Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1879

4 BUITENLAND Bnlteglaadscb Overzk bt Het os Dinsdag negen jaar geleden dut de slag te Sedan te gelijk een einde maakte aan het tarwde keizerr in Frankrgk en het aanzija gaf aan het Duitadie keiierrgk dua den wensch naar éénheid der Daitsohera rerroliënde al waa het daa ook niet op de wqce elke aan alle Duitaobers het meest wenscfaelqk voorkiram Een groole rerue over de Duilsohe troepen werd er rieriiig van het Sedan feest te Berlgu gehouden eu de oude Keizer iens geealkraoht en raste wil orer twakte en ouderdom achgnen te zegepralen inapeoteerde te paard de troepen Het is aleohta de eerste dag van een maand van rermoeienisaen want de Keizer ia van plan enkele garnizoenen te inspecteeieu eu dan een reia te maken door Elias eu Lolharingen om Straalaburg eu de slagveldeu roud Mets oog eens te bexoeken Oaaar Alexander houdt zich op z jne reis uaar Livadia enkele dageu te Warschau op en keizer Wilhelm heeft den maarschalk Von Mautenffel daarfaeen gezonden om deu naar te begroeten £ eu aantal büden den daarin eeue politieke zending van het hoogste gewicht wgl men meent te weten dat Tersoheideue dagen voor het besluit waa geiiomeu eene levendige gedaohicn iaseling per draad had plaats gehad tussehen prins Blsmarek en den ervaren militaiF dipIomsat die tyn vorst te Warsehan gaat TsrtegenwQordigeu er h j hij als gouverneur ib KlzaaXjotbariiigen de nicuwu sttiHisrt cliug zul gaan toeliMllillilt lil i d t desè MW die het gnotate persooalyk vrrtrouweu van li a keizer geniet leidt tol hrt geloof aau eeue dip umatieke sending £ r ia dan ook wel eenig miaveretaiid uit den weg ie I nimeu tussehen Pruistu en Rusland de beproefde vriendeu van ddr rukele jaren De drnkpera van beide landen rorrt aedert enkele maanden tegenover Ikiinder een toon van verbittering die oogluikend is loegclatcn door beide regeeringm welke wel middelen zouden hebbra kauneu viudru oro dien toon te Men hcefi in Fraiikryic de drparlementale raden latin steiDinen over de weuschilijkhcid der wetten vnn deu Minijler Ferry op hel hooger onderwya en daiirmede eeue constitutioneel inoeilyk verdedigbare handeling gepl egd Over een wet die ziohthans tuaachen d u aèiiaat eu de kamer bevindt de laalste is gipaaseerd en in den eersten nog moet worden behandeld hctft miu laten etcmuieuin zuiver adminialratieve liobainen die volatnkt geene bevoegdheid hebben noch roeping om hun oordeil over die zaak te uiten Hoe ook die atemmiug ware uilgevallrn het is lu elk geval eene poging tot pressie op deu aeusat en het voorwendsel datoen op dese wgze dea wil des lauds wilde leerrn kennen ia eeu slag in bet aangesioht aan de staatsinstellingen welke van bet begiusel nilgaau dat da wil des lauds op wetgevend gebied wordt uitgedrukt door presideut aeiiaat eu kamer Het is ten kaualBiiddcl welks uitslag deerlgk ia tegeugevallen wgl ene kleins meerderheid maar tuch altjjd eeue meerderheid sieh tegen de invoering dier wetten beeft verklaard ludieu on wat tohter niet te ver aeliten is de sauaat in het lug aar eens zgne goedUoring aso de wet mooht keokteu dan ware de wetgevende maoht ia open oonlliot gebracht tact dit nieuw verzonnen apftl a penpte van eeo r Mt Uiksinsch ministerie Het ransportsohip de Far heeft de eerste belending CDiniuuniateu aaugebracht die kwgtsohelding van stiaf verkregen Het schip had zulk sleoht weder in de Middellandsohe zee gehad dat de vierhonderd oommunisteo te uitgeput wareu door zeeziekte om door oprderige uitroepen of opgeachri fde toespraken hun terugkonwt in het vsderland te kenmerken Slechts honderd banner bebooKten te Parys te huis waarheen ze met C franken in den ziik gezonden enlen Be radicalen igen het olk op te winden het zegellak waarmede hrl dooq e I ferifgeld u Men geilere daar we attent op te ijjn informatiën te bekomen bg bovengenoemde en zich te aoblen voor hrt gebruik ran eeu namaikNotarisseu eel dat men trackt m Dialaof tt brciyjen nu lijn leeftijd n alle andere Tan die jaren gelijk i in KÏjn prattn in zijn spelen met andere kinderen ip geheel sijn treseu en z n Ondauki al het reizen en lrfkk u en de aanhoudende proeven die h j heeft af te It gKen nu op tnoneelen of in openbare aaleu dan weder in particuliere kringen en exelsohnppen lijdt zgiie lichaiuclijke onlwikkFling niet in het minst liij iroi it regvlmnti op en Bijn iwaarte neemt even re lmatig toe iju Terbazend rekcnvcrmogen evenzeer gedurig levert hg sterker en sterker proeven en men vraagt tieh af wonneer hg de grens zal bereikt hebben en wat er van den man worden zal die als kind zulk eeue gave zonder wedergade deelaohtig is In de llluttnrte Ztg vnn 23 Augustus 11 is eei sprekend portret van dit wonderkind met een uitvoerig artikel van Wilh Anthony geplaatst FOIjITIE Aan hel bureau van Pülilio is als gevonden gedeponeerd Een Katoenen Parnpluie een Glazen Flacon met Zilver een rolletje Öryze en Zwarte Voering Burgerlijke Stand CEBOREN SO Ang Elinbeth M ri a A t iH ii Uiii1 rtu ouders J F Javpers io B £ Zwaaeubnrtï Ane oader M Boer eo C Verkerk Coroeli Nioolsa Wilhelm ouders VV Kruuthout eu C £ Torre Andrtes ouders A n Veen en M fan dir Hegden 31 Julisones Jteobos ouders J J Sas en J C Koemans OVERLEDEN I Aug P do Wilde Tij SO H C Sluiter Sm M Laurier 5 m SI S Hol k r laa H de IMooij 84 j Biu t Hout hvr vau E van Uitnm 6 J tl ODirro i 4 b A 6 Glcaea 4 u A vas Maareo S j 4 m ADVERTENTIÊl Voor de vole bewüzen van deelnemiiig bg het overlgden van mön geliefden Echt noot ondervoudeo betuig ik ook namens mij ie Kindeivu en Behuwdkinderen oprechten daiik Wkd J LEKUWKNH0E5 geb TKN BatlMMBLEB jStnn by Gmda 1 Sept 1879 I Ü I I EEN FLINKE P G wordt gevraagd tegen November of e0rder Nadere inlichtingen worden verstrekt door den boekhandelaar J W KNIPSCHEEE Je Westhaven te Gouda Men vraa TE HU DB een dicht bg het i ater gelegen nwm m erf Adrei onder No 321 aan het Boreaa Tan dit Blad Eene flinke WERKSTER P G gevraagd des VRUDAGS Adres Bnrean dexer Conrant N 327 jii Dr Ctiautoniclanus Oogenwaler krachtig werken middel voor alle oogkwalen ali verzwakJunlf afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lan ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waamit dikwgis vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen oogiyders woi t dit middel ten sterkste aMribevolen Prjjs per flacon met gebmiksaanwyzing 60 ets Yirti gbaar bi T A 8 van DBTH 6 m U RraiseiiialBr aa C Z Mm i a KellereoZs W Wagnsl A Boti JitmmiiK h A S ttoateuft viiluter A i iios ZevenlmtzgM Uostaioleuslraat hcUtrdaoi Gouda Dbok van A Bukkkan m yïi Opgperigft in den Jare 1807 te Amsterdam EAPITAAL BEN IILLIOEN GULDEN voigeroiiriieerii Directeur Jhr Hr C lIABT$Ex Jbsz Tweede Oirectenr Hr J P POBTIfXJE Kantoor Beguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDrVVEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HEBVERZBRERIN6 VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GE1R4AL A6ËNT DE HEER T DRAIJER TE S GR VENHAGE HEERElRiKlOT 5 Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortuin Droogleever Notaris Ériette Delft Dordrecht GorincJiem Gravenliage Leiden Oudetcater l Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden Heeren de Kanter Veegens Heer Mr C E Overgaauw Pennis H Vriesendorp Heeren C de Gijselaur Co Heer P J Landrg Heeren Lezwijn Eigeman Heer B W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopugt Co Heer Paulus Kikkert G Groeneveld HEBK EOENAABT DBNTIST zal van 0 tot 90 Sept NIET te eonsnlteeren zijn ê Bage 1 Siept 79 Dadelgk te HUUR voor een KLEIN GEZIN tagen billgken prgs een in 1878 nieuwgebouwd BOVEA HUIS met vrgen opgang en vele gemakken Adres aan bet Bareau dezer Conrant Bg Bnrgerlieden bestaat plaatsing voor TWEE ü DRIE HEEREN met EOST EN mi lÈM met ALKOOF Beflecteerenden adresseeren zich met franco brieven onder No 323 aan het Bniean dezer Courant 8t in en Maagpllleu I l er e PILLEN die sinds vtle jum Bet hei beste Keral te e de Blijm en sla maagVW Sterkentl ebrmkt wordeD door hare rerdiii de spijsvertering eer bevorderen iHj n iM roti tegen de gal en zeer sacbt laxerend tyn ijn Ir en 8i i het dootje net beriftt I r n hit Kebruik veikrijgbatr by de DMsIgcnde Heeren te An rerdnm M ClAaii It C Droofr HeiligswefO 3SU B riswglc 8 r d Krast Bommel Zsit S r 6 Vcgt Ocift E WilMbat Drlfsl sien A T Schilperoort D Tpiiter Gi broed TiHiin Durdrecht H i Giltny Ooniia L Soheiik op de Hoofi trsal Onirruh ga J Vuser h Zoon in de Spsitlrnnt Gotiiieliem B S B Boaeh Irrns I 1 JL §osder Hanstiecht K Ooaterlmg Lcijddi J ï Terburnh Hurlrmmeritrimt LrkkiTki rk A dra Oudsten Linscliutiu B Kmithuf Kuttfrdn i Santen Kolff korie HoofJMerg StoiHijk VVetl A Zijdcrliian Scbicdini Wed A U £ otnbauts li 1 A J Faa8 n Utrecht Altei n St Krjon StB Bweg o er de Donkeielr 373 Zrveiibaiien A Prins I B SLUM e MAAQPILLEN bereid rolg n het ecbte recept lö door mij te Ootdê tilM en uUtluilaid erkrggbasr geiteld b dea hm L SCHKNK op de Hoogitrstt LET WEL Om elk doosje der echte en sinte onheugelijke jaren gebraikte SLIJM en MAAGPtiLEN iaetn bilji t voorzien jnet de handtpckenlag ran 1 J SClHBEUDEK apotheker welko hamlleekeiiingzioh D Oooda Qoflthaven B 14 Portraits Portraitl Cartos Portraits Albnms Deseins Spédalité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Te HUUR Een klein BOVENHUIS met vrgen opgang een fiinke KELDER zeer geschikt voor een eenige Dame op een der beste standen met vrolgk uitzicht Te bevragen bg den nitgever deaser Courant onder No 320 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste KIa8$e begint MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 OFENBAIIE 7EIIS0OFINO op Dmiderdag 11 September a 8 s voormidJags Elf ure in het Koffiehuis Dfi Harxonii ie Gouda door de Notarissen MONTUN en FORTÜIJN DBOQGLBEVEB vau Een Hofstede wgk T No 8 met ruim 8 hectaren WEIen BOUWLAND aan het Jaagpad te Gouda in 4 perteelen te zamen kad Sectie G Nos 777 778 1032 1033 975 779 780 781 1026 1027 802 808 804 805 980 827 828 829 880 831 832 833 Benevens een PERCEEL WEILAND enz onder WaddinxVeen aan den Winterdijk kad Sectóe Q Nos 798 799 800 985 groot j k l indt 19 aren 28 centiaren breeder bg billetten en 1879 VrUdag 5 September N 2344 GOUDSCHËCÖURANT j Mmm en Adverteotieblad voor Gouda eo OmslrekeD en verzoeken het dit honderdtal een feestelijken intocht te bereiden doch de werklisden bedwingen tot nu alle buitensporige vreugde afsr de sankemst van 100 man die in slappen tijd B Werk zoeken De door ons in cca vet ijt nnmmer opgegeven oyftts van de verkiezing te flordeiux waren Blan ni had de volstrekte meerdtfrheid der nitgebrachte stemmen en is toch nie gekozen Art 18 van de wet p de verkiezingen r de Fransche kamer sArtJfi voor dat men om verkozen te zijn een getal temmen moet verkregen hebben minstens gelgk aan dat van het vierde deel dMr ingeschreven kiezers Daaraan ontbraken by Blaa i ruim 2000 stemmen Eene nieuwe rrge verkieziBg moet nu den 14 September ploata hebben Over den uitslag daarvan denkt men te Pargs teer vwsohilleud De Bappel verklaart zich baast verseketl van de Wrkieeiag van Blanqui wiens zaak zij vers Bzelvigt met die der algemeene en onbeperkte amBMtie de correspondentvan de hdépeniaHce echter 4enkt dat de ernstige republikeinen van Bordeaux tegen deze nieuwe stemming genoegzame kracht zullen ontwikkelen om de caadidatuur van den oudei staatkundigen idealist te overwinnen BINNEI LAND GOUDA 4 Sq ber 1879 Het seitoeu van de wiutstwermakelgkhedea nadert In de groote steden ziju itf worden eerstdaags de sofaoawburgen weder geopen4 en uit deu aard der zaak vragea de ingezetenea Tan Gouda zioh af of mik vf wt w r O j è LiAjiia znUrn woideB gesteld iets goeds te hooreo o WMchitleud gebied Op goede grouden kunpeh wij vMdiRn dal men niet ongerust behoeft te ziN kans te oordeelen naar de voorbereidende maals laa aie genomen worden zul Gouda ook in het aaoalaaude seizoen vau de noodige amuaementen koonso fiteereu Wat tootteehoortteUingt betreft igu wg reeda iu staat iels bapaslds te kunnen mededeeleo In de Bohouwburgiaal der Sociëteit 0ns GiNoEaxM zal wederom eeo reeka voorstellingen pUsts hebben door de Vereeuigiug ffet NtdertandtcK Toattel waarvaa ds eersta tal worden gegeven op Donderdag W October e k Het doet ons veel geoaegen dat w Mi geselsohap alhier zullen zien optreden Het ia waar eukele hoogst verdieustelgke ledeu verlieten het om eeo eigen gezcisobap op te richten maar het werd aan den anderen kant verrijkt met eenige jeugdige krachten die reeda anvaukelgk als leerlingen der Tooneelsohool toonden over welke gaveu en talaaten zg hebben te beschikken Iu aaoroerkicg nemende dat tot hét gezelschap o a behooreÉ mevr Kleine mevr de Vries mej Tonia Poolmita mej Anna Sablairolles en de heereu Horin Bouwmeester Touruiaire en Bigot dan Igdt het geen twgHi of velen zullen met ons instemmen waar wg de keuze toejuichen die juist de Yereenigiug Htt NtitrlmdKh Tooneel hier zal doen optreden Naar wg vernemen is in de toegangs voorwaarden en entrée prgs gesne verandering gebracht soodat die dezelfde zgn als het vorig jlar Gisteren z jn de lessen herrat aan de llgks hoogere burgerschool alhier Het aantal leerlingen waarmede de cursus aanvangt bedraagt Sn waarvan 46 voor het volledig ouderwgs als 21 io de Ie kl se 16 in de Se en 9 in de 3e klasse De 4 voor eukele lessen bebooreo tot de e eu 3e klasse Van de 17 jonge lieden die aan het adraissieexumeii op 1 en i September hebben deelgeoomvn zg n er IS aangeuomeu 14 iu de Is ea 1 IB de 2e klasse Bg de g tf ren plaatsgehad hebbende aanbesteding voor een bergloods besiratingen en verdere werken m dr aanlcgplaats der 8tooinb4 ipi kan de Turfslnffdgraoht werd ingeschreven ll P Hond voor ƒ 1824 71 i Groenendaal en de MM voor 1889 Dessiiig voor 1264 A Saelicman voor 1820 Nedcrhorst voor 1400 i Bokhoven voor 1477 G vau Ollerloo te Waddinxween voor 77 j J v Menschvoor ƒ 1600 Blokland voor 1668 en G Logendgk voor 1708 Tevens had de aaubrstrding plaats voor eeo gzrren hek om den tuin van de bank van leniing Dsnr voor werd ingesclireven door J J Verdries voor 176 J C Gotte voor 188 A J JooSten de Bugter voor Ï87 en Beoht en Dgserinok voor ƒ 887 60 Het jaarlgksohe jirgsschielen der Weerbsarbeids Veiw eeniging BurgerpUcH en der Sohatterij Soherpsohat ters Vereeniging Wtllem Print mm Oranje tul Maandag en Dinsdag 8 en 9 September plaats bebbe Maandag 8 Sept Wedltrgd op vrije ba Dinsdag 9 Sept Huishoudelgke Wedstrijd voor genoemde Vereenigiugen Naar wg vernemen zal Zondag 14 September e k door den heer J N Soheltema predikant bq de Bemonstrantsche gemeente alhier eeo atsoheids rede warden gehouden Voor de belrekking van acbeepsklerk zijn volgens Z M besluit van 83 Aug j 1 twaalf jongeliugea geplaatst waaronder J A C Boaraan alhier Het personeel der fima J van Bentnm ie Zoon Boékffnikkers te Quuda is door hun palroous m de gelegenheid gesteld geheel kosieloos gezamenlijk de teatooostelling Ie Andiem Ie gaan beiichtigen £ ea voorbeeld dat niet alleen navolging verdient maar tevaua getuigt vao de goede verataudhauding tnsacha patroons en gezellen erkmwuMê Ijfst ds wwkaaantwdM iMbaife M ooiisnMk naar het beatoao vau deu tunnel oadei deu IJael is een aanvang gemaakt De uhr jver der Roltrrdamsohe brieven ie de Jrnt Cf herft wederom een brief geschreven die boofdzakelgk over onze gemeente handelt en die wg om die reden opnemen Mijn goed gesternte rornle mg weSr voor een paar dagen terug naar de boordtu van den IJssel naar Gonda en ik ben er my n gesternte daukbaor voor Er was m j toch nog iets te genielei overgebleven en ik heb het nu geooten Men bewere niet dat QonAi geen amusementen beeft dat melk er zioh vervelen moet wie zoo spreekt heefï er stellif niet de jongste zitting van den Gemeéiiteraad bggewoond Ik maakte onlangs er reeds nt i een enkel woord gewag van ik viud nu ongezocht gelegenheid er even bg stil te staan er is vMir andere gemeenten mogelijk i eu te leeren nil hetgeen hier gebéurde De oppositie in den Goudsclien Ha d dan heeft dit jaar haar kracht gezel op bet onderaoek of liever op de wgze van onderzoek van de gemeenterekeniiig Jaren achtereen werd sooala gebruikelgk is die rekening met de bgbebooreode besoheiden in handen gesteld van een commissie vau drie leden Die drie ledeu moeateu de rekening oazieu Na is verschil van gevoelen gerezen over het in handen stcllea en over de beteekenis van het woord ffnazieu Het eerste lid van de commissie notaris Fortugn Droogleever een algemeen geacht man aaa wieu de slakken tot nazien sedert jaren werden tocvertroawd achtte zich bezwaard die stukken oau een jner medcMcu in de commissie af Ie staan h mooht ze meende hij slechts teruggeven aait hem van wieu hg ze had ontvangen ia oasa den bargeueeater Tegen die opvatting nu werd door een lid den heer Sarasoni iemand die t jd en lust heeft on op alles toe zien en die aan dien lust om o de kleintjes Ie passen gaarne toegeeft rwds ia een vorige ttling van deu Raad opnkoMeu Hg weigerde dan ook zijim goedkeureiidelJtoa te geveo aan hel rapport van zijn medeleden ia do commissie de heeren Droogleever en Strsver Heden no waa de gemeenlerekening en bet daarop betrekkelijk rspport aaa de orde ea no was hel lieve teven gaaade t lid van de oppositie in aestie de heer Samawn had ree ls o het voorletea van de notulen massa s water naar binnen zitten werfc i wat de viatt bij mg deed rgien of het Gondscbe water werk k zoo slecht was dat een waterleiding noodig was tot aanleg aurvaa van gem nteweg J