Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1879

y W h a t U B en htm geznntcn te zenden die mei iirb inllen oprukken tcgeii Kaboel De nu reeds laiigdurij e stryd tusschen de iniloedr jke Ruasiaohe es üuitsche dag iliiden begint ourust te wekken ia Europa vooral uu de Sdeil eeu Orleanistisch daglihd te Pur J9 eene lau den RussiMlien rykskauselier toegcschrefeu uitdrukking pablioeert Tolgcus welke deze altijd een sterk Frankr k voor eene Kuropccsche aoodzakolqkheid heeft gehouden l e vrijmoedige uiting dezer overtuiging heeft mg de eer der vgundschap van Von Bismarck Ix zorgd zou prins Gortaohakolf gelegd hebben Ter juiste waardeering deur uitdrukking willen wq in heriuiicriug brengen dat evenals thans ook reeds iu 1870 de leiding der Russische politiek in handen was van prins Gortschakoif en men zal oAs toegeven dat er toen niet veel is gebleki ii van zijne overtuiging dat een sterk Frankrijk ern Europ tsche noodzakdgkrieid is De ovirluiglug van diplomaten althans die welke zij uilen zyu rekbaar als de meeste hunner woorden en traclalun en er ia uit het enkele feit dat de kanselier deze woorden lot etu medewerker van de SottÜ beeft gesproken hoogstens af te lelden dat hy wikle laten gevoelen dat de omhelzingen te Alexaudrowo nog geene volledige vriendBOhap tussoheu Duitsfikinud en Rusland beleekenen en dat deze laatste slaat aan zulk een innige verhouding nog wel enkele voorwaarden zou willen verbinden Er zyn wel redenen te vinden waarom de Russen gebeten zyu op de Duitsohers Het tractaat van Berlyn heeft aan Rusland betrekkelijk weinig voordeden opgeleverd terwijl het Ojsleiirijk In staal beeft gesteld om Bosnië en de llerzogewiun te annexeeren en uu laatstelijk Novi Buzar te bezetten zonder een druppel liloed te vergieten Uit alles is geschied zoonibt met medewerking van den Ouit chen keizer dan toch onder r yue oogluikende goedkeuring Aan Ruslauds voorldringen is vooreerst paal en perk gesteld omdat Uuilschl inds belang medebrengt Oostenryk in dit opzicht niet tegen te werken Dit alles moest in Rusland verbittering wekken en moet die verbittering bepaald tegen Duitschland doen gericht zijn indien prhis Gorlschakoff weten icau dat deze toestand eene schepping is van eu Uuiisohen rqkskanselier Moeten wij daarom echter voor het oogenblik ons ongerust m iken voor een Europeescheu oorlog Het schijnt vnn niet Rusland heeft zich nog oiet zoodanig hersteld van den laatsten x rlog dat het een stryd zou kunnen aangaan met eene geduchte militaire macht als Dutschlanil en Oostenryk voreenigd zouden zyn Het is hoogst V onwaarschijulyk dat de tegen oontige Fransche regeering buiten uiterste noodzaak haar land zou willijn doen deelnemen aan een ËuropeeschcD oorbg en dan nog zou het te bezien zijn of men den Pruisctikant zoover zou drijven om lluslands houding in 70 71 te vergeten Fraukryk is toennll u blyven staan u zou het gcfedsmoeds kunnen aanzien dat nn ook eens eene andere mogcnilheid den zwnreu arm van Pruisen voelde Later zou dat tot eene solidariteit kunnen leiden voor welke uu oog geene reden schijnt te btstaan De dagen voor de verkiezingen van den Prnisischen Landdag zyn thans officieel vastgestc id 30 Sept en 7 Oct De opening van den Landdag is voorhwpig bepaald op 20 October Het bericht van de reis van Bismaick naar Wcenen en zyn trrngkomst naar Berlyn is minder juist geweest de Rgkskanselier gaat eerst op het laatst van deze weck en keert iu het begin der volgende terng De uitslag der verkiezingen voor den Saksischen Lnnddag is thans bekend Er zgn gejcozen 9 liberalen leden I der partij van tooruitgaug 2 socrialisteu en Ts conservatieven Van de aftredende leden behoorden 8 tot de liberalen 7 tot de party van vooruilga ig en 16 tot de conservatieven Met betrekking tot de verkiezing van twee leden der socialistische part j behoort het volgende in nan merking te worden genomen zoo meldt de Dresdeuer berichtgever der Wtutr Ztilung Van oneindig hooger beteekenis oor eiu juiste keoordeeliug van den ioeaiand des lands zgn de beide overwiuuingeu door de socialisten behaald en de ptr opmirkelijke nederlagen door de partij van vooruitgang geleden Had de aooialislische j artg reeds vroeger in de Tweede Kamer een barer leden namelyk den heer Vreytag thans komen daarby de heeren Liebkneeht Toor het plsttelandsdislrict van Leipzig en de heer Puttrich voor dat van Zwiokan Maar hierbij mag vooral niet over het hoofd worden gezien dat de Boeialisten in verscheiden kiesdistricten zeer talrijke minderheden in het veld hebben gebracht Tot deze diatrieten moet zelfs de hoofdstad des lanils worden l elcend Velerlei beiwaien hebbeu de socialisten moeten overwinnen om tot de door hen bereikte hoogte te hebben kunnen opklimmen er is een kirswct met een oensus allerlei beperkende bepaKugen zijn oe epa t en op grond van de rijkswet de sooirfistcnwet is hun allt opegbare agitatie oamögelyk geftuakf Niettemin hebben de gehouden velkieziogen ten duidelijkste aan den dag gelegd de dat organiaatic der socialistische partij vau toodanigen aard is dat zy alle kiuderpnleii heeft weten te overwinnen De verkiezing van den heer Puttrich te Zwickau heeft daarvan het evertuigisdste bewga geleverd De gesteliie cindidaat de heer Ful ich was aan de landelijke bevolking grooteuileels uit steenkolenmijnwerkent bestaande volstrekt onbfkeud maar niettemin brachten ly Alleen als één man liunne stemiaeu uit ter gunste van den hun oiHkr de hand aanbevolen pariygeaoot In het rceullnat t walk bij deze verkiezing is verkregen en vooral in de wijze waarop he werd verkregen ligt het bewys opgesloten dat de socialistische parlij niet is gebroken niet krachteloos is gemaakt Het is mogelijk ilot die wet de verdere uitbreiding Ier partij ongeveer geheel belemmert maar hel bestaande euvel wordt er niet door weggenomen De verkiezingen voor den Ryksdag welke dezen zomer te llreslau hebben plaaU gehad r4ju daarvan een eveu kruohtig sprekend voorbeeld als hetgeen te Zwickau heeft plaats gehad Du Uamburi Uclu BoratnfiaUe bespreekt iusgelyks zeer uitvoerig den aHoop der verkiezingen in Saksen en vistigt in het bgzonder de aandaohl op de resultaten door de socialisten daarby verkregen Zy neemt die een hoogst gewichtig verschgnsel Het bl td voegt baarbij deze opmerking Tot he lri heeft lie saci ilislische party hare krachten uitsluitend l eprotfJ op het gebied der algrmeenc verkiezingen Hier is tij ein stap verder gegaan Zy heeft een terrein betreden hetwelk voor hnnr oneindig grooter l ezwaren oplevert dan dat der nigemeeue verkiezingen t Is een overtuigend bewys dat zy des moed hei ft nieuwe ondernemiagen aan te vangen De Boomsche geestelijkheid biudt in België flink den strijd aan tegen de onderwyswet de aartsbisschop van Mrchelen verzond een herderlyken brief waarin e geloovigen worden uitgenoodigd de nieuwe onderwijswet tegen te werken daar zy een ongeluk ia voor allen in Ooto er moet elke gemeente een Katholieke sshool hebbRi waar de minvermogenden kpsti loos onderwijs zullen ontvangen De Italiaansche niiuister van financiën heeft de begrootiug ovei elcgd voor 1880 de inkomsten zyn geraamd op 1402 dt uitgaven op 1395 millioeu lire zoodat het butig saldo bedraagt 7 millioen lire in de memorie van tcelicliling wordt gezegd dat de werken die groote nitgaven vrreisohen niet ayn opgenomen wanneer tneii echter deze in rekening brengt ontstaat er eélHfékort van 6 millioen BINNENLAND GOUDA 1 September 1879 Z M beeft met ingang van 1 October 1879 benoemd tot burgemeester van Delfshaven jhr F van Gil ten met toekenning vsn eervol ontslag als burgemeester van Bodegraven en tot burgemeester van Bodegraven J D Steenstra Toussaiut Zaterdag 20 Septemjber e k ten 12 ure zal in de sociëteit Ons Genoegen alhier de gewone vergadering plaats hebben van de onderwijzers vereeniging in het 7c district van Zuid Holland De agenda luidt aldna Hoe ver gaat onder de tegenwoordige omstandigheden t opvoedend vermogen der lagere school PIs het waar dat van de eenzydige opvatting vAn sommige paeilagogische beginselen voor de school gevaar te duchten is Iu te leiden door den heerJ Kiewict de Jonge De programma s der vergelijkende en aïleexamens geregeld bij kon besluit van 28 Mei 1879 In te leiden door den Heer G B Latleman Hoc moet hot zangonderwys op de lagereschool gegeven worden opdat het zooveel mogelgkaan het deel beantwoorde Is de solfamethodedaarvoor aan te bevelen f In te leiden door denneer J Gouda In de zitting der Uotterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag morgen werden de volgende personen o a veroordeeld P de II wonende te Moorilrecht hekl van het loopen langs den Bhijnspoarweg zonder vergunning tot ƒ 3 boete L v L wonende te Nicuwerkerk a d ÏJsel bekl van het open laten van een spoorwegbek Eisch ƒ 26 boete H de J wonende te Schoonhoven bekl van mishandeling Eisch 2 boeten von ƒ 10 In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak Beroepen te Zevenhuizen ds J N Kohier pred te Ravenswaay Bij de gisteren te Moordrecht plaats gehad hebiJeUde openbare nnobesteding van de vergrooting er algemeene begraafplaats dier gemeente waren ingekomen 12 inscbryvings biljelten als van C in t Veld te Dubbeldam ƒ 13 7 E JUngerak te BergAmbacht ƒ 1173 J Goudriaan te Qouderak ƒ 1166 W Rniterveld te Moordrecht ƒ 1983 J P Zagen te Ammerstol ƒ 1076 J ï ubbtlniaii te Dordrecht ƒ 86 T van Herii te Pudericerk a d IJsel 9r T Mudde t Lekkeikerk ƒ C Genengelijk te Moimliecht ƒ i t6 J van Herk te Ouderkerk a d IJsel ƒ 900 j J Heuvelman te Ouderkerk a d IJsel ƒ 860 P Broere eu A OSermaii te Cappellè afd IJiel ƒ 774 Dinsdag had te Waddinxveen de aanbeslediag plaats van den bouw eeiier nieu e SooatcA CaU Kerk aldaar Ingekomen wareu 16 billetten Hoozsle inschrgver Meyers te s Hafe voor f t9g62 laagste inschrijver P Verbruggen Ie Waddinxveen voor ƒ 46160 Naar wy vernamen ia de begmoting van dit werk p m ƒ SOO hooger dal laaistgemetd oyfer Dinsdag ochtend omstreeks 11 uur ontstond er brand door het broeien van hooi in de hofstede bewoond door J Maize onder Zevenhuizen De hooibdl is geheel uitgebrand Door de spoedige hulp van de brandweer bleef het belendende petecsl behduden Uit Boakoop n eldt men De koude en natte zomer was ook voor de boom kweekeryen uiet voorde lig de grond was den gihoelen groeiiyd doorweekt van den regen en belette den geregelden gang van werkzaamheden niet weinig Als men echter thans het gewas overziet slaat men verbaasil hoe er nog zooveel gegroeiil is waarop echter de appelboomen eene uilzonilering maken daar deze over t algemeen sleoht gewassen zyn Daareategen zijn conifireii hulslers rhododeuilons etc uitmuntend gegroeid zooilat er van deze soort van planten groote voornmd voor den handel beschikbaar is Doordat de polders w iarin de kweekeryen gelegen zyn thans alle van stoombemaling voorzien heeft men het polilerwnter voortdurend op lagen stand kunnen houden en daarvan niet den minsten last gehad O ik bet in dizen zomer gestichte stoomgemaal voor de vercenigdc lolders is sedert een pia dagen in werking gestild en belooft uitmuuteo3 aau de verwachting te zullen beantwoorden M de Koning heeft voor het volgend scbdol jaar wederom f 9000 ten behoeve van de Toootvl ichool beschikbaar gesteld EcritiUaga zal aan H M de Koningin wunlei I angebodeu bet gesobenk der iugezvieneu van Neder andsehIndië biestaande uit een praohtig collier vaa uarleu De oollier i gesloten in een étui waaropde woorden Insulindc aan Koningin Emnul gegrift zyu Behalve de effecten belasting zullen naar wy vernemen door de Ilegeering nog worden ingetrokken de wetsontwerpen betreffende de belasting op goederein de doode band de sohatkistpromesseu de rrgcliag ceiier vaste bijdrage nit de iudisoke middelen caden generalen staf d Staten Oeneraal Eerste Kxhu Zittingen vau IR en 17 Sept 1879 In de zitting van Dinsdag waren al de ministers tegenwoordig De iiigttkomen gi loofsbrievcn van de hb Crcmers eu v SHindercn werden in handen eener commissie gesteld die ni onderzoek lol toelating vnn beide heeren niiviscerde Dienovereenkomstig werd besloten De voorzitter hield vervolgens eene toespraak tot de leden waarin hy opnieuw geroepen tot de taak van voorzitter de ondersteuning rier leden inriep en den wensch uitsprak dat de npodige eenheid van inzichten tnssdheu de leden der regeertilg en hare samenwerking met de vertegenwoordiging ie dit zittingjaar geene stoornis macht ondervinden aardoor de kracht van de regeering worde verzwakt en de bevordering van s Ihnds zaken schade lijde Ingekomen zijn de kou besluiten betreffende bet ontslag van het vorig en het optreden van het tegenwoordig kabinet en andere officic le stuKkeHi die voor kennisgeving werden aangenomen Op voorstel van den voorzitter werd besloten At troonrede met een adres te beantwoorden De voorzitter verleende het woord aan den minister van buitenlandsohe zaken die het gevraagd had De heer van Lynden van Sandcnbnrg minister van buitenlandsohe zaken zeide het volgetidc Mgnheer de vooizitleri De eerste maal dat hel onlangs opgetreden kabinet de eer en het voorrecht heeft de volksvertegenwoordiging te ontmoeten acht ik mij verplicht het met eeu kort woord bg haar in te leiden Geboren uit den drang der omstandigheden samengesteld gelyk bet meent naar den eisch van het oogenblik geeft het nieuwe kabinet reeds in de wijze waarop het is samengesteld aan lke de grondgedachte is die bij zyne formatie heeft roorgeieten en den geest waatiu het meent te moeten werkzaam zijn Terwyl het niet is voortgekomen nit eene der beatansdiB pditleke partijjen iinmera niet ia de uitdnikking by uitsluiting van eene dier partyen maar zyne leden van verachillende zijden zQn samengc komen pm in onderlinge overeeuelemming en aamenwerking het bestuur van s lands zaken te voeren wenscht het met eerbiediging van ieders rechten met bezadigdheid en mat eene gematigdheid die geen zwakheid verraadt of belet met kracht werkzaam te zyn in gemeen overleg met de staten genetaal e doen wat op afdoening waeht met handhaving van de staatsrechtelijke beginselen van onze grondwet niet terug te deinzen voor wat naar de ontwikkeling der tyden hervorming en nieuwe regeling vereischt en hoopt bet iu dien geeat velen lot samenwerking om zieh te vereenigen Of het dit zal vermogen of het op den etenn en het vertrouwen in den lande en bij s lands vertegenwoordiging zal kunnen aanspraak maken zal uit zyne handelingen zal uii zyne daden moeten blaken Er zgn onder de nieuwe ministers eenige bij de vi rtegeuwoordiging oude bekenden by wie de heriiiniring aan ondervonden welwillendheid van de tijde ilrr vertegenwoordiging is blijven voortleven Het zy my vergnnd op die welwillendheid ook nu ten behoeve myner ainblgenooten en van mg ruiven een beroep te doen bg de aanvaarding der raocielgke taak die wy uit s konings handen hebben ontvangen De voorzitter dankte de r eering voor hare meiledeeling Na aamenstelling de ofdeeKngen weid de vergadering gesloten In de zitting van gisteren werd door den voorzitier medegedeeld dal door de afileeliugen zyn bt noerad tot voorzitters de hh Beerenbroek Hein van Aylvj van Pallaiidi en Duymoer van Twist en tot leden der commiuie voor het ontwerpen van ri u adres van antwoard op ile troourei de hh Bjrsius van Voorthuyziii Büohiier en Huydecopir van Manrssevcen Deise oomraisaie waa met haar Ontwerp gereed Besloten werd dit ontwerp dudelQk in de afdeelingeit te onderzoeken om het des middags ten 8 nre definitief Ier tafil te brengen Staten Oaaaraal TwicuB KsMBn Zitting van Dinsdag 16 Sept 1879 In deze zitting is besloten al de nieuw Itenoemde leden toe te laten met uitzondering van den heer du Toar van Beiiinobave Eene béalissing omtrent diens toettling is tot nader aangdMudea in een edivs ail Ctteoht tija bmwaien tegen tijM vcrkioiug iagcbrackt Tot rjindidaten voor hel voorzittcraekap z d gekozen als eerste eajididnat de heer Duller als tweede c iiididaal de hcfr Mirandolle als derde candidaat de heer LuyUn Te Botlerdam werd Dinsdag de 83e jaarvergadering van het Nederl sendclinggenootschap geopend door den seeuadoa voortitter prof E H Lasoiider van Ulri cht In v nc openingstoespraak bracht hg in herinnering de aanzienlijke gift van ƒ 16000 kort na de vorige jaarsvergndering by den thesaurier ingekomen met het bijschrift nOirtvaugen als thesaurier van het grnoolscliap dal op zijn breeden grondslag van 17U7 voortbonwende werkzaam is 00 het Evangelie der genade Gods in Christus te verbreiden en te plaatsen in de harten der mentchrn een offer van dankbaarheid gebracht op het altaar door z ndingvriendrn grwyd aan onzen Heer wiins ttgeu voorulnrcud ruste op hetgeen in zijn naam gearbeid wordt waarin het genootschap juist gekarakteriseerd werd Voorts drukte hij den wensch uil dat de groote vetzAeningsdag der Nederlandsche zendingvrienden moge aanbreken waarop ieder na r zijne behoeften en in zynrn geeat voortwerkendr allen de handen ineen zouden slaan by het werk dat allen beoogen de uitbreiding van het Godargk Namens het hoofdbesinnr werd rapport uitgebracht over het verrichte by de overdracht der gemeenten in de Minahasse aan de proleslanische kerk in Nederl Indië Daaruit bleek dat thans een zevental van V genootschsps zendelingen lot hulppredikers benoemd z jn en dat omtrent een Iweetat nog correspondentie gevoerd wordt In de algemeene vergadering die gisteren avond ten 7 ure in de Zuiderkerk geopend werd trad op Is Knappert van leiden terwgl de voorzitter en ls van Griethuysen woorden van nficheid richten tot de eerlang vertrekkende broederen Toffer Bettink en Schippers Voor het nieuwe sinlionsgebouw te Ijeiden is de laatste paal in den grond geguau Inmiddila z gn voor de beide zijvleugels de fondementen zoover gevorderd dat eerstdaags reeds met den bovenbouw een aanvang zal gemaakt worden Ie Deventer worden thana groote hoeveelheden Duitiehe aardappelen aangevoerd die verkoobt worden voor ƒ 4 26 per hectoliter Te Bergum Friesland heeft zich eene commissie gevormd voor werkverschaffing Het benooiligd bedrijfkapitoal groot ƒ 10 000 is nagenoeg aan renteloos voorschot verkregen De oommissie tracht door midifel van vlaabereiding den werkman in den a e winter voor broodsgebrek Ie vrijwaren Het waterwild sobgnt dit jaar op Texel veelvuldig voor e komen Deaer dagen ving een kooiker in twee dagen voor een bedrag van ƒ 100 aan eenden en talingen De kooikers leveren hun vangst gewoonlijk af aan vaste opkoopers door wie t wild meerendeels naar het buiieuland verzonden wordt Te Soeat in Pruisen atakt een meidoorn die naar men zegt door Wittekind den Saksischen Hertog in de e eeuw ia geplant In een oorkonde uit de 15e eenw wordt deze doorn reeds een groote boom genoemd Twee volwassen mannen hebben moeite hem te omspannen Hy heeft dit jaar wéér heerlyk gebhMid Semper ftrem betwyfelt of Wittekiud den meidoorn i l geplant heeft Men sehryft aan de L Ct September heeft zieh beter gebonden dan een zijner voorgangers van Juni afgerekend De regen lage waren veel minder en er kwam zonneschyn Nu is daarby ook de wind in den gewensehtea hoek waaruit beateudig weer kan verwociit worden Nog altijd ia de hooibouw niet afgeloopen Menig landman heugt bet niet dat hy zooals dit jaar vier maanden zal gedsnrd hebben zonder dat de berg in top tal gevuld geraken met geurig hooi Meu hooit wat te hooien ia om voor den winter nog geborgen te worden Ook het drooge wter is gunstig voor den laten aardappel niettegenstaande er allerlei Jobs tydiugen verspreid zgn van geheele akkers met rotte aardappelen Hoe klein het beschot of de knol mogen zyn er zalvan gare aardapp leu nog wel genoeg ovt raeiiielen om zich niet te bekommeren over eenigeu wintervoorraad Ouder de benoemingen in de Slaalteouriuit van gisteren komt er eene voor waaraan waarschynlgk een uwer dun g wona beteekenis moet worden toegekend eu die ilau ook oB g w j f l l da aandacht aal irckken AVg bedoelen de benieming van mr J Heemskerk Az tot lid van dep Rand van State Of zou zij niet te besehunweu zijn als een bewys dut de beer Heemskerk hetopt nb ireslaatsmanslcven voor goed heeft vaarwel gelegd Hoe gewicliiig ookde positie van den Raail van SUte moge wezen zijnledea nemen gewoonlijk uieCweef openlijk deei aande poUliek eu veigeuuegeu lich Het het onderzoek der aangeboden wetsontwerpen in hun sludterverlrek Het lidmaatschap van den Raad van State is meestalhet einde van een belangrnke slaaumansloopbaau Welnu de heer Heemskerk Verdient de mcerdtre kalmte die hem in den Raad van State wacht nadathg èn ala minister èn nis lid der Tweede Kamerruimschoots zijn deel heeft gehad van het politiekeleven De party die hij daarin vertegenwoordigde is wilgestorveu i de beguiselifU die hy steeds kerfi voorgjcsiaau vinden byiu ge ii oaohahgers ic r hy I zou geheel met zyu verkden niocten breken wilde I hy nogmaals op het toóneel terschijnen A litcr Ie coulissen kun hy thana op kalmi r Icrrriu nog ziernullig werkzaam zyn om de gotde uinutrin doorde eigenlyke uciiurs te btvo di ren IK heer llitins kerk heeft zich ougetwijlild iu mrnig opzicht voor het vaderland verdienstelijk geinnakt door ziju viel zydige taltulen eu bekwaamheden en die iu dm wcrkkriilg waartoe hg ibans geroepen is by hel onderzoeken lic voorbereiding van wettelgke bepalingen iltrnatie nog meermalen ten goede kuumn komen Dauioni zg hem toegewenschl dat hy nog vele jaren iu rust en knlmle de plaats tal beklerden hem thans aangewezen Roti XieuKtihtl Het wordl lyd ook in ons land eens de aandacht te vestigen op bet schwli lgke dat gelegen is iu het gebruik van zoogenaanule birrpompen die veelal uit metalen zijn saniengesuld wainpp bieren inwerken Oiinoodig Ie zeggen dat zoodanig Metaalhoudend bier op de gezan theid verderfelyk werkt en met hit oog daarop mug het zeker worden tuegijuichi dal onlangs Ie Berlijn hel gebruik van bierpompen in tapperijen geheil werd verboden Augsburg heeft thaire dat voorbeeld gevolgd In de PariziM te Amsterdam kwameu Miuinil ig een 40lal belangsulleiiiien bg de goud en iilveriijiiualrie bijeen ter bisprekirig van de siecJite werking dir wet op den vv uirboig en om de middelen te biriimcu ten einde daiiri i vcMudcriiig te brengen Versohilfeudc grieven werden tegen de net aangevoerd o a werd medegedeeld dat voor ongeveer 8 jaar uit Duitschland gouden kettingen hier werden ingevoerd niet voor den handel maar om in de banken van leening te warden gebracht die dan natuurlijk nooit werden ingelost en dat diezelfde kwade prakt jjk thans met gouden bellen werden uitgeoefend waarmede de banken opgepropt zyn Met bgna algemeene stemmen werd de volgende motie aangenomen i de vergadering overtuigd dat de bestihnde wet 6p den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken aanleiding geeft tot misleiding van het publiek onder den dekmantel der wet nadeelig werkt voor de industrie hier te lande wenscht dat zoo spoedig mogelgk hierin wyziging worden gebracht Ten slotte werd een commissie benoemen om te onderzoeken welke eu hoedanig de grieven zyn die bg l t langhebbende by de goud en zilver industrie bestaan en de middelen te beramen om die bezwaren en grieven op te heffen Dezelfde commissie heeft zich bekut aü het maken van statuten voor eeg nationaal Goud eir Zilversmidsverboud In Devonshire heeft een belangrijke aardverschuiving plaats gehad Naby de mondingen van de Ax is eene vry groote uitgestrektheid land in zee gestort De Liverpool Saicage Aitociatio bericht het volgende omtrent het stoomschip Oeerijiiel Men heeft een overeenkomst getroffen met bet stoomschip Neera om zich bij de kust te hooden eu alles te laden wat mocht voorkomen tegen pd St 20 per dag Men verwacht groote moeite en onkosten om da geborgen lading der Oeer uel van de Somali s terug te erlangen zelfs nog meer dan het bergen van dat wat nog in het gestrande schip zit dewijl onze agent rapporteert dat zonder twijfel het grootste geileelte in den grond is gestopt of diep het land ingebrachi Het schyiit dat de Fransche duikers en handelsfirma Mess Pinchurd et Suel die zich te GaardafiA gevestigd heeft om goederen en schepen Ie bergtal eeu overeenkoittst met den Snlian der Somali s gemaakt heeft en dat de lading die in het bezit der Sjmali s is door hun tusdienkomst geborgen werd Genoemde firma heeft onze ag iten aangeboden om samen te werken en van de Somali s zooved Is mogelijk is van de geborgen lading terug te krygeu en teveua te trachten van de lading te bergen die nog aan boord is en het schip af te brengen tegen 50 pCl der waarde of zooala later is aoagebxlen halve wiiiat of veriies Ie deelen Oiiie agenten te Aden beschoowen het onmogelgk om ieis zonder den bystand van deze heeren te verrichten die met den Sultan en de kustbewoners bevriend en hun laai machtig zyn De heer Wimshurst geheel in overeenstemming met den lirrr Gaiislandt onze pkalselyken ai ut was vun ineeiiing dat geen andere schikking te maken is en overtuigd Int het met onze duikers eu vaartuigen oodoenlyk was te werken halben zij in het luatsle voorstel toegestemd De heer Pinclurd is daarop naar de strandingsplaats vertrokken en nog niet teruggekeenl Zooals inen zich zal berinneren moest nan den Sulim 2400 pond sterling betaald worden voor de bescherming en overlevering vau hel goborgene Volgens de dnjgbladen is in Engeland en in Schotland de jacht dit j iar onder ongunstige omslanilighi drn geopend De jagers lieriniren zich g ru junr at er zulk een schaaischie van pairyzeii faisanlen en hazeu was Een groot deel vun het niU is tengetolge van overslroomiug en koude omgekomen Raiitongcrcclit Ie GÖiida Terechtzitting van Woensdag 17 September 1879 Kantonricbiir Mr J H van MIBROP Ambtenaar van het Openbsar Ministerier Mr W C A SCHOLÏEN te Rotterdam VEROORDEELD H V d B tapper wonende te Waddinxveen tot eene botte van ƒ 5 of gevaugenisalraf vnn 2 dagen wegens op den openbaren weg te Waddinxveen zich in kciinelyk beschonken tocsUud vcitoonen P C R landbouwer wonende te Gouda lot evne boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens in de Sp orstraot te Goada rgden barder dan in matigen draf niet een wagen bespannen met een p iaril L V tiranicrinan wonende Ie Nicuwerkeik a d IJsel tot pene boete van ƒ 3 of gcv van 1 dag ftegens op de Markt te Gouda rijden bwder dan iu lUHtigen draf met een rgiuig bespannen met een paard M D kanspakliniskncclit wonende te Gondo tot twee boelen van ƒ 8 of gev van 1 dag i oor iedere boete wegens mot eeu w igeii bespau iicu met