Goudsche Courant, zondag 7 september 1879

tc lila kit Keiler bij dit aiilitiiiri sehoawtpcl m int loea ondanks Z i boogrn ouderdom ruiiu i uur in den tudei Toen krizor Williiliu Woensdag ochtend Ifu 7 urouur Koi inKlbergeu Ttitrift k i Ki R riiAFiwlerlk hfcm ta nia reeds eet afsdcidsiitoek gebrashl l Utd Naar bet Fiiderlmil fan gocdarhanU VafBCeiiil is i M le Koning vooruemens om tut aaiiRioedif itig ran leger sohuiterfj eu wccrboarheid in het iiaustaiinile jaar ecu alj emeeiun ecliicUedelrijd Ie duen houdun op d Wggohdtohe heide uubij het Lao Het Mlnisl rie ran Onderwys in België heeft ten behowre van eenige uoruuialscholeu oulauga ingeteekend op tij f exemplaren van Noord eu Zuid Taalkundig Tgdsobrifl voor de be de Nederlanden Te Oiidahooro had Woensdag een harddraverij plaats Dei morgens dongen retirtien paarden mede de prqa werd behaald door de bruine mrrrie Jonge Qriaf Aicff van i Nieuveuhuiseu te Gouda de pi niie doo de bruine merrie Maéie van A C van den Akker te Uaxersiroude beide paarden door den eigenaar bereden De kamer van koophaadel en fabrieken te Waatwgk heelt tioh tot den minister van waterstaat geirend en lyne aandacht gerestigt op den kwqnenden toeatanil waarin de sohoenmakery ii de leerlooiery in die streek rerkeeren Volgens de kamer is deze kwgnende toestand een gevolg van den aanliaolljken invoer van bulteulandsoh fabrikaat voornamelijk afkomstig uit Duitsebland eu Kiigtlaiid vooral at betreft de gemaakte schoenen eu het leestkloar aohoeuwwk Üete belangrijke invoer is boofdtakeiyk het gevolg hiervan dal in ons land geen of geen noemenswaardig invoerrecht op gemelde nyverheidsproduolen wordt geheven terwijl daarentegeu de Markt iu die landen voor ome fabrikauten als het ware gesloten is dour het hooge invoerrecht dat mrn daar heft Oeze toestand Z J oog erger worden door de aanzienigke verhoojiing van invoerrecht die men in Uuiiachland lal gaan invoeren daar volgeus het door den Uuitsohen rijlcsidag aaugüuumeu importatie tartef dü heffing oplederartikelen met ongeveer 40 pOt zal verhoogd worden Vit dieu hoofde verzoekt de kamer dat ook in ons land op de onderwerpelgke ngverbeidsprodnoten en tarief van iuvoerreeht worde va ilgesteld dat Kciprociteit met andere lauden beoogt De spoortrein die Donderdag ochtend ten 7 n 50 m it bet Bijuspoorstaiioji te s Hoge stoomde is uel er van dat gebouw tusschen de machiueloods u het kruispunt alwaar hg reeds eene vrg luelle vaart had genomen over het lichaam gereden tan eea beei wien de nuiehinist op een afstand te fcorl om den trein te sloppau sag bukkeu en het hoofd op het door deu trein bereden spoor leggen ilet gevolg daarvan was dat de wiekn het hoofd van het liehaaio aeheidden zoodak de dood oumiddelgk volgde Het Igk is heikend als dal van deu beer t A £ gap luit kol der artillerie te sGraveu hage woonachtig £ r beatain geen twgfel of de voormalige hoofdolGcier heeft zich op dize vreesclgke wgte van het kteg willen berooven Weinige ininaten Voor tgu noo 1lottigen dood zag men hem langs de rails in de richting vatt den Seheukweg loop n en bad hg op de vraag van etn isselwachtor of hgMn het bizil van een verguuniiigskuart was toestemmend geaulwou l Hen sebrgft deien lelfmoord toe aan vertwijfeling aangezien de ongelukkige aan zware hoofdpijnen eu slapeloosheid leende was Hei Igk benndl zich vooiloopig aan het Station Omtleat de algemeene taiitMnstelling welke einde September door de Hullandsche Maalsehappij van Landbouw te Haarlem zal worden gehouden fe neemt men nog het volgende Behalve belangrgke geldelgke bgdrogeu der gemeente Haarlem en der fdeeling Haarlem en omstreken alsmede de uitloviogen bg sommige noniiners van het program aa vermeld liju nog beseMkbuar gesteld door Z K R den prins Frederik der Nederlanden 250 Z K H den prins van Oranje 1 gouden medaille voorts door vemAiUende antoriteilea en particuliere paraoaen goiukn 7 vergnid iilveren 39 zilveren n 8 bronzen medailles Op d teotooDslelliBg der HoUandaohe Maalsehappij nk Ifsadbouw 27 Sept 1 Oct te Haarlem zal daor de firma Boeke ea Huidekooper vnn Graniugen eene stoomkniperg in werking vertoond worder In verband met dit bffieht deek de fr Or Cl mede wat door de JgrieulUrtl Oaatte in haai verslag over de Kilburu lentooltslelliug van deze zelfde stooaikniperg gezegd werd De fabrikanten stelden maeliiiifa t i toon om bolervaleu te maken Om to te toouan hoeveel arbeid hierdoor bespaard en hoc zeer de samena6 Hiug vnn bolervaatjet hierdoor verbeterd wordt zuudeu afbeelduigeu uoodig zi u Voor het oogcnblik moge het dus voldoende zgu mede e deeleu da de duigen in eeue machiue pasgenriiaafii en in eêtie volgende ig g er n hoepels gekaipt vvunieu He vaatje wardt dau iu da kroosuiai iiiia gezel waar het op da juiste leegte afgezaagd aan beide ciudeu sahuiil bggewerkt oi van eeue sponning voor bodem eu deksel voorzien wordt l i ze liuUslau worden iu eene audere machine gevoegd eu geboord om de pennen te pntvangen als ag uit t i e atukkeu moeten bestaau ea weder door een andeiu machine roydgeiaagd eu bigewerkl om ze in de vaten te kunnen plaatsen Bodems eu vat worden dan een kuiper overhandigd die de hoepelt er om eu de bodems er in plaatst Een man met vyf iougena maken ongeveer ISOO tiaka per week met maohiaet die oogeieer £ 600 te laineu kosten In de Saadavergaderingen der gemeente Berkel en Rodergs gaat het al zeer huiselgk toe Volgens een oorrespoudent der N R Ct toch ontstond er iu een der joagste zittiugen eerst verschil tusschen de twee oudste wethoudera p k van beide de burgemeester wat afwezig moest preaideerea Daarop kwam een der leden er tegen op dat de burgemeeater zoo dikwgis vooanlie nam Toen nu deie en audere zaken waren afgedaan gaf de voorzittende wethouder die als lid aloud af te treden een fleefa wijn en dronk een toast op de overige leden Iu eeu andere zitting vroeg de jongste wethouder aan deu presideerenden wethouder terwgt de heercn een glaa wgu dntitken of men en fateattt een paar ambtenaren van deu Burgerijken Stand zou benoe men de klerk van deu Burgemeester en de heeren waren l echter niet eens of dit noodig woa en toen besloot men de taak maar aan te bondea Mea heeft het onware geruoht verapreid dat aan boord van de PriM ta Oraige van de Maatschappij Nederland op tun thuisreis de Overijiiel op strand zittende was gex n tonder dat er eeue poging waa gedaan tot verleeuing tah hulp Wel is een gestrand stoomschip op ü Jali door de Prime vcm Oranje gepasseerd maar hot ut niet op de kust van Afrika wel op het eiland Periin het heette niet Oeergtut maar TitéttUy het bad geen hulp noodig maar was omriiigd vau de vaartuigen der bergers dia toen reeds sedert meer dan eeu maand aaa t werk waren ea er vermoedelijk Utcr in alaagden het aehip af te brengen Voor de eer vaa i Nedeilandaohen zeemanastand en voor die der jeiagvoerdeit van de atoomvaartmaatsohiqipij N erlaitd die too dikwgia getoond hebbeu zelft onder moeilgke omatandigheden hulp te verleeneu aan sshepaa ia nood noet dit gerucht dus worden tegeiigeapcoken Te Londen worden jaarlgks 800 millioen oeslera genuttigd eu toch spKunen de New Yorkera in ditopzicht aiog de kroon in alle landen der wereldueeml het oeaterverbntik steeds toe en het k danook geen wonder dat neu tteeda meer er op bedachtla de snelle voortteling van dit sohaaldier langtkuustmatigcn weg in d band ie werken Vooral langs de Fransohe kutt voorla iu Engeland ea Noord Men weet dat sindt het beleg vau Pargs in 1870 de luchtballon eruilig de aandacht dtr krggskuudigen begon Ie trekken Bij het Britwhe leger werd dijn ook weldra een regiment gevonnd dat bestemd was om tioh iu de behandeliug der luchtballons te oefenen en proeven er mede te iiemeu Men begint echter thans in te zien dat de tot dusver gevolgde wgze van gazbereiding oullediiig van waterdaiup door gloeieud gzer slechte uilkomsten oplevert en door eene andere dient Ie worden vervangen Op Maltha zal eveneeua een detachemeni luohtsoldaten worden gettationneerd Een koopman te Tauberbisohofsheim leed reeds sedert 1869 aan de spiisvertrriugsorgauen hetgeen op grond van sommige dal deie verpakt was in bladiin dal eeae gioale hoeveelheid lood bevatte eu da hjder door te fljoe tabak te snuiven reeds een vrg groote hoeveelheid lood iugekregen had De verkooper van den snaif is tot 8 dagen gevangenisstraf venKjideeld De voort reudelijdeaageeoliiedauis Tan t Leidsohe Buiuepldu in vtrbané met heluleawe aeademiegebouw heeft uaar aieu aaa het BtU NU meldt de coiumisaie voor het gedeukteekeu van Leideus Ouuet uoar eeu onder texreiu doen omzien In atede vau óór de uieawe uiiiversileit in hope tou bet uu op de Hoogttiaat eea staudplaata viaden Velgeus de reeda oaHvorpeu planued tol de itvoering er vau echter met aanzienlijke koeten en moeilgkheden gepaard gaau want daar waar de Oude en Nieuwe Bgu zich weder ia de ttad leraenigen tal een gedeelte iu deu vorm van een halven cirkel moeten warden gedenmt en befaeid ten eiada eea omgang om het gedeukteeken te verkrggeu Een kellner te Berlijn woonde deter dagen het opstggen van een luohlballoa bg en in het gedraag sneed een takkenroller zgo borlogeketiing door en stal het horloge De beatoleue bespeurde eerst wat er gebeurd waa toen hg boiswaarta keerde hg wiUe naar het bnieel van politie gaaa om aangifte te doen toea hg toevallig in tgn achtertak taate ea tot tgu verbotiug daarin tgu horloge vond met het a asncdea stuk ketting Vermoedelgk heeft de takkenroUer het gestoleue bg een zgner helpers in veiligheid willeu brengen eu het to n bjj vergissing in tea tak van den reehtbebbende gestoken In Bodaptat woidl er zeer u er geklaagd dat onderwijzereaaen aan stadsaehuleu toodra tg huwen niet meer naar behoorca hiwr betiekkiug kunneu vervoUea Zg kaanen dikwgls vier maanden bmg geen onderwga geven Velen neman zelfs haar tui gelicgen mee naar school eu hebben zooveel huiaelgke torgen dat de school daaroiidei teer Igdt Der onderwijscommissie uit iLu Baud heeft daarom aan een eam lé opgedragea voorsteileu te doen om daarin verbeteriug te brengen Het Vad dringt aan op verbetering van onte gebrekkige wetgeving op de fuilliasemeutea Thans i een failliasement in Netkrlaad ieta anders dan eene geschikte getrgenbeiil onKeena sehoou schip te makea als men door gewaugile tpeoulatiëu of auderzins Ie veel in t nauw ia gebracht Ieder die een beelja slim is kan nu st ds met verlies werken en toea altgd koopnaii blgveu ea op de beara van anden leven Zelfs is het uiet too heel moeielgk om dat doel te bereiken met vermijdiiig van de onaangenaam heden die aau een faillissement verbonden tgu Daarvoor is echter behalve een weiuig slimheid ook een behoorlgke doais brutaliieit noodig Het recept daartoe geeft hei Ftd volgenderwijze Iu de eerste plaat it het uatuurlgk noodig op een grooten voet te leveu alsof men over tonuen kan bcKhikken en daarmede vaort te gaan ook wanneer het nulpaut reeds gepaaaeerd is want auden tou natuurlgk het wantrönweu worden gaande gemaakt eu dat moet tot eiken prijs Vordeu voorkomen Tegen den tijd nu dat de uitbarsting van de katastrofe uiet meer te voorkomen ia neemt men een advoeaat of eeu gped vriend in den arm aan wien men opening van taken doet Rastig en kalm knu men dan eens nagaan hoeveel proeent er nog aan de schnideitcheiv kau worden uitgekeerd tonder tichzelf al te zeer ia moeietgkheden te brengen Is dat onderzoek afgeloopen dan venendt men aan crediteuren eeu circulaire waarin men eenvoudig meedeelt dat men door den nuu gunatigea uitslag van eeuige handeltransaktiën of wat veel deftiger klinkt door de ongunstige tgdsomstandigheden in de hoogst ouaaugeuame aoodtdceigkheid ia gekomeu om de betalingen Ie moeten atakeu dal echter uiet alles verloren ia maar aan de ehuldeiacben dog eeu leker aanlul proocaieu kan warden aitgekeerd indien tij kwgting willen geveé voor de scbuldvorderiiigeu inbaar geheel dal een dergelgke transaolie teer in het belang is der crediteuren want dat anden ecu faillisaement tal volgen met de daaraau verbonden oukutten kortom dat de heeren schuldeischtrs nog dankbaar moeiea iqn dal tg er too afkomen Het rad maakt ait tune beaehoawiug oe gevolgtrekking dat er iets moet worden gedaan om den tocttand vaa fallliseroeut neer afschrikwekkend Ie maken Oeen wetten tgn in ttttt misbraik van venroaweg onmogelgk Ie makea naar wel kan de wet waar tg de gevolgen rsgdt tieiig tgn tegenover alle die willea en weleni anderen in het ongeluk atorten Of onte wet ia dit opzicht aan billgke eitohen voldoet betwgfelt bet Fad De Midd Cl meent evenwel dat de wet al ware zij nog o strengt machteloos tou blgven indieo de financieele zeden niet veranderden Hel kwaad Ucht daarin dat het crediet misbruikt irordt eu iu het itnven van opliebtera en slachtoffers beiden ons in audere richting 4au laugs rechtmatlgeu weg tot eeu toetland van welvaart te geraken Niettemin kau de M ft den wensoh vaa bel Fad naar henieuing onzer fiUlissementenwet wel deelen De wetgever is verolicbt rekening ta hoi deB aiet de veianderde gevoelens waarmee erigkheié eo goede trouir en de wbaude vaa tgne erpUohlingeu niet na te komen in onze handels en lloanoieele wereld bebua beschouwd worden Na dit tg verloopt moeten ook hier de bakena verzet worden Nu het faillisaement lu plaats vau een afgroud van schande een aacgeaame vluohthaveu begint te Igkeu kau bet uoodig tijp ide bmtqkWaa ad dh Ci aaa veiaig te temperen Echter verwacht de X Ct van de meest doortastende wetaverbelering geen beduideod heil Zj hoopt daarom dat uil de fluanoieele rampen vau dit jaar eeu les lal worden getrokken dat de gelegeoheden om betpaanl gebien veilig te bdeggen onetca worden uitgebreid Ooa putiaaüer a aubaakwetaai is te weinig ontwikkeld om looals noodig tou zgu overal ea ten allM tijde gelegenheid te pvea om de spaarptaningea vaa dea aubennddelde u zgo echoot op Ie Bsmen Het wardt das tgd om eindelgk op het voetspoor vaa nogaaoag aÜe landen van Europa de Nedcrbindaohe rgu m poettpaarbank uit bet papier ia de werkelgkheid te bningen De minister Tak heeft bet wetaontwerp ingediend De Tweede Kamer heeft er nog aieta aan gedaan Moge vau het vleugje dat de miuisteriëele crisis welke paa afgeloopen is van de eerstvolgende scheidt even gebruik gemaakt worden om iets tol eland te brengen dat voor duizenden eeu weldaad ton tijn dat de welvaart vau ons land tou verhoogen eu waarvan de dringende noodzakelijkheid door ieder iiniuiilwl sehandaol op nieuw aangetoond wordt Als een ataaltje van wat het Maleiiah opdaoaiBucbtering vau een dronken man vermag vermeldt het leid M bet volgrnde Op zeker dorp niet ver vaa Leiden waa het voor de lieve jeagd vacantia Se atraat verving de schoolbank Op de schoolbank waa het rualig eu stil op de straat dea te levendiger Hetvollge genoot naar hartelust en greep elke gelegenheid aan on liob daar schadeloos Ie stellen voor al het harde dat de achoolbauk aankleeft Op tekercn dag nu dat de hoop dea vaderlandt weer aan t phiitiereB wat versohgnt er o vreugd uit eea uaIwrige gemeente een droaken man Zg oou£s aeert hem en maakt het hem vrg laatig Weldra klinkt Heye a liedjet vReëhtop vaa Igf mhtM rao tiei Dat ia eeti lataud naar aif n behagen Deta woorden sohgueu op den jeneverbroer eene cleotriesehe werking uit Ie oefeaeu want eeasUapt werpt h j tgo palye vau zich en tal er met tgn stevigen knuppel op inslaan Daar dit tooneeltje in de nabghetd vaa de woning vau deu burgemeester voor alt is deze weldn waar hg weien moet en plaatst zich voor den Baochuatrieod Deae geeft ua aaut overkropt gemoed lucht ia aene reeka Maleisehe wourdeu waarop de barfyemeeater kern ook ia t Mideiaoh teu dienate staat Als mrd hg door eea vreemde mtsht aangegrepen kgkt oujs vriend verbaaad op en weet niet hoe hg t heeft uu bg ook ia t Maleisch lotgctproken woidt s Mans roede wm oor en weldra bigkt het dat er een ou Indisch kapitein tegenover een oud Indisch soldaat staat die mteveer gelgkigdig gedieud hebbeu Supérieur eu inférieur gaven elkaar d baad en Itaslig vervolgde de buttta lijn weg Be laudbonwen in Drenthe klaagden in dea laataten tgd zeer over de Amsierdamscbe vailnis die tg vooroafueiyk ala mest gebruiken Het hoofdbestnar sa het gen tot bev vau den landbouw in Drenthe beeft die klachten aaa de burg en weth van Am tentam overgebraebt en ontving daarop het bericht dat het dikwgia voorkwam dat iralccht Amaterdamaoh vttituis voor goed Haagsch vuiluia werd verkocht es dat het dut ook wel kon voorkomen dat skcht Haagsch uil voor goed Amsterdumsoh werd ge leleo Burgemeester eu Wethouders taa Amstcr btia leiden tioh dat zoodra de Dreuttche landboaw koB besluiten met hem in onderhandeling te treden en den Amslerdamtcheu mest rechtstreeks vau kea kocht de aanleiding der gereten kUchten tou verdwgneu Nu zal Woeusdag 10 Sept iu t hotel lUipert te Ataen onder vooraitting vim het hoofdbettunr van het genootwhap Ier bevordering vau dea landboBW in Drepthe eeu vergmliring plaats kehkea mat den direoteur vaa da etnlsreiuigiug Ie Aauterdam om te spreken over de alecbte qualiteit a het Amsterdamaidw atraatvuil woarby ook afnemers van atraatvuil on audere belangstellenden aanwezig zullen tgn Dal de Amsterdammers zelf het beste uit hun uil haleu bleek oalaugs toen de bladea mede deelden dat door de stadsreiniging uit het bgeenveraimelde gehaald wareu acht zilveren vorken achttien lepels een gouden oorbel au eeu medaillou met portret U t groot yleia voor kei miuislcrie van oorlog te Koaataatioopel biadt tegenwoordig dagelgka eeu schonwspel aan dat aan bet ougelooflgke flenst Reedt lochtens vroeg zegt eeu oorrespoudeat der Kölnieeke Zeiluiig zijn daar honderden vrouwen en kinderen byeen grootendeela weduwen of echtgenooten eu kroost vaa officieren soldaten eu militaire geneesheeren die bidden en smeeken roepen eu tobreauwea om brood geld aa uitbetaUag vaa aohteiatallige toldg De militaire macht ziet met Oostersobe kalmte dagelg ks dit schouwspel aan eu alleen de laatste vonk van discipline die er nog in haai arerblcef weerhm haar zich bg de klagende mtiógtt aan te tluitea De ambtenaren die het gebouw binnengaan halen de schouders op met de verklaring dat ook zg tevergeefa op bun honorarium waahten Zdodra de schitterende equipage van Osmanpacha verachgut weergalmt de lucht van vloeken en verwenschingen en dringt de menigte om zgu rgtaig om het voortgaan Ie beletten Doch terwgl eeaige manschappen ruim baau maken blgft de eenmaal door het volk geliefkoosde maar thans gehate leeaw vaa Plearpa oabeweegigk zitten en de vreetelgkste smaadwoorden en verwenaehingen kunneu ham iu zgn kalmte niet storen Dagelgks herhaiilt tiob bstasUde aekoawapel maar aan de pers is door den maobtigea goaateliog het stiltwggen opgelegd ea voor dea taltan blgft dit allea verborgen Intuasohen boni t Otnua pacha paleizea en stapelt rgkdommea op terwijl de aoldaat honger Igdt en Jiet legar verloont Hse ii het mogelgk dat eeu rgk waarin ulke dingen kannen voorvallen nog staande kan blyveo I Hat Jmml OMW VanMMt de lotgevallea van eea FtaUehman ïmett Gnuidier uit Bordeaux die bg ds Eagelache troepen in Zuid Afrika diende in haadan der Zulus viel doeh nit zgu gevangentchaa wiat te ontkomeni Hj wat eenl geheel ontkleed aan eea paal gebonden waar hg over dag de bnndeudtte tonneUtte eif dat nachts de ngpendste koude n att reidaMi itr h j s morgens atokalagea kjte oni au tgn nrttpls ledeamlan wat otatapanning te geven Eigdelgk werd hg naar de kraal vanCetewayo geaooden Naeea v rmoeienden tosht van 70 mglen kwp h $ daar aan en had allerlei miahandelingea te iefduten in de oogenblikken dat me beraadalaagtle ovgr de ljie waarop bg ter doc jpbrasht tou worden Koning Cetewajro beval dat hg te iiygebi pht ioh aiprdea aai de plaats waar hg gevangen genomen waa en dat men hem daar ia atakken tou bouwsa De twee Zulnt die hem moeatea wegbrengen waren echter zorgelooa genoq om gednraide de reia hun wapenen op een ratlplaatt af ta leggen Gnadier iat toen een der Zula t met dient eigen ataegiai tè doorsteken en joeg den aodere op de rlnoht Hg verborg zich toen totdat de nacht viel en bereikte behaoden doch uitgeput het Engelsche kamp In eea der Pargsohe bltijea wordt ondrgedeeld dat van de 194 44 1 stukstiaohtvee runderen schapen eu vaifcena door de Aouxikaaosabe fbjtken iu 187S levend aaaf iE r p TOftoodea iMal spitttdlk daarvoor iogeriohte booten 10 667 onderweg eu 1210 in de haveaa van bestemming gestorven igu De reobtbaak te Douai heeft dezer dagen in een teer ourieoae taak uitspraak moeten doen De heer Krémy sn mw Demory betwisten elkander bet betit van e hand De een uoeÉde hem torn da audere Bnllvit De advocaten van beide partgen kwameu bg gebreken au oldoeude bewgaea voor het eigcudomsrt t Voor de balie overeen dat een proef voor arbilere te houden beslissen too Plaataan uur terdto bepaald E n talrgke volksmenigte waa op de beeu Een der arbiten pUatste tioh ouder den wiud en hield deu houd vost Daarna werden op 30 meter afstand voor hem uit ter rechterzijde de heer Frémy ter liuker inw Demorjr geplaatst met den last om op eeu teekea tegelgk de eea Tom de andere BrUlmtl Ie roepen terwgl de arbiter hem losliet De eerste maal snelde de hond naar mw Demory Nu moeat tg voor een tweede proef vau plaats verwiastlen met hare tegenpartg Ditmaal liep de hond uaar den heer Krény De derde proef tou volgens de overeeukomsi als betlitsende worden aangemerkt De hond kwam weder op het roepen TomI naar dea heer Frémy loopen De rechtbank vereeiiigde zich biermede en kende hem het eigeudomsreoht toe De gemeenteraad vau Pargs heeft zgn ncealer gevonden Hg verauderi alleen de namen van strateu en pleinen maar Italië heeft een Raad die de atad zelve verduopt Korten tgd na deu aanslag op s Kontnga leven duor Paaaauante heeft Salvia tgn geboortestad de regeeriug gevraagd om geh l van naam te mogen verandertn De llaliaaHicie Slaale Couraiil bevat thsnt het koninkigk besluit waurbg haar verguud wordt zich voortaan Suvoia Luoania te noemen Laatste BericlitMi Petersburgr S Sept stormen in den Fiusohen teeboeiem hebbuu de Newt builangewooo opgedreven loodat hel water in de sladskauuleu buiten tgne oevers getreden is ru de vooraleden mei overstrooming bedreigd wordeu Parijs 5 Sept Het beriebl der Aeaa Freie Preue dat du regeering besloten heeft af te tien van artikel 7 vau het wetaontwcrp Ferry mist allen grond Burg rliike Stand GEBOBEN 8 S l Pi l r ouden J de Jong n M vaa dea Ber c Agalb M K U aa atim K tas Kb a ea CG Veecitri i Jubanui AllierU oaden J Mill tu T Oikam Jfcrrinja oaikn 8 Mtijer eo P I via der T Tregu CWnelii Joliaitei ouden f üekller eo W I Brouwen 6 HenJncui oudere i UuiieUikliuiHu eaA Nobel OVEBLEOEN 3 Sept P veu B jk 19 d r A vaa Ettioger 7 m S A Elok 8 ai A de Brula haierr vaa l via Zul l o 7 C d H d V004S w P T Aieudf huixr too f L licanii 4 j KM vaa dea Broek 2 u fleden overleed mgne geliefde Ilohtgenoote ADUIANE dk UBOUM in ouderdom vfD inim 37 jaar h TAW ZUTMÏÉ Goada 5 September 1879 Heden overleed ons geliefd kindje nim 3 weken oud tei G N DB V00U3 J H C DB VOOÜS r Goada 5 September 1879 Gtti n Voor de vele blaken ypo belangatelling ons zoo Ton hier als elders betoond er gelegenheid onier Vgftigjarige Behtvereei ging betuigen wjj ook namens onze kindemi behuwd huwden kleinkindeien onzen hartelgken daak e L SCHCIILENBDBO B SCHÜir NBÜBGGouda 7 Bepteinber 1870 Sm S Voor 4 rde lenrgaan na daelaeiaiil ons beto Hi bg het overlgden van ouze liefde Moeder en Behnwdmoader MABIJl BUKAABT adaare L££IdO£Rr ra VBI£S betaigea 1 oown hartel kea dank uit aUtr naam J VBIBS Gouda 6 Sept 1879 Allen die iets te VORDEREN hebben Tan of VÜBSCHULDIOD zgn aan dhaairtenieliap Taa wglen mej LENA WOOT T d we Tan den heer A JONKER te Gouda gdierea daaiTan vóór den 20c dezer maand September opgaaf of betaling e doen aan den heei K JONKER Turfsiagel P 119 aldaar Allen die iets te VORDEREN hebben Tan ü J N 8GHELTEMA worden Teraocji blUSfiJL 14 dagen hunne rekeningen lu te leTeran aan zjjn adres Gouwe C 103 De EICUÏÏLDËISCÏÏËBS T a den Heer H J TAN DKR BEM alhier wordw Tersocht Imaaa rekeningen SPOEDIG te bezorgen l g Mr J FOBTÜIJN DBOOGLEBVER J E KISBIBT lARKTelifllBA maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN pAOELlJKS eopend is Tan 9 4 uur tot hét VEKVAAIJÜIQEN vap Saloii Kabinet Albumo en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VBRGROOTLNGEN naar de laatste vindmg