Goudsche Courant, zondag 28 september 1879

1879 Woeosdag 1 October N 23Ö6 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcDtieblad voor Gouda en Omstreken f k Wi f i j f i t ï m I in ri uv 1 L A 1 m II DE ADBES DISCÏÏSSEN Nadat Maandag het besluit genomen was om de regeering inlichtingen te vragen overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek der geloofsbrieven aangaande de verkiezing in het hoofdkiesdistrict Utrecht werden de discassiëu over het adres van antwoord een weerklank op de troonrede geopend en in de zittingen van Dinsdag en Woensdag voortgezet en ten einde gebracht Eerst een enkel wooid over de betwiste verkiezing van den heer Da Tonr van Bellinchave Dit het verslag der commissie bleek dat 10 personen te Harmeien ten onrechte als kiezers op de kiezerslgst van die gemeente voorkwamen dat van deie onwettige kiezers 7 aan de verkiezing haddoi deelgenomen en dat de beer Du Tonr slechts met een meerderheid van 6 stemmen gekozen was zoodat door die 7 zeer goed invloed op die verkiezing kon aitgeoefend z n van hier protest en tegenprotest van andere kiezers en een vrg langdange discussie in de Tweede Kamer hooidzakelgk over het recht der kamer om zich met een onderzoek der kiezersigsten in te laten Blgkt uit de inlichtingen dat er onwettige kiezers medegestemd hebben dan nog zal bg vernietiging der verkiezingv de nieuwe stemming met dezelfde Igsten plaats hebben waarom dan dit onderzoek werd gevraagd door de heeren van Wassenaar van Baar Qodefrog en van Eek de heeren Óratama van der Linden en van der Kaag echter achtten de conelosie der commissie juist en het onderzoek volkomen gewettigd met 43 tegen 33 stemmen vereenigde zich de kamer dan ook daarmede zoodat de heer Du Tour nog geen tting kan nemen Het bezwaar dat dit onderzoek geen resaltateu kan hebben omdat de fonueve kiezerslijst moet bigren is wel eenigszins gezocht Wanneer td h bg vernietiging der verkiezing den daa gekozene met een meerderheid van minstens 11 stemmen de overwinning behaalt dan kan dat tiental stemmen van onwettige kiezers van geen invloed op de stemming zgu en het is niet te verwachten dat tweemaal achter elkander het verschil zoo gering zal zgn als bg de betwiste verkiezing De heer Elout van Soeterwonde opende bet debat over het adres van antwoord de waar S grgsaard gedacht zgn vriend Groen en bracht terstond de wet tot regeling vah het onderwijs ter sprake doidelgk wees bg op de klove die den haer faa Lgnoen van zgn vorige vrienden scheidt De volgende spreker de heer Hegdenrgck begon met de verklaring dat niet de minste hartstocht van hem te wachten was de geheeie mimsterieele crisis en de samenstelling van het ministerie werd besproken de abdicatie van de liberale partg werd geconstateerd de eenheid der oppositie werd geroemd en ten slotte werd tot kalmte aangespoord Jammer dat nu en dAn nitdrukkingen van dien spreker jnist niet getuigden van die kalmte die hg zgn partggenooten aanprees In de zitting van Dinsdag was de heer van Houten het eerst aan het woord Herzieliing van de kieswet beheerscht volgens spreker meer dan de regeling van het lager onderwgs den toestand Is om tot die hei ziening te geraken grondwetsherziening uoodig dan moet die zoo spoedig mogelgk plaats hebben üok vroeg spreker overlegging van het besluit des konings omtrent het professoraat van de minister Modderman Zoowel de heer Barge als de heer de Brngci bigken niet gerust te zgn én de paragraaf omtrent de handelsvrgheid én die omtrent het onderwgs worden door hen be sproken en veroordeeld De heer MiraQdoUe daarentegen verdedigt het adres dat een zuivere weerklank op de troonrede is bg de begrooting zal het ministerie in de gelegenheid zga zgn denkbeelden ook bettefieMa de grondwejbsberziening mede te deelen De heer HafFmans wae nog door al die discnssiën niet veel wgzer gewonlen h had weder licht veel licht noodig Hoe komt gg daar vroeg hg het ministerie welke zgn uw vooruitzichten nw kansen op duurzaamheid wat is uw richting in welken geest zult gg besturen Kunt gg uw eigen weg guan of zult gg verplicht zgn aan den leiband van één partg te loopen Waarlgk die lageu getuigden niet van veel vertrouwen in da mannen die an de groene tafel geteten zgn Toegevende dat meer l ht dringend uoodig was trad de heer van Eek meer op als kani pioen voor de schoolwet hg bertreed niet slechts den heer van Houten maar ook het petitionnement en de collecte werden door hem ter sprake gebracht Waarna hg bg bet ministerie aandrong om het tgdstip der invoeruig te bepalen Had de heer Oorver Hooft tegen de schoolwet gestemd nn die door de meerderheid aangenomen was moest zg ook als de voorbereidende maatregelen geraed waren ingevoerd worden Nadat de neer Wiutgens lid der adres commissie de strekking van het adres verdedigd had was da minister van buitenlandsehe zaken aan hst woord Hg schetste den loop der erisis im a w i iduuls algemeen bekende feiten en verklaarair nog u ap een verzoek van den heer vaa de Putte dat de stukken omtrent de crisis ter inzage van de leden ter griffie zouden nedergelegd worden Na eenige replieken o a ook van van Honten werd de algemeene strekking van het adres met 51 tegen 22 stemmen goedgekeurd De geheeie liberale partg vereenigde zich met die strekking De vier eerste paragrafen gaven geen aanleiding tot discussie De verhooging van belastingen in g 5 in het voomitzicht gesteld waa naar deu heer Hegdenrgck meende niet noodig als men wil terugkomen op de koloniale haudels en onder wgspolitiek En versterking der inkomsten én betere verdeeling der lasten Werd door de kamer met 55 tegen 19 stemmen gehandhaafd Zal die meerderheid big ven als eens de wetsontwerpen tot verhoogiug van belastingen door de vertegenwoordiging moeten goedgekeurd worden In de zitting van Woensdag was meer bepaald ons faanJelstelsel en bet onderwgs aan de orde waarbg het ministerie in de gelegenheid werd gesteld van zgn inzichten te doen bigken en auidelgk te maken wat een ministerie boven en buiten de partgen was als het zaken betrof waar de partgen Ignrucht tegen elkander over staan Alweder was het de heer Hegdenrgck die de handelspolitiek ter sprake bracht en ten strengste de verklaring in de troonrede afkeurde vooral ook met het oog op hetgeen thans m üuitscbland geschiedt Spieker is volstrekt geen voorstander van het protectionisme in normale omstandigheden maar het IS naar zgn inzien geheel iets anders of het bg den gedrukten toestand geen zaak is tgdelgke maatregelen van reciprociteit te nemen Ook de heer Insinger sprak in protectionistischen geest Is de § over handelsvrgheid in de troonrede gep1nat m die eenigszins op te fleuren dan kan de iner van Baar daarin berusten hg zou het echtefcbetreuren indien dit met voorbedachte rade geschied was waariyk die afgevaardigde heeft geringe gedachten va n deu ernst der regeering Die woorden waren geen compliment voor den minister Vissering voor den heer Borgesius was die § dan ook hoogst ernstig hg juichte de woorden van de troonrede toe omdat daardoor partg gekozen wordt voor een bepaald beginsel en de regeering zoo boezeer boven de partgen staande van zelf weder een partg regeering in den goeden zin moet worden Hoe het protectionisme in buitenen binnenland het hoofd moge opsteken de regeering heeft na eens voor goed gezegd dat het van haar niets t wachten heeft Er moge ook hier malaise zgn maar die heeft zich niet zoo vroeg en niet zoo erg vertoond dan in die knden waar bet protectionisme beerschapp voert Ook de economist de Bmgn Kops verdedigt nog de woorden van de troonrede en van het adres waarna de minister van bnitenlandscbe zaken verklaarde dat nog geen haudelstractaten zijn opgezegd doch dat op dit oogenblik over deze zaak een belangrijke gedachtenwisseling tussen de verschillende regeeringen gevoerd wordt De minister van financiën de heer Vissering toonde zich een man van beginselen door krachtig de vrgheid op het gebied van handel en ngverheid te verdedigen als hoogleeraar had bg steeds de beginselen der vrgheid krachtig verdedigd aan de groene tafel gezeten was van hem geen opoffering vaa beginselen te wachten De minister wil bescherming maar een bescherming die wezenlek waard is zoo genoemd te worden hg wit bescherming door goede wetten beKberming dóór vrgheid van bedrgf bescherming door goede recbtsbedeeliog door de diplomatie bescherming door in het verkeer alle hinderpalen weg te nemen die de vrge ontwikkeling in den weg staan Maar een bescherming die enkel is bevoorrechting begunstiging van den eeaea tak ten voordeele van den anderen zoodanige bescherming van strgd van belangen wenscht de regeering te keeren De verklaring in de troonrede staat daar ter gemsistelling van allen die misschien vrees koesteren dat vermeerdering van lasten zon verkregen worden door opoffering der handelsvrgheid die altoo den bloei des lands krachtig bevorderd heeft Nadat de heer van Delden als lid der commissie nog nader de woorden van het adres heeft toegelicht en de heeren Hegdenrgck en Oorver Hooft gerepliceerd hadden vereenigde zich de kamer met 53 tegen 16 stemmen met de woorden van het adres Van deze vertegenwoordiging hebben wg dus zoo min als van deze regeering beperking van de vrgheid van handel en ngverheid te vreezen Na de geanimeerde discussie over de bescherming kwam het onderwgs aan de orde Waren fc woorden van het adres eeu weerklank op de troonrede de heer Elout stelde voor te le en wij koesteren het vertrouwen dat de herziene wet op hel lager onderwgs zoo spoedig zal worden ingevoerd als de daartoe nog noodige voorbereiding ook tot toekenning der rechten aan een aanzienlijk deel der natie zaL toelaten Als lid der commissie van redactie achtte de heer Moens na goedkeuring van de algemeene strekking van net adres van ant woord dit amendement geheel onaannemelgk Door de aanneming toch daarvan zou de regeering op zulk een incouatitutioueelen weg geleid worden dat het spreker onbegrgpelgk voor kwam hoe zulk een voorstel door een man als de heer Elout kon gedaan warden De heer Bchimmelpenninck van der Oge zocht steun voor het amendement te verkrggen door op vroegerehandelingen van de ministers van Lijnden en Goltstein te wgzen Vooral de eerste staatsman werd aan zgn verleden herinnerd Van de innigft