Goudsche Courant, zondag 28 september 1879

JHreeteuren de Heeret J A VERHEIJBN en W KONINCKS Groot Vocaal en Instrumentaal f ü f 1 ïl T Zondag 28 September 1879 V met medewerking van hetPALEIS ORCHEISTte Amsterdam op Dinsdag 30 Septeraber 1879 des Avonds te ö j ure precies in de Sociëteit OiXS G EI O EG E i r H l Leden der Liedertafel hebbeu vrijeii toegang met ééne Dame of één hunner kinderenv Meerdere Dames of Kinderen 50 ets de persoon HH Leden der Sociëteit 0n3 Gbnobgrn hebben persoonlijk vrijen toegang hunne Dames of Kinderen 50 ets de persoon Niet Leden 0 99 tl m ran OROËl DAAL I no 14 I INT Garen Band en Modeartikelen Bericht de ONTVANGST der NIEUWSTE MODELLEN van CASTOREN DAMES en R i DEIieOEDE VORMEN PLÜWEELEN LINTEN BLOEMEN VEEREN HANDSCHOENEN KNOOPEN en GARNEERSELö een ruim assortiment WOLLEN lÖOEDEREN fin verder vele NOÜVEAUTÉ S voor het aanstaande seizoen G IJSSELSTIJIV Blaauwstraati met 2 Knoopen Openbare Verkooping VBHVOLG van nienwe Fetroleumlatnpen Olas en Aardewerken Schoenen Zaarxen Pantoffels Spóormanden en eenig Hulsraad in het jVendülokaal in de Nieuw 1 doet Het zgn de Zegwaard A Hekkss Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd DépÖt bg M J C HAM te r A i ooDA Dbuk van A BsiNKH ir r GLACÉ HANDSCHOENEN Iilem EEN FLME WEEESTES wordt alhier verlangd om des VRIJDAGS in een net huiagexin dienst te doen Zich aan te melden by den Boekhandelaar BRINKMAN alhier Iemand van middelbaren leeflgd van de P Q goed kunnende LEZEN en SCHRLIVEN door familieomstandigheden baiten betrekking geraakt zoekt PLAATSING als PAKIIUISKNEGHT of iets derffelljf f goede getuigen staan ten dienste Informatiën hg A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda lïMERT imT mi maakt bekend dat lyn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOÏlNGEN naar de laatste vinding umi 75 Ct 90 Ct GROË Ëi DAAL I no 14 steeg te Gouda op 1 OCT 1879 WOElVSDAfi voorm 9 uur Mejuffrouw BRAKEL Karnemelksloot vraagt tegen 1 November eene DIENSTBODE OPEPABE VERKOOPING op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal wgk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van meubelen en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED eene partij groo en kleine OMSLAGDOEKEN enz Daags te voren des namiddags van 2 tot 5 uien te zien SCniLDEHSSMTS worden terstond gevraag d bij de Wed A VAN GENT Zeugestraat Openbare Verroopingen te GOUDA Op MAANDAG 13 OCTOBER 1879 des voormiddags ten elf nre in het Koffiehuis di Hasuoniec aan de Markt aldaar van Een hecht en sterk UUXS waarin een ruim voorhuis vier kamers eene keuken ruime zolders en t geen verder tot een gemakkelük woonhuis behoort met Xh f aan de Peperstraat te Gouda wijk K No 6 Drie Hulsten en JJrven in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang te Gouda wyk M No 64n 64p en 64r Hen Huis en Hrf ie de Robaarsteeg te Gouda wp M No 96 Ikvee Hulxen en Erven in een gang aan den Raam te Gouda wgk O No 276 en 275 En een stuk Grond ih het Klooster in de St Anthoniestraat te Gouda Bn op DINSDAG 14 OCTOBER 1879 desvoormiddags ten elf nre in het logement de Utbechtsciie Dom c aan den Tiendeweg aldaar van Een goed onderhouden Muls met Erf en Tuin zgnde thans Pastorie der R C OnzeLieve Vrouwe Kerk doch wegens deszelfs gunstige ligging zeer geschikt tot oprichting eener handelsof winkelzaak staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wgk B No 302 kadaster sectie D No 535 groot 320 centiaren Zijnde in het huis beneden eene zaal drie kamers eene groote keuken en een mime kelder en boven vyf kamers een dienstbodenkamer twee zolders en hetgeen verder tot een goed ingericht gemakkeljjk en aangenaam woonhuis behoort Te oanvaardea 1 December 1879 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda wm Tegen alle kwalen worden middelen aangewend welke in den regel proethmdend zgn Tegen het Rhumatisme bestond echter voor heden geen middel dat proef houdend waa duizenden middelen zgn ts vergeefs daaraan getoetst Doch alles leed schipbreuk op de steeds toenemende klippen van het Rhumatisme hetwelk zich onder vele en nienwe ABSHAUBBIN S OF Anti Rhumatisclie Watten welke met de meeste vrucht werken de attesten van genezen Igders kannen dit het best getuigen Zoo wordt mü uit Nieuwediep gemeld dat weder drie ernstige Ijjders door het gebruik dezer Watten geheel hersteld zgn een marinier een burger en een adelborst zg zgn thans vrii van hunne plagen en leven gezond en opgeruimd als te voren De prijs is 30 cent per blad Hoofd Dépöt bg A BRBETVELT Az te Delfl die de geleibilletten onderteekeut Verder verkrggbaar bg T A G nn DETII Goudi Mej de ti Bosmia Gouda F W den Uil Sclioonlioren A Prins ZevenhaiteQ M J Ooudknde Boskoop O Hoogendgk Cspclle S Tan dtr Kraste Bleiawgk C B firheol Oiilemter X Boi Bcrkel i riQ Dorp Zoeleriueer A KauliDff Alphen J B E C bchUttDUn BodegrtWU K Oolterling HlBslrecht GopDA DaüK VAN A Beiskma Wed 0 Wilbelmui Woefdn Advertentien Dames Van af MAANDAG 29 SEPTEMBER tot MAANDAG 6 OCTOBER voorhanden EENE RUIME KEUZE WmTERMANTELS Ontvangen eene GROOTE COLLECTIE STALEN der Nieuwste Winterstofïen Ons vleiende met een bezoek vereerd te worden TURFMARKT Attentie s v pi Bg genoegzame deelneming heeft de ondergeteekende het voornemen aan zgne Geachte Begunstigen TER LEZIIIG aan te bieden De STANDAARJ UILENSPIEGEL KLADDEREDATSCB POLITIEBLAD en De MAASBODE Inclineerenden gelieven op te geven welk Blad men begeert A BOUT COÜRANTIEB Gouwe C 79 Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Boshak j Alphen L Vajiossiad Zn Tl ü Bodegraven P Vkbsi oot Boskoop 3 GOUDKAOB aiM MI P LOOHAN S N HUMATI$CH nAAHDOENINCEN sïiWmUUS HarmeUn W G Kuevkes Hazertwoxide 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 LunASD Schoonhoven Wed Wolfp Z Waarder Bodthoobn Woerden Gebr Pmunino De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 2 OCTOBER a B Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejufvronw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebestf op de Maukt s Haoe Opticirn Garen I Band Men VRAAGT tegen NOVEMBER in bovengenoemd vak een flinke BURGERDOCHTEB P G Zg die met het vak eenigszina bekend zgn genieten de voorkeur Adres met franco brieven onder letter T aan het AdvertentieBureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijn Rotterdam Bente van Deposito s Oprrugbaar ds drie dagen 9 o één maand 3 j twee 3 Vo drie 3 lea t 4 If twaalf 4Vj Van deposito s voor één ninatid en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda Erne fatsoenlijke DIENSTBODE P G biedt zich met November aan als MEID ALLEEN in een klein gezin Adres Bureau dezer Courant ondei N 338 NES SIJNSFOOSWES De Notaris S LAOERWEU te Woerden zal ten behoeve der Directie van genoemde Maatschappg op DINSDAG 14 OCTOBER 1879 s voormiddags ten half elf ure in het Stations koffiehuis te Woerden PUBLIEK VERPACHTEN voor den tgd van 6jaren ingaande 1 Januari 1880 DIVERSE PERCEELEN GRASLAND en BOUWGROND alsmede de TALUDS en BERMEN ter wederzgde van den Spoorweg te beginnen bij mglpaal N 1 nabg Utrecht tot aui mijlpaal N 35 nabü de oostelgke ringvaart van den Zuidpias Polder en del VISSCHERIJ in het water langs voormelde bermen in verschillende perceelen Breeder hy biljetten omschreven en nadere informatiën bg de opzichters langs den spoorweg De ondergeteekende door aankoop in het bezit zijnde van het middel tot mmmm vm wai d6ëdiërtë zonder beschadiging van verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdelijk in de gunst zijner stadgenooten aan Hg belooft niet alleen eene stipte geheimhoudiug maar ook eene prompte en uiterst civiele bediening Betaling na overtuiging J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeneweg L 22 Timmerman Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeven en alom te bekomen BE mmi QLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroejide Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude eö echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer naltig in ongesteldbeilen der MAAG en werken heilzaam op de tJI IJSVEETERING Zij zgn nitmaiitend tejren de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAPDRIJVEND Verzegelde doozen van ST s Cenl en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de bh Alblaiserdam J de Boer Jmlerdam M Cléban C drog heilige weg D 132 Bo koop i A van t Woudt Gouda L Sohenk op de Hoogstraat HaattreoU K Oosler ing Ilage J L F C Suabilié Buitenhof Ltyden i T Tcrbnrgb Haarlem hoek Bakkerstefg Moordrtcht G H Post Ouiewater Pr Vree Rotterdam y d Toorn Beter Weate Wagenstraat Sciooniove A Wolff utrecht Altene Kroon op het Steenw over den Donkerstr n 372 Woerden 1 F Sweerman Zevenhuizen A Prins Bodegraeen B Versloot Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uit sluitend geplaatst b j den beer L SCHENK op de Hoogstraat WA AR SCHÜWING Men wordt insiantelijk verzoebt wel attent te willen zijn d t door ons hjj niemand anders de ÜrbannsPillen bereid volgens het oude en eohle Recept in Depot zyn verkrijgbaar gesteld i rf bme opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de iterbovengenoemde D óthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunkn Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zyn Wy vertoeken de gebruikers imiantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe te Zien bg wien men de Doosjes Pillen haalt