Goudsche Courant, zondag 28 september 1879

I BiNJT ENL Am GOUBA 27 Seplember 1879 De Kamer van Koophandel alhier verzoekt ons voor t vervolg inededeeliiig te doen van de verleende coboeasien voorzoover die te harer kennis komen Wg zijn bereid aan dit verzoek te voldoen en deelen mede dat by beschikking van den Minister vaji Waterstaat enz van 29 Juli jl N 44 aan de firma Cramer en Tromp te Wageuingen vergunniuj is verleenil tot uitoefening vau ecu stoombootdienst tot vervoer vau goederen en vee van Wageuiugen over Kotlerdam eo Gouda naar Amsterdam en Zaandam met bevoegdheid om bij voorkomende gelegenheid ook te Arnhem te laden en te lossen De eerste vergadering van t nieuwe leeijaar der Debalingolub alhier zal worden gehouden op Woensdag 1 Oplober Alsdan zal als spreker optreden de beer Mr J Fortnijn Dreogl evcr Zijn onderwerp is Over Armenzorg terwijl hij daarb j de volgende stelling zal ontwikkelen Het is niet wenscbeiyk dat de godsdienstige gemeenten zioh aan de armenzorg onttrekken Bij de Inndbjuwtentoonatelling te Haarlem zijn o a bekroond U Koriug alhier met een prijs van hel bealuur voor gareeltuigen Corn Veelenturf te Bodegraven met verg zilv medaille voor weiboter P C Visser te Haastrecht niet zilv med voor Goudsche kaas P van der Grift te Haastrecht bronzen uteduille voor Goudsche kaas en met een zilveren medaille voor andere niet gevraagde kaassoorten Vijf Hagenaars een vader met zijn 12 jarigeu zoon en drie vrienden waren met elkander uit hengelen gegaan zij hu lden gehengeld in eene vaart onder de gemeente Zevenhuizen zonder dat zij daartoe vergunning hadden van deu pachter van het vischwater terwijl zjj door dien pachter gewaarschuwd beweerde Ungs s Heeren wegen gerust te mogen hendelen lieswege dooreen rijksveldwaohicrbekeurd stonden zij voor het kantongerecht alhier terecht en werden H Woensdag 24 September veroordeeld de vader die zich tegen den rijksveld wachter verzet had en daarvoor door de rechtbank te ütotterdam reeds met drie dagen cellolaire gevangenis gestraft was tot eene boete van tachtig gulden of gevangenisstraf van negen dagen de zoon tot eene boete van zes gulden of gev iug van één dag twee der vrienden ieder lot eene boete vau veertig gulden of gevang Tan vijf dagen Op de terechtzitting van hel kantongerecht alhier bleek het dat de derde vriend die zich daarvoor nog wel zal moeten verantwoorden te Zevruhnizeu aan den rijksveldwaohter valschelijk niet zija eigen naam had opgegeven maar dien Tan een voornam soheepsreedcr uit Scheveningcn die t irnl MjCt n ofschoon bij de hengelpartij volstrekt niet dgMiwoordig te zijn geweest toch als beklaagde gedagvaard was maar natuurlijk werd vrijgesproken De aangekondigde harddraver jen te Schoonhoven zijn in goede orde afgeloopen Vooral Donderdag was door het meer gunstige weder een zeer grooie menscheumassa op de been Het terrein bij den wedstrijd was in een kleine kermis herschapen Aan de harddraverjj van Woensdag voor paarden die nimmer een prijs of eene premie gewonnen hadden namen 19 paarden deel De prijs werd behaald door de bruine witvoel merrie Freah van A Saarloos te Simonshaven berijder P van Santen de eerste premie door de bruine merrie ff il ielmiua van Xzaak vau Beek te Zuidland berijder F Qualm de 2de premie door de bruine merrie óianna van en bereden door J Nicuwenhuizrn te Gouda an de barddravery van Donderdag voor paarden van zessen klaar namen 9 paarden deel Prijs de zwartbles ruin Zo Fitene van Joost Smit te Dubbel lam berijder A de Koning premie de schimmel merrie Prinieê van P Smit te Slikkerveer berijder P ran Santen Staten Oetaeraal Taeeue Kamer Zitting van 25 Sept 1879 In deze zitting is initetrukkcn het wetsvoorstel van den heer van Houten nopens de registratiebelasting en het wetsontwerp betreffende de kostelooze overmaking van spaarpeuningcn door de posterijen Gehandhaafd blijft het ontwerp tot instelling van postspaarbanken Tot leden der huishoudelijke commissie zijn gekozen de heeren Scbimmelpcnninok van der Oije en Lenting Ter aanvulling van het in ons vorig ur medegedeelde verslag der zitting van de Tweede Kamer op 94 dezer vestigen wy nog de aaoilacbt op de rondborstige verklaring die de minister van Lijnden heeft afgelegd omtrent zijn verhouding tot de ondeiwysqnaestie Se Miniater rerklaude rondweg dat hij ofschoon evangellebelijder zioh xUt aansluiten kon bl de bewegn tegen hot openb iar onderwijs Beeds in 1871 heeft hij zich van die party afgescheiden omdat zij te verging het petitiounement heeft bij afgekeurd ook van zijn christelijk standpunt weuscht by een Ifoede openbare school te vorderen en de wet die hij bekniehtigd gevonden heeft uit te voeren Hij eindigde met de betuiging dat de nieuwe wet geenszins de gewetensvrijbeid aanrandt maar enkel op een gekl juac8tie voor de bijzondere scholen nederkomt De Kamer is gisteren met den arbeid in de afdeelingen begonnen Onderscheidene weinig omvangrijke ontwerpen zijn onderzocht Maandag begint het onderzoek der Indische begrnotiug en van het wetsontwerp tot aanvulling der Indische tariefwct i Op het achttal voor de predikanisplaats te Voorschoten en Veur komen o a voor de heeren Ds W H liUttenberg te Waddinxveen en De E A Beray te Hengelo Het Besluit van Gedeputeerde Staten waarbij aan het gemeentebestuur van Lekkerkerk ia bevolen het aantal scholen te vermeerderen il na in hooger beroep by den raad van State behandeld te zijn bij koninklijk besluit gehandhaafd lugi volge dit besluit is den gemeenteraad definitie gelast bij kabinetsschrijveo om de vroeger bestaande school voor meer uitgebreid lager onderwijs weder op te richten Ter vervulling der hoofdonderwijzerabetrekking zullen soUicitButm worden opgeroepen op een jaarwedde van 700 Het komt ons voor dat de raad meer zal moeten besteden indien de uitvoering van het genoemde besluit haar althans enist is De Staati Ct bevat het koninklijk besluit waarbij met 1 October e k het woordtarief bij de rijkstelegrafen wordt ingevoerd Te beginnen met dien dag heeft men voor elk telegram een vasten prijs van 15 cent en daarboven I cent voor elk woord dat het telegram bevat te betalen Voor een telegram van 20 woorden wordt de prijs dus verhoogd naut men zal daarvoor in het vervolg 3 in plaats van 30 cent moeten betalen Djar tevens de koarttelegrammen vervallen althans voor het bii neiilandsch verkeer en dat met België worden de telegrammen van 10 woorden ook duurder n imelijk 26 cents in plaats van 20 In auilere gevallen met name voor uitvoerige dep shes ia het nieuwe tarief voordeejiger maar daar de korte het meest voorkomen ware Sf een verlaging van het vast recht voor berichten van minder dan 20 woorden of bijbetaling van 1 cent voor ieder woord boven de 10 zeer wriischelyk geweest Bij de binneulandsche regeling is de Regcering immers geheel vrij n gebonden door de internationale regeling Voor lriugende telegrammen wordt in het vervolg het drievoud van een gewoon bericht gerekend De aanduiding antwoord betaald geld toor tien noorden wil men uitvoeriger antwoonl dan moet het getal woorden er bij worden gevoegd tot hoogstens derliy Voor antwoord betaald sohryft men 11 en betaald als voor één woord Voor een verkort adres wordt 20 s jaiirs gerekend Uit aanmerking dat wegens de invoering van t tarief per woord in het telegrafisch verkeer binnen Nederland het aantal soorten van Iclegrninzegels lot frankeering der overbrengingskosten van telegrammen behoort vermeerderd te worden is by kon besluit van 22 dezer bepaald dat er voortjian elf soorten van tclegramzegels zullen zijn ui van 1 3 5 12Vj 15 20 30 50 60 ct l cu 2 Dit besluit treedt met 1 Oct a s in werking Worden de voorgestelde ontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen tot wet verheven dan zal over 1880 in de verschillende provinciën beliolve in Zuid Holland Friesland en Drente een gelijk getal opcenten worden geheven als voor hel loopende jaar In Zuid Holland wordt het getal opoenten op de grond en personeele belastingen met één verhoogd voor Friesland op de grondbelasting met 8 en ophet personeel met 1 vermeerderd Voor Drente worden zes opcenten op de grond en drie opcenten op de per8one te belasting meer voorgedingen Men schrijft uit a Hage aan hét Vtr D Met zekerheid kan ik u melden dat het wetsontwerp tot beteugeling van bet drankmisbruik spoedig na de behandeling van de begrooting zal worden ingediend Het ontwerp zal slechts enkele bepalingen bevallen De Minister zat in de eerste plaats voorstellen voortaan bij de wet het beroep van slijter onverleenigbaar te verklaren met de uitoefening van elk ander bedrijf en in de tweede plaats een niet onaanzienlijke vermeerdering voorstellen van de som die de drankverkooper als patent zal moeten betalen Het BanieUHad kas met zekerheid mededeelen dat bij de firma John BIder te Glasgow een derde stoomschip ia besteld voor de Stoomvsarlmaatschannil Zeeland Het schip zal den naam voeren Koningin ürama m Tolkomen gely k zijn aan de zosterschepen Prinses Marie en Pridaea IUi beth Het zal reeds het volgend voorjaar gereed moeten zijn om in de lijn te komen zoodra het reisaeizoea weer begint Behalve de Marie en Ëliiabeth heeft de Maatsohappij Zeeland nog de @ tad Middelburg en Stad Vliniagen benevens de kleinere Sta3 Breda alle drie oudere schepen die alleen de maildiensten kunnen vervullen als het getij gunstig is Ëen der grootere met de Stad Breda EuUeB wordaa verkocht zoodra de Emma gereed ii De Maatschappij houdt dan over voor den dienst de Marie Elisabeth en Emma en de Stad Middelburg of Stad Vlissingen als reserve waarmede zij volkojaea in staat is onder alle omstandigheden aan de ngatovereenkomst te voldoen Zoo als men weet zal de Maatachappij tot Exploitatie vun Staatsspoorwegen het benoodigde kapitaal voor het nieuwe stoomschip voorsohTelen Deze regeling eefiige dagen geleden door de aandeelhonders bekrachtigd is van zeer verblijdeuden aard Zy verzekert de toekomst van de Maatschappij Zeehiud en doet der spoorwegmaatschappij het drukke verkeer op hare lijn behouden dat tevens een gevolg is van den goeden naam die de nieuwe booten ruu de Maatschappij Zeeland in geheel Eoropa reeds hebben De Prins Heudrik lijn word overal met eere genoemd en door een ieder aanbevolen die eens de weg over Vlissingen en Queensboro heeft genomen Het was eene flinke gedachte van den braven te vroeg ontslapen Vorst toen hij bij hel oprichten der lijn als leus voorop heeft gezet yniet of met uitstekend materieel Het is geheel iu dien geest dat de wakkere directeur de heer van Woelderen de toekomst der Maatschappij tracht te verzekeren eo aldnt tevens deu financieelen toestand te verbeteren Men leest in de Hoagsche kroniek der K Or Ctj Ik heb er mij dezer dagen eens naar geiuformeerri of onze tegenwoordige Kroonprins bet paleis van züa overleden broeder niet weldra zon betrekken Daarby is mij gebleken dat bet paleis van wylen s Frinsea broeder geheel naar de voorschriften van Prins Alexander met het kostbaar meubilair uit de nalatenschap zijner moeder is gerestaureerd maar dat er van een verpl iulsing zijner hofhouding naar dat paleis geen sprake is de Prina blijft althans voorloopig nog in het buis der de Witten behalve de rentmeester eu de oude getrouwe portier is dan ook het geheele personeel van wijlen den Kroonpriaa legen 1 Jan e k ontslagen doeh Prina Alexander beeft in de wijze waarop dat ontslag is verleend weder getoond welk edel hart by bezit Hij beeft het personeel van zijn broeder in het levenslang bezit gesteld van bun trnctement als pensioen de lakeien bijv zullen 600 s jaars genieten Het bestuur der Aruhemsche tenloonstellingsrereeniging bericht dat de internationale wedstryd gesloten wordt op 1 Oct e k terwijl de tentoonstelling geopend blijft tot 16 Oct e k Door het Hoofdoomité der Xoordelijke Usteevaart in een telegram uit Hammerfeit van 24 Sept ontvangen van den bevelhebber de Bniy iie van de Ifillem Bareall Alles wel aan boord Zij badden gedurende de maand Seplember onophoadclijk storroweder gehad De Kara zee was vol ijs gevonden en men bad dus geen gelegenheid gehad de Ushaven te bereiken Een gedenksteen was op Kaap Huum opgericht dosh men bad niet benoorden NOT Zembla om kunnen gaan Zy waren om de Noord gekoerst nsar FransJosepb land en hadden in 66o O Lengte M Clintokeiland bereikt dat op 80o N Br ligt en vonden hel geheel in ijs keerden daarna langs den meridiaan van 56o naar de greoi ran het pakiji in 78o terug Wanneer het onzen wakkemi mannen ran de Wülem BareHtt ia dit jaar niet gelukt is om in de Karazee door Ie dringen dan hebben zy foeh vtia de omstandigheden gebruik welen te maken want voor zooverre bekend is beeft niemand ooit viiór ben In open water Ftans Josephland bereikt dan Welll Ait kapt Roulé waarvan Witsen in zijn Noord en OoKtTartarije gewag maakt Zooals bekend ie werd het door de Oostenrijkers met de Tegelboff onder Wjrpreebt ontdekt welk sloomschipj in het ijs bezet rr heen gedreven werd en er waarschijnlyk nog zit Kapt Markham die met de Bjotm in dit jaar de Barentszee bekmist kon het niet verder dan 78o 24 N Br en 47o O L brengen Het moet daarom te meer voor den flinken bevelhebber van de JTille BarenU een groote voldoening zijn dat hij de Nederlandiohe vlag daa voor bet eerst weder heeft laten waaien Ongetwijfeld zal na dit scbilterend feit aan de bemaDBii van de Jf iUem Bmenh bij binnenkomst een even warm onthaal ten deej vallen als in het vorige jaar Een der jnedewerkers van de Uiii Ct schrijft Ëene vijQarige ondervinding opgedaan door het dagelijksch waarnemen en opteekenen van de weersgesteldheid en daartoe betrekkelijke Verschijnselen had bij mij vermoeden doen ontstaan dat bij zekere bwometerstandea op d plaats zelve dus niet in verband mél die op andere afgelegen phtalsen genomen vry ji ist kon aangegeven worden of er regen te wachten was en in elke mate Eene door mij IMt professor Buijs Ballbl dir6 tenr van het Kbn meteor instituut Ie Utreehl di zer dagen gevoerde eorrerpondentie deed mijn twyfel op sommige punten in zekerheid verkeeren ZHG deelilen mij mede met verlof dit iu mimcr kring bekend te maken dat de kaua om regen te krijgen bij een barometersland van 760 millim en daaronder slaat tot die bij een bèhMieleratand van 765 m en daarboven ala 8 tot 1 dal by eersigemelden stand de regen 6 mul sterker valt dan bij den laatst aangegeven stand en dat wailnéer de barometer s morgens 76 m of daarboven aangeeft er dieo dag geen onweder l wachten ia Prof B B opperde de vraag of even als na van bijna lederen toten de wind wordt aangegeven er geen eenvoudig middel zou te bedenken zijn om vooral in landbonwstreken van den toren aan Ie geven of de barometer onderde 760 m msschen 760 en 765 m of boven de 766 m Stond f Dat deze opmerking zeer gegrond en voor toepassing in de praetijk vatbaar is betwijfel ik niet to acht het daarom niet oiigep ist er de aandacht m te vestigen wellicht d it er gemeentebesturen tfjn die de proef zonden willen nemen Omtrent de regelen van weersieMnderiog kan ik bijzonder aanbevelen een boekje uitgegeven bij Kemiuk zoon te Utrecht dat voor den geringeu prija van 60 crnt te bekomen is Ook in het Noorden des l nds warden tegenwoordig veel aardaApellen nit Duitschland ingevoerd waardoor natuurlijk bij den ongunsiigen oogst van dit product bier te lande buitensporige stijging van prijzen wordt tegengegaan Dit is niet naar deu zin tan ben die bij hooge p ijrcn hunne rekening hoopten te maken eu nu wordt alles beproefd om den invoer van aardappelen uit het buitenland zoo mogelijk tegen te gnau Zoo wordt ons uit Dokkum medegedeeld dat rlaar het praatje uitgesirooid word dat de ingevoerde Pruiaisohe aardappelen verbimwd zijn op de slagvelden van di n Franscb Duitschen oorlog waar duizenden soldaten zijn begraven zoodat die landen nu bertiest zijn met de overblijfaeleu der gesneuvelden Natunflyk wordt uu de gevolgtrekking gemaakt dat men met die aardappelen overblyfsrlen van menscbenigken eet en dit is voldoende om sommige gemoederea onder de lichtgeloovige menigte tegen de Duitsche aardappelen op te zetten Die aardappelen hebben ook al bijnamen gekregen Zoo is een klein soort infanterislen en eeu groot soort dragonders Dragonders en infautensten worden in spijt van 4e laodbotiirers echter met graagte gegeten Een inzender in de N R Cl voegt hierbij Het werd door a overbodig geacht te herinneren dal de slagvelden van den Pransch Duilschen oorlog ia Frankryk liggen en dat die oorlog bijna negen jaren geleden een einde nam omdat die redeneering omtrent de besmetting der aardvruchleu n waiiraebynIgk te zot toescheen om haar een wederlegging aardig te keuren Dooh wal gebeurt nu Donderdagmorgen in deze stad w iar dat praatje nog niet was uitgestrooid De aardappelboer bracht mijn vronw een proefje Hollandsche aardappeleii met het oog op het opdoen eener voorloopige provtsit en kwam vervolgens het antwoord balen Het antwoo d luidde dal de Saksische aardappelen heter in den smaak vielen Meisje raag mevrouw din eens of ze het stukje in de krant wel gelezen heeft Daaruit kan ze zien wat voor goed de Duitaobe aardappelen zijn Honderd Gnfningsche jonge dames hebben by gelegenheid vspr de maskeradefeeslen aan het sludeulenoorps aldaar een nieuw vaandel ten geschenke UDgeboden bij monde van m O Telirgen De CSoraroisaie nit de honderd jonkvrouwen die alles in orde bad gebracht bestond uit de dames Teilegen Oookinga Alberda van Swinderen Polman Grujrs Diell Schallens Gleuas Jansen Quintns en Wiohers Woensdag bad de mnskerade planii die tot onderwerp heeft den Intoclit T n Grave Edzard I den Grote tho Ooat Freesland binnen Groning in 1606 Hel aantal reüuisten dat de feesten bijwoont bedraagt ruim 600 ook is een Coinmissie gevormd om den Groninger itudeulen een eigen sociëteitsgehouw te bezorgen Opmerking verdient bet feit dat de reünie van oud ludenten bestaat uit studenten van 12 aoadeuische geslachten en dat de oudste rrttnist nu juist vóér zes en zeventig jaar als student werd ingeschreven Een enk reiiniai wiens loon oak reünist en wieni kleinzoon thans student is aan de universiteit te Groningen wordt onder de feestvierenden aangetrofienl Aan het verslag van den dienst der posterijen en telegrafen over 1878 onlleenen wij de volgende cijlèrs Er Werden pér poit V erïonden portbelalende brieven in biPBSDtiDdKbe Bulleulaodaclie 1849 4 274 600 1 804 000 1860 1 6 340 000 2 109 000 i ÖHi 1861 1866 2 10 422 000 2 768 000 o ï I 1866 1860 14 027 000 3 724 000 1861 1865 16 862 000 4 634 000 1 ► 2 I 1886 1870 22 612 000 6 318 000 cS S i S 1871 1876 3 32 646 000 9 149 000 1878 37 904 000 10 630 000 39 457 000 10 625 000 40 705 030 11 698 000 De groolstc vermeerdering was van 1861 1865 93 pCi by de biunenl en 31 pCt bij de bnitenl ofte zuineo76 pCt By de rijkstelegraaf waa het getal betaalde telegrammen in 1852 invoering 1301 iu 1862 626 486 iu 1872 2 018 673 in 1878 2 893 442 1 1 Scpt IStO iavueruix in pMlwel 1 Sept I8si irijzi iiu vu i het Uriiif 3 1 Ju 1871 aleawe yziviiiK vao het tarief Donderdag morgen Ie II ren is op bet E C kerkhof de Liefde te Amsterdam hel slolfelijk overschot van den touneelkunstcuaar F F Kislemaker teraurdcbesleld Een tal van kunstbroeders woonden de begrafenis by ook de liedertafel Apollo Amstels GjrmnastiekVereeniging en de handboogachnllerij Genoegen zy ons doel ea andere kringen waarvan de heer Kislemaker lid was als ook zeer vele belangstellenden De heer Tjasink oud direotenr van den Amsterdanisclien schouwburg en nog eenige anderen herdacbieu de verdiensten vaa den overledene als kunstenaar en als mensch De bloemkweeker H A Bouwman aan denVelperweg bij Arulicm is er in geslaagd een begonia te kweekeu zooala totdniver in den handel niet voorkwam De plant Begopia boliriensis geheelen wordt 2 a 3 voel hoog heeft een friaoh groen bUd en is beladen met trotaen van bloemen en knoppen In Veere koopt men eeu t iuk net ondcrhondeu huis voor een prijs waarvoor men hier er een huren kan Dinsdag werd pt a aldaar voor een goed huis 416 zegge vierhonderd zesentwintig gulden geboden de verkooper bracht het tol 626 Eeo ander burgarbniqe met tuintje werd rerkuoht voor 190 Voor nommeiB van het Kienw va ie Dag waarin de officieele lyst der bekroningen op de Arnheiiische tentoonstelling opgenomen as werd Dinsdag te Arnhem ƒ 1 25 betaald Ook voor die iet N R CL werd veel meer dan de prijs gegeven Grappig ia het dat de afschriften dier lijsten baiteu welen der commissie vQor de teutoouetelling door ondergesohikte personen gemaakt en aan de geuoemde bladen toegezonden zijn Het ergst is hiermede de uitgever van de OJkieete Gidt gedupeerd aan wien met de redactie der jimt Ct de eerate mededeeling der offiicieele lyst beloofd was Verscheidene bekroonden ter Aruhemsche lentoonslelliug hebben den wensch nitgesprokeo dat de commissie beu in de gelegenheid mocht stelleu om voor bun eigen rekening gouden of zilveren afdrukken te kunnen bekomen naar gelang van den graad hun bjj de bekroning toegekend De Saksische aardappelen worden per kilo verkocht Onze Hollandsche gewoüute brengt mede ze per mud Ie koopen Dit echter is in het nadeel der koupcrs het half mud wordt gerekend op 33 kilo maar stort men die boeveelheid aardappelen iu eeu zak voor een half mnd dan blyft er wel een half sobepel over Men doe er zijn voordeel meJe De koninklijke goedkeuring is verleend aan de statuten der vereenigiog ten behoeve der Roorawh Katholieke militairen te s Gravenhage Zij stelt zioh ten doel bcroidering van godsdienst eu zedelijkheid onder de Roomscb Katholi ke militairen die aldiuir in werkelyken dienst zijn Ten einde dat dat doel te bereiken zal de Verceniging ten gerieve der RoomsCh Katholieke militairen voldoende lokalen door aankoop of huur verkrijgen en beschikbaar stellen eu van hel uoodige meubilair en gerief voorzien In die lokalen wordt aan de RoomsohKatholieke militairen gelegeubeid gegeven om zich in hun stand godsdienstig en maatschappelijk te vormen zich nuttige en gepaste ontspanning te bezorgen in één woord genoeglijk rael elkander te verkoeren Daartoe zullen goede leeluur gepaste voorstellingen of voordraehtea Coo IM tt a èfuSlèk worden dienstbaar gemaakt De beer Spitzel ging naar Berlijn om eenige goederen voor zijn winkel in te koopen By bet bezien der magazijnen van den grossiit valt zijn oog eensklaps op de telephoon es vraagt hy om die eens naderbij te mogen bezien eu er door Ie spreken hetgeen hem wordt toegestaan Spitzel phiatat zich daarop voor de telephoon die naar het kantoor van den chef van het buis leidt en spreekt in den koker zyn de goederen naar den heer Spitzel afgezonden P De chef antwoordde onnidd llijk Neen wij moeten eerst inlichtingen vragen hij moet een slechte betaler zijn STAAT TAN BBUVEN geadresseerd aan onbe kenden gedureuden de Ie helft der maand Augustas 1879 nit Gouda verzondeu en door tnsschenkonut van het postkantoor aldaar terug te bekonwi R van Gerde Amersfoort H van Aaaen H Bloemzaad ea H Dog Amsterdam M van Kuiken a Gravenhage G v d Pol Nijkerk J van der Linden W van Leer J F Theiu en Jakobion Rotterdam van den Ende s Zande Van het Hnlpkantoor te GOüDEBAK M Kreuk DieverUrug WADDINGSVEENtW Keizerberg Kralingen Gouda den 26u September 1879 j De Directeur v h Postkantoor te èoali van WEST f D Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Een Portemonnaie Klein soort met eeniga Centen daarin Bargrerlijke Stand GEIMKENi K Sept Cwnelia Mittt A MalaeeiA vaa Sebiilt Jatianoet ooderi J SiicUemaD ea B d BroiJQ Gijsixrtus JoliaoDM ouders 8 i $ iii en C vaa der toot EHzabelli HubcrtiDS oadera W h ZielemaD ea C F van Heiniogea Pietar Adriaant oadera K rao Feaasaa en M Kraariidoulc 26 Williclaima onders T van den End en i JunKeneet t OVEKLËllËN 23 Sept W Balilur S j 1 n M F Grendel 81 j ONDEBTUOL WD 26Sepl J Matküaea ti ea W Braiojé SS j A Ment 27 J e F a Botseyer 29 j A 7 Bron 24j n H Veraey 21 j ♦ jf porspoedig bevallen tan een dochter C P ZIELEMAN VAN HKININOMr Gouda 26 Sept 1879 Heden orerieed onze geliefSe rader ea behuwdrader FEAN 0I8 GRENDEL wednt naar van Masia Henurta SliSABbTH va OvKAZSB in den ouderdom van b a 82 jaren Uii aller naam F GKENDEIi J Gouda 26 September 1879 Heden overleed ua langdurig Igdm onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heter HENDBIK ÜRAAT ia den onderdom ran 61 jaar Wed H BBAAT DKN Boke Koudeterk a d S 19 September 1879 Tot onze droefheid overleed te Aaulerdam onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer ÏHEODORÜS KLARE na een langdurig Igden en voorzien ran de H H Sacramenten der sterrenden H J OÜSTERUNG f H M A OOSTBHUNG Klake Gouda 25 Sept 79 3 TniIiUiili Adrea onder n 339 aan het Bnreao deïer Courant