Goudsche Courant, woensdag 10 september 1879

jaar o riiiii cn liirt bij ituoli i eeu iuspccticreia begonnen limga de noordetyke en oostelijke grenzen viin Frnukrgk liet ia geen gewone inspectiereis muar een butuitgeirone oiu te zien hoever de ui uwe restingwerkeu gereed ujn greneveelingen voldoende gewapend t ii van alU a voorzïf n zijn Sinds tes jaar is ilosr de genie nanlioudend gewerkt aan die vesliügen De minister maakt bgua geen gebruik vuu den spoorweg maar gaat in rytuig of te pa ml met een weteosohappelyken staf langs Keiins Laon Kgssel Valenciennes Verdun Toul Nanoy Kpinal Belfort Besanfou en Langna De reis vfig oadenoek tal eeo maand durea In Duitschland heeft de ualiouaal liberale part faanr beroep op de kiezers ten laatste openbaar gemaakt liet draagt in de eerste pUats onderteekeuingeu van de beereu on Furokenbeok Blokert en Fr Kopp derhalve onvoorwaurdelgke en krachtige vooralanders der beginselen van vrgeu handel die behooren tot den zoogenaamden linkervleugel der nationaal liberale party Verder vindt men de onderteekeningen vau de heeren Borohers von Bernuth en Miquel voorstanders der beginselen van vrgeu handel behoorcnde tot den zoogeiiaamden rechtervleugel van de genoemde parlij Hieruit blgkl dat de pogingen aangewend om een verdere tweespalt tussoheu de leden der natio naalliberale partij aangaande eooiioinitche vragen te doen ontstaan het doel niet hebben bereikt De ware oorzaak van die pogingen was om verdeeldheid in de partg te zaaien en aan te vnreii ter bevordering van de reaoliunnaire plannen op het gebied van kerk en school binnenlandtch beheer en belasting der olerioalen die de aaustokerj waren ran dew pogingen tot stichting van verdeeldheid Men moet in de uhramantaneu prgzen rustelooze werkzaamheid voor de verwezenlijking van hun beginselen De Pruisische rrgeerlng geraakt daardoor in niet geringe verlegenheid de verandering in het ministerie van ceredienst heeft bg de clerlcalen de hoop opgewekt dat de reactie op het gebied van kerk en school ia aantocht is nn wordt het gzer gesmeed terwgl het heet is een adreasenstorra is in aantocht en tevens blgkt dat de ultramontanen niets geleerd hebben en hun eischen geheel dezelfde tgn gebleven Men zief dit o a duidelgk aan een bezwaarschrift van de Eoomsche geestelijkheid VOO de diocese van Faderborn aan den nieuwen minister van eeredienst Puttkammer ten opzichte van het onderwgs De adressanten verlangen dat de aiiuister de bestaande hinderpalen zal wegnemen die de kerk bg het geven èu lelden van het godadienatonderwijs in den weg staan Uit de toelichting blqkt echter dat de heeren niet alleen het godsdienstonderwgs op het oog heb ieii maar aanspraak maken op de leiding van het geheele onderwgs en el op grond van het goddelijk recht der Kerk De Beiersoke landdag is tegen 29 September byeengeroepen De vdortrcffelgke gevolgen van lord Beacouslield s staatktittde tot handhaving en versterking van Tarkge worden oagelgks meer en meer zichtbaar Du correspondent van de KolHWcke Zeiting te Koiistanliuopel deelt mede dat dagelijks van s morgens vroeg tot s avonds laat e zalen en gangen van het ministerie van oorlog en het plein er voor opgepropt vol zgn met vrouwen eo kinderen van officieren en soldaten die qpi brood smeeken en verlangen dat men hun iets geeft van rat hun mannen toekomt De ambtenaren geven in het geheel geen antwoord doch ala ze te erg worden lastig gevallen zeggen ze wat kunnen wij er aan doen we ontvangen zelven niets wendt n tot den minister Wanneer het vergulde rgtuig van den minister Osmanpaoha aankomt en langzaam door de menigte dringt om den minister aan het seraskeriaat te brengen dan gilt het volk hoifd I ellendeling I dief I we sterven van hongbr en gg bouwt paleizen geef ons brood I De vrouwen dringen om het rgtuig van den leeuw vau Plewna de koetsier moet van den bok en neemt de paarden bg de teugels om ongelukken te voorkomen en stap voor stap nadert het rgtnig dus het ministerie te midden van een menigte die buiten zich zelve is van woede die vloekt en met sleenen werpt Zander rechts of links te zien of iets te zeggen itapt Osman pacha ten laatste het ministerie biuueu Dit tooneel schrgft de correspondent kan men dagelgks zien siiiils het begin van de Rama n wanneer de Mohammedanen feest vieren Welk een onderwerp voor een historieschilder biedt de figuur aan van den zwggenden onverbiddelijken held van Plewna Ie midden der woedende menigte van Koostantiuopel In de algemeene verwarring blgft Egypte zgne rol spelen De khedive heeft de heeren Baring en de Blignières benoemd tot dontroleura generaal van de financiën Ug vqUoet dus aan de eischeu van Frankrgk en Engeland zgne patroons Wat lezen wij uu echter in eene eorrespondentie ilit Cairo aan het Jounal ifn Dfiiatt gericht Duur heet het vUg zult verwonderd zgn te hooren dat de khedive die zgn troon dankt aan Frankrgk en Engeland geen vertrouwder raadsleden heeft dan de oonsuls van Rusland en Italië Deze laatste heeft in de omwenteling waardoor het Europeeschc ministerie viel eene belangrgke rol gespeeld en hij heeft bij den nieuwen kbedive nog greater invlotd dan kg bg Ismail bad Italie s streven is om zich een overwegenden invloed in Egypte te verschaffen en Ismail die te Napels vertoeft eu buitengewone talenten bezii voor intriges van allerlei aard doet al wat in cga vermogen is om dit streven aan te kweeken en dient ala tnaaabenpersoou tusschen de Italiaansche regeeriug en zgn Zoon Engeland en Frankrgk mogen oppassen Mogelgk was Kuropeeaehe tusschenkomst in Egypte eene fout thans echter is zq eene noodwendigheid geworden Als die interventie niet rechtstreeks plaats heeft door Engeland en Frankrijk zelf zal ze ouder de hand worden uitgeoefend door Rusland en Italië Bovendien bemoeien ook de Vereenigde Staten zich met de controle over Egypte Het is lijd om aan deze intriges een einde te maken Als Tgrkge zal verdwenen zijn van de kaart van Europa ligt daar aan de monden van den Ngl een nieuwe twistappel zorgvuldig gekweekt door eene diplomatie wier belang het is niet buiten emplooi te komen In Weenen heeft het een ongunstigen indruk op de beura gemaakt toen otBcirel bekend werd dat 8 September 6000 man Oostenrijksche troepen NoviB iiar zouden biunenrukken De oogstbericbten welke bg het Ilaliaansohe nünisterie van landbouw zgn ingekomen en tol 1 dezer loopen blgven ongunstig luiden Niet alleen het onguuslige weder heeft doürtoe bggedragen maar in sommige streken heeft men ook buitengewonen last van het veldgedierte De Ikiie meldt dat in dit j iar in de provincie Foggin ulk een ontzettend lututal ratten aanwezig is dat het te velde staande bijna geheel is vernield De eigenaars en pachters die het meeet hebben geleden hebben zich lot den bctrokksn minister om hulp gewend De deswege ingediende verzoekachriften door de gemeentebesturen ondersteund en door den prefect aanbevolen zijn door den minisier in overweging genomen Hg heeft de aandacht van zgn ambtgenoot voor linanciea gevestigd op de ramp welke de provincie getrofien heeft en hem uitgenoodigd om de heffing der grondbelasting en van de belastingen die het moest op de lagere volksklasse drukken te slaken Men hoopt dat de regeering maatregelen zA nemen om den ongefeikkigen te hilp te komen BINJNTENLAND GOUDA 9 September 1879 Door de Frovineiale Siatotf van Zuid Holland is heden tot Lid van Gedeputeerde Staten verkozen de heer Mr G J Goekoop met 63 van de 74 stemmen Bg den gis eren plaat gehad hebbende Schietwedstrgd op vr je baan werd de Ie prgs behaald door den heer J IJpelaw Jzn met S3 punten en de 2e prgs door den heer P Engelbregt met 32 punten beide leden van het Scherpschutters Korps iiBurgerplicU s De SlaalteturaHl bevat het programma voor de opening van de vergadering dtsr Siateu Generaal op Maandag 16 September fl i Bg koninklijk besluit van 7 dezer is mr J A G baron de Vos van Steenwgk lid van de Eerste Kamer der Staten Generaai benoemd tot voorzitter dier Kamer voor de zitting die lal oanvAugen op 16 dezer Naar men verneemt heeft de Rekenkamer haar beweren dat de benoemiag der ministers onwettig zou zijn teruggenomen JV R Cl In de gisteren gehouden zitting van den Hoogen Raad nam de adv gen mr Van Maanen conclusie in de zaak van den proc gen bg het Hof te s Gravenhage tegen een arrest waarbij A de V c e te Lekkerkerk werden vrggesproken van de aanklacht van zich te hebben verzet tegen de uitgrai ing van het kerkhof te Lekkerkerk op welke plaats een post en telegroafkantoor zou gebouwd worden Het O M concludeerde jk de Hooge Raad vernietigende zoowel het jrrest vJrhet Hof als het vonnis der Rotterdamsohe reohtbaJ de gereqyireerden zal schuldig verklaren aaiir hetgeen was ten laste gelegd en hen ieder veroordeelen tot eene gevangenisstraf van i maanden en eene geldboete van 8 De uitspraak is bepaald op 6 October Men leest in Semper Vireiu Met den eersten dezer maand zgn te Amsfen en zeker oolc elders de broodprgzen verhoi onzes inziens bestaat daarvoor geen gegronde reden om dit reeds zoo spoedig te doen te minder nog als men in aanmerking neemt de veel te dure broodprgzen door de verbruikers gedurende de laatste achlliec maanden betaald Uit de gevangenis te Zierikzee werd Vrydag ontslagen een om sohulden geggzelde die daar van 12 Ooi 1877 dus bgna twee jaren had vertoefd en voor wiens onderhoud gedurende dien tijd 906 40 ia betaald Omtrent de hoofdsom koeten en onderhoud isdoor hem met den schuldeischer een ooooord ge sloten Zonder dut zou deze hem vgf volle jaren ingijzeling hebben kunnen houden en dat in t jaaronzes Heeren 1879 I I Midd Ct Door Directeuren van de Vereenigiog voor H ger Onderwgs op Gereformeerden grondslag zgn aan de eerlang op te richten aohool met ingang van I November e k nu reeds benoemd tot gewone hoogleeraren de heeren Dr A Kuyper Em piedikant en oud lid van de Tweede Kamer der SlatenGeneraal ett Dr F L Rutgers predikant te Amsterdam Aan deze hoogleeraren is opgedragen de caUegien van Directeuren en Curatoren het eerste jaar als advueurt ter zijde te staan voor het in gereedheid brengen van de statuten der school der grondslagen waarop bet onderwijs zal rusten instruotiën enz Zoo spoedig mogelgk zal tot de benoeming der verdere hoogleeraren worden overgegaan Gelijk men weet bestaat het voornemen de sohod D V met September van het volgend jaar ie openen Omtrent de plaats van vestiging zal eerlang een beslissing worden genomen Men verneemt van welingelichte zijde dat deMinister van Binneulandsohe Zaken voornemens isde wet op het lager onderwijs uit te vjcren Dekosten daarvoor zgn echter niet op de Slaatsbegrooting uitgetrokken doch t zg bij de Memorie van Toelichting of in dt MilUoenen speech zal het uitzii t worden geopend dat eene verhoogiug derbrgrooting daartoe later zal worden voorgedragen Het wetsontwerp omtrent de vaste bgdragen vanN Indie wordt door den Minister van Koloniën ingetrokken R tl De heer Koelman heeft thans het kleimodel vun zijn beeld van van der Werff voltooid en het is in pleister afgegoten Het kolassaale beeld anderhalf maal de grootte van het lefen vertoont van der Weilf kloeke en fiere gestalte in een ernstige en waardige houding die Je gedachte goed uitdrukt De kleeding en alle bijzonderheden zg n met groote nauwkeurigheid zeer uitvoerig geboetseerd het geheel is eenvoudig en natuurlgk zonder eenige gemaaktheid De vier grooote bas reliefs zijn reed in brons gegoten bg de firma Eiilhoveu te sGra venhugeu Ook dezen iafereelen uit den noo l eu de Vvrgdiug van Leiden voorstellende zijn zcir fraai Het gansche gedenkteeken van Leiden s ontzet dat in 1830 gereed komt zal dus een waardig kunstwerk worden De Commissie voor dit gedenkteeken heeft met de stedelijke regeering Van Leiden bepaald dat het zal geplaatst worden op de Hoogstraat Speel De kunstngverheidsscbool QuelliniM werd gisteren te Amsterdam geopend D school telt 46 leerlingen waarvan reW drie ti geilegeuheid vun een wedstrgd prijken hubbrii gewoiintn Het onderwijs is opgedragen a in de heeren E Colinet directeur N H Trantwein en B W Wieriuk De referendoris jhr mr Victor de Slu rs die namens den Minister van binnenlandsche zaken de plechtigheid bgwoonde verheugde zich te koiinen raeedeelen dat we thans een Minister von binnenItludsche zaken hebben die bef belang van het leekpnonderwgs inziet Zondag hield de heer F Domela Nieuweuhuis gewezen predikant te s Gravenhagc een tamelgke nilviierige lezing in de socialisten v reeniging te Amsterdam De bekende bezwaren tegen de inrichting der hedendaagsche maalsohappg werden daarin te berde gebracht De spreker trachtte het onvoldoende der pogingen die door phibintropiich vereeni ngen wjorden aangewend om daarin veranderingen Ie brengen aan te toonen eu beloofde de vergadering idle heil van de invoering van het algemeen stemrecht volledige volkssouvereiniteit uitbreiding van gemeente dienstverrichtingen als oprichting van gemeente gas en broodfabrieken melkiurichtiugen brandassurantien hel exploiteeren en vervoermiddelen enz Afschafiing van posten op de begroeting voor eeredimst leger g vuugeniasen enz waren piede z i noodig en bereikbaar Een talrgke voortdurend afwisselende veri gadering hoorde de lezing aan Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het houdü ener discussie nnrrnn door de inmiddels zeer geslonken bijeenkomst attt gebruik werk gemaakt Pe Ned Israëlitische Kerkeraad te Amsterdam ItefI naar aanleiding der bekende oogziekte op de diolen besloten een commissie Ie benoemen om fUt den omvang dier ziekte op de Israëlitische lokolen daar ter stede oen onderzoek in te stellen en tur een crediet van ƒ 1000 ter beschikking te ilellea tot bestrgding van de kosten aan dat onderloek verbonden De oommissie zal zich in aanraking itellen zoowel met het Dagelgksch Bestuur der geneeate als met de geneeskundigen van gemeentevege met bet onderzoek van die aangelegenheid op de openbare seholeB belast Uit Nieuwe Niedorp meldt men Gedurende de eente drie dagen dezer week werd alhier de tweede of ntjiars kerniis gehouden In eene der herbergen werd de danslustige jeugd op minder ttQ ename wijze gestoord in haar genot omdat èn nuzikanten in danien onophondelijk moesten niezen Er was namelgk ongemerkt met volle handen peper gestrooid te midden der vroolgk huppelende schare eo het hiat zioh Degrgpeo dat ten gevolge daarvan bet verbigf in de herberg voor een poos schier onmogelijk was Tegen de vermoedelijke daders nn die onbehoorlijke grap is proces verbaal qpgemaakt Zooals men zich zal herinneren heeft de vorige Uiuisters van Oorlog een besluit genomen tot aanmerkelijke beperking van bet getal wachtposten iu de garnizoenen Wij weten niet of tjuist was Biar w j dachten diwraun toen wg het volgende loen dat men uit Haarlem aan het Bil schreef Men deelt ons mede dat sedert eenige dagen ih alhier iu garnizoen liggende bnssoren zhih des mhis voortdurend schuldig maken aan wanorde khrden waardoor reeds eenigen met de politie in anraking zgn gekomen Daar de militaire wacht leu aan de kazerne zgn ingetrokken ziet men des nachts op verachilleude tgden bussaren in min gf meer beschonken toestand door de stad zwalken tsarvau in den regel het gevolg is dat zij den Inrgers overlast aandoen of straatschenderg plegen Tenchilleude hunner hebben zioh uitgelaten dat er icKeuwoordig veiuig toeziSht in de kazirue wordt éliouden en dat al bevibden zg zich in arrest zg voor geld alle nAjhten mogen uitgaan De zevende al meene vergadering van de Evangelische Alliantie wordt dit jaar in Zwitserland te Bnel gehouden Niet minder dan 1600 leden en fievnardigden zgn egenwoordig ongeveer 20 uit Jniiikrgk 500 uit Duitschland 40U uit Engeland en Amerika en verder verscheiden uit Zwitserland Ousteurgk Italië Spanje en Nederland I e voorzitter de heer Ch Saraain voorzitter van de Zwitscrsche afdeeling heette de aanwezigen wel tom iu Bnzel dat trotsch was op hun tegenwoordighciil inoar bet betreurde htn uiet zoo schitterend Ie kunnen ontvangen als Londen Amsterdam en HewYork dat in vroegere jaren h idden gedaan B j wekte hen op om getuigenis af te leggen van teil Christendom eu tevena te zirgeu dat ook deze itrgndering proetische en blijvende vruchten zou di en De moeiclijkhe len zouden niet gering zijn niit men stond tegenover steeds toenemend ongeloof 1 ouversohilligheid aan de eene tegenover het gezag no Rome s Kerk aan de andere zgde Toch moest en nitt wunhopen die bezwaren Ie zullen overlinneu maar den strgd moedig oaMvnardeii in het vertrouwen op de hulp van den Koning der Koningen De rapporten werden voorgelezen over den toestand nn het Proteslnntisme o n in Nederland door prof wa Oosterzee van Utrecht Uit die rapporten zegt ni verslaggever van den Londenschc Timtu bleek du overal warme strijd gevoerd woriit tussi hen de voorstanders van vrg onderzee eu die t in het kerkelijk gezag en dat de verhouding tusschen Kerk ei Staat zelfs in bet repftblikeiiische Zwitserland tto uaestie van ernstigen aard geworden was Intuuehen worden de groote btgiuselen van godsdienst v ijbeid meer en meer door don Slaat cikund en oriit iu al die landen veel goed gedaan door hen die de begrippen van godsdienst en zedelgkhrid iogang poogden te doen vinden Het VreiiiHer JoVnal bevat het volgende ingezonden stuk onderteekend S Förateinnn De Aroerikaai che gezant te s Huge verklaart ia verscheidene Amerikaonsche binileii dat er bgna mn stoombopt uit Amerika aankomt zander dut kji wordt lastig gevallen met aanvrnj ea betreffende iifcnisaen in Nederland Hg waarschuwt zijne laiid enooten tegen de bedriegerijen van verscheidene senten aldaar te lande die zoOwel in Duitschland di in Amerika door vuksche berichten omtrent tenisseu vele menschen in den strik welen te kun loopen Dat die Nederlondsolie ogenten ook Duitschland handlangers hebben eu reeds laag moeten hebben gcbad eu dat men hier te doen heeft met eene zwendelarg op groote schaal kon ik met de volgende gegevens bevestigen Reeda toen ik van 1861 tot 1866 in functie was sis bibliothecaris der boekverza tneling van de grafelijke familie Stolberg te Wecnigero Je kreeg ik dikwijls aanzoek van boeren en perseiieu uit den geringen burgentand om hen behulpzaam te zgn iu het zoeken naar eene mededeeling in de dagbladen nu eens een doodbericht dan weder een gerechtelyke oproeping op grond waarvan zij meenden aanspraak te kunnen makeu op eene groote erfenis uit Nederlu d naar het soms heette van drie soms ook tot zeven millioeu gulden terwgl er menigmaal geen bepaalde som werd genoemd of de erfenis naar men meende aan de Kaap de Goede Hoop morst worden gezocht Natuurlgk gaf dat alles niets maar toch werden alle waarschuwingen in den wind geslagen Een van die mensohtin was zelfs zóó verblinil dat hij in de volle zekerheid van een gunstigeu uitslag zijne hul niet ver van Wernigeroda in do uabgheid der Hasseroder kerk in brand stak Gedurende de 14 jaren mgner functie als directeur der koninkigke bibliotheek te Dresden heb ik herhaaldelijk datzelfde ondervonden Soms kwam er iemand alleen soms ook kwamen er twee of met elkaar om bewijzen op te sporen voor hunne bloedverwantschap met allerlei fumiliëu Gewooulgk verzochten zg dan inzage Ie mogen nemen vun dezen of genen jaargang der Leiptigtr Zeilung die zij dan dagen achtereen nommer voor nommer nakekau om de gerechtelgke oproeping te vinden waarvau zij hun geluk verwachten Dit Verzoek hetwelk meestal bedeesd en eenigszins geheimziunig werd gedaan kwam zoo dikwijls voor dat wanneer er meuscheu kwamen wicn men wel kon aanzien dat zij in geen wetenschappelijke bibliotheek te huis behoorden en die naar een jaargang der Leipziger Zeihng vroegen ik hun dikwgls ten antwoord gaf dat het zeker weer om eeu Hollandsche erfenis te doen was waarop Ig dun altoo zear verbaasd er van opkeken dat ik dit reeds wist Nu staan er in de Leipiiger ZeUang onder anderen reeds iu den jaargang 1789 bl 813 als ook in latere bgv 1826 bl 32 1816 bl 2319 1825 bl 742 enz werkelijk ziitke oproepingen maar voor zoover ik weet hebbeu zij nog nooit eeaiji resultaat opgeleverd De lieden die in onze bf bliotheek komen zoeken zijn niet alleen te Dresdejn woonachtig maar komjen ook veelal uit omliggende dorpen Eoodat die pest ook over het platteland is verspreid Dikwgls ben ik ook gaioodzaakl geweest op zulke aanvragen schriftetijk t r antwoorden Dp drukste aanloop bg de bjbiietheek bad ten vorigen jare plaats eens kwam er toen 6p denielfden da aanvraag van twee verschillende partijen Veil van die menschen hebben tengevolge van dat opj sporen groote schade geleden een restnuratieboudpr te Zittau moet zich hier zeer veel moeite voor eene erfenis hebben gegeven eu lengeiolge danrvnn arm zgn geworden ifHet zou inderdaad eene weusohelgke zaak zijn als door de verapreiding dezer mededeeling ook in plaatselgke nieuwsbladen nog andere dergelgke opmerkingen worden openbaar gemaakt en langs dien weg eeu hoogst gevanrlgk soort van bedriegers in hun bedrgf werden gestuit hetzg door waarschuwing van slachtoffers hetzij door ontmaskering der boosdoenera INOEZONDËN MijH ieer de Redacteur I Het verslag van de Raadszitting van Vrijdag 29 Augustus II bracht Ons up de hoogte vun iels waarover in deze gemeente veel gesproken ia nl I de opperile aaiimerkiugeu op de Rekening der I gemeeiile over 1878 Over vele dier aanmerkingen I moge men denken zoo men wil over de wgze van toelichting moge men glimlachen doch één dier I aanmerkingen is van zulk een oord dat zg jfficieele I opheldering uoodig maakt j Uit de rekening toch is gebleken volgens hel ge sprokene door het ronilslid Samsoin dat verscheidene I personen iu één rauahd voor meer uri u werk zau den zijn beluald dan er in die geheele maand uren I te vinden zijn Zeer terecht werd door de heeren Sainsoin Kranenburg eu Kist opheldering gevraagd die door den yoorzitler echter toet gegeven erd Een der raadsleden Ie heer Straver truohtte de zank op te helderen door te zeggen dat het werk waarachijnlgk van 3 mafinden in één maand betauld was doch de heer Sainsom antwoordde uadrukkelgk da it met het geval was Het feit dal de voorzitter den zetel aan die betrekking verbonden slechts tijdelijk wuuruiön moge hem eeiiigSzins verschoouen dat hg geen voldoende antwoord wist Ie geven doch de Jielangslellendc bur f erij had stellig verw icht dot in de eerstvolgende aadaziuing die doof den Burgemeester in penoon werd gepresideerd de verlangde opheldering zon tgn gegeven Dit is echter blgkeiis het versing der zitting van 2 Sept iet het geval geweest Het is te hopen dat die officieele opheldering niet uitblijve In eeu openbare Raadsvergadering te midden van een talrgk publiek werd de oogeiisohijnlgk gegronde aanmerking gemaakt op officieels wijze moet zg worden opgehelderd Wel worden verschillende verklaringen van de zaak gegeven wel boort men onderscheidene opmerkingen daarover dat is niet voldoende de burgerg wier zaken het Gemeentebestuur beheert heeft recht te vorderen dat de duistere zaak helder het raadselachtige opgelost wordt en dat wel op officieele wljzt Gouda 8 September 1879 Aon de Redactie van de Ooudicie Cóuraat alhier Mijnheer de Bedaeteur I Na lezing van bet Veralag van het verhandelde in den Gemeente Raad van 29 Aug mag ik niet zwijgen op de beschuldiging tegen de Gasfabriek ingebracht door den heer Dr van Iterson als zoude hier ter stede geen drukking genoeg gegeven worden om over dag preslioht te faezorgeli Men zal moeten toegeven dat zoo n los gezegde om geen ander woord te gebruiken vrij ondoordacht en onvoorrichlig is daar ik VEd de verzekering kan geven dat er hier ter stede verscheidene Sigarenen Kooklichten over dag door gas gebruikt worden de Meterfabriek daarvan over dug voorzien wordt eu zelfs een gnskrucht machine bg de Heeren van de Garde en Vrijlandi over dag in werking is Ik meende dit iu het midden te moeten brengen omdat het zoo gemakkelijk is altgd maarkeen smet op de gasfabriek Ie werpen zonder dat iemand zulke beschuldigingen tegenspreekt UEd zult mij zeer verplichten deze regelen in uwe Courant te willen opnemen en betuig reeds vooraf UEd mijneu dank daarvoor Met achting heb ik de ee te c jn LwWelBd Dw Dienaar S DE VRIES ROBBÉ Directeur der Gas Maotschoppg alhier IN MEMORIAM 13 Januari 1879 Herinnert gij u dien datum t Hg doet ons denken aan een groot en vooral een edel eu goed man een man hoe ook bemind hoe ook vereerd door geheel Nederland toch nooit genoeg volprezen Reeds voorlau g iaddeu de ondergetiiekendeu verwacht dot zich eene commissie zou gevormd hebben om zijn naam op stoffclgke wgze te terrenwiged Groote kuuatenaan en dichters nuttige en edel staatsburgers geliefde vorsten worden herdacht door hun standbeeld te doen verrijzen of door een monament ter hunner eere te stichten Zou onze geliefde Prins Hendrik dan vergeten worden Nu echter zeven maanden zgn voorbij gegaan zonder dat eenige stappen iu dien geest geschieden willen wg spreken van de Stichting te Egraond aan Zee waarvan Hg den eersten steen legde waaraan Hij Zijn Doorluchtigen naam verbond en die Hij steunde door eeu janrlijksche recht voralelgke gift Daar handehlen wg naar zijn wenscb en in zijn geest loen wg de stichting een Asyl voor behoeftige ouden van dagen te Egmond ooii Zee uitbreidden tot een thuis voor den behoéftigen zeeman w ook in den Lande gevestigd zonder eeuig opderscheid van Godsdienstige belijdenis jyi t slaat reeds het gedenkteeken dat als loo vele audera nuttige en weldadige stiobtingea tijn naam bestendigt DMr slaat in naam en daad het beeld van zgn Edelmoedig streven van zgne zeldzame vrijgevigheid vun al die deugd die Hem een eerzuil hebben opgericht in ons hort Zou die stichting mogen vernietigd worden of kwgneu nn haar Voratelgke Beschermheer uiet meer leeft f Gewis neen Gg wilt dat Prins Hendrik de Ooede voorüevé in zijne werken I Behoort daaronder niet iu de eerste plaats de Prins Hendrik Stichting die hij liefhad omdat ze beantwoordde aan zijn innigen wenscb dut de afgeleefife zeemaneen schuilplaats mocht vinden tegea het nakend gebrek tegen ellende en Ontbering Daarom wenden wg ons tot U Landgcuooteu met de bede in naam van Hem die gij zoo inuig vereert iu naam vnn de liefdadigheid die een grondtrck van zijii karakter was muar ook in nnani van die arme oude zwervers die het oog weemoedig en begebrig naar de stichting hebbeu gericht geeft ons uwe liefdegiflen in jnarlgksche bijdr igen ot gillen in eens opdat de stichting groeie eu bloeie opdat de thans schier ten volle gevuldc ruimte uitgebreid kunne worden en meerderen bevatten dan thans mogelgk ie opdat ons v nst kapitaal ihans nog 3000 1