Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1879

21 Dtia pott i veriniiiili ril mei ƒ + verourmultt lia r de uflossiAif iii 187 vuu 1 oblij ulie Ktuot lOU ten liislo der oule lleeuwyk reutcude 4 pCl U kapttaku waarntu ds reiitea rordeu verantwoord beslaan in Ëeue iuschrfjnng ia ket Groatboek der Nnliunnle Schuld teil nauMidv geoMrute Qouda grtwt 1600 reuleude 2V pCt Ëene insohryving ten name der Sohoolarohie groot 46600 reiteude S s P Het kapitaal lijj de BauK vau leeaiag in gibmik bedraagt volgega de ovef ket boe aar 1878 79 gesloten rekening ƒ B6168 63 Daarvan worden geeue renifu maar eene vaste som van 2200 uitgekeerd Bovendien lietit de UeiBsente 7 obligaiieu t£n laste der gemeente Reeuwyk te tauien groot 678 en vooi 8260 aau aandeeleu iu de Maat happg van UemeenteCrediet t raaterdum welke eeue rente van miusteui 3 pCt afwerpt 22 Dcte post ia met ƒ 4 61 verhoogd tengevolge der meerdere opbrengst van da grnsverpaolitingeUi welke in liet laatst vuu het vorige jaar hebbeu plaats gehad liet graagetiot aan dep Iloog n Schielandschcn Ze yif is in het openbaar aau H Kramer tot den 31 Deo 1880 verpacht vbor 3 0 dat van den Goejaovrrwelsoheu dyk ao C de Hoop tot 31 Deo 1880 voor 42 dat van de Baartlunn aan G Wildeubivg tot 31 Vee 1880 voor 4B Terw l dat vau dg CrubethstraOt is Mrhuurd bub A Jonkheid tot den 31 D p 1881 voor 60 Tc lamen ƒ B07 13 Verhoogd met 4 50 De visüoheru ia in het openbaar verpacht aau L Muit tot den 31 Deo 1881 voor het daarvoor uilgetrokken bedrag ITorM wrckgi BUITENLAND BultenlaiHlscli Ovcrzk lit De indruk dien de tgdisgeu uit Afghanistan in liOnden gemaakt iebbeo i groot Beo tweede Engelsche veldtooht iu Afghnuiatan is ouvermgdelgk geworden indien Bugclaud niet e u geduchte bestraffing laat volgen is tjyu presüge iu I ie geknakt Men herinnert cioh al de moeilijl hedeu welke aaa ten tocht door dit bergiiohtlge een deel van bet jaar oulierbergzame land lijn verbfiadfn Daarbij staat men tevens bloot voor onlusten op andere plaatsen in ludie Neem bet een by bet apdei dun rijst de vraag of Beaoonsfleld inwendig geen spjjt uil bebben dat hy zich met de Afgha wsche zaken soored heeft bemoeid Pa Timet merkt op uat er geen bewija is dal Yaloeb Khan verraderlijk gehandeld heeft a tol den opstand heeft anugealookl welks gevaar het blad erkent Het blud is blyde dat de opstand niet later gescified ia als de winter de bergpaiisen sluit en het is overtuigd dat grnera d Mussey iu acht dagmnrsohen Kaboel zal kunnen bereiken door den Shutargardan pa Intusschen blykt uu reeds dat er iu ludie geen transportmiddelen z yp voor een dergelykeu tocht Alle lastdieren en het mattrieel van de vorige expeditie lyn van de hagd gedaan voor zoover het uog voorl ad n wa9 Men weet dat er 40000 kamceiep bet leven bij verloren J e minister voor ludie heeft reeds bevelen gegeveb om er versterkiugen te zenden want niets sohynt gereed te zijn De TiiMi hoopt dat in Indiê de opstand iu het Hoordwesten geen opwinding veroorzaken zul doch acht het mogeljjk dat een oorlog met Burmah op welke auoexatïe sinds long wordt aaugedroiigen er het gevolg van kan zgn Ilpt blad zegt Het is mogelyk dat da efho van den opstand iu Kaboel den hatfkrankzinnigeu wilde die als Koning heesecht in Mandlay tot den waanzin vuu onbesohaamden moedwil b i1 drijven De ËiJgelsche Sluulslieden gaan nog steeils voort aan grooie maally deu de politieke en maatschappelijke beUngeu dea Iduds te bespreken Lord lartittgton de leider der opoosïtie prak Vrydag in eene byeenkomst vau de fandbouw maatschappij in Badnorshire over e oorzaken van het verval van den landkoow dat volgeus hem te wyien is aau twee oer kenl de sledhte oogsten en de oubegreasde baitenlandschq oonoarreutie Hy Ah er op dat men niet te veel praotisohe re ulluteu moet verwdchten fan de onlangs benoemde oominissie van enquête naar dit onderwerp Die commissie zal een grooten en nuUigen arbeid verriclilen door het verzamelen Tan inlichtingen aangaande versohilleude stelsels van landbouw aangaande de vraag of de druk waaronder de landbouw thans luofat van blijvenden aard lal lijn ot niet aangaande de raadzaaqheid om kiipitnul iu dm liiudbouw te plaatsen aiuiguaiido do voürdeelen v m kleine eu van gioote bedryveri Cn nog zooveel auders De landbouw stelle zich echter van do gevolgen vau dit onderzoek op wetgevend gebied niet te veel voor en bedenke dat hij hoewel de beluugryksla tak van nyverheid des lands niinmor een ntoht kan duen gelden op bijzondere aanmoediging of byzoudcre beaehermiug vuu staatswege Wel stipte de leader der liberale die zelf groot groud eigenaar ia aao dat het wenschelijk zou zyn dat ef meer kleine bedrjjveu eu meer bocreaeigoDaars in het bind werden gevonden hoMear hy ziofa aog eene nadere beitudecring vau dit pnat voorbehield Wat onderzocht moet worden zeide hij is ot er vetten zgn Uie b j ons een staat van zaken iu het leven roepen die onnatuurlgk is en een knnstmatigeu toKstaud te voorschyu roept waardoor groote bezittingen worden opeeugeboopt in de handen vau enkele personen die wellloEt geen kapitaal genoeg hebben om hunne landerijen te exploiteeren zoo er o der ons wetten bestaan die deze nitwerking hebben dan zijn die in all gevallen evenzeer een onderzoek waard als ieder ander punt waaravet de benoemde commissie inlichtingen kan inwl neu De uitdrukkingen van lord Uartiogtön zgn zeer voorzichtig Er is echter uit zyoe redevoering zonder veel moeite te leteu dat eeue reranderin lo het erfrecht van den EuVelschèn adel in den geest dat de groote opeeuhociping vau landbezit iu éeue hand zal vermeden worden op het programma der liberfil partij zal komen eil wellicht haar cf g b de verkieziugen Eal zijn Het ia een denkbeeld dat iu den gauschen initatachappd lken toestand van Engeland eu in de rol welke in den Engelscheu staat iz toegekend aan eu zoo waardig rervald wordt de ittisirocatie een diepeu greep doet De ernstige brrichtën uit Afghanistan zyn echter liiet de eenige die ons kom n verrassen Z jn zij liok vau een eeuigMina vredelievender aard toelï tullen de feiten die ütt Duitschland bericht worden eker algernceu de aandacht trekken Nog zou Ba ir lueu beweert geen einde zyn uau de veranderingen in het Miuiilterie ook de Minister rdn justitie de beer Leonhardt zou ziju ontslag hebben aangeboden eu i aarscbijnlijli vervangen worden door den heer Friedberg of den heer Schelling De laatste is de zoon van den bekenden philosoof vau dien naam en by de laatste veranderingen iu het Kabinet reeds meermalen genoemd geworden Ook noeint men den heer IFulk als caudidoat Als hiermede den afget edei iiniuister van Onderwijs wordt bedoeld en Wij l ennen geen auder van dien naam die voor den post van minister van Jnstltie iu aanmerking zou kuuuen komen i tu vernaren wij dut wij diit gerucht ulet gelooven Minister Falk nam geen Antslag omdat hem de portefeuille van Ëeredienst eu Owlerwijs te ZKaar werd maar omdat hij niet werkzaam wilde zijn met eeii Bgksdag waarin ïulk eeu belangrijke partijrcruudering heeft plaats ehad Iu dien stand van zaken is geen leranderiug gekomen en wij kunnen dus onmogelijk aannemen nat de oud minister Fuik zich thans bereid zou willen verklareu een portefeuille aan te nemen De Pruisische partij vooruitgang heeft haar eerste vlugschrift in het licht gegeven om iiivlued te oefenen op de aanstaande verüiezingeji Men spreekt zegt het van oud oonservatievon en van nieuwe conservatieven van vrijen en van Duitschconservatieven van een rijksgezinde party of hervormers van den eoononuseheii toretaad des rijks men bedenke wel dat zij allen in drnzelfdeu vonn zyn gebakken het ia een en dezelfde reuetionuaire m issii waarvan de verschillende elementen allen eveu geviiarlijk zyn en voor de vrijheden des volks CU voor de beurs der belastiiigb tuleude bevolking Koiien met gouden horens hebben zy dea burger en den laudmau toegezegd bij da beraadslagingen in jongste zitting van den By ksdag vóór alles in een woord hebben zij beloofd om handel nijverheid eu landbouw een nieuwe en ongekende vlucht te doen nemen Sn wat is het eerste gevolg geweest vnn deze beloften Honderd dertig millioen mark aun nieuwe belastingen en inkomende rechten moeten worden opgebracht en dit is het eerste geschenk dut wy ontvangau hebbeu uit de handen der conservatieven Iteeds ziju de pryzen van velen onmisbare lerénsbehoeften gestegen maar wanneer de nog aanwezige voorraad zul zyn opgebruikt en Ie Januari van bet volgende jaar isaangebrokeu en bet nieuwe tarief in i olle werking zal treden zullen wy die zegeningen eerst recht kunnen beoordeelen en genieten Mocht het nn ge oeuren dat de conserratieve part ij de overwinning behaalt dan zullen weder verhoogingen van belastingen worden ingevoerd waarop thans bij de regeering bet oog reeds is gevestigd Wat he1 ben de conservatieven in de jongste zitting van den Bgksdag reeds gedaan P vragen wij Zy hebbeu zouder onderscheid alle eisoken der regeering tot rerhooging iler uitgorea toegestemd onverschillig of dit moest strekken tot verhooging der uitgaven ten behoeve van de marine of tot vermeerdering van het aantal ambtenaren eu zoo zullen zij alle eisoheu tot uitbreiding van het kostbare eu weinig of geen voordeel opleverende staatsspoorwegnet iu den aanstaanden I nddag goedkeuren In éa woord met het volste recht mag worden gezegd dat een conservatief die stemt tegen erkooging der bezoldiging dar offiéieten trgea het bouweu van nieuwe cadetteuscholeu of dienstwoningen van ambtenaren door den Staat t leiereuen te onderbouden voor allerlei sooit tan amiftenareu raag warden besohoawd ah e D witte raaf dien men in de kiezerirereeuigiagea voM geld z4u kannen laten zien en waarmee heel wat geld zou kunnen wordeff verdiend Vele Pruiaiiidie afgeviiard gdm aahtan den Mryd tegen den oppermoohtigeu Kykskauaelier zoo oumogelyk dat zij zich ongeneigd hebben verklaard opnieuw eeu mandaat te aanvaarden BINNENLAND QODDA 11 September ISTsT Bg den aohietwedatryd te LoosduioeB werd gistertn de 18e prijs behaald door deu beer U vau Wfui gaarden alhier met 48 punten De prijt bestond uit een Amerikaansoheo Wekker aaugebudeu door den hee Jhr O W Hora Swoiima te aUage Door geaoenideu heer H vau Wgngiuirden werd eveneens de 2e premie bronzeu medaille behaald uitgeloofd door de Vereaaigiug van ollicieren vausclierpschutters korpsen in Nederland b dea peh nedM wedstrgd voor ken die gistprev de meeste panteu bekaolden Tot hulpouilarwijzer te Avereeat ia benoemd de beer Gi Jager ulhier Zondag jl ia het personeel Ier Zeepziedenj alhii r door de Directie untkaald op een tochtje niur Arnhem tot bezioktiging der teutoouatrlling aldaar De heer T P Vimly gtleidde hen eu onthiuddv keu gedurende den gauicheu dag op roiaie wyze VEBGADEHING va br GKMEE f TEK AA D Vrijdag den 12 September 1879 des namiddags ten 1 ure ten einde te behiuideleu Een voorstel tot rerhoogiug der bezoldiging van de httlponderwyiera belast met hjt onderwjjs iu de VMemds talen Een voorstel tot het aanstellen van een vicr Jca hulponderwijzer aan de Taeede Bui erschool voor jougens Het adres van Mi j A Loep Stads Vroedvrouw nlhier houdende verzoek om tijdelijk verloskundige tulp te vcriernen in de gemeeute Ouderkerk a d IJsel Te benoemen Eeue hulponderwijzcrea voor de Tweede Burgerschool voor meisjes Ëeiien hulponderwijzer aan da Tweede Armeaoohool Als vervolg van den Maandag 11 door de alhier gevestigde WeerbaarheidsVereenigiug Burgerp1iciil eu Schutterij Scherpschutters Vereeuigiug Wilkui Prins van Oranje gehouden schietivedstnjd op vrge baun zie ons vorig ur had eergisteren de persuneele wedstrijd plaats Mocht den eersleu dag de t egpu uu eu dan hinderlijk ziju geweest DInsdng kou Ut neder bijzonder ougauslig worden geuoeiuii eu wus de sterke wind van grooten invloed op ket aantal behaalde punten De uitshig waa als volgt A KOBPS PBMZEN Ie Prijs een beker met zilver geaionteerd uitgeloofd door de Vereeuigiugeu BurgerpUehl eu Willem Prins van Oranje behaald door Burgerplicht met 210 panteu 2e prijs een u getlepea karaf met 6 glazen op een Iddisch verlakt blaadje uitgeloofd door ne Olflcieren scbietvereeniging Het midden zij ons doel behaald door het Depót Bataljon 4e Begiment In funtcrie met 205 punten De door den In Luit der Inf P J J Verveune uitgeloofde beker voor den vaandel sehotter die de meeste punten behaalde werd behaald ddor deu 2u f uit der Inf J H de Wildt tertr l aan den milicien Plating werd uitgereikt het kistje sigareu bestemd voorden soldaat van het 4e Beg Inf die voor den vaaiidelprijs de meeste pnnten behaalde B ViMENJOINO BUBOEBPLICHT Ie prijs Hangiamp met 6 lustres uitgeloofd door de beide vereeuigingeii beliaald door het lid J Waller 2e prijs Bowlkom met lept 1 en 12 glazeu uitgeloofd duor Burgerplicht bebiuild door het lid J IJpela ir Jz 3 s prijs 2 Likeurkaraffüu met 12 glazen op Japansch blad uitgeloofd door eenige leden van Burgerplicht behaald door deu sergeant 4e eg luf J Vuyk 4e prijs Geslepen kristallen likeurkaraf met zilver uitgeloofd door ket eert lid deu heer J M Noothoven van Goor behaald door het lid W de Vroom e prgs Een porceleiuen dejeuner nilgeloofd door het eerelid den heer D W Westerbaau behaald door deu in liait G H Q da Lange 6e prgs Kaasstolp met 2 botervlootjet met zilver gemonteerd uitgeloofd door den hee G Prfnoe bffhaald door het lid A BoMétnt 7e prijs Uuaglamp uitgeleirfd door den Iu Luit G H G de langi bdiaaU door dan sergeant maj D Bietreld Seprijs Btsehjuitgbia wet zilver gemonteerd uitgeloofd door den voermuligeu Kap Kommaildai t J F Ó Prince behaald door het lid f X Hardy zer 9e prys Pwoeleiiiea liijcttner uitgeloofd iatft deu heer K bker bekaall joo bet U J MbU 10e prns Bloemstandoard uitgeloofd door den heer Ur A L van Bergea Il udooro behaald door bèl lid J F Welter lleprija Fyn gesneden sigarenkoatje uitgeloofd door den 9 qr van Surgèrpliofcl den heerA van Beedt Dordaüd l eba l4 40et bt lid D C W van der Ijm 12eprija Bierglas met zilver gemonteerd uitgeloofd door den heer G O de Vooys behaald door het bestuurslid P Engelbregt 13 prys Een paar bloempotten uitgeloofd door eenige leden van Bnrgeiylitdit behaald door het bestunrelid J J van Bemmel Ue prijs Eookstel nitgeloofd door eenige leden van Bnrgerplieht behaald door het lidJ V Oorschot 16e prys Kristallen inktkoker nitgeloofd door den heer A Brinkman betaald door het lid J Vermeij 16e prijs Advokaat stel nitgeloofd door het bêstuarsiid J J van Bemmel bebaidd door het bestantalid H van Wijngaarden 17e prys Kristdlen waterkan met 2 glaien uitgeloofd door Burgerplicht behaald door bet lidP van den Hick I8e prijs Fyn gesneden ugarenkastje nitgeloofd door het lid D I P Oustenk behaald door den be stuurdersecretaris A van Beedt Dortland 19e prijs Flacon met zilver gemonteerd uitgeloofd door deu heer W Begeer bebaald door het lid U Bcrlyn 20e prijs Photographie Album uitgeloofd door het lid J JJpelour Jz behaald door het lid G v Bleek 2 lo prijs Veriakte kolenbak uitgeloofd door het bestuurslid H van Wijngaarden behaald door bet lid O F van der Waut 22e prijs Eeu Suider geocer uitgeloofd door het besiuurslid J van Berkel behaald doOr den beatuur derpenuiugineestar W Kromlkout Jr Oonsolatie prgs 2 kristallen karaffen uitjKloofd door Bargerplieht behaald door het lid J A lraaw De pryzen nr 1 6 8 10 2 eu 19 worm ge combineerde prijzen door Burgerplioht behaald O SCHUTTEtU ScBXBPSCUUITIIIlS VMUKIQIKa WlLLFJi PniNS VAN ObaNJJS Ie prijs Sigareustel met zilver gemonteerd uitgeluofd dour eeuige ofScierrn der dd schutterij behaald door deu sergeant J C Brandt 2e prgs Poroeleineu servies uitgeloofd door den kapiieiukoiiim uiilant D Lulins van Goor behaald dour diu scrgeaul miyoor M Woerlce 3e prys 2 Bronzen beelden met piece de milieu uitgeloofd door de vereeniging bèh d door den sergbinl A van Veen 4e prijs Geslepen kristallen likeurkant mol zilver uitgeloofd door het eere lid den heer J M Noothoven van Goor behaald door dan kapiteiu kommondant D Lutius vau Goor 5c prg s Vischglas met porte fleurs uitgeloofd door eeuige leden der vereeniging behaald door den mnziekaut C Groenendiial 6e prijs Iiikenratel met 12 glazeu uitgeloofd door de vereeniging beha ld door den eergeant majoor L P 7e prijs Eoltau stoel uitgeloofd door den kopiteiu A van lleedt Dortland behaald door den 2nluit O Prince Jr 8e prijs Zilvereu inktkoker uitgeloofd door de vereeniging behaald duor den sergeant H Jager 9e prijs I oeleitien déjeuuer ultgdoofd door den ka iiteii koinmaudaut D Lulius van Goor behaald door den servant J van Schaik 10e nrya Ivoren luoifersdoosje met godd uitgeloofd door denf kapiieiu kuininandaut D Lulias vau Goor behaald door den sergeant G X vereijnder Jr lie prijs Flacon voor morgendrank uitgeloofd door eeuige leden der vereeniging bihuald door den ch ler J A Biitveld Poedelprijs Purceli iuenschoarsleen ariiiimeut uitgeloofd door den kapileiE ko inmnuduui I Luliusv u Goor behaald door 4fn schutter I J van Vreumiugen J De prijzen ur 7 cn 9 éaren gecombineerde prezen oor de vereeniging Willem Prins van Oranje bcliaald Op de paardcnmaritt gisteren te Zevenhuizen ge houden warei 63 paarden aangeroerd De handel was eohter troog Op de tentoonsliUing van jonge paarden waren gebracht 69 paarden De commissie van beoordeeling bestaande uit de heeren H Bippiok van Zeveuhuizen K Oudijk van Waddiuxvceu H Uitenboögert van Bleiswyk eu C VoUebrecht van Zegwaard heeft de volgende prijzen en premién toegekend Ie Afdeeliug Vier en vijf jarige paarden C Hoek van Bleiswyk prys 16 en A van Vliet au Zevenhuizen premie lOt M 2e Afdeelitog Drie jarige paarden J Matze van Zerenhuizeu prijs ƒ 16 ea H Bos vau Bleiswy k premie 5 Se Afdeeliug Twee jarige paarden D Lakemau van Zevenhuizen prys ƒ 15 en O Hoek van Bleiawijk premie f 6 4e Afdeeliug Een jarige paarden H den Toom van Zevenhuizen ƒ 18 eo G P t d litm vau ZeTeofaaiten premie f 6 5e Afdeeliug V nleIla C v d Wilt van Zevenhuizeo pnjja ƒ 16 en G HeeAsbergen vau Zevenhuizen premie f 6 Alles is iu d e beste orde afgeloopen Ter kerinnering aaa het feit dat de heer mr W H DuUert Donderdag gedurende 26 jaar onafgebroken lid van de Tweede Kamer is geweest werd hem dea middags dfoor eeu deputatie namens 200 deeluemers ten zijnen huize te Arnhem een souvenir aangelfaden bestaande uit een zwartledereu album inhoudende de portretten der gevers Het geheel is van buiten gemonteerd met zilver verguld cn niellé Bovenop het rpswapen omgeven door een kram vau eike en plijfbladeren waarky de jaartallen 185 4 1869 1879 borenaau zyn aangebracht Op het titelblad ui een en ander nader omschreven en dit rbl at een kunststuk van calligraphie rerraardigd door den keer J H Hingman te Hage De klampen ran het albam zijn gebed a jour gewerkt waarop en relief een pijlbuudcl is aangebraokt Het album ia gesloten in een ebbenhouten foedraal Het geheel is ontworpen en aitgevoerd door denheer P F Jfauikwa fabrikant iu gooden en zilverwerken te Arnhem eu wordt door kuustkeuncrs zoowel om d opvatting ala om de artistieke waardeleer geroemd Naar wy vernemen is het verongelukken der Oi rifêtl aan bet volgende toe te eohryven Böuiideu kaap Gardafui ligt nog een kaap die op een afstand geheel gelijk is aan kaap Gardafui De Oceti tl die verkeerde kaap in bet geziekt krijgonde zaader ds ware kaap te kunnen zien stuurde daarop iu de waan zijnde de werkelg ke kaap gepasseerd te zijn langs die kaap doch na eenigen tijd stoomens stootte het schip en bleef na nog eenige herbaalde sohokken zitten Gelukkig waa de zee kalm Zeer wenschelijk zonde het zQn dat Tersohilleude mogendheden de banden ineensloegen om op de voor de sckeepvaart zoo geraariyka Icaap een lichttoren te plaatsen Kaar De Kalvijier meldt is bü het gemeentebcaluvr aldaar een aanvrage ingekomen voor den aanleg van een stoomtram van Leiden via Bgusburg naar Katwijk aan Zee i Toen Dinsdagavond ten 6 ure de Belgischeloodskotter No 6 het uit zee komende Eng stoomschip RetUuh op de hoogte van Blaukeuberg van eeu looda wilde vooraiau alaeg de jal aaiJiA liok de loods en twee matrozen bevonden ten gevolge der kooge zee oiiderstboven Na ougaveer een half uur tijda gelukte het de bemanning vua den kotter de drie mauueu die zich aan de kiel der jol hadden wïteu vast te klmnpeii van een nissen dood te redden iui boord van de Setolute nam menoogeusehijttljjk Weinig of geen notitie vm lit geral eu stoomde lutig naar Inanen De Botterdaiiisclie commisaionnair A J de Jong wiens zaak door den Hoogen Baad naar ket Am terdamseke hof is verwezen zal Maandag a s alduar terecht staan Aanmerkingen iqakcu op overtredingen 41 et of het verzuimen van wettelijke formaliteiten is goed als hit iets te beteckeuen heeft Eene instelling als de Btkenkamer moest zich eohter niet blootttelleu op zoodauige wijze met een kluitje in het riet te worden gestuurd nis haar thans door den Minister van jluileiilandscbe Ziken te beurt valt Zooala ineu weet hud zy beiwaor gemaakt om het tegenwoordige Ministerie te erkeunen omdat het K B van 48 Augustus waarbij ket wcr l benoemd gecantr Wj neerd wat door den Hiniater van Lyuilcn wiens nciioeiniog eohter eerst den 19en iiiguig zoodat hij op i m 18iu nog geen verantwoordelijk Minister was Volgius het VaderlaHd heeft nu de Jieer van Lijnden aau de Bekcnkamer te kennen gegeven dat wel het besluit tot beuoeming der nieuwe Ministen de dagteekening van den 18eu Augustus draagt maar dat het eerst den 19en Augustus met zyn contraseign is voorzien De Bekeukauier heeft daarop geen verder bezwaar gemaakt om de wettigheid van bedoeld besluit te erkennen Die niet sterk is moet slim ziju zegt het spreekwoord en de handigheid van den Iwer van Lgndeu schijnt iu deze den ernst der Bekenkanter uit het vejd te hebbeu geslogen op een wijn waardoor o i haar prestige niet wordt verhoogd AU zulk een college aanmerkingen maakt dieuen zy ook vau zekere kracht te zijn en niet ala met eeue lohouderopkating te kunnen worden weerlegd RoU N ttmnU Onze landgeaoote mevr Storm Van der Chijs woonde de openingszitting vau het onderwyzer congrea te Luik bg de voorzitter iran de Ynamscke sectie stelde kaar aan da vergaderii g i ala eene die kaar geheele leve had ge i iiél de verbetering vau het onderwija voor vrouwen Daverend applaus mevr Storm betuigde kaar dank in zeer vloeiend Fransch voor de ovatie haar g bracht Onze landgeaoote is lid vaa h t bureel van het congres Aon een particulieren brief uit Aljek gedagteekend 20 Juli ontleent de Jni Ct ket volgende Weet dan dat ik den 19 Febmri te Aijek ben aangekomeu en direct overgeplaotst op een ander schip Nauwelijks was ik daar twee dagen aan ia ffA of ik moest dadely k iurallen voor een mijner collega s die zijn buik vol had en mij nu de vreugde gunde Ik moest dan ook dadelijk debarkeeren met de alobkonaeu aan en den revdver in den halster en honderd pillen voor de Aijehers Vijf dagen ben ik aan den wal zonder schot te hebben gedaan maar op eeus begint oe daiu Bustig een sigaar rockende iu het bivak ontvingen wy en hetig snelvuur Een itder greep naar z n wapen en stormde naar zgn post rerwijl ik aan de zijde van mijn comniaudaut moest blijvej daar ik zyn adjudant was heeft hij mij lateip opi n dat do tong mij op de schoenen hing Maar het gold hier mensoheulevena Zooals Ik dan zeide outtiogen wij eeu hevig snelvuur maar dat was spoedig gedaan want nauwelijks zagen de vijanden eenigen onzer vooruiisnellen of zg kozen spoedig het hazep id Toch maakten wij eenige gevangenen wier halzen zonder verhoor kennis maakten met de tokken der boomeo Ben aangename ouimoeting daar negelt meaaohea te zien bengelen Het was een akelig schouwspel maar dat Z ju de Indische ooriogen moorden eu branden Xeuwig nitgeatrekts rystftldeu worden prysgegeven aan de vUinmen alleen om den vgaud maar uit te putten en hem zyu levensmiddelen te ontnemen Op óna 2 April kwamen 700 maqneu vrouwen en kinderen zich overgeven uitgeput door honger en gebrek Ben woord van raedelyilen heeft men altijd klaar maar met hen inoobt men zok i medelijden hebbeu vrouwen met haar zuigelingeip aan de borst mannen met haren als sneeuw di daar uitgeput nederzooken en toch blijven ze zoo koppig I Verbeeld u ik vraag auu een oudeu man waarom zy zoo lang hebbeu stand gehouden waarop hy antwoordde dat Allah hun God had gezégd tot ban priesters dat zy zich niet mochten over geven anders werdeu zg geplaagd door den setang duivel Ik moest er om lachen maar ik dacht ze zyu niet wyzer De kadjis prieters zju degenen die den oorlog doorzetten Ze bedreigen d mensohen met alle duiveltjes en heileges en daar zy erg voor hun midiomedaanscben godsdienst zyu gelooven zy daar sterk aau Het ia dus dien mensohen niet kwalijk tp uemeu eu zy vechten toch vxior hun vrgheid Hel ipu voor ook minder pi zierig wexeu als iemand eens by in huis kwaA en tegen fi zeide dit huis bevalt my en het moet ket mijne worden Ik preloof wel al was ket een rena als Goliatk dat gg eerst al uw krachten bij elkaar zondt zoeken om kern er uit te gobien K dit hebben zij gedaan maar door kun onkunde z u zy iwttk ofsohoon ly als dappere zonen van Atjeh gevochten hebbeu Aan het burrai vau Palitie i ah gevondeD gedepoaeerd Een Koperen KNOP au eea Büttii eneen HANDDOEK I I III IL I M Q E Z o N D E N Mynieelr A iaclnt 7 Vermits ik niet wil ontkenneu dat ik den uitgesproken Wensch ingezoudeu in bet vorif nitnii r l Wer Courant natuurlyk en billyk vind gevoel ik er mij l ok toe eroejien om op te helderen wal in de Baadszittiug waarin ik voorzitter was nlbt voldoende geschiedde