Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1879

staat Tan laken velke binnen weinige dagen 1 dot e k WH aatiTaiig eal nemen Het spreekt wel vajltelf dat hier geen iprake kan zgn van de partq der intrausigenteu De spauuiag taaaohea olerioaleu en Ubenilan io Belgié beraikt deaer dagen den hoogsten graad door de onvenoeulgke houding der eentea De biuchoppea dreigeo met den banTloelc iederea onderwqier Aan d openbare school eu alia oitden weïke hunne kinderen naar die school lenden Dit is dus eene openbare oorlogsverklaring aan den staat welke natuurlek geschiedt ouder d sauotie van den onfeilbaren paos Al ia het wapea iu de oogen Tan ieder rer andig Ineusoh niet meer dan een sabel van bordpapier het is er toch wel op berekend om menigeu Belg en vooral menige Belgische vrouw te verschrikken Saarom dient de Btaut zijne maatregelen te nemen Als eerste maatregel raadt de pers aan om aan den paus de keuze te laten of hg aan tyne bisschoppen bevelen wil lich stil te honden of dat hg de betrekkingeu tusschen België en bet Valikoan wil verbrokeu zien Ook de Eloüe Beige die steeds op utiliteilsgrouden bet behoud van eeu Belgisch gezant bg den Heiligen stoel heeft Terdedigd valt zgue confrères thacs bg nu de geestelgkbeid den staat zulk een slag iu het aauge oht geeft Een tweeden maatregel tegen de bisachoppen gieef de Cetle fma wellicht aan de hand BIgkens officsele mededeelingen Hoorden t ns ook in Kusland ernstige maatregelen genomen tegen de i ioderpcat Onderscheidene bepalingen zjjn nilgcvaantijd om de verbreiding dezer ziekte tegen te gaan De groote vraag zal natuurlgk wiezeu of aan dect bepidingeo goed de hand wordt gehouden wat JB Sosland wel eens te wenschen laat Bnsland echter verlieat jaarlgk door deie nekte eenige millioe eB roebels Het beeft dus groot belang bg het treffen en handhaTen van goede voorzurgsmaat regelen en men moet erkennen dat bg het heerscheu der menschenpest deSossischc antoriteiteu krachtig zijn opgeb eden en niets hebben verzuimd van hetgeen kou strek ken om dezen sohrikkrlgkeu vijand te bedwingen In £ ameaié drsigt weder eene rainislerieele crisis De meerderheid der Kamer weigerde namelijk het bekende ontwerp der commissie tot regeling van de Jodeaquaestie iu te trekken eu op eeu vraag aau de Segeeriag wat ar gebeuren zou wanneer dit niet f eschiëdde antwoordde de Minister dat de meerderbeid alsdim de Segeering moest overuemeu In den loop d r discussie verklaarde de Minister Boerescu dat het ontwerp der meerderheid eeu uitdaging wus Tan Europa terwgl de Mogeuilheden hoogst waar ehgjilgk met het ontwerp der Regeering genoegen waden nemen üit de Indische berichten bigkt dat de opstand en moord te Herat en te Kaboel denzelfden dag plaats grepen Benige Muz lmaBsche priesters blgven den heiligen oorlog legen Sugeland prediken en Kohistan is iu opstand De aanval op het Engelsche kamp was oubeteekeiiend binnenlandT GOUDA 25 September 1879 Bg Kou besluit i op verzoek eerrol ontslag Verleend aan A van Bcedt Dortlaiid als 2de luitenant bg het korps gevormd uit de weerbaarheidsver eeniging Burgerpligf alhier Het opsporen van den tunnel onder den IJsel is naar wg vernemen voorloopig gestaakt Naar alle waarscbgnlijkheid zal de commissie welke zich daartoe gevormd heeft eerst in het voorjaar de werksoamhedeu hervatten Het concert der Liedertafel Apollo alhier Ier viering van haar tienjarig bestaan waarover wij iu een vorig nr spraken zid plaats hebben DInsd ig 30 September a s in de aooieteit hOm Genoegen to secretaris van het Waterschap het Lanikvan Sleiu is benoemd de heer J M van Gelder allier Ingevolge machtiging van den minister van Oorlog lullen de miliciens der irditiiig 1878 dienend bg fle korpsen van het wapen der infanterie den 26n deur in het genot au groot verlof worden gesteld Staten Generaal twxiuE Kamek Zittingen Tan 23 en 24 Sept 1879 In de zitting ran Dinsdag werd het debat over het ontwerpadres ran antwoord op de troonrede Toorlgezet De heer van Houten meende dat het tegenwoordige Kabinet door zgue opireding de verantwoordelgkheid op zich heeft genomen vo r de weigering der Kroon om machtiging te verleeneu tot grondwetsherziening Het Kabinet moest zich vergewissen of die politiek steun vindt bg de Verl enwoan ing Hg betoogde voort de noodzakeIgkheid om de kiesr uaestie krachtig aan te vatten ook omdat de iuroering der schoolwet dientenge volge zou worden vcrjcboven Overigen vraagt hij overlegging van heta jConinki k besluit nopens de vereeuigbaarheid van het hoogleeraarschap en het ministerschap van justitie De heer Barge wenscht omtreut dit laat t puut ook iuliohting Hjj is tegw de hoofdstrekking der ttoonrisde vooral wegent do ouderwgsparagraaf De ouderwgs strgd zal niet uit wezen zoolang niet het recht van allen is erkend Hg lal echter de Se jMriog vooralsnog steunen De mt de firuyu is ook tegen de algemeeue strekking van het adres wegens de verklaringen omtrent de vrggevige handelspolitiek en de invoering der schoolwet De heer Mirandutle is voor de algemeeue strekking De beteekenis van het optreden van het tegenwoordige ministerie is dat het de voUe verantwoordelijkheid aanvaard voor de weigering van de machtiging tot goudwelsherzieuMg en dos ia den afgeloopen zomer het persoonlijk GpuvernemeDt niet op den voorgrond is getreden Bg de begrooting kunnen de plannen van hel Ministerie besproken worden De heer Haifmans vraagt voor de geheele vertegenwoordiging ialiohtingen omtient de Ministeriéele crisis eu haar oplossing reeds aan een deel der Kamer gegeven opdat blijke of het Kabinet wcrkelgk is voortgesproten nit den drang der omstandigheden en de liberalen niet naar de oogen heeft te zien De heer van £ ok deelt dien wensch van openbaarheid overigens verdedigt hij krachtig tegenover de hecreu Elout eu van Houten de invoering van de schoolwet Het geld daarvoor moet gevonden worden evenals voor elke aUdeTe behbefte De heer Carver Hooft ofschoon tegenstander van de schoolwet wil thans medewerken tot de uitvoering Hij wenscht echter dat de Minister van Financien aautoone dat de uSiddelen aanwezig zgn Ook vraagt hij naar ik voornemens der llegeeriug omtrent militie en schutterg Minister van Lgnden verklaart ujt plichtsbesef te zgn opgetreden zander vertakiag zguer beginselen Hg betoogt dirt werkelQk het Kabinet uit drang der noodzakelgkheid is geboren en geeft daartoe eeu breedvoerig overzicht van den loop der crisis hij releveert dat de Kroon tich niet verzet tegen grondwetsherziening maar e a ernstig oudeitoek vooraf weuschte of ook in andere opzichten dan voorgesteld was eeu grondwetsherziening wentehelgk waa Toen de heeren FraBsefl van de Putte Cremers en de Vries niet gesla d waren in de samenstelling van een Ministerie werd hem de taak opgedragen eu hg nam de opdracht aan het landsbelang boven alles stellende Het Kabinet stelt zich boven de partijen en wensfbt da bslangrgke zaken af te doen De Begeering sfona voor bet feit der bekrachtigde ouderwgswet eu waa geroepen de middelen te zoeken tot uitvoering Hg betwf elde of de rishtiiigHeijdenrgck ook wel iu alle opzichten uitgeionderd den strijd tegen de onderwgswet eensgezind was Het debat over het adres van antwoord werd in de zitting van gistet n voortgezet Paragraaf 6 Handel en Nijverheid deed de heeren Heydeurgck lusinger vaji Baar eu Carver Hooft hunne afkeuring uitspreken dat in de troonrede deze paragraaf zoo absoluut gewaagde van de handhaving der vrgbau delspolitiek vooral met het oog op de tgdsomstandigheden De heer Heydenrijok vroeg danrbg inlichtingen omtrent onze handelstraotaten en wél meer speciaal of door de opzegging door Dui schland en Frankrijk van het Irnclaat met België de begunstiging O izcf iulandsche productie zou komen te vervallen Nadat de heeren Borg ius eii de Brugn Kopa deze zinsnede der troonrede toegejuicht hadden antwoordde de Minister van Buitenlandsche Zaken niet toestemmend op de laatste vraag van den heer Heydeurgck Vervolgens deelde hg mede dat tot heden nog geen hand straclaten waren opgezegd De Hegeering zou iu elk concreet geval trachten voor Nederland de gunstigste voorwaarden te bedingen De Minister van Financiën verdedigde den vorm eu den inhoud van de bedoelde zinsnede der troonrede De vorm was ontleend ann het woord van Koning Willem I bg de afschaffing der tabaks regie terwg l de inhoud een $ geruststelling was dat ondanka de evrnlueele nienue lasten het vrijhandelsllelael behouden zal blijven De geschiedenis leert vervolgde de Minister dat terecht is gezegd dat bet Vaderland slee l daa bg wel heeft gevaren u de uitkomsten leeren dit opnieuw De Minister wil de leer van geen enkele school toepassen maar de voetstappen volgen van de vroegere ministers Hogendorp van Hall van Bosse en Betz Na replieken werd de bedoelde zinsnede van het adres onveranderd aangenomen met 61 tegen 16 tii mmeu Op paragraaf 7 onderwgs lokte het amendementËloui om de voorbereiding der uitvoering van de schoolwet ook te doen dienen tot toekenning van rechten aan een aanzienigit deel der natie discussie uit De commissie bg monde van den heer Moens besteed het amendement als onmogelijk De invoering der wet en de tockciniing der rechten dns temg komen op de wet ging niet samen OjIc de heet Rutgers bestraed bet amendement als onduide Igk en overtollig of gevaarlgk De b Sehimmelpenuinck van der Oge verdedigde het amendement dat minder krachtig was dan de heeren van Lguden eu van Qollsteiu als afgevaardigden hadden gewih Van den ofariticn itaatsioau van Lijnden verwachtte hg met de klakkeloote uUvoering ener wet scherper dan de door Iwmzelf bettreilM ond m Mret van der Bruggben D heei MS der Hamen W tegen Ifal amende ment maar ook tegen de paragraaf Deze regeerioir had geen haast tot uitvoering der s hoo wet na dea uitslag ter verkiezingen die de voontanden der rrge school venteftte Voorts gewaagde hij van een gerucht dat de kabiuets formatenr oorspronkelijk eeu conservatief ministerie had willen samenstellen en toen de v stwaarde had aangenomen van niet ditvöering der schoolwet en daarAa dit kabinet saaWstelde onder voorwaarde der schoolwet wel in Ie voeren Welke nalilioatie moc t daaraan gegeven worden Hel amendement van den heer Ëlout werd vertvorpen met 57 tegen 16 stemmen Het guheele adres werd aangenomen met 44 te cn 28 stemmen De vergadering is hierop gescheiden Enkele belangrüke wgeigingen zgn er door den tegenwoordige Minister van Koloniën gebracht in de begrootingsontwerpen van zijn voorganger Door den minister van Bees was een bijdrage van 4 millioen ten behoeve van Bijka schaikiit uitgetrokken iu overeenstemming met hel aanhangig wetsontwerp tot regeling der 6aanoiéele verhouding tusschen b ide deelen des R ks De minister v Goltsteiu heeft lich bep uild tot het uittrdkkeu van de bgcirage voor Memorie De vonge minister had een memoriepoal op hoofdstuk II der uitgaven gebracht tot bekostiging van het overbrengen der algemeeue secretarie naar Buitenzorg De tegenwoordige minister meent dat voor het nemen van dergelgke maatregelen hel iuitintirf behoort uit te gaan vau of althans de noodzakelgkheid erkend te worden door de Indische Uegeering Nadere overwegjug behoudt de minister zich voor van een vooraiel in de oorapronkelgke begrootingsontwerpen opgenomen tot abohaffing van de w geuoamde pantjensdienaten Hoewel dit voorstel iu meer nau een opzicht onder andere daarin dat thans ook gelijktijdige afschaffing van eeuigc hecreudiensten aan den lande bedoeld wordt verschilt van het plan dat de heer van Goltsteiu by zgn optreden in 1874 vond meent deze minister alvorens een ernstig onderzoek te moeten instellen omtrent al wat in de laatste jaren ten dezen opzichte is voorgevaHen Overigens had de minister tegen de lgem eue strekking der ontwerpen van den heer van Rees zucht tot faet erking der uitgaven eveuulin bezwaar ab tegen de m eate byzouderc pesten De feeatmaaltgd voor ofHcieren en ond officieren van het reg greiuidiers en jagers Maandag in het door den koning ten gebruike aangeboden en met de krijgsiropee versierde Gebouw voor kunaliin en wetenschappen keumerkte ziob door eciit k imeraadscbappelgken grett Gedurende het diner speelde de kon md kapel werden feestdrou eu ingetleld op den koning de koningin en prins Frcderik De eerste werd vanwege din koning nog des avonds beantwoord met een schrgteu van gelukw ensching met het gooden feest Voorts werd op het regements vanndcl gedronken door baron Wiitert een der weinige overg blevenen die in 1329 bg de uitniiking van het vaandel tegenwoordig waien iKoniuga vertegenwoordiger herdaeht de tegvnitoordigheid van den Belgisohen generaal Deaaart dit in de Franiche taal antwoordde De opderoffioieren werden ten 4 ure aan den fiestmaaltijd vereenigd de minderen een uur vroeger De opgeruiratie stemming die aau beide tafels heerscbte openbaarde zich dea avonds op straat in vereenigd gezang rijtoerljes en geimproviieerde dansparlgen Ten half elf ure stroomde de menschenmassa naar het Malieveld waar vanwege de gemce nle een prachtig vuurwerk werd ontstoken Nb en dun wierp Bengaalsch vuur een helder licht over de dichte menigte die het rnime veld en ié omgeving als het ware overdekte Onder de fraaie nummert van het zeer afwisselend programma muntten uit het ohatnuet dat in vlammende letters de waorden Hubk aan het regement grenadiers en jagers gaf te aansOhonwefl de decoratie voorstellende het ridderkruis der Mililaira Willemsorde en de Grieksohe tempel gewijd aan koning en vaderland die waardig he feest besloot De heer G Boer pred t Onderk rk a tl IJsel vierde gisteren den dag waarop hg lóót 26 jaren in de Uvangeliebedieniug bevestigd werd Van dien tgd heeft hg ruim 2U Jaar in genoemde gemeente gearbeid na te voren 6 jaren te Fernia predikant te zijn geweest Zondag 28 dezer zal dè hrier Boer kerkelgk gedachtenis vieren Buiy en Wath van Rotterdam hebben aau den Gemeenteraad nldaar eeu plan voo e teld tot bet aanleggen op stadskosten van een groot ijzeren droog dok naar de plannen van da hh ror Henket te Delft dr B J Tideman hoofd iugenienr en adviseur voor sehema ouw te Amsterdam en i Stroof iiiön bJKifiili itaf vaa dan Waterrtatt te Groningen Het dok dat zal bestaan u t 8 sectién van 17 pieter lengte ieder zal totaal l tS 20e moetëb kdfttn Algemeen U de klacht dat de aardappelan dit jaar slecht zgn Om ze smakelijker en meer eetbaar te doen worden de ienmnl een probaat middel mede eenvoudig en zeer goedkoop Wanner de aardappelen ui goed aan de kook zijn roert men door een spid een halve maat aardappelen tw a gewone eetlepels aijn en Uat jK daarmede Mlang koken tot ze gaar zijn Wanneer de aardappelen als ze droog zijn goed geschud worden dit vooral niet tevergeten dan beeft men een veel smakelijker en aangenamer voedsel op tafel Ieder huismoeder neme er eens de proef van en men is overtuigd dnt zg er zich wel b $ zollan bevinden Gisteren ochtend on strceks half zes is afgebrand eene der grootste boerderijen in de Haarlemmermeer gelegen aan den Uweg bij den Spaarnwouderweg toebehoorende aan den heer J W Viehoff te Amsterdam en bewoond dour Jan Commandeur Van verzekering is tot nog toe alleen bekend dat de granen en inboedel verzekerd zijn Teveus zgu verbrand 2 vette varkens eenige kippen en eeae boeveelheid graan ti hooi Hel grootste gedeelte vaa den inboedel eg tA het goud en zitver is gerei lileB vermoedt dat de brand ia ontstaan door het broeien van het hooi De verbrande woning mA invenlarii granen enz wordt op eene waarde van 40 000 geschat De heer J H KreUge hooAl der finM £ H Krelage en Zoon te Haarlem is in het bezit gekomen van den heriuueringi gevelsiceu der ten vorkje jare geamoveerde twee huizen te Hoorn die in 1635 voor een drietal tulpeubollcu verkocht werden Opmerkelijk is hierbij tevens dat wg dit bericht aan een buitentandsch tniubouw geschrift moestenontleenen Semper Firent Mr J E Banck heeft dezer dagen b j een bezoek aan bet eiland Schiermonnikoog te kennen gegeven dat hy de noodige stappen wenscht te doen om evenals het cibiud Ameland ook dit eiland aan den vaajien iral te verbinden De aardappelen geven dit jaar het ministerie van Oorlog veei loig niet de naliteit maar de antiteit en de H tx van schillen Nu is weer een aaiischrgving gerisht aan de korpaea dat voortaan geen verminderde hoeveelheid aardappelen mag verslrikt worden om daardoor de kosten van het schillen door burgt rpersonen te kunnen bestrgden Voor inlrr man moeten op de dagen dat aardappelen gegeten worden S Kitd worden Ingekocht Orerigent wordt de rcfaUag der huishoudelgke bepalingen als ó6t de jongaie aansohrgring op dit punt geheel aan de kommandknten der korpsen overgelaten Uit aUe landen boort men kl ichten dat het aantal hazen patron en ander wild dit jaar bgzonder gering is hetgeen waaraohgulgk te wgten ia aan het ongunstige weder Naar aanleiding daarvan richt de Dnilsohe geleerde dr Karl Busz in zijn weekblad een verzoek aan alle jachtliefhebbcrs om in dit Jachtseizoen in t geheel geen hazen of patrgzeii Ie schieten Wanneer aan dat verzoek niet wordt voldaan lollen naar hg vreest die diere geheet worden uitgeroeid Te I nilenbarg is eene vertsrdciiihg vastgesteld woarbg bepaald is dat logemeutrn en herbergen des avonds te 10 ure lacl allien gesloten maar ook de lichten i4 de gelagkamcrt op datzelfde uur uit moeten ziJA Met betrekking lol het incompleet van officieren by het leger op 1 Juli 11 bevat de begroofing voor het departement van oorlog de uavolKende gegevens Het tekort bedroeg voor de infanterie 129 Initenauts voor de cavalerie 1 hoofdoflioier eu 13 luitenants voor de artillerie 76 luitenants voor de genie 9 luitenants voor den generalen staf 1 hoofdofficier en 1 kapiteit voor deu plaataelgken ataf 2 kapiteins VDot de Hnfindance 2 kapilrius voor de kWartiermcesters 6 luitenants voor de administrateurs van kleeding 5 luitenants voor den geneeskundigen en veterinatren dienst 89 officieren von gizondbeid luitenants en 1 paardenarts luitenant In vergelijkiftft met de sterkte aau officieren op 1 Juli van het vorig jaar heeft het tekort geen noemenswaardige veranderingen ondergaan Dat iemand bestrtft wordt als hy burengerucht maakt is billgk maar dat een veefokker beboet kan worden omdat bet gdoci zigner koeien zgn buurman hindert ia toch wel wai erg Ëen boer in Sinzig b j Oobt Dz had een jong tund dat eiken middag door luid geloei zgn blgds hap te kennen gaf over hét isdereifvaB het etensklokje Een buurman verdroot dit en hg verzocht den boer dus het dier te verkqoBen wat deze g rue wilde mits men er hem 7S Marken voor gat Die koopsom was dea bnnr a an te baog hg weigerde maar diende tevens eeu ahbt in tegen den boer wegens het veroorzaken van burengerucht Dezer dagen kwam die zaak voor de rechtbank en de boer werd inderdaad veroordeeld tot een boete van ï Manen De man is tegen deze zonderlihge Veroordeding in appèl gekomen In de 3de algemeeue vergadering van de internationale Vereeuigi tegen verontreiniging der rivieren deter doges te Osden Bodea gehouden werd dour prof Vogt uit Bern een betoog geleverd hoe uit proeven hem wat gebltkctf dal de directe werking van de zonnestralen op de oostelgke en wcstelgke wanden van de woningen veel sterker Is dan op de zufilAyke De warmst ff i de w lijke dan volgen de oustwand de zuid eu noordwand Niettegenstaande het ileleel vm nieM geee bgna algtmeen afgekeurd en van alle zgden bestreden wordt kotfit hel todi hoe langer zoo meer iu zwang Indien eens eenparig beslaten werd voortaan geenfooien meer te geien ineu zou voortaan even vlugbediend worden als thans Maar de gulheid van sommige meuschen is onbi reusd en zg is dikwglt oorzaak dat op plaatsen waar men er vroegerniet aan dacht drinügeld te eeveu langzamerhand die slechte geWooute ook iu gebruik komt Ecu niet onaardig staaltje doarrau kwam dezer dagen te Utrecht vodr De lessen aan de borgeravbudtchoof worden ook gevolgd door verscheidene militairen die vooraf door ten kirin examen van hun geschiktheid daartoe hebbeu blgl gegeven Aan een dezer leergierige krggsheldeu eeu minetar werd door den directeur medegedeeld dat hg wel niet bgzonder uitmuntte maar todi tot de letten wn worden toegelaten als alle andere leerlingen tegen vooruitbetaling van een kwartaal schoolgeld bedragende ƒ 2 De mineur overhandigt deu directeur een rgksdaalder eu goedhartig wuivend met de hand wgat hg met de woirden rLaat n maar zitten meneer de hem toekomende twee kwartjes af Onder het vhwlgk gelach der aanwezigen en van den directeur zelf werd deu miueur beduid dat het geven van fooien hier geen gebruik wat St Sfieg Be maataehopp tot d tuIgHi dting van het znideIgk gedeelte der Zuiderzee heeft zich dezer dagen tot den minister van walersMat gewend met de verklaritig dat tg volhardt bj hare aanvrage om gunning In haar adrea vestigt de Maatschappij er de aandacht op a dat ter droogmaking Tou het znidelgk gedeelte der Zuiderzee een voorschot van den Staat in 1 jaren gevraagd wordt van 43 raillioen van welkeechter i i de cciste drie jaren shchtt ƒ 300 000 f 600 000 en ƒ 900 000 gevorderd zoude i worden b dat zg bét graven van ecu kanaal door de Geldenche vallei bertid is te ondernemen op dezelfde geldelgke voorwaarden als de 2uiderzec iaak e dat tusschen beide onderueiningeu het nauwst verband bestaat daar toch een aanziinigk gfdeelte van het gezegde kanaal eeu iutegreercnd deel uitmaakt van de Zuiderzee onderuemiug namelgk het gedeelte Ringvaart Amsierdam Amersfoort De Maatschappg besluit ha ar adres met de hoop te kennen te geven dat de minister van zijne bekngstelling zal doen blgkeu in eene onderneming als die der droogmaking van het znidelgk gedeelte der Zuiderzee die uitgevoerd volgeus de plannen der Maatschappg door eene bevoegde staatscommissie geacht w rdt te zgn eene weldaad voor het vaderiand Kaïitoiigcrecltt te Gouda Terechtzitting van Woeuadag 24 September 1879 Kantonrechter Mr J H Van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A van B enior koopman A van R junior oud 12 jaar W O meubelmaker J M rentenier alle virr onende te s Gravenhoge de Ie tot eeue boete van 80 of gevangenisstraf van 9 dogen de 2e tot eene boete von 6 of gev van il ig de Se en 4é ieder to eene boete von f 40 of gev van 6 dagen wegens te zaraen eu iu vereeniging van 5 personen visschcn met hengels in de Vaart grlegcn tusschen den Zuidplaspolder en den Twecmanspolder onder de gemeente Zevenhuizen zonder voorzien te zgn van eene schriftelgke vergunnitig van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater hebbende de Ie beklaagde feitelyken wederstand geboden tegen den rgksveldwaohter die de 6 visschende personen bekeurde De 6e beklaagde F de N scbecpsreeder te Soheveningcn is vrggesprpken qqi lat op üe terecht zitting bleek dat h j bg de hengelpartij in bet g eheel niet tegenwoordig geveest wat en aan den rgksveldwaohter zgn naam valachelijk was opgegeven door den werkelgken dader broeder van den veroordeelden rentenier 3 M De Ie beklaagde la daarenboven wegens den door hem beganeu wederstand tegen deu rglcsveldwachter door de rechtbank te Rotterdam tot 3 dagen cellulaire gevangeniaatrof veroordeeld A K landbottwey wonende te Zevenhuizen t6t eene boete V in 41 of gev van 5 dogen mot verbeurdverklaring van bet jachtgew eer wegens in gesloten jachttgd det nachts zï met een gdaden jachtgeweer bevinden buiten openbare wegen en voetpaden op een bouwland in den Tweemanspolder onder de gemeente Zeveubaiien hebbende hi ieitet keo Hederstand geboden tegen den rgksveldwachter die onderzoeken wilde of het geweer geladen was W W A S H B alle drie viaschert aaeaifi te Woudricb em ieder tot eene boete van f i of gev ven 2 dagen wegens te zomen en in vereédigiUK det uttcbts visschen met een zegen in den Usel onder de gemeente Moordrecht tonder vbonien te zgn van een schriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater E K arbeider wonende te Moercapelle tot eei gev van 6 dagen wegens diefstal van te veld stooiul gras en riet op een bouwland ia dea Zuidplaspolder ouder de gemeente Moercapelle Sulemon de Jong en Dauidl Frank slachters wonende te Gouda ieder tc t eene boete van 10 of gev van 3 dagen wegens te zamen en in vereeniging binnen de gemeente Gouda invoeren van vleescb dat niet door een der keurmeesters van Gónda waa goedgekeurd en schadelijk wat vOor de gezondheid Helena Grootveld huisvroui van Jan Bosch vischverkoopsler wonende te s Gravenhage tot eene boete van 10 of gev van 3 dagen wegeiu te Gondï bg den keurmeester van risoh ter keullng aanbieden Tan kennelgk bedorven visch bot Hendrik den Edel vischkooper wonende te Oonda tot eene boete van 3 of gev van 1 dag wegen te Gouda bg den keurmeester van visch ter keuring aanbieden van kennelijk bedorven visch J M T koopman wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens te Gooaa te kocp aanbieden van viseh zonder dat deze gekeurd wat HARKTBBRIOHTEN Gouda 26 September 1879 Tot ruim vorige prgzen waa de handel vrg levendig Poldertarwe puike 12 a ƒ 12 60 Mindere 10 76aH 60 Rogge puilte ƒ 7 60 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 60 i f 7 25 Voer ƒ 6 50 a ƒ 6 Gerat puike ƒ 7 26 k f 7 75 Mindere ƒ 8 25 i f 7j Haver zware ƒ 4 76 a ƒ 5 60 Ugta ƒ 3 50 4 ƒ 4 50 24 Sept Ter Kaasmarkt werden aangevoerd IQO partijen koos de handel vlug eerste ualiteit van ƒ 27 4 ƒ 30 tweede qoaliteit van ƒ K 4 26 zwa lot ƒ 33 26 Sept De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag uitgenomen eerste soort vaarkoeien prijshoudend schapen alsmede magere varl iia el biggen de handel tr iag varkecs geaehflil hot Londen van 18 a 20 cents per half kilo I II II sg fiurgerlijke Stand Oouda GEBOREN 22Sept Willuliniaa Agitlis onderk H Dekk r ea A M IViiitroberg 9S Bartholuraeas Johince osderi O He tn l C vau der Kw 24 Osltiriiia OhriitiOt oiidtrii 3 P V4lt to H P Pelt OM RI EDËN 24 Sept C Umv wad O J Visier 80 j GEHUWD 24 Srpt D Tlu sa C Jauca H Wuia eo H ao der Klelj Burgertgke Stond van onderstaande gemeenten van 18 tot 2 September 18T9 Uoordreoht GEHOREN Omrtjc ogdns I Klok cd J Mom Willem ouders S Visser ca M Tom Jan aders G Lothdersluot en M Bloot GEHUWU C Vermeer eo L VerblA Oouderak ONUKRTROUWO K Viak 27j en N KilknW i4 j Stolwijk GEBOREN Pieler oidcra P Bdngers CB M Ileerkarlc Jaa ouders U Bufger n L van Enk OVERLKDENi K H Por Ud Haitstreofat OVERLEDEN J van ZgM 1 j A 8 Stigter Ih GEHUWU G Smit en C Rsaplurst VUst GEHUWD H StublM en G de HMp Reeuwtik GEBOREN Cornells ouders t Koster en J Jonker M r jtje Cornelia ouders P L Stofliei m A van der Staree Ckjrnelia ouders M van GreauingeD eo A Jeugeneel Jobtons oMefs P Ifoels l ea A laji pulken Petros ouders C Grocooscheg eu P Schouten Sara oodars W Vermeulen en E tan der Kist Maria ouders M Nederstigt ea M J Pynaker Hendrik Adolf ouders G Zuidsm on M i Geielle