Goudsche Courant, woensdag 17 september 1879

Uoolgeateld i vMst en keeren hedeu per boot naar Amsterdom terng Indien de ballon uo tijdig gerepareerd kan worden ui de eohtgenoot tan de koene mnd Ooderd die in Amsterdam achterbleef er deie week op tijn beurt mede opstqgen N t d D In Duilgchland is het aantal ongelukken doorpetroleum weder met een rreeselgk vermeerderd Te Liudau lat op den avond ran den Sden in de herberg Zum Schtjf de eigenaar Both niet vrouw dien lbode zgue twee schipperskuechts benevens 6 andere personen aaa d n avouddisoh waarboven een petrolcunilamp hing die leer flauw brandde Rolhbeval de dienstbode er nog wat petroleum in te gieten en op het oogeublik dat iij door de huisvrouw geholpen de zware blikken pelroleumkan welke nog ongeveer 13 liter inhield oplichte en aan de lump wilde brengen ontploften de kan en de lamp met ccu vreesselgken kual tengevolge waarvan de venaterruilen in stukkeu sprongen terwyl bet vertrekin een oogwenk een see van vuur was Hulp wasspoedig aanwezig en binnen een kwartier was debrand geblusoht maar de personen m t rertrtk die ioh niet door uit het 4 meter hooge venster teapringen of de deur uit te vluchten gered hadden waren reeds bezweken en gedeeltelijk verkoold Vier personen onder welke de vrouw en de dienstbode waren dood of zijn ouiniddelyk na de catastrophe gestorven terwql nog twee zeer gevaarlijk gewondlija en alle ovarlgcn mm of meer erusiige branilwoaden hebben gekregen tJit Freienwahle a O wordt geschreven dat in het naburige dorp Brahlitz eene vry uitgebreide epidemie onder de kinderen zou zijn uitgebroken en wel tengevolge van het inenten Hen dokter uit Zehden zou in de vorige week alle IZ jange en de kleine kinderen hebhen gevaccineerd en die allen 70 in getal zouden ziek zijn geworden Men vermoedde eeue bloedvergiftiging door slechte lympbe De zaak wordt van regceringswege onderzocht en wij zullen er dus spoedig meer en nauwkeuriger van houreu Hen houde echter alvast twee dingen in het oog het schijnt wat zeer sterk dat alle ingeente kinderen ziek zondeu zyn geworden en ieder weet dat in Duitachland een sterke antivnooinatic heweging bestaat en ook van de kleinste zaak in het belang der beweging vaak groote ophef wordt gemaakt Intttsscheu herhalen wü wat wij vroeger te dezer zake reeds opmerkten voert de animale vaccinatie algemeen in dan is iuHuers alle gevaar verdwenen N a VrUilag 19 SeptnilMr N 2350 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en A iverleDuebl id voor Gimda en OmslrekeD 61 62 63 64 65 66 67 68 Burgerlijke Stand OSBOBBN 1 Sept AdruM oadcn H Dotland eii F TenpüliiiiiD Batje JicoIm ondart 6 F van Bovene cd U W Voe 13 Maria VI iHulmiiu oudara D vaa OudaiHKjrD es C Wtstermau 15 Maria oudera P van Ham en I Ootterbrork OVeBLEBEN 13 Se i H Meurr 6 m B inkicr Ij 7 m U B de Jong 86 i J Janaen 21 j 19 r Ooallieek lm M M Zuld dd 3 ADVBRTENTIEN Hedan overleed onze jongste Zoon BAKTBÜLOMEÜS in den onderdom van 26 jaar W DB JONG J DB JONG KwiNKEI ENBEKG Gouda 14 Sept 1879 Voor de vele bewgzen vnn belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ontvangen betnigen wg onzen hartelgken dank A VAN REEDT DOETLAND C M VAK REEDT DOBTLAND VA Vkbn Gouda U Sepi 1879 In een Banket en Koekbikkerij wordt verlangd om DONDERDAGS in d miukel te aasisteeren EEN EUmHBODITEL Rekenen is vereiscbte Franco briefjes onder No 33a aan het Bureau dezer Courant Dc r het vertrek van 2 Koatdames kunnen met September I of 2 Heeren Kost en Inwoning met VRIJE KAMER bekomen Adres onder letter G aan het advertentiebureau van A KOK OMP Boek en Kantoorhandel te Oouda STRiVER Co PEK en TEERHANDELAARS GOUDA Pakliiis VEST bij het OjVerhaalveer Kant ór K tteii8in rel Q iW i idem j idem idem i ARCHANGEL PEK Ar 400 tólo brttto ji KROON PEK in klein fuBt OLIE dnnne geele ECHTE Zweêdsche TEM 10 50 per ton idem idem idem j if 5 75 ton ARCHANGEL PEK i r 400 tólo brttto i 143 f7 8 per 100 kilo bruto J ll 5 r TAN j I r f 1 DEN H4AG ZEVBNH MOERKi G UpA RÖTTERDAMj j l ÏJIEUWERKERK en OU E W A rÉiR 1 klsLT A l N H E M bhf heragl op Danderdag lS September li79 Toeg gsbewgzen èentoonstelling Arnbem verkrgg baar L TE HUUfe GEVRAAGD voor een Heer tegen 1 NOVEMBER een müBELEEBDEmEB roet SLAAPKAMER en BEDIENING Opgaaf van stand en prjjs onder letter N aan Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr rthaven alfaier Allen die iel te VORDJ REN hebban vanof VERSCHULDIGD zgn aan de nalatenschap van wyien den WelEdelen Heer A2fTMONIE NICOLAdS MOLENAAR in leven Notaris te Waddinxveen en aldaar overleden den 9n Angnstiis 1879 worden beleefd verzocht daarvan opgave ot betaling te doen aan den ondergeteekende ten baize van Mevrouw de Wednwe A N Molbmaab te Waddinxveen vóór Jen 15n OCTOBER a s Mr I MOLENAAR GEVRAAGD om zoo spoedig mogéUjk in dienst te treden een FATSOENLIJS UEISJE tusschen 16 en 18 jaar Adres of in persoon bg C ZUIDAM Weithaven Gouda I Zie aanplak en strooibitletten OnmiddéUJk knnnen 2 bekwame BEDIENDEN GEVRAAGD ter OVERNEMING van een getal leden behoorende aan een sedert Jaren ffevestigdeLEVimSVERZEK RINGMAATSCHAPPIJ Brieven franco onder letter G bfl de boekhandelaars BRUININGA k Co te Rotterdam Maniiraclureii Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD een BEDIENDE niet onder de 20 jaar tegen hoog salaris met inbegrip van kost inwoning en bewasscbing Zonder goede ge tnigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco met opgave van betrekking en hoe lang aldaar erkzaam No 431 buteBa dezer courant geplaatst worden in het vak van MANUFACTUREN tegen hoog Salaris met inbegrip van kost inwoning en bewasscbing Zjj die met reizen b particulieren op de hoogte zgn verdienen de voorkenr Onnoodig zich aan t melden zonder goede getuigen Brieven franco onder Letter 8 bureau dezer Courant Er wordt GEVRAAGD om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden tegen vast loon een Pakhuisknecht met het KUIPËBSVAK goed bekend Adres Bureau dezer Courant onder No 381 ëÜDE KEi t ÏSm Tegen rhumatische aandoeningen vau allerlei aard ziJn de echte Abshaiibbiii s Anli Rhumalische VVatlen Üü voorzeker oude kennissen welke geene aanbëvevelmg meer behoeven Verkrijgbaar ii 30 cent per pakje o a by C B Verheul Oudenater A Boa Bcrkel i van Dorp Zjetermeer A Kaïiling Alplicn I B E C hchlattman Bodegra eB K Ooilerling Haaatrecbt Wed G Wilhcimna Woerden T A G tan D£TH Gouda T Mej de Wed Uoiman Goada F W den Uil heboonhofen Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Caries PoriiraitsAlbums Dessins Spócialité r Portraits emaillés A Pnna Zeveoboizen M J Ooudkade Bolkoop O Hoogendijk Capelle S van der Kraala Bleiiwijk d Agrandissements et dé GoüOA Dhvk VA A BsiNSMaN Men z j gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREEÏVELT Az De Troonrede Wat hebben wg van bet mtkw opgetreden fflinistene te verwachten in wdkj richting zal het aeW van staat voortgertnnrd wurden hebben de kelkel e partgen goed ien toen zg de tot ad koming betreurden of wel heeit er iA de laiftite dagen een verandering plaati gehad 4 e haar vreeilvoor eeni root deelJiMfli omttenf da nitvolring d r éi erpe gevraagd bet ant ivoord l eef nit kerheid bleef cétbivken f belangstelliBg werd ti neele troonre4e te di t deze licht zon lis qiimchien dat het zon inlichten omti nt de plannen jen voorneakens i uet dienaren En de kèning beèA gespreken de vre s van velen de Inddp van andereü dat wg van dit miniat lrie Mn veranderd regèeriiigsstelseli kon verwachte ia ni t betifjUrheul uioaf ook ig dl van de troonrede oplotaing van allea trgfel Verwacht hebben zalleu teleargesteld zgn Hat ia lEOch een troonrede in den vorm zooüJi wü die sedert jareu gewoon agn Dat yie handel kwgnt en de oogst ved te wensehlln overlaat dat land en zeemacht haar S licht doen en da beate ventandbouUmg met e buitAIandache mo ndheden bestaat dat de oorloff in Atjeh zgn nde nadert doch de hnaaeieele toaaiand ia Jlvliü Ie wenscl en ovËrlaat wg wisten het toch zgn eenige woorden gesproken waarvan door velen mnt geuoegen zal zgn kennis genomen de wet totre Ung van het lager onderwgs zal zoo spoedig mogelgk na afloop der voorbereidende maatregan worden ingevoeld Het uitstel der invoering ligt dns alleen in de wet zelve niet in den finaneieelen toestand de lands en deze t jch zou het eenige motief kunnen oeweeat zgn om op uitstel aan te dringen VVat dus moge gezegd zgn wat men heelt mogen hopen of vreezen de invoering der wet is na dit koniuklgk woord verzekenl geen uicawe onderwgii discassiën om van uitstel tot afstel te komen zgn te vreezen Wacbt men in Daitïcbland verbetering van den toestand door het betten van rechten om de inlandsehe iigverlieid te beschermen ign ook bier in den lontaten igd stemmen in dien geest opgegaan de troonrede heeft de protectiouislen gezegd dat zg van deze regeeriiig mets te vernaciiten hebben De vrgbondelsbewe png wauiaan ons land bloei en welvaart te danken heelt zul bigven En wat na de belastinghervorming betreft ook io deie zoo gewichtige zaak schgnt het ministerie zich aan de zgde der liberale païtg te scharen er was ook el niet anders van deu tegenwoordigen minister van financiën te verwachten Versterking der belastingen zal nood zgn maar deze moet gepaard gnnn met een Dct re Verdeeling der lasten De effecten belasting moge dan niet tot stand komen het gawgzigd ontwerp moge ingetrokken worden na deze verzekering kunnpn wg toch een dergeÜgk ontwerp terug verwachten omdat alleen door een belastiDg üp het roerend bezit een betere verdeeling der belastingen te verkrijgen is Ook na is dus belnsting hervormiiig in liberalen zm de lenze Heoft men in vroegere Staatsatukken van dien aard wel eens een opsommiug gohad van tal van wetten die ter behandoling zijnden worden aangeboden thans is die Igst eer klein Het stratwetboek bootdzakelgk het werk viin den tegenwoordigen minister van justitie staat op den oorgtrooil en mfa zal voorzeker de tegenwoo igeiitting geen oavmchtbare noemen aU deze izoo h Mg8t belapgrgke zaak op afdoende w gi eld wofèt Ook vrordf mi wrtaoatwerp toegezegd om het miriirBik vai Itterice diranken zoo mogelgk te keeren V gllnichen lie poging ter vermeerdering van Ép voUné lvaart zeer boe al betwgfelen wg m ook l het mogelgk is dit kwaad met wettan te bestelden als de pnbl eke opime zich als totnnonvenebilligbigfttoonen Van wege de maatschap tot nut van t algemeen zal een volkspeapobement tegen het n abmik georganiaeerd Mxden zal dat het middel zjja om bit beoc g doel te bereiken Oeb haudieekenilgen agi gemakkelgk geno te krggen maar daartoe b aalt zich dan o alle medewerking De raoervinding daaromtrent dom de antji revulnlÜHiairen kortgeleden opgedaan ligt ieder nog vMachiin het gehangen t it de troonr bl nog dat de verbeteringen an onz kaniüMI volstrekt niet voor on padden tgd aUgtMi ia maar dat ook daaKmitrent voorstellen pn den tegenwoordigen minister van waieMaat t moet gezienkannen worden J Hoogst woarubgAlgk nlIen de discnssiëa over het adres van aatwÉhrd omtrent deze en andere zaken meer licht verspreiden dan nit de sobere nitdrokkingen in de troonrede verkragen wordt Het zittingjaar n gcopfnd in den loop deaer week zullen de voortorMbnde werkzaamheden afloopen n in Ie etgelile wwAMmmaea wg belangrgke discussiën verwachten omtrent de bedoelingen van het luiiusterie tenzij de vertegenwoordiging liever de daden aiwucht vertrouwende op de woorden des konmgs dat men geen teruggaan te vreezen heeft Kn dat zon miHchieit in het belang zgn van den nationalen fiji had het mimxterie zich in de troonrede als vgandig aan de liberale be r slen die de beginselen van de meerderheid vertegenwoordigers zgn doen kennen dan zou een ernstig debat dringend noodig geweest agu nu zou men in de verklaringen der troonrede kunnen beruaten omdat alle aiscussien omtrent het recht van bestaan van dit ministerie en de oorzaken van de altreding vau het voor r ide van geen praktisch nat kuuneu zgn koning toch beneemt en ontslaat zgn dier aren I Kon het strafwetboek nog onderzocht worden vóór de bcgrooting aan de orde moet gesteld worden dan zon de gelegenheid Ijestaan om I in het vooijiwr het zoo hoogst belangrgk wet boek tot stuud te breugcn moet het onderzoek tot het voorjaar uitgesteld worden dan staat het te vreezen dat dit oudtrwarp niet voor het laatst in de troonrede veimuld is L BEGROOTING DER INKOMSTEN kn UITGAVEN van dk GEMEENTE GOUÜA voor den dienst vau 18S0 Bevolking 17465 zielen = €= e KB ss ï = r UITGAVEN TOLON Afd II Andere ko4pn van dngelgk h Besluoi niet bolioo rende tol de voorgaande aid 58 Kosten van hchl en brand stoifpn Z 400 59 Schrgf en bureaubehoflAfn 360 ÜO Druk en iMdwerk Ifl O i ïransporteeie ƒ 1650 70 71 72 73 74 75 Transport 1650 Brie rt vrachtloonen en andere kleine uitgaven 50 Kosten van het onderhoudenen schoonhouden van het geboi of vertidt bestemdvoor de vergaderingen van den Baad en van Biirgenieeateren Wethouders mitagadeia voorde Secretarie der Gemeente 900 Onderhond en aankoop vac meubelen voor die gebonwenof vertrekken 250 Kosten van restauratie vanded gevel van het Raadhuis Memorie Kostöi voor verteringen ten behoeve van het hnishondelgk bestuur bnrean van stemopneming en commissiën 50 Kosten van het aanleggen enbghonden der registers vanden burgerlgken tand 450 Idem van het aanleggen enbghouden van de dubbelender l ers en plans van het kadaster Memorie Idem van de bevolkingsregisters iso Idem van de kieierslnaten envan het uitoefenen der kies m verrichtingen 75 Idem van het aanpMikeD enx mraepen 225 Idna vaa betabonneaieat ep het Staat lad Provinciaalblad en dagbladen 49 Idem van i els van registers rekeningen enz 6 Idum van de tienjarige TOlks telling W Kosten wegens het plaatsen vnn advertentiSn in dagbladen tüXf Toelage ter gemoetkoming iu de kosten der nitgave van hetverslag der handelingen vanden Gemeenteraad 400 Totaal der lie afd 5249 Ie 25414 Totaal V het Ie Hoofdat 30663 UITTKEKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING ladien bet trgendecl niet is vermeld lyn lie posten tot helulUe bedrag als iu het vorige jiuir uitgel rokken UITGAVEN 68 Vcrhoond met 800 daar het w uscheli k wordt jtracht by gclegeaheid der nanstaaiido volksIclli ig de berolliings rpgistcre te veruieuweu 73 De Lostcu der aanstaande tien jariff olkslollinu kunnen nog niet met nnnwkeurigheid worden giraamd daarom wordt voorgesteld op deten post hetteirde bedrag uit te tn kkea als op de begrootiog voor het jaar 1870 i geschied ITordl venolgé BUITENLAND iluKenlaadsch Overziclit Uit Afglinnistnn komen niet dan gerocliten Het is nog onrj ker of de Emir al dan met opailyk pnrtg heeft getrokken tegen de Kiigelsolien Êeuia e inlanders beweren het andere retti keren dat de opItandcliugen het slechts verklaren om de bergslauiQl n te winnen Het ware jal men eerst vernemen indien de Emir niet voldoet aan het verlangen der Eogelscheu om