Goudsche Courant, zondag 14 september 1879

I Op de in isnati ina Le g wlhiarkt vlrledente Weeiieu mho9d v werd UUegedeeldldai Am ldit jaar 151 illi0en hecKiHlirs grlan lia ir am lpu uitvoerend de jirgzen pwandejjs dod den oi igen oogst u r gestegen ipédeu fijnikiii imeniill door niet ve tt ffl I f Op d gea iemde aniBkni w M ea dral k del gedreven De omzet beclm g 3 t0 s rwe É nsgerst 460 tpoarWe wa eiii Wwe 19 ïjjiooWëi agens rogge eii 22U000 K iGi andere grSjiiisodflelj Smdeltfiad De druivenoogiit in Fnnkri k laat aé slecht aahzien maar vlierbessen zijn er dit jaar iu overvloed Dus zal er geen gtbrek lOan wjjn wezen Ank Ct BINNENLAND GOUDA 13 September 1879 Z M heefl den knpt H A Dorre ran het 4e reg iuf op zgue aanvraag op pensioen gestekt en het bedrag rau dat pensioen bepaald op ƒ I560 rr s jaars 4 Naar wg reriiemen heeft Maandag 29 8cpt nioere k in deze gemeente eene algetneeue vergaderingplaats vau het Hoofd Coniité de eereleden endeisubuonülé s voor het monument op te richten ter eerevan de Gebr Houtman teu einde eene keuze tedueu ui de voor genoemd monument ingeleverdemodellen en teekeuiugen De oarsus aan de Burgeravondsohool alhier is begonnen met 138 leerlingen namelgk 28 in de voorbereidende klasse 66 in de eerste 30 in de tweede 12 iu de derde 4 in de vierde en 8 in de vijfde klaaae Thans it in druk verschenen de officiede uitslag Tjn den schietwedstryd te s Gravenhage gehouden van 25 tot 28 Augustus 11 Onder hen die daarbij prijzen behaalden komen voor onze stadgeuooten de hcercn V Engelbrecht en J van Schaik Aangenomen het beroep naar Bennebroek door ds P Hoog pred te Gouderak Door de Arron dissements Rechtbank te Botterdam tiJD de navolgende personen veroordeeld C P wonende te Nieuwerkerk vervolgd ter zakevau slaan in eene celstraf van 8 dagen D H wonende te Capclle a d IJael vervolgdter zake van het niet sluiten van een spoorweghek van een particulieren overweg waardoor twee kalveren door dr van Gouda komenden trein zijn overreden iu een geldboete van ƒ 10 In een bij het departement van koloniën ontvangen telegram Van den Gouverneur Generaal van Ned Indie van 10 deler wordt bericht dat de tijdingen uit Atjeh voortdurend gunstig luiden dat de troepen van Lamtoba teruggekeerd en de expedilionaire kolonnes ontbonden zijn dat de patrouilles geen spoor meer van den vijand vonden dat verscheidene hoofden uit de XXV en XXII terugkeert Volgens een correspondent der ArnA Cl wensoht Hare Majesteit de Koningin de plechtige opening der StatenGeneraal bg te wonen in de zoogenaamde loge van den president der Tweede Kamer Sinds een reeks van jaren is gcene Koningin bij de zitting der StatenGeneraal geweest De Minister van waterst iat enz heeft ter kennisgebracht van den heer J G Jager dat de Ministervan zijne aanvrge om concessie voor den aanleg vaneen kanaal tot verbinding van Amsterdam met denBgo voorloopig kennis heeft genomen en dat dezeaanvrage thans nader zal worden ondereooht met die belangstelling welke een zoo belangrijk en veelomvattend plan vereischt N v d D De nienwe Minister van waterstaat enz heeft aan de betrokken ambtenaren van s Bgks waterstaat opgedragen een nader onderzoek in te stellen omtrenteen kanaal van Amsterdam naar de Waal over Utrecht U D Buim een honderd mannen vnn allerlei rang en stand geloof en richting uit alle oorden des lands de Unie van Utrecht feestelgk willende herdenken hebben een groote en fraaie medaille laten slaan gesneden wat de voorzijde betreft door den heer jf Ph M Menger tweeden en de keerzgde door den heer J Ph Menger eersten stempelsugder aan onm Mant beiden met tfof bekentl De voorzgdr stelt voor het borstbeeld van graaf Jan van Nassau met het omschrift graaf J in van Nassau stichter der Unie van Utrecht de keerzgde een leeuw met opgeheven zwaard en de zeven pijUn omringd door elf sterren het ziiinebeeld der tegenwoordige elf provinciën waarboven het Alziend Oog met het omschrift Dankbaarheid Eendracht Vrgheid en de jaartallen 1679 1879 Aan Z M den Koning zal een exemplaar in goud zilver en brons en aan de leden der vorstelgke familie exemplaren in brons en ra zilver worden aangeboden De proef met voetwindsels in plaats van sokken die nu bg de legermanoeavers in Noord Brabant genomen wordt schgnt geen bevredigende resultaten opgeleverd te hebben Het gedenktjekeu voor den in Februari 1876 in Atjeh overleden generaal majoor J L J H Pel zal waarachgnlgk in November op de algemeene be graafplaats te Petjoet bij Kotta Ra lja worden opgesteld Voor dut doel is door het Indische leger meer dan ƒ 15 000 bijeengebracht De uitvoering was opgedragen aan de firma Alois Boller Go te Amsteninm De stoomvaartmaatachappijea zorgen voor koaielooze overbrengiug naar Atjeh Het aantal betoekerrder Arnhemsohe tentoonstelling is van de opening af tot beden gemiddeM 1628 per dag zoodat tot heden ruim 140 000 betalende personen haar bezocht hebben Men is thans met de 2e serie der loterg daarvan begonnen ïot heden zgu dua ruim 50 000 loteu verkocht Is het Faderland wel ondei richt dan zal een der grootste ngverheidsinrichtingen in Den Haag uit gebrek aan werk binnenkort tal van geéqiployeerden en werklieden moeten ontslaan In de Maandag gehouden vergadering van dé taaien letterkundige afdeeling der kon aoudemie van Wetenschappen vroeg de heer van den Bergh of een der leden inlichting kon geven over de papieren van Oldenbarneveld wier bestaan in 1784 in een brief van Pieter Paulua aan Meinaxd Tydeman verzekerd is en of anders daaromtrent bekend is uit de latere correspondentie van P Paulus en M Tydeman De heer B Fruin gaf op de laatste vra ig een ontkennend antwoord hij hield de mcdedeeliug van P Paulua voor onjuist De papieren van 01 denbarneveld van welke bij hem sprake is zijn volgens opgave van Jan Francken de regeering ontdekt en verbrand Ook Carleton bevestigt dil De heer Land sprak over de eerste uitgaaf der brieven van Spinoza en deelde opmerkingen mede oVer een Nederduitschen brief van dien wijsgeer die in 1706 in de Boekzaal is uitgegeven en die nu in de Leidsohe Ubiversiteits bibliotheek bewaard wordt Naar aanleiding hiervan zeide de heer de Hoop Schcffer dat er nog vele Lalijusohe brieven vau Spinoza gevonden worden in de boekerij der doopsgezinde gemeente Ie Arasterdam afkomstig uit het weeshuis der collegianten Ten gevolge van een in de vorige week met gunBtigeu uitslag afgelegd examen zijn bg beschikking van den Minister van Oorlog de navolgende ofliciereu tegen lo October toegelaten tot het bgwonen der lessen van den algemeeneii krggskundigen cussna der krijgsschool te s Hage de Ie luitenants H P Staal G F van der Garden K G van der Mandele en B W Mensing allen von het 4o regiment infanterie zoomede de Ie luit der veldartillerie W Van Hoogenhuijze en de Ie luit der genie M Ounen Den 22n dezer zal de commissie onder voorzitterschap van den inspecteur van het militair onderwijs te s Hage een aanvang maken met het nfnemeH der ex nnens aan ruim 100 onderofficieren ter verkrijging van den rang van 2ii luit bg de infanterie cavullerie artillerie en administratie voor het leger hier te lande en in Oost Icdie Gisteren roidd ig te 4 ore heeft in eene der zalen van Natura Jrü Magiaira do Attoaation Inlernationale pour l eau potable eene vergadering gehouden die o a ook werd bggewoond door den heer mr J Heemskerk Azn De ecre voorzitter gaf het woord aan den heer J G Jager die een verhaal deed van het tot stand komen der Vereeniging van het doel dat zg zich voorstelde en van haar werkkring Hij zeide hoe in 1866 de noodzakelijkheid was gebleken om naar aanleiding van de choleraepidemie den invloed van het drinkwater op die epidemie na te gaan Dat onderzoek had als kouclusie opgeleverd dat zuiver drinkwater de cholera niet voorkomt maar de cholera in heviger mate optreedt daar waar het a er slechter is In 1876 op het Congrh iJkhygiène de nauvetage et d eeonomie tociate te Brussel was de drinkwaterkwestie weder ter sprake gekomen en verleden jaar was de vereeniging met 40 leden als stichters tot stand gekomen Hel eerste artikel der akte van stichting zegt dat het doel is in lederen staat de zorg van de regeering op te wekken en gaande te houden voor de boeveelheid drinkwater bisteind voor de inwoners De heer Jager deelde vervolgens me6 wat tot bereiking van dat doel alzoo in verschillende lauden was gedaan De heer dr de Chacmoiit gaf een verslag van de handelingen der vereeniging in Engeland De volgeude vergadering zal te Turyn worden gehouden Berichten van het jachtveld melden dat er in Drenthe veel hazen zijn maar dat daarentegen met de patrijzen met omzichtigheid moet worden gehandeld wil men niet gevaar loopen ze uit te roeien en voorts dat de jacht op waterwild in Overijssel tot dusver zeer middelmatige uitkomsten getfl Mejuffrouw Godard die Donderdag in gezelschap van den heer K te Amsterdam met een luchtballon opsteeg 19 slecht va de reis gekomen De hallo dreef nl naar de Zuiderzee en daalde in den Vid Van Urk zoodat de luchtreizigers daar waterreiziger i werden bij welke gelegenheid mej Godard teven i een arm brak De drenkelingen werden door eei schoener opgevischt en t Lemmer aan wal getq Toen baron Taylor in 1840 de usooiMie vestigèevan dramaschrijven legen at centimes per maand toen waren er velen die daaraan wilden deelnemen maar toen de baron zeide dat die maatschappg eens 100 000 franken r nte zou bezitten toen werd hg uitgelachen Op de vergadering van dat genootschap in de maand Mei gehouden werd medegedeeld dat men het tot die 100 000 franken had gebracht doch toen was reeds de grijsaard door zijn ziekte verhinderd om daaraan deel te nemen Tot iemand ldis hem op dien dag kwam bezoeken zeide hg Eénding Irooat mg dat er geen halve eeuw it noodiggeweest maar slechts 40 jaar om die 100 600 b renten te verkrijgen j J Het Bestuur der Vereeniging tot Terbefn g vtn den volkszang te Amsterdam heeft van Butg en Weths vergunning verkregen om gedurcndei de win termaanden voor eeui e avondien per Week ttmogen beschikken over een 4 tal Dpenbail scholentot het houden der oefeningen k Dat de Amerikanen ver gaan in de relflame is bekend Doch ongehoord is zel e het volgend staatje van brutaliteit iu het oanprijzan van koopwaren In de stad des Mornst Juwk njoest een deftige begrafenis plaats hebben va leen jong mau Bjj die gelegenheid vroeg de geeBtel ke na zelf j zijn lijkrede gehouden te hebben ofiook ran der aanwezigen nog iels ter nagKdachten valt di n afge storvene had te zeggen Doiir trad een onbekende I te voorschijn sprak met uaiidoening tjojrei den di ad en over de woiidcrlgke wegen der voorzienigheiil Ten slotte echter deelde hi mede dat hg bij die gelegenheid opinerkztam wirae nukeii op deschooue haarzalf die de overled ne Mllijd bij hem had gekocht en die hij aan alle aMwezigen aanbeval Dat was den Amerikuuxn toch wel wat kriis de pouur dckoopman moest zioh uit de voeten maken Vrgdag zag de machinist van den sneltrein van Hamburg naar Keuleu een zwaar geladen hooiwagen midden op de rails staan Hg gaf terstond het hullsignnai en aan de remmers gelukte het den trein in ougeloofelijk korten tijd tot staan te brengen zoodat een botsing voorkomen werd De trein wat zeer sterk bezet en eerst in de laatste seconde bemerkten de passagiers en welk levensgevaar zij verkeerd badden Bg onderzoek bleek dat de wachter de barrière op den bg het reglement bepaalden tijd gi sloten had in d it de hooiwagen juist door dea eersti n sl igboom heen was toen beiden gesloten werden zoodut de voerman niet voor of achteruit kou Tc Stockholm is eene brochure versohenen getiteld Twee staten opmerkingen omtrent den tegenwoordigcu stand der Ousleitobe quaestie Menbeweert dat niemand minder dan de ZweedseheKoniag er de schrijver van is Ook zoiid r diebijzonderheid iiM het geschrift echter alkszius lieaandacht waar g zgn De groote stelling die eril ontwikkeld trordt is deze De geschiedenis der volken wordt behevrscht door onverunderlgke natuurlijke wetten Een dezer wetten is de volgende dsomgeving en de anrdrgkskundige ligging van eenStaut bepalen voor een groot deel zijne politiek Dirlmhe zil uls bg instinct een rijk dat van dezee vcrwgdird ligt gedurig trachten zich een weg d iarhecii te b ineii Aan Iluslaiid geeft Ie ichrgvir Niettemin den ruiid zgne panslnvisliache denkbeelden te laten v iren en liever te trachten steeds meer den trausltohandel tiisschen Europa en Azië ua ir zgngibiul over te brengen Het Czarenrijk heeft in eigen boezem vijanden die voorzichtigheid dringend noodig maken en is omringd door tegenstanden die in zekere gevallen niet zouden aarzelen ilkander de hand te reiken om den gemeensehappelgken vijand te slaan Met gelgk doel zouden misschien eenmaal Scandinavië en de B ilknn ziel met elkonder kunnen terbinden en de gunstige uitiing zou dan niet twijfelachtig zgn Al weer een gevolg van het dragen van wapenen buiten dienst In den nacht van Zondag op Maandag heeft de korporaal der husaareu V te Bergen op Zoom zich voor de kazerne in beschonken toestand bevindende den aldaar rnstig voorbggaanden koopman J T uil baldadigheid een gevaarlijken sabelhouw boven het recbleroog toegebracht De dader bevindt zioh in arrest De Aziatische zijde van den Bosphorus wordt door groote bosohbranden geteisterd die uitsluitend toe te schrijven zijn aan de uidatigheid der beambten iK met het toezicht op de atscben beUist zijp beangstigde inwoners der omliggende dorpen hd ioh reeA herhooldelgk met smeekschriften t Begeering gewend maar te vergeefs daar hqzicht op de boss hen w é ebe zal word schaft vindt men het blgkbaar overbodig er nog eenige zorg aan te besteden en weldra ztll over gekomtn zijn dot van die uitgestrekte die verschillende fgnere bputsoorlen lererden van de omliggeu dorpeo geeu spooi meer te ad zgV In het plantsoen nabij het sohoone café ie Amtterdam door een groot hek afgetl Donderdag de tentoonstelling en wedstrgd van bloemen planten heesters enz gekwee knecjitt en leerUagen van boomkweekert eni blo in Nederland welke wed trgd was uitgetchreveij de Anstcrdamache afdeeling vali de Xèd Maatsiii van Tuinbouw en Planuunde Vao onge4 persooeu uit alle deelen I des lands zijn ruii Óiozendingen ingekomen die inderdaad mcesU Keer schoon zqn uodat M ii K KonaH litaak zal hebben te fertnll n Vooral belang Iprac tig it de io eadiag van baarnetten SrU kleine en groot n eett idlen prachtige en 1 jexen laren i Wel wn bewas dat ook bij deFl il eji leerlingeo een b ndew t voorliefde bestf4t iq verschj idenh ir zoo Mlijke goveil Pion Ook in Amerika it men het niet eens omtitot de Ver In de neger gemeente te Brooklyn hebben twee herders en leeraars die daar voorgaan beiden hunne parlij en beide partijen beweren reebt te hebben op het Kerkgebouw Geruiucn tgd ging dit goed in dien zin dat bij die het eertt op den preekstoel wat preekte waarbij natuurlgk de aanhangers van de anderen voorganger zich verwjgdcrden met dezen die met gelatenheid zich in ignlot schikte Op den moraal eeliler van 10 Augnttiu kwamenheiden te gelijk en no moest het w l tot eene uitbarsting komen Eene zuster nam het initaitief bjjde negers even alt bg blanke menschen is op kerkelijk terrein de vrouw sitedt ijveriger dan de man lieze dame ging eru broAdir te lijf die met bebloedgezicht op den grond werd geworpen en nu werd det rijd algemeen ook de heeren voorguiigert blovenmet lijdelijk toeschouwers Eerst werd de eene partg de kerk uitgeworpen maar tg keerde met versterking terug ten gevolge waarvan zg het verloren terrein heriuim en de andere uitdreef waarna zonder verdere stooriiia de godtdiepitoefeuiug rustig werd voortgezet 1 In Mei voii dit jaar it te Amtterdam eene Vereeniging van weesvaders opgericht Deze Vereeniging zal eeiM vergadering bonden op Biiiodag 16 de zer Na de behandeling van de gewone hnithoudelijke taken wordt nan de orde getield 1 Het in t leven roepen van een Tgdschritt 2 De oprichting van een bibliotheek 8 Heropening van de disouatièn over het ter vorige vergadering ingeleide ondetyerp Wat kan er gedaan worden om de zorgeiooiheid b j verpleegden in weeshuizen tegen te gaan 4 Het tijdverblijf van kiuderen in de weethnizen Iu de fabriek van den heer M Dalhuisen Ie Kampen is onlangs een hooiberg met luohtkoker van ijterconstructie vervaardigd De inrichting van dezen hooiberg wordt veel doelmatiger geacht dao die der gewone met bergroeideu Men deelt uit Zieriktee het volgende aan Ihl Vaderland mede als bew i hoe ongelukkig de wet op e gijzeling werkt Een herbergier uit Haamstede drgft handel Hij ii te goedertrouw maar b j beeft niet het minste rkoopmanstalent Hij wordt bedrogen en kan dientengevolge de Oo niet betalen die hg schuldig is aan een boer ie Kerkwerve Da boer hei t als verkooper even onnadenkend gehandeld als de snuggere koopman Want hg leverde zgn hooi s comptant aan iemand dien hg ternauwernood b naam kende zonder het bedongen geld tcgclgkcrlgd in ontvangst te nemen Maarde boer i sohiüdeischer De w t stelt hem in ataat zichzelf re bt te versctiaffen of liever zich te wreken Hg speelt bp maakt zich boos en laat den man ijlle vruchte ooB om eenig liitttel Smeekte ia gijzeling brengen reeds enkele weken na het gepleegde misdrgf Ddt geschiedde 15 October 1877 en pas laatstleden Zondag 7 Sept 79 hééft de ongelukkigekoopman het huis van arrest te Zierikzee verlaten nog W i onder belofte dat hij bg term oen de verschuldigde ƒ 500 benevens de ggzelingtkoaten ruim 900 zal afdoen j geven Het speet gevangen hap dal Danllfarèlhg dj vau jn toJinL ging jhg jeM oi Wotjusia Eindelijk toen de kotten zoover de hoofdsom begonned te overschrijden wat de koppige boer eenigzins tot nadenken gekomen en handelaar geworden Het beeft heuf geld gekost maar bij heeft zich gewivken Hij heeft den k oopman twite jaar laten zitienl Vel hoopt hij nu toch nog zgi 500 benevem Jde gemaakte onko teif te zullen ontvangen van dee j in vrgbeid gestdd i liao Hnan ur daartoe m deze wel nimil i t zon Nu de suhulfl r U ƒ 1600 beloopt zali hij VcliWaarschijliIgk zoo ra mendij het hna iattif mi kt failliet em genoeg ia de jaren zijner hij dit niet vroeger had gedaan de wet btachermd en ten koète lers jlièoortgeholpen Nu onderittg ai straf Vfjn wege bet Gémeelitebfttanr eudé een proefj genomen met een tntaap die uitstekend voldeed als eeir gewone met een glas en porte inen kap Het erd tras Zoo swrk dat een groot gedi werd en de OVi b afitakeu Iflt plein er door verlicht int eriidsUloeiende spijkers iff l Afloop van dpeiibare Verkoopmgen vao Onroerende Qö deren VEILIXgI 11 Sept 1879 BouwmanaWoüiiig Wijk T N 8 en raiirt 9 hectareu weiland euz teQoudaftQ Waddintvetn ƒ 21380 opf ehouden Vergaderiog vaa den Gemeenteraad VBIJOA G 12 September I Trgmvoonlig da bceree vaa fiaiM IJiendooro voorzitter Remy Priucf Kut Luijteo Nootlorea vao Goor Óod jk Snel Maller Fürtnyo Drooglecrer v n StruUn Po t Drost Stnvrr de Itotlc cd vao Iterwo Ue Voorzitter atclt deu hi r Maller tn de gelpg heid de bg de et Toorf eadireieQ nden ala lid vau den Baad kf lo kKgen dit geecbiej lyode ordt ZËd door deo Voorxitter g lak geweatcht De Voorzitter deelt mede dat de beer Sanwm heeft kcnuis gtgevcD door afwezigbeid uit de Ceineeute vetbmderd te zgo de vergadering by te wuoen De notuteo der ongv vergaderiDg worden gelexcD en met eeoe klcitie nytij ing door d D hi er Kut geopperd guedgtkeard lugekomea ib hel rapport der CaiDuiMUi lu Mier hauden wareti geateld de ersehillrDde Bfgrootmgen der getnbiidteerde iastttiliogeii vao weldadigheid over 18S0 luidende dat hieropgeene uumerkingea xijq gemaakt en tot goedkeuring adtiMerende i ter visie B CD W doen il overleg net dcu lotpectear D er het middelbaar oiider iji ecac voordrackt tot ooderwyzer iu de lourbcrti codt kUwe aau de Bnrger A oiidfichool waarop gi plaatit ia de heer P van Vledder ter vine ea bcaoeniug ID reae volgeoda vergadi nng een verzoek vtu den heer G Jeger vcrfockende ontslag aU hiilpoDderwijzar aan de 2e Bui erKhool voor Jongens wordt tegru 4 NoteinDcr eervol verleend Aan de urdu ut een voorstel tot veihooging der bezoldigiug vsu de hulpoudirngzers bclut net het onderwya in tie ireemde talm dit wordt door B en W ingetrokken ren ll t adres vau nirj A l oep stads vroedvrouw alliifr houilebde virioik om lijdelijk verloskuBdige bnlp te lerlcmeii lu de geiDLeiite Ouderktrk uan den K ssej I ea V sttlltD hiLrop toor omdat btdtxide gemeente bt4ioefte heeft naii incj A Loep oor 3 munnden vergunnihK te tcrleencn ecbltr zonder behoiid vhd trsrttment daar ztilks toekomt aan die elke de Merkiaainheden verrichten dit wordt slgemeen goedgekeurd Tot hutponderwijteres aan do 2u Burgerschool voor Meisjes wordt benoemd mej J P M H Gordon te f eidto Tot hu punder jzer nao de 2e Armenschool wordt bcDoemd de heer 11 Ri ijndirs te Waddinxveen Na raachtigiitg om aan de geuumcn besluiten aitvoering te geten zonder resurnptie eindigt de vergadering Aan het bu eatt v an Fülitie is ala geronden gedeponeerd Ben fluwcf len Reiszak Laatste Berichten Bondeili 12 September Officieel word de vriendschappelijke bonding van den Emir gedurende hetoproer bevestigd i e opstand adigut niet voorafbeniamd te lijn geweest De Engeischeu bcbben des Shaturgardan pas bereikt De Onderkoning meent dat de opstand spoedig m onderdrukt zijn Hg beeft nog geen versterkingen aangevraagd Naar aan deu Standard gemeld werd prediken de prjesters in Afghanistan den heiligen dorlog Simla 12 Septembel Hubert zal tegen Kaboeloprukken met 6B00 man verdeeld in drie brigadeti ouder Uatsy Maopheraon en Baker Het land tmtcben Shaturgardan en Thuil zal door 4000 manonder Gordon de Kbyber liuie door 6600 man bezet worden i B u r g e r 1 Ij k S t a n d Gouda GEBOREN 11 Sept JoliaDDf Oenrda ouden W Koter ca Ij VeeTmao Alexsqder Heia ouden D Leeffliia en B S Hossel Msri WllteniuÉ ouder i Koolmees en M Ttn deu Berg IS lieve ouders L Biuuendijk en A van deu Oever CorBel atriaa Mtria oudere W Konineks eu M L van der Tliat ONPEUTROVVlDi 12 Sept H Wieier 21 j en H vaa der Kleu 23 Burgerlijke Stand vnp onderstaande gemeepfen m i 3 lot 10 September 187 I Moordrecht 8 Augnttnt tot 10 Septembel 187 tEBbKEN Catkariaa Heleas oudort F Z van Werkkoun en ij tau der foat Neeltje oodara I Vot en 0VERI 1S1 RN 1 it Joo 04 j 1 i ONDEKTaoUWD C VeroKer 27 eu II Vaihir t t4j GEHUMU C W van de Velde n Gouda J F Sitits j Gouderak 6 EHORÉM Maria sudan A v d 6iukf en A v Jmm ONOER ROI D A Vuik 27 j en T Brnite 20j Stolwijk 3EB0REN Jfu Pieter oodere J van der Wal en H Blonk Kamelia Itendnka ouden Q Boer ea F Aukar 0VEBl eüEN H M au Meüereu Haastreotat ONIIERTROUWD SG Snit ea C Baaphont GEIIUWU C W nnyui en A tan Vliet Vlist GEBOREV Heiltje ouders C J vau Elk en T Roonudatl OVERLEDEN A de Pater 2 m J do Pater 4 w ONDESTROUWD H Sabku eu G d Hoop Reeitiwijk GEnOREN Tennis ouden N Wondeuborg rl L Tutnw Hujio ouden J Scbotiten eu A van £ 4 OVERLEDEN J SUutliait 49i P SekuuUu 7 C Scbnek 91 j Waddinxveen GBBOREN Adrianut ouden W Kort eu J KieaeaberK tSerrit oudere W H van Eaeehoten en C Kooppen Johan Adriaan ouden P Wiok en J E Klrgu Leeodert ouden 3 Verwoerd en C Veraeoleu Adriauaa ouder A Janmaaf en Okkerse OVERLEDEN I V van HeerKholen S m ONIlbRTROUWD A Dekker en J K Alblas GERUWD L P Buogerduk eu E C Kiel eld C M Hare eo A Moooa ADVERTENTIËN 1 0 5 51 Gehnwd W A REUHIi Leeraar a h Gjmnasinm Willem III te Batavia EN Ch c rochussen MeeiUr Comelit 10 Sept 1879 Eenige lennitgeeing Voor de vele ea hartelijke bewijzen vau deelneming bg de geboorte van onzen Zoou ondervonden betoigeu wij onzen weigemeenden dank K JONKER J C JONKER DB Lanoe Gouda 13 Sept 79 Voor de vele blgken van belangstelling bfl de geboorte van hunne Dochter ondervonden betuigen ondergeteekenden ook namens wederzydsche famiUe hnnnen dank G P H ZIMMERMANN J ZIMMERMANN VAN SoNSBEKK Leeuwarden 9 Sept S79