Goudsche Courant, zondag 21 september 1879

drukken ten einde haar kao bet zijn ie Teruietigen of althans teu eeuenmale iraohteloos te maken Deze pogingen lyu mislukt en zij hebben ten slotte dit gunstige resultaat geh d dat zelfs Tan de optimisten de sohellcu vau de oogen z n gevallen en dat het hun duidclyk is geworden welk doel de regeering gezinde organen eigenlgk in het oog hadden gerat pit heeft een innige vereeniging der leden van de partij ten gevolge gehad en de toestand is thans van dien aard dat de leden der partij skeohta getrouw behaereu te blyreu aan den staatkundigen geest roorlspruitcnde uit haar geschiedeuis haar waren geest en de gemeenschappelijke belangen om Ecker te üja rau de orerwinuing In alle Eugelsche correspondenties heerscht een gedrukte toon over de zaken in Afghanistan sprak men eerst van een snellen marsch naar Kaboel hoe uneer men er over nadeukt des te duidelïkcr blgkt dat er groole toebercidseleu moeten worden gemaakt ep daarmede verloopt reel tijd het eenige lastdier dat in Afghanistan kan warden gebruikt is de kameel en in den laaisteu reldtocht zijn er duizenden ran die dieren gestorren De gemeenschap met Kaboel is afgesneden men hoort ran den Ëinir niets meer en is hy al niet medeplichtig aan bet vermoorden van het Ëngelsche gezantschap het is maar al te waarschijnlijk dat hij zich wellicht gedwongen bij de opstandelingen heeft aangesloten Volgens de laatste berichten is geheel AfghaiiiAan in opstand en is de Eiigelsch gezinde gouverneur Ie Herat ook vermoord Ketijwayo de koning der Zoeloes is gevangen genpmen Twee weken lang is er jneht op hem gemaakt door een aantal Eugelsche ruiters die gilijk de Ëngelsche dagbladen opmerkten een soort van grootflOhe rosseigaeht bielden Hij had slechts één rolgeling bij zich en door omkoopiiig van een zgner onderdanen is de schullhoek van den Koning ten laatste ontdekt De Engelschen zullen nu hem gevangen zetUn op een eiland bij de Afrikitansche kust en Zoloclaud in 3 districten elk onder en Europeesch resident verdeelen £ cn andere quaestie in Midden Azic schijnt thans ojigclost te zyn Men herinnert zich dat Kusland kinds laugan tijd een verschil had met China over het bezit yn de stad Kuldja op de grenzen van Siberië en China en dat dit verschil wel eens gedreigd heeft over te slaan iu een oorlog in die onherbergzame streken Die zaak is thans volgens n Feterbargseh blad in der minne geschikt Busland staat Kuldja af aan China doch bedingt zich vryen toegang op alle binnenlaodsche markten van het Hemdsche ryk voor zijn kooplieden en industrlcelen Pe Chineesche regeering betaalt 5 millioen roebels an Basland en staat aan dit njk de steppen aan den boven Irtysch af China heeft dus in boofdzaak zgn zin gekregen want om het bezit van Kuldja dat rroeger aan China behoorde doch ia 1871 door de Rassen werd in bezit genomen was hel te doen Dit maakt des te onaangenamer indruk te St Petersburg wyl men reden heeft om te geboren dal Xngelsche inrloedcn te Peking aan het werk zijn geweest om China in zijn cisch te doen volharden Nu de Ooslenr jksoh Uongaarsehe monarchie door de bezetting van Nori Bazar bezig is de kroon te zetten op de annexatie ran Bosni Herzegowina doet zich de onder alle omstandigheden des levens terggkeereude vraag voor Wat zal zij er mee doen Hoe zal men die nieuwe bezittingen adminislreeren P Beide regeeringen zgn tot een vergelijk gekomen waarop de toestemming der kamers zat moeten gevraagd worden Zq willen het beslnui der beide landstreken doen behooren tot die zaken waarover volgens de grondwet de gemeenschappelijke regeering va beide landen dat is het rijksniinisterie met d delegaties te klissen heeft terwgl echter aan alle btraadslagingeii van het gemeenschappelijk ministerie over dize zaak de ministeries van beide deeleu der monarchie door een afgevaardigde zullen mogen deelnemen De gewone loopende uitgaven der geannexeerde landen zullen bestreden worifen door de delegaties terwyl uitgaven voor blijvende stichtingen Kwals gebouwen spoorwegen enz door de parlementen T n beide lauden zullen moeten toegestaan worden Niet ten onrechte naar het voorkomt verheffen de Hongaarsche bladen hunne slem tegen deze ingewikkelde en w inig consequente administratie die tot allerlei eonflioten leiden moet tusschen de toch 1 dikwerf scherp tegenover elkander staande staatsmachten in de monarchie Feili Naflo wil het be tuur over de nieuwe bezittingen aan de kroon overlaten i PetHer Lloyd aan de delegaties voor beperkten tyd In beide gevallen is dan toch de administratie in ne hand BINNENLAND GOUDA 20 8 pt ber 1879 Dezer dagen kwam alhier het ecrsle zeeschip met osaangtbroken lading aan namelgk het Deeu sche schoouerscbip w W Mu kapitein Hnuen groot circa 100 lasten Uit zee langs den nieuwen waterweg had het schip naar de haven an Gouda slechts circa acht oren reis Het blgkt dus uit dit voorvoorbeeld dat ook geladen zeejchepeu Gouda kunnen bereiken Donderdag jl heeft het personeel van den heer C G van der Post alhier de Arnhemsohe tentoonstelling bezocht De pluk van den zaailing hennep is in den Krimpenerwaard nagenoeg afgeloopen de opbrengst valt in het algemeen zeer mede Ook de opbrengst van hennepzaad belooft leer bevredigend te zgn Het stoomgemaal P Smits te Berg Ambaoht zal waarschgnlijk met November a s voltooid zgn Het DU t Gr meldt dat de minister vap waterstaat enz eene gunstige beschikking bfeeft genomen op het adres van de hh Maarschalk te Boskoop en Bos te s Hage om concessie tot den aanleg van een tramway tusschen Leiden en Woerden over Alphen Zwammerdam en Bodegraven mits binnen één jaar overleggende uitgewerkte phinnen en teekeuingen benevens de vergunningen der betrokken gemeentebesturen In het tgdperk van 10 Aug tot 6 Sept 1879 zijn blgkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast iu Noord Brabant 1 rund en in ZuidHulland 4 runderen totaal 5 runderen In hetvorige tydvak van vier weken was 1 rund door die ziekte aangetast SiaaUcourant 21 Aug 1878 tfi 193 St Ct Staten Generaal Eebste KAHia zitting van 18 Sept 1879 In de zitting van Donderdag is het adres in antwoord op de troonrede eenvoudige weerklonk op die rede met ulgeineene stemmen aangenomen De hoer buymaer van Twist erkende dat dit kabinet door de onislaudigheilen noodzakelijk en het eenige mogelijke was Omtrent de handelwijze van het kabinet was zijne ricliliiig vrij gerust gesteld na d jongste mcdedeelingcn vooral die betreffeiidu de invoering der ondtrwgsivet Overigens zou hg de iladcn van het kabinet afwachten en venekenlc lig het van de welwilleiiilhcid der kamer De heer van Lijnden dank Ie den spreker n vertrouwde dat hg eveneens op de medewerking tier kamer zou mogen rekenen als lig overtuigd wat van do gO Je verstandhouding der leden van bet kabinet onderling Staten Oeneraal Tweeve Kamer Zittingen van 18 en 19 Sept 1879 In de sitting van Donderdag heeft de heer Dullert door Z M tot voorzitter der kamer benoemd bet praesidjum aanvaard Ingetrokken zijn de volgende wets ontwerpen dat regelende de financiële verhouding met IndiS die belrclfeude de schatkistpromessen de cifectenbelasliog de belasung op de goederen iu de doode hand den eneralen staf ep bet bnderhond van historische monumenten Ingekomen zijn verschillende begrootingen en ontwerpen houdende noderebepalingen omirentden suikeraecgns In de zitting van gisteren i het ontwerp ndres van antwoord op de Troonrede door de Commissie ter tafel gebracht en naar de afileclingen verzonden Daarna werd de vergadering geeoliorst Ten 3 ure heeft de niinister van financiën de slaats brgrooting ingediend en de daarbjj gebruikelijke speech gehouden Wg ontkenen hieraan het volgende Vooreerst wordt een blik geslagen op de hatste rorige jaren die ran 1876 af tot 1879 Ons een tekort hebben nagelaten van ƒ 36 892 791 62 Verminderd met de batige sloten van 1874 en 76 ƒ 6 843 607 éS i en met het overschot derleening van 1878 26 664 177 39 blgft dus nog een rond cijfer vnn ƒ 2 400 000 ongedekt Gedurende die jaren zgn 35 millioen aan spoorwegen en 10 millioen aan nieuwe vettingen besteed Wat de begrooting voor 1880 aangaat deze wordt geraamd in ifltgaaf op ƒ li6 049 238 01 d i ƒ 4 776 860 07 minder dan het vorige jaar Dit laatste Cijfer wordt echter als men de sommen buiten aanmerking laat die in 1880 als van zelve moeten vervallen teruggebracht tot circa 3 5 millioen Bg deze raming der uilgaven is echter niet gerekend op uilvoering der nieuwe onderwgs wet en op verdere verbetering van den Rolterdamsohen waterweg Voor beide onderwerpen zegt de minister komt eene latere beUiigrgke verhooging van de betrokken hoofdstukken onvermgdelgk immers in hooge mate waarschgnlgk voor De bezuinigingen die gemaakt zijn komen hoofdzakelijk ten nadeele van de marine die 6 ton en het leger dat 1 millioen minder zal kosten dan in 1879 Het ovepge is verdeeld tusschen justitie huis des konings en koloniën terwgl voor waterstaat met inbegrip van de roor den Botter damschen waterweg niet aangevraagde 18 ton bUiia 2 j millioen minder is berekend i Het ministerie van binnenl zaken zal 684 fli meer eischen dan in A F al worden namelgk ook 4 ton minier gevraagd voor de bestriding der longziekte de drie takken van onderwijs vragen weer 678 291 meer dan iu 1879 De ttatUliei en de algetmene tdlktteUm eischen een som van ƒ 121 600 Het depart van financiën heeft 79 mille meer noodig hoofdzakelijk tot verdere voorbereiding vaude herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen £ n nu de inkomsten Deze zgn in hoofdzaak geraamd als het loopende jaar en wel te zamen op 107 902 969 mit een memorie post voor de bn dragen uit de Indische geldmiddelen Het tekort bedraagt alzoo 7 146 269 91 hetwelk in rond cgfer met 2 660 000 kan verminderen en dus tot 4 600 000 zal dalen indien zegt de minister het aanhangig ontwerp omtrent de liquidatie der weesen momboirkamors tot wet wordt verheven Met eene machtiging om schatkistbiljetien uit te g eren denkt de minister ook ditmaal de staatsegrooting weer In erenwioht te znllen honden Ten slotte wgst de minister ook op den ongniistigea toestand onzer financiën waardoor een nieuw beroep op het crediet ran den staat zal noodig zgn en eene versterking van de gewone middelen door nieuwe belastingen evenmin achterwege kan blijven De aanhangige fiuanciëelc wetten zgn ingetrokken omdat de minister niet zonder nadere studie de voorstellen oumiddcllgk voor de kamer verdedigen wilde De regeering is ook bedacht op verbetering der financicele betrekkingen lusachen hel rgk en de gemeenten Uit Harderwijk wordt gemeld dat tal van krachtvolle jonge werklieden die den naderenden winter met zijn vermoedelgke schaartchte aan werk en zgn duurte van levensmiddelen nirt durven afwachten zich bij het koloniaal werfdepdt aanmelden om bg het Indische leger dicn t te nemen Dezer dogen vervoegde zioh een goed gekleed persoon bg een goud en zilversmid In de Frinsenstrant te sHage om een ring te koopnn Hg koos eeu zilver vergulden ring uil eu verzocht dien iets te verivijden waarna bg hem zelf zou komen haleo Na zgn vertrek werden twee riugen waarvan een ter waarde van ƒ 60 vermist Bg onderzoek door de politie ia reeds gebleken dat deze kostbare ring zich in de bank vau leeniug bevindt De vetw jd ring moet nog altgd afgehaald worden Da regeering heeft aan de staten generaal ingaanden het verslag omtrent Nederl Ousl Indié D iarait blijkt dat de verhonding lusschen de Indische regering en de naburige koloniale besturen zich bg roortduriug kenmerkte door wcderkeerige welwillendheid Bestond er iu vorige jaren geene aanleiding om in de algemeene overzichten betreffende den polilieken eu socialen toestand van Java in het bgzonder melding te midien van de Europesche ingezetenen ditmaal is te wijzen op het betreurenswaardig verechgnsel dat een deel der Ëuropeesche maatschappij zich begverd heeft om op verschillende in het oog loopende wgzrn zgiie ontevredenheid aan den dag te leggen toen door de regeering iu overeenstemming met de wetgevende macht beslist was dat de Europeanen in Iudi6aan eene personele belastingen aan eeiiepatrntbelaaling onocrworpen zouden worden Niet alleen wemeUen de ilagbliiilen van uitingen dier ontevredenheid maar deze openbaarde zich ook iu tommige adressen aan de Indische regeering die in min roegzamrn loon waren gesteld en in de houding door verscheidene kooplieden aangenomen toen hun de gelegenheid werd aangeboden om tot den oAnslag in de belastingen mede te werken Hoezeer mag verwacht worden dat in deze stemming die aarschgnlgk voor een groot deel veroorzaakt is door overdreven voorslelliugen omtrent den drnk der nieuwe belastingen een gunstige keer tol komen zoodra deze geregeld in werking zgn gebiecht kon zg toch niet onvermeld blijven in dit verslag wilde het een getrouw overzicht geven van den ulgemeenen toestand op Java in den laatste tgd De Cbinesche bevolking heeft nergens op Java reden tot klagen gegeven Omtrent de stemming der inlandsche bevolking jegens het bestuur is niets ortgunstigs te berigten Op godsdienstig gebied viel niets buitengewoon voor Omtrent den invloed van Uadji en Arabieren zijn in gewestelgke rapporten geen andere opmerkingen aangetroffen dan iu vorige jaren zq komen hierop neer dal de Hadji s wegens hunne kennis der voorschriften van den Islam geëerd worden doch dat de qnalileit van Hadji op zioh zelve weinig prestige geeft en dnt wanneer soms de eene of andere Arabier aan het prestige zgner nationaliteit eeuig overwicht op den inlander tracht te ontleenen alleen winstbejog daarmede beoogd wordt maar geen godtdienstigen invloed De verstandhouding met de beide boven op Java bleef op den gewenscbten voet In het personeel der regenten zijn eenige mutaticn voor gekomen die geoordeeld warden f ai gunstigen invloed Ie zullen zgn op de hun ondergeschikten hoofden De veiligheid werd in het afgeloopen jaar zoo goed mogelijk gehandhaafd In sommige residentiën is de toestand werkelgk verbeterd en van de begane misdrgven werd er meer dan vroeger tot klaarheid gebracht In de VorstenUuden bleef de staat rwi zaken in dit opzicht ongunstig vooral iu Djokjokorta waar wederom vele roof en ketjoepartgen roorrielen Door de Ned Maatachappg tot bevordering ran sgrerheid zgn weer eenige prgsrrageo uitgeschreven waarop de antwoorden worden ingewacht róór 30 September 1880 De prgarragen betreffen mozaieklegels kamerrerwarming scheepsjournalen gom capal model roorttellende een tak ran ngverheid iu Ned Indië renameling voortbrengselen uit den Oranje Vrgstaat gelgke rerzameling ran Afrika s Oostkust iuroer van boomvel van Borneo en handleiding tot herkenning van de ondeugdelijkheid van voedingsmiddelen De Secretaria der NederUndsche Commissie voor de Internationale Tentoonstelling te Melbourne 1880 is te Landen geweest en heeft aldaar met de Commissie voorloopige schikkingen betreffende plaatsruimte enz getroffen terwijl hij inlichtingen betreffeude de vracht ingewonnen heeft waarvan hg gaarne op a iiirraag aan belangstellenden kennis zal geren De termgn an 16 September 1879 waarop de aanvragen roor plaatsruimte moesten worden ingezonden kan nu roorloopig tot den Iu Norember ita dit jaar rerlengd worden Heeren Industriêclen Kunstbeoefenaari eoz die nog geen formulier aanrraag roor plaatsroiiote ontvingen worden uitgcnoodigd zich Bchriftelgk te wenden tot den Secretaris den beer H I ¥ de Waal te Amsterdam De goederen roor de Tentoousiclling bestemd zullen wanneer per zeilsohip ongeveer Maart 1880 wanneecr per stoomschip ongereer Mei 1880 ran hier rerzondeu moeten worden Einde dezer of begin rolgende maand hoopt de Commissie met heeren Industrieelen in eenige centra de Industrie te reigaderen en zal uu daarvan in tgds met opgnaf ran plut en tgd kennis gegeren orden Betreffende de Tentoonstelling ouileeuen wg aan het door de boofdooinmisaie renonden programma s de volgende bepalingen MaatrigeUn zullm getroffen worden om de goederew ruor eerte rualgeatelde rrucht van de haven van Melbourne naar de teneiuea dar TenlooiwtelUog te vervoeren Van de roor de tentoonstelling bestemde goederen zullen geene inkomende rechten geheven warden Geene goederen mogen teruggenomen worden s66s de sluiting der tentoonstelling ouder dit beding ui verkoop mogen plaats hebben Inzenders moeten op eigen kosten zorg dragen voor kastan tafelt en wat verder voor de opatelling of injwerking stelling van machines van machines noodig is De Commissie te Mtlbonrne is echter bereid rilrines ent te lereren tegen eeu bepaalden prijs per Kub Voet Decoratieve inrichtingen moeien door de Commissie worden goedgekeurd De Commissie te Melbonnie behoudt zich het recht voor tentoon Ie stellen voorwerpen Ie weigeren De bekroouingeu zullen bestaau in gouden zilveren en bronzen medailles en getuigscbrifien De plaatsruimte op de Teutouustelling wordt geheel kosteloos verstrikt Ten einde de laak der Jury e vtrgemakkelgken worden inzenders uitgeuoodigd de tcrkoopprijzen bg de teniüougestelde goederen te vermelden De wetgeving ran Victoria beschermt de rechten der uitvinders vooral zulke zaken waarop patent kan genomen worden De plannen voor de opstelling van voorwerpen die bizondere inrichtingen noodig maken zullen aan de goedkeuring dei Commissie te Melbourne moeten oaderworpen worden Tot een zeker bedrag tal stoom en waterkracht kosteloos worden verstrekt bg de opgaren der toef stimt plaatsruimte tal dit bedrag warden opgegeven meerdere kracht zal tegen matigen prijs berekend worden Kuostroorwerpen schildergiin beeldhouwerk bouwkundige teekeuingen gravures emailwerken enz tuUen in den rnimaten zin worden toegelaten met uitzondering erenwel ran niet geëncadreerde schilderijen en teekeuingen en van voornirpen in niet gebakken klei De inkomende reobten in de Kolonie Victoria zgn als volgt Qedistelleerd a Geestrijke dranken van elke sterkte niet te bovengaande den sterktegraad die door Syke s hydrometer kan worden aangegeren en zoo in erenredigheid voor iedere meerdere sterkte dan de sterkte van proef per gallon 10 shilling of voor iedere kist aangegeven op 4 gallon 40 shilling J Geeslrgke dranken likeuren enz zoet gemaakt of rermengd met andere zelbtandigbeden zoodat de sterktegraad door Syke s hydrometer niet kan worden uitgemaakt daaronder begrepen alle ahsohol verdund of niet rerdond met water ot eeuig ander oplossing middel eu berattende bg oplossing eenige essence oleine aether of Aidere al dan niet geur aanbrengende zellstandigheid hetz j ran natnurlijken of knnstmafigen oorsprong per gallon 10 ahilling c Geeslrgke rochten welriekende per gallon 20 shilling Koffie cichorei ohocalade cacaoper pond 453 59 gram 3 pence Kaarsen per pond pence Bijtt per 100 pond 3 shilling Specergën gemalen per pond of in pakken hondende dat gewicht en zoo in rerhoiding roor elk zoo aangegeren gewicht 2 pene Suiker in melasse uitgezonderd ongeraffineerde melasse per cwt 3 shilling Kaudgsuiker per pond of in zakken houdende dat gewicht en zoo in rcrhoading roor eik zoo aang igeren gewicht 2 pence Tabak daaronder niet begrepen tabak die bij bet lossen uit het schip waarmede zg is aangeroerd of bij aflerering uit het pakhuis in tegenwoordigheid vau een ambtenaar der donane met terpentijn olie of andere vloeistof begoten is ten einde haar ong fschikt te maken roor de consumtie bereid per pond 2 shilling onbereid per pond 1 shilling Thee per pond 3 pence Den 15n October a s is het 26 jaar geleden dat de eerste adclboisten aan het Nieuwediep aankwamen om aldaar hnu opleiding te ontrangen De N R Ct deelt daaromtrent nog de volgende bijzonderheden mede De opleiding zon plaats hebben aan boord van Zr Ms fregat Dt Rkyn destgds wachtschip aldaar doch toen na een tweetal jaren het aantal adelborsten aanmerkelgk was aangegroeid bleek het dot de ruimte daar aan boord niet toeliet om dat schip voor het tweeledig doel wachtschip en instructie of liever logemintschip der adelborsten te gebruiken Dientengevolge werd daarvoor aaugewczen en in dienst gesteld het linieschip Kortenaer In 1867 werd de inrichting tot opleiding roor adelborsten rereerd met den titel van Kouinklgk Inustituut roor de marine en in 1870 het gebmw betrokken dat nu tot opleiding en huisrrsting dient Het nummer der sedert 1864 aangestelde adelborsten is nu gestegen tot 719 alzoo gemiddeld 29 i 80 per jaar De eeuls oregpbleven leeraren sedert de opri ling zijn de Erjeren A ran Vooruereld en J C Leicb die dus op het pont staan hun 26 jarig jnbilusem te rieren De heer I I Backer Dirks die ook sedert de inrichting aan het Instituut werkzaam was is sedert I September 1878 om gezondheids redenen met rerlof en met 1 Oct a t nit zijn betrekking als leeraar eerrol ontslagen en met dienzelfden datum geplaatst bg het Departement ran Marin ala bibliotheottris opzichter der moelelkamer enz De Maatsobappg ran Landbouw Tuinbouw en Veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken heeft op de welbekende gronden een adres gericht tot de Begeering om wettelgke maatregelen in het leren ter roepen tot bescherming ran de roor den landbouw nuttige vogels Tevens mocht dan wel een einde gemankt worden aan de tegenstrgdigheid dat sommige vogels jong hier en daar beschermd worden bv door verordeningen tegen het uithalen van nesten maar volwassen in den jachtlgd bg duizenden gevangen en gedood mogen worden De beruchte zoutamokkelaar J Ouslvogels ruim een jaar geleden uit Onimerschans gevlucht werd eergisteren te Wernhuud op heeter daad betrapt terwgl bg zgn oud beiirgf weer uitoefende Hg werd te Zundcrt iu den gevangentoorn opgesloten doch wist s nachts de gzercn raanibouten los te werken en door zgn beddegoed aan elkaar te binden zich naar beneden te laten z ikken De politie is hem nog niet op het spoor Tengevolge van den cursus in kinderhandai beid onder leiding van den heer Groeneveld door Vidlaouitmijt te Rotterdam gegeven heeft het departement Sneek der Maatschappij Tot Nut van t AlgmetH besloten vanwege het departement een cursus voor handenarbeid op te richten en daarin onder wgs te geren Ie aan betalende leerlingen 2e aan hutponderwgzers 3e aan niet betalende leerlingen Nog werd besloten aan het hoofdbestuur der maatschappij een subsidie ran ƒ 200 in eens te rragen roor de kosten van oprichting en den gemeenteraad te veizoeken eene jaarlgksche subsidie van ƒ 100 benevens een lookaol met vuur en licht toe te staan Te Chicago bestaat tegenwoordig eene vereeniging ter bevordering van huwelgkcn welke voor trouwlustigen al de kosten der plechtigheid zelfs van den gebmikelljken feestdisch betaalt en den biliidegom bovendien een geschenk aanbiedt ter waarde van 60 dollars aan huisraad De vereeniging gaat daartoe volgenderwgs te werk Zoodra twee of drie pareu zich aangemeld hebben maakt zg bekend dat op een bepaalden dag op een besloten terrein eene prachtige bruidspartij zal plaats hebben Óp die party opgeluisterd door muziek enz kan men de aanataande echtgenooten tien Om te worden toegelaten betaalt men echter een kwart dollar en daar iu den regel duizenden hiervan gebinik maken worden de kotten ruimschoots gedekt De laatste maal had het huweIgk eerst des avonds plaats en werd het feest in een met Chineesche lantaarns enz rerlicht bosck gevierd Bij deze gelegenheid waren 6000 penonen tegenwoordig en het bruiloismaal was d n ook zeer rgk In een artikel dat de Gegenwart aan de internationale tentoonstelling van knust te Munchen wgdt wordt met grooten lof gesproken ran de inzendingen ran onze Nedeilandtche meesters Volgeos dat weekblad neemt Nederland na Frankrijk een eerste plaats in ran de rreemdelingen Met b jsondere waardeering wordt roorts gewag gemaakt ran Mesdags zeestttkken en Mariz landschappen en vee terwgl mede met ingenomenheid geweten wordt op stokken ran Heukes Bochussen ran de Sande Baekbuyzen de Gruyter Bilden Sadje Bisschop en anderen Ter beoordeeliug van de stokken in t algemeen wordt gewezen op het ontbreken ran jaoht op effect Het blad zegt dat er niet ia gewerkt om te schitteren maar er is louter geschilderd uit liefde roor kunst en om de kunst zelf FOXilOTIEl Aan het bureau ran Politie is als geronden gedeponeerd een PAKAPLUIE die gepasseerden Donderdsg op de Markt bij een uitstalling is achtergelaten Ook zijn er inlichtingen te bekomen omtrent een HOND middelmatig ran grootte met zwart en wilte riekken Laatste Berichten Londen 19 September Officieel Lard Lytton onderkoning van Indié gaf den Istan September per brief aan den Emir van AfghanisUn te kennen dat hy troepen te zijner huipe zon afzenden en dat hg diena medewerking verlangde De Emir heeft hierop den Uden geantwoord dat bg zioh inniir verheugde orer dezen brief dat hg de plaats gehad hebbende gebeurtenissen diep betieurde en hoopte dat hg de aan de EngebeSe ambassade gepleegde misdaad spoedig naar loon koj straffen en het wgs kon kunnen lereren ran tgne oprecht vriendschappelijke geroclen jegens Engelaud WeenOO 19 September De PolUucie Corrttponaenti meldt uit Gaatein dat de panscigke auntias msgr Jaoobini heden randaar rertrokken is Hg bezocht gedurende zgn rijfdaagsch rerbigf t dier plaatse verscheidene malen prins Bismarck VEBBETEBINQ Ia OU vorig nr wordt de anbtrsteiliag ferraeld vab de tergrooti g der algfineeBe brgraafpluti te Moordrecht PU moet lijti vtrhoogmg dier bc mafpluU Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Sept JoIudm OjroelU oadrra G KMberfffii CD C Brylcfeld Suphia Jo mdd Petrooellft ondars i Vu CD A M Zandijk 18 Martiaoa ondera B N Ockeloeo en P vaa Stateren 19 Siraoo ouders S Elsbout en J Qaant OVKRLEBEN 17 Si pt G Belonje 27 j ONULUTROIWD 1 Sept U Hoodgk 28 j en P C Schrav 26j T 1 van aw 80 j en F Slobbe t Moordrecht 80 j E vao Maaren 81 j en H M korevaar 66 j A U de WoU 85 j en H J M Moatyn 88 j M J M MONTIJN Gmda 19 September 1879 Den 17 September overleed na eene langdarige ongesteldheid mgne geheide Echtgenoot GERARDUS BELONJE mg nalatende 2 kinderen te jong om hun gemis te beseffen Wkd G BELONJE Sim ADVBRTENTIÊN ♦