Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1879

ji ofdJMDatêniliiing 1 giR oppositie gaf de lieer van der Hoeven het bewij door bestrydiag vaa het amendement dat naar zijn meeuinggeen zin had Belangrgke w ziging der schoolwet wacht hg van deze regeeriug niet met uitstel zou reeds veel gewonnen zgn Eu daarvoor bestaat bg spreker grond ook met het oog op den afloop der verkieiingen en de kobineta formatie Als onduidelijk overtollig ofgevaarljjk wordt het amendement door den heer Butgera van Rozenburg gekarakteriseerd Voor hem ia het de toepassing van de beginselen der moderne anti revolutionaire partg wier bedrijfin de laatste jaren steeds geweest is agitatie tegea bestaande wetten dns revolutie Meer praktisch vroeg de heer Idserda of onder de noodige voorbereiding slechts administratieve of ook finoncieele moet verstaan worden eni of het tijdstip der invoering eenigszina kan worden opgegeven Zacht genoeg wyst de heer Teding van Berkhout op eenige wijzigingen die mogelijk zijn o a op de eiachen omtrent bekwaanüieid Die lager te stellen zou aan het bestaande gebrek aan onderwijzers ten irt goede komen Opofisring dus van de qualiteit J aan de quantiteit Krachtig trad de heer van Eek op voor een spoedige invoering der schoolwet wat de heer de Savornin Lobman aanleiding gaf om het amendement te verdedigen en de afgeloopen Kuiterlj k wees de minister van buitenlandache zaken zjjn standpunt in de school quaestie aan Antwoordende op de beschuldiging van gebrek aan politieke moraliteit hem naar het hoofd geslingerd verklaarde hg nooit aan de zjjde der drgvers te hebben gestaan Reeda in 1871 is door hem gezegd dat men verkeerd te werk ging en hg gelooft dat wanneer men denstrgd geu de wet van 1878 weder wilde beginnen evenals tegen de wet van 1857 het cassatie E roces nog erger gevolgen zou hebben dan het ooger beroep van 1878 Volgens den minister is het geen quaestie van gewetenavrjjheid maar eenvoudig verhooging van de lasten van een deel der natie dat zich met de openbare school niet kan vereenigen Nadat de heer Moens zgn instemming met de woorden van den minister had te kennen gegeven en den heer Lohman beantwoord had verklaarde de minister van biunenlandsche zaken dat alleen administratieve voorbereiding bedoeld is Kan hg nog geen bepaald tjjdstip opgeven hn betuigt dat het hem meteenspoe dige invoering ernat is Geen wonder dat na deze verklaringen der regeering de heer van der Hoeven constateerde dat het kabinet in dehoofdquaestie geheel staat aan de zijde der lilierale party dat wjj een liberaal ministerie hebben Het amendement kon slechts 15 stemmen verwerven de § werd met 43 tegen 29 het geheele adres met 44 tegen 28 stemmeii aangenomen li BUITENLAND Bgitenlandscli Overzicht Het iïPt nlwerp betreffende het verplicht kosteloos neutraal lnj er ouderwijs waarover Paul Bert bg de Fransche Kamer rapport lal uitbrengen stelt liet oiiden ijs verplichteud mor kinderen tasachea 6 en 13 jaren elke gemeente cal minstens é n lagere school moeten hebben de onderwijzers tnllea geen geestelqkea mogen cgn en tot geen oongcegatie of godsdienstige vereeuiging mogen behooren Elk departement moet een norrasalsohool Toor onderwgisers en eea voor ouderwgieresaen opriohten en onderhouden itet onderwys wordt kosjdoos gegeven op de kinderscholen de eigenlijke Ugere sobolen en die voor meer uitgebreid lager onderwgs De tnietcmenlcn van de onderwgn is en qnderwgzercesen liggen in tassohen 1000 en 2200 frs Het onderwijs omvat leekenen moziek en gymnastiek voor de jongens militaire oefeningen voor de meisjes handwerken de beginselen der riskunde en der nalaarljjke historie geschiedenis sanjr skunde lenen en sclirgven Vransoh voorts nog riaatraetion morale et oiviqiu Op de bgsmdere soholeu is de keoa TIK de methode vri Weldra legt men dat het Jotirnal OJieid de verlenging der haudelsiraotatea raet de tersohillende mogendheden zal bekend maken De ouderhandelisgeo dienaangaande worden met spoed voortgezet en wat Engeland betreft wordt de r aak reeds ala gedaan besobouvd Het is hoog Igd dat er een tflade kome aan de lange verwikkelingen waartoe de vraag der kanj l vetdragén aanleiding heeft gegeven De wet welke de Kegeeriug tot de verlenging machtigt is reeds sedert bijna twee maanden aangenomen De handel eischt ten zeerste eenige zekerheid te hebben omtrent den staathuishoudkundigeu toestand in het begia Van het aanstaande jaar De tijdingen uit Afghanistan blijven Wgzen op de vele bezwaren waarmede de nieuwe oorlog zul gepaard gaan Een dier bezwaren is de houding ran de grensatammea in den Khaybrr pas Wanneer eens de groote massa van het Kugelsche leger op Kaboel zal aanrukken ligt het voor de baud dit dit leger gemeenschap moet kunnen hebben met de kolonie al was het maar alleen om te proviaudeeren en dat dus de gausche af te leggen eg in het bezit der Ëngelschen moet blijven Ztju de grensstammen nu gunstig voor Bngeland gezind dan is zekerheid gemakkelijk te verkrggen zgn zij integendeel vijandelijk gestemd dan eischt het bewaken van den weg weer grootere troepenmacht Nu schijnt een deel dier grensvolkeu de Efridies niet van plau te zijn om de Eugeliclie legers moeilijkheden in deu weg te leggen ant zij hebben gijzelaars gegeven voor hunne trouw De uoordelgker wonehde Momunds echter nemen eeuc dreigende houding aan De troepen in den oorlog te gebruiken zullen dan ook heel wat tairgker zijn dan volgens het oorspronkelijke plan Eeu ander geheel onverwacht bezwaar voegt zich nog daarbij onder de troepen te Pesohawnr is de cholera uitgebroken Het telegram aan de Üailt Nem dat deze Jobstijdingen overbrengt eindigt met de woorden Men ondervindt in den Khayber pas onoverzienbare moeilgkheden bij deu dienst van liet transport Die oorlog zal dus weer een schat van geld kosten aan Engeland of aan de kolonie Dit punt dat eigenlijk wel vooruit moest vaststaan is voor den vorigen oorlog eerst geregeld toen de vrede was gesloten Meu heef toen de schatkist der kolonie het gelag laten betalen Het eerste bedrgf van den Zoeloeoorlog is afgespeeld Koning Ketswayo ia te Kaapstad aangekomen en zal in het kasteel worden vastgezet Men heeft daar 2 groote vertrekken voor hem in gereedheid gebracht en liy zal met de meeste onderseheidiug worden behandeld Inmiddels ia te Uluudi op cene groote kaffervergadering door sir Garnet VVolseley medegedeeld wat over Zoiloeland was beschikt Hij deelde nu o a mede dat het geheele luud zon worden verdeeld ouder dertien hoofden allen met gelgk gezag bekleed eii die bedeu eeiie daartoe betrekkolgk overeenkomst zouden teekeneii Ze zouden dan zich hebben te spiegelen aan het lot van Ketswajo wat betreft de naleving bmioer beloften Onder andereu zou voortaan niemand meer ter dood inugen worden gebracht dan na een eerlgk rcohtsgediMg ten overstaan van het diatrictshoofd en niet zonder gocdviudei van den Engelschcn resident Het leger kou vervullen nu da Zoeloes slechts door vriüudi U waren omringd de jongelieden moesten kunnen huwen wanneer ze wilden na verlof van de ouders van het meisje Gewereu mogen niet worden ingevoerd Tooverij werd verboden Veor het overige zouden wetten goiladiensl en gebruiken door de Bngelscheu stipt worden geëerbiedigd jian geen blanken verlof gegeven worden ouder de Zoeloes landbezit te verwerven Wilde echter het hoofd van een district leudelijigen toelaten dan mocht hg huu ecue zekere hoeveelheid grond verkoopcn voor ecu station Zeven van de dertien hoofden waren tegenwoordig en teekcuden hunne stukken De overige werden nog verwacht De grenzen der di triclen zijn nog niet afgebakend In het algemeen is overeengekomen dat die zooveel mogelijk Ungs rivieren zullen loopen eii het ondel e zal worden bepiald door een raad van Eiigelsche officieren De bewoners van het eeue district zuilen ten allen tijde vrgheid hebben naar een ander te verhuizen Indien waar i wat de Sepubliqiie Franijaüe meent te kunnen verzekeren dan zou liet Oostt rsche vraagstuk wat de schikking met Griekenland betreft eene zeer bebingrgke schrede tot de oplossing zgn genaderd De Éiigclsuhe regeeri ig namelijk zou er in hebbeu trngestemd de Parte te bewegen ot afstand vau Janiua Men kan d iu eren gord zeggen dut alles in orde is want juist dit bezit van Jaiiina was hel groote atrnikilblok en zoolang de Porte niet daarvan afzag geeue goede schikking te verkrijgen En hel waa wel zeker dat zij er niet van afzien zou zoolang Engeland haar bleef aleanen De quaestie der Joden in Rumenie is een stap nader tot hare oplosaiug gekomen Bij de wetgevende macht zal thaiia een vooratc l der rcgeering aan de orde komen nailat twee vooratellea zgn verworpen die uit den boezem der kamer kwamen en ten doel hadden de liepalingen van het Berlijnache oongrea eenvoudig weg te ontduiken door hel vastatellen van voorwaarden voor de naluMlüMie die deze geheel illusoir maken zouden jp ontwerp der regc riug hondl het midden liiaschaj cene voldoening aan den eisch der mogendheden en clej ntegenzeggeUjke bezwaren die verboiideu zijn aan e iie naturalisatie en bloc van al de Israëlieten in Rumenie Als be ginsel van het Rumeensch staatarecht wordt aangew nomen dat in Rumenie het verachil van godadicuatige belijlenis geene onbekwaamheid medebrengt voor het verkrijgen of uitoefenen der burgerlijke of politieke rechten Het staatsverband wordt dus verkrijgbaar voor allen zonder onderscheid van godsdienst Ter uitvoering van dit beginsel bevat het ontwerp de volgende bepalingen De uaturalisalie zal aan vreemdelingen of aan ingezetenen die geen Rnraenen zyn verleend worden bij afzonderlijk besluit op de voor ieder persoon afzooderlg k in te dienen aanvraag Nietburgen kunnen grondbezit hebbeu behalve wijngaarden en huizen in de steden behoudens vroeger door Rumenie met vreemde alatcn gealoten overeenkomsten De beperking ten aanzien van het grondbezit geldt niet voor de Dobrudscha In Rumenie geboren en tol hunne mcerdeijarigheid aldiar opgevoede vreemdelingtu ZÜB vrggetleld van het stage van 10 jaren voor de naturalisatie vereischt Rumeenaohe onderdanen die reeds met inboorlingeit waren gelgkgesteld worden bg deze wet zelve volgena daaraan toe te voegen Igst verklaard Rumeensche burgers te zijn BINNENLAND GOUDA 30 September 1879 Sedert eenigen tijd verschijnt te Leiden een antirevolutionair weekblaadje de Hollander Het zal zeker niemand bevreemden dat onze hoofdartikelen niet in den smaak vallen vnn hem die zioh de nreeite geeft dal blaadje te redigeeren Ook zonder zijne mededeeling zouden we dat weten We waren dan ook volstrekt niet verbaasd toen ona in No 23 de les werd gelezen op eene wgze die toont dat de redacteur trouw ter schole gaat bg de redactie van den Standaard We hebben er evenwel geeu oogenblik aan gedacht ora te antwoorden en zouden ook thans gezwegen hebbeu nu we in No 2G weer onderhanden worden geuomen indien niet de redacteur door de extra toezending vnc een nommer onze bgzondere aandacht er op schijnt te willen vestigen ja wellicht ons hetzij lot polemiek hetzij l t Ik keering wil brengen We hopen zoowel voor het eerste als voor het laatste bewaard te blijven Polemiek tuascheu bladen die een veraofaillendeu kring van lezers hebben is ons steeds onvruchtbaar voort gekomen Zoodra we lust krjjgen de artikeltjes van dm Hollander te beatrijuen zullen we daarvoor d gastvrgheid van dat blad inroepen dan welen e zeker dat eijne lezers ona beloog onder de oggen krijgen en evenzoo zijn we genegen gelgk we alee la waren in ons blad iedereen t woord te geven die het op falsoenigke wijze voert En wat de bekeeriug betreft indien we die al van noode meenden te hebben hetgeen t geval nog niet is dan zouden we vreezen de geregelde lectuur van dtn Hollander geeft ons daartoe aanleiding dat we door hem niet terecht zonden worden gebracht Hg spare dna zijn nnmmen en zijn leasen zouden we er bijvoegen indien we niet geloofden dal dit den moriaau getohunrd zou gn In de gisteren alhier gebonden vergadering der Hoofdoommistie voor een Hitulmansmonuineut ia uit de ingekomen modellen gekozen dut hetwelk onder het motto Modo meo waa ingezonden waarvan de vervaardiger bleek te zijn de heer Xav Strooke beeldhouwer te Amsterdam aan wien dan ook de tervanrdiging is opgedragen Spoedig hopen wjj in dn gelegenheid te zullen worden geeteld een beeohrijving van het monumenl te kannen geven terwijl wij nog vernemen dat het model op nader aan te kondigen dagen zat vordell tentoongeateld Naar wij vernemen ia da luit bij het 4e reg inf F J J Verrenue benoemd tot kapitein b j dal zelfde regime nt Ten gevolge cener vergissing zijn de opgaven der bekroonrien op de laadbonwteutoonstelling minder juist Er was geen sprake van medailles maar van Prgzen visser te Haaalreoht heeft ceii len prija van det Grift te Haastrecht een 3eii en een len prijs Veelenturf te Bodegraven een 4eu prijs De bh H C M A Pufkus en B J Coraleni beiden onlangs tot priester gewijd zgn benoemd de eerste tot kapelaan te Voorburg en de tweede lot kapelaan te Haastrecht en tol kapelaan aan da II Petruskerk te Leiden is benoeöid de heer H J Stoopmnii kapelaan te Haostrcoht Door den Minister van financica zijn aan de provinciale inipeoteurs der directe belastingen statistieke opgaven gevraagd betrekkelijk het patentrecht waarschijnlijk met het oog op een herziening der patentwet of in verband raet het ontwerp van wet tot beteugeling van het misbruik van sterken drank In 1878 werden in Nederland verzonden 441 spaarbankpostwisaels tot een bedrag van 16 703 46 tegen 391 en ƒ 19 696 93V in 1877 De dépêche door kapt de Btuyne van de tfillem Barenli uit Hammerfeat aan het hoofdcomité voor de Noordpoolexpeditie gezonden is gedtgteekend 24 September 12 30 De inhoud uit het Ëngelsch vertaald is als volgt Hier aangekomen alles wel In September voortdurend stormachtig weder De steen op Nassau geplaatst In de Karazoo en hel Noorden van Nova Zembla veel ijs Geen gelegenheid om IJshaven te bereiken FransJozefsland bereikt Cliutoek ingesloten door ijs Terugkomende ooatelgk van 65 lengte naar het ga Ys Bjora in Matolschin galaten Alles wel Bruyne Onze wakkere Poolvaarders hebben dus met hun notedop in de hoog Noordelgke Uazee een land Itereikt d t nog nooit op gelgke wijze opzettelijk bezocht is Be Oostenrgkache expeditie onder Weyprecht die Keii r Frana Jozefaland in 1873 oaldekte dreef er in het ijs gekneld heen zonder te kunnen alnreu of koersen De Engeleche kapt Markham dien De Barenli in Matotsehin Schar de straat tuaaehen de twee deelen van Nova Zembla verliet en die 22 Sep met de T Bjorn te Trolnsoe binnenkwam tracbUe ook F J land te bereiken doch kwam niet verder dan 78a 24 Noorderbreedte Hg volgde den 45sten meridiaan O L maar de Sarenli die den SSsten koos bereikte hel doel en kwam veilig terug Mac Cliutook is een eiland dat vlak voor Fr Jos Land ligt op 80o N B Voor onze zeelui is dat een ware triomf Kapt Markham h er h t Comité per tele grapf mede geluk gewenscht Hil Btsteo CMneraal Tweeds tuum mtiag van 2 Sept 1879 In ileze zitting ia ingekomen een ontwerp van wet tot verhooging van hoofdatnk IT der ataatabegrooting voor 1879 Nog ia iugekonien het kon besluit van 9 September jl betrekkelijk het verlof als hoogleeranr verleend aan den heer Modderman minister van justitie gedurende diena miniatersschap op voor stel van deu heer van Houten zal dat stuk worden gedrukt en rondgedeeld Door de afdeelingen zgn rapporteurs benoemd over verschillende kleine Wetsontwerpen De Jaarvergadering der Hollandaohe Maatschappij tan Landbouw werd gisteren te Haarlem geopend door den voorzitter deu beer v d Oudermeuleu Uij herdacht de verliezen door Nederland en ook door de Maatschappij geleden in het afsterven van de Prinsen Hendrik eu vau Oranje Daarna wees spr op Ue belangrijkheid der tentoonstelling en drong aan op krachtige medewerking der bijeengekomen afdeelingen met het oog op de beUsgrgke aan de orde gestelde punten Hel jaarverslag uitgebrncht door den secretaris wees op den gnnsiigen toestand van den veesttpol doch ook op het ouvoordetlig Undbouwjoar toonl den hooinogst betreffende De algemeene beraadslaging over de wctsherziening ia daarna aangevangen Met het oeg op velerlei ingediende amendemeuteu deed de afd Dordrecht het voorstel de behandeling dezer herziening te verdagen lol de volgende of de buitengewone algemeene vergadering Een nauwgezette béhaBdcling vau het voorstel eisoht namelijk meer tijd dan waarover deze vergadering beschikt Na bestrijding dtzer motie door het hoofdbestnsr en de oominiseie van Wttsherzieuing werd zij verworpen met 2i4 tegen 179 stemmen Daarna ving de oehandeling arlikehrgewijze aan Artikel 1 en 2 werden aangenomen Op artikel 3 stelde Gouda een amendement voor van de strekkiug ƒ 2 60 als contributie te behouden en te doen vervallen de bcpsliug dat voor 10 leden der algemeene vergadering kunnen benoemd worden Dit amendement d hoOfdbedoeling der herziening rakend werd breedvoerig overwogen Hel hoofdargument vuii Gonda Was d it het voordeil d r v rhooitiiigniel ipter dai twcotluizeud giddcn bedragen zou De juiatheid dtzer raming wer bestreden en verder aangevoerd dat elite paWicelc geldelijke vetVetcring reeds gewcnacht ia Ook was evenmin duidelijk waaroin Oouda geen leden der algemeene vergadering wensohte indien het niet voor invloed vreesde op de Mndacbappij vnn dergelijke peraonen wier loetteding toch blijk moet zijn vnn belangstelling in deu landbouw en wier invbed de Maatschappij bevoordeelen z l fjuiida ea de eenetemmige afdcelingfn bleken imlonl ie laehteu van zulke leden die zich voor hrt meoniiiiccl niet met het laudbouwbedrgf bezighouden Bij elemming werd daarna het vooratel Gouda om diTgiUj ke Icilcn niet in te stellen met groolc ineerderli id nrworpcn Een voorstel van de nfd Waard en Groet om deze leden det algemeene vergadering begunstiger te noemen en hun liet stearecht te onthouden wird mede verworpen Nn dit hobfilbeginiel der wet in gunstige zin beslist was kwam i de vraag der con tributifverhooging voor de leden to 3 aan de orde Na langdurige overweging bealigte de vergadering met 227 legen 152 itemmen de fontritaitie op ƒ 2 50 te behouden Ten slotte wei d nog besloten dat de Algemeene vergadering in 1880 te Leiden kil worden gehouden Do provinciale Vereenigii van bttrgemeestera en secretarissen in Zuid Holland heeft heden hare vergadering gehouden in het hotel Jdler te Bollerdam De volgende voorstellen of vragen zouden worden behandeld o Van den heer G N de Voogt Jr te Loosduinen over de onbillijkheid der heffing van leges op de aanvragen ora veriof van burgemeesters met voorstel dat er vau wege de Vereenigiiig een adres zal uitgaan tol opheffing dezer onbillijke heffing 4 Van den heer mr Q J Goekoop Ud van t Bestuur Alle besluiten van den Raad moetcj door den a ng worde vernietigd zoodni hst Hoofd van dèi Staat meent dal daardoor wordt gebundeld in strijd met het algemeen belang c Van den Secretaris der Vereeuiging Is het geraden nu nog in afwachting van de plannen der Hooge Regeering naar aanleiding vau de vooralellen van deu Multapatiorabond en deu atenn welken deze allerwege hebben ondervonden plaataelgTte verordeningen vaat te stellen tol beteugeling der openbare dronkenaohap Joseph Garnier deelt in de Chronijue Economique van hel Journal det Economutet Sopt 79 de samenstelling van ons ministerie in de volgende bewoordin eu mede i En Hollaude il vient de se conslililer nn nouveau minislcre sous la pi idence de M Walyndeu minislre des affaires étrn res caraotdrisé ponf nous par la presence de M Wissering profeaseuf h l universile d Utrecht qui prend Ie portefeuille de finances Outre que M Wiaaering eat une des nolabilités parloneataitss de sou pays it est profesaeur d ecottomie politique De heer A G vau Hamel pred bij de Vaalsche gemeente te Rotterdam heeft ulslag jwraagd uit zijne bediening De algemeen vergadering van den NederlandsohenProteelanteabond eu de daarmee gepaard gaande Proteslauteudag zal op 28 ea 28 October a s teLeide worden gehoaden Mr J T Bays Mt daarbijhet eereïoorzilteraohap bikleeden De onderwerpenIer bespreking zgn Bijbel en opvoeding in te leiden door den heer J de Vries van Haarlem de kerkeigke reglementen en het recht det cunscieirtie in Ie leiden ddor dr L H Sloieitiaker van Arnhem Bij de feestelijke godsdienstoefenieg in iln Pietenkeck t houden zal dr J Hooykoas Van Ratluilum de rede hcnden en een ïaiigkour oiuler 1 idiii van de biul WeiitiM zfek doea hm T Te Delft werd Zaterdag de jaariijkscho gewestelijke vergadering gehouden von het Nederiaudsch onderwijzersgenootschap In Zuid Holland onder vooreiltiug van den heer J A vau Dijk Een groot aantal ouderwijieis ouderwgaensseu en belaugateUemdcu ORD pgekorM Ëen WMeu mot kunstvuurwerk uit Qtonliigen naar het Kanaal die voor een herberg stil hield ontvlamde eensklaps Het paard Uep als dol met den wagen voort eu al brandende vloog de boel langs den dgk lol het dier gegrepen werd De voerltoan P heeft groote schade doch vond reeds kort daarna raenschcuvrieudeu die hem bet geleden nadeel vergoeden Men meldt nit Qnivc Het f ibriceeren van knnslboler neemt in deze striktn al neer en meer een hooge vlncbt Te Osa zijn vier te Ravensteyn één te Ri ck Ha en te Gr ive twee fabrieken iu werking Bovendien wordt voor rekening van den heer Albets eigenaar van een der laatste iu de Olieslraat alhier een derde fabriek gebouwd Behalve oleo nmrgnrinp wordt ook gewone bater tooi de fabiiiekeii op solii of idf bci d bij hel fabrikaat gevoegd Naar wg vernemen al d Br06te Passage te Rotterdam den Uden Oclvbet door deta Burgeineeater worden geopend Op nitnoodiging van den heer Eeltjïs rifkfeopzielier bij den Centranispoorweg are BalerflAg avond een vijftigtal ambtenaren der spoorwtgmantsfjhappijen hier te lande in bet Gellonw van K en W te Utrecht bijeen gekomen ten einde te bespreken of er nanleidtng zou kunnen bestaan ora deu dag waarop vóór 5 O jaren de eerste locomotief den ijzeren weg reed feeateh k te herdenken De heer Eelljea was door ambtsbezigheden verhin derd de vergadering bij te WOneu en daarom werd de geleid door den heer S Hamelink Na in korte trekken de geachiedenie van de spoorwegen en van de locomotiefi alvorens Stephensou de zijne bad uitgevonden in herinnering gebracht cu er op gewezen te hebben wat de Maataohappij a u de Spoorwegen te danken heeft werd de discuasie over de aan de orde gestelde vraag geopend De heer Stous Slool ofsohoon toestemmende dat hel feit dal de locomotief van StSphensoli roemrijk uit deu voor 60 jaren gehouden wedstrijd was getreden zeer gewichtig was was vsn oordeel dat wanneer men alle belangrijke uitvindingen die op de maalsehappü groeten invloed hadden geoefend feestelijk wilde herdenken er dan zeker geen dag van hel jaar zon zijn waarop men geen feest zou vieren Spreker meende dan ook dat er geen aanleiding bestand om den 16den Ooiober a s officieel te herdenken Een ander spreker was dezelfde meeniug torgedaan en geloofde dut hier evenmin aanleiding lot feestelijke herdeuking bestand als umd bijv gevonden bod vov de uitvinding van het gaslicht De heer Geriuch stelde daarna voor door de Vergidering te doen beslissen of het feit vau de uitvinding van de locomotief door Stephenson voor spoorwegambtenaren gewichtig genoeg is om dien dog te herdenken en feeslelgk te vieren Dit werd met W tegen 1 stem aangenomen Na veleriei discuasie werd ten slotte eene cobnni tsfs benoemd die de noodige stappen zal doen om eei e feestviering op 25 Oct a s voor te bereiden In deze oommiasie werden benoemd de heeretf Eeltjes rijksopziener Hamelink chef de bureau Vq de StaalsspoorHegen A M Bnis conlrolenr van de Nederlandsohen Rijnspoorweg Stolp adjunct ingenieur van den Holt weg en van Burkom chef de banaa bij den Oentraalapoorweg I eiie commissie zal worden nitgenoodigd TtJiJr f op den 1 Oen October a s haar programma voor ie stellen in eene vergadering tot bgwoning waarvan alle spoorwrgamblenaren zullen worden uitgenoodigd De hoofdeigeamr iK hei Ë ytoU p bMtdf OuVy Mfgnph 1b liew UewLew se j zer dage verleden Hij laat een vermogen nn van een millioen pond sterling Bij zijn dood bleek dat zijn blad hem jaarlgka 80 000 pond sterling of ibijaa een millioea guldens opbracht Tijdens het jongste verblijf van den Keiser Hd Duitscblaml te Koniagsberg gèlfikte het een kleinen kuaap deu vorst Ie naderen en hem een sineeks hrift te overhandigen waarin hi om steun voor zijn do rme 0 0 1 Wtoej I t was i 6 li tóiet eeltige hg schreef bovendien ook dkt zijiu iipïd Mb td É f pmm c w cefc imMlide Btaatsluleri had zonder ooit iets gewonnen te hej ben Nu zoa hij zoo gaarne zien dat de Keizer dttmaal eens een prijqe op hel lot zijaer raesder liet ialleh Uit dankbiiarheid bmMfie bij dan aU hij gryot zon zijn soldaat te worden en voor den Keizer te zullen vechten evenals zijn vatdeT en grootvader dit gedaan Het stek dtangt du delijk epbi a dit tet door den knaap zelf opgesteld en gescbjevan i n levert u allerliefst ataaltje van kinderrijken eenv Aan de tDuitaobeifos iaer ws wordt nit Odsaes het volgende geschreven Voor t eai e jareu geraakte een negentienjarig gymnasiast Nikolai Goriiiewiisch Ie KW W nWHürtllictie kringen maar trolcatU spoedig dearuit juet afschuw terug Vreesende d it liij de rol van verrader ou spelen veroordeelde het comité hem ter dood Hij vermoedde dat en nrfm de tvgk naar Odia M ir meii wiat hem daar tevinden Hij werd naar ceof eenzame plek gelokt waar hem zware wonden werden toegebmobt Meeaieiide itet bij doel Wasj wreef i e i n ieni Inkenhm ItJ ijjakeu i n gelaat mtt zwnvelzure in mear ziflie woodeii ofsofiijód zwailf war niA dob tfeWk leratelda Wk nM ytantU t ijéwericfai n zwavelzuur kent begrijpt dat bg blind ia eji afzi blelijk veriniukt Hij wiliTe toeii hij tol recht belei V i ill lIB ta rt fcWlml riich e kten bodemen maar hij heeft iw tsejirig lot pel onderworpenheid lecren dra n en 6eiffiimzi lh te Sl ftter Ag J i non Pomper nr tien Heel zgner grootheid tüm h jM v lefj ffèiOMgrlfu de Daily hW i schreven zag ni Arier if zoo annsienlijk grzolsefairp bübeii iH léHn iA goCïstille sirateu qw fimMS 1mm f ktfnpFri jen den acnltienhondenlsten verjaardag zgner verwbesling Onder de Ilaliaausche kleuren die eeW herp lijflnsleUüig trnklen Jiiet ie gitauf bAuwvalku wsnrvan zij wapperden w reR p pv 1A900 pc somMi Jliijjeen van beiderlei g esl clil en van verachlllenoe noDonaltfeft oiitfer deze verlegenwoordigers van fle reg erii g ran de geeaecutsradeél wW ÜM ü la de vluot en van een aantal iusteliiMRen ven l tk duCU kodst in Europa u AweMko De ridder Rurgiero opende de plechtigheid met bet Toijrieti Vni £ em inóiaKtardig rapport over dè