Goudsche Courant, zondag 7 september 1879

Il 111 l n Kciwr bij dit aiililairc ohonwapil eii ïnt loeB oiidanba Zyii boogen ouderdom luiui 2 s uur in den idel Toeu keizer VYillieliu VVoeiiadog ochtend ten 7 uro uaur KoiMiiglbergeu tefftiA h4ii Z Ki H priiilFrederik leia te run reeds een afsckelJsbcioek gebracht üugUai Nunr het Faierlmil Tan goederkaoii Vataceinl is l M Ie Koning vouruemcns om tot aanmoediging van leger 8ohuUe j rn wcerbuaiheid in het aausttiiimle jiwr een algemeeucn sclileMedsIrijd te duen houden op d W gdictiohe heide uuby het Loo 11 1 Hel Mioistnie van Ouderwgs in België heeft ten behoere van eenige noruuialscholen onlangs iugeteckend op t f exemplaren van Noord en Zuid Xulkuudig Tüdsohrift voor de beide Nederlanden Te Oudaboorn had Woensdag een harddravcrij plaats Des morgens dongen vetrtien paarden mede de prqi werd behaald door de bruine merrie Johge Qra f AidlJ van J Nieuweuhuizen te Gouda de premie doo de bruine merrie Marie van A C vau den A kker te Uazersiroude beide paarden door den eigenaar bereden De kamer van koophandel en fabrieken te Waalwgk heeft lioh lot den minister van waterstaat geireod es t ue aandacht gevestigt op den kwguenden toestand waarin de soboenmakerg en de leerlooierij in die streek verkeeren Volgeus de kamer is deze kwgnende toestand een gevolg van den aantienlyken invoer van bultenlandsoh fabrikaat voornamelijk afkomstig uit Duitaehland en EiigLiand vooral wat betreft de gemaakte schoenen en het leestklaar sohoenw rk Deze belangrijke invoer is iioofdzakelgk liet gevolg hiervan dat in ons laud geen of geen noemenswaardig invuerrecht op gemelde ngverheidsproducten wordt geheven terwijl daarentegen de markt in die landen voor onze fabrikanten als het ware gesloten is door het hooge invoerrecht dat men daar heft Deze toestnud z J nog erger worden door de aanzienlyke verhooging van invoerrecht die men in Duitschland zul gaan invoeren daar volgens het door den Duitschen rijks dag aangenomen importatie tarief de heffing oplederartikeleu met ongeveer 40 pOt zal verhoogd worden Uit dien hoofde verzoekt de kamer dut ook in ons land op de onderwerpelgke nijverheidsproducten en tarief van invoerrecht worde vastgesteld dat nciprociteit met andere landen beoogt De spoortrein die Donderdag ochtend ten 7 n SO m lit het Bijnspoorstalion te s Huge stoomde is niet ver van dat gebouw tusschen de macbineloods u het kruispunt alwaar hg reeds eene vrg nelle vaart had genomen over het lichaam gereden tan een heer wien de innchinist op een afstand te kort om den trein te stoppen sag bukken en het hoofd op het door den trein bereden spoor leggen Het gevolg daarvan was dat de wielen hel hoofd van het lichaam scheidden zoodat de dood onmiddelgk volgde Hel Igk is herkend als dat van den heer F A £ gep luit kol der artillerie Ie sGraven hage woonachtig £ r bestaat geen twgfel of de voormalige hoofdofficier heeft zich op dize vreeselgke wijze van het IcVen willen berooven Weinige minuten voor ziju noo llotligen dood zag men hem langs de rails i de richting vad den gcheukwqc loopm Cu haJ hij op de vraag van ein wisseIwaoht ir of hg in het bi zit van een verguuuiiigskaart was toestemmend geantwoord Hen schrijft deien zelfmoord toe an vertwijfeling aangezien de ongelukkige aan zware hoofdpijnen en slapeloosheid IjMende was Hel lyk bevindt zich voorloopig sn het Station Omtrent de algeraeene tentoonstelling welke einde September door de Hollandsche Moalschappij van Landbouw te Haarlem zal worden gehouden verneemt men nog het volgende Behalve belangrgke geldelgke bgdrageu der gemeente Haarlem en der afdeeling Haarlem en omstreken alsmede de uitlovingen bg sommige nonimers van het programina ermeld zgu nog besoliikbimr gesleld door Z K H den prins Frederik der Nederlanden 250 L K H den prins van Oraujt 1 gouden medaille Toorls door veraokilleDde autoriteileu en particuliere penoaen li gooden 7 vergald zilveren 39 zilveren n 8 bronzen medailles Op d teoioonstelliug der Hollaadsdie Mantaokappq as Iwdbouw S7 Sept 1 Oct te Haarlem zal door de firma Boeke en Huidekooper vnn Groniugen ene stoomkaiperg in werking vertoond warder Id verband met dit bericht deett de Pr Gr Cl mede wat door de AgrietilUtrél OaztUe in haar verslag over de Kilburu leutoonstelling van deze zelfde stooaknipery gezegd werd De fabrikanten stelden maekinee xn toon om bolervaten te maken Om an te toouen hoeveel arbeid hierdoor bespaard en hoc zeer dë samenst ning ran balerraatjst hierdoor verbeterd woijt zuudeu afbeeldingen uoodig ziju Voor het oogcnblik moge het dus voldoende zgn mede te deelcn da de duigen in eene machine pasges haa i m in ee volgende in gferen hoepels geknipt wurdeu Het vaatje wgrdl dan in d kroosmadiine gezel waar het op de juiste lengte afgezaagd aan beide eiuileu schuin bggewerkt en van e ue sponning voor bodem en deksel voorzien rordl Deze luulslsu worden iu eene andere machine gevoegd en geboord om do pennen te putvangeii uU zij uit twee stukkeu moeten bestaau en weder door ee i andeiu machine ru dgezaagij en b gewerkt om ze in de vaten Ie kannen plaalsdn Bodems en vat warden dan een kuiper overhandigd die de hoepels er om en de bodems er in plaatst Een man mei v f jongens maken ongeveer ISOO stlkf per waek met machines die ongeveer £ SOO te zomen kosten In de Boodavergaderingen der gemeeule Berkel en Rodergs gaat hel al zeer huiselijk tue Volgens een correspondent der N S Cl toch ontstond er in een der jongste zittingen eerst verschil tusschen de twee oudste wethouders wie van beide de burgemeester was afwezig moest preaideeren Daarop kwam eeu der leden er tegen op dat de burgemeester zoo dikwijls vocanlie nam Toen nu deze en andere zaken waren afgedaan gnf de voorzitteade wethouder die als lid stond af te treden een flech wijn en dronk een toast op de overige leden In eeu andere zitting vroeg de jongste wethooder aan den presideereudeu wethouder terwgl de heeren een glas wgn dronken of men en pottaat eeu paar ambtenaren van den Burgerlijken Stand zou benoe men ïle klerk van den Burgemeester en de heeren woren t eohter niet eens of dit noodig waa en toen besloot men de laak maar aan te hoödcD Men heeft hel onware gemohi verspreid dat aan boord van de Vmi m Oraige van de Maatsohappg Nederbind op zgn thaisreis de Oterijiwl op strand ziltenite wus gezien zonder dal er eene poging was gedaan tot verleeuing Tan hulp Wel is een gestrand sloomscbip op Ut Jall door de Priiu pa Orai t gepasseerd maar het aitniel op de kust van Afrika wel op het eiland Periin ket heette niet Ottrijuel maar TAeualf het had geen hulp noodig maar was omringd van de vaartuigen der bergers die toeu reeds se£rl meer dan eeu maand aan t werk waren en er vermoedelijk later in slaagden bet schip af te brengen Voor de eer van d Kederlaodschen zeei anutand en voor die der f tiagroerden van de slooravoartmaatschappij N iéeUmd die zoo dikw ls getoond hebben zelfs onder moeilgke oaatandiglüden hulp te verlceneu aan schepen in nood noet dit gerucht dos warden tegengesproken Te Londen worden jaarlgks 800 millioen oesters genuttigd en toch spannen de New Ysrkers in dit opzicht nog de krooQ in alle landen der wereld neemt het oesterverbmik steeds toe en het is dan ook geen wonder dal men steeds meer er op bedacht is de snelle voortleliog van dit sehaaldier langs knustinatigen weg iu d hand It werken Toorai langs de Fransche kost voorla iu üogeland en Nooni Men weet dat sinds het beleg van Pargs in 1870 de luchtballon ernstig de aandacht dtr krügsknudigen begon te trekken Bij hel Britwhe leger werd dan ook weldra een regiment gevonnd dat bestemd was om zich iu de behanddiiig der luchtballons te oefenen en proeven er mede te nemen Mea begint echter Ihuns in Ie zien dat de tot dusver gevolgde wgze van gazbereiding ontleding vau waterdamp door gloeiend ijzer slechte uitkomsten oplevert en door eene andere dient Ie worden vervangen Op Multha zal eveneens een detachement luchtsoldaten worden geatatiouncerd Een koopman te Tauberbischofsheim leed reeds sedert 1869 aan de spijsverteringsorganen hetgeen op grond van sommige verschijnselen moest toegeschreven worden aan loodvergiftigiug Hij waa zwak het tandvleesch zat los om de tanden eu was met Uauwgrgze randen voonieu hg klaagde over gebrek aan eetlust en verhunming in de tweehoofdige armspier en in sommige spieren van de hand zoodat ze zelfs door electrieiteil niet iu beweging waiei te brengen Achtereenvolgens werden thans aangewend zwavelbaden joodkalium bitlerwaier electrieiteil enz tengevolge waarvan ten slotte genezing kwam De oorzaak der hardnekkige loodvergifliging lag echter nog steeds iu het duister totdat eindelijk een der geneesbeeren op de gedachte kwam de snuifsoort te onderzoeken waarvan de lijder per maand sedert 10 jaren wel een pond gebruikte Het bleek thans dat deze verpakt was in bladiin dat eeae groots hoeveelheid lood bevatte en ds Igder door te fijne tabak te snuiven reeds een vrij groote hoeveelheid lood ingekregen had De verkooper van den sniaf is tot 8 dagen gevangenisstraf veragrdeeld De Toort birendelijdeasgesi4iiedanis ran IM Leidsche Ruincpleio in verband mtt het nieuwe aeademiegebouw beeft naar men aan het S U Nbt meldt de oummissiu voor het gedenkteeken van Leidens Outlet naar een ander terrein doen omzien In stede van vöór de uieawe universiteit in hope zou bet uu op de Hoogstraat een standplaats vinden Volgens de reeds oolworpen ptauuea zal de ilvoeriug er van eohter met aanzienlijke kosten en moeilgkheden gepaard gaan want daar waar de Oude en Nieuwe kgn zich weder in de ttod veroenigen zal een gedeelte iu den vorm van een halven cirkel moeten worden gedempt en befaeidt ten einde een omgang om het gedenkteeken te verkrijgen Een kellner Ie Berlijn woonde dezer tjogen het opstggen van een luchtballon bg en iu het gedrang sneed een zakkenroller zijn horlogeketting door en stal het horloge De bestoleue bespeurde cent wat er gebeurd was toen hg huiswaarts keerde hg wihle naar het bureel van politie gaan om aangifte te doen toen hg toevallig in zyn achterzak toste en tot zgu verbazing daarin zgu horloge vond met hel afgesneden stuk ketting Vermoedelgk heeft de zakkenroller het gestelene by een zgner helpers iu veiligheid willen brengen en het toen bg vergissing in tea uk van den rechthebbende gestoken In Budopeat woidt er zeer over geklaagd dat onderwgzciessen aan stadsscbulen aoodra ly hnwea niet meer naar behooren hiwr betiekkiug kunnen vervoUea Zy kunnen dikwgls vier maaodcn Ung geen onderwgs geven Velen neman zelfs haar zuigelingen mee naar scho il eu hebben zooveel huiselijke zorgen dat de school daaronder zeer lydt De onderwijscommisaie uit d u Riiuil heeft daarom aan een oamité opgedragen voorstellea te doen om daarin verbeleriug Ie brengen Het fai dringt aan op verbetering van ome gebrekkige wetgeving op de faillissementen Tliaus i eeu fHillieaement in Nederland niets ouders daa eene geschikte gelegenheiil om eens schoon schip te makel als men door gewaagde speculutiën of auderzins te veel in t nauw ia gebracht Ieder die een beetje slim is kan nu steeds met verlies werken en loeh aligd koopmon blgven ca op de beurs Ton anden leveu Zelfa is het niet soa heel moeialgk om dat doel te bereiken met vermgdiiig vnn de onaangenaamheden die aou een faillissement verbonden zgu Daarvoor is echter behalve een weinig slimheid ouk een behoorlijke dosis brutaliteit uoodig Het recept daartoe geeft bet Fmd volgenderwgze lu de eerste pUat is het ualnurlgk noodig op een grooteu voel te leven alsof men over tonnen kan beschikken en daarmede vaort te goou ook wanneer bet nulpunt reeds gepasseerd is want anders zou nataarlgk het wantrouwen worden gaande gemaakt en dat moet tot eiken prgs worden voorkomen Tegen den t jd nu dot de uitbarsting van de katastrofe niet meer Ie voorkomen is neemt raeu een advocaat of ten goed vriend in den arm aan wien men opening van zaken doet Rustig en kalm kau men dan eeus nagaan hoeveel procent er nog aan de schuldeischen kau worden uitgekeerd zander zichzelf al e zeer in moeielgkheden te brengen Is dal onderzoek ofgeloopen dan vexendt men aau crediteuren een circulaire waarin men eenvoudig meedeelt dal men door den miu gunstigen uitslag van eenige handeltransaktién of wat veel deftiger klinkt door de onguuetige tgdsomstandigketkn in de hoogst onaaugeuame noadiaketgkheid ia gekomen om de betalingen la moeten staken dat echter niet alles verloren is nsoar aan de sohuldeisehers nog een zeker aantal procculeu kan worden aitgekserd indien zij kwgiing willen geveè voor de schuldvorderingen inbaar geheel dat een dergelgke transactie zeer in het belang is der crediteuren want dat anders ecu faillissement zal volgen mei de dosroas verbonden oukosten kortom dal de heeren schuldeischtra nog dankbaar moeten zgu dat z j er zoo afkomea Hel Fad maakt t zgne besehcswing ne gevolgtrekking dat er iels moet worden gcdaon om deu toestand voa failliseraeut meer afschrikwekkend te maken Oeen wetten zgn in stott misbraik van venroaweu onmogelyk Ie makea naar wel kan de wel waar sg de gevolgen regdl sirtiig zgn tegenover alle die willens en weleas anderen in het ongeluk storten Of onze wet ia dit opzicht aan billijke eischen voldoet betwgfell het Fad De Midd Ct meent evenwel dat de wet al ware zij nog 00 streng mochteloot sou bljjven indien de financieele zeden niet veranderden Het kwaad licht daarin dit bet orediet misbruikt wordt eu iu het streven van opliehlers en slachtoffers beiden ons iu andere richting d ii lougs rechtmutigeu weg tot eeu laesland voa welvaart te geroken Niettemin kan de 31 V den wensoh vai het Fad naar berxieuiug onzer liUlissemeulenwet wel deelen De wetgever is verplicht rekeniugrtaltoiidea met de veiauderde gevoelens waormodé erlgkheid en goede trouw en de whaude van zgue vcrpUchtingeu niet na Ie komen io ouze hondels en financieele wereld heloos beschouwd worden Nu dit tg verloopt moeten ook hier de bakens verzet worden Nu het faillissement iu plaats van een afgrond vau schande een aangename vluchthareu begint Ie lijkeu kan het uoodig tij de Awrigkbedeu voU dit Copna eaa weiaig te temperen Echter verwacht de li Ct van de meest dcorlaslende wetsverbelering geen beduidend heil Z j hoopt daarom dat uil de financieele rompen von dit joor een les zal worden getrokken dot de gelegenheden om betpaorda gelden veilig te bcleggeii moetea worden nitgebnid Öa partioaUer apaafbaakwetaa is te weinig ontwikkdd om looals uoodig zou zgu overal ea ten ollao t jde gelegenheid te geven om èt spoarpsnniugen van den oubemiddelde ia z ja schoot op te nemen Het wordt das tgd om eindelgk op bet voetspoor Tan nagenoeg aÜe landen von Europa de Nederlaudsche rgks en postspoarbouk uit bd papier ia de werkelijkheid te brongen De minister Tak heeft het wetsontwerp ingediend De Tweede Kamer beeft er nog niets oan gedaan Moge von hel vleugje dot de miuisleriëele crisis welke pas afgeloopen is vku de eerstvolgende scheidt even gebruik gemaakt worden om iets tol stond te brengen dat voor duizenden eeu weldaad zon ign dot de welvaart van ons land zou verhoogen eu woarvan de dringende noodzakelijkheid door ieder finaucisel schandaal op nieuw aangetoond wordt Als een staaltje van wat het Ualeiivh opdaoatBucbtering van een dronken man vermog vermeldt het Ladj DagU hel volgende Op zeker dorp niet ver van Leiden wos het voor de lieve jeagd vooontia Se straat verving de sohoolbauk Op de schoolbank waa het rustig eu stil op de straat des Ie levendiger Het vollye genoot naar hartelust en greep elke gelegenheid aan u lieh door sckadelooe te stellen voor al het harde dat de schoolbank aankbseft Op zekeren dag nu dot de hoop des voderlouds weer oon t phHzierea waa verschgnt er o vreugd uit een uoburige gemeente een dronken moa Zg ooofis ueert hem en maakt het hem vig Ustig Weldra klinkt Heye s liedje irSeèhtop vaa lijf rvobtap van si Dat is een stand naar m n behagen Dez woorden schguen op den jenevërbroer eene eledriesehe werking uit te oefeaeu want eensklap werpt hg zgu palye vau zich eb zal er met zya stevigrn knuppel op inslaan Daar dit toonecltje In de nabyheid van de woning van den burgemeester voorvalt is deie weldra waar hy weun moet en plaatst zich voor den Roochusvriend Deae geen na aan lüa overkropt gemoed lucht ia aeiw reeks Moleisebe woorden waarojp de bartttmeeater kern ook in t Hideiaoh ten dienste staat Ala Rrd k i door eea naemde mooht longegrepen kykt onze vriend verbaasd op en weet niet hoe by I heeft na iig ook ia t Ualeiach toegesproken wordt a Mans woede w4b Toorby en weldra Ugkl het dot er een oud Indisch kapiteia legeaover een oud Iiidisoh soldaat staal die figeveer gelgktgdig gediend hebbeu Sapérieai eu inférieur gaven elkaar d hand en nstig vervolgde de botda lyn weg De Undboewen ia Drenthe klaagden ia dea laotaten tjjd zeer over de Amsterdamsche vailliis die zg veoraalnel k als mest gebruiken Het hoofdbeataar SB ket gea tol bev vau den landbouw in Drenthe heeft die klachten aan de burg ea weth van Amsterdam overgebracht ea ontving daarop het bericht dat het dikwgla voorkwam dat slecht Amsleidamscb nuluis voor goed Uaagsch vuiluis werd verkocht ea dat het dus ook wel koe voorkomen dal slecht Hasgsoh vwil voor goed Ainsterdunisch f werd ge klen Burgemeester en VVethoudcis aa Amsterdam vleiden zich dat zoodra de Dreutsche laudIwaw koa besluiten met hem in onderhandeling Ie treden en den Amsterdamschen mest rechtstreeks von ken kocht de oouleidiug der gerezen kUohten zou verdwgnen Nu zal Woeusdag 10 Sept in t koul Kaipers te Assen onder voorzitting vuii het hoofd tnur van het geuooluhap Ier bevordering van dsa landboaw in Drenthe een vergiuicring plaats khhea nwt den directeur vaa de stodsreiuiging te AsMterdam om te aprekea over de slechte qualiteit SB het Amslerdamselie sliaalvuil waarlig ook afnemers van stroutvuil en oudere belangslelleodcu aanwezig zuUeu zgn Dat de Amsterdammers zelf het beste uil hun vuil holeu Uaek onlougs toen de bUdca mede deelden dat door de stadsreiniging uit het bijeenverximelde gebaald waren acht zilveren vorken achttien lepels een gouden oorbel au eeu medaillou met portret Hat groote plein voor bet ministerie van oorlog te Konstontiaopel biadt tegenwoordig dogelgks eeu schouwspel aou dat aan het ongelooflijke greust Beeds sochtens vroeg zegt een correspondent der KölnUeke Zeitmij n daar honderden vrouwen CU kinderen bgeen grootendeels weduwen of echlgeuoolen eu kroost van officieren soldaten en militaire geueesheeren die bidden en smeeken roepen en schreeuwea om brood geld aa ailbetoUag roa achlerstoUige soldg De militaire macht ziet met Oostersohe kalmte dagelgks dit schoawspel oon en alleen de laatste vonk van discipline die er nog in hoor overbleef weerhoudt hoor zich bij de klagende menigte oan te sluiten De ombtenoren die het gebouw binnengaan halen de schouders op met de verklaring dat ook zg tevergeefs op hun honorarium wachten Zoodra de schitterende equipage van Osmanpacha verschgut weergalmt de lucht van vloeken eii verwenschiugeu en dringt dP nigte om zijn rgtuig om het voortgaan te beletten Doch terwgl ceaige manschappen ruim baan maken blgft de eenmaal door het volk geliefkoosde maar thans gehate leenw tob Flewna oabeweeglgk zitten en de vreeaelykste smoodwoordeu en verweuschicgen kunnen hgpi in zgn kalmte niet storen Dagelgks herhaalt zich tpalfde schoawspel maar oon de pers is door dea mochtigea gnnsteling het stihwggen opgelegd ea voo den salton blgft dit alles verborgen Intiisscheu bouwt Osmon pocko paleizen en stapelt rijkdommen op tenral de soldaat honger Igdl en bet legar veiloopl Hoe is hel mogelgk dat een rgk waarin jiulke dingen kannen voorvallen nog staande kan bigvea Hal Aansai IMbM wtatMt de lotgevalleq von eea nauehmoo Xmest Graadier uit Bordeaux die bg de Eagelache troepen ia Zuid Afriko diende in honden der Zntus viel doch nit zgn gerangenschaa wist te ontkomen Ug woo eerst geheel ontkleed aan een paal gebonden waar bij over dag de brandendste aonaeUtte ai dtt nachts de nijpeudste koode mocM rerdarfi terw jl hg s morgens stokslagea iietf om aan zgn Terstgfde ledematan wol oitsponnuig te geven Eindelgk werd hg naar de kraal van Cetewayo oaden No eea vermoeiendeu tocht von 70 mglen kwao hg daar aan en had allerlei mishandelingen te Verduren ia de oogenblikken dat meq berooduaagde ovsr de ir JM waorop hg ter dooid bradit sou worden Kouing Cetewayo beval dot bg teniggebrieht lou wprdeu oai de plooU woor hg gevangen genomen wos en dat men hem daar in stukken zou hoawen De twee Zulus die hem moesten wegtireugen waren echter zorgeloos genoeg om gedurende de reis hpn wapenen op een rustplaats af la leggen Graadia wist toen eender Zulu s met diens eigen assegaai te doorsteken ea joeg den andere op de vlnehL Ug verburg zich toeu totdal de aacht viel en bereikte eindelgk befaondea doch uitgeput het Engelsche kamp In een der Pargsche bUden wordt medtgedeeld dat vu de 191 446 stuks slachtvee runderen schapen en varkens doordeAmcrikoansohefokkers iu 1878 levend naaf JSarop zoadea diel sp tt e k daarvoor ingerichte booten 10 667 onderweg en 1210 in de horens vaa beslemming gestorven zgu De rechtbank te Douai heeft dezer dagen ia een zeer curienae zaak uitspraak moeten doen De heer Frémy n mw Demory betwisten elkouder bet bezit van een baud De een noemde beta Tom da oudere BrilUnt De odvocateu van beide partyen kwamen bg gebreken vau voldoende bewgzen voor het eigeadomsreeht v K r de balie overeen dat aen prdef voor arbiters te hoaden beslissen zou Plaats a uur werdi n bepaald E n talrgke volksmenigte was op de beeu Een der arbiters plaatste zich onder den wind en hield den houd vast Daarna werden op 30 meter afstand voor hem uil ter rechterzgde de heer Frémy ter Uuker mw Demory geplaatst met den last om op eeu teekeu legelgk de eea ml de andere BrtUaatI te roepen terwgl de arbiter hem losliet De earsle mooi snelde de hond naar mw Demory Nu moest zg voor een tweede proef van plaata verwisselen met hare tegenpartij Ditmaal liep de hond naar deu heer Fr ny De derde proef zou volgens de overeeukouist als beslissende worden aangemerkt De houd kwam weder op het roepen Ibos nsor dea heer Frjmy loopen De rechtbank vereeuigde zich hiermede en kende hem het eigendomsrecht toe De Kemceuterood vau Pargs heeft zgn meester gevonden Hg verandert uUeeu de namen van straten en pleinen maar Italic heeft een Baad die de stad zelve verduupt Korlen tgd na deu aanslag op s Kouings leven duor Pussouonte beeft Salvia zgn geboortestad de regeeriug gevraagd om geheel van naam te mogen veranderen De Ilaliaamcht Slaalt Ceurant beval tlians het koninklijk besluit wourbg haar verguud war4t zich voortaan fSavoia Luoanio Ie noemen Laatste Berichten Petenburg 5 Sept stormen in den Finsohea zeeboexem bcbbuu do Newa builaagewoon opgedreven zoodot het wuter in de stadskouuleu buiten zgne oevers getreden is on de voorsteden met overstrooming bedreigd worden PariJB 5 Sept Het bericht der feat Prne Prme dat du regeiuriiig besloten heeft af Ie zien vaa artikel 7 van het wetaontwsrp Ferry mist allen grond éa Burgerlijke Staud G£BOUEN 3 Scpl I icler ouden J de Jong en M IMI dea Beril Agntlu Mi daliiii oidin K itS KbiJD ea GVcecitr 4 Jubanua Altwrti osden J Mili eu T Oikampv UarriHS osditi 8 Htjer en P f van dar Treyn Curnelii Joliaaiea ouden t Bakker n V J Bnuwers 5 HenJricui ouders J Uukelükhuizeu en A Nobel OVEULEOEN 3 Sept P van Eijk IS d f A vaa Ettinger 7 m 5 A £ lok 2 m A de Bruin baisTv vos J VBO Zutpken 37 a J H do Vsoqa w P T Areudf hnisir ton P L Lennii 4S j E M vsa den broek 8 m I fledea orurleed mgae geliefde Editgenoote ADUIANE dk BBUIJM in ondeidom vaa rnim Sl iasr ar j TA züwaiÉf Gouda 5 September 1879 Heden overleed ons geliefd kindje mim 3 weken oud 6 N DB V00U8 H C D8 VOOUS6ouda 5 September 1879 GailTz V Voor de vele blöken yjw bèlaugatelling ons zoo von hier als elders betoond ter gelegenheid onxer Vgftigjarige chtvereei igittg betoigen wj ook namens onzs kindere b hnwd en kleinkinderen onzen hartelgken dank L 8CHCJILENB0RO B SCHÜILBNBÜBGGouda 7 September 1879 Bua Voor Ae yfie bewgaen nn d aeliwii rin omi betoond bg het overlgden van SAz g liefde Moeder en Behawdmocder MAKIül BUKAABT mdnwe LË£ijO£BT si VBEBS betuigen wig omen hartelgken dank Ua aUtr nattki J OK YBIBS Gouda 6 Sept 1879 ADen die iets te VORDEREN hebben ran ot VÜBSGBULDiQD cgn aan deaaMenachap van wglen mej LENA WOüT wedflfwe van den heer A JONKER te Gouda gdieren daarraa vóór den 20c dezer maand September opgaaf of betaling te doen oan den heec E JONKER Turfsi ugel P 119 aldaar Allen iïe iets be VORDEREN hebben van Ü9 J N S JHELTEMA worden venpcht bxua eJi li dagen hunne rekeningen iu te lereren aan zgn adres Gouwe C 103 De BCÜÏÏLDEISCHEKS ran den Heer H J VAN DER BEN alhier worden verzocht kttoiM rekeningen SPOEDIG te bezorgen bg Mr J FOETÜIJN DROOQLEEVER J E KIBBIRT lARKT oMl maakt bekend dat zgn Atelier VAN A ¥ BJSÜEN lOAGELlJKS geopend is i 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAIÉLE POBTRETTEJ Zeer fijne VERGBOOTINGEN uaar da laats U vindmg 1