Goudsche Courant, zondag 7 september 1879

De Coiuntissaria des Konin s in ds provincie Vtreclit brengt ter Icennis vou belunghebben Jen d t naar aanleiding van noodzakelgke herstellingen aan de sluis m den Doorslag omier dPM HcM éj tea ê Bepiember annstnande ran des morgens acht tot des avonds zeven nnr geen schepen door die sluis zallen worden gelaten en dut op den O eu lOdaaruanvolgenJe door de scheepvaart nog eenig oponthoud bg die slais kan worden nidervonden Utree U den 3 September 1879 De Commissaris des Konings Toortroemd ¥ A DOORN Me NOVEMBER woidt ne 1879 Woensdag 10 September N 2346 GOUDSCHE COUBAWT Nienws en AdverteDticby voor Gouda en öinsireken GKVRAAÖÖ roor de KINDERBEWAAR PLAATÖ op de Nieuwe haven lofermatien te bekomen aan bet Bureau van Mfee Courant VÉAAOT eeae NOODHULP en tegen 1 November a eene MEIP ALLEEN loon naat bekwaamheid In ALLE PLAATSEN waar eene ontwikkelde klasse woont worden gezocht waarvoor ook dames die reel kennissen hebben in aanmerking kunnen komen vooi eene NETTE ZAAIT welke bg zeer weinig risico Tele winsten belooft af te werpen Adres franco Letter Z aan de Boekhandelaars HOEKSTRA dr IÏRÜIJNE te Arnhem Mevrouw KR00j5f VAN Hokven Crabethstraat verliuigt sis Meid alleen EENE NETTE ZINDELIJKE DIEi STBODE P Q niet beneden de 25 jaar Adres in persoon s avonds van 7 9 uur Te HUUR Ben klein BOVENHUIS met vrjjen opgang een flinke E LDE zeer geschikt voor een eenige Dame op een dér beste standen met rroljjk uitzicht Te bevragen bg den uitgever dezer Courant onder No 320 Dadelijk te flüUB voor een KLEIN GEZIN tegen billflken prgr een in 1878 nieaw gebouwd Benedenhtiis Mejuffrouw BEGEER Wsdstraat f erlangt met NOVEMBER eene DIENSTBODE Br wordt voor eiken ZATERDAG een WEÏlKSTEa G£VlUAaD 4 at Godsd adres Bureau dezer CoUFUi OF mm m mm BRBBASCHB TAFEL en ONTBUTKOEK van M BALLINTUN Uepqt Lange Titndeweg D 917 met vele gemakken dezer Courant AAKBËi T£Dli G De SCHÜTTERSRAAD der D D SCHUTTERIJ te Gouda zal ond r nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 22 SEPTEMBER 1879 des namiddags ten half een nre in het openbaar bfl inschrgving AANBESTEDEN de LEVERING van 30 SCHüTÏERSJAHSENen 35 SCHÜTl ERSBROEKEN 30 bCHACOTS 60 paren StlHÜüDBRBEDEKKINGEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 15 SEPTEMBER tot ZATERDAG 20 SEPTEMBER 879 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bij den concierge in het gebouw Arti Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetteu op i n dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure oé Xt n worden ingeleverd BE WpLOPSTAND met TOON fiii SiooP Adres Keizerstraat K 406 I epol yaii THfcfe Vn HKT MagaZHN Vl V M Kavenstt ay Zoirciï GORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in TWzeg lde pikjeivan t t vermelding v n Nomnier en Prgs vowïien van nevenstaand Mefk volgens de Wet gedeponeerd é K ng an geëerde orders nbevd aae j bREEBAART LZ Botermarkt te Gouda J mm mim m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N l M PEETERS Jz te Qouda Blzonder wordt aanbevolen de gereputeerde ORDEAUXWIJN v n f 2i per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflegschei kwart en halt ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonde Alles wordt franko t huis geleverd DE ORIGINEELE Naaimachines zijn onpvertroffen in SoMteit Dengdelijkheid eu Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zg worden zonder prgsverhooging tegen wekelijkscfae afbetalingen ran f afgeleTerd om zoodoende ook den meest onbemiddelden in staat te stellen zich een der beate TOor zgn onderbond dienstige Machines aan te schaffen Te aOTÜTERDAM zgn deze Machines uUtHuUénd vèijc baar in het Hoofd Dépöt 90or Rotterdam en Onutreken 346 JU OOGSTRA AT 3 4 6 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR t Gmiia zal in het begin van de maand OCTOBER 1879 AANBESTEDEN de levering eu uitdeeling van f m 100 000 stuks GOEDE BAGGERTURP voor den aanstaande winter De UITDHELING daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere coadj a liggen van af Maandag 8 tot en met 5 Rterdag 20 September e k dagelgks in de Hrmkamer ter lezing Hkt Bvugürlijk Autbestuur De Secrttarü De Voorzitter W POST DROST j jk ROMEIJN De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Nederlandscfa en Wnrtemj bergschen THEE HANDEL van p u troussi lot zöo Adre aan het Bureau flofleveraóciers van de Hoven van Nederland en urtemberc te Rotterdavi steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v D SANDEN Botermarkt De ondergeteekeude biedt zich weder dit jaar heleefdelflk aan tot de geheele UITROiiliNCl van WANDGEDIERIE in alle Woninge n eu Slaapkamers zonder het Behang Hout of Vrarw te beschadigen Vaa de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zjjn terwjj yoor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zjjn Geene betali ig behoeft te geschieden TOor en nlleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwjjl eene garantie van 3 jaien wordt verzekerd Adres J db JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda In bjjzondere g evallen ka n men zich abonpeeren 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 Good Deuk van A Bbiskma KQEPOEIHEirTIïrG BUBQÏlfl TËK en WËTH0UDËB8 vsu Gouda breagen iet algeueene kennis dat geregeld eiken Vrqdag ten 8V uur in het Oastbuis gelegenheid sal bot MB on lioh kmleloot ta doeu inenten en berioeBten Onda den 8n September 1879 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BBOÜWEK TiSoormo UK ÏNKOStSTEN E UITGAVEN va m ÖEMKENTE GOUDA voordien dienst van 1880 Bevolking 17465 zielen INKOMSTEN TOWK Hoofilst I Ontvangsten wegens vroegere diensten 1 Batig slot der laatst vastgestelde rekening voor zooverre daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 30989 66 Totaal van het Ie Hoofdsj 3Q989 66 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en beffingen Afd I Opc op s Hgks belast 40 Opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen 9244 tSOpe opdBlflSJttsoiHdertièla8 ting op de ongeb eigendommen 349 4 60 Opc op de hoofdsom derbelasting op het personeel 22265 72 Totaal de r Ie Afd 31858 72 Afd IL Aand in s rgks belast Vs gedtielten van de opbrengst der Rijksbelasting op het personeel in hoofdsom en opcent en 35625 31 Aid HL Plaats dir belast 6 Plaats dir belasting 34000 Idem hg suppletoir kohier Z Afd IV Heffingen voor het gebmik van openb plaatsen wegen werken en inrichtingen Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden 62000 Opbr der wik weeg meet en kenrloonen 2100 9 Opbr V banken of standplaatsen in hallen op markten en dergelgke openbare plaatsen 4900 10 Opbrengst wegens de begraafplaatsen j Rechtop en inkomsten 1800 b Verk of hnnrv graven 100 1900 IL Leges en voordeden der Ge meenteSecretarie en van den BnrgMlgken Stand 800 Opbrengst van schoolgeld van de Itfttgnsche sohool hooger ond 600 Opbrengst van schoolgeld middelbaar onderwijs 264 U Opbrengst van schoolgeld lager ooderwjs 13277 Opbrengst van schoolgeld bewaarschool 192 Opbrengst van schoolgeld muziekschool 1659 Totaal der 4e Afd 87192 Afd V Andere belastingen enheffincen iiiet begrroen onder eene oer vier voorg Mcleelingen Belasting op de hoijïden 1600 17 Totaal der Se AfdeeUng 1600 b 87192 34000 I 35625 31 31858 72 Totaal van het Hoofdst 190376J uirraEKSBL urr m memoeie van TOELICHTING Indien het tegendeel Btet is vermeld tqn de posten tot hetKlfdé bedrag ah in het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTEN 1 Het batig dot der ralening van 1878 bedraagt 85489 66 van welk bedrag krachtens raodabeslnit rau 38 Febraari jl goedgebtnrd door Gedepntrerde alaten van Zll d Kollaiid den 11 Maart d a v op derfdienst van 187 ia overgesobreven eedl som van 4BOO Zoodat voor dezen post wt t vooigedrsgan ƒ 30989 66 zijnde ƒ 7 934 54 meer dkB op do begrooting van het loopende dienstjaar is a tgetrokken 8 Od opbrengst ia ƒ 4Ï 7 hooger geraamd dan bij de vorige begrpotiug grond dat de hoofdsom der belaatiug volgeua het i r van 1879 bedraagt 4 De opbrengst ia veiÉündenl met ƒ 182 17 aangaven de hoofdsom d l elasting volgens de tahieren over bet dienagaar 1878 7S ƒ S7109 BS bedraagt De post is verminderd met ƒ 191 01 in verbandmet het bedrag der hoofdsom en der rijks opcenten hetwelk volgens da kohieren over bet dienstjaar 1878 79 beloopt ƒ 44531 63 Onveranderd voorgedragen Al heeft in het vorige jaar de opbrengst de raming overtroffen zoo kan een strenge inter oorzaak zijn dat op dezen post minder wordt ontvangen terwijl ook in den laststen t d verminderde scbeepvaartbcweging langa dete gemeente eene mindere ontvangst doet vermoeden dan liJ in de vorige jaren heeft bedragen Onder dezen post orden verant oonl o het tolgeld aan de Haastrechtiche brug waarvan dejieffing ia toegesCsan bij Koninklijk besluit van den 18 Deo 18 6 No El De opbrengst wordt geraamd op ƒ 3900 tü 1878 werd ontv ƒ 4239 78 b het doorvanrgeld aan het Moqrdreohlache Verlaat aarvan het tariefis goedgekeurd b Koninklijk besluitvan 31 Deo 18B6 No 65 en hetwelk wordt geraamd op iOO In 18T8 beliep de ostv ƒ 618 06 c de belasting op de Vaart door de geraeenie waarvan de htfBng tot den 31 Deo 1894 is toegestaan by Koninklijk besluit van den lOn Deo 1876 No 28 57000 In 1878 bracht zü op ƒ 62804 96 d bet veergeld voor het overzetten met een pontje over de TurfsingeU gracht waarvan de hefSug tot en met den 31 Deo 1879 is goedgekeurd bij Zyncr Majesteits besluit van den 21 Dtoember 1874 No 17 en waarvan het bsdrag wordt geraamd op 600 In 187 § yi de opbrengst ƒ 687 42 ƒ 62000 Het veorgedragcn bedrag is met ƒ 400 verhoogd op groiid dat de ontvangst in 1878 ƒ 2126 05 bedroeg De opbrengst sf 600 hooger geraamd dan bij de vorige begrooting In 1878 werd daarvoor ƒ 4945 76 otilvangen De beffing Van schoolgeld bedraagt i voor iederen leerling en a ineer meerdere leerlingen uit ééa geiin de obool betóeken voor ieder ï Het daarvoor uitgetrokkan bedrag i verminderd me 44 in verband met het getal betalende leeilingen zijnde 80 a ƒ 8 en 12 4 2 In 1878 bedroeg de ontvangat 264 78 De opbrengst is verhoogd met 22 7 voornamelijk op grond van het verhoogd sohodlgeld Tot grondslag vtn de raming ia gnomen het etsl schoolgaande kiodfren op den In Juli 1879 Op de TuMcbeujohool 340 leerlingen a 4 80 ƒ 1 S Op de Ie Burgerschool voor jongens 95 leerlingen a ƒ lè 1710 69 15 1035 7 9 1 948 S89S Op de 2e Burgeraohool voOI jongens 35 leerllujreli S ffC BO 18 40 720 2470 Op de Ie Burgerschool voor meines qB leetlingen l ƒ 18 ƒ 1170 BS 18 930 86 HU 12 1032 Op de 2e Bnrgerschool voor meisjes 43 leerlingen a ƒ 40 ƒ 1720 21 30 636 I 2350 11 1 I l Te nsn ƒ 13277 In 1878 bedroeg de opbrefagst ƒ 9976 De opbrengst is verhoogd met ƒ i9 20j H t getal Ifinderen waarvoor schoolgeld wordt betadd Mnlt geraamd op 40 a ƒ 4 80 s jaars Ia M78 de opbrengst f JL QJÜ 16 De opbrengst is verminderd roet ƒ W j net aantdMeerlingen voor de langklasten is toegenomen terwijl dat voor de lang en inatrumentale klassea is verminderd De Mozieksohool wordt door 18 leerlingen hssooht Daarvan belalen er 1 127 a ƒ 6 ƒ 3ï m w IsT 16 10 160 7 12 84 20 780 ƒ 1669 In 1878 werd aan schoolgeld ontvangen ƒ 1832 25 17 De opbrengst wordt ƒ 100 biger geraamd dan in het vorige jaar In 1878 bedroeg de ontvangst ƒ 1562 60 BÜITENI AND Boltciilandscli Overzlckt Per telegraaf is eene ernstige tijding gekomea nit Afghanistan Te Kaboel is een oproer nitgebarsten het volk en het leger hebben den Eugelsoheo gezant en den Emir zelven belegerd het huis waarin de gessut zich verdedigde werd in brand gestoken en toen het telegram verzonden werd was nog niet bekend of hg in de vlammen was omgekomen of niet In een later bericht worJt medegedeeld dat Sir Gavagnari de gezant te Kaboel zijn secretaris de dokter een luitenant en 67 soldaten door Afghanen zijn gedood na een wanhopigeu tegenstand te hebben geboden Van alle zijden concentreerde men de troepen en zond se naar Afghanistan en de hernieuwing vnn den oorlog tegen de krijgshafiige Stammen die Afghanistan bevolken is zoo goed ids zeker De Emir schreef den 4 opiiienw verklarende dat hij in groote benauwdheid was nn zi lf belegerd werd De gouverteur generanl viya Indië lord Lytton en generaal lloberls zi u onnfiddellyk zelve naar het Noorden gelrokken ora het opperbevel der firitsohe troepen op zich te nemen Groote ontsteltenis heerscbt in Londen door dit noodlottig bericht De Fransohe minister van oorlog generaal Oresfey is onophoudelijk ii tu hel werk Hg woont de 0 I 1