Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1879

1879 VrUdag 20 September N 23Ö3 GOUDSCHE COURAWT NImi d AèertcDlieliM vnir Gooda tn OnslreLeji ROTTERDAM DEN HAAG GOUDA en UTRECHT naar ARNHEM en terug op Donderdag 25 September 1879 Zie aanplak en strooibilletten Toegangsbewgzen Tentoonstelling verkrjgbaar UITTKEKSEL UIT DE MEMOEIB VAN TOELICHTING Indien het tegendeel aiet i vermeld zgn de posten tot hetwifde bednq als iu het voi ge jaar uitgetrokken UITGAVEN 90 De po t i met ƒ SOO verminderd op grond dat in het volgende jaar geene buitengewone werken behoeven Ie worden uitgeroerd Uit het voorgedragen c ta wordt bewhikbaar gesteld voor de armenkamer ƒ de asohwshuur i de bank van leening het Beatedelingbui den beukmolea het Gasthai Nt onde vronwenhoi i het weesknis en daartoe ba geboawen het geboBW genaamd Arti i de kantonnale gevangenis de huiaje achter de kerk de koreubenr en de viMibMrkt bet provenienhttis ds tjubtimnxrwerf en dt woning van Atn gemeeBte bouwmeeatsi het bui op de Zeugstraal f detot iOoramiMsris eubrugMAtershnisje de toren d waag de werkittriefating l de huiien op den Turfaingtl het hoi op de Nieuwe Ha M BO 85 ÏOO SOO 80 885 1 0 SOO ÏÏO 66 ÏC 56 170 i 0 25 190 330 70 180 30 20 SSS5 I Vi Jhm past i Btt SlTO vethoi l ua geiien tang bet SufmnA nabij den Jagersslal leu basaltmnnr moet wo en gemaakt en het kantoor vaa den gaarder roa het gabelgcld behoord Ie worden vemieowd Voor het ophoogen en bezanden van bet Jaagpad i noodig 3500 Voor het op de diepte iMWdMi IMa de Gouwe 1000 Voor het onderhond deredweUiigen te Woddinxreen Bodcoop enOonwcluisen van den Bawltmnitr Ie Waddinxveen 509 Voor een baialtmuur lang het Jaagpad Ier lengte van 46 H 2070 Voor het kantoor van den gaarder der gabellen 600 ƒ 7B70 92 Verhoogd met 2490 voor eenige baitengewone werken als vernieuwing van 2 bruggen in het Goudsohe r jpad SOOO vernieuwiug eener sohoeüng aan het Beeuwyksohe Verlaat ter lengte van 26 M 390 vernieuwing eener bergplaats op het Khietterrein 100 Voort wordt uit deieu post beStiedeo bet onderhoud van het AmslerdamMihe en GondMke rqpad en van den uogeuaamden swarteu weg 800 de woningen van dat pad en aan de Gottduhe Sluis 150 hel Beeuwyliiche Verlaat met de daarbg behoorende werken 200 de Wihietbaan 300 ƒ 3940 93 Deie poet kan mei 823 verminderd onlen Daaruit wordt voldaan het arbeidsloon van 4 timmerlieden berekend op ƒ 900 3 metselaars 1425 3 opperlieden 990 1 loodgieter en 1 jongen 730 smid en 1 jongen 0 rerwer en 2 noodhulpen loiO 8 dykwerker 1500 Voorts wordt beMbikbaar gesteldvoor den Boekhouder bjj de Fnbrionge 600 Trnusporttefe 8885 Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Sept Adriaoi Johann Mina ouders FtiD ¥ gk en N BarDeveld 20 Gorndlis Johannes ouders C Slolwyk on W M in knyk Carolina Cecilia ouders A de Brngn eo M de Leeov 21 Theodora ouders J Knek en J Hinselaar 22 Jan Pieter Adrianoa ouders A Hetet en J C flaman Albertus Adnsnns onder B Boef eo H kloos Cornelia Johsnns ouders J C vinder List en L Koning Dirk Johannes ouders K van Wilgenen D van der Spelt 23 Johanna Maria ouders S P na Leeuwen en W Hulskamp ADVERTENTIÊN De ondergeteekende brengt haren weigemeenden dank aan allen die belangstelling toond in het voor haar zoo droevig verlies en by zonder aan de HH bestnnrsleden van de Hen vereeniging Oranje en Nederland Zjj hoopt de zaak vooreerst op denzelfden Toet TOOTt te zetten en beveelt zich minzaam MD Wed G BELONJE Cz Shit Er kunnen nog 1 a 2 geplaatst worden en tevens bestaat er gelegenheid tot het gebruik eener VRIJE KAMER voor een Fatsoenlgk JONGMENSCH z n bezigheden buitenshuis hebbende Franco brieven onder No 333 b den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De ondergeteekende brengt aan zijn geachte Begunstigers van Gouda ter kennis dat bij hem is te verkrijgen PUIKE ZOETE KAAS it 0 30 komeinde van af O lö en B O T E I k 0 60 per vflf ons verder alle KRUIDENIERS NIERSen G KOTTERS WAREN alsmede GRAAN en MESTING tot zeer solide prijzen Op eene prompte bediening kan gerekendworden UEd Dw Dienaar C V D LINDEN Gz Hooge Gouwe 250 tegen t November een HUIS aan den Pluweelen bingel bevattende 6 Kamers Zolder met 2 afgeschoten Kamertjes Kelder Keuken Berg iaatsje met Tuintje Adres onder No 336 aan het Bureau dezer Courant Te HUUR im UËËRENflllS met een groeten TUIN zynde in hetzelve beneden drie kamers keuken met pomp badkamer bergplaats een grooten kelder en boven zes kamers een meidenkamer bergplaatsen twee groote zolders en hetgeen verder tot een wel ingericht en aangenaam huis behoort De tuin bevat een prachtige koepel fijne vruchtboomen druivenen porzikken kasteu Dadelyk te anuvnarden te bevragen bg K JONKER Turfsingel te Gouda aUlNA LAROCHE en Txerhoud nde QUINA LAROCHE van KRAEPELIEK en HOLM poth It Zeut Opwekkend Versterkend KoortsverdriJvend j depot voor Gouda bg den Heer O Thitn Apotheker verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien D SAMSOn GOUDA Ontvangen eene groote collectie Glacé Handschoenen in alle nummers en kleuren Poile de Snéde HANDSCHOENEN mr met twee knoopjes Cli Glacé HANDSCHOENEN met twee 0 pf knoopjes 7 en booger MO SUISnOUIlSTSII Zoo spoedig mogelgk vraagt een eenig Heer eene bekwame MEID HUISHOUDSTER van middelbaren leef d Brieven franco met opgaaf van verlangd salaris onder letters B Y aan het AdvertentieBureau van G A I TETHOPF Jr te Leiden ü Q S g ® In eene nette zaak verlangt men EEN MEISJE ter opleiding in het DAMESHOE DENVAK Brieven franoo onder Motto tMomsTB aan het AdveH ntieBnreau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda OPENBARE VERKOOPING op MAANDAG 6 October 1879 s voormiddags 11 ure te GOUDA in het Koffijhuis de Habmonik van 1 Een WOONHUIS met ERF te Gouda aan de Gouwe wjk C n 90 waarin Koffijhuia affalre kad Sectie B n 226 groot 1 Are 80 Centiaren en 2 Een WOON e a WINKELHUIS met ERF en GROND te Gouda aan den Groenenweg wyk L n 109 kad Sectie C n 1171 en 1897 groot 1 Are 29 Centiaren met het regt van uitgang op den Groenenweg En op DINSDAG 7 October 1879 b middags 5 ure te OUDBWAXEM in den Tnin cRozevbübg van Een WOONHUIS en ERF met WERKPLAATS daarnevens waarin sedert 40 jaren en nog de achUderit affalre met succes wordt uitgeoefend genummerd 88 en 89 benevens nog een WOONHUIS met TUIN daarachter te zamen in drie perceelen kad n 752 1177 2010 en 2011 ter grootte van 7 Aren 45 Centiaren Informatiën geeit Notaris MONTIJN te Gouda GoDSA DauK VAS A Brinkman m SM SPDOSWEB L A A TSTE ILIIIlËlfllIll VAN Uitnoodiging Alle MANLIJKE LEDEN die het Volkspetionement hebben geteekend en tot de Unie zgn toegetreden ook zg die nog wenschen toe te treden worden nitgenoodigd op eene SAMENKOMST in t lokaal HEit dbs Volks op a 8 VRUDAG 26 SEPT des avonds ten 7 nnr HET BESTUUR Mevrouw KRANENBURG Westhaven vraagt zoo SPOEDIG mogeiyk een flinke DIE VSTBODK 6 Ten spoedigste wordt gevraagd een BOEKHOUDER van de Prot Godsd genegen eenige uren daags het grootboek bg te hoodan en rekeningen te schrijven Adres No 337 bnreaa dezer Courant GOUDSCHE PUPEIT Een winkelier die veel gebruikt verlangt billgke PRIJSOPGAAF van de meest GEWONl SOORTEN bg voortdurende levering Franco brieven aan de kantoorboekbandelaren ROOS DE LANGE Muiden traat no 37 te Amtlerdam onder de letters P V l Dl OoQda Oostbaven B ii 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardii en van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE f ITllf f 11 Dr POPP S A ATHRRIN MOXDWATER K hot ToortrefFelijkste QENEESMEDEL TKGEN HIT bloeden van t tandvleesch en den onaang enamen reuk van holle tanden Dat het ANATHERIN MONDWATEB van den K K Hof Tandarts Dr J G POPP tesen het bloeden van het Tandvleesch en den onoangenamen reuk van holle Tanden met het beste gevolg in m n huis gebruikt is geworden getuigt met deze Baek PETEK MALIJEVACZ m p Ouder Burgetneetier Depots tan alleen ecbte Aoalherin PreparateD zgn gevealigd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Botterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereqn Co blauwe poroeleinwiiikel te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Eyn en J E Kauwenhoven teSchiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noord j te Utrecht by P Altena en Kraan te Amsterdam bg P V Wiadheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bü T J van Vrcumingen te SohooDhoven bü A Wolff KEKI ISGEVI G RIJTUIG SCHOUW BÜBGEMEE8TEE en WETHOUDEES d e meente Gouda 6 zien Art 8 der verordening van Politie voor die Gemeente Brengen ter kennis van Vo ilieden en Huurkoetsier dat op Zaterdag den 4tt October 1879 des morgen ten 10 re op het plein achter het Waaggebonw lal worden overgegaan tot de algemeene keunug honner Rytnigen lullende de nakeuring der op dal tydstip verhanrde of in gebruik cijnde Bü uigen plaau hebhen Zaterdag den lln daarmanvolgende ter ulfde ure en plaatw Oouda den 2Bn Sept 1879 Burgemee ter en Wethouder voornoemd VAN BEKGEN UZENDOOBN De Sfcretiria BHOUWEB BEGROOTING MB INK0M8TBN UITGAVEN va dk GBKCJBNTG GOUDA voorden dienstvui 1880 Bevolking 17465 dden 6 ® anst ® 3 ü I T O Tv S N vou Hoofdat IILEosten voor eigendommen welke de Gemeenta BHT bet baigerl k wehf 1 besnt met de deswege verschuldigde lastei 90 Onderhoud van huizen torens poorten en dergelpe ƒ 3385 Onderhoud van het Jaagpadlangs de Gonwe met de daartoe behoorende werken 7670 Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomsten zgn vermeld onder Hoofdstuk 3 der ontvangsten 3940 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienstder Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabricage 11093 Grondlasten wegens gebouwdeen ongebouwde eigendommen 850 Dgk en Polderlasten 380 Pe oneele belasting 10 Kosten der inrordering vanhet gabelgeld voor het bevarenvan de rivier de Gouwe 1185 Kosten ter zake van het innenvan renten wegens inschrijvingen op de grootboeken dernationale Schnld 98 98 Rechten recognitiSn ea derg elijke M emorie Totaal van het Ille Hoofdst 28473 3 Hooidst IV Kosten van invordering der plaatselyke belastingen of middelen 100 Kosten van toezicht en vaninvordering der plaatselyke belastingen 590 101 Vergoeding aan het R jk van2Vi ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten tenbehoeve der Gemeente geheven op de grond ilagen en op depersoneele belasting Wet vanden 21s en December 1852 StaattUad n 226 800 Totaal van het IV e Hoofdst 1390 Tnuuport 8885 voor Frabricage onkosten 300 aankoop en onderbond van gereed sbappen 260 het wieden der Markt 100 het reinhonden der urinoirs 208 het in dienst stellen van noodhulpwerklieden in den zomer voor steeubikken sehoorsteeuvege n enz 1350 11093 96 Verhoogd met 10 ooodig tet voldoening der polderbuten die iu 1878 370 74 hebben bedragen De inkomsten der eigendommen waarvoor grond en polderbuteu verwhuldigd zgn wolden veiantwoord onder No 18 19 22 23 24 26 en 27 ITarit verttlfé BUITENLAND Ballealandscli Ovcraicbl Het bezoek van prin Bismarek te Wcenen en de Ittiaterrijke ontvangst die hem aldaar ten deel valt van den keizer en het geheele volk trekt zeer de aandacht Wat hij daar oo al met graaf Aattmt zou betpreken Men weet er niet veel van é tetgenoegt zich met giningen waarvan nog het meet ingang vindt dat er in de eerstvolgende jaren eene Daawe ijienaluiting is te voorzien tusschen Duitwhland en Oj tearqk zoolang namelqk niet een van beiden zich door ziyn behing zal gedrongen zien des s siJ ss wi qand t wordm Ook Mhijnt en lol vosrloopige overeenelemming Ie i jn gekomen omtrent de op haudelagebied te volgen gedragslyn Beide rgken zullen den tarieven oorlog staken en elkander zooveel mogelijk in de hand werken In DuilMihland is de vreugde over de volkomea overeenateraraing tuMoben Ooslenrqk en Duilwhland welke nil dit b zoek blijkt algemeen De Nalio ttl Zatinig het hoofdor aan der nationaalliberale party welke Bismarck s biunenl staatkunde veroordeelt sohryft Wg hebben fide implieUa een onbeperkt veitrouwen in de baitenlandKhe staatkunde van den rijkskanselier waarna het blad Oostenrijk s bezetting van Boanid en de Herzegowina vergeiykt bg de annexatie van Elza en Lotharingen door Duitschland De tlorideuluhe noemt het verbond tnsaohen Duitschland en Oostenrijk ween waarborg voor OostenrykUougarije tegen de gevaren van het Pauslavisnie d i Rusland Het verbond geeft Duitwhland eene achterhoede die waakt tegen coali lies van wraakneming Frankrijk en Bushiud en voor Europa i het een verzekering van Voortdurende vrede Keizer Wilhelm i nog in het nieuwe Byksland Heden bezoekt hij de vesting Metz daarna de slagvelden uit den Fransehen oorlog van 70 en 71 eu keert dan naar Berlijn terug Binnen weinige dagen begeeft de heer von UanleufFtl de stedehouder de Keizer in ElzasLotha riugen zich uaar zyn post Wg vernemen zoo meldt Ie Berlynsohe berichtgever der KöUitcie ZeitMg dat de heer von Manteuffel onlang in andiêntie door den Keizer i ontvangen Bg die gelegenheid heeft de Keizer hem de verzekering gegeven dat de wijze waarop hg de bem opgedragen taak heeft opgevat blgkens de memorie door den stedehouder den Keizer aangeboden ten volle zijn goedkeuring wegdraagt De gauschd nieuwe organisatie van het rgkalimd heeft de sirekkiug om aan de wenschen der bevolking de lands zooveel sleuht doenig k te gemoet te komen in overeenstemming hiermede zyn de instruoticu van den eersten stedehouder op hem berust dan ook de taak om iu gelyken geest maar in ruimer zin te handelen opdat alle rechtmatige wenschen der bevolking bevredigd mogen worden Volgens de mededeeliiigen uit regeeringskriiigen ontvangen is de bevolking over het algemeen zeer iiigeuomep met het vooruitzicht op den uieunen