Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1879

Vrijdag 12 September N 3347 1879 GOUDSCHE COURAWT Nienws en Adverlentieblad voor Goada m Omstrekeo 8 1 8 11 60 t 1 4 60 15 o ss 0 50 8 5 S 0 60 10 0 50 4 05 9 ÏS 5 50 1 160 15 8 10 ViA 15 69 18 19 20 21 911 S0 t liob tbreide en det sliclitiag ren blyvrnde toekomst cneler Qeeft opdat noast het Oedenkteeken dat de dnnP bare tgdxruoot den dierbaren afgestorvene zal wgden de Instcllinf lere die igu niiam druagt opdat in het koor vnu loftviliiig en waardeering ter lijner tere anng hefen de ileu zioh ueiige vnn zoovele beweldmiigdeu aU Uwe grootmoedigheid Hem ter eere b cli behoed Bil boe lierlyk en edel in vormen boe verhefleiid in aanblik dan ook het op te fiohlen gedeokteeken ook eenmaal worde het kuualloos Geaticht daar ginds in de Uuiaeu ud minsteua too luid spreken tai Uwe waardeeriiig als die fiere schepping in Hoofdof Hofstnd Voor alle gewenaohte iuliofaliiigen stellen zioh behalve Regenten mcir speciaal beschikbaar het dageIglLsoh Bestuur eu ventere Hcereii ondcrieekcuaren 1 iigt lgk eh Bestuur A VAN LAËU Voorz te Makkinga A C WSRTHëIM te Amsten ani C K GBOOT te Kgmond aan Zee G E A VAN HALL Seor Lgubaausgrnoht 141 Ams erdam F M£I JËS te Oroeulo Th A QUANJKR te Utrecht Burgerlijke Stand GBHOREM g Se it Johanna Maria ooilcra A van der Wadden ia A Sparnang Wilhi lniiua Anna Maria ouders 11 C tau Staiireo en A U Uaaink Johaimea Jacobus ouders J da Morree eu P l ouKercnburg 8 Maila Theodora ouders A Kuis en T M van Dugn OVERLEUKNi O Sept U van llertveld hoixr na S H Polak O j N Nnkbe 8 m H C Grall Imisvr tan O K de Voogi 88 j 7 C van der Velden 5 w 8 A J I Krocder 4 m PC vau Tillingen 3 f 7r H Mulder red K C Kruisheer 82 j Bevallen van een Zoon C A LA GRAND Kboon Gouda 8 Sept 1879 Heden overleed in den ouderdom van ruim 33 jaar HENRIETTE CHRISTINA GRATZ geliefde echtgenoote van G N Dg VOOIJS 6ouda C Sept 1879 Heden overleed plotseling onze waarde Vader en Befan wdvader Ou Pl £ ER ub WILDE la den ouderdom van 74 jaren Uit aller naam Db A J P BE WILDE Gouda 29 Aug 1879 Wegem buitenlandsche betrekkingen eerit hede n geplaaUt Voor de vele bewyzen van deelneming otidèirvonden bg het overlgcten van onzen Broeder en Behuwdbroeder betuigen wg onzen oprechten dank L P HOOGENDIJK B C HOOGKN Dl JK VAN Wijk Gouda 9 Sept 1879 Voor de vele bljjken van deelneming xöewel bg de ziekte als bg het overlijden mgner geliefde Echtgenoote ondervonden betuig ik mgnen hartelgken dank J VAN ZÜÏPHBN Gouda 9 Sept 1879 ♦ Mevrouw de Wednwe A N MOLENAAR VAN DEB Pookt betuigt ook namens hare kinderen en bcbuwdkiudereii haren dank voor de memgvuldige bewgzen van deelneming ontvangen bg het orerlgiïej van haren Echtgenoot Waddinxveen 8 Se pt 1879 Allen die iets te VORCVIREN hebben van of VERSCHULDIGD zgn aan de nalatenschap van wijlen mej LENA WOUT weduwe van den heer A JONKER te Gouda gelieven daarvan vóór den 20c dezer maand September opgaaf af bttaling tQ doen aan den heer K JONKER Turfsingel P 119 aldaar Het BÜRGEBLUK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTOBER 1879 AANBESTEDEN de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks GOEDE BAOGKRTURF voor den aanstaande winter De UITDEÉUSG daarvan zaj gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af Maandag 8 tot en met Zaterdag 20 September e k dagelgks in de Armkamer ter lezing Het BuBbESLiJK Abmbestotib De Secretarü Be Voorzitter W POST DROST A ROMEIJN In een Bnrgergezin te Gouda bestaat gelegenheid tol bet PLAATSEN van 24 3 Kostgangers Ook zgn er bg hen KAMERS te huur Adres onder W 329 Bureau dezer Courant mmm mimi Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER J alhier Dadelgk te HUUR voor een KLEIN GEZIN tegen billeken prgs een in 1878 nieuw gebouwd Beiiedenhiiis met vele gemakken Adres aan het Bureau dezer Courant TH Hüüs mum voor minstens een jaar op of nabg de markt een KAMEB geschikt om eenige nren per dag LES TE GEVEN Brieven franco onder letter M aan de Boekhandelaars J VAN BBNTUM EN ZOON te Gouda 7EEHUISD v n af de GOUWE naar de WESTHAVEN B 199 Boven de Mineraalwater fabriek van den Heer L SurrEKHAKEg G VAN DER LAAR Jb Behanger en Jalouziënmaker mnm mimm op Donderdag 11 September a 8 s voormiddags Elf ure in het Koffiehuis ob Habuokie ie Gouda door de otariasen MONTIJN en FORTÜIJN DROOGLEEVER van Een Hofstede wijk T No 8 met ruim 8 hectaren WEÏen BOUWLAND aan net Jaagpad te ou in 4 perceelen te zamen kad Sectie G Nos 777 778 1032 1033 975 779 780 781 1026 1027 802 803 804 805 986 827 828 829 830 831 832 833 bei evens een PERCEEL WEILAND enz onder Waddinméen aan den Winterdgk kad Sectie G No 798 799 800 985 groot 19 aren 28 centiaren breeder bg billetten en informatiën te bekomen bg bovengenoemde Notarissen Gouda Dkvk van A Bhnkhan AVOKDSCnOOl Aan Belanghebbenden wordt bericht U bij genoegzame deelneming gedurende Zgj MAANJillN te beginnen 1 OCTOpU a 8 avondschool zal gehouden worden in de R K Jongensschool Gouwe Tot het verkrggen van nadere inlichöngea wende men zich tot den ondergeteekende hoofl onderwgzer aan bovengenoemde school J O KaO PMAN Gouda 8 Sept 79 Heden avond HEROPENING vao den Manufactnurwinkcl e 6 Cats OP DMN KLBIWXSQ GOUDA 10 Sept 1879 D im Iffl Gouda Oostliaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot bet vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGliOOTB OPENBAfiE VERKOOPIHe op DONDERDAG 11 SEPT 1879 des nut ten half drie ure ten overstaan van Notarii Mr KIST in het huis aan den Bleekerssingd R n 439a te Gouda van MeubOen M Buisratui eenige GalatUertën eene pof Botfenkleeren en fijn Ondergoed m Kinderwagen enz Alles een nur vóór verkooping te zien Mr M W than nlef eerlijker De heer Theophile de beroemde baarkundig van Amsterdam zendt ons een geschrift waarmede wfl met zeer veel belangstelling kennii maakten Hadden wjj den raad noodig dan zouden vvg voorzeker ons wenden tot deu heef Theophile die ons met een zeer eigenaardige vrgmoedigheid in zjjn handleiding laat lezen hoe hg de geheimen van den haargroei heeft bestudeerd De Heer Theophile zegt aan het slot zgner circulaire geen liefhebber van reclame te zg Wjj knnnen hem dan in zoover gerust stellen dat onze korte aanbeveling van zijn curieus geschrift dat karakter volstrekt niet draagt Recensie van dt Gelderland Ngmeegsch Dagblad van 10 Aug 1875r Boekje advies en proeffleschje kosteloos te bekomen bg THEOPHILE Haarkundige geen kapper Frederikaplein No S Armterdam 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTEMBER W9 aül A LAROCUE en Tzerhoudende i 0 QUINA LAROCHir van KRAEPELUBIV en HOLM Jpoti te Zmt Opwekkend Versterkend KoortsverdrijvMd depot voor Gouda bg den Heer CS Thim Apotheker verder door het geheele Rgkin de bekende depote ledere flesch is met de handteekening AEPBLIEN HOLM voorzien BEKNISGEVING INKICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OP HINDER KUNNEN VEKOOBZAKEN BUBGEMEESTEBen WETUOUDEBS vao Gouda Gelet op art 8 der Wet ran deu ia Juni 1875 Slaatiilad uo 96 Doen te weten Dat zij vergiuiuiDg hebben verleend aan de Heeren van de Garde en Vryiandt en hunne reohtrerkrijgenden tot het plaatien van eeoe gaakraohtmaehine in het perceel gelegen aan den Kleiweg getcekend £ no M kadaster aeotie G no 1888 I Vik den 8n September 1879 BargenMester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Seorelaria BHOüWEB BEGROOTINO nm INKOMSTEN bn UITGAVEN van du OEMEENTE GOUDA voorden dienst vau 1880 Bevolking 17465 zielen o cy a ift = renoit INKOMSTEN Hoofdst III Baten en opkomsten spruitende uit Ge meenteoigeadommen en bezittingen Hnur van huizen en andere gebonwen 280S 40 911 50 200 Eboc of jiad ssa Undea an landergen Opbrengst van den houthak Ben ten van kapit en a Inschrijvingen opdeGrootboeken der NatWerkelgke Schuld ten name van de gemeente eonda f 65 b Idem ten name van de Scholarohen derUt Scholen J 1165 e W ns bg voorschot ot ter leen vei strekte gelden 2227 12 d Dividend vai de aandeelen in de Maatsch V Genieentb Crediet 247 50 3704 62 507 15 Opbrengst v n gra verp chtin Pacht van de visicherg gabel op het Amsterdamsehe en Goudsche rypad daaronder begrepen de huur van de hnizinge en bet land daartoe behoorende 1300 25 Pacht van het Reeuwgksche Verlaat 700 26 SchadeloosStellinc v h Heem raadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollen enz voor de vaart van de Drecht Aaren Amstel 20OO 27 Opbrengst van de gabel voorhet bevaren van de rivier de Gonwe 20000 Tota4 van het 3e Hoofdst 32170 52 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE TAN TOELICHTING Indien htt tegendeel niet is vermeld tijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INIwOMSTEN 18 Ouder deten jiosl verminderd mei ƒ 38 60 zyn begrepen de volgende hurea ƒ 360 a ilet huis en de alalling a de Goudaohe sluia onder Alphen tot den 31 Deo 1880 iitbet opeubaar veH ard aan F 1 Veroès per jaar vofr i Vüf pakhnisjes achter de k k in het openbaar verhuurd tot den SllDec 1881 aan de heeren 6 C de oy D Samaom G fraikin en J If van der SandeD voor 18 80 l ƒ 12 60 ƒ 13 ƒ alijo te 81 tarnen per jaar 300 0 Die kleine Volmolen in het mobaar verhuurd tot den 31 Deo 1889 aan de heeren J F van Cati 11 J A Bieieoaar per jaar voor i 18Ó d Twee huiaje aan den Tuffllsgel ieder ad ƒ 1 26 p r week en w4 voor eenen onbepaalden tjjd alzoo te Ml en v 396 40 e T fee gebouwen op het voorJ alige Provenierabttia verhuurd abn de aatachappü voor Nieuwe Geoctn Gaibereiding tot den I Oct 188 hourd voor ƒ 220flO en ajaara te tarnen 300 ƒ Het gebouw bestemd vo zitliugen van het KaBtoiigereohl voor onbepaalden tijd verhuurd aan ba Byk per jaar voor 1 16 f Het Commisaarishuiaje aab hetAmetetdamaohe Veer voor eenevj nbe paalden tqd verhuurd per jaar mr BQ h Ben gebouwtje nabij f Ua egatsloie verhuurd voor eenen onbepil defltijd aan de beeien van der GardrtJiCe per jaar mot i 70 t Oekeldera onder het Biadhuia verhaard tot den 31 Oct 1881 aan den heer J J Verdriea per jaar voor 10 k Een gedeelte van een bergplaats bij de Vischmarkt verhuurd tot den 31 Dec 1878 an den heer M 8 Gata per jaar voor Memorie Een huis op de Nieuwe Haven voor ƒ 2 60 per week en wel voor eenen onbepaalden tijd te verhuren 200 M De Kantonnale gevangenis verhuurd VOO eenen onbepaalden tyd aan het CoUegie van Toetieht over dat Huis n Eenige woonhuiqea op bet Provenierahuis onder beheer van de Oommisaie van Adminialratie over dat Huia 900 Te uunen ƒ 2802 40 19 Deie pcat is met ƒ 16 60 verhoogd lijude het bedrag waarvoor een stuk grond aou bet Bubat is verhuurd aan de Leidsohe Stoomboot Maatschappij de Volharding De in het openbaar verhuurde peroeeleu iqu de volgende P a Een peiceel laiid htngs de Beeuiwl aan H KleH tcfi deu 31 Oct 1882 per jaar voor ƒ 87 60 b Een perceel wailaud aan het einde van de Lataruskade aan K Jonkheid tol den 31 Dec 1880 per jaar voor 17 e Een perceel wrilnud langs Ap Papegaaisteeg ann A G de Leeuw tol den 31 Deo 18S0 per jaar voor B7 d Een perceel weiland aanr deu Hoogen SchieInnHschen Zeedijk aan den heer A J de Ruijler tot den 31 Deo 1878 voor ff 475 e Ecu perceel riillaiid onder de gemeente Gouderak aau C van derHee lot den 31 Deo 1878 per jaar voor 3 50 VOOB EBN BRPAALDEN TUD ZIJN VEEHUUED ƒ Een stuk grond an het Nieuwe Veerslal aan den boer G van der Gor den tot den 30 April 1880 per jaar voor 10 g Een strookje grond aan hft Nieuwe Veerstul aan de hceröii C G C J vaq der Oorden otden SO Jrans rtserej 660 Transport ƒ 650 April 1880 per jaar voor 8 h Een stukje grond aan de Vest bg de Bogen aau de wed J IJpetaar tot den 31 Dec 1881 per jaar voor t Een stuk grond in de Kruidenierstraat aan J de Bruin tot den 31 Deo 1882 per jaar voor k Een stukje grond achter den Tieadeweg a u de wed A Koorevaar tot deu 30 Juni 1886 pnr jaar r Tot wzdïbopzegobks zj n vbehd Shd l Een stuk grond tnssohen het klooster en den molen de Roode Leeuw aan den heer F van dèr Want Gz c s per jottr voor w Een strookje grond achter M huis op de Markt aan Jen beer W Bost Drost per jaar voor Een strookje grond in de Wijdstraat aan den heer Jv Goedewaagen per jaar voor 9 Een strookje grond aan den Kaltensingel aan den bmr B L ten Qatc per jaar voor f Een stuk grond op de Vest b de Vlamingstraat aan de heer A Jonker per jaar voor r Een stuk grond aan de Veat aan den heer P vsn der Waal e s per jaar voor r Een stuk grond aan de Vest achter de Houtensteeg aiu den h er L Beloiije per jaar voor Een strookje grond in de KmiieiBtraat aan den heer H Sttj jaar voor T j t Een strookje grond aan de Wachtelstraat aan den heer J B van Oatt per jaar voor u Een stukje grond aan de Wacbterstraat aan den heer L Visser per jaar v V Een stuk grond aan den Kleiweg en de Boelekade ann den heer L dié Groot per jaar voor De zoogenaamde Bmggendijk aau den heer W van de Weg A Dt per jaar voor Een strookje grond op de Haven aan den beer J Ypelaar per jaar voor V Een stuk grond bij den molen t Slot aan A Koolm tn per jaar voor t Een stuk grond in de grm Alphen aan den heer L Vergnnsl per jaar voor aa Een strookje grond aan de Zeugstraat aan den heer G Langeraar per jaar voor M Een stukje grond aïn den Kleiweg aan den heer J van Berkel per jaar voor cc Een stuk grond aan de Vest aan den heer J J Lirsker per jaar voor dd Een stuk grond in de Vronwensteeg aan den heer J van Eenweoi per jaar voor ee Een stukje grond in de Kees f ksen Rolwagen aan J de Bruin per aar voor ff Een stuk land aan den Hoogen Schielandschen Zeedgk aan het Rijk per jaar voor gg Ecu stuk grond aan de Goudsche Sluis onder Alphen aan d u heer G 6 Schouten per jaar voor hk Een stuk grobd aan de Wnch terstraat aan dén heer L Visser per jaar voer ü Een stuk grond aan het Nieuwe Veerslal aan den heer J A Montijit per jaar voor kk Een Stuk grond aan het Rabat aan de Leidsche Stoomboot Maatschappij ffde VoUmrdiiig per jaar voo r Te amen ƒ h