Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1879

ff Directeuren de Heeren J A VEBHUIJEN en W KONINCKS tx otermg kn i et lO jurtg bcfitöan def H xtUxiaid Groot Vocaal en Instrumentaal met medewerking vao hetPALEIS ORCHESTte Amsterdam op Dinsdag 30 September ISTQ des Avonds te 6 ure precies in de Sociëteit 0 1 8 GEI OEGEIV H l Leden der Liedertafel hebben vrijen toegang met ééne Dom of één hunner kiodeien Meerdere Dames of Kinderen 50 ets de persoon HH Leden der Sociëteit 0ns Genozorik hebben persoonlgk vr en toegang hunne Dame of Kinderen 50 ets de persoon Niet Leden 0 99 STRAVER Co PEK © n TEERHANDELAARS Zoudag ZS September N 2364 1879 GOÜDSCHE COURANT lenws eD Advertentieblad voor Gonda en OnistrekeD GOUDA Pakhuis VEST bij het Overhaalveer Kantoor Kattensingel Q M OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEER idem idem idem ARCHANGEL PEK per 2400 kilo bruto KROON PEK klein fust OVEtUSDEN M SebouUn j W Bi 4 lj i Borat 1 ONPEBTRCUWD C Hoftand 35 j en N Stoithart 18 j Waddlnxveen GEBOREN Cornel Jan oiidera A Zwtaenborg es M L Viaer ChriXieui ouden W U Onnd en N i egheer Jteobei niéa H Gerte eD J Boymai OVEBLEDEK J G Zwart m C Boalaod liniatr Tfi K VerK leii 44j A P Heijker 1 m G HoogeMloora 6S j GEHUWD A Dekker n i C Alklaa H d den Berg CB N IJaaebteiJD Zevenhuizen GEBOREN Pielrr ouden J Heg en J na Eaaea Tryntje ouden A HouwrliuK en ¥ VU OVERUIUBN A Haaweliug 41 j J in Meun SI j ADVERTEWTIËW Heden ollersmartelykst bersllen van een dooden Zoon BARBËUA PËTRONSLLA KIEVENAAB geliefde Ëchtgenoote van H PAAIJ Gtmda 23 Sepi 1879 Heden overleed na langdurig Igden onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer HEMDfilK BRAAT in den ouderdom van 61 jaar Wed H BRAAT DEK Öokb tComkkerk a d R 19 September 1879 Bg Tonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van den 20sten September jl is GERRIT VA WINGERDEN koopman metselaar en aannemer te Gouda verklaard in staat van FAILLISSEMENT ingegaan den 17den deser maand met benoeming van den Edel Achtb HeerMr A Ö vanTIENBOVEN Rechter in genoemde Rechtbank tot Rechtercommissaris en van den ondergeteekende tut Curator De schuldeischers in dit faillissement de bevoorrechte en de pand of hypotheekhebbende daaronder b repen worden OPGEROEPEN om te verschijnen op ZATERDAG 4 OCTOBER e k des voormiddags te tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche yeet ie Rotterdam ten einde hunne vorderingen te doen rifieereu De Curator Mr H J KRANENBURG Gouda 24 Sept 1879 Mevrouw BROUWER Crabethttraat 185 vraagt eeüe DIENSTBODE als MEID alleen AL WEER EE 752 nu 753 Getoignissen Mr uw ontwikkelings balsem heeft mgn hoofdhaar wat sterk uitviel en daar mgn schedel letterlgk met buidschubbetjes bedekt was geheel hersteld zoodanig dat ik mg niet schaam UEd openlgk een lufièlgke vermelding te schenken wakrvan u naar goedvinding gebruik kunt maken liet H BOX Schilder a d Engelsche Gasfabriek alhier AnuUrdam 28 Juli 1879 Haar Ontwikkelingfs Balsem tot herstel van alle haarziekttns 2 de flacon Eau Chromatique om haar of baard te kleuren naar gelang men verkiest 2 de flacon Om de overtollige Haren te vernietigen 5 de flacon Klier olie om de hoofdhaid rein ie honden 2 de flacon Uames seep 50 cants Scheigrxeep 5U cents Franco aanvraag twen postwissel postzegels of rembours bg ÏHEOPUILE Haarknndige geen kapper FrederUupleln No 32 hoek Falckstraat Anuterdam Het VEBSLAG van den RAAD der Gemeente GOUDA woidt opgenomen in het Rolterdamsch I iieuwsblad A KOK COMP Agenten Wegens ziekte deitdienstbode wordt gevraagd een i Vooclhulp die goed kan kaken ed huiswerk verrichten adres Mevrouw MULLER Fluwelen Singel Te HUUR ÏM IIEëREAHUIS met een grooten TUIN zijnde in hetzelve beneden drie kamers keuken met pomp badkamer bergplaats een grooten kelder en boven zes kamera een meidenkamer bergplaatsen twee groote zolders en hetgeen verder tot een wel ingericht en aangenaam huis behoort De tuin bevat een prachtige koepel fijne vruchtboomen druivenen perzikken kasteu Dadelijk te aanvaarden te bevragen Ig K JONKER Turfsingel te Gouda bij INÖOMRIJ VING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op VRIJDAG den 10a OCTOBER 1879 des middags te 12 uur VERPACHTEN Het recht tot heffing van tolgeld op het Amsterdamscbe en Qoudscherijpad in de gemeenten Alphen en Boskoop met het gebruik van de Huizingen Schuur Berg en verderebetimmeringen daarop staande met eene partij Bouw Wei en Hooiland grootendeels gelegen langs voorschreven rijpad De voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente Gouda alwaar de inschrgvingsbilleten op Donderdag den 9n October1879 vóór des namiddags 5 uur moeten zgaingeleverd 10 50 per ton f 5 75 V ton f 143 8 per 100 kilo broto Dames Van af MAANDAG 29 SEPTEMBER tot MAANDAG 6 OCTOBER voorhanden EENE RUIME KEUZE WIKTKRiUAi TELS Ontvangen eene GROOTE COLLECTIE STALEN der Nieuwste Winterstoffen Ons vleiende met een bezoek vereerd te worden TURFMARKT Iemand zgne bezigheden BUITENSHUIS hebbende verlangt een KOSTHUIS met BEWASSCHING en VRIJE KAMER Adres met opgave van prgs onder Letter S aan het Advertentiebureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Aan allen wier oogen door ingeapannen lien of Irzen be iuuen te steken of waarnil bg harden of kouden wind voobt outloopt wordt met verlroawen aan bevolen Dr Ghantomelanus Oogenwaler Bcnzcmikrr en Co L idn A Botf Nituvtoop A Piiut ZettiêAmiita Ieder oagl jder make eer het te laat ia gebrnik van dit voortreffelijke middel en wanneer men het oplettenil volKena voorschriften gebraikt ial men de heilzame gevolgen pnderrinden Prqs per fliacon met gebrniksaauwijziug 60 et Verkrijgbaar bg T A o iiD DETH a mda t H kelUrenZn W Wngeiial S=bouteni Sch utflr L A OottiuoIcQitrfltt Soltgrdam Gqdba Drok van A Beinkma ny deze Coonint behoort een BtJvoeirsel BEGROOTING piE INKOMSTEN en UITGAVEN van m OEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1880 Bevolking 17465 zielen rervolg UITGAVEN TOUW Hoofdst V Kosten der openbare veiligheid en va i de brandweer Jaarwedde van den commissaris van politie ƒ 1600 Schrgf en Bureaubehoeften van de politie 50 104 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambtenvan politie mitsgaders van de veldwacbtera 4450 105 Kleeding eu wapening der politie dienaars en veldwachters 420 1Q6 Onkosten voor nacht en stille wachten 2855 107 Onderhoud der wachthuizen mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 145 1Q8 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting 8640 Onderhoud der brandspuiten 660 Beloonin en premiëu aan dabrandspuitlieden en beambten 1300 Kosten der schutterij 21iJ6 83 lV Idem der weerbaarheid 50 113 Idem van het huis van bewaring en onderhond van politiegevangeuen 400 Totaal V het Ve Hoofd st 22756 8 3 Hooidst VL Kosten der plaatsel ke gez ondheidspolitie 114 Kosten van toezicht enouder zoek der openb huizen enz 120 Kosten van koepokinenting 100 Kosten van de openbare gezondheidscommissie 300 Jaarwedde van den geneeskundige belast met de doodscbouw100 Kosten van de bad en zweminricbting 400 Kosten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurd vleesch enz 75 Kosten van ontsmetting vanbesmette voorwerpen 100 Kosten van het om niet verstrek ken van gezuiverd drinkwater 2500 122 Desinfectiemiddelen 300 Totaal V het Vle Hoo fdst 3995 UIÏTBEKSBIL UIT m MEMOEIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld ign de posten tot helielfde bedrag sla in het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN 108 Deie post kan roet 40 worden verminderd De sum dient om te loldoeii Het bedrag der aaubestediug vnu 210 gaslantaarnt j 6000 dat van de lautaarus die bS u dut getal branden milsgadera de koilrii van erwisseling van cousolea in candeUbris eu omgekeerd 2 80 die van hetstellen van 3 nieuwe hintnarus 60 en die voor patealolie en petroleum ter lerliohting bg het nfietlen van s traten enz lOU 8640 111 Verminderd met S95 28 in overeensiemming met den door den fdinttersraad voorgedragen slaat van begrooting qer inkomsten eu uitgaven voor bet dienstjaar 1880 116 Het uitgetrokken belrag verhoogd met ƒ 100 io overeeasteminiug met de door de openbare gezondheidscommissie JDtediende begrooling voor 1880 is bestemd voor hn i deel tot aankoop tan boeken het onderzoek ullevcnamiddeleu enz terwijl gedeelte dieut om Èt bestrijden de bestrijden de kosten op het hoDdAi van rergatieringen 121 Deze post kau met 500 worden verminderd daar htt uitgetrokken b iag voldoende wordt geucht om de uitgaven te BUITENtAND liullealaodscli vcrziclil Politiek nieuws is schnarscb Prins Bismarck heeft ïVeeiieil verlaten natuurlijk zouder aan de groote klok te baogen wat hg eigcnigk daar ia gaan doen Vaoreen zal het rechte wel niet openbaar worden men taTltich moeten tevreden stellen met de overtuiging da het bezoek kwalyk anders dan eeoe vredelievende letcekenis kun hebbeu gehad Het wider was in Wceneo Islicht evenals hier en prins Bismarck verscheen dos weinig in het publiek Doorgaans zat hiJ op Egu kamer te werken Waar hij Hiter versolieeu buti B ovei de sympathie VSH int pobUfk gtleir MsgM nMr bA n ir stemmiiigeu firauderen In 68 scnetn Bismarck de grootste vijand van Oostenrijk ThdUs beseffen de Ojsteurgkers zilven dat hij toen hnuue wezenlijke belangen veil beter heeft ingezien dan hunne eigene siaaislieden eu de gansche oorlog had kunueu worden vermeden indien men toen te Wteneu eeu Bismarck aan bet roer had gehad Allengs Bchgut men den vermocdelijken uilslag der Pruisische verkiezingen met tamelijke zekerheid te kuuncu voorzien wat betreft de verkiezingen tu de stedelijke kiesdistricten In het algemeen mag worden gezegd dat zich eeu gunstige wending in den loop der zaken heeft geopenbaard Vreesde uien bg het begin der verkiezingsbewegiug dat eeu groote scheuring zon ontstaan in de uatiouual libende partij die beduchtheid is geweken en naar het zich thans laat aauzien zal de vrge conservatieve pang aan dit euvel lijden De kern der gematigde conservatieve en der liberale burgerg in stad eu land schijnt zich innig te vereeuigen onder de krachtige niouewerking van minieters tot de vrge conservatieve pang behoorende Een gedeelte der laatstgenoemde partij belt meer over tot de conservatief agrarische reactionnairen Ën als bet ware tot tegenwiiht ter reohtslrieksche besirgtliug van deze fractie sluiten de mier liberale eicmeutcn der vrije couservulieve partg zioh vaster en inniger samen naar het ons duidelijk tuesclignt zegt de Koln ZeU g dan bg de liberale paiiij Houdt die innige aaneensluiting bg de verkiezingen stand dan is de uitslag uiit onzeker Met belrekking tot de stemming in de landelijke kiesdistricten zijn de ontvangen berichten èu weinig in getal èn van zeer uiteenloopenden aard fig de bespreking van de richting door de liberalen bij de aanstaande verkiezingen te volgen zegt de Köh ZeiluHü onder andere het volgende Indien onze liberaalgezlude bourgtmtie bij de ophanden verkiezingen het be gs wil leveren dat zg weet waarheen zij behoort te gaan eu dat zij haar toestand volkomen begrgpt dan zal niemand door haar als oandidaat worden gestild die niet volmondig verklaart met alle kracht te zullen aandringen op de uitvaardiging ceuer algenieene onderwgswet berustende op de bekende beginselen van den afgetreden minister van onderwgs den heer F lk üaarenboveu zal worden gevorderd idat ieder caudidnat dor libirale pang de stilligo verklaring atlegt dat bg elke reaoliounaire poging die op b uH xUdsoh staatkundig gebied wordt in het werk gesteld met den meesten klem zul bestrijden Men boude wel in het oog zegt bet blad dat zeer vele gemeenten voornamelijk onze westelijke prorinoién zich groote opofferingen hebben getroost ten behoeve van de school ten einde haar naar deugdelijke beginselen van genoemden minister in te richten Deze instellingen op zoo uitmnutendeo voet ingericht mogen niet prijs worden gegeven noch teu gevalle van geloovige geestdrijvers noch ter wille van ongeloovige slaafscbe oogendienaren die steeds datge n als waar aannemen wat door de hoogere autoriteit als zoodanig wordt voorgeschreven Wij moeten de vruchten inoc ten welke daarvan ten behoeve van den binneniandschen vrede te gemoet mogen worden gezien Men verdiept zich in gissingen wat de Belgische minisur van binneulaudsche zaken de heer Frèie Orbsn in Eome gaat doen Nog onlangs werd ge4 n eld dat de paus den Belgischen bisschoppen gelast i hud eene minder vijaudige houding tegenore r d regeering aan te nemen duch dat de geestelgkea zich blijkboiir aan dat bevel niet stoorden Zal da minister uu ia persoon bij den paus een klacht i di rover gaan iudieuen en verzoeken dat dcxe strenger tegenover de bisschoppen optreedt Dit vermoeden ligt het naast voor de hand daar wel België ecu vertegenwoordiger bij het Vaticaau heeft doch zonder dat deze eeoigen invloed schtjnt te kunnen uitoefeneu Bij herhaalde gelegenheid bleek dat reeds en de Indépeudaïice drong dan ook reeds vaak aan op bet terugroepen van den heer van Aucthan den tegenwoordigeo gezant daar het blad beweerde dut als de paus niet Beer macht had ara een aiude te maken aan den teibitierdeu kamp der bisschoppen tegen de handelingen der regeeriug het diplomatisch verkeer tusschea Brussf l en het Vaticaan ook geheeL verbodig werd Van Cuba komei AKir de Spaansche regeering geen aangename Rnchten De slaven eigenaars aldaar hebben zich tot haar gewend met verzoek om maatregelen te nemen voor de A klariug der slaven Indien dit niet spoedig geiebiedl zeggen zij zullen zg genoodzaakt zgn ielv n hunne slaven vrg te verklaren ten einde hun eigendom van brandstichting te vrgwuren Inderdaad schijnen de Cubaansche opstandelingeif het voorbeeld der nihilisten in Rusland te willen volgen door alles wat brandbaar is aan de vlammen op te offeren Zij noemen dit zelven wel eene schrikkelgke doch tevens eene ouontwijkbare noodzakelgkheid omdat Spanje juist uit die rijkdommen des lands die zij desnoods alle in de asoh zullen leggen de middelen put om zgne ongerechte heerschappij slaande te honden Een telegram uit Havanna vaa 23 dezer meldt dat drie inwoners van Cuba eigenaars van 4000 1200 en 600 slaven deie allen hebben vrijgemaakt en ee werkcontract met hen gesloten waarbij de slaven zich voor vgf jaren verbinden Andere eigenaren van slaven souden dit voorbeeld volgen Den 3u November zulkn de Spaansche Cortes weder geopend worden Een der dagbladen bericht dat verscheidene afgevaardigden dan de onmiddellijke afschaiHag der slavernij znllen voorstellen reneranl Grant is na een verblijf van een paar jaren in Europa weder naar de Vereenigde Staten teruggekeerd De stad San Fraucisoo heeft den terugkeer van den oud prcsideii op schitterende wijze gevierd en hem vielen euthousiastische ovaties ten deel Deze demonstraties zoo luiden de berichten van daar zgn niet zonder politieke beteekenis Generaal Grant heeft nog vele voorstanders en bij de aanstaande presidenls verkiezingen zal zgn candidatuur door vele republikeinsche bladen gesteld worden Ook de rtpublikeiusche conventie van Colorado heeft baar steun beloofd in het geval hg mocht genegen zijn opnieuw het gezag te aanvaarden Den 17n jl werd de internationale teuloonslelling van Sidney door lord Loftus den gouverneur te midden van groot enthousiasme geopend De gouverneurs der kolouic Victoria South Australia en Tasmania luisterden door hun tegenwoordigheid de plechtigheid op