Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1879

eren e rorco een rooralol ran drit leden van den Ilaad wal iii ekuini u Ouk die uueatie na de waterleiding is ecu iiurkwaaidig pniit iu biH geinreuteIgk bthctr van louda dotih daarup ia mogetijk wel eens grlrgeukeid later terug te komen Dus da gemeenterekruing Ik sprak iu den aanvang van auiuseineut eu dt goudsebe opposilio moge liet mg tcrgeveu dut ik tot du goudsohe uinuseinuuluu reken een Diauier Tan Uebatteereu sooiils ducr den hter Samaora werd iugeleid Ik wü hoegenaamd niets afdingen op de eerlijkheid van baar bedoelingen op de juistheid vau haar optreden in menig opziobt maar ik meen dat bet aanbinden van zulk een strgd aau betere banden moest en kou worden toevertrouwd Vragen dat rekeiiiugen over styfsel eu leep eu leemlappeu eu wittertjes uw oorrea f ioudeut hiid eerst verstaan bitterijcs doch hoorde ater dat witkwnstjes bedoeld waren geipikijioetrd souden worden deed schade bgv aan het verlungeii OW nadere opheldering over anntatleu werkuren in één niaaud grooter dun eeu gebeele maand uren beeft Wel is waar kwamen mr Kraneuburg en dr Luijten 4nd re leden van de oppositie deu i voorvechter ttiiia ii rerio Ie hulp maar gaandeweg bad bet debat liiat mo zeggen een minder nobel kar ikter gekregen hetwelk volkomen juist werd uitgedrukt ia een sluitiiigs motie van dr van Itersoii die iu tgu toelichting er uadrukkelük op wees dat hg niemand Vautrouwde Was dat a iUt to Uiote i Iu die motie wenl levens dauk betuigd aau al de leden en de oumiiiissie zoowel aau de meerderheid pluralis die de rekening had nagezieu als aau de minderheid singularis die h tar had nagcplozeu Die motie werd asngenoiucn e1i daarna ook de conclusie van het rapport tot goedkeuriug der rekening onder protest echter vaËt de zgde des heeren Kranenburg die eerst overlegging hud verlangd vnu de quitautien betrekkelijk een pust an werkuren daurTau nel een voorstel b iil gein iakt doch verzuimd had bel te doen ondersteunen voor de slnitings motie aan de orde kwam Ik zou bij dit incident in den Qoudsoben Gemeenteraad uiet zoo uitvoerig stilstaan wanneer hit bier niet werkelijk de vraag gold van eeu groot begiusef namelijk wat men onder het nazien van eeu gemeenterekening verstaat Is dit inderdaad niet anders dan het lisAtroleeren nagaan of de posten van een rekening luiten met de qoltautiün of is het werkelgk een eoutrSIe op het beheeren van de gemeente pénningeu Ik geloof bet laiilsta jaist te zgn ik geloof dat van een eenvoudig nazien geen sprake kan wezen en dat de Raad wanneer Lg aan eeue commissie uit zijn midden opdraagt eeu rekening na te zien werkelgk haar recht van controle aan die commissie delegeert die caminissie mag en zoo noodig moet das kritiek uitoeletieu Qe kunt uu zoowat jmgaan in welke stemraing de Itaad van Gouda verkeerde op deu gedeukwAardigen middag van Vrgd ig 29 Augustus 1879 eu hoe hij er toe kwam overlegging te vragen vau een alaat der werktuigen die de commissie tot onderzoek van levensmiddelen noodig achtte en waarvoor ze 500 aanvroeg Het feHxywia and found oolitk speelde mg door het hoofd Ik zou ook nog wel iets willen zeggen ran bet aanhouden der voordracht tot benoeming van een gemeente archivaris maar ik mag niet met het oog op uitr plaatsruimte Doarbg ik mag Botterdam niet T rgeteii Eboo liet gqdenkteeken voor wgleu Aart Admiraal op bet kerkhof te Schoonhoven is Maandag op plechtige wgzA iu tegenwoordigheid van eeu aantal getioo digdea eu Iielangstellenden onthuld Het bestabt uit eeu zeer net bewerkten grafsteen waarop een pedestal met eeu afgekuotle zuil ii geplaatst Op bet prestal leest men den naam van den overledeile diens geboorte en sterfdag en Je woorden Zijne vrienien ttreerdtrt Het geheel is omgeven mU een eenvondig hekwerk en doet den vervaardiger dkn beer D Weegewgs te Amsterdam en den ijverigen architect den beer L F Bedeker te Schasnhoven alle eer aan De eomiiiissie mag met roldoeuing terugtien op bet wilslageii voor haar pogen waartoe door den hter L Akterbugs J ëi de eerste atap werd gedaan De plechtige onthulling nuakte een zeer diepen indruk op allo aanwezigen Gfpaste toespraken df Tan Ketwioh uit SchooohoMI sprak in plaats jn den beer it de Vries die door ongesteldheid uu Terbinderd werden onder de diepste stille aangehoord Thans staat daar het eeovoadig maar wataprekend Redenkteekeo het eerste van dien aard opSehaonhovens doodakker en tgdens de plechtige ontballijig aandoenlgk versierd met een viertal Jkauseu vande weduwe en den schoonvader des ovmedenen vande vereenigiüg Jan Pieter Hoije en ion een niet genoemde ouder de vrienden en vereeMfrs van den oBvergctelijkea dooda £ Uit zekere bron vernemen wij dat de heer Willemvau Zuyien bet plan koestert als directeur vau deNieuwe Kottcrduiuscbe Scbuuwburg Vereeiiigiug af te treden Dagblad Hirkneen als wethouder te Scbooiihoveu de heer li Ë Ueiiekiimp die un sedert 1851 sis loodauig zitting hctfl In de Dinsdag gehouden raadsvergadering te Ouderkerk a d IJsel is met 6 van de 7 stemmen benoemd tol wethouder de beer P Soheliing Bg hersteiniuiug is tot lid van de Prov Statan van Zuid UoUaiid in bet boofdkiesdistrict s Grnvenhuge metis v in de 740 geldige uitgebrachte stemmen verkozen de oaudidaat der conservatieveu mr W A S baron Schimmelpenniuck van der Oge lid vau den Gvmeeuteraad Pu heer mr f L M U Borrel oaudidaat der Hoomsoh Catholieken verkreeg 31 i stemmen De liberale kieavereeuigiiig had zich van eene keiue Insscheu beide caodidateu outhouden Bg het afbreken eener bac enwoniug iu de beurtsohap Bovenberg uabg Schoon boven is uit dfeagrtand eeue steeueu pot opgedolveu bevalteude ruim 60 oude goudeu eu zilveren muuleii ter grootte van guldens en rgksdiulders Door een deskundige wordt de waarcÏB op ruim jöO geachat Iu den afgeloopen nacht beeft bet bier en daar deu tijd van het jaar in aanmerking genomen vrij streug gevrorcu 1 Tengevolge van eene nieuwe regeling iu de opleiding van jougeus voor de Nederlandsche marine worden alle jongens beneden den Ueftgd van 16 jaren sedert deu Isten dezer aangenomen voor een half jaar gedeliichecrd aan de Kweekschool voor zeevaart te Leidell en eerst daarna geplaatst op de opleidingsschepen e Amsterdam of te Botterdam In den K mg logpl lyt gerucht dol de Bogeeriug voornemens zou zijn een Staatscommiasie in te stelleu om te oiidcrzockcu iu welke opzichten de Grondwet wyzigiug vereiseht Xot leden xoudeiv worden gekozen bekwame mannen buiteu de politiek van den dag staande UU Aan de Jrnh Ct Wprdt b mrit dat waarschgnlijk een besluiMk ié wachten waarbg de dag waarop de il ijswct in werking treedt bepaald Wordt op 1 Ati stus 1880 Den tusschentgd kunnen Begeeriug en Kamers dan besteden om de finaucieele zgde te regelen Naar men verueemi bestaat bij het Departement Tan marine het voornemen om bij genoegzame deelneming eeu weduwenfouds op te richten voor de inaohiflisten de dek eu onderofficieren in het raste korps eu de onderofficieren van de mariniers Wg vernemen nadar dat bij hrt Ministerie van waterstaat etc het voornemen b Ha t met ingang van iéa October aanstaande het tarief per woord op bet binneulundsch verkeer voor telagntinmeu toe te passen en zulks te bepalen op een vast be ag van vgftien cent voor elk telegram als grondlax met heffiug vau óéo cent per woord daarenboven Op gelgkeu datum worden kaartlelegraramen voor het biuueiilandsoh verkeer vervallrn verklaard M R Cl In Dresden heeft de zevende vergadering plaatsgehad van ile Duitsehe folografeii vereenigiiig Er waren natuurlijk prachtige colledlicu fotografieu De voornaamste prgzen werdaii behaald door Frilncrte Bremen Brobesch te Leipzig Sebecrer en Euglerte Dresden enz De vereenigiüg telt reeds 232 leden Ëen voortiaam onderwerp der beraadslogingeu maakte uit het plan om een ondersteuniugskas voor fotografen te stichten Over de D HK boterbereidiog volgens het Sohwarts eysteem Mfepast in Nederland geeft de heer J ran Hasse ait Kampen de volgend mededeelingen i de gieoliclte Cl Op is modelboeve te WlttensteiSi gemeenteKampervdaa waar de eigenaar sedert 16 maanden met het beste gevolg het Schwartz systeera invoerde heeft de ondervinding geleerd dat er met deze methode evenveel boter gekarnd wordt als op de oudHoHandsche wijze Men heeft er de proef op de som gekregen door de afgeroomde melk te karnen en het bleek dat er toen hoegeuaamd geen boterdeelen achtergebleven waren Zulks is niet eenmaal maar bij baihai te geschied Men beeft er vomlsop de oude fffléi proeven genomen en weril bg dia gelegenbedAi volstrekt niet meer boter verkregen uit hetzelfde aantal liters melk dan met het Schwartz8y steem Omtra de inrichting op genoemde modeUioere kan ik o a het volgende melden mail beeft er langwerpige verlind ijzeren melfckoelvateu inhoudende 40 liter bij een hoogte van 50 cM en eeu doorsnede van 47 bg 17 cM waarin de aanwezige melk binnen hoogstens IS minuten van 35 op 10 graden Celsius door middel ran koud water wordt afgekoeld en op laatalgeiaride lemperatuor gehouden Be room door koud water steeds zoet gehouden wordt vervolgens met vertiud ijtena ovalen lep l van de melk afgcsohcpl eu ten slotte verwarmd tot op H graden even vWrdat hg in een Lefeld s horizontaal ronddraaiende karn wordt gekarnd Na precies een halfuur te hebben gekarnd is de boter gereed en gosofaikt om zouder t ign gewossohen met de Ahlborn s kneedmachine te worden gekneed Qequelde kneedmachine verdient alle aaubeveling Zij voldoet uitstekend zrDe voordeden die het Schwartz systeem oplevert boven de ond Hollandsche wijze van boterbereiding heb ik in een vroeger nummer opgesomd eu behoeven dus thans niet te worden herhaald Bakel wensch ik tot staving vau mgu beweren dat de boter volgens het Schwartz systeem bereid zich uitmuntend conserveert nog mee te deelcn dat op 18 Februari jl door den eigenaar der modelboeve te Wiitenstein eeu partgtje boter iu blikjes naar Sidboardja Nederi ludië is verxouden waarvan de bevinding ruim 3 maanden daarna 20 Mei op papier gezet is woordelgk luidende als volgt De botar volgeus Sob warlzsysteem bereid heeft zich op reis uituenend bewaard en baar ouverralschteu zuiveren smaak behouden Ik acht ze voor winterboter beter dan alle hier in blik geïmporteerde soorten zelfs beter dan de dikwerf zoo geroemde Deeusobe boter Br pleit bg gevolg alles voor om met de oudHollaqdsche manier van hoterbeieiding te brekaa en het verbeterd systeem zoodra mogelgk iu te voeren Veehouders laat u uu niet langer afschrikken door praaljes van ouiiigewijden eu van hen die er om welke redeu ook belang bg schijnen te hebben dut alles maar blijft zooals het is Vooroordeeleu kumen volstrekt uiet te pas daar waar de oudervindiug dagelgks leert dat bet nieuwe ia alle opzichten bet oude overtreft Z i t er vooral voor dat de Denen Zwiden Normandiërs enz u de boter eu kaas uiet van bet brood eten zooals de heer Edw Booze te Lauden naar aauhiding van de interualiouale tentoauslelling te Kilburu gehouden zulks leer karakteri ek onLugs uitdrukte Ouder de voorstellen tltr ile to DM faoht vergaderd geweest zgude Synode der Christ Reref Kerk iu de vorige week overwogen en aangenomen behoort bet volgende dat de Clirislelgke Gerefomeerde Kerk nooit afstand heeft gedaan en nog niet doel van de rechten op de goederen der voormalige Gereformeerde Kerk dat naar de wet alle kerkgeuoolschapneu op voet van gelijkheid behobrea behandeld te worden dat lal deze gulgkbeid en zuivere scheiding van kerk en staat tot stand komen art 168 der grondwet moet worden geachrapt Zg protesteert op deze gronden legen de tegenwoordige uilkcering aan de eeredieusten Slechts met 3 strmnieu meerderheid 11 tegen 18 werd dit l tilit genomen De synodale commissie zal nu iu di $ geest een adres opstellen een groot aantal leden protesteert echter tegen dit besluit Dezer dagen had Ie Grollo Drente een treffend teorml pUats Grietje Knting vrouw van A Stmik had hare geit in de nabijheid van een biijenstal staan grazen Misschien had zg de pen wacnuui de lijn gebonden was wat te dicht aan de korven iu den gron l gestoken Toen zg het dier wilde verweiden i ig zij dal twee korven waren omver geloopeu fn dat de geit vreeselijk door de bijen nangpvallen Wenl De vrouw trachtte de geil Ie redden doch kreeg het op h ire lieart liard te veraulwoordsn lewijl de bgen g meeiischappilgk op hiiiir aanvielen Zeer ontsteld en klagende over pgu veroorzaak door bet steken der bijen keerde zg iu bare woning terug dronk een weinig water zakte iaeeo eu stierf binnen korten lyd Men vermoedt dat zij ten gevolge tan den schrik door eene beroerte gelroifen werd die aan baar jeugdig leven een einde maakte Dezer dagen werd mekiitig gemaakt van eene briefkaart die in 118 dagen de reit dm de wereld 1aé gemaakt Thans wordt medegedeeld dit de heer J D Vissering te Leiden op 24 April eaw briefkaart verzond die eene reis om de Wereld mtrfCta eu terag kwam op 16 Juli na dus de leis in aleohts 82 dagen gedaan Ie hebben Voer bet hof van assises Ier Seine staan thans terecht vgf knapen ran welke de ondste nog geen 20 jaar heeft Bereikt en de jongste pas 16 jaar is T wce hunner zijn beschuldigd van moord gepleegd op eeoa vrouw te Montrcuil gevolg l door di fst il eu de drie anderen van diefstal ten huize der verwonde Bg een der hoofdbeschuldigd n zgu de statuten gevonden die hij voor de jeugdige bende vastgesteld had Zij zijn vervat iu 41 artikelen en ieder lid bad er zich aan onderworpen De beschuldigden namen tegenover het getrebt eene hoogst onbeschaamde houding aau Men bad gehoopt dat onderlinge verdeeldheid die bende geduicnde bet verhoor eenig licht zou werpen up twee andere moorden waarvan men deze bende verdenkt en waarvan de daders onbekend bleven De eerste daarvan gold eeu kruidenierskuecht die Ie Saintilmdé in t n kar uaar bnia reed en het tweede shichtoffer was aene oourantenverkoopster die s avonds ten 9 ure iu haren winkel in eeu der drukste buurten van Parijs werd oingebtvcbt Die hoop is echter teleurgesteld Twee leden der bende Gille 17 jéar oud en Abodi 19 jaar oud zgn Ier dood veroordeeld De World vertelt hye Gambetta het aanlegt om op reis te gaan zonder dal iemand er iets van weet Als hij vau plan is een reisje te maken vertrekt bg eenige dagen te voren naar zijn villa Avray bij ontvangt daar niemand en wordt bediend door een vertrouwd bediende Nu en dan ztet men hem s avonds iu den tuin wandelen met een sttoohoed een witte pantalon en pantoffelljes Zga koetaier die presies zoo groot is als zgn meester vervangt dezen wanneer hij op reis is gegaan en is bepaald brhist om zich op gezette Igden in den tuin der villa in bet vroeger beschreven coslunm te vertiMuen de voorbijgangers denken dan dat tg Gambetta zien wandelen D Stephen de postmeester generaal van het Duitsehe rgk is een groot tegenstander van de vrou wenemancipatie tegenstander dus ook van de aanstelling van rrouwelijke beambten hg den post en telegraafdienst eu bij beeft dan ook reeds aaugestrlde dames op de Igst dergeneu geplaatst die bij overlgden niet verraiigen worden Ba toch heeft dr Sicphan dezer d Hgen door den nood gedwongen in zijn eigen bureaux eenige vrouwelgke beambten moeien aanstellen nL rükskatten wgl men in t heiligdom vau de post aamiiiistratie veel hinder had vau muizen die zich niet ontzagen de kostbare documenten die dr Stepbau eeit ouatarfigkeu naam zullen verschaffen uf te knabbelen ï i Uitsianes in de Alpen hebbsB detüB ftflbt ooi vele tuuristen ren treurigcn alluop gehad Dit blijkt uit it vulgenile Mil van otigetakkeui Bent vergde Pilalus zijn offer B enals verlede zomer wi iirlt een botanist die bij het toeken van planten 10 i4b diepte stortte Eeu jong Amerikaan dr Mosely rerloor bg het afdalen ran den Motterhom hel leven Hg wilde oiel aan het touw gaaa eu boette tgue roekeloosheid Hi tzelfde lot trof een Bngelsehman bij bet beklimmen voa de DiaUerets Brn inwoner vau St Stflen Ka met lijn verloofde een berg nabij die ilaalt beklommen bad iel hl eeu afgrond dood mede bg het jacht inakeu pf tM tim Keu Duitsoh simleut zondtr gids de Sehjrnige Flatio afdalende wuii lan kant van Zweilülsobuisn glcid ait op hét gliftberigc gras rolde iu de diepte eu ligt hopeloos Diezelfde berg die waar gk niet tol de njo lgke rf garaaiflike bahooK ptrf n iv 0 an Zwitaersob geleerde noodlottig professor Leueoberger uit Bern Dinsdag ook werden twee personen vader en toon gedood door een val van de LeissgraC Biuilelgk hadden wee oagelnkken plaats door het Rislaau van rftuii iu in of bij diepten die de foeixie bergwrgeu beioaqleo Gen Amerikaanseho eu eene FrauKha dame kvumen daarby om De druk der slechte t den die zich in Engeland iu al de takken van handel en ngverbeid doet gevoelen eu ook in hel egfer der meeste bronnen vtn staatsinkomst n merkbaar is heeft lot das verre geao ongunstigeu invlord gehad op de opbrengst van da posiergen en telegrafen aldaar Wel verre dat die opbrengst in hel af gelaopen dienstjaar verminderde is tg aanmerkelgk teslegen Het dezer dagen versebenen verslag over 1878 van Üen postmeester generaal bevat dienaangtmide v ia b ouderheden welke ook builen Engeland met belangstelliug vernomen tullen worden De post heeft even als de kerk ecu goede maag Zg kun alles verleren de dunne briefkaarten zoowel als de zwdie raa binnen met liu beslagen kisten die gevuld naar de overzeesobe gewesti ii gezonden worden Maar niet alleen door bare spijsrerteringsorganeii ook door baren roprdeeljgeii eu nuttigen arbeid weet zg in alle behoeften te voorzien en tot welzijn van het algemeen breidt tij zich sim ds uil In pisatt van n 4028 brievenbussen die ten jare 1849 bg de invoering van het stuiversport welke schepper üi om a i iK t rtór eenige dagen orerieden Donaerdag a s in do Westminsler bdg begraven zal wolden in bet land voorhanden wares zgn tha is 25 i767 in het Vereenigd Koningrijk Ook in het laatste jaar werd haar aantal vermeerderd en is de boeveelheid der v rtojulen brieven grooter geworden In 1878 zgn 38 640 500 meer 3 7 pot meer brieven verzonden dal in 1877 Het aantal gebruikte postkaarten was 9 208 400 9 pot meer en dal dat der per post verzanden dagbhtden 2 337 300 1 8 pet meer Londen is en blg ft de phiats waar de post meer te doen heeft eu meer apleve l dan op eenige andere plek der aarde Londen ontvangt en verziendi het vierde gedeelte vaii alle per post verzonden voorwerpen en alleen in de City worden eiken dag met de eerste oebtendposi meer dan een millioen brieven uitgegeven dat is nog eens too veel als in Schotland en drie maal too veel als in Ierland Enkele firmas of maatsehai gen ontvingen iu het laatstvefloopen jaar soms 3000 brieven daags Wat deze inhielden naar welk stelsel zg werden gelezen eu beantwoord hierover weet natuurigk de steUer van het regceringsrerslag niets te rerhalen Behalve voor het brieveuvervoer moet de post nog voor verzendingen van geheel anders soort toigen Paketten waarin levende dieren tich bevinden viervoeters zoowel als reptilién tgu roorteker niets zeldloams Ook brengt de post van de eene phuits naar de andere volsahe tonden gedroogde planten stukken bruiloftstanrlen benevens de meest verschillende voorwerpen van waarde Wel moeten deze laatsten en tie geldverzendlugen overeenkomstig de bestaande rqoitichrifleu is geen andere dan aangeteekeude brievdn eu paketten ten poatkantore bezorgd worden eu wel maakt sedert ten rorigen jare het aanteekengeld ran 4 p tot 2 p is rerminderd het publiek vaij deie verzekering dan ook werkelijk een zoo ruim gebruik ditf het atnial aangeteekenda brieven in eeu jaar gestegen is van 4 316 047 tol 7 200 850 doch dusuiettemin werd nog steeds een bijna ongeloofeljjke hoeveelheid brieven met geldwaarde op de gewone wgze per post verzanden Zoo tond iemand een boek waarin een banknoot van £ 10 met eeu speld was rastgeheebt en een ander eett iakje banknoten van £ 5 onder een aan beide tgdeu open strook of blad van eeu dagUod over de post Daarbg tgu de abenders der voorwerpen van waarde ouvoorlichlig genoeg hunne Uiel aangeteekeude brieven niet behoorlgk te adresseeren Niet minder dan 38 311 brieveu die wegene gebrekkig o aaduiiieUjk adres door de posi ggopa a mgcaten worden beralieu baukuoteo of gouden voorwerpen ouder il getal woa eeu dikke brief inhoudende een waarde ran £ 125 0 0 waaraobguigk iu den rorm raq een assignatie Ook blijft de nalatigheid waarmi e adressen op brieren geschreven worden en hel rergeten ran het schrgven van adressen verbaügwekkend Meer dan vöf millioen brieven en meer dan vier millioen briefkaarten en paketten waren zoo onvoldoende geadresseerd dat de post de brieven moest openen om zoo mogelijk van binnen den naam van de afiendera te vinden en ie aan deze t rug Ie lendan Bjf de meesten kwam men dusdoende op het spoor der a enders maar by meer dan een half millioen brieven mocht dit njet gelukken en de me aten liggen misschien aog open aan het postkantoor Dit gold ook 18 252 reixendingna nu roorwerpen vau waarde en lioe aehtelooa de posttegels opgepkkt gevonden bigkl uit het feit dat 7S 5S9 die ran de brierea waren gerollea in de bussen werden geronden Tol lof ran de Eugelsche poat de Nederlandsobe staal bg haar volatnki niet oobbr moet gezegd worden dat tg geen moeite Ie twtar acht om de gebrekkig geadresseerde brieven aan het juiste adrea te doen bëtorgen Wanneer èobtei loo als ten vorigen jare o a gebeurde een brief ait Amerika aan de Kleine ernstig komike tangeres Alice te Londeu r was geadresseerd en op eeu andereu uit Versailles te lezen stond W is aau deu jongman den rechten spoortrein naar Penge aai dan moet men voorzeker zich niet verwonderen als zulke brieven niet besteld worden Nu en dan is stellig ook de duivel ia het spel Zoo b v gebeulll bet dal een walearwaarde heer dia ee a ftn door Noorwegen deed aaulei Iing vond zich verscheidene malen bg bel Loudfuschs postkautaor over het nitUgven van zgne brieven te beklagen Nadat hierover met het hoofdbesluur der Noordweegsche posterg eenige weken achtereen wat jgecorresponileerd werd de zaak opgehelderd een andere weleerwaarde heer die 4a zelfdeu uaam droeg als de klager wiens vrewr Kveliiie heette even als des kbigers vrouw eu wiek kind juist even zoo oud was als des klagers kind had de meesten der voor detan bestemde brieven omvangen terwgl de kbiger ia het bezit was gesleH van verscheidene brieven die de andere moest hebben welke vergissing tol menig misverstand aanleiding gaf Het ttlegraaf v riMer breidde zieh in 1878 insgelijks uit Wel wat iu aantal telegrammen slechts 317 617 meer doch il voor handel en nijverheid slechte tgden inoel men iu aanmerking nemen In het geheel werden 24 459 613 voor hel And celf en voor bel buitenland aangeboden eu 22792 000 afgegeven Aan dagbladen clubs eaz werden ia 1878 ongeveer 286 000 000 woorden berichten tegen verlaagd tarieQ getelegrafeerd He gefal lelegraafkautoreni was op 1 Maart Tf ttt tilwlri IJm aau de spoorwegstations De bruto onlrangsteii Q de telegraafdienst bedroegen £ 1 348 892 de nitgaveu £ 1 089 000 zgiide vergelekea Wj het vorige jaar respectievelijk £ 73 350 meer u £ 88 000 minder Daarentegen ia eene groote vermindering merkbaar in de a leeliiig piwriasseu Ijijde posterg teg n over £ 1 3U4 61T inbreng staan £ 3 360 636 opvrage trouwous eeu gevolg van de ongunstige tgdsomstandigheden Sedert de iwroering ran de poalapaar kasaeii waren rekeningeo geopend ten bedrage rau £ 5 783 527 en bfrvan £ 8 890 771 afgealoleu In bet geheel waren met inbegrip vw lente sedert het begin £ 111 012 000 Oa Spaorpenningea ingebracht eu biervan £ 80 601 600 temgganoroan zoodal op 31 Deoember 1878 hel saldo ran de iubreng £ 30 411 000 bedroeg De heer John Hnilah inapeoteur aan Iwt Eagalaoh rolkaonderwgs is onlangs met een zending belast geweest naar Duitschland Brigié Zwitsariand eu Mederlond om een reralag uit te bisngea orer de beste leeimethode bg het zangonderwga Hallak is ternggekomen en raadt na oaa om de Nederlaiubohe leermethode voor Groot Britlaonié aan la nemen Zijn oordeel over DuitsoUand ia hoogtt afkeurend Hullah noemt het zangonderwga daar erger daa nutteloos en de resultaten uiet noemenswaardig Met allen eerbied voor den inspectear van hetBngelseh volksouderwijs moeten wg tooh aanteekeneu dat tgu gevolgtrekking teu asfuzien der Duitsohe leerwgze ons verbaast j Missohi c gis kei onderwga daar slecht wg kannen bet niet beoorde len maar dan zgn de jyuiet noemenswaardige resnllaleu des te verraasenider Ieder weet toch dat men ran bet rolkagezaug iu Duitschland dikwgis bewonderenswaardige proeren kan hoorkn eren goed als ieder Nederlander weet dat ous votlisgetanii ondanks onze uitmuntende methode ran oudetwijs afsohuwelgk en erbarmel k is Uiid Ct I Lm r Het getal Bijbels Teatomeatea eui in hel laatste jaar door bet Buitenlandsoh fighelgenootsehop verspreid bedraagd 3 340 996 sedert de oprichting van het Genootschap zijn rerspreid 86 388 057 exemplaren iu S2ti talen Het vertalen drukken en uitgeven beeft een uitgaaf gevorderd van 102 millioen gulden Öevoaden en aan het Bureau Tan PoUtie gedepo o neerd £ en zwart SCUOKIVK oca kopeiea 0T Vergadering van den Gemeenteraaa DINSDAG 2 September De Tooruttcr 4e heer vui Bergeik IJiendooni opea Am rfidenog eo geeft te IceaDeu ovef tb gita om 4t op ntaaw benoemde raediledea de gevorderde eedeo af te nem uit geioadtrd dte y o dea hiw Maller d door eubtebexigibedea rwrhladeid U de ttrgiAetiim te woueo Pwma leggea de hecroafnucc tugteu faa ÏLerMQ $ trAfer en Post Droet de bg de pet voortücschreveti eedea iord B dobr den Voonittcr geluU gewenscht tm ufaea xitting i tC i 4i verlp leA aitgetaudwA dea heer Knacabarg di Da iiotalto der vofige vergaderiog worden geleMo ea onverandiHd geenresieerd lugekomcu ii een adree vau mej A l JPi gprnfeate m t aav versoekeudo tijdelgfc de gemeente Ooderkf rk an deit iJaal te bedienen o aoo dit wreischt wordt bare belretfeiiig in deze gemeente door md ander te laten aanemcn ntdt gesteld in btuden van fi en W Mi bericht ea n 4 een adice vaa f ftaüiot bulponderw jeer aan de twqqda AiiMmehooI veraotrkeade tegeu 15 October e k oatslag wordt tettol tegen dat tgdstïp verteeoi B en W doen id oterleg met den wwrn distrJet Sebahlopciener efl HvoFdiHidèrw iier der w 0te ftrpwnaèbobl een voordra t tei balpoHderw zer ifiarop gVflaMs ia df npv H Ugodera te Waddiniteeu eeeigc soliicitant ter fItM ea benoeming in eene tolgende verg wit rlog ZËd 2wh de bcBoemiog it iPrtnce bedankt voor h t ia nt de beniemliig aon Aao de orde is de beadcMXir van eebett WellMMf tot steoMpiMnerB worden beaeium de imtÊMt Hfr de Rotte CQ Tan Iterson tot Wrtbaindhf k berbozea de beer G Prtooe mat U stemmen 1 blanco bi waa ingflwrer de Vuoniiter wenacht ZBd gtiluk eo vraagi laten welgevallcD 4 hei hem gestelde vertrouwen en nc Tot Ambtenaren van den Bu rtgken ftihei wordrn btrbenoemd ds heereo Prince en Post Dro t tcrwij de benoeming tan bet derd lid de heer Mulkr wor4t nangebaudea tut eene volgende rergadering Tot leden in de Co Maiseie btÜut met bet o t erpcn der rerordeniagen tegen welker overtr ing alraf wordt bedreigd worden benoemd de heereo Furtoga Drot leevcr Kist Kranenburg en Lngteo De heer Lngteo weoseht de Mu i kKl ol v t Mi al der BurgeraToadBchooL ta verplaaUeo eu v teft daarvoor op cru lokwl aan do chttol vaa duo hter Uuber os korte discutst wdHt nikt aan 11 en W aanbeTole Na machtiging om aan do gi imva bestuiten u0v g ji tfr geven Bonder reaamptie eio iift de verif idcrnnj