Goudsche Courant, zondag 14 september 1879

Woensdag 17 Sepiember N 2349 1879 LAKÜE GROËllAAl 5 1 14 GR0E11A4L 1 14 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IN Garen Band en Mode artikelen bericht de ontvangst van divei se soorten gekleurde wollen GARENS voor heerenBokken damesen kinder kousen enz iS A van lersel k Zoon = C3 loa ID 15 mmi EN LAAM FMEANTEN te W A A I Vr IJ K GOEDKOOP en SOLIED WERK VASTE PRIJZEN CONTANTE BETALING i Hooge MANS LAARZEN ƒ 4 90 per paal HEEREN BOTTINES ƒ 4 50 De Depothauder W II DA IËLS Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden b j het overlgdeu van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik mgnen hartelyken dank Wbd b f C VEEBEEK i VAN Gastel Gonda 13 Sept 1879 Het PERSONEEL dïr ZEBPZIEDEEIJ betnigt openljjk hunnen HAETELUEEir DANZ aan den WelBd Geb Heer T P VIRÜLY voor den aangenamen dag en gul onthaal hen j l ZONDAG door het bezoek der ARNHEMSCHE TENTOONSIELUNG verschaft Het PERSONEEL dik ZEEPZIEDERU Alhier Allen die iets te VORDEREN hebben vanof VERSCHULDIGD zijn aan de nalatenschap van wglen den WelEdelen Heer ANTMONIB NICOLA AS MOLENAAR in leven Notaris te Waddinxveen en aldaar overleden den 19n Augustus 1879 worden beleefd verzocht daarvan opgave of betaling ie doen aan den ondergeteekende ten huize van Mevrouw de Weduwe A N Molenaar te Waddinxveen vóór den 15n OCTOBER a s Mr I MOLENAAR Het BESTUUR der GOÜDSCUE VLBESCHHOUWERIJ geeft kennis dat de prgs van het RUNDVLEESCn met Vijf Cent per Ys kilogram verminderd is Mevrouw SCHOUTEN Hoefhamee einde Westhaven verlangt met NOVEMBER EENE ZINDELIJKE Mej BEGEER Wijdstraat Vraagt met 1 NOVEMBER eene K 1 1 D E K M E I S J E GEVRAAGD ter OVERNEMING van een getal leden behoorende aan een sedert irtre e c fff ie L E V E N S V E R Z E K ERIN G M A ATS CHAP PIJ Brieven franco onder letter G bg de boekhandelaara BRUININGA Co te Rotterdam mm 2 w mm voor LOOP en SCHRIJFWERK Brieven franco aan het Bureau dezer Courant onder No 330 J H KIEBERT harkt gouda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fljne VERGROOTINGEN naar de laatste v iding Openbare Verkooping van eeue partjj bestaande in DEELEN RIBBEN en eenig BRANDHOUT op MAANDAG den 15 SEPTEMBER 1879 des voormidd s ten tien ure aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H v an dk WERVE 301e Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 UARDDRAVERIJËN Ie SCHOOXnOt EX op 24 en 25 SEPTEMBER 1879 op Woensdag 24 September 1870 des middags 12 nar voor PAARDEN die nimmer een PRIJS of PREMIE gewonnen hebben FRIJS eenpiachlig cPE X DlJLE Ie Premie Een Züver INKTSTEL 2e Premie Een met Zilver gemonteerde ZWEEP op Donderdag 25 September 1879 des middags 12 uur voor PAARDEN van ZESSEN KLAAB PRIJS TWEE nO DERD GULDEN PREMIE Vijf en Ze ven lijf Gulden Op den dag voor de HARÜDRAVERIJ bestemd moeten de mededingers der paarden ter keuring tegenwoordig zjjn in den stal van de StadsHerberg bji A J van den BERQH te Sclioonhoven des voormiddags tien ure terw l des voormiddags ten e 1 f n u r de onderteekening van het vastgesteld reglement en de loting voor de ritten zal plaats hebben in de Stadsherberg voornoemd Informatiën te bekomen bg het Bestuur De harddraverjj Commissie De Secretaris De President H G GEELHOED D TEIJINCK De ondergeteekende door aankoop in het bezit zjjnde van het middel tet VËRDËLGiG VAN WANDGËDiERTËN zonder beschadiging van verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdeljjk ia de gtinst Zfjner stadgenooten aan Eg belooft niet alleen eene stipte geheimhouding maar ook eene prompte en uiterst civiele bediening BetaUng na overtuiging J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeneweg L 22 Timmerman Gouda Druk van A ürinkuan ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijii Rotterdam Rente van Dépo0ito a Opvraagbaar na drie dagen 2 één maand 3 g twee 3 1 drie S zeg t 4 twaalf 4 7o f Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tasscheukomst van den heer Ma J FÜRTÜUN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda OPENBARE VBRK00PIN6 VAN eene groote partg nieuwe IJ MATTEN BEHANGSELPAPIEREN BORSTELWERK TUINSTOKKEN VERGULDE LIJSTEN CONSOLES ZINKEN AANSLAGEN enz OP Dinsdaji 16 September 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het huis Wijk H no 17 aan de Naaierstraat te Goud ten overstean van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zieu WEEDE JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelp aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptete geheimhouding kan men verzekerd zgn terwgi voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geeue betalijg behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele nitroeiing overtuigd is terwijl eeue garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda In bijzondere gevallen kan men zich abonneeren PATENTEN KENNISOEVING BURGEMEESTER ea WETH0UDEK8 dn G meeuM Ooaüa brengen ter kennii vitn alle Psteatpiicbtige ugecelenen dat de P ITËNTËN voor het dieuiIJHar 1879 80 iu gereedheid en op de Secretarie deter Oemeeate voor ben verkrijgbaar lijn wanneer tg iich daartoe persoonlijk aanmelden ran MAANSA 0 den 22a SEn ËHBER 1870 tot en met 2ATEKDAO den 4n OCl OBER daaraaoTalgeode dei roArmiddag vau 10 tot de oamiddaga 1 ore de Zondag Ttgetonderd zuUende orereenkonutig i U bcalait rau 17 October 1820 de binnen dien gd door de beluughebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den ï eurwaanler der directe belastingen aao hunne huizen tegen betaling ran tie enteu worden uitgereikt Zy die des gevraagd ordende bun PATENT of een AFSCHRIFT van hetielve niet kunnen rertoonen vervalleu in eeoe boete van vg Uen fnlden Oomla den 16u Sept 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER BEOROOTING DEK INKOMSTEN m UITGAVEN tam di GEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1880 Bevolking I746S zielen Mj II ii MHg W My i i ii IJl VE tl F fnelf UITGAVEN Hfdst L Bnish beataor Afd I Bezoldiging schrpoonen preaentiegelden en reis en verbiyfkorten te genieten doorde personen in het dagelgksch bestuur der Gemeente werkzaam 43 44 45 46 47 Jaarwedde van den Bnrgem 2000 t de Wethouders 1600 den Secretaris 2000 I Ontvanger 2100 de bouwkundi 48 49 50 SI 52 53 54 65 50 67 gen en van de opzichters der gebouwen der wegen en dergelgke 1904 Idem ran de ambtenaren en bedienden der Gem 8ecret rie 4100 Idem van den concierge en van de boden 800 Idem van den klokkenist en kloklnider 600 Idem van de keurders wegers meters rooimeesters en deigel 10 Idem van de sluiswachters bruggenophalers en dergelijke 7090 Idem van de marktmeesters 870 Schrjjfloonen Memorie Reis en verblijfkosten 100 Toelage aan den Archivaris 150 de Wgkmeestors 150 Totaal der I e Afdeelin g 25414 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld ijn de poateu tot hetielfde bedrag alt in hel vorige jaar nitgetrokkea UITGA VEN BI Uit dezen post verhoogd met 120 iu verband met de raming der Waegloonea ouder No 8 der ontraugsten worden voldaan de jaarwedden van den In keurmeester van Ht vleesoh ƒ 600 Transporteere 600 Transport 600 i den 2n keurmeester van het vleesoh 400 c den keurmeester van iê visch 120 d de befoldiging van dM waagmeeater zgnde 30 pCt van het Waaglooo geraam op 2104 630 e die van 3 rooimeeaten i 60 ieder 150 de kasten op het KenrAi van rytuigeo 60 1950 62 Deze post is met ƒ ïf verhoogd voorden wachter bg de brag op de Havto tegenover de Miudi rbroedersteeg welker bediening thans meer arbeid vtreiseht een gelgk salaris toe te kennen als door dm bru wachter bij de Noodgodsteeg genoten wordt De uitgaaf bestaat in de votecnde tractemeuteu a dat vaa den Coatroléfrder Scheepvaartrechten tevttabelast met het Haveumeestarschap en het bonden van toesitkt over Sluiswachters SIniskocdi ten Brugwaohters Marktmeaatera en de beambten bij de plaat selijke belastingen f 1000 b dat vau den g titt iai scheepvaartrechten bg de IC legatslnis 650 c Idem ten behoeve viai asaistant 100 i dat vaa dea slaitwiaM bg de IJselharenaluis behaite gaast van vrge oninA 1 5S0 JtsaadrieafalsliWiÉialt jmk ieder ad 39 1178 dat van 8 wachters b j d Jan Katten of Bleekers da Kleiwegsen de zoogenaamdeSleepenbrag ieder ad S6S 109S f dat van den wachter bgde brug op de Haren tegenover de Hinderbroedersiceg SIS i dat van den wachter bg de brug op de Haren tegenoverde Noodgodsteeg 312 I dat van 3 wachters bg de bruggen op de Gouwe ieder ad 260 780 i dat van 3 wachters bg de bruggen op de Gouwe bg de Nieuwe Haren eu op de Raam ieder ad 60 180 dat van den wachter bg de brug op de Nieuwe Haren 30 m dat ran de wachtstei bg de brug op het Nonnenwater 76 a dat ran den Sluiswaohter aan het Moordrechtsolie Verlaat behalve genot van rrije woning Mg o dat ran den gaanier aanen ophaler ran de zoogenaamde Haaatreobtache brug behalre genot van rrge woning 365 p dat ran den schipper ran het orerhaalpoDlje bij de Turfsingelgracbt 365 dugen ad ƒ l 865 q uniformpellen roor de brugwaohters 26 7090 53 Verhoogd met 63 in rerband met de marktgelden onder No 9 der ontrangsten De uitgaren uit dexen post te doen bestaan in a 15 pCt rail de opbrengst der marktgelden ran vee raet uitzondering ran de varkens geraamd op ƒ 4000 ƒ 600 b 20 pCt ran de opbrengft der marktgelden van de rarkens geraamd op ƒ 800 120 e Vaste bezoldiging van draMiirktmeesler orer de aardappelen pelenen groentniniiirkl 150 ƒ 870 66 Verhoogd met 60 om de kosten te bestrijden roor innaaien en herstellen ran documenten op het Archief berustende Uit den post warden voldaan a de toeUge aan den Arehi varis ad ƒ 100 b kosten voor btndwerk aanruUing eoz 60 ƒ 150 Wordt wrvolffd BUITENLAND Bulteiilandscli Overziclil De berichten nit Afghanistan doen steeds meer blgken dat de moord aan den Engelachen geiant en zgu gerolg niet is geweest eene uitbarsting rau dweepzieke drift eener opgeruide rolksmasaa maar dat men te doen heeft met een lang te roren beraamde onderneming ran muzetmaunen die onterreden ziju orer het tractaat met Eugeknd en dia in het Noordwesten ran bet land een leger hebben bijeengebracht Mat het oog op die feiten heeft generaal Roberts afgezien van zgn plau om Kaboel bg rerraasing ts gaan inuemeu en heeft hij aan de grenspassen stand gehouden en on 4 regimenten versterking geseind De Emir heefi den Indischeu gourernear generaal geschreren dat hg bg zijn rriendsohap rolhardt roor de ËugeLichen doch blijkbaar rertrouwt man den zwakken beeracker niet en hem is gerraagd na generaal Roberta een gerolmaobtigde te zeodan Bene andere reden ran bezorgdheid voor de EorofHni I t k mdig e ia ds kaodiag dar Vmmn tsgsBorer de Duitufaers Steeds blijft de stemming der Bossisohe panslaristische pers oaneloos bitter tegen de Germanen eu men schijnt ait sommige uiungeu ran prius Gortschakoff te mogen opmaken dat deze iu de rijaodige geziudheid ignar natie U dit opzicht dedt Hoe het zg reien zien de toekomat donker in en vreezen roor niet meer of minder dan eene botaing toaaoheu Buslind en Duitschland welke niet anders kan dan geheel Europa iu ruur ea riam zetten De strgd te Bordeaux tnsscben de Blanqaisten gaholpen door Bonapartiaten eu legitimisten die de Republiek haten en de Oambettialen ia rolstreden en de Gambettistrn hebben gewonnen doch de orerwinning is zeer klein D heer Aohard de republikein door Gambetta gesteld rerkreeg 4698 atemmen en Blanqui de roode radicaal die ign burgerrechten nog niet terug ontring die niet rerkiesbaar ia eu door de republikeiuaohe pen bestreden werd verkreeg er 4440 Slechts 200 stemmen meerderheid dus roor den in vergelgkiug met BkiH ui gematigden republikein Achsrd Het is te hopen dat Gambetta de kt ter harte zal nemen De liberalen te Bordeaux hebben cioh grootendeels onthouden aan de stemming deel te n men d iar ze niet willen geringeloord worden uit Pargs De Nordd Atlg Zeitung bevestigt tlians officieus dut de onderhandelingen tusecheu Berigu eu het Valicaaii rolsiiekt niet tgii op regeven Toen zg onlangs hrl bericht hud tegeug sproken dat de pauseIgke uuutius Rorcelti iu lust had de vroegere onderhandelingen met Pruisen voort te zetten hebben sommige bkdeu dit opgevat alsof er van onderhandelingen met Rome geen sprake luter ware Zg kan nu echter ofiicieuB melden dnt die gevolgtrekking ongegrond eu met de feiten in strgd is Al heeft de Gérmania roegt zij er bij rewls herhaaldelijk er op aangedrongen dat de Rrgrering nog vóór de verkiezingen hare voornemeus ten opzichte van den kerkelgk politieken strgd zou kenbaar inakeu zoo kan dit toch niet ernstig gemeend zijn Evenals iu de rroegere briefwisseling met den Paus heeft do Regeering ook in latere verklaringen haren raslen wil en haar doel te kennen grgeven en nu kan toch geen rerslaodig man ran haar rerlangen of rerwachteii dat zg met hei oog op de aaubangige onderhandelingen hare positie ten dien