Goudsche Courant, zondag 21 september 1879

Zondag 21 S teiDber 1879 N 2381 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Adverlentieblad voor fiouda en Omstreken Hiertoe zijn noodig 45000 Laiksohe nn 1 4 i fli l ƒ 100 p m 60000 Vecbtsche klinken VUlvórm i f 20 p m k 70000 Veobische kl akef Teebtscfae vorm i f 18 p m 40000 blauive Uael stnatl en t T BO p m Zaad V De aiMdsloonen worden WMmd op Voorts is benoodigdi voor etaketiels palen en gootplanken voor vervoer van matenaleii wegens bij voorschot alt Je betalen arbeidalaoiiea voor opbrekiaMkirau atra teo ten dieoale der GasfMJpk voor teigergatea euz lie No iV 4500 1200 1280 $ 00 1200 SOOO 300 700 Te ninen 12700 De werksn worden iu ket4Meubaar aaBbestecd 79 De post xi met ftm verminderd daarvoor gewooo onderhoud der booten ysereii eo steeuun bmggeo mat har kooid en vleugels leuniageo en raaterwarken bet uitgettattott bedrag toeieikeudlal tyn I 81 Deze post is wA jilISS vermioderd Daarait wordt vooniea I t io het onderkood van f de Uselhaveusluia het Muordrechtseha VeilaatH da Sluizen achter de St Jamwrk die ia de Peperstraat en aChtcC r Vuchniarkl met de da W WuxMcnde tawwaot Wokkaa tm i de gordifgaerken achoeiiiigen eu pbin kiereu de meerpalen eu boomplaiikeo de kraan by hel Gade Vurstal de kaaimureii biuueii de stad de kaairanren meerpalen sohoeiiugea enz in en bugs dm Usel aUmede voor het bevaarbaar boudeu vaa de Siugilgrackten 2000 b in de Lusten voor hel afilammen van de door angeii aau den Usel en verders waierkecriugen binnen de gemeente juet de daarvoor noodige materialeo eu gereedschappen 100 240 100 10 3700 ƒ 6750 84 Viihoogd met 655 daar bat terrein van de begraafpUsta noodzakelijk dient te worden opgehoogd eu een nieuw groot bcgrafeuisklecd moet worden aangeschaft Het gcwuuu ouderkoud van het gebonw staketsels nuiuraerpaleu rastirwirk gc rvedaohappen eui wordt begruat op Dejaarnedrte van den Directiur biilraagt De betuldigiiig vau 2 graftaken i 4 s weeks voor elk is Aankoop eu aanvoer van 450 kab meter tand Voor eea nieiw groot begrjfeuiskleed ƒ 1331 86 Uit dezen post verhoogd met 3500 wordt voorgesteld te bislrijili u de kosleu der nood lakelyke reruieiiwing van de brug over den Siiigil aau de Tiende e De bovenbouw wordt geraamd op ƒ 7000 Voor den onderbouw waaronder nieuwe middeujukkeu begrepeu tiju wordt vereisoht eene sum vau 2000 416 ƒ 9000 87 Evenals in het vorige jaar worden thans ter rioleering voorgcslihl De njl vau nf den grrioleerden grond ten luiden vnii de Vlamin sirn it tot aau de b ug bij dr Drapiersteeg over eene lengte van 126 meters S760 cii het vervolg van deze zijn vau af genoemde brug bij de Kruideuiersslraat ter lengte vaa 85 meters ƒ j5ü Voor afrnslüriiigcn der gerioleerde gronden 600 vettolgi e n lUMrd op twee verschillende tijdstippen rgde barder dan iu matigen draf eens op de Weitbuveu til eem op de Lage Gouwe te Qonda J C laudboawer wonende te Waddinxreen tot ecBe boete an ƒ S of ge an 1 dag wegens iu de Lange Grocnendaal te Gouda een wagiu beipaiiuen met een paard onder geen aiider toezicht laten staan dan ouder dat Tan ecu kiiid vun m jaar W H f riicktr jder wonende te Gouda tol eeue hoete au f 5 of ge an ï dagen wegens op den Kliiwrg te Gouda een wagen bi spanuru met een paard onder geen ander tucBicht Ut n staan dai ouder dat an een kiud an ses jdnr K S vrachtrijder wonende te Nieuwcrkerk a d I Isel tot eene bi te van 3 uf get vnu 1 dag wef ns op lie WeslKaveii te Gouda cuu kar Uspunneii met een ezel gthrtl tonder toeeicht liilcu slaan L V landbouwer woiiendi ti Bri uwyk tot eene boete van 3 of gev van 1 dug wi gvns op het Ötat onsplein te Gouda eeu rijtuig Uspanui ii met een paard geheel zonder toezicht laten staan L C vrachtrijder wonende te Guiida tot eene bcete van ƒ 6 of gev van dagrn egcus iu de Spoorstraat Ie Gouda een wagen bespnnueu met een paard geheel zonder toelicht latm Etaan A IJ slepersknecht woiieiiile tt Goudii tot eene boete vaa J 3 of gtv van 1 dag wegci s op den Klaiweg te Gouda een ifjpu b spannen mit een paard geheel zondir toezicht laten etnau P G koopiuan wonende te Gouda tot eeue boete van ƒ 10 of gev van 8 dagen wigtns zender toestemming van Burg rn VVtlb van Gonilu op zijn erf in de ialcrdyk te Gouda bewarm vau plantaardig afval beer en vuilnis H huisvrobw van F G wonende te Gouda tot eepe boete van ƒ 1 of gev an dag wegens lm den openbaren weg iu de mierdyk te Gouda uitkloppen van ecu zak na les morgens 11 dur R K publieke vruuw woiiriide t Gouda lot eene boele van ƒ 10 uf ge nii 3 dagen wegene iioh in eene week aiin hel G niieiitr Gaslhuis t Suada n el voor het gcncLskundig uudcrzuck aumclileu HARKTBEKlCnTEM OOUdS 18 September 1879 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein o1dertarwe puike ƒ 12 25 ü 3 Minden ƒ 10 75 a 11 76 Kogge puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mindere 6 it ƒ 7 Voer ƒ 5 40 ƒ 5 80 crst puike 7 ik ƒ 8 T Mindere ƒ 6 ii 7lk llaver zwaf ƒ 75 a ƒ 5 60 Ligtc ƒ 8 7S 4 3 I c veemarkt met gewonen ainvorr dm handel in alh S zirr lusliloos magere vurki hs en biggen lsmrde schapen ZfiT tran Ie crkoupep Kaan aiige oerf 78 partijen nrste ijnalileit tan 27 n ƒ 30 Iweeile qnaliliii tan ƒ 28 a 2fi Aanslaaade Woiniihig iltOÜI K KAAt MAn K Ï Goeboler ƒ 1 4t ü i i Weibolpr ƒ 1 20 ü ƒ I Burgerlijke Stand Gouda lERORBN 15 ScptcmbiT A rUnii ondrra J vfln drr Lwn fn M Horger 16 Tbcotlort Mjini oudtirt J Strsvrr M R H S tifijki néans JoHanDr en Fifter oudsr P Uy l abroek CH € Nieuweabuizeit Johauiia Oenrda uitderi T tl Mol en C Blper 17 BArcnd ouders A Noorluuder V H üugtelaar Ggibirtul ouders T van Ornt ro L iu vin Kouten Grrrit oudi r i 8uct en A vbd Zut eld AntonMts Cornells oad rs A Iptltanp en C S Jintea OVfcRIilSDEN 15 SepUmltr H Polak 7U 16 W J tan kUfCren 7 n 17 J dt Mili 74 J Bnrgerlyke Stand vau onderstaande geme otAi van II tot 18 September 1879 Moordrecht AKDOREV Neeltjs Tndirika ouden O Qoivooü en M U den Brabtr Geeltje oadn M Bsr raaf ea H fredenka OrEKLKDEN U Bloot Tij W tkisre Em Oouderak OEIIUWD C Likkerker er ea L P Boer Stolwijk OEBOHEN Diena Anna oodeis A Bwren N K Bekkcr Pietcr onderi W de Kuiper eo J GroenCTi ld GNDERTKOUWDi P de Brayii en i btlKlir C de Ovtea M T Keolwgk W W Hoogeaduk ca J Weasfeeu Haastrecht fl E HORBVi Adriaua ondera H van den Nieswtndïjk rn J U aa dar Afaal Martiaal Bart ouders C W van Zul ÏAngbout co £ Bookclmaa OVrRLEDEV r dan Heitog 10 j CjVDERTROÜWB W tan der Vooren 81 i en H Bil Iti oganr Sftj J Koowetihottn 53 J en b Hngourt 4 l Vlist QHOIBf Geianl oudi rs H Ooilerom en W Iliiiicld Reeuwijk GEBOREN M i j ondcia V Kdilmin cii II Jijirr Dantet ondera J VermPij rji M K c ffp MiihKl owicra K Markus tn N din Buir AJriuuit FielernutU uudara VI Buuuik en J 4lo r Au e oadirs W vuji Syk ea U Uakaa OVERLEDEN J ran Vliet ISj C Zuidsm 21 j M Hoogenhuizeo 2j Waddinxveen GPBOKEN Mans Johanna ouden P Geeraea C Boer Anthonie Hcndncoa oudere C Biuiienkade en C vsn der Wi5den Cormlia onder H Olaabsek ea W de Boer üVEüLkDüN 1 Jaoobi 2 m B M Rgnneld 8 m A an Uuk 47 j ONDERTRüUWD H vin den Berg ea D Usselsteljn Zevenhuizen OtEKLËUEKi J eau Bergen Braaenlwer ADVERTENTIfiM Getrouwd F X BABDUZER en M A F VVESSELS die ook nauens wederzjidsche betrekkingen hun hnrteljjken dank betuigen voor de belaiigstelliug bi hun huwelyk ondervonden RoUerd m 16 Septem ber 18 7 9 Voorspoedig bevallen van een Dochter AGATHA MAUUZANÜlJK Ech nootevan JüHi VOS GoiWu 1 T Sept 1879 Allen die iets te VORÜEKËN hebben vanof V£R3CeULUlGD zgn aan de nalatenschap van wylen den WeiËdeten H r ANXJXOJ fE NICOLAAS MOLEJTAAB in loven Notaris te Waddmxvefn en aldaar o rerleden den I9n Augustus 1879 worden beleefd verzocht daarvan opgave ol betaling te doe i oau den ondergeteekende ten htiize van Mevrouw de Weduwp A N Moi knaab te WaddiMween vóór dep ISii OCTOBER a l JUr I MOLENAAR Men vraagt een FATSOKf LIJK I om bijgcaciiikthpid later iu VOLLEN DIENSTte komen JnKdktWen te rcrkrijgen by denBwkhnnili lnar I VV lXlPSeHEER Ja WestUavei ttUiier j Er kunnen nc I a 2 geplaotst worden en tevens bestaat er gelegenheid tot het gebruik eener VRIJE KAMERvoor eeu Fatsoehlflk JONGMENSCH zgn bezigheden buitenshuis hebbende Franco brieven ondir No 333 bg den Boekhandelaar A BaiNKMAN te Gou da OPEHBARB VEfiKlJim op DINSDAG 23 SEIT 1879 voorm ten negen ure in het VüNduloi aal iouwsteeg K N 17 te Gouda van Meubelen en Uutgraml Mane en Vrouwen kléeren liedden en Beddengoed ISOQ nieuwe Pctrolenmianipen eene groote partij Glaaen Aardewerk beslaande in JETaraffen Olaten Serviezen Koppen mei Schotels enz enz Alles daags te voren van 10 12 en 2 4 nur te zien Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de M a KEIJMEN ZOON Chemisten tO i Paarschuwinq Deze URBANUS PILLEN zfln door ons in doosjes ik 37 j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bjj den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van naiuanksels Velke men tracht in omloop te brengen OüODA UjlUK VA N A alNKMAN De KAMER van KOOPHANDEL en FA BRIËKEN te Gouda maakt bekend dat zg op verzoek van de Nederlandsche Comraisiiie Toor de Internationale Tentoonstelling te MAbourne in 1880 op DONDERDAG 25 SIPTEMBER a s des namiddags ten een nie in het Gebouw fARTi Lsoi aan de Markt aldaar eene VEUfiiDERIKG MET IIDSTBIEELIH wenscht te houden die door bovengenoemde Commissie zal worden bggewoond ten einde over de te nemen maatregelen in overleg te treden Zg die verlangen deze Vergadering bj ie wonen worden uitgenoodigd uiterlgk DINSDAG 23 SEPTEMBER daarvan bericht te zenden aan den Secretarif der Kamer Mr J FOBTÜIJN DROOGLEEVER daar de Veigadering geen plaat xal hébben indien of evengemeld tgdstip geen berichten zgn OUtvsDgen Gouda den 16 September 1879 De Kamer voornoemd LULIÜ8 VAS GOOR phv VoortiUer De SecrHarit Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER TE EOOP GEVEAAOD Eene eom ttete HCHUTTERS VNIfOJiM Adres met franco brieven onder N 334 aan het Bureau dezer Couraut Üitnoodiging aan ALLE HANNELUKE LEDEN welke b t Volkspetitionneinent van 1878 geteekeod hebbea tut een samenkomst op VRLIDAG 19 SEPT o s in het Lokaal aHaiL des Volks m da Peperstraat des avonds ten 8 ure HET BESTUUR goiirfg 18 Sept 1879 nARDimAVEKMEK l SCHOOXaorEX op 24 en 25 SEPTEMBER 1879 op Woenêdag 94 September 1870 des middags 12 unr voor PAARDEN die nimmer een PRIJJof PREMIE gewonnen hebben PJtIJS een pr idili rc l E I ULE Ie Prcm e Ben ZUver INKTHTEL 2e Premie Een met Zilver gemonteerde Z WEEP op Dohderd ig 2S September 1870 des midda s 12 nur voor PAARDEN van ZESSEN KLAAR PHIJS TWEE IIOXÜKIiü GULDEN PltEMIE Vijfeii Zeventig Gulden Op den dag voor de HARDDRAVERIJ bestemd moeten de mededingende paitrdcn terkeuring tegenwoordig zgn in den stal van deStadsHerberg bg A J van den BEBQH t SrhootJioven des voormiddags tien ure terwgl des voormiddags ten elf unr de onderteekening van hel vastgesteld reglement en deloting voor de ritten zal plaats hebben in deStailsherberg voornoemd luforinatiën to bekomen bg het Bestuur De haidJriiïerij Com missie De Secretaris De Piesidcnt H G GEELHOED ü TEUUNCK BEGROOTING on INKOMSTEN bn UITGAVEN van oa GEMEENTE GOUDA voor den dienat van 1880 Bevolking 17465 zielen iar g f IS yTayO vKp fenotg U I T Q AV E N voua Hoofibt II Kosten voor werken en inrichtingen tot openbaren dienst bestemd 76 Onderhond van straten en pleinen 12760 Idem van wegen en voetpaden 1180 Onderhond van wandelplaatsen en plantsoenen 1500 Idem brn en overzetveren 1800 pompen en riolen 000 èl van havens vaarten Iwfi mnren sluizen en andere waterwerken 6760 82 Idem van klokken herologiên speelwerken en dergelgke 186 83 Idem van schuiten en vlottenmilMig ders hnnr van dezeiren 300 81 Kosten van aanleg en onderhond der olgeni begraafplaats a Aanleg f b Onderhoud 765 c Kosten v begraving 566 85 86 87 8S 89 Jaarwedde van den bewaardervaü hel gebonw bestemd voorde zittingen van het kantongerecht en van andere openbare inrichtingen kosten vanhet schoonhouden van hetielve onderhoud en aankoop vanmeabilair mitsgaders kostenvan licht en broudstüften 000 Kosten der vernieuwing vanbruggen 9000 Idem voor bet rioleeren vanZglen 6800 Idem voor den bonw eenerBewaarschool verbonden aande Twee le Openbare Armenschool 9750 Idem voor de stichting vaneen nieuw gebouw voor deKerstu Burgerschool voui meisjes met ouderwgzerswoning luinkiop van terrein enz ofde uitbreiding der bestaandeschool Memorie Totaal van bet lie Boofdjt 5310C UITTREKSEL UIT DE MEMOBIE VAN TOELICHTING Indien Eet tegendeel nirl is vermeld tgn de posten lot hetulfde bedraj als in kei vorige jaar nilget rokken UITGAVEN 76 Verlioof d met SI 65 Iu den loop van ket jaar 1880 Uliooren te worden veruieuwd of verlegd de Oostbaveu van af de Donkere Sluis tot aande Noodgwlsteeg een gedeelte van den Fluweelen Singel II H II t Blcekerssingel II H Turfsiugel le Raam van af de Bogen tot aan ile Drapiersteeg f II t H Kttiperstecg tut aan de Lange Wiliemsteeg II II H II u Aulijt buksteegtotaandeGoune II Vlamiiigstraat g Nieuwe Haven van de Korte Dwarsstraat tot ann de lyl bij het holje van Hensbeek t Doelensteeg eeu guicche van de Markt bij de Hoogstraat BUITENLAND BuiteDlandsch Overzicbt 800 200 100 De openbare meening bereidt in Frankrqk de b handeling der wettea voor welke in de najaarszitting aan de kamen zullen warden voorgelegd De wettenFerry en vooral het bekende artikel teven vormen sobering eu inslag der dagbladen polemiek De wet op het lager onderwgs door de oommiaaie uit de kamer waarvan de heer Bert voorzitter is ontworpen wordt nog niet besproken omdat de toelichting nog ontbreekt Keu ander ontwerp dat nog niet offieiêel bestaat maar Mrst ia de zitting zelve door den oud miuister Bardonx lal worden ingediend tnkt meer de aandacht Uet betreft eeoe groudwetsveranderiug waardoor in plaats vaa de vcridetiogen ia enkele districten de acratin de Uate loa worden ingevoerd Hoever de heer Bardonx wil gaan wofdt uiet medegedeeld Wil hy bij departementen kten kiezen wil hg Fraukryk m slechts zeer weinige groote distrieten imleelen of wil hij ieder kiessr laten atemmea voor de 635 plaatsen in de kamer Dit laalsie in theorie zeer verdedigbaar achiJDt in de practijk nog al bezwaren te zulk ontmoeten De groots meerderheid der kiezen ion dan ten slotte toch am den leiband loopen van centrale kicsvereenigiugen en het opmaken vaa deu uitslag der verkieziugeu lou een loo uitgebreid werk tgn dat men aau allerlei vergissingen en kwade trouw blootslaan Hoe dat ook zij eene verandering van htt tegenwoordige stelsel st ijnl aan de regeenng en de nwerderheid gewensAf alleen di leden van Ue pertgea nlke in talk een geval denken niet hsrkoten te worden zgn er fel tegen Doch juist die nienaohen die céiëbrités de eloeher wil men wcfea Zij doen niet het raipste unt in de kamer dieaea eleohta als eeu wg den trechter waardoor allerlei ouvervulde weutchen naar wegen kanalen havens euz vallen in de griffie van de kamer In verkeerd begrip van hun mandaat en laffe vreea om niet herkoten te worden bc klreden tg de plaats die door een vertegenwoordiger dra volks moest warden ingenomen ala laakgelastigde van enkele duizenden liezen aan welke tg oominissiouairdiensten bewijieii en voor welke tg de ministeries belegeren kuipende om postjes en voordeelen Dat ras van parlementaire kleinhedeu ton men kwytraken door aleohte eukele kiesdiatrieten van grooten omvang te maken die b V ieder 40 i 50 ledeu tonden te kiecen heMieu Het aantal kiezen voor ieder lid zou daa too groot worden dat men het hun toch niet allen door persoonlgke diensten naar den rin ton kunnen makeu 110 150 585 70 Er is bgua geen voorbeeld aan te w jtea zegt de Köln ZaltHj dal de virkiitiugen voor den Proisisohen Lmddag onder zoo ongunstige vooniitzichten voor de liberale partij tgn aangevangen als de legenwoordige De ve kictingeu voor den Rijksdag in het vonge jaar de onaaugeuame bsrawslagingen en twislergcu over rgksaaugelegeubeden waarby de tucht tot bevordering van particuliere belangen den hoofdtoon vormde hadden op de gemoederen iu het algemeeu een teer ongcnstigen indruk gemaakt en afmatting toomcde tegenzin iu het behandelen der openbare aangelegenheden Gedurende deu j6ngttverlaopcu tgd is veel ter gunste van de liberale partg verauderd eu hierbg mag de verzekering worden getoegd dat dag aan dag hit vooniitiisht aanmerkelijk verbelert en de verwachtingen op een goeden uitslag meer en meer eeu vastin grondslag verkrygeu Als vrg zeker mag worden aaugenomen dat He aanstaande Landdag algemeen genomen op gelgke wgte tal tyn sannigesteld als de ontbonden Landdag De naliuuaal liberule fractie tal ver aoedelyk het twaarst worden getroffen door den tegenwoordigeu politiikeu toestand De uiieeuloopeudc o cunomische belangen en het groote verachil van zienswgze onder de leden dezer pirtij van oudsher beslaande hebbea uit den aard der zaak een belemmerenden invloed op de veerkracht der getnmeulgke party nitgeoefeiid Vau diye omsiimdiglicid hebben de rtgciriugsorgimcn onniuidelhjk gibruik i emaakt en met hun volle macht hebben z i grpooi d rie pTtij ter uedtr ta 1 ii ii j