurits geroepen en eeu examen bcgou Zander de miuste iuspouuiag telde de kuaap heele reeksen van getallen alleen op het gehoor a bgeeu Geen enkele som miste De waarheid van zgu zeldzame begaafdheid bleek overtuigend zouaekloar De geheele bunrt kwam er aau te pas eu moest ziea en hooreu dat een kiud hetwelk lezea uoob scbryven ea bggevolg geen enkel eylerteekea kende KM vcrbaiead uit het hoofd rekende Het ongehoorde feit kwaai na ook het schoolbestuur van Funfkirchen ter oore en Maurits werd weder op de proef geateld met de meeste uauwgezetheid en den grootsten erust Het ougeloofelgke bleek volkomen waar te zyu Toen het schoolbestuur overtuigd wus was oaluuriyk hst geheele stadje overtuigd De kleine Maurits waa de held van deu dag eu familie vrienden ea bekenden allea waren eeuslemuii van oordeel dat zalk ecu wooderkind niet te Fuufkirchen blyven maar de wyde wyde wereld iu moest I Vader Frankl stemde toe Maar boe stuurt men een kiiid roa vier eu een half jaar da wyde wereld in Waarbeea het eerst £ a koe stelt men aaUc eeu mirakel voor Die vrana gavca keel wat hoofdbrskciis totdat men zieb ndciük san Uodsmua heriiiuerde die meer dan twintig jaar geleden uaor de groote keixersatad aau dea Donau gegaau was om daar x a geluk te beproavea Hem geschreveu hem den kleiuen Maurits gczotideu Het waa een geluk voor den jougea dat men te FuufkirchuB op dat deukbedd gekomeu was waut hy vond in den Undsmau een voorzichtig eu verstandig leidsmau voogd etf onderwyzer Oie goedhartige pleegvader had eso sckerpea juisleu blik ky zorgde eerst dat hq bet kuaapje door en duor leerde kcuueu ook wat zyu woarlyk verbazeudea aanleg betrof Eu toen hy iu alle opziehtea ziok ovtrtwijpl hield dot hü met Maarits vial dat tot bet doel leidde De drukpers moest in bewrgiug gebiaofat Hy aam Maarita b de hand ea giug met hem naar ket bareaa Aeae frtie frfut te Weeuen Dcstyds stond de ouUngs overisdeu heer Etienoe nug als leider aau het hoofd vaa dat blad en zoo iemand ky was de rechte man om het talent te waardecrea a kiaektdadif voort Ie keipen Te miditea van al de medearfcéiders aan ket geaoeimle blad gaf MaoritSi ongekuusteM et op kinderi jte wyse de verbazeudste proeven van zyn talent eu vond nuin Ktieuue deu gewenschteu steun De dife teur der Neiie ftfU Preiu leidde bet knaopj iu de vooruaamste saloua vau Oostearfks hoofdstad Waar ziob begaafdheid en keuui vereenigdeu iu Van daar ging welhaast de roep uii eu het duurde uiet lang of het wonderkiud uit Hougarye de rekeameeater iu eeu juik wa ook Ie Waoneu het onderwerp vau allé gusprekkea Uut de iiMuueu van gezag op hel gebied der inedisohe wet tischup giugeu zich nu mei bet pkreaologische wonder bezig houdeu Dr Benedikt met den schedel vau hel kind en oonstateerde het errossende feit dat de Igu die over ket Vooiboofd van dcli eeueu slaap tot don audereu loopt 1 oM en 1 inM breeder dau de lyn die onder de o n over du beide wangen loopt tenvyi overigaat op den geheelcu sokedel niet de minste afwykiag vau dea normalen vorm te bespeureu was De oude schedel leer van Gull sehceu hierdoor weder eea uiei É bewgs voor httff JHistkeid te erlwgan dolt t 6k legde in lat gedeelte van het koofd de rekenaiR terwyl de nieuwe phreuologen deu zetei daarvui il het aobterhoofd ushter ket oor bepalea Dur evenwel toout de schedel vaa dea kleioea Maurits Frankl volstrekt geen de minste afwykiug van de normale grootte eu oppervlakte Ook prof Iieideradorfer ontdekte by zyu onderzoek niet de mtnste abnormiteit in den geheelen toeelaud van hel kind Het sliej evea gerust het ut even smakelijk de puls waa eveu regelmatig als bg alle gezonde kiudereu vau deazelfden leeftyd Zyu gezoudbeidstoestaud was zoo volkomen bevredigend dat de reis in de wyde wyde wereld eu het geldelgk productief maken van zyu zeldzaam talent dat zyue bloedverwauteo ua iu deu ziu baddeu geen bezwaar opleverde De reis giug uu vau Ojsteurgks hoofdstad naar i die vaa Hougarge eu de groote redoale zaaj aldMurü was bet tooneel van het eerste opeubure debut vau hel woaderkiud voor lyne eigene laudgenoolen De geestdrift was unbeaobryfeiyk De voetlichi kacrt werd spoedig overwuneu eu Maurits zoowel ui zijn nwator wureu geheel op bun gemak Te Grulj werden vervolgcus voorstelliugeu in deu Schouwburg gegeveu Presburg wus de derde stad waar Muuriis optrad Duuriia verbaasde hg de bescliuufde bevolking vau Bruii Troppou Olmiiti en iu de hoofdstad van Silezie waur lust Lobe Théftlcr alle aojitrekkiugskruohl iu dit zomcrseisoen verioren had maakte de kleine Fruukl weder stampvolle zalcu Te Ilreiluu wus het dat schrijver dezes het wonderkiud zag Terwyl op het tooneel de toebereidseleu gemaakt werden boorde men links eo ncbls twgfel opperen of de zank wel recht toegiug Of het wcrkelyk en onbetwyfelbaar de zeldzaam zoo voorkomende gave vau rekenen was of een slim uitgedachte vertoouing Van het sonffleurshok Weni een breede pluiik over het orkest heen gelegd eu aaa het einde dus vuur de eerste stueieurg van heij parkei eeu tufel en stoel geplaatst voor den kleiuep rekenmeester tcrwgl op liet tooneel zelf dus a hti r via rug eeu grugl zWuri burd geplaatst werd wottrop zyn meutor of deze of gene uit het pabliek de voorstellen door het kind met verbazende vingheid uit het hoofd berekend met wit kryt voor ulier oog uHcyferde I e meutor verhaalde ons vooraf dat Maurits tT October 1873 geboren was en zander rekeneu geleerd te bebbeu ja zelfs zooder de eijférteekens te kennen het door zgu aaagpborea taleut reeds zojil ver gebracht had dat hy getallen van zes tot acht cghrs groot op elde en aftrok deelde eu vermenigvuldigde den kwadraalwortsl trok ait getalleo valk teven eu acht cgfers ultook de kubiekwortel trok nil getallen vuu zeven eu acht ogfers alsuuk dea kubi woriel uit getallen van zes cyfers eu bovendien getallen tot de $ e 4a ja 5e macbt vergrootte Na déze inleiding nam de kleine knaap op dea stoel voor het p urk l plaats eu vrieudelyk vleiend klonk op echt kiuderlykeu toun zijn verzoek wie wil miJ aa eea sommeije opgevea Dl iyk anl aan zgu verzoek door eaadermsM bekeude beursmauueu vuu Breslau die vuoraau up op deU eersieu Mug zat ea zich blg kbaar op de zaakgespitst had loUaan Ik beu 43 jaar oad hoeveel seooudeu heb ik geleefd vroeg hy Iu een ommezien beanlwourd ie Manriis de vraag De meniorschreef dadelyk het rcujebiig egfer oqp ket bord ail de uitkomst werd nagerekend Diepe stilte lieerschlein Je zoal De som kvmii vidkomea uit Nu bartllede toejuichiug los Daar het narekenen dier sommen die de uu zes jarige kuaap bgna onvervyid en ahydjuisi iu ukele seooj den oplotte oat langer liMvordeide werkt hg niet meer dau zes voorslelleii uitHet eerste hiérbuvea genoemde was ket gemskkelgksiegewoest Ik heb de overige niet genoteerd maér ikweet wel dat hg sommen ui rekeude die in demil r lioenen lirpeu Soms vergiste hg zich dan nuUir herstelde zyn abuis telkens zelf Eea enkele maal als hem een opgegeven getal ontging vroeg hg hetevea ooa zijn tnlalbr die de opg ivcii allgd ikldljkop bit bord achtor a rag thtKik t Onder dat ooiossale verbuziugwrkkende hersenwerk mu ikle het kiud op ray uiet den gsiusteu indruk vau inspanning gu gelaat stond altyd e eu vruoiyk eu blyiiiuedii Mtestol mompelde Êy by zQu brrekeuing half hoorbaar zeer zelden sloot hij hetoog lerwyl kij rekende Opiaerk lgk was het ook hou kiuderlyk hoe nuief hg al de uitroepiaf n vauverlMziug 1 het hsÉdgcklap ea g a l 4 l Medere gestaafde opluasiug vi gri annhoOndoi H Kud er echt jougeusuohtig schik iu maar begieep blykbaar niet dat hy wouderen deed EifftuoArdig wus oèL juist uit dat oogpnul de zek e Itnksheiil wo irmtdo h door het toewerpen van kushandeii brdmiktii Oéeo overspanning geeu oarusivekkeude leviudiybeid of icuawaobtigheid was bq hem waar Ie uemvn Hy was ea bleef e u vroolgke aanliga kaï kb zgae geaoudbeid lydt daa ook uiet ket mins uuderdie gedurig herhaalde telLens sterkere piisetsa Haaizgn talent ea dut ougeluufelyk maiioeairc cii stes iBiUIoeneB cijfers Z n meutor verhiwlde ouk dut Maarits ua iedere voorstelling aiei deu grMMafénsmaalF al dadelyk iuaiiep al hg te bed ksg eifrzonder stoornis of leekcu vaa afiiiaMing nis 4 1 1 roos sliep Ik heb hem opgezocht met hem ge A aal en gi speeld en mg overtuigd dut hy in geesii autwikki ting berattiilgafermogeu en denkbeelden gthecl lici kiiid