Goudsche Courant, woensdag 24 september 1879

lariefwet voor hel Duilsche Tolverbond werking treidt terwyl Oostenrijk in die richting reeds is voorgegaan en ulle andere stalen vhn Europa s VftSIrland veel hoofere invoel rechten op gz rwerk heiFen dan in het Nederlandsche tariff sedert di herziening op 1 Juli 1877 in werking gekomen zgn c vcrgebleren de luteruaüwalc teotooastelliag te Melbourne welke a 8 Donderdag ten eeu ure in Arti IiSgi zal worden gehouden Wy veroiiderslellen dat er onder hen die zich uiet hebben aangemeld zullen zyu die thans toch de vergadering zullen bywoneu daar wellicht de te Ontvangen inlichtingen van dien aard zullen zgn dat menigeen van plan verandert en nog be luit om zijne urtikeleu in te zenden De termgu aauiankelgk bepaald op 15 dezer is verlengd tot 1 November Onder ben aan yiieu bekroningen werden toegekend door de Jury voor de Tentoousiclling van Nationale en Koloniale Ngverbeid te Arnhem komen vo9 de bh P xocdewaagea C G van der Post nlbitp W C Buer te Boskoop en E II Beguman te Ilelniou diploma s 2c graad en N Kooiman en Co te Soboonbuveu diplonta 3c graad In de bestuursvergadering van Zaterdag jt is besloten fian al de bckroau leu in uc lrie graden een bronzen medaille toe te kennen Ter vervulling van de plaatsen van offioiejr van gezondheid bij het regement grenadiers en jager opengevallen door du benoeming tot adjunkt iiispektepr van het geneeskundig stnatstoezici t in eldeiland Utrecht Brabant en Limburg der ollic an gez Post eu Knijsel zijn aangewezen de otno vnn gez Ie kl V d Burcht van Lieblenberg en KofndoffLr in garnizoen te Gouda en te Ulreclit Door de heeren J de Vries Robbé alhier en A Kaptijn Ie Woerden is bg den gemeenteraad het volgende adres ingezonden Aan den Uaad der gemeente Gouda Geven tnet verschuldigde hoogachting te kennen J de Vries Robbé te Gouda en A Kaptijn te ff oerden dat zij door de afwijzende bescbikkiug genomen in uwe vergadering van 19 Aufïuslus j l pp hun verzoek om 4 j rente garantie eu garantie der amortisatie in 40 ja ir van ƒ 135 000 voorde totstandkoming der waterleiding Ie Uouda zeer te leur ziju gesteld dut zij meeneu dat verzoek is gewezon van du hand door dat sommige H H Leden van den Raad de gemeente uiet nilden bezwaren met meerdere fioauciéele zorgen dat echter door het voorstel dat iloor den Heer Lugten c s nu is ingediend om van gemeentewege eene waterleiding to maken en te cxploiteercn de financicele zorgeu door aanneming van dat voorstel meer dan het dubbele zouden zyn dan voor t geval bun verzoek om garantie wns aangenomen dat zy in de gelegenheid zijn op dezelfde voorwaarden als in hun laatste schrijven is aangegeven de waterleiding tot stand te brengen en te cxploiteereu dat alle plans gereed liggen om eventueel oniniddelijk aan Ü ter goedkeuring in te dienen Naar aanleiding van deze overwegingen veroorloven zg zich de vrijheid te nemen zich op nieuw tot U te wenden met verzoek bun weder concessie te geven en met bepaling dat de Gemeente i t a rente garandeert alsmede garandeert de amortisatie van ƒ 135 000 voor de waterleiding onder dizcltde voorwaarden als vroeger by de Sjarige garantie is bepaald of zoodanige bepalingen als V noodig z il achten en o ider verplichting dat binnen 1 4 dagen het waarborgkapitaal ad 25 000 zal moeten zyn gestort Tot toelichting van dit hun verzoek zijn zy zoo vrij hierbij deze memorie te voegen t Welk doende enz Gouda ea H oerden 18 September 1879 Gef J de Vries Robbé I ir A Kaptijn 1 g dit tdres is ome memorie van totlicHing gevoegd waarin nader word aangetoond waarom adressanten meenen dat eene door hen gevraagde garantie voor de gemeente voordeeliger belooft te zyn dan exploitatie eener walerleidiijg van gemeentewegen De zomervergadering der Onderwijzersvereeniging in het 7e district van Zuid Holland wenl onder leiding van den heer H B Lalleman van Moordreofct op Zaterdag jl alhier gehouden Zy kenmerkte zich door zeer belangrijke discussiën Met het oog op het lot van onderwijzersweduwen en hunne onmondige kinderen stelde de heer S Posthumus een plan voor door hem nader in het schoolblad de Wekker ontwikkeld aan welk artikel wij hieronder een en ander ontleenen tot oprichting van een weduwenfonds waaraan al de onderwijzers in Nederland konden deelnemen De heeren Gonda en Schrieck stelden daarentegen voor een algemeen petitionnement aan de Regeering in het leven te roepen ten einde deze uit te noodigen door inhouding van nog 2 a 3 percent der onderwyzersjaarwedden ook een pensioenfonds voor onderwyzersweduwen en wezen te scheppen Er werd besloten een commissie te benoemen welke zich met den beer Posthumus in verbinding zou stellen ten einde een geregeld plan in diens geest te ontwerpen eu dan binnen enkele weken nogmaals een vergadering te houden waarin een geregeld plan zou worden vastgesteld en waaromtrent aan al het onderwijzend personeel in Nederland een uitnoodiging tot medewerking zou geschieden Te meer kwam men tot die slotsom dewyl men overtuigd was dat de Regeering noch willens noch thans bij machte was tot oprichting van een weduwfonds van Staatswege Verder werd het aftredend bestuur der Vereeniging bij acclamatie herbenoemd en met nagenoeg algemeene stemmen besloten voortoan den voorzitter uit de bestuursleden te kiezen terwyl de schoolopziener als eerevoorzitter zal plaats nemen Nog werd de zaak der bibliotheek besproken eu de eindre eling daarvan aan bet bestuur opgedragen Na nog ecnige andere besprekingen werden de overblijvende punten der agenda verdaagd tot de volgende vergadering Aan den gezelligen diseh welke de vergadering besloot zat ook aan de nestor W Reuhl die heden de 00e zomervergadering der ouderwyzers vereeniging bijwoonde Onze stadgenoot do heer S Posthumas heeft iu de Wekker van 20 dezer een oproeping gericht tot de onderwyzcrs in Nederland om eene vereeniging te vormen tut ondersteuning van behoeftige nagelaten betrekkingen van onderwijzers De wet verbiedt zoo lezen wc of liever belet het zorgen voor de toekomst immers de bezoldigingen zijn zoo gering dat er aan hut vormen van een eigen kapitaal niet te deuken valt en wordt het leven bedreigd de wet laat u niet toe eene zaak voor de uwen te beginnen die met uw heengaan doof hen kan worden voortgezet Met on valt voor de onzeu alle eu er blijft veelal niets over dan de algemeene liefdadigheid in te roepen Nu Neerlands bewoners verloochenen nog niet den ouden landaard doch is u de gedachte niet pyulijk dat misschien morgen of overmorgen het lot der uwen afhankelijk is van den weldadigheidszin uwer collega s en verdere landgeuooten Natuurlijk ja Bu toch het kan niet au lers zucliteu zoo velen Nu nog eens mijne vriiiig Zon het iet eindelijk lijd tot gemeenschappelijk Aandelen tijn Mijn antwoord is jal eu mocht op die vraag van veleu uwer het ja volgen dan is de tijd niet vfrrc waarop dal vernc k reud gebedel onnpodig zal ziju omdat wij het anders willen Het plan van den heer P is ecu fonds te vormen dat zoo groot zid worden dat een bi roe i op de algemeene milddadigheid overbodig zal worden Nu zon het mij niet terwondcreu aldus vervolgt de schrijver indien velen by de lezing hiervan hel hoofd schudden doch laat my verder uiteenzetten hoe ik er over gedacht heb Ons land telt laat ons stellen lOOOO onderwijzerB die belang hebben bij bet vormen van eeu fonds als bovengenoemd Laat my aannemen dat slechts de helft laetreedt eu dat men besloot slechts 1 gulden jav lijks te storten dan wordt bet eerste jaar eene som vau ƒ 5000 bijeengebracht die op het grootboek moet worden ingrschrcven Door verdere iiisehrijviug en bijschrijving van rente zal er m 10 jaar reerls een kapita d van ongeveer ƒ 60000 zijn Dit kapitaal brengt jaarlijks p m 2400 rente op dat nu voor het eerst kan besteed worden om hulp te 1 Wordt er twintig jaar gewacht cd de bedrage op 2 gcBteld dan soa reo kapitaal van byon ƒ 80U000 i iü gevormd reodtarende byoa 12000 ia eea jaar verhoopt de toesland hunner dierbaren treurig i een bron bestaat waaruil geput wordt eeu broa ja I grootendeels door anderen bezorgd doch waaraan ieder iets blijft toevoegen De onderwgzers die tot toetreding geneigd zoadea zyn worden verzocht een briefkaart of naamkaartje aan den ontwerper van het plan te zenden Is dat getal tot 1000 geklommen dan zou in een vergadering eeu en nuder kunnen worden vastgesteld Op Vrgdag der volgende week 3 October it het nieuwe gebouw voor zeevaart te Leiden in gewgd en bet borstbeeld van wijlen den eere voorzitter Z K H prins Heuderik der Nederlaadeu outhuld worden Uit Hazerswoude meldt men Ecu meisje te A was aan t grassngdcn in eea boomgaard aan den weg waartoe zy van den eigenaar verlof had Een kennisje passeerde daar ea vroeg om een paar peren voor haar te plukkeg hetgeen werd geweigerd Hierop volgde een stee worp die juist het grassnydend kind bovenop li t hoofd trof Het kind z onk neer en weinige dageo daarna stierf het aan de gevolgen Staten Qeneraal Tweiue Kamee ziuint van 22 Sept 187 In deze zitting is de conclusie der conimiiaie om inlichtingen in te winnen alvorens te besluiten tot de toelating van den heer du Toor van Bellincbave aangenomen met 43 legen 33 stemmen Het algemeen debat over het adres ii aangevangen De heer Elout van Soeterwoude vroeg naar de zieoswgze der rcgeeriug omtreul het kiesrecht en kondigde een amendement aan op de onderwysparagraaf ten voordeele der rechten van een aauzienlyk deel der natie De beer Heydenrijck spoorde de rechterzyde tot kalmte aan Zij koo slechts versterken door de onmacht der libi r ilen Overigens kon by in dit ministerie geen futieministerie tien indien het de schoolwet ougcwg zigd iuvoerde Van 16 Oct tot ultimo Deo eu van 2 Jan tot 15 Maart c k zulleu anu de Normaal schietscbool te s Hage cursus eu wordeu gehouden tot vormiog vau onderwijzers in de gymnastiek vour het Irger Van elk regiment zullen twee onderofRcieren roor ieder der cursussen met dat doel by de scbietsotiaol gedetacheerd worden De heer Keucbenins is aan boord van het iloomBohip Auadyib den 8n dezer van Snez naar Nopeli gestoomd waar hij den 22n kan aankomen om ofvan daar over land den 24 26n in den llsagte zyn of naar Marseille doorstoomend den i6ain die zeehaven aan wal te stappen en den 28 i29u in de resideutie U zijn SI De inwijding van het gondeu feest te s Hage van de batailjons grenadiers en jagers geschiedde Z mdagavond op twee plaatsen Ten gevolge van bel schoone weder was het terras van het badhoii een geduchte concurrent van den kon Franschen sehrnvburg Op het terras van het badhuis had zich een nanzicnlyk getal feestgenooten vereenigd Bg eene fraaie gasverlichting en onder de opwekkende tonen der schutterg muziek was men eenige ureu recht gezellig eu vrolijk bgeeo De voorstelling in den schouwburg ter eere van het keurcorps gegeven werd meer door ouderolScieren en manschappen dan wel door officieren bijgewoond De kominandant van het corps en de regclingscommissie waren tegenwooHlig De ouverture van de opera Mignon die dezen vond gegeven werd moest achterstaan by het gWilbelffius met welk nationaal lied de militaire toeschouwers door het orchest begroet werden Overigens gaf de directeur een nationale tint aan deze voorstelling Asu het einde van de tweede acte versoheen Lbérie ten looneclc en zong uit volle borst en met veel geeildrift de coupletten van het Wien Neêrlandsoh bloed waarvan het refisiu door het koor ea alle artisten herhaald werd Opmerkelqk was het dat het Nederlandsche volkslied door Lhérie en zijne omgeving gezongen werd in een kleederdracht uit het tydperk van Lodewgk XVI Lauweren zija Lhéric niet vereerd maar den met de nationale kleuren versierden krans die na de wegslepende geestdriftwekkende voordroobt van het volkslied voor zijne voeten viel mocht hg beschouwen als eene betuiging van erkentelijkheid voor de medewerking welke hg den heej van Hamme verleende bg de aanbieding van dezen feestavond De groote wapenschouwing gisteren morgen ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het regiment grenadiers en jagers in de Maliebaan gehouden was plechtig en indrukwekkend Alle officieren en de staven hier aanwezig oud onderofficiereu riddert der Militaire Willemsorde gedecoreerden met het Zilveren en het Metalen kruis enz vormden een heg langs d uitgestrekte paradeplaats Eene tribune voor dames was geheel bezet Het militaire feest werd bügewoond namens Z M den koning door Zijn adjudant generaal Sohönstedt door Z K H prins Prederik en Z D H den prins von Wied te paard en door HH KK HH prinses Marianne en prinses von Wied en kinderen in een open rijtuig Het Malieveld was omzoomd door een muur vau toeschouwers De kolonel vereenigde de troepen en genoodigden iu een carré en herdacht in een dagorder den dag waarop voor 50 jaar op 22 September door Z K H prins Frederik aan de voormalige afdeeling grenadiers het vaandel werd uitgereikt en schetste voorts het roemrijk verleden vau dat vaandel Z K H prins Frederik hield vervolgens eene warme toespraak tot het regiment dat steeds uitmunteud aan zijn bestemming beantwoordde dat uitstekende bewijzen van moed en trouw bad gegeven en uitmuntte door voorbeeldige krijgstucht Z K H wenschte het corps heil zegen eu voorspoed toe Deze toespraak werd door den kolonel beantwoord Z M de Koning had hem opgedragen eenige ridderteekenen van de orde van de Ëikenkroou uit te reikeu Voor het front der troepen hechtte hg majoor Boellaard het kommandenrs kruis kapitein Weeniuk het officierskruis en de luit Engelbregt Brender ii Brsndis en Gevers Leuven bet ridder kruis op de borst als een bewgs van s konings tevredenheid over de houding van het regiment De troepen defileerden daarna voor de leden van het vorstelijk huis Een groot aantal autoriteiten wo bg de plechtigheid tegenwoordig Z K H prins Frederik en familie werden allerwege met geestdrift begroet Het DagUad heeft iu zyn nr van Maandag 16 Sepli inber een artikel opgenomen waarin leedwezen werd uitgesproken dat de Prins van Oranje de opening van de nieuwe zitting der Stalcu Geueraal niet zou bijwonen en waarin de m euing geuit werd dal de Prins bg die gelegenheid iegenwoordig behoorde te zgn Naar aanleiding van dat artikel schrgft de Prins van Oranje een brief aan het Vaderland van heden wnariu Z K H o zegt vrurger byua dagelijks hel Daglilttd te hebben ingezien ducb met klimmende weerzin daar vele achtbare manuen daarin verdacht werden gemaakt Deze weerzin veranderde in verontwaardiging toen daarin een dronk werd opgenomen van den heer Moek waarin een aantal aanmerkingen werden genifuikt op het gedrag van den vorigen Prins van Oranje Naar aaulciding daarvan had Z K H het abonnement op ket DagUad opgelegd Zg die dat blad besturen hadden getracht hem daarvan terug te doen komen maar te vergeefs eo van dat oogeublik heeft ket Dagblad aldus schrgft Z K H tegen hem eene veete opgevat welke zich geuit heeft door de plaatsing van boveugenoemd artikel Z K H verklaart verder dat igne droefheid over de geleden verliezen hem nog niet toelaat in het op nbaar te versohynen en ook het volgend jaar zal hg de opening der Staten Generaal uiet bijwonen zonder dat het schotschrift van ket Dagblad eenigen invloed op die beslissing heeft uitgeoefend Z K H rekent bet zich lot een eer door een courant als het Dagblad door het slyk te worden gehaald vooral daar iig voor zich de overtuiging heeft dal bei hem niet aan belangstelling in s Lands zaken ontbreekt Z K H wenscht dat zijne afwezigheid bg officieële pleehtigbedeu door zgue landgenooten niet verkeerd worde uitgelegd eu van daar deze verklaring De tooneelspeler Kistenmaker die hier indertijd dikwgls optrad als lid van het gezelscha i der Vereenigde Tooneelitten ia Zondag overleden Het was Zondng avond 25 jaar geleden de de heer Hoor z n loopbaan als kunstenaar op hel tooueel van den Stadsschouwburg Ie Amsterdam dien hy thans mede bestuurt aanving Namens het tooueelgezelaohap werd hem een goudeu reaientoir met opschrift aangeboden Deii 19n Sept is door den gemeenteraad van Boskoop vastgesteld de rekening over 1878 die bedraagt in ontvangsten 20 891 69 en uitgaven y20 862 09 en sluit akoo met een batig saldo van 629 60V9 De uitgaven voor tinderwjjs bedroegen ƒ 6803 09 behalve de kosten van rente eu aflossing voor het schoolgebouw De in dezelfde zitting vnslge ldde begroeting voor 1880 bedraagt aan ontvaugsuii en uitgaven ƒ 19 015 lO j Anu inkomsten wc jens Rijksbelastingen wordt geraamd ƒ 6980 50 j nnn ondeniys ƒ 1800 en wegens de belasting uu htt inkomen ƒ 6000 De uitgaven voor ondcmys worden begroot op ƒ 5440 voor politie op ƒ 995 voor rente en aflossing van geleende gelden ƒ 4088 60 en voor kosKn van urraenvcrpleging ƒ 800 Bij de staatsbegrooting voor 880 deelt de minister van binneulandache zaken ten aanzien van de uitvoering der wet op het ligcr onderwijs mede dat hij bij zijn optredeu die uitvoeriug voor een goed deel voorbereid vond en dok het ontwerp dezer begrooting zoo ingericht dat op hel in werking treden dier wet met 1 Jan 18 £ O was gerekend Het was hem nogtans niet mogelijk de uitvoering met dat zeer naderend tydslip te bei orderen Cijfers toch die hij in het begrootings oiitwerp aantrof waren gegrond op regeliugen waarop voor een deel nog de bekrachtiging des konings werd tegemoet gezien Met die regelingen onbekend kon hij de juistheid der credieten die zijn a nbtavoorganger reeds had besloten nan te vragen onmogelijk beoordeelen Overijling zon vooral Kn aanzien van een zoo gewichtig onderwerp zeer on eoorluofd ziju Inlusschen zal hij zich met den meesten ernst beijveren de uitvoering der aaugehialde wet zoo spoedig mogelijk voor te bereiden Geheel afgescheiden van de daartoe noodige maa regelen scheen hem echter de voorziening iu de bihuefle aan onderwijzend personeel Die behoefte ik zou dringend dat h j meent al dadelijk hoogere san imeu te moeten aanvragen ter uitbreiding van kw ekscholeu en normaallessen dag der Unie wijze gevierd Te Utrecht is Zaterdag de gedeut van Utrecht op eenigzins plechtige Gelyk men weet was een gedeiikpe luiug verraar digd die met een da irbij behooreudd oorkoude aan bet gemeentebestuur voor bet stede jk archief zou wordeu aangeboden In de plecblijie vergadering waarin de oorkonde werd geteekeud werd besloten een exemplaar der medaille te scb enken aan de rijksuniversiteit en de kon mil ac id mie te Breda en andere rijkssinstcUingen In opticht beg if men zich naar bet stadhuis De deelut luers aau den optocht waren in het zwart gekliied met eene roset aan de Nassausche kleuren bbi uw met orauje De aanbieding had plaats aan burgemeester en wethouders bg monde vau dr A R Uuiterschild pred bg de Ned herv gem aldaar ie daarbg eenetoespraak hiehi De aauvaardiug gesel iedde wegeus ttitsledigbeid van den burgemeester dooi deu tretbonder jhr mr J L B de Murall Uit rele wouiugen waren vlaggen uitgestoken Blijkens het dezer dageu versoheuin programma van het Haagsche genootschap tot verdedigiug vau de Christehjiie godsdienst zij ter jbeautwuording vóór 15 December 1880 de volgende vragen uitgeschreven 1 Het genootschap verlangt te zien aangewezen in hoever de vergelijkende godsdieustgeschiedeuis U aals die thans beoefend wordt bijdraagt tut de keunis en waardering van het Cbrislei dom II Het genootschap verlangt eene verhandeling over Alexandre Vinet waarin hij als christelyk moralist en apologeet geleekend en gewaardeird wordt lit Het genootschap vraagt eene f rammalischhistorische toetsing der iu de Belijdenii schriften der Nederlandsche hervormde kerk gevolgd e exegese vau de Bijbelteksten die rechtstreeks of lijdelings als gronden en bewgsplaatsen roor de versshillende leerstellingen worden gebruikt Eigenaars of directeuren van eenige hier te lande gevestigde ijzerfabriekeu hebbeu xlezer d agen den minister van oorlog bg verzoekschrift te kennen grgeven dat zij niet zonder bevreemding uit de kgbladen het bericht hebben gelezen als zouden er gingen worden aangewend om de gegoten ijzeren koepils met p iniscringen voor de verdedigiug der monden van Nieuwediep bet Noordz e kauaiU en den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar zee in L uischlnud te doen maken eu dat dit wtrk alleen voor hft fort op de Harasens met virvoer enz tpf 720 000 wordt begroot Adressanten achtten ilea allen iu staat het giclwerk in hunne fabrieken te vervaardigen terwyl het panlserwerk dat Priid Krupp te Essen zoowel als Griison te Maagdenburg uil Engeland of Fraukrgk moeten antbiideii jok door Nederlandsche fabrikanten daar kan wordei aangeschaft Zg wenschen hun stem te verhelfen legen het opdragen vnn werk aau buitenlandsche fnlirieken hetwelk hier te luude volmaakt goed kan warden vervaardigd vollediger iu Dr G Daremberg schreef aan het Journal de Er wordt zeggen adressanten hier tj lande reeds zeer dringende behoefte aan werk gevof ld zoo zelfs dat verschillende der adressanteu het aintal hunner werklieden reeds vun wrek tot wiek luoeslen verminderen en dat die bihoefie nu met lederen dag zich sterker zul doen gevoelen naarmau de nieuwe DSali een brief over het geneeskundig congres onlangs te ArasleTdam gehouden Hij prijst de hup sche ontvangst en de gastvrgheid welke de geneeskundigen er genoten Van de tooneelvoorstelling welke hun werd aangeboden zegt hg dat mej Josephine en Jeane de Groet Ie Pattant van Coppée speelden a c ii reel talent eu mej Josephine de Groot declameerde zeer gjed het tooueel uit Phédre hoewel zij een weinig onderdoet voor m He Rousseil in die rol werd terecht toejuiching geschonken aan haar sober en Hink spel in die gloeiende eu ziekelijke declaraties aan een Hyppolite die zich von zijn rol kweet op eeu volkomen belachelijke wijze als een schooljongen die vreest klappen te liygen Dezelfde tooneelspeelster droeg de alleenspraak vau Clytemneslre uitstekend voor De koning der Nederlanden neeft een goed gezelschap voor het treurspel maar eeu middelmaligen operatroep Wg hebben iu den Haag Guillaume Teil gehoord dat gezongen werd zooals men het niet zingt in een slecht ptoïiiicietheater Van de Duilsche klucht die te Amsterdam vertoond werd zegt hij dat ze grappig werd gespeeld vooral djor den komiek Hermann wel wat lang was maar toch een gelukwensch voor den schrijver waard Maakten wij reeds eenigen tijd geleden melding van bet gerucht dat voor het bionenlandsch telegrapbisch verkeer het woordlarief zon worden ingevoerd thans knnuen wij met zekerheid mededeelen dat inderdaad deze hervorming met 1 October a s in werking zal treden Voor elk telegrom zal een vast recht van 15 centen geheven worden terwijl bovendien voor elk woord 1 cent verschuldigd zal zgn Bij het kiescollege der Hervormde Gemeente te Deventer is ingekomen eeu adres van ongeveer 600 mannelijke lidmaten met verzoek om voor de bestaande vacature geen modernen predikant te beroe ea maar ecu van de Evangelische richting Vele der o iderteekeuaren behooren tot de modenie richting zj hebben zich bij hit verzoek aangesloteu omdat zij de inwilligiug er vau billijk achten Sedert eenigen tijd bestaat te Leeuwarden eene inrichting onderden naam van MUiiair leAiiit ftadit van de werkzaamheid der christelijke jongeüwsfereeniging Zooals de naam reeds aanduidt viitdt de militair ii deze iurichting gelegenheid tot aangename eu nuttige vcrpooziug geheel velschillend van de zoogenaamde genoegens die hem elders worden aangeboden De ilireolenr de heer F Visser had den avond van Zondag jl bestemd om de bniswaarts keerende miliciens der lichtingen van 1876 en 1878 eeu klrin feest te bereiden Ook de overige ledeu van bil Militair teknit te zamen 65 waren auwezig benevens de leden der locale Comaissie Met het zingen van Psalm 63 vs 10 eu een gebed werd de samenkomst geopend waarna den directeur uit naam van de genoemde licbiingen eene prachtige pendule werd ter hand gtstehl als eeu stoffelijk blijk vau het goede in de inrichting genoten De heer de Leaseps veraekerde in eene tilting der Fraiische academie van wetenschappen den 22stea Juni 1874 op grond van verklaringen zgner ingenieurs dat ten tyde van Israels tocht door de Ruode Zee de ebbe eu vloed van die zee tot den voet van den Saragaim iu de nabijheid van het meer Timsah zich uitstrekten Men wil thans daaruit afleiden dat de Joden niet zuidelijk maar noordelyk van de tegenwoordige noordelgke golf der Roode zee voorwaarts trokken De abt Meidue geeft thans zelfs een geheel nieuwe schels Van de richting die de Joden volgden en roept de gansche christenheid op om gelden byeen Ie brengen tot het onderzoeken van e plek waar Pbarao met ign leger werd verzwolgen door de baren Een som vau 300 000 flanken acht hg ter besirgding der kostei voldoende Hij verwacht veel te zullen vinden i R tot de bevestiging van het iu den pijbel voorlAmeude verhaal leiden kan Ï OSTEK ICTEN STAAT van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Augustu 1879 uit Gouda verzonnen en door tusscheukomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J K H de Ree te Alphen J Pooras te Bergambacht van der Docle te s Gravenhage J Hulshof te Gouda C v d Len en Co te Groningen P VersUiis te Hoeven G Dekens Houlnian te Rotterdam Wed A Hoogenes te Rotterdiua Gouda den 21n September 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd een PARAPLUIE eu eeu paar HANDSCHOENEN