Goudsche Courant, zondag 21 september 1879

Woensdag 24 Seplembi 1879 N 2352 GOUDSCHE COURAKT en Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken met KOST en BEWASbCHING vooreen Jongmensch zgn bezigheden buitenshuis hebbend Brieven onder letter Y aan den BoekhandelaarJ W KNIPSCHEER Je alhier ijuuiiuü innivi iiuiuir De Notaris MApLSTEDB te Dnqamhacht is voornemens op DONDERÜAO den 27n NOVEMBER 18 9 des voormddigs ten U uur in de Hikmonik op de Markt te Souda in het OPENBAAR TE VERKOÜPEN EK E BOlJ VMi SWOM G geteekend N 73 met circa 10 Itectaren WEI EN HOOiLAND aan het VEERSTALBLOK onder Gouderak tegenover Gouda om te aanvaarden deels 1 MEI a 8 d eels na de toewgzing D ondergeteekenden bettdgen openl k huimeii wdgemeenden dank aan den WelËd Heer C G ± v dek POST vbor het genoege l ke uitstapje en gal onthaal dat Z£d hen 11 Donderdag op de Amhemache l entoongtelling heeft bewezen HET PERSONEEL DANSCÏÏESÏÏS Ondergeteekeiide bericht zyae geachte BejfUDstigers van Gouda en omstreken z ne LESSEN volgens gewoonte met OCTOBER a B een aanvang nemen H JP GORISSEN Spieringstaaat F 78 GoHda 20 Sept 1879 Te GOUDA Te huur op een BESTE STAND een WINKELU UIS te aanvaarden 1 November Aanvrage franc onder W 335 aun het Bureau dezer Courant Er knnnen nog l ï 2 eplaatat worden en tevens bestaat er gelegenleid tot het gebruik eener VUtJË KAMER voor een Fatsoenlijk JONGMËNSCH a bezigheden buitenshuis hebbende Franco brieven onder No 333 bg den Boekhandelaar A BttINKMAN te Gouda Op een der BESTE en DRUKSTE standen der stad wordt XE KOOP AAN GE BODEN em goed betimmerd en weHngerlcht WOON 01 wmmnnis Franco brieven otader letters A F terboekdmkkerq van H G00RI3SKN te Gouda te ROTTERBAM hebben hniiae verschillende THEESOORTEN te Gouda verkrögbaar gesteld bjj den Heer F VAOOVENE VAK WT GOUWE 252 Deze Thee ia verpakt in verzegelde pakjesvan 1 Ned Once il 40 36 32 28 24 20 en 16 et per pakje Iemand die direct ia betrekking kan treden en de beste getuigacbriflen kan overleggen BIEDT ZICH AAN r bg eene Fauiitie van goeden huize als dieutt te doen Adres bg dea Boekhandelaar H C EDAÜW Jb alhier firulven Borslhonlg i Ma mie Wgerenommeerd en aangenaam huismiddel bj Hoest Hefsehheld VcrslUmiiij Borst en KeellMJii Bloedhoest Hoest b Kiudereii duizendvoodig sedert jaren als zoodanig erkend RIDDERKERK 3 Mei 1876 Mijnkeer I Het is mg een waar genoegen U te kannen mededeeleu dat mgn tweejarig leoonije volkomen genezen is vuqi een slgmhoest en kort ademhuling na het gebruik van 4 fles eheu tllJNLANUöCllE DRÜIVENB0R3T HONIQ volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwgzing Zgne eetlutt heeft hg daardoor direct wedei ternggekregen f HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbaar in flesschen van twee Galden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel ie Ta Gouda bg F H A Wolff Bo koop bg J van Bergen Wadduixceen bi C van Eeuwen Haatlrrcht bij J D dan Harto Oudaaatet bg F Jouker Ideubarg STRAVER Co PEKr en TEERHANDELAARS GOUDA Pakhuis VEST bij het Oveihaalveer Kantoor Kattensingel Q 96 OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEER f 10 50 per ton idem idem idem f 5 75 s o ARCHANGEL PEK per 2400 kijo brnto f 143 KROON PEK ip klein fust 8 per 100 kilo bruto mm mmi en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda zgn onovertroffen in Soliditeit Dengdeljjkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zii worden zonder prgsverhooging tegen we kelijksche afbetalingen van BlEonder wor4t aanbevolen de gereputeerde BORDEA DXWUN van f 26 per Anker met acoijnB Steeds belegen voorradig Oök bij proefflsBSohen kwart en hatr ankers Prijscouranten worden gratis en anko verzonden Alles wordt franko t huis g eleverd afgeleverd om zoodoende ook den meest onbemiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zgn onderbond dienstige Machines aan kt schaffen Te ROTTERDAM ijn deze Machines uitauttend verkrggbaar in hei Hoofd Dépat f voor Rotterdam en Oirutreken f 3d6 HOOGSTRAAT 346 J H KIEBERT iAiiinionDA maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon fitibinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fljiie VKUGROOTINGEN naar de laatste vindmg HtÜJTVÈiLÏXG ROTTERÊf M op WOENSDAG den 24nSEPTEMBER 1879 des middags ten 12 ure in het Verkooplukaal aan den Oostsingel te Rotterdam van circa SO 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Crooiistadsche Zweédscbp Memelsche en Wyburger DELEN en PLATEN Coperw Vuren Delen Ribben Sehrooten Coulant zal geveild worden OPENBARE TERKOOFINfi op DINSIJAG 23 SlOPl 1879 voorm ten negen nre in het VjiNDulokaal Nieuwsteeg E N 17 te Gonda van Meubelen en Huisraad Mans en Vronwen l leeren liedden en Beddengoed 1500 nieuwe Petroleumlampen eene groote part g Glasen Aardewerk bestaande in Karaffen Glasen Serviemen Kopitcn met Schotels enz enz Alles daags te voren van 10 +12 en 2 4 uur te zien nieuwe aanvoer Eene lading van circa S OOOstoks Wijbnrgcr Vuren en Grenen Delen en Platen Eiken Ribben Grenen Delen Amerikaansche Gre I nen Delen Ellens en Kolders Narva Sptl i ren Riga Grenen Mastliouten Amerikaansche Pitch Pine Dalken Nieuwe Vuren I fi iteren enz i lles versch uit Zee aangcbraclit liggende voljrens Notitiëu te bekomen by J C LACH I Deuiwaaidtr Ilopk VVgubaven en Geldersche Knde No 1 te Rotterdam OouuA Drck v vn a Eu üm n Paricioentaire VVerkzaamhedeo Is men in de Tweede Kamer even zuinig op den nationalen tgd als in de Eerste Kamer dan kan dit zittingjaar rgk in vruchten zgn op wetgevend gebied Slechts één spreker voerde bg de behandeling van het adres van antWoord het woord de minister antwoordde het adres werd zonder verdere discussie goedgekeurd en de Eerste Kamer ging niteen Het adres was dan ook over het geheel een weerklank op de troonrede de zinsnede betreftende het onderwgs luidde Wij verwachten invoering van de door de wetgevende macht vastgestelde en bekrachtigde wet op het l ar onderwgs zoo spoedig als de daartoe nog noodige voorbereiding toelaat Voor het ministerie is das geen twgfel mogelgk wil het den steun der Eerste Kamer dan moet de wet tot regeUiig van het lager onderwgs zoo spoedig mogeigk ingevoerd worden Die spreker was oe heer Dugmaer van Twist Na de ministerieele crisis besproken te hebben verklaarde bg dat hg ofschoon geen vriend van kabinetten van fusie zgnde inderdaad niet kan inzien hoe in de bestaande omstandigheden en na d i vrgwillige abdicatie van de liberale party kans bestond om een ander ministerie uit eigen krachten saam te stellen dat kans had op eeuige duamaamheid Wat in de troonrede wordt medegedeeld is voor spreker en ia ialgeineea voor dageheele hberale partg vrg geruststellend vooral het cardiuale punt dat de invoering der schoolwet geen verdere vertraging zal ondervinden dan noodig is tot voorbereiding Vrees koesterde spreker of in de praktgk niet zal blgken dat het samengaan van zoovele verschillende richtingen in het ministerie hoogst moeilijk ja onmogelgk is Spreker eindigde met de hoop nit te drukken dat de bande ingen van het nieuwe ministerie van dien aard zallcn zjjn dat bet den noodigen stenn 1 kunnen vinden bg de vertegenwoordiging des volks Even welwillend als de rede van den volksvertegenwoordiger was het antwoord van den minister van Lgnden van Sandenburg Weder werd het Wacht op onze daden vernomen en de Kamer hechtte daaraan haargoedkenring door in geen verdere discussie te treden het vragen van meer licht aan de Tweede Kamer o erlatende In de Tweede Kamer zjjn de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden alleen omtrent die van den heer du Tour de Bellinchave bestonden bezwaren wegens feilen in een der kiezerslijsten Do discussie over het voorstel om den minister om inlichtingen te verzoeken zal nader plaats hebben Bg het opmaken van de voordracht van een voorzitter der Tweede Kamer genoot de heer Dullei t de welverdiende eer om andermaal zonder noemenswaarde oppositie tot eersten candidaad benoemd te worden Hg toch had 71 temmen van de 75 die uitgebracht waren Voor den tweeden candidaat hadden echter 4 stemmingen plaats bg de laatste verkreeg de heer MirandoUe 42 en de heer Cremers 22 stemmen terwgl 12 blanco billeten werden ingeleverd Voor den derden candidaat eindelijk verkreeg de heer Lugben 38 de heer Cremers 34 stemmen Moet nit die stemmingen opgemaakt worden dat een groot gedeelte der liberale partg zich bepaald verklaard heeft tegen de twee mannen die tijdens de ministerieele crisis veel van zich hebben doen spreken Is door die stemmingen het feit geconstateerd dat een klove bestatS tusschen de leden der liberale Partg Ook hieromtrent zullen volgende discussiën en stemmingen licht moeten verschaffen Ben zaak is echter zeker er moge strgd ompersonen bestaan wanneer het de beginselender partg betrett wanneer sprake is van handelsvrgheid openbaar onderwijs verbeteringvan ons belastingstelsel en andere quaestiën dan zullen allen vereenigj zgn De door Z M benoemde voorzitter de heer Dullert aanvaardde het voorzitterschap met eene redevoering waariq door hem gewezen werd op het gewichtige werk tot vaststelling van een nationaal wetboek van strafrecht de doelmatige behandeling daarvan voor te bereiden is kennelijk zijn voornaamste plan zoodat spoedig het voorstel tot wgziging van het reglement van orde voor de behandeling van dit wetsontwerp aan de orde zal gesteld worden Een reekfl ontwerpen deels va de vorige zitting overgebleven werden op de agenda gebracht Behalve onteigenings en naturalisatiewetjes worden vermeld UBtwerpen tot bekrachtiging van prorinci e belastingen bepalingen omtrent den accijns op dp suiker in de Indische begrooting Daarentegei jjn de door het vorige ministerie ingediendtj belastingwetten bet ontwerp tot regeling v n den generalen staf dat tot onderhoud der h toriache monumenten en dat tot regeling van d verhoudinjf der Indische tot deNederlandscbe geldmiddelen ingetrokken In de zitting van Vrighg biold de miaister van financiën de millioenen speech biJ de indiening der staatsbegrooting voor 1880 welke redevoering even zakelijk als duidelijk was Zonder in niets afdoende bespiegelingen te treden werd de toestand der financiën bloot gelegd Llit die redevoering bleek dat sedert 1876 jaarlijks tekorten te constateeren zijn en weltot een bedrag van bijna 36 millioenen en methet reeds gebruikte van de leeniug van 1878 van ruim 51 millioen Als de leening verbruiktis zal nog ongeveer twee en een half millioengedekt moeten worden Onder de uitgaven behooren evenwel bgna 35 roilUoen voor den spoorwegaanleg en 10 millioen voor de vestingbouw zoodat van 1876 tot 1879 op de gewoneuitgaven een tekort was van bgna 7 milUoen Gedurende die jaren bad ludië geen batigesaldo s gezonden De begrooting van 1880 sluit met een tekort van ongeveer 7 millioen al zijn de uitgaven ook ongeveer 5 millioen minder geraamd Voor spoorwegen is ruim 7 millioen voor het vestingstelsel 2 millioen uitgetrokken De uitgaven voor onderwgs zjjn ü78 291 hooger we k cijfer echter volstrekt niet voldoende is als de wet nog in 1880 wordt ingevoerd dan zal een verhooging noodig zjjn ook voor openbare werken zijn nog veriioogingen van het eindcijfer der uitgaven te wachten Een en ander vergelijkende moe t de minister een te kort op de gewone uitgaven en ontvangsten van 2 500 591 constateeren Zulk een toestand is niet houdbaar of bezuiniging of aanmerkelgke verhooging van belastingen hetzij dan met een meer billijkeveideeling der lasicuj kan niet uitblijven tenzijde toestand in Indië ons weder veroorlooft overoverschotten op den ludiscben dienst te beschikken L BUITENLAND BUiteDlanilscli Overzicht lu Eiigelund blijft de staat van zaken in Afghnnistan het hoofdonderwerp der dagbladen polemiek en der politieke redevoeringen Feitelijk nieuns is er niet Aangaande bet vaugen van Ketsjwayo worden nog eenige bijzonderhedeu gemeld De koning der Zoeloes vergeeeld van slechts een achttal mannen eu vroawen werd omsingeld door EngeUche dragonders Hij was zoo vermoeid en gewond door zijn overhaaste vlaoht dat hij noch loopen noch te paard rijden kon Toen een Ëogelsch dragonder hem mw de band op de sohouders legde zeide hij in het Eagelscb terwgl hij hem met minachting van zich afweerde Blanke soldaat laat mij ongemoeid White êoltlier lel me ie Hij vroeg hierOft den rang van den offibter die hem gevangen nam e verzocht onmiddelijk gefusilleerd Ie worden Toéi hem gezegd werd dat hij enkel gevangen zou worden gehooden ging hq tosscheu de soldaten door naar zjjn tent zijn honding was kalm en waardig zijn roode deken als een Komeinsche toga over zijn borst geslagen ging hij met opgeheven hoofd langs de soldaten en behandelde de inlandsche troepen der Britten met voorname minachting Op een kar werd hij vervoerd Een vijftal zijner volgelingen die poogden te ontsnappen werden door de Engelschen doodgeschoten Veel opspraak verwekt in Buitsohland een brief van deu afgetreden Minister van Eeredienst Falok auu den hooffjredactenr van de Deutsche reoue Eaick verklaart daarin uiet zulk een algemeene vrees te hebben voor reactie ook niet voor een gang van Bismarck naar Cauosaa maar toch niet zonder beduchtheid te zgn voor het onderwijs daar de wijze waarop dit geleid wordt afhankelijk is van bel administratief bestuur Palck poort om die reden de kiezers aan han plicht te doen en de handen niet in den school te leggen Naar men in Dnischland vry algemeen verzekert wordt er drnk gearbeid aan de vorming van een groote liberale partij waarvan de nationaal liberalen eu de leden der partjj van vooruitgang de elementen zullen uitmaken Ten eiude deze samenstelling tot stand te kunnen brengen wordt een nieuw programma voorgesteld en als eerste doel der nieuwe party wordt genoemd Verdediging van hetgeen door de liberalen in de jongstverloopen jaren op hel gebied vaa Slaat en Kerk is verworven Met hel oog hierop verdiint echter aandacht wat een Duitsch liberaal aan de redactie van deu EDgel ohen Spectator heeft verzekerd Hg is een overtuigdtjiberanl zegt het Eügelsche blad en zijn woorden verdienen aandacht Yolgens hrm hebben de Duitsche nationaal liberalen twee derden van hun zetels verloren door oppo8itie te Joeren tegen prins von Bismarck en zoo ze dit voortzetten zullen ze de andere ook verliezen Duijsohland heeft algemeen stemrecht eu met uitzonderiug der socialisten zeggen de kiezers overal Bismarck weet wal hij wil hg wenscht zijn werk te voltooien en men moet hem zgn gang laten gaan yDeze loyuuteit is persoonlgk voor hem en niet voor zgn beginselen doch ze is volkoiribn efL onwankelbaar Zoolang Bismarck leeft of aan het roer van den Staal blijft laten de Duilschers hem regeeren en hebben de liberale beginselen en de parlementaire regeering geen kansen Onlangs heUien de leiders der groepen die samen de reohterzgde vormen iu den Oostenrgksohe Rijksdag eene vergadering gehouden onder leiding van deu heer de Hohewart Daarin werd besloten om al die groepen te vereenigen tot één groote partij waarvan zoowel de Czecheu ala de Polen deel zouden uitmaken en dal de verschillende comités trachten zouden de samenwerking dier zoo tegenstrijdige partijen mogelgk Ie ftiaken Zeer zeker zouden als deze poging gelukte de liberalen een geduchte legenpartij iu deu Kgksdng krijgen de vele vergeefsche pogingen die echter reeds zoo vaak werden aangewend om zulk eene samenwerking te verkrg gen doet evenwel ernstig twgfelen of er ook ditmaal wel eenige kans voor bestaat BINNENLAND GOUDA 23 September 1879 Naar wg vernemen hebben zich industrieelen aangemeld voor de Vergadering mei de Commissie voor