Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1879

of dit morst strekken tot verhoogiug der uitgaven tea behoove vau de marine of lot verineerderiag van het aantal ambteuareu eu zoo zullen zg alle eisoheu tol uitbreiding van bet kostbare eu weinig of geen voordeel opterereade staatsspoorwegnet iu den oanslunden Iiinddag goedkeuren In 6ia woord met h volste recht mag worden gezegd dat eeu couservatief die stemt tegen verbooging der betoldiging der offieicscn tegen het bonweu van uieuwe cadetteusoholen of dienstwoningen van mhtenacen door deü Slaat 1 leiereu en te oudarhouiitu voor allerlei sao t van amitteaareu mag werden beschoiwd als een wille raaf dien men in de kiezertvereenigiogea vdM geld sdu kannen laten zien en waarmee heel wat geld zon kunnen worden verdiend Vele Pniisiaohe a v ard aditan den Mrgd teken den oppermachtigen Ugkakanselier zoo oumogelijk dat zi zich ongeneiijd hebben verklaard opnieuw eeu mandaat te aanraardeo houden waren 63 paarden aangevoerd De handel was echter traag Op de tentoonstelling van jonge paarden aren gebracht 69 paarden De commissie van beoordeeling beslaande uil de heeren H Bippink van Zeveubvizen K Oudgk van W addiujlVecn H Uileubodgert van Bleisw k eu C Vollebrrcbt tan Zegwaard heeft de volgeude pryzen en premiéu toegekend ie Afdeeliug Vier en vgf jarige paarden C Hoek van Bleiswgk prys 16 tu A van Vliet Van Zevenhuizen premie 16t u 2e Afdeelhig Drie jnrige paarden J Matze van Zevenhuizeii prgs 16 ea H Bos van Bleiswgk premie ƒ S Se Afdeeling Twee jarige paarden D Lakemau van Zevenhuizen prys IS en C Hoek van Bleiswgk premie f 5 4e Afdeeling Ëen jarige paarden H den Toom van Zevenhuizen 16 ta G P v d Meer vau Zevenhuizen premie ƒ 6 6e Afdeeliug Veulens i C v d Wilt van Zeven 1 huizen prijs ƒ 16 en O Heemsbeigen van Zeven huizen premie ƒ 6 Alles is in de beate orde afgeloopen Ter herianariug aan het feit dat de heer mr W H OuUert Donderda gedureude 26 jaar onafgebroken lid van de Tweede Kamer is geweest wenl hem des middags doot een deputatie namens 200 deeluemers ten zguen huize te Arnhem een soaven r aangeboden bestaande uit een zwartledereu album inhoudende de portretten der gevers flet geheel is van buiten gemonteerd met zilver verguld en niellé Bovenop het rijkawapen omgeven door een krans van eike en plyf bladeren waarbij de jaartallen 186 4 1869 1879 bovenaan zijn aangebracht Op het titelblad ie een en ander nadW omschreven en dit VOToit een kunststuk van calligraphie vcrraardigd ddbr 4 n heer J H Hingman Ie sHage De klampen van het albim zgn geheel a jour gewerkt waarop en relief een pglbuudel is aangebracht Het album is gesloten iu een ebjienhouten foedraal Uet geheel is ontworpen en uitgevoerd door denheer F F Manikue fabrikant iu gooden en zilverwerken te Arnhem en wordt door knjjstkenncrs zoowel om de opvatting als om de artistieke waardyleer geroemd y Naar w j vernemen is het verongelukken der Oftrijtel aan het volgende toe te sohrijven Bezuiden kaap Gardafui ligt nog een kaap die op een afstand geheel geigk is aan kaap Gardafui De Ocmgtel die verkeerde kaap in hel gezieht krggende soader de ware kaap te kunnen ieu stuurde daarop in de waan zgnde de werkelgke kaap gepasseerd te zyn langs die kaap doch na eenigen tgd stoomens stootte het schip eu bleef na nog eenige herhaalde sohokken zitten Gelukkig was de zee kalm Zeer wensohelgk zoude het zgn dat verschillende mogendheden de handen iueeosloegen om op de voor de scheepvaart zoo geraatlyke kaap eeu lichttoreu te plaatsen f l Naar De Xalicijter meldt is by het gemeentebestunr aldaar een aanvrage iogekomeu voor deu aanleg van een stoomtram van Leiden via Bgusburg naar Katwyk aauZee Toen Dinsdagavoud ten 6 ure j e Belgische loodskoller No 6 het uit zee komende Eng stoomschip Senlutt op de hoogte vau Blaukeaberg van een loods wilde vooraiau aloeg de jal waaiiii Zioh de loods en taee matrozen bevoudeu ten gevolge der hooge zee ouderslboven Na ougaveer een half uur tgds gelukte het dr bemanning vua den kotter de drie mannen die zich aan de kiel der jol haddeu wkteu vaet te klampen van een issen dood te redden 4au boord van de SttoluU nam men oogensekgulgk eiivig of geen notitie vw idi geval eo stoomde rustig naar binnen De Bolterdiinische oominisslonnair A J de Jong wiuis zaak door den Hoogen Baad naar ket AmsteNamsche hof is verwezen zal Maandag s aldaar terecht slaan Aanmerkingeu maken op overtredingen der wet of hel verzuimen van wetteiyke formaliteiten is goed als hit iels te beteckenen heeft Eene instelling als de Rekenkamer moest zich eohler niet bloolilelleli op zoodanige wyze met eeu kluitje in het riet te worden gestuurd uls haar thans door den Minister van Buileiilandsohe Ziken te beart valt Zoóala men weet had zy bezwaar gemaakt ombet tegenwoordige Miiiist ri la erkennen omdathet K fi van 13 Augustus waarby hel werd benoemd gecoutrasigneerd was door den Minister vanLguden wiens iKuoeming eohter eerst den 19eniugiug zoodat hij op d i IScu of JffM vew woordelijk Miuijter w Volgint het Vaderland heeft nu de heer vanLgnden aan de Rekenkamer te kennen gegeven datwel het besluit tot benoeming der iiieuwe Ministersde dngteekeniog van den ISen Angusins draaft maar dat het eerst den IVen Augustus met zguoontraieign is voorzien De Rekenkamer heeftdaarop geeU verder bezwaar gemaakt om de wettig beid van bedoeld besluit te erkeaaen i i Die niet sterk is moet slim z jii legl het spreek woord en de handigheid vau den heer vau lauden chynt iu deze den ernst der Rekenkamer nil hetveld te hebben geslagen op een wgze waardooro i haar prestige niet wordt ferhoogd AU zulkeen college aanmerktngen maiAl dienen zij ook vauzekere kracht te zga en niet ala met eeue schsitliderophaliog te kunnen worden weerlegd mi RoU N i wtU Onze landgenoote mevr Storm Van der Chgs woonde de openingszitting vau het onderwgzerfooogree te Luik hg de voorzitter ran de Vjaa a Bche seotie stelde haar aan de vergadering voff ala eene die haar geheele levea had grwgd aoa de verbetering van het ouderwys vfor vrouwen Daverend applaus mevr Storm betuigde baar dank in zeer vloeiend Fransch voor de ovatie haar gebracht Onze landgeuoote is lid van hft bureel van het congres Aan een particulieren bnef uit Aljeh gedagteekend 20 Juli oullepnt de Jnk Ct hel volgende Weet dan dot ik deu 19 Pebruri te Aijeh ben aangekomeu en direct overgeplaatst op eeu ander schip Nuttwelyks was ik daar twee dagen aan bo9rd of ik moest dadelgk invallen vosr een mquer eollega s die sgu buik vol had en mg nu de vreugde gunde Ik moest dan ook dadelgk debarkeeren met de slobkousen o n eu den revolver in den holster eu honderd pillen voor de Atjehers Vijf dagen bea ik aan den wal zonder schot te hebbèu gedaua maartop eeus begint oe dans Rustig een sigaar rookende iu hel biWk ontvingen wy een herig nelvuur Een ieder greep naar zgn wapen en stormde naar cgn post Terw l Jk aan de zydr van mgn coinmaudaut moest blijveSw daar ik zyn4 ailjudaut was beeft hg my laten Idoppu dat ds iong mg op de schoeneu hing Maar het gold hier meuschenicvens Zooals ik dan eelde ontvingen wg eeu hevig sMelvuur maar dat was spoedig gedaan want uauwelijks zagen de vijanden eenigen onzer vooruitsnelUu of zij kozen spoedig het hazep id Todi maakten wg eenige gevangenen wier halzeil onder verhoor keonis maakten met de lakken der blooaien Een aangename ontmoeting daar negen meaaohea Ie zien bengelen I Het was een akelig schouwspel maar dat zgu de Indische oorlogen moorden eu biandea Eeuwig nitgeatrekie rijetKlden worden prgsgegeveu aan de vlammen alleen om deu vyaud maar uit te pulten rn hem zgu levensmiddelen te outnemeii Op den 2 April kwaaien 700 rnaqnen vrouwen en kinderen zich overgeven uitgeput door honger en gebrek Eeu wojrd van raedely den heeft men altyd klaar maar met hen mocht men zeker medelgdeu hebbeu vrouwen met haar zuigelingen aan de borst mannen met haren s sneeuw dia daar uitgeput nederzonkeu en toch bigven ze zoi koppig Verbeeld u ik vraag aan eeu ouden maoj waarom zg zoo lang hebben stand gehouden waarop hy antwoordde dat Allah hun God had pezégd tot bun priesters dat zg zich niet mochten overgeven anders werden zg gepUtigd door den setanj duivel Ik moest er om lachen maar ik dacht ze zgu niet wyzer De kadjis prieters zgn dege neu die deu oorlog doorzetleu Ze b reigen de meuschen met alle duiveltjes ea hrlleljes en daar zg erg voor faun mahomedaanschen godsdienst zgu gelooven zg daar sterk aau Het is dus dien menschcB niet kwalijk t uemen en zy vechfen toch voor hun vryheid Hel nou voor y ook minder pl zierig wezen als iemand eens by a in huis kwaib en tegen u zieide d t huis bevali mg en het moet het mijne warden Ik elpof we al was het eeii reus als Goliath dat gg eerst al uw krachten bjj elkaar zoudt zoeken om hem er uit te gooien Bi dit hebben zy gedaan maar door hun onkunde zyn zy zwak ofschoon zy als dappere zonen van Atjelf gevochten hebben Aan het burn Ian Milie ier ab gevonden gedeponeerd Een Koperen KNOP va een Byteig en een HANDDOEK FNENLAN GOUDA 11 September 1879 Bg den sohietwedatrgd te Loosduicen werd gisteren de 18e prga behaald door den beer H vau Wgugaarden alhier met 48 punten De prijs bestoud uit eeu Amerikaausofaea Wekker aaugelwdeu door deg heef Jhr O W Hora Sieoama te sUage Door genoemden heer H vau Wgugiiarden wenl eveneens de 2e premie brouzeu medaille behaald migeloofd door de Vereenigiug vau udicieren vauscberpsohulters korpsen iu Nederland bij den per H iieelKa wedstrgd voor hen die gbl ren de fauwsta punten behaalden Tot hulpondurwgzer te Avereeet ia benoemd de heer G Jager alhier Zondag jl is het personeel Ier Zeepziederg alhier door de Directie uutbaald Op een tochtje naar Arnhem tot beziokiging Jer teutoousUlliug aldaar De heer T P Viruly ynU Me heu eu oulliiudde keu gedurende deu gauScheu dag op roiale wgze VEBGADEEING vi D OEMEENTEBAAD Vrgdag den 12 September 1879 des uaiuiddagi teu 1 ure ten einde te behuiHleteu Eeu voorstel tol verhoogiug der beauldigiug van de hulpooderwyzers belast met h t auderwjjs iu da vuemie taleu Een voorstel tot het aanstellen van een vicr le hulponderwijzer aan de Tweede Burgerschool voor jongens Het adres van Mfj A Luep Slade Vroedvrou blhier houdende verzoek om lijdelijk verlosknuiliiie lulp te vcrieeneu ie de gemeente Ouderkerk a d IJsel Te iMiioernen Beue hulponrterwgzcrea voor de Tw e Burgerscliool voor nieijjes Ëeuen hulponderwijzer aan de Tweede Armeaachool Als vervolg vnu den Maaudag II door de alhier j gevestigde WeerbaarbeidsVereeniging fBurgerplichl eu Sohutlerij 8 herpaohulters Veroeuiging Willem Prins van Oranje gehondeu schietvvedstrgd op vrge baan zie ous vorig ur had eergisteren de persui eete wedstrijd plaats Mocht deu eersten dag ile K eu nueu d u hiuderlgk tiju geweest Dinsdag kuu htt neder bijzonder ongunstig worden genood eu was de sterile wind van groeten invloed op nt aantal behaalde punten De uitslag was ol volgt W A KoBFS PBUZEV Ie Prijs eon beker met zilver geaaoitteerd uitgeloofd door de Vpreeuigiugeu BurgerpUeht eu VVillem Prins van Uraiije behaald door Burgerplicht met 210 ponten 2e prgs een fiju geslepen karaf met 6 glazen op een Indisch verlakt blaadje uitgeloofd door ne Offi cieren schielvereeniging Het midden z j ons doel behaald door het Depit BaUljon 4e Regiment Infanterie met 205 punten De door den In Luit der Inf V l J Verveiino uitgeloofde beker voor den vaandel sdiutler die de meeste puuten behaalde werd behailld door den 2u Luit dor Inf ƒ H de Wildt terwjjl aan den milicien Plating werd nitgereikt het kistw sigaren bestemd voor deu soldaat van het 4e B Inf die voor den vaaiidelprgs de meeste punten behaalde B ViïïïNIGINO BUBOEaPLICHT Ie prgs Hanglamp met 6 lustres uitgeloofd door de beide vereeuigiogeu behaald door het lid J Waller Se prijs Bowlkom met lepil en 12 glazen uitgeloofd door Burgerplicht behiuild door het lid J IJpela ir Jz ie prijs 2 Likeurkaraffcn met 12 glazen op Japa seh bl id uitgeloofd dooir eeuige leden van Burgerplicht behaald door deu sergeant 4e Heg Inf J Vuijk 4e pri s Geslepen kristallen likeurkaraf met zilver I N a E ZOND E N LiijL Uynifedr ie m cletr f Vermits ik niet wil ontkeuneu dat ik den uitgesproken weusoh ingezovdea io het vorig nwmniertwer Courant natuurlyk eo billyk vind gevoel ker my ook toe geroejKn om op te h elderea atin de Raadszitting waaris ik voorzitter aa i tvoldoende geschiedde 21 Dcie pnet is vcriniiiclird met f i crounpuikt duiir de uflossing in 1879 vau 1 oUigalie Kroot ƒ lUU ten laste der geiiiieule Ueruwgk reuteude 4 pCt Ue kapitilieu wurvM i rente rordèu verantwoord bésMiii in Keur iuachr iig ia kei Grootlloek der Kaliuiiftle Schuld Ie naiM de geiMeutstiouda groot ƒ 1600 reulende 2 pCt £ eue iusohrgving ten name der Sohoolarohie groot 46600 temende ï pCl Het kapitaal tijj de B iA rau lee i g in gibraik bedraagt volge de Ofer ket boalgaar 1878 79 gesloten rekening 56158 53 Daarvan worden eeue reulFu waar eene vaste som van 2200 uitgelieerd Bovendien Iteiit de Uemeente 7 obligaliöii ten laste der gemeente Ueeuwyk te uuien groot ƒ 678 en vooi 8250 aan aandeelon in de Maat happij van UemeenteCrediet M Amsterdam welke eene rente van miusteui 3 pCt afwerpt 22 üeie post is met ƒ 4 61 verhoogd tengevolge der meerdere opbrengst van de gtasverpaohtingeiH welke in het laatst vau het vorige jaar hebben plaats gehad Het grasgenas ahn deo Hoogen Schielapdschcu Ze ylf is in hel openbaar aan H Kramer tot den 81 Deo 1880 verpacht voor 3 0 dat van den Goejanvrrwelsoheu dgk am C de Hoop tot 31 Deo 1880 voor 48 dat van de Baoralaan aan 6 WildeubfVg tot 31 Dee 1880 voor 46 TerWgl dat van de Crabethstraat isMrhuurd aa A Jonkheid tot den 31 PtPf 1881 voor 60 Te mmen 507 48 Verhoogd met 4 50 De visscherg is in hot openbaar verpacht aan h Muit tol deu 31 Deo 1881 voor het daarvoor uitgetrokken bedrag ITordt wnolgi 4BTnXBNL AND Ballenlandseli Ovwzlclit De indruk dieii de tqdingeu uit Afghanistan in Londen gemaakt hebben is groot Ëon tweede Eugelsche veldtocht in AfgUnuislan is onvermndelgk geworden indien Ëugclaud niet e n geduchte uestruf ug laat volgen Is syu prestige iu Ivdie geknakt Alen herinnert lieh al de moeilijkheden welke aaa een loSht door djfl bergachtige een deel van het jaar onherbergzame laud ago vei bfiad n Daarbij staat men tevens bloot voor oulnsteu op andere plaatsen in ludiè Neem het een bij het afide dun rgst de vraag of Beaconsfield inwendig geen spijt sal hebbeu dat hy zich met de Afghaonsch e zaken zooveel heeft bemoeid P SYnei merkt op üat er geen bewijs is dal Vakoeb Khau verraderlijk gehandeld heeft eo tot deu opstand heeft aangestookt welks gevaar het bUd erkeut Uet blad is bigde dat du opstand niet later geschied is als de wiuter de bergpada sn sluit en het is overtuigd dut gmeruul Mussey u acht dngmarschcA Kaboel zal kunnen bereikeu door den Shular rdanpio Intusschen l Igl t nu rtSds dat er in lodië geen tranfporlmiddel n z gn voor een dergelgkeu tocht Alle lastdieren ei h mattrieel van de vorige expeditie zyu van de haqd gedaan voer zoover het nog voor l ndpn waa Men weet dat er 40U00 knmeéleu het loven bij verloren De minister voor ludié heeft reeds bevelen gegeven om er versterkiugeu te zenden w ujt niets schgnt gereed te zijn De Timeê hoopt d t in ludiê de opstand in het Nsofd wesleu geen opwinding veroorzalien zat doch aoht het mogelük dat een oorlog met Burmah op welke auueutie sinds lang wordt i ut ei ronj iiiU pI r het gcölR kan zgn Hft blad zegt Set is mogelgl 4at de echo van den opstand iu Kaboel den h tf kraukzinnigeu wilde die als Koning heenobl iu Mandlay tot den waanzin vau oubesohaamdeu moedwil i d drgveu De Eugelsche SViaisliedcn gaau uog steeds voort aan groote maaltgdeu de politieke eu maatschappe lyke belangen des lauds Ie bespreken Lord llartington de leider Uer oppositie sprak Vrgdag io eene byeenkomst Van de laudbonw maatschappij in Badnorshire over d oorzaken van het verval vau den landbouw dat volgeus hem te wyien js aau twee seraaken de slechte oogsten en de onbegrensde baitenlandsche oanourreutie Hg wees m op dal men niet te veel pritotische ïesuliuteu moet verivachten van de onlangs benoemde commissie van enquête naar dit onderwerp Die oommissie zal eeu groot en nuttigen arbeid verrichten door het veriara van nlichlingeu aaiigaSnde vcrschilleudo sleUrls vl landbouw aangaande de vraag of de druk waaronder de landbouw thans ïucht van blgvenden aard lal zijn of niet aangaande de raadzaamheid om kiipitirul iu di U liiaiJbouw te plaatsen aangaaudode vourdeelcu ï iu kleine eu viiii groole bedrijve Cn uog zooveel anders De landbouw stelle zich echter vttu do gctolgeu van dit ouderzoek op wetgevend gebied ui te veel v r eu bedeuke dat hij hoewel de belaugtijksifttak van ngverheid da lauds nimmw en recht kau doau geiden op bgzoadere aanmoediging of blondere beaBhetwiiij vau staatswege Wel slipte de Uadtr der liberalen die zelf groot grondeigenaar is aan dat het wensohelgk zou zgn dat er meer kleine bedrjjveu eu meer botreaeiggpaars in hat land werden gevonden hoMeer hg zioh nog eene uaderu bsatndeeriug ui dit punt voorbehield Wat onderzocht moet worden zeide hg is ot er wetten zgn üie bg ous eeu staal van zakeu in het leven roepen die ounatuurlgk is en een knnstmatigcu laeslaud te voorschgn oept waardoor groote bezfttingeu worden opeeugehoopt in de handen van eukela parsonen die wellicht geen kapitaal genoeg hebben on hunne landerijen te exploiteeren oo er ouder ons wetten beslaan die deze uitwerking hebben dan zgn die in all4 gevallen evenzeer een onderzoek waard als ieder ander punt waarovei de benoemde commissie ibiichtiugeu kan inwi oen De uitdrukkingen van lord Hartingtön zgo zeer voorzichtig Br is echter uit zgoe redevoering zonder veel moeite te leieB dut eene verandering m het erfrecht van deu Kuj elichen ndd in den geest dat de groote opeenhoopiiig vau laodbedt in éeue hand zal vermeden worden op het programma der liberale partij zal komen eii wellicht haar cfy b de v rIcieziugen zal zijn Hiit i een denkbeeld dat iu den gansohen miiatsctappéiyken toestand van Engeland eu iu de rol we ke in deu Engetscheu slaat is toegekend aan eu too waardig vervuld wotdt de arisirocatie een diepen greep doet De ernstige bcrichuu uit Afghanistan zgn echter diet de eenigr die ons komen versussen Zyn zij 4ak van eeu eeuimdna viredelievender aard toch lullen de feiten die iix Duitschland bericht worden teker algemeiu dd aandacht trekken Nog zou naar meu beweert gtta einde zgn uau de veranderingen in het MiuiMerie ook de Minister van lustitie de heer Leonhardl zou zijn ontslag hebben aaugcbodeu eu Waarschijnlgiï vervahgen wordei door den heer Friedberg of den h r Schelling Öe laatste is de zoon van den bekenden philosoof vau dien naam en hg die laatste verauderingeu iu het Kabinet reeds meermalen genoemd geworden Ook noemt men den heer ïaUt als candidoat Als hiermede den afgetredei inisler van Onderwija wordt bedoeld en Wij k onen geen ander van dien naam die voor deu post van minister van iTustitie iu aanmerking zou kuuuen komen dan verklaren wij dut wij dat rucht niet gelooveu MiiJfler Folk pam geen ontslag omdat hem de portefeuille van Eeredieust en Ouderwi e waar werd maar omdat hij niet werkzaam wilde zijn met eed Rijksdag waariu Zulk eeu belaugrijko partljvcruudering heeft plaats gehad Iu dien stuud van zaken is geeu verandering ckomen eu wg kunueu dus onmogelijk aannemeu dal de oud minisler Fuik zich thans bereid zou willen verklaren een portefeuille aan te i meu De Pruisische party fan vooruitgang heeft haat eerste vlugschrift iu het licht gegeven om ihvloed te oefenen op de aanstaande verkiezingen Men spreekt zegt het van oud oonservatievrn en van nieuwe oonservirtieveu van vrijen en van Duilschoonservntieven van een rgksgeziude partg of hervormers van den economiseheu tocatand des rglts men bedenke wel dat zg allen in denzcifileu vonn zijn gebakken bet il een en dezelfde reuclionuaire massa waarvan de verschilleude elementen allen even gevuarlgk zijn es voor de vrghedeu des volk CU voor de beui s der belastingbetalende bevolking Korien mei go iden forens hebben zg des bu ger cn den landman toegeirgd bij de beraadslagingen in jongste zitting van den Rijksdag vóór alles in een woord hebben zg beloofd om handel nijverheid eu landbouw een nieuwe en ongekende vliMhlt te hMu nemen Bi wat is het eerste gevolJ geweest van deze beloften Honderd dertig mill oen mark auu nieuwe belastingen en inkomende rechten moeten worden opgebracht en dit is het eerste geschenl dut wg outvangan hebbeu uil de iiaifden der couservatieven Seeds zgu de prgten van velen onmisbare levensbehoeften gesteun maar wanneer de nog aanwezige voorraad zal zgu opgebruikt en Ie Jauuaii van hel volgeude jaar is aangebroken en het nieuwe tarief in volle werking zal tredeu zullen wij die zcgeniugen eerst recht kunueu beoordeel n en geniel Mocht het nu gebeuren dat de consefratieve partij de overwinuing behaalt dan f uilen weder verhoogiugen vau belastingen orden ingevoerd waarop thans bg de regeeriug het oog reeds is gevestigd Wat hebben de coueervatieién iu de jongsl zitliiig van den Bijksdag reeds gedaan P vragen wij Zij hebbeu zolder onderscheid alle eiscfaen der regeeriug lot vemooging der uitgaven toegestemd onverschillig uiUeloofd door het eere M den heer l M Noothu veu van Goor behaald door het lid W de Vroom e prgs Een poroeleiuen déjeuoer nilgcloofd door het eereiid den keer D W Westerbmi behaald door deu In lAil O H G de Lange 6e prgs Kaasstolp met botervloaijei met zilver gemonteerd uitgeloofd door den heer O Prfnce be haald door het lid A BoMatrti 7e prgs Uaaglamp uitgeloofd door den la Luit G H G 4le iadgt bdiaaU door deo sergeaat muj D Hietveld 8e prgs Bfsebiutglas met zilvw gemonteerd uitgeloofd door den voermuligeu Éap Komoiaitdant P C Prince behaald door het lid F X Hardyzer 9e prys Pwwleiuoi dejeuner uilgeloo d 4avt deu beer K fjabkeri betaiK loor bet lid J Htttl 10e prns Bloemsundaard uitgeloofd door deu heer tb A A van B i ea iJ udooro behaald door bet lid J F Welter lie prgs Fgn geeneden sigarenkasije uitgeloofd door deu Seor van BargArpUclit den heerA vau Beedt Uordtiidt hAnMAlHn bet Ud D Q W van der Iisar I2e prijs Bierglas met zilver gemonteerd uitgeloofd door den beer G O de Vooga behaald door hel bestuurslid P Engelbregt 13 priji Eeu paar bloempotten uitgeloofd door eenige leden van Burgerpticht behaald door het bi stuur lid J J van Bemmel 14eprgs Rookstel nitgeloofd dooreenige leden van Burgerplieht behaald doorbel lidJ v Oorschot 16e prns KristalleU inktkoker nitgeloofd door den heer A firiukmau behaald door het lid 1 Vermeg Ite prgs Advokaat stel uitgeloofd door het bëstuanhd i i van Bemmel behaald door bet bestuntalid H van Wgngaarden 17c prgs Kristdlen waterkan met 2 glazen uitgeloofd door Burgerplicht behaald door het lid P van deu Haek 18e prgs Fgu gcsueden sigarenkasije uitgeloofd door hel lid D I P Oualeuk behaald door dei be luurder secrefaris A van Beedt Dorllond 19e prgs Flueon mei zilver gemonteerd uitgeloofd door den hter W Begeer behaald door hel lid H Berlgu 20e prgs Photographie Album uitgeloofd door het lid J Llpelaar Jt behaald door het lid G v Bleek 21e prijs Verlakte kolenbak uitgeloofd door bet bestuurslid H van Wyugaardeu behaald door het lid O F van der Want 22e irga Eeu Snider geweer uitgeloofd door hetbesmurslid J vau Berkel behaald door den bca luarder penniugmeester W Kroniliout Jr Consolatie prgs 2 kristallen karaffen uil loofd 1 door Bargeipliehl behaald door het lid J A Tauw i De prgzeu nr 1 6 8 10 12 eu 19 waren gecombineerde prgteu door Burgerplicht behiLald J ScUUTTEKUScBEKPaCUIIITSltS VlUZKiaZMa VYiUEX PxinS vjlN Obamjis prijs Sigareuatel met zilver gemonteerd uitgeloofd duur eenige officieren der dd schntterg behaald door deu sergeant C Brandt 2e prgs Pureelriueu servies uitgeloofd door den kapiieiu koinnKuidanI D Lulius vau Goor behaald dour dtn sergvanl inigoor M Woerlce 3e prijs 2 Broiizeii beelden met picoe de milieu nitgelaofd door de vereeniging behaald door deu seigeout A van Vaeu te prijs Geslepen kristallen likïurkanf mot zilver uitgeloofd door het eere lid heer 1 M Noothoven vau Goor behaald door den kamteiukom mandaut D Lulius van Goor 5e prgs Visohglas met parle fleurs uitgeloofd door eeuige leden d r vereeui ing behaald door den rauziekaut C Groeiieiidnal 6e prijs Likenrstcl met 12 glazen itgFloafd door lie vereeniging behaald door den sergeant majoor L P IVelter 7e prg Bottau stoel uitgeloofd door den kapileiu A van atteedl DoriUud behaal j door den 2n luiU O Prince Jr 8 prgs Zilveren inktkoker aitgeloofd door de vereeuigiug behaald door den sergeant H Jager 9e prijs Poroeleiuen dejeuner ullgdoofd door den kapiteiu ltottimaudaul D Lulius van Goor behaald door den sergeant J van Sehaik 10e atiii ivoren luoifersdoosje met goud uitgeloofd door den kapileiu kommaijdaut D Luliua vanGoor behaald door den sergeant O Overcgnder Jr lie prijs Flacon voor morgendrank uitgeloofddoor eeuige leden der vereeniging belianld door den si hulter J A Bidveld jk Poedelprys Poroeleiuen achoormen oriitimenl uitgeloofd door den kapiiein kommaiidaai 1 Lulius van Goor behaald door en schutter P J van Vrenmingen De prgten ur 7 en 9 waren gecombineerde prijzen door de vereeniging Willem Prins van Oranje behaald Op de paardcnmnrkt gisteren te Zevenhuiien ge