Goudsche Courant, zondag 14 september 1879

Zondag 14 September 1879 4li ïN 2348 GOUDSCHE COURANT leuws en Advertentieblad voor fionda en Omstreken Myn ditlgils grgereA aniwoord iKtrAkelijk de door den Heer Sainsoiu voorgdesen bedcukiugen sprak Keuoegiaam inüiie overtuiging ffit dat alle de door den outrauger uitbetaalde posten in goede orde Eouden cqn en dat iedere ingekomen rekening dus ook die au de werkuren door den Burgemeester erst wa nagerekend alroreua er een mandaat oor kon rorden afgegeven nogthaus was ik na het booren voorlezen van de velerlei aanmerkingen met de daarop volgende ogfers niet in d mogelgkheid dete alle afsonderlijk en geuoegiaam loeteliohten hetwelk wel het geval had kunnen woen bgaldien de nota van den Heer Samsora daags róór de Raadsiitting of zelfs nog dienielfden morgen ware ingecondeu l an rade ik voorzeker ten overvloede de authentieke bewysstakken nogmaals hebben nagezien en de verkeerde opvatting bij dcrzelver beoordeeling hebben kunnen aanwijzen Na was zulks na eene vluchtige voorlezing oumogelgk op gevaar af van wellicht hier en daar in mgn antwoord te kunnen dwalen terwgl ik m tkant begreep dat in de Raadszitting zrlve de plaats niet was om de gevraagde dokumenten te onderzoeken Daags na de Baadszitling owrtuigde ik mij evenwel dat mgn gegeven antwoord niet to voorbarig wai geweest en dat alle de bg de rekening bchoorcnile bescheiden met gerualheid ter goedkeuring aa i HH Gedeputeerde Staten kondeu worden tocg£Conden Onder deze behooren naluurlgk ook de rekeningen der uren van werkloon Waar de Heer Samsom jianwijzing deed van meer uren in ééue maand dan er in die gehecle maand uren te vinden ign zag hg geheel over het hoofd dat aekUir den naam van den op de rekening voorkomende werkman de letters e i Ie kennen gaven dat die ureu niut wor kern alleeH waren uitbetaald Uct dagboek van den Architect wijst hiervan echter alles duidelgk aan en eveneens als reeds door zgn voorganger werd ook door hem bij ulle jaarlijksche maandstaten geene meerdere specificatie op zoodanige Nota s vermeld Het ia mij aangenaam deze openlijke uiteenzetting op het ingezonden stak te kunnen doen volgen en houde ik mg overiaigd dat de Burgemeester in lersQon steeds zal bereid zgn om officieel de Burgerij gerust te stellen waar ZEd zal begrijpen dat oogensohgnlgk gegronde nogthans onjuiste aanmerkingen het noudig maken al wat duister en raadselachtig ia op te lossen en toetelichten EE MY Kantongeriecht te O uda Torechtziating van Woensdag 10 September 1879 Kantonrechter Mr J H ¥ an MIKBOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEBOOBDEELD i B Boerin onende te Bleiswgk tot eene boete i Tan 2 of gevang vnn 1 dag wigeus op den open1 baren weg in de Dorpsstraat te Bleiswijk uitschelden van haren vroegeren verloofde oor gemeene smeerlap terwgl zg daartoe door hem niet was uitgetergd j van der W visschcr wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 2 of gevang van 1 dag wegens op den openbaren weg op de Markt te Gouda uitschelden Tan een ander voor smeerlap terwgl hij daartoe niet was uitgetergd F S arbeider wonande te Waddiiixveen tot eene boete van ƒ 5 of gevang van 2 dagen wegens zich in kennelijk beschonken toestand vertoon n op den openbaren weg te Waddinxveeuj J s C koopman wonende te Gouda tot eene l te van f 5 of gevang van 2 dagen wegens ws geleider van een kar bespannen met 3 houder littrn op die kar ouder het rijden op s Graven weg ouder de gemeente Nieuwerkerk a d IJssel M L C koopman wonende te Gouda tot eene lieeta van 6 of gevang vau twee dagen wegens op deu openbaren weg onder de gemeente Hekendorp geheel zander toezicht laten staan van een kar bespannen met drie hohdiui waarvan hij de geleider WOB A van der W koopman wonende te Nieuwerkerk a d IJssel tot twee boeten va ƒ 1 of gevang van ééa dag voor iadere boete wegens als gulcider t Tan een kor bt aoneD met twee houden die bonden niet voorzien hebben van een muilkorf op den Hoogen Sohielfndsöhen Zeedijk binnen de gemeente Gouda VRIJGE SPROKEN overeenkomstig requisitoir van het O M J F schipper wanende te Mulheim bij Keulen tan de aanklacht door nalatigheid met zgn schip te lujn gevaren tegen de Sgnspoorwegbrug over de Ooawe by Gouda en daaraan schade te hebben toegebri ch De brugwachter die in Zgn op den ambtseed opgemaakt procesverbaal had vermelil dat hij een aanvaring had gezien veroorzaakt door nalatigheid van deu schipper verklaarde op de terechtzitting van de aanvaring niets gezien te hebben maar daarvan alleen van den schipper zalven te hebben vernomen J vau IX arbeider wonende te Beenwijk van de aanklacht een ander op den openbaren weg te Keenwgk te heblKU uitgesclioldeu voor gemeene kerel MARKTBERICHTEN Gouda 11 September 187 Bg kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 11 75 i 12 60 Mindere ƒ 10 60 a 11 25 Kogge puike ƒ 7 50 4 ƒ 8 25 Mindere ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Voer ƒ 6 26 a ƒ 5 60 Gerst puike ƒ 7 25 è ƒ 8 Mindere ƒ 6 25 ü ƒ 7 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 60 Ligte ƒ 3 76 ü ƒ 4 76 De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alles zeer lusteloos schapen alsmede magere varkens ei biggen mede tlaag te verkoopec Kaas aangevoem 96 partgeu eerste qualiteit vlug inferieure soorten traag Goeboter ƒ 1 40 ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 130 Burgerlijlte Stand GEBOREN 7 Sept Dmiias oaders L A nn Struten en U J Vuijk Corneln Margaretba osden J Snel en 1 van der Zijde 8 Curnetis oudera A Knul C W Kruütr Jülianna Adriana Maria oodera S van Dam en A Veerman l ieler Gerardoa oudera C la Grand en C A Kroou 9 Lena oaders S Hainmeen R Fruitenan 10 l ceua oudera A Letwis en J Pouw OVEHLEUEN lil Sept W A van der Pol 9 m P J Ke et 2m J W van der Wolf 2 w J M van Dorp 8 GEHUWD 10 Sept J J Rietveld en J Holder M Haring en M C Bron r W Zuidyk en G de Graaf ADVJBRTENTIËN f Heden overleed onze waarde vader en behuwdvader de heer C GEKRS te Birgen op Zoom in den ouderdom van bgna zeventig jnar A J VOS M L VOS Gkebs Mevrouw de Wedawe A N MOLKNAAR van OKB PooBT betuigt ook namenshare kinderen en behawdkindereu haren dankvoor de menigvuldige bewezen van deelneming ontvangen bg het overlgden van haren Echtgenoot Waddinxveen SeptJ1879 Het BESTU ÜRd GOÜDSCllE VLEKSUHHQUVyEBU geeft kennis dat de prgs van het liUNDVLEESCH met Vijf Cent per Vi kilogram verminderd is In de Sociëteit 0N8 GENOEGEN wordt een KL DElli lKISJE gevraagd liefst boven de 16 jaar oud 30Ïe Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 1 5 SEPTEMBER 1879 Dft SCHUTÏERSRAAD d r D D SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Uurgemeester en VVetbouders dier gemeente op MAANDAG den 2 i SEPTEMBER 1879 des namiddags ten half een ure in het openbaar bn iaschrüving AANBESTEDEN de LEVERING van 30 SCHUTïERSJAöSEN en 35 SCHUTTERSBROEKEN 30 fcCHACOTS 60 paren SCHOUÜERBEÜEKKINGEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 15 SEPTEMBER tot ATEHDAG 20 SEPTEMBEp 1879 van de morgens 10 12 ure ter lezing liggen h deu eoiicierge in het gebouw Arti Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden ingeleverd Bij de voornaamste Mnziekhandelareu is verkrijgbaar gesteld SCHUTTEESMAESCE voor PIANO Prgs 40 ets f DOOE Dadelgk te HUUR voor een KLEIN GEZIN tegen billgken pr s mn in 1878 nieaw gebouwd Benedenhilis met vele gem kkken Adres aan het Bureau dezer Courant BHÏÏllATIEK Ter genezing van de meest ingewort e rhnmatiek rhnmatische tand hals en hooMpijn rhnmatische kramp en aandoeningen in den rug in de zgde enz bestaat er tot noa toe geen heilzamer en tevens ook geen goedt kooper middel dan de krachtig werkende ABSHAUBBIN S of ANTI RHüMATISCHE WATTEN die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aanwendbaar te zgn en niet de geringste sehadelgke uitwerking kunnen teweeg brengen bg lijdera die tegelgk met andere kwalen bezocht zgn üe uiterst goedkoope prgs van slechts 30 Cents per blad zal ook niemand terug behoeven te houden om zich aan eene proefneming t wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blauwe omslagen door den bereideron hoofddepóthoudcr A BREETVËLT Az te M u Verder verkrggbaar bjj r II Verheul Oudevaler A Boa Herli l J van Ourp Z eteriiic r A Kaulmif Alphen J I B C hl tt uian Itodegrwn K Ooilerlinu Unailreebt Wed G Wilheioiu Hoerd T A G lan DETH Gouda Mej de Hi d Bgiman Goiida l F W den ü l Seho inh en A Prina Zevenhuizen M I Oosdknde Hoalioup O Hoogendijli Capellr S n der Kraati Bleiavqk KeUerljjk Koninklijk gejintilegiëerd en eertte Anerikaanêch en Mt tgelteh gepaUnleerd Analherin Mondwaler van Dr J G Popp KK Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oosteurgk te Weenen ia het fOortrelTelükite middel tegen rhomatiKbe landpyn bij ontsteking iiHellen en z eren van het tandvleescfa het loat den aanwezigen tandaleen op en voorkomt de oieowe vorming daarvan maakt loaataaude tandin weder vaat door veral rkili van het tandvleeaeh cu daar bet vau alle schadelyke alotfcn reinigt geeft hel den mond een aangcnamrn rriiacbeo m terwgl bet den onaangenamea reuk weldra duet erdwgnen Q Oir dit Mngensroe onontbeerlijk gevtorden praepi paraat oor alle atuHden verkrggbaar te naken xgs flnscbeu van onderwheidene grootte alai 1 groote fleach ï f i l middelaoort kfX 30 en 1 kleine a 60 eenta verkrggbaar giBleld Dr Popp s Anatbcrin Tandpasta tot reioiging ver terkiiig eo bi hood Aqx tüiidtn lut terwyderiog in eeo onoanKenanien reok rn v in kitte Dr POW Aromatische Taiidzecii Zü maakt de Tandeu zuiver wit i on lfr h t émiti un Ie doen bewaart xe voor ziekel kt tandoeaiiigKn en botdt deu mond fnieb Het atok kott iO Cta ea toereikende oor oi n balf jaar Dl POPP g Plautaanlir Tandpoeder rtiinigt Uc tandt n urdrijrt de zoo luatife kalk en maakt het gtuzuur alccdi liddfrdtT rn fijner Dr POPP g Tandplonibeersel wMrmede m D zelf Itullc tanden kan rullen De Aroiiiatische enee8knndig e Hnilden Keep chemiarh giBimiyscLrd tii duor cle K ii eskoadiKe elpbriteiten rïn Kuroin als bet UKËKlbTü £ N BESTS 001 DE HllD crkvtid AllcnUe s v p ter voorkoming van vervalsching wordt bet geachte Publiek omuerkiaam genwakt dat iedere le c i behalve het H ndelimerk firma Hysrea niid Aiiatlierin Praparate nog met een ombuWI umgetrn i hetwelk in duiJelgkeu waterdruk den Rgkuidelaar en do Firma be at Depot van alleen echte Anatherin Preparaten rgn gevestigd ea te verkrijgen te Oondii bij L Schenk winkelier op dsHoogstraat A 123 Ie Rotterdam bg F E van SantenKolff apoth en A Sohipgereijn Oo blauwe porccleiniviiikel to s lluge lig J h P Sunbilic apotli te Delft bij A J van Eijn en J K Kauwonliovpni l Scliiediim bij C Mnlta GiB te Li iden bg It Nüordjj te Utricht by F Altena en Kraan tr AmsterüW bij I V Windbcun Co en U H Uloth Ot apotlicck teOudewatir bij T J van Vreumingen te Sonoonhovenbij A Wollf Gouda Dbuk van A Bbikkuam KENNISGEViiKG De BÜEGEMBESTER v n Gouda brengt bg de ter kennis vso de belanghebneaden dat door den Keer Provincialen Inspectenr der Directe Belastingen eoi te Botterdam op den 10 September 1879 is eieoutoir verklaard Het Ie KWARTAALSKOHIEE van het PATENTEEQT dienst 1879 30 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in htoden van den heer Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen asnsUg op den bg de vet bepaalden roet te voldoen en dat beden iiigaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen eiken de reelamM behaeren te worden ingediend Qouiê deo ISn September 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN BEGROOTING DïE INKOMSTEN UITGAVEN vam de OEHEEBiTE GOUDA roor den dienst Tsu 1880 Berolkingl74ö5 zielen S= awfc © =3 = rtnolg INKOMSTEN vaan HoofUit iV Ontraogsten Tan rerscUllenden aard en toe Tallise baten J8 Tienden cgnsen en erfpachten 719 38 29 Pacht of opbrengst van den I haardaach vuiliua bagger i Hergelgke mestspeciën 2636 30 Boeten tran politie nationale raüitie enz 200 Boeten wegens overtredingen I in zake vatt plaataelgke be astingen Memorie Teraggare van het Rijk 0 Wegens bfl voorschot verstrekte reit lden aan millI tieplichti ea f 100 Wegens bg voorschot gedane betalingen van allerlei aard 100 200 33 Ontv wegens onderwerpen in gemeenschap met andere Gem I mstellingen en inrichtingen of ter zake van gemeugd beheer Memorie 34 Bjjdrage van het Ugk in dekosten van het kantonnaal huis van bewaring 80 35 üpbr V hetgeen ter bestrijdingvan de kosten op het aannemenvan werken en materialen door de aannemers wordt betaald 600 I 36 Terugontvangst van bij voorschot betaalde arbeidsloonen voor opbrekingen van straten 300 37 Andere ontvangsten niet tot devorenstaande behooreude 3 00 totaal van het 4e Hoofdst f 4985 38 Hoofdst V Buitengewone ontvangsten 38 Opbr van den verkoop van Gemeenteeigendommen van boomen enz 100 8 Afkoop van grondrenten tienden enz 20 Subsidie in de verpleging van arme krankzinnigen a Van het Rgk 360 h Van de provincie 450 8 10 Tran 9porteeie 930 Trawroorii 930 Terugontvangst van tgaelgk belegde gelden Geldleening tot gedeelteljke bestriding der kosten van oprichting eener bewaarschool 1 de 2e armenschool 25000 8000 41 42 Totaal van het 5e Hotidst 33930 Vbbzambwho ïbe I koii m 1 Ontvangsten wegens vnN gere diensten 30989 66 IL Opbrengst van belastiiigenen heffingen 190276 03 III Baten en inkomsten ntraitende nit gemeenie eigend men en bezittingen 32170 52 IV Ontvangsten van verschtuen den aard en toevallige baten 4985 38 V Buitengewone ontvangsten 33939 I Totaal dw inkomifen 292351 59 UITTREKSEL UIT DE MMIORIE VAN TOELICHTINO Indien het tegendeel niet ia ver aeld z n de posten tot hetzelfde bedrag als In het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTBir 28 Deie post is verhoogd met 602 aangrtien in den loop van dit jaar edenni eenige stukjes gerioleerde grond s n in gebraik AS Is tenainilMé mM 90 Voor V krankzinnigen wordt eene subsidie van ƒ 90 voor iederverleend Deze poet wordt op de begrooliog gebrachtzoowel in ontvang als in uitgaaf zie No 163 teneinde gelden nit du Gemeentekas lydelgk te kunnenbeleggen Aangezien de uitvoering van eenige werkenbnitengeffone uitgaven zal vorderen zal wellicht voorde oprichting van genoemde bewaarschool waartoevrrmoedelgk iu 1879 niet zal worden overgegaan 4260 m r moeten worden opgenomen dan deleening bg de begrooting voor hel loopeude jaar wasgeraamd Zie overigens de toelichting op No 88 Wordt verwlgd BUITENLAND BaltenlaDilscli Overzicht Over de Afghaansche zaken geen bepaald nienws alleen geruchten van veroutrustenden aard die echter nog zeer bevestiging vereischen de Emir zou dood zgn vermoord öf door zichzelf of door anderen De Pransche Minister vnn Ouderwgs heeft op de stelligste wgze thans een einde gemaakt aan de geruchten die een oogenblik geloopen hebben omtrent het voornemen der Regcering ora het bekende art 7 der nieuwe wet o laten vallen In een schrijven aan de leden van den gemeenteraad die hem hunne ingenomenhiid met het wetsontwerp hadden betuigd verklaart de heer Ferry uitdrukkelgk dat niet alleen hg maar het geheele Ministerie besloten heeft het w sontwerp met inbegrip van art 7 tot bet einde Ie verdedigen Zelfs zou men uit den toon van dat schrgven opmaken dat de Minister nog steeds hoop heeft dut hg ten laatste toch de overwinning zal behalen Op meer afdoende wgze konden die geruchten wel niet gelogenstraft worden Wanneer de Kamers in November bgeenkomen zal dua c e strijd welke thans zoo fel bulten het parlement woedt weder voortgezet worden in de Wetgevende Vergadering Zoö de Senaat art J ver werpt gelgk hg waarscbijiilgk doen ssai moet het ministerie aftreden of de Kamer ontbinden lot welke ontbinding de president eo de Senaat echter vergunning moeien geven Aan de ontwerpeu Ferry paart zich de arbeid van de commissie die den lOcu Maart 1878 benoemd is tot het ontwerpen eener nieuwe wetgeving op het lager onderwijs Onder voorzilting van de bekende onderwgsspeeialiteit Paul Bert heeft zij anderhalf jaar laag gewerkt en de vorige week is het resultaat van haren arbeid bekend gemaaU in een wetsontwerp van 111 artikelen dat in df Novembereitting de kamer zal bereiken De mej iorie van toelichting ontbreekt nog De heer Bert zal haar in deze racaiitie opstellen Het ontwerp wil kosteloos en verplicht higer onderwijs te geven door leeken De staat neemt alle kostea van het lager onderwijs op zich en trekt daarvoor ook alle middelen tot zich waaruit thans de departementen en gemeenten het onderwijs bekostigen Met den leerplicht is het ernstig gemeend hg wordt gewaarborgd door krachtige strafbepalingen en een werkzaam toezicht Geen ondcrwgzer of onderwijzeres bij bet openbaar onderwijs zal meer gekozen worden uit de leden eener geestel ke vereeniging hetzg die al of niet door den staat is erkend De leden van dergelijke erkende vereenigingen zallen bijzondere scholen mogen honden onder de bg het ontwerp gestelde voorwaarden welke zoodanig gesteld zgn dat het schooltoezicht volkomen gewapend is tegen iedere ontduiking van de wet Wat het afodsdienstonderwgs betreft heeft men gedeeltelijk het door België gegeven voorbeeld gevolgd Het komt niet voor op het programma der school doch er zullen volgens in ieder departement te maken reglementen nren voor worden opengelaten In tegenstelling echter van wat iu België gebeurd is zullen de schoollokolea er niet voor beschikbaar zijn Ook dit ontwerp zal zoowel als die van don heer Ferry felle bestrijding vinden bij de meer vreesachtige republikeinen Óver hi vroeger zoo angst inboexemende denkbeeld van den leerplicht is men in byoa alle beschaafde stalen heen en dat zal dan ook in de Frausche kamers niet veel oppositie ontmoeten Men is bg alle partijtwist iu de Frausehe republiek te praotisob gebleven oiu schatten uit te geven voor lager onderwijs zouder het middel tevens in handen Ie nemen oin dat ouderwgs aau zijn doel te doen beantwoorden Anders echter zal het zgn met het kosteloos onderwijs in de uilsluiting der geestelijke broeders eu zusters De bcuordetliug dezer punten moet wachten op de memerie van toelichting die aauwgzen moet hoe de kosten op de staatsbegrooting moeten worden gevonden en hoe men vooreien zat iu den onder gzersnood als bij een door den leerplicht vermeerderd aautul leerlingen aanstonds door de verplichiiug om leek te zgn een aantal onder ijzers en onderwijzeressen hun raUikoal zullen verliezen Volgens eene mededecliiig der Natioiittl ZeUti g zal de minister van openbare werken de heer Maybaoh in de aanstaande zitting van den Lnnddug een zeer belangrijke memorie indienen betreffende het kanaalwczen in Pruisen Hierin zal worden aangetoond hoe zeer het belnug van Pruisen de nauleg eischt van kanalen tegelijkertijd met de uitbreiding van het staatsspoorwegnet Het voornemen der Begeering ten aanzien van de verbetering van het vaarwater vau stroomen en riv ieren zal tevens te kennen worden gegeven Tot heden was het nog Iwijfeltutjitig zegt de ITeserZeitmg in haar jougstverschenen nummer of de heer Pulk de afgetreden minister vau eeredienst een mandoat voor het Huis der afgevaardigden zou ainva rdcn Nog slechts kort geleden meende men op groud van mededeelingen aan hem zeer van nabij bekende personen te moeten aannemen dat de heer Folk het uoornemen had opgevat om geen openbare of parlementaire betrekking meer te onnvaorden Deze onderstelling is thans gebleken onjuist te zijn Vermoedelijk zal bij weder optreden als candidaat in het vroeger door hem vertegenwoordigde jistriot Essen Puisburg Muüaim a d Ruhfi Naar wg van goed ingelichte zijde vernemen zoo wordt nog door het genoemde blad rermild heeft de heer von Bismarck den heer Falfc bij zijn aftreden het volgende voorstel gedaan hij iicefi hem de keuze gegevi lussohen het aau aanvaarden der betrekking van ininisler van justitie en liin opperpresident van Silcsiu beide bi lrekkiiigfu hccfi lie liocr Falk beleefd van iie hand goiri zcn y