Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1879

i i Zondag 7 Septeml cr 1879 Poldertaiwe pnike ƒ 12 a 12 60 Mindere ƒ 10 75 a 11 26 Ht ge puike ƒ 7 76 4 8 26 Mindere ƒ 6 25 ik ƒ 7 26 Voer 6 Ï6 i f 5 60i Gerst puike ƒ 7 25 4 ƒ 8 Mindere ƒ 6 a 7 Haver zware 4 80 6 76 Ligte ƒ 8 75 a ƒ 4 60 Be veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles traag sobapen zeer lusteloos magere varkens eu biggen met grooten aanvoer de handel iets vlugger Kaas aangevoerd 159 partyen eerste qualiteit ƒ 27 a 30 tweede qu liteit ƒ 22 a 26 de handel in zware qualiteit vlug Goeboter ƒ 1 40 ü 1 60 Weiboler ƒ 1 16 2 ƒ 1 26 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 2 Sept Ucndert oodera i Zorg ea 8 Blok Kodof oDilrri W G Vcrhoeff en N ü Bgkemi 3 Anna Maria oudera J Biaeeea E H Glaabeek Geertrui Apoloni Dudvn J U na Kleeff en C i Kwakernaat OVJSIitESGN 1 Se il A J Jaapers 2d E H Jaapera 2 d B F C Verbeek S3 j 2 S Hoatbar 1 j 3 m 3 S dea Hollaider 6f j L Kooy 3 w OEHUHD 3 Sepl J an der Meer en M A 8 Conelli A F Fafelier an A L van Dam L Hofatede en G Kegne Bnrgerlgke Stand vna onderstnaande gemeenten van 27 Augustus tot 3 September 1879 Qouderak ONDERTROUWD C Ukkerkerker tan Onderkerk i d IJael S3 j en L F Boer 26 j GLTHOCVTD F Smit lan Haarlem ea i van de KaateeU Stolwijk GEBOREN Suuca oodera J Hagea en K Nataijl Jobannea Hendrik oodera A Wenavean en W Verduin Haaatreobt GEBOREN Geertje ondcri A Uittenbrgaard en K Terbooai OVERLEDEN N l Hater 7 m Reeuwjjk GEBOREN Jacob onden B vaa Venacbfeea en K Grorueweg OVKKLEDEN A A ran Zoest j W Blonk I m M H Bonman 21 j Waddinxveen OEBOBBV Willem i deraC Bnuroun n M de Kooler Ryk oudere N van der Hegden en J an Oord OVËBL£OB2f i da Beer 15 d GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eu Onistrekeo ABVESanSNTIÊN Heden overig plotselii tayn dierbare Echtgenoot BERNARD FRANCOIS CHARLES VERBEECK in den ouderdom van rairn 53 jarei WïD B F C VERBEECK TAN GaSTSL Goiida 1 Sept 1879 Aan allen die van hier en elders ons bg ons Zilveren Huwelijksfeest deelneming betoond hebben brengen wij ook namens onze kinderen bg deze onzen besten dank D RÜUTER C J EüIJTER WAtiKR Gouda 4 Sept 1879 Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen bg het overljjden mgoer geliefde Echtgenoote betuig ik bg deze mgnen oprechten dank H VERSCHOOR eoi fa 2 Sept 1879 Dsdelgk ie HUUR voor een KLEIN GEZIN tegen billeken prgs een in 1878 nieaw gebouwd Benedenhilis roet vele gemakken Adres aan bet Bureau deter Courant Een klein BOVENHUIS met vrijen opgang een flinke KELDER zeer geschikt voor een eeuige Dame op een der beste standen met vrolglc uitzicht Te bevragen bg den uitgever dezer Courant oader No 820 Gouda Pavx tak A BiniKHAH Laatste Berichten IiOndea 3 September Uit Kaapstad zjjn via Madera btruhteo ontvangen loopende tot 19 Augustus Den 3d u ia Celawayo s nieuwe kraal vernield waarna de oavalerie hem zeer dioht op de hielen heeft gezeten lot hy met eeuige aanhaugera de wijk heeft genomeD in een bosch om naar het Zuiden te kunnen vlaohleu Drie zgner zonen en voorname hoofden hebben gezamenlgk 650 stuks vee aangebracht eu zioh onderworpen AlexandroWO S September De czaar is hei u namiddag ten l i ure met jeen extra trein en talryk gevolg alhier aangekomen De Duitsohe keizer kwam hier te 8 ure aan De aan het spoorwegstation gesohaarde Kussisohe eere oompagnie hief toen keizer Wilhelm in het met banieren en guirlaudea rgk versierde station Ewara het Prtisisohe volkslied aan De besroeliag der beide ke rs woa zeer hartclgk De in Ue omtrek van het station dioht opeengepakte menigte juichte de monarchen met geeatdrift toe Nadat eere oompagnie voor de keizers gedefileerd bad trokken de beide vorsten zioh terug Zg zullen gezamenigk het diner gebruiken De loaar jwlk van Manteuffel die keizer Wilhelm tot i£framberg tegemoet was gereisd kwam legelgk met hem alhier aan AlexandrOWO 3 September De Duitache keizer heeft te 6 ure een bezoek gebracht aan den Czaar dat aen half uur geduurd beeft en dat de Czaar v et een tegenbezoek heeft beantwoord U mu i II I g = üantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woeuadag 3 September 1879 Kantonrechter Mr i H van MIEROP Ambtenaar vaa het Openbaar Ministerie Mr W O A SCUOLTËN te Rotterdam VSROORDEËLD J i t van V B S sjonwers wonende te Gouda ieder tot eene boete van 5 50orgev van twee dagen wegens op den openbaren weg op de Beigea te O uda maken vau nachtgerucht verstuI reada de nut der inwoners B K publieke vrouw wonende te Gouda tott twee boeten van ƒ 5 of gov van twee dagen voor I iedere botte wegeaa ia twee weken zich niet aau melden voor het geneeskundig onderzoek in hel ge meente gasthuis te Gouda M S huiavrouw van A T F wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van één dag wegena werpen van puin in het water van de KaïHn te Gouda i 6 C en T H jongens wonende te Gouda ieder tot eens boete van ƒ 1 of gev van één dag wegifns op den openbaren weg op de Lange Yeat M Gouda met elkaiidcr spelen met centen S M i van H jongen wonende Ie ouda tot eene iboete van ƒ 1 of gev van één dag wegens af rukken van takken in het Plantsoen te Guuda L van B meisje wonende te Gouda tot eene boete van l of gev van één dag wegens afplukken van bloemen in het flsntsoen bg de Walermachine te Gowda U van T jongen wonende te Gouda tot eene boete van J f l gev van één dag wegena loopin in een boomperk van het Plantsoen tè Gouda T C J jongen wpnende te Gouda tot eene l oete van ƒ 1 of gev van één dag wegens loopen in een grasperk van het Flanlsoen te Gouda D n der B J L P van der K H van der M V alle vijf jongens wonende te Gouda ieder lot ee e boete van ƒ 1 of gev van én itS wegens in vereeniging met elkander loopen in ea boomperk van het Plantsoen te Gouda C J de K meisje wonende te Gouda tot eenefcrtte van ƒ 1 of gev v in één dag wegens plukken vau rozen in een rozenperk van het Pbntsoen te Gouda D C jongen wonende te Gouda tot twee boete n ƒ 1 of gev van één dog voor iedere boete wegens loopen in een boomperk en ll limmen van een boom in het Plantsoen te Gauib J L jongen woueiide Ie Gouda tot twee boeten i n ƒ 1 of gev van ééu dag voor iedere boeten gvns loopen in e boomperk en beklimmen van ten boom in het Flantsoea te Gouda F de J pgpmaker wonende te Gouda tot twee loeten van ƒ 1 of gev van één dag voor iedere boete wegens loopen in een boomperk van het Plant jm T v WM 1 T f 1 H toen te Gouda ea aldaar builen een secreet verriehteiP S J 6 mLM J J mM van datgene waartoe een secreet ia bestemd VRIJGESPEOKEN C van der K meisje wonende te Gouda van de aanklacht rozen te hebbeu geiilukt in een rozenperk van bet Plantsoen MABETBEBICHTBN OOUda 4 SepleiOber 1879 Bij kleinen gmiet wa de Umming llaaw De beneficiaire Erfgename van den Heer WILLEM TA BEMMEL in leven gepensioneerd GemeenteBouwmeester gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 31 Decembw 1878 overleden roept bjj deze ter voldoening aan Art 1082 vau het Burgerlgk Wetboek op de bekende en onbekende Schuldeischers in zgne Nalatenschap om op WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1879 des voormiddags ten 9 me te verschgnen ten kantore van den Notaris W J FORTÜLTN DROOQLEEVER te Gouda ten einde aan hen dadelgk rekening en verantwoording van haar beheer af te leggen en hunne schnldvorderingen te voldoen voor zoo ver het bedrag der Nalatenschap toereikend zal zgn Zullende tien werkdagen te voren dagelgks van des voormiddags 9 tot des middags 12 ure inzage der gemelde Bekening en van de bescheiden daartoe betrekkelgk kannen worden genomen ten Kantore voornoemd Er wordt voor eiken ZATERDAG een WERKSTER GEVRAAGD Prot Godsd adres Bureau dezer Courant EEN mmmtm met TOONBANK TJE KOOP Adres Keizerstraat K 106 Mevrouw KROOJV vAn Hoeves Crabethstraat verlangt als Meid alleen EENE NETTE ZINDELIJKE DIË STBODE F Q niet beneden de 25 jaar Adres ia persoon s avonds van 7 9 anr Op DINSDAG 7 OCTOBER a s s voormiddags Elf unr zullen in t Logement BLOM te Bodegraven voor 2 jaar en 10 maanden aanvangende 1 JANUARI e k wordrai verpacht DE BEEE TOLLEN op den 8TRAATWBO van GOUDA naar BODSGBAVBN De voorwaarden Hggeu ter lezing ten Kantore van den BUBGEMEESTEB van Zwammerdam 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 OPENBARE VEM00PIN6 VAN eene groute partg nieuwe u u ii ii MATTEN BEHANGSELPAPIEBBN BORSTELWERK TÜINSTOKKBN VERGULDE LIJSTEN CONSOLES ZINKEN AANSLAGEN enz OP Dinsdag 16 SepteHiber 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het huis Wgk H no 17 aan de Naaierstraat te Goudn ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 aren te zien KE I ISGEVL G INRICHTINGEN WÏSLKB GEVAAE SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEBOOfiZAKBN BURGEMEESTER en WETHOÜDEKS vaq Gouda Qelet op art 8 der Wet vsn den ia Juni 1876 flaaUiM n 95 üoen te weten Dat ig vargunniog hebben verleend aan den Heer W van Bttinger en zijne leohtverlcrggenden tot brt oprichten eener loodgieterswerltplaats in het perocrl gelegen aan de Kamemelkaloot geteekend B n 159 kadaster sectie A n 2156 Gouda den 3n September 1879 Burgemeealer en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZFNDOOEN De Secretaris BROUWER KENNISOEVINQ De BURGEMEESTER voo 60UDA brengt bg dne Ier kennis van de belanghebbenden dat door den Heer BroviAaiiilcn Inspecteur der Direote Belosliugen eni te Rolterdaifi op den 30 Augusins 187 is exeonloir verklaiml Het Ie Kwartaal Voijnara Kohier voor de belasting op het personeel Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handin vnn den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is cgueu aanslag op den l g üe wet bepaalden voet ie voldoen en dat hedea ingaat de termgu vun DRIE HAANDEN binnen welke de reclames behooreb Ie worden ingediend Goudn den 4 Sept 1879 De Burx inee9ler voornoemd VAN BEUGEN IJZENBOOEN EBJNNISGEVINO BUBGEMKESTER en WETHOIDBRS van Gouda breui en ter algeineeue kennis dat de Gemeenteraad in tijne zitting van den 2n September jl heeft herbenoemd tot Leden der Commissie belast met het ontwerMn van en het herticn der plantaeHjke ver nleiiiMph legen wier overtreding Straf is bedreigd en waarran de Bur fmefster voonsitleriSjdeHeeren vr J PORTUIJN DROOGLEEVER M P P P KIST M H J KKAXENBURG en Dl A LUUTEN eonJa den Sn Septembir 1879 Burgcmiesier u Wiihondera voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOOMN De Seorelttris BROUWER KENNISGEVIMQ BURGËUEËSÏER en WErHOUDUftS vau Gtradn brengen op vcruxk tnn den IJker Chef van dienst te Rotierdan ter kennis van belanghebbenden dat bij de afgifte van eiken gcgkten gumeter wordt afgegeven eene aanwgting met schelt waaruit blgkt op welke wifte de gebrniker den waterstand in den meter kan honden op hei peil waarbg de meter juist aanw t Drae aanwijzing is bestemd oor den gebruiker van den meier terwyl dour den Ukereene dergelgkeaanwijzing op het dcurije van de gcirinrichting geplakt en de aandacht der gebruikers Mtfils zooveel mogelijk daarop gevestigd wordt Aangotien het gebleken is dnt deze aanwijiiiigen U eohelsleekeuiDgen itit t allgd in handen komen mi de gebruiker der gasmetrrs en niet telden door Oterplnkking of op andere wgie onleeebiiar worden gemankt warden belanghebbenden op het boveuataande mtrkzaani gemaakt eu wordl hunrje aaudaoht er op gevestigd dat in geval van verin e van de bedoelde aanwQzingen exempInMn daarvan nan de voor den IJk vaa gasmetera opengesteidi gkkantoren httiloot verkrijgüar ign OoHda den 6ft Sept 1879 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOKN De Sicietaiis OUWËB = BUITENLAND UiiitealaHilscli vendetit D Fans heeft een brief aaf den koning der Belgen gesohreven welke dea ultrapuiutaanaohe dagbladen die den Koning aanvielen e zelfs den burgemeester van Brugge beleedigden om hg op den Koning een toast uitbraobt niet naatenaam zgn zal De nltramontaiuuche pers maakt kens een erg dwaas figuur door opziohtig te verterdcelen wat de Paus goedkeurt De lezers dier gbladen moeten ten laatste niet meer weten wisÉ te gelooveu de ultramontaaosohe jonrnaliaten ot den Paus De Paus beeft aan den K ing geschreven dat hq gelezen heeft wat Z M iajji$u toast gezegd had eu dat hg geheel in s Koni wenach deelde om boven alles vrede en eendraeUi te Uten heeracheu Ooa verder zgn berejdwiUighfld te toouen heeft de Paus de caodidateQ benoemd Iralka de regeering verkoos voor de twee open dioritsen In Frajakrgk hebben de I ramoctanen ook een gevoeligeu sbig gekiegnn ltn Kignettr Gnilbert die tot bisaohop van Amiens it aangesteld en ten guuste der republiek aduee mbwel als de abt Soobe professor in kerkgeschiedenis Ma de staaishoogesofaool te Pargs die tot biaaobop k Gap ia aangesteld zgn beigeen men in tegenstetti g der ultramontaneu te uwoordig libenle kalholiskep noemt De Fransche regeering is ifau niet zonder tegenspoed Blanqui heeft te fiardaau weer meer stemmen gekregen dan zün beade madtdwgers te xameu eu 3it is hoogst onaanKenaam voar da rageeriug Het groot aantal onthoudingen bij de nrlaezing te Bortleaux bewgst boe weinig dea aJÏ ii kieaera aldaar tor hute gaat Km m en ia Nibfikeiuaoiien oaodidaat kauoea vinden die bg de htrsteouniag popnbiir genoeg was om Blaw ui ie verslaan dan ware de moeielgkheid voorshands ontweken Voorshands want na Blanqni zullen miiaohien etelfde moeilgkheden ontstaan zullen misschien Roohelert Vallés en andere niet geamnestiéerde com manenuuinen gekozen warden Het debat over de verkiezing van Blanqui kan in de Kamer wellioht heftig en vooral als eereie samen tre n der Kamer te Pargs neteltg warden Men zal dezen beker wel ten einde toe moeten ledigen want het laat zioh niet aauien dat men in den korten Igd die nog verloopen moet een oaadidaat zal viiidan die kans genoeg heeft om gekozen te worden zelfs ui heet die man John Lemoinne of Edmoud About Eene andere tegenspoed voor de regeering ligt daarin dat de gewestelgke Baden niet met groole meerderheid zich verklaard hebben ten gunste van art 7 der onderwgswet Dit heeft dan ook len gevolge gehad dat met den dag ecu geest vau IruiisBotie veld wint ouder de republikeinsche partij tu dat het Kabinet eu met name de ttiinisier president in geenen deele geneigd is ign hoofd te breken over art 7 of eeu uederlaag in den Senaat te wagen die thans met ouwaarschijnigk wordt Er tlJH nog dniteiid mi ldeleo builen art 7 om dui invloed dei geestelijLbeid op de school te kortaiekeii Hen beeft keus genoeg en al komt men iu een traiisaclie de null crericale staatkunde van het Kabinet wordt daarmede niet vaarwel gettgd De onimoeliiiz tusschen keizer Wilhelm eu kiizer AUxnnder is bigkeui leUgraphisoh beriobi teer barlelgk grwcest en dat tal ook wel zoo zgn de iulicme persoonlgke verhouding lussoheu de beide vorsten ia vun oud diigteekeuiug of daarmede uu echter alle moeilgkheden uit den weg geruimd ziju 18 eeu andere vra g wanneer er eeu diepe kloof bestaat ip denken en gevoelen in belai eu eu verlangen tussrhen twee groate volken dan is uok de hartelgksie verhouding lusaohcn de vorsten onvermogend om die te dempeu op zgn hoogst kan een botsing vertraagd worden De antipathie tussoheii Slaven eu Germanen is zoo oud als huu geschiedenis lerwgl Duitschlaud half aan Oosleurgk verboudeii ten opzichte van de Oostersohe quaeslie andere bel iiigrn heeft dan Rtislaud Oni die reileu kun het iliicKtiscrsverboud nooit die beleekeuis hebben welke door sommigen daaraan werd toegeschreven N 234 $ m en moet men zich ook in de toekOrast daarvan niet te veel voorstellen het zoogenaamde verbond dat met den Eussiach Turkschen oorlog znlk eeu gevoeligeu knak heeft gekregen schynt ook nóolt meer geweest te zijn dan een afspraak dat er bg elke voorkomende Europeesche quaestie onder de leden eertt overleg zou plaats hebben om te zien of men tot overeenstemming kon geraken Van de reis van den Czaar naar Weeneii die door den oorrespondent van de Inde pendoHce eenige dagen geleden werd voorondersteld heeft men nog altgd niets naders vwnomen De tacliok iu zulke gevalleu sohiJAt te zijn om geen melding eer te maken van de zaken wanneer zg niet bevestigd worden Generaal LdZttrelf die de Russische expeditie tegen de Turkomaniieu aanvoerde is na reeds een deal zgner soldaten aan dysenterie jrerloren te hebbeu oojc aau dezelfde ziekte bezweken De Turkomauueo sohryft de Daiti New hebbeu eerst getracht t eustaud te bieden met de wapenen maar verder hunne verdedi ring overgeladen aa de woeste steppen die inaerdaad vcrderfelgk zgn gew t voor je Bassen Een vierde duel houiier troepeu Iwann gin eu uu is ook de geueraul bezwekeu die iu dez wgie van oorlogrocrcn eene specialiteit was eu dtn ijeldtoaht met het meeste beleid had aangelegd Iiidiea zulk een hinderuis door de natuur Z lve tot slagboom is gesteld voor de uiibreidiug van BusLiud s macht schgut ouk iidcr gevaar voor ue bptsing vau Bua land en Eagclaml iu Azio te sga geweken Er is weer uieuws uit Zuid A ika vau 18 eu 19 Augustus Hauriu echter niet veel bgxottders gemeld wordt Men vervolgt Cetewayo maar heeft hem nog niet in handen eu weet ouk nog volstrekt niet over welke macht hij te bescliikkeu beeft Geueraul Wolseley bigft de z iuk goustig inzien BINNENLAND GOUDA 6 September 1879 Door oasen stadgenoot den heer J A Vtfeeawgic is ter gelegenheiil van het soherpschutleriHianoours alhier op Maandag e k te honden een scBurrxaaii MAzscH voor pianoforte geooinpoueerd di is bpg dragen aan IIH Leden van de seberpaotnitlera ve eeniging Prins vnn Oranje Deze is in den handel vericrggbaar gesteld e gaarne vestigen wg daarop de aaudaoht onzer sttÜ genooten f De uitslag van den schaakwedstrijd van het Nederlandsche Scliaakboud is dat de eerste prgs is behaald door den heer C E A Dupe te Rotterdam met 6 punten Om den tweeden eu darden prjja moet worden over gespeeld door de hecreu P W van de Kmner t Middelburg eu C Mcs uinaker Ie Gouda elk met SV punten lerwg l uiet 3 punten de vierde prgs is Icu deel gevalleu aau den heer J £ Malta te Ruiterditin De begrootiiig der iroefute Zevenhuizen over het dienstjaar 1880 btljopt iu onivaugalen en uitgaven ƒ 131601 U6 waaruuder ƒ 4164 kaat i voor bet oud rwgs De hier T J lenjWartog te Haastreeht is herbenoemd nis wethoutNr en als ambtenaar van dek burgcrlgkcn stand Het vervoer bings den Nederlniidsohen Rhijns weg beeft gnlun nde de maand Augustus 1879 opge brroht nuii reizigi rs ƒ 809 986 aau goedrreli 80 203 auii direct verkeer van reizigers en gocdereu ƒ 281 373 te zaraeu ƒ 4 661 j Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reisigeia en goederen f 2 108 615 Het vervoer langs den spoorweg Leide Woerden heeft gedurende de uaaud Atfgualua 1379 opgcbraabr aan reijigers ƒ 9447 aaa goedeteu ƒ 1829 te amen ƒ 11276 Sedert 1 Mei 1878 was do opbrengst van reizigera en goedereu ƒ 39131 Ter gelegenheid van het jongste bezoek vaa Z K H prins Frcderik te Berlgii werd o ji Dioadag aldaar een groole pnraile gehouden i K U ve ge ï il H