Goudsche Courant, woensdag 17 september 1879

t In de Neue freie Prefie zeker scheikundige er de aandacht wijlen op den bodem vau eeu korrels worden gevonden die met een aanzienlijk loodgehalte voor de gezondlveid hoogst schade Amsterdam egt liet Uandeltblad gcbjtteld mag die opmerking wel van het publiek wordeu gebracht Ie fporen tot voorzichtigheid en bo te drukken zorg te dragen dal geen korrels in de flesschfn a van Weenen vestigt op dat som flesch iju hagel latuurlijk deu wijn bezwangeren dat ijk werkt Ook in I raar veel wijn wordt lens onder de oogen oin verbruikers aau teloars op het hart het schoonmaken blijven achler opzichte tot een onderwerp van openbare behandeling 7on gnuii makcii Verbetering van wegen kanalen cn rivieren blijft in Duitschland aan de orde van den dag Thans deelf de Norddetitscke officieel mede dat in de volgende zitting van den Lirtddng door den minister van openbare werken sud worden ingedieud een voorstel bclrefl ende het verbeteren van het vaarwater van den llyii den Oder de Wcichsel en de Weser Dit z d gescliifdcn overeenkomstig tie totsegging in de vorige sitting van den Landdag door hem gedaan Tevens zulle i de noodiga fondsen tot verwetoilyking tan dit pl iu op de begrooliiig aor 1880 t t 1831 worden uiigelrokken l e gtlgktydig voorgesttlde uitbreiding van het sluats spüorwegiict ii niet nadeelig voor de pl mnen tot aanleg lan kanalen van rcgeeriuga 1 ego beweert het oflioieuse blad het tegendeel is waar Uoor ceu gelijktijdige ontwikkeling van het net der spoorwegen en der kanalen door de regeeriiig m1 zij veel beter in staat ZU eenig ander geval om krachtig mede Ie werken tot uitbreiding van het verkeer en tot verh fling van den welstand der bevolking BINNENL AND GOUDA 16 September 1879 Zondagmorgen nam ds J N Scheltema afscheid van de Jiemonstraut che Gemeente alllier naar aanleiding van I Joh II vs 18 het is de laatile re Door de in grooten getale opgekomen leden der Gemeente en andere belangatellemleu werd hem na afloop dier pleohtigheid het laatste vers van psalm 134 Dat t Heeren zegen op s daal enz toegezongen Eeuige lUgen te voren wiis hem door den krrkeraad namens zeer vele leden zijner gemeente en eenige oud leden een souvenir aangeboden als blijk van erkentel kheid voor de vele en hoogst gewichtige diensten door Z W Eerw gedurende meer dan vijf cntwintig jaren aan zijfie gemeente bewezen Tot lid van de Commissie tot het rxaminceren van hen die ecne akte van bekwaamheid voor het Middelbaar Onderwgs wenschen te verkrijgen in de wisen natuurkundige wetenschappen handelswetenschappen gymnastiek en landbouwkunde is o a benoemd de heer Mr J Fortniju Droogleever alhier Onder hen die bij gelegenheid van de tentoonstelling van pluimgedierte te s Oravenhage bekroond zgn komen voor de hh A Blommeudaal alhier en i de Bruijn te Oonderak Zondag jl was het 10 jaar geleden dat de Liedertafel ApoUo alhier hare eerste bijeenkomst hield Gedurende dat tijdperk openbaarden zich de ijver ea kunstliefde der werkende leden ook soms onder minder gunstige omstandigheden in een vijftigtal Uitvoeringen hier ter stede en elders terwijl de Tereeniging steeds den krachtigen steun mocht ondervinden van eeo betrekkelijk groot aantal Donateurs thans ciroa lüO De LiederMfel bestaat op dit oogenblik uit 36 werkende leden ouder Directie van de HH J A Verheijen te Amsterdam en W Koninck alhier Het Bestuur is samengesteld oit de HH H J W Hnber J Gonda B Sohetlten J Blank en M H Diepeveen Tot viering van haar tien jarig bestaan hoopt de Liedertafel binnen weinige dagen een Concert te geven met medewerking van Groot Orchest HH Artistcn van het Paleia orchest te Amsterdam In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft men len ongeveer half twee nre bij de Wed de Mol beibergierstcr op de Raam alhier ingebroken Het ia den dader of daders gelukt het raam te openen doch door het afvallen van het hor dat daarvoor stond is de bewoonster van het huis wakker geworden en zijnde dieven op den loop gegaan inderhaast echter nog een en auder medenemende als een karaf brandew ju ern trechter en birrglaa Be trechter ia later op de Vesi teruggevonden In den nacht van Zaterdag op Zondag is zi kere J bg de Tiendewegsbrug alhier in het water geloopen en verdronken Gisteren is in eene vereeiiigde Zitting der beide Kamers de gewone vergadering der Statei Gen rnal geopend De heer de Vos van Sleenwp die den voorzitterastoel bekleedde opende nadat de leden der beide Kamers zich in de vergaderzaal der ïnecdc Kamer Tereenigd hebben legen half eén ure de zittingen laut een Koninklijk liesluit van den 7u September jl no ÏO houdende z jii benoeming tot Voorzitter der Eerste Kamer ge lnrende het n instaande zitlingjaar door den griffier dier Kamer voorlezen De Voorzitter wicn derhalve overeenkomslig het voorschrift van art 10 itt Srotodwet de leiding der vergadering is opgedragen benoemt een commissie van acirttien leden die Z M den Koning bij hoogst deezelfs aankomst ia het gebouw der Staten Gencraal zal ontvangen en in en uitgeleide dopn Deze commiasij bestaat uit de heeren Huijdeooper van Maarsaevoen Nobel Boraius Van Voorthuijzen Van Rijckevorsel Vos de Wael leden der Eerste Patijii Van der Pel z Moes Brou1l rs Borret Barge De Savoriiiu Lohman De Kuiler Zijlker Vcniiig Meincsz en Do Beaufort leden van de Tweede Kamer De Ministers hoofden van Ministriéele Departementen do kanselier der beide orden en de leden van den Itaad van State vervoegen zich te éen uur mede in do vergaderzaal Z M de Koning die zich met Z K H Prins Frcdeiik der Nederlanden op de in het programma voor de opening van de vergadering omschreven wijze naar het gebouw van de TiVeede Kamer begeven heeft wordt na ceu kort tijdsverloop aldaar nangckninen in de vergaderzaal binnengeleid Z M de Koning plnaist zich op den troon en houdt lenvijl Z K H Prins Prcderik der Nederlanden iiimst Hoogstdezcire gezeten is de volgende opeiiingsretle Mijne Heeren Het is Mij aangenaam do VerlegenwoorJigers van het Niderluudsche Volk weder bijeen te zien B j Miju eohtverbinteiiis ontving Ik door Mij hoog geivaardeerdo blijken van ile nigeineene deelneming Niet tuinder openbaarde zich opnieuw de liefde van Mijn Volk bij den rouw waarin Ik met Mgn Hui werd gedompeld Mijn betrekkingen met de vreemde Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijkcn aard Zee en landmacht vervullen steeds met toewijding haar belangrijke pllchtin De gedrukte toestand van nijverheid handel en scheepvaart heeft zich ook hier te lande doen gevoelen Maatregelen tot beatrgdiiig van de besmettelijke longziekte zijn met een goed gevolg bekroond Ik vrees daai cutegen dat in oudirBchridenc deelen des Lands ile oogst zal lijden onder de gevolgen van de oiiguusiige weersgesteldheid cn van ile hooga waterstanden Onder deze omstandigheden is een minder ruime opbrengst van sommige Hijksbelnslingen te wachten Versterking van de inkomsten der schatkist zal op den duur noodzakelijk zijn Daarbij zal zooveel mogelijk ook op betore verdecling van lasten moeten worden gelet Handhaving van de vrijgevige beginselen ten aanzien van handel en nijverheid waarbij het Vaderland steeds wel heeft gevaren blijve nevens de verbetering onzer hanilelswegen het middel oin de veerkracht des Volks ta steunen en de welvaart te I bevorderen I De vaststelling tan een nationaal wetboek van strafrecht beschouw Ik als een zaak w iarbij het beling en ook de eer des Vaderlands in hooge mate zijn betrokken Inmiddels zal mijne Begeering aan de lierzi niiig van andere deelen der wetgeying haar aandacht blijven wijden Een ontwerp van wel ot beteugeling van hel misbruik van sterken drank zal U in deze zitting worden aangeboden Ik stel mü voor de herziene wet op het lager onderwijs zoo spoedig in te voeren als de daarlo nog noodiga voorbereiding toelaat Door den moed en de volharding der krijgsmacht zijn in Aijeh belangrijke uitkomsten verkregen Ik vlei Mij dat de oorlogstoestand alJniir voor eeu meer gereg lde zal wijken De overige gedeelten van Nederlandsch Indic geVen over het algemeen stof tot tevredenheid Krachtige jroortzctling der aangevangen werken v4 l openbaar nut zal der volkswelvaart ongetwijfeld ten goede komen Het financieel beheer dier uitgestrekte bezittingen blijft echter veel zorg en omzichtigheid vereischten Bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname blijf ik wenschelijk achten Aan de kolonie Curnijao belooft een ruimer gebruik van de rijkdpmineu die haar bodem opluverl een betere toekomst Ik wensoh Mgne Heeren dat onze vereenigde pogingen onder Gods zegen het geluk Van het dierbaar Vaderland zullen bevestigen Ik verklaar de vergodering der Stnten Gencraal te zijn geopend Z M de Koning verlaat ua het uitspreken dezer rede met Z K H Prins Frederik der Nederlanden begeleid door de Commissie de vergaderzaal om zich op de bepaalde wijze naar het Koninklijk paleis terug te begeven De Voorzitter sluit nadat de commissie is teruggekeerd de vereenigde zitting De Nederlandsche Commissie van de internationale tentoonstelling to Melbourne heeft het plan gevormd in eenige centra der industrie van ons land vergaderingcu te beleggen ten einde met de indusirieelen in overleg te treden over de te nemen maatregelen voor de deelneming aan die tentoonstelling Men deelt aan het U D mede dat de Minister van oorlog het wetsontwerp tot regeling van deu Generalen Staf zal intrekken wellicht reeds heeft ingetrokk p Is het Faderland goed ingelicht dan zal de Kegeeriug het gew iigd ontwerp betreffende de effecteubclastiug intrekken Het geschenk door de Koninklijke Nederlandsche marine eu het loodswezen aan HH MM den Koning cn de Koningin aan te bieden als huldeblijk bij gelegenheid van llds huwelijk bestaat uit eeji eigenaardig gedacht zilveren salon of tafel ornament op rijk met zilver gemonteerd gecanneleerd raatmereu Eigen Haard bei at in zijn jongste nummer 38 eeu levensbeschrijving van mr W H Dullert niet een voortre felijk gelijkend portret vnn den 10 jarigen jubilaris als Voorzitter tevens 26 jarig jubilaris als lid der Tweede Kamer Bij de Commissie van oppcrtoezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Ijciden zal op Maandag 2tl dezer eene keuring plaats hebben vnn jongens die eene verbintenis in 1 i ijks zeedienst wenschen aan te gaanOp 20 cn 32 Augustus 11 zijn te Tlilterdam en Gouda in beslag genomen twee guWonstukkeu beide voerende de lireltenia Tan koning WCB It eii hel jaartal 1818 welke stukken aau s Eijls Mant onderzocht zijn verklaard te zijn valsch in vervaardigd in nabootsinh van echte Itijksmantspcds Een onbekend passagier van de nachtboot op Eolterdam viel in den nacht tusschen Zaterdag en Zondag aan Jonwuluis onder Alphen in het wat r CU hoewel men er in tbtygde hem st shts korten lijd later met dreggen op te halen wns bij een lijk De verdronkene is iemand van middelmatige lengte gezet naar gissing lussolicn 36 en 45 jaren oud met blauwe oogen donker haar reed eenigszins kanlhoofdig n vollen baard Zijne kleeding bestond uit wit hemd blauwen hemdrok aschgrouwe onderbroek blauwgpstrerpt boezeroen zwarte ja bukskin broek en bianen Hij had bij zich eene portemouniue met 16 93 s Op de boot had hij gezegd dat zijne vrouw cn drie kinderen te Botterdnm woonden Zij die omtrent den verdronkene eenige inlichtingen kunnen verschaffen worden verzocht die te doen toekomen aan den Burgemeester van Alphen a R Met den aanstaanden winterdienst op de Staatispoorwegen zullen een paar verbeteringen worden Bnngebracht het remsystecm van Westinghouse en het warmingssyslecm van Belleroche De verwarming geschiedt dan door middel van heet water nit de locomotief dat den geheelen trein ook ds wagens 3e klasse en de bagagewagens door middel van buizen verwarmt en in den tender Wordt teruggevoerd Min behoudt met die heetwoterbuizen stic ls dezelfde temperatuur iu de rijtuigen Deze verbeteringen zijn nitmnntend maar de Staatsspoorwpgen zullen meer moeten doen VolgmfÊVle Ind België toch heeft de Compagnie internationale des wagous lita aan de Belgische Be eoring bet voorstel gedaan tot het organiseeren van een lingelijkschcu exprestrein uitaluitend uit salon en slaapwagens bestaande tussohen Osteude Keulen en Berlin en verder en waarin op lonHnige uren van den dag een restauratie wagen zal worden opgenomen Dit plan is ontworpen om Vliisingen concurrentie aan te doen Wij zijn dus gewaarschuwd Willen de Spoorwegmaatschappijen het internaliopnal verkeer over ons land behouden en lokken dan is er voor haar nog zeer veel te doen Aan een particulieren brief uit Aden dd 19 Augustus van een aan boord der Overfjufl geweest zijnd sergeant van het Indische legef ontleent het leidich Dagblad het volgende Zoo even aangekomen zijnde haast ik mij n het een en ander van mij te doen hooren In slede van den 12dén Jnli ben ik den 28sten Juni met het stoomschip Overijiel van Batavia vertrokken cn alles ging goccl totdat wü in den nocht van 14 op 15 Juli om half drie schipbreuk leden Na voor het meereudeel aan het groptste Kvaar ontsnapt te zijn landden wij op de oostkust van Afrika en wel ter hoogte van kaap Ouardafui Acht van ffns verdronken en de overigen waren wel aan land maar welk een land Stel u voor een woestijn 4o i t ander ziet dan zand en rotsen van graniet zouder water eu bij een hitte vau Diiostens ISO graden eu eene bevolking zoo hebzuchtig zoo diefacli tig als een mensch zich met mogelijkheid voorstellen ikan en ge hebt er nog pas eeu flaauw denkbeeld van Op de plaats waar wij aan wal gekomen waren bestond wetens de hevige branding geene mogelijkheid ora te embarkeeren zoodat ij naar Halloeloe moesten gako waar het stoomschip voor anker lag en dat ongeveer 60 Eng mjjien ian on verwijf was Door tussc enkomst van de Eogelschen kregen wij 35 kamecleh voor de vrouwen kinderen en zieken en begaven wij ons op marsch maar al leef ik nog duizend jaar nimmer zal ik dien marsch laugs het strand in het mulle zand vergeten doch ol was het ook onder een verschrikkelijke hitte het ging eertt nog al hoewel de vrouwen eii kinderen veel te lijden hadden Erger werd het toen wü kolossale ro seu moesten bekliiuineu eu ieder loopeu moe t daar het diKir de teilte onmogelijk ira om op de kameclen Ie blijven Meest allen hadden geen achoenen en aiji n du op dut aoherpe graniet barrevoets gaan en wil twee dagen en n icbten lang bijeen verzengnule hitte en onder het uitstaan van den verschrikkelijksten dorst De kinderen moesten dan gedragen worden dooi HUDWU en dat was zeer gevaarlijk daar het meestal langs dnizelingwekkende afgronden ging waar de minite mis ap genoeg was om duizenden voelen bger op weer andeieu ratsen verpletterd te worden Wij wareu 93 Europeanen tlerk waaronder 14 kinderen en 5 vrouwen Den 21 Juli werd er een kind geboren Het liep gelukkig goed af hoewel er geeu geneeskundige nulp was noch medicijnen geen kleediog voor moeder of kind geen dekking of huisvesting ju bijna geen water daar er dagen geweest zijn dal wij 2 50 voir een flcsch slecht Water moetfen betalen Ootc voeding bestond dagelijks uit eeu weinig stinkende gekookte rijst dat wij voor heel veel geld van die zwarte duivels koohteu dat leven heeft zoo dagelijks geduurd tot 9 Augustus toen er twee reddende engelen kwamen in de gedaante van twee Eiigelschs officieren die door hun gouvernameut l Adoa met het stoomsohip Dagmar uitgezonden wareu om ons in de woestiju op te zoeken daar het vergaan van de Oeery êiel aldaar door een ander lohip ger ipporteerd wa Die het eerst vertrokken waren zijn den 14den des avonds aan boord Men leest in de Haogiche kroniek der N Gr Cl Dezer dagen zijn nij weder IVitea ter oore gekomen die ni t iu laat i$u n van de rechtvaardigheid van onze r geerings llchimen een hoogen donk te geven Er wordt voorul op t gebied der oiiderhandscho aaiibestediugeu bij verschillende departementen op chandelij e wijze gehandeld en dt gevolgen zslleu dan a k uiel uitblijvm Onze industrie bewijst reeds zooieer dat de feiten welke ik vernam en die ten doel hebben onze Nederlandsche fabiieken eenvoudig van leverautiën uil te luiten jifeen ander gevolg kauiien iiebben dan dat zioh onze Indusirieelen in t privaat loven terugtrekken Er is reeds sprake van tl t een der grooMIe fahrickei te s tltf lal slujlMit wtgtnt § ea onrecht den eigenaren door de regeering aangedaan ten nadeèle van de talryke werklieden die er hun bestaan vinden Laat onze rcgcering een beginnen met d te zaken ernstig te onderzoeken en dezen toe tand te betereu waarlijk men zou er haar meer dank voor verschuldigd zijn dau voor tien spoorweg wegen tien kaïiaalwetteii meer zelf dan voor it instelling eeuer Btaatsoommissie voor grondwetsherziening Uit de Betuwe schrijft men aan de jirni Cl Van het tabaksgewao 1879 i het aardgoed voor het grootste deel geoogst eu evenals het caudgoed in de daarvoor bistemde schuren opgehangen Met het breken van bestgoed is reeds hier en daar een aanvang gemaakt Gedurende de laatste weken heeft de verhagelde tabak veel vau oen wind te lijden gehad Het zandgoed en de hooilorapen van het hieuwe gewas werden tegen Hiiike prijzen opgekocht hetgeen met eenigen grond doet verwachten dut de planters dit jaar voor zoover hun gewas niet verhageld is betere zaken zullen maken dan het vorige jaar uit ZIerikzje om Naar aauleiding vau het bericht trent een persoon die ten koste vi n ƒ 900 twee jaren gegijzeld is geweest door ous ai u t Faderland ontleend zegt hel mi V h Beit Het bericht meldt ons niet ot leze gtgijzelde misschien eeu huisvader was die gei ureiide al dien tijd verstoken werd van ds gelegenheid om iu de behoefte van ziju gezin te voorzien en he bericht meldt ons evenmin of misschien het bedrag er schuldvordering waarvoor de wraakneming werd gipleegd niet lager was dan het bedrag van de ondi Thoudskosten door den schuldt ischcr besteed Maar hoe onvolledig dit bcricit moge zijn wij betreuren zeer dat op die wijze nu het inidiltl vau lijfsdwang wordt gebruik gemaakt Moet dit middel dat meer eu meer blijkt niets andeis te zijn dan of de niting van een wraakgevoel over cei veriiiügcnsverlica of een speculatie op hel eergevoel en hel medelijdm der meer of min genoegde familie van den ouveriuO S ende sohuldenaar inü t dit middi dai in beschaafe Staten meeren meer wordt veroordeeld en in sommige reeds w rd afgeschaft iu Nederland behouleii blijven omdat ISJnreu geleden 60 van de $ 6 Kamers van Koophandel tir zoo hebben geiacnid dan toch zou de vraag mogen rijzen of du Nuierlandsohe wetgeving wal den duur van dit exccutiemiddel voor de zelfde schuld betreft art 591 B R spreekt thans van 6 jaren niet veel milder zou nogen zijn Het is maar eeu vraag In het N v d D wordt de kwtstie van zelfregeering voor ludie besproken De Sch i is met dat di nkbeeld niet zeer ingenomen Gesteld dat men aan ludie eeu zekere mate vUn zelfregcfriug wenschte toe te vernemen wie zouden daar geroep iU moeten worden om wetten Ie stellen Hoe men dezt kwestie ook keere of wende aliyd zal de kouklusie Eiju dat aau htt Buropeeseh element de prioriteit ei de kracht verz kcrd bchooren te worden Maar dit element schijnt door andere belaugen te worden l hcerscht dan de inhecmsche bevolking en de Schr kan zich er nog geen voorstelling van maken dat zijn wetgevende maobr niet onwillekeurig degreuzin vau ligeiiboat en partijdigheid zou overschrijden De Schr beschouwt ons Indisch stelsel van bestu ur in groote trekken als eeu meesterstuk dot Indie s i whoud en gestadige outwikkeling waarborgt 119 gebrvken r ju genoegzaam in het lich gisteld maar voir hunne opheffing wordt geen dolle hervorming vereisoit die een nieuw gebouw zou optrekken waarvoor de sinds ei uwen bestaande grondslagen nog niet bere kend zijn ludie behoort niet langer beschouwd te worden rja een perceel dal Nederland in exploitulik heeft genomen Aau Indidmoet gegund en gelaten rordeu wat ludié toekomt De regeling der financieel verhouding bebuorl zioh ten dorl te stellen uit ti maken waarop Nederland recht heeft tot onbekronpen vergoeding van t geen hier voor Indie uitgejcren wordt In Nederbmd bchooren de beginselen 1 1 worden aangewezen naar welke Indic dient gerc cerd te warden maar aan een krachtig en bekWaan een vertrouwd bestuur in Indie late men de exekutie over zuoinede de beschikking over de middelen wairvan de bestemming en détail laiig te voren hier s echt aanleiding geven kan lot teleurstclliugcu tot Ojiouthoiul atoorni en verwarring De heer mr A J graaf van Rni dw ok heeft een merkwaardige bijdrage tot onze sta itkuiidige geschiedenis det laatste tijden geleverd U 1 eenige onuitgegeven stukkeu heeft hij de gesch edciiis der wetsontwerpen tot herziening der Grofii et iu 1847 1848 toegelicht Een door een bev legde hand opgesteld memorandum betrcfTeudc die oitwcrpcn eenige zeer belangrijke bescheiden door hcoge staatsaipbtcnaren en de toenmalige Ministers met de Kroon en tusschen hen ouderling gewisseld tiu opzichte der grondwetsherziening en een door et nige oude leileii der 2e Kamer van 1842 1848 g schreven opstel heeft Wij zien sherziening door zg n de bronnen waaruit hij geput daaruit hoe de pl inuen tot grondwe deu Koning en het Ministerie weiden opgevat en een Vgin van uitvoering er aan gejeven werd Het is bekend dat de vrucht van ditn arbeid in de Kamer werd beoordeeld eji daafo i door Koning Willem II buiten zijn Miüisftrs om het initiatief lot con ingrijpende herziening werd genomen Uit de vele belangrijke medcdecliigcn stippen wy alleen aan dat het ook toen een voornaam punt vau overweging is geweest of het niet beter zou ziju Oiu eerst de bepalingen belrelFende de veranderingen in de Grondwet te wijzigen om dan later op eenvoudige en gemakkelijke wijze tol de eigenlijke herziening over te gaan Opmerkelijk is ook het volgende Naar aanleiding van de nota des Kooioga over de grondwetsherziening had de commisaie uit den Ministerraad die omtrent die nota en de pKahnen des Koniugs een rapport moest uitbrengen de vraag gesteld of niet te bepalen zou zijn dat de begrootingswetten niet zullen mogen worden afgestemd om redenen buiten die wetten zelf liggend De commissie was echter vaiyAhter van oordeel dat dit aan den Koning mi t ontraden worden Men merkte op dat ofschoon toch van den eeiieu kant niet te ontkennen viel dat dergelijke bepaling iu verb ind met een gemoedelijke betrach ting van den eed omtrent de handhaving der Gtoudwct ziph wel scheen aan te bevelen het toch van de andere zijde niet minder waar was dat de meeste gevallen het gemak om aan die be denking te ontgaan te groot was dan dat men zich eenig uut van de zoodanige bepaling zou mogen voorspellen ongerekend dat dize voordracht zeker aau velen zou mishagen De heer Van Randwijck eindigt zijn mededeclingen met den wensch dat van zijn werk met belangstelling zal worden kennisgenomen I Aan die belangstelling Iwijfeleu wij geen oogenblik zü is ten ToUe verdiend Wy vernemen dat bij het departement van justitie een wetsontwerp tot beperking der preventieve gevangenschap iu bewerking is CW Volgens prof Horner Ie Zurich behoort bij de school de lei en griffel afgeschaft Ie worden omdat het geschrevene zich niet duidelijk afieekenl en omdat de glinsterende weerkaatsing het kind tot eenescboine houding vau het hoofd dwingt Lei cn griffel vereiacheu eene te groote iuspanuiug van het oog en dwingen den schrijver het oog het dichtst bij het voorwerp waarop geschreven wordt Ie brengen Dit heeft zelfs nog plaats bij de gunstigste omstandigheden wanneer de lei rein zwart cn de griffel pas geslepen is De griffel en lei kunnen slechts door pen en inkt vervangen worden Dit moet de te eerder pUats grijpen omdat het iuktschrift zelf dair voor het oog veel minder afmattend is dan het griffel of potlóodsehrlft wanneer voor de twee laatste soorten de in de school bijna nooit aanwezige gunstigste verhondingeu van licht worden gevonden Iu plaats van de griffel het potlood gebruiken is bijna geen verbetorifig I het verschil tusschen die twee materialen is zeer gering omdat z ichle en zwarte potlooden voor schoolgebruik minder doelmatig zijn j Uit verschillende berichten blykf dat de Inchlballoo van Fanny Qodard boven de Zuiderzee gekomen dit water niet overdreef doch in de leugte iu de riohling van de Friesche kust laugs is gedreven Intnssehen schijnt h fige wind da oorzaak te zijn geweast dat veel gas verloren werd daarenboven bezat men niet meer dan 80 kilo zandbelasting en dit in verband gebracht met de beperkte capaciteit van den vrij kleinen b dlon maken de oorzaak der daling nabij Urk vrij duidelijk Een feit is het ten minste dat een schipper deu ballon op de Zuiderzee tegengekomen is tot op weinige ellen boven de woelige pUs in noordelijke richting door een zuidenwind met zulk een snelheid voorlgezwcept dat de man het toeval zegende dat zijn mast biel door de mand getroffen w is Heeft men toen hot laatste gewicht uitgeworpen in e hoop door oen oogenblik rijzen UrkofSchokland te bereiken dit Is niet onwaarschijnlijk In het Val van Urk dook het tuchtschip te water na de reizigers in de mand eenigen tijd door het koude zeewater gesleept te hebben En geluk dat van den schoener Zie R ii e kapt Alberda op reis van Amsterdam naar het Vlie de bange torstaiiil der beide luenSCheu kou s H uril worden eu maatregelen getrufrun om hcA te redden Den sloiitinoedigsle ilaat de vrees om het hart als hij bedenkt dat zij zich tot aan den hals in bet water bevonden en zich moeiten vuslhonden aan d u ballon die ben drci gile to vrrstikke met het gudj lyj nog bevatte Eerst werden de passagiers en Juurjia de luchtballon hoe gescheunl ook aan boord vau den schoener gehaald en toen de rei voortgezet naar het Vlie waarop inad Godard en de heer Kthier omschopt werden eu per loodskotter met den ballon naar Harlingen gebracht Het tvas inmiddels gAIcken dat mad Godard uiel ongedeerd was geblevigl by hel uitUtHk van hel aker tooide nedeni i nf nas jaar arm gebroken Te Harlingen werd de wond aan de zorg toevertrouwd van een geneesheer Bij eeu voorloopig onderzoek viel aan zetten niet te denken bij den gezwollen toestand van den arm De reizigers verbleven er een etmaal om zioh te herstellen van de vreeselijke vermueienissen eu angst waaraan zij ziju