Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1879

VrUdag 3 October N 23Ö6 STRAVER Co PEK en TEERH A NDEL A ARS GOUDA Pakhuis VEST bij het Overhaalveer Kantoor Kattensingel Q 96 OLIE dunne geele ECHTE Zweedsohe TEER 10 60 per ton idem idem idem f 5 75 j ARCHANGEL PEK per 2400 kilo bruto f 143 KROON PEK in klein fust ƒ 8 per 100 kilo bruto De Wed A C SCHOUTEN Wegens vertrek naar elders FINALS J7ITVHBKOOP beneden febrieksprgien van de nog steeds voorhanden artikelen als KRISTAL AARDEWERK PORCELEIN TAFELLAMPBN KAPDOOZBN LEDERWERK SCHRIJFPüRTBFEÜILLES ALBÜMfl PORTEMONNAIEb en VERLAKTE KOFFIEBLADEN echte Keulaehe EAU J É COLOGNJB a SS ets de fleseh prima qualiteit OVERSCHOENEN ik 95 ctshetpaa MANDENWEBK tot zeer lage prgzen en verdere GALANTERIËN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda eu Omstreken IP njL Tinsro apgrafingCB di van Iwrcrlede hst geraamte der dooUe stad aaa t liobt braehten en loide bij al deed liok hooren toen hy gewaagde van de aohitterende uitksBitteB der opgrariugeu die gedaan i n onder de anapieien van het vereenigde Italië welke aitkoBMten al de vooifaande onder de opeenvolgende deapotieke tegeeringen verkregea overtreffen Hiena werden twee Latgnsehe gedichten vooigeleien bet een door den heer HirabelK het ander dooi graaf Gnawiiali over de verwoesting van Pompeï B het nietwe leven waartoe de stad was opgewekt BU iq bg da kedendaagsohe wereld de tolk was gewoiden van een der sohitteteodste steden der oudheid Pe beurt kwam vetvolgeua aan den kommandeur Korelli die de aandacht boeide door uiteeniettiug ü ner wyae van opgravingen Er werd eohter dien dag niets opgegraven aitgetoudeid eene sehildpry ia Koëden toestand Baoohus vooralelleude Hieraaede waa het programma van den dag ge indigd Hat tairqke e uitgeicxen geielaohap keerdet lonsondeigang naar Napels terug vol van de herinneringen vao dien dag die allen stof tot gebrek gaven Uot men lyn geld al niet met voordeel kan Deier dagen werd ia Fraukrgk een paard verkoéht voor 118 115 franken Het dier is reeds aehttiec jaren oud en was voor eenige jaren verkoéht voor S28 US franken dooh in dien tyd had het niet harddraven een aantal prjjten behaald die aaueu een waaide van 850 000 fraukeu vertegenwoordigden BnrKerlijke Stand flBBOREN M 8 pt Ucis aaa n J Priai ea M A Sbkoack r 27 Trijalja G rtrai4 ouden ¥ Slaof ea M ds Soit Cwansd oadeit i de Jug M B S We nu H XliuMll oadm J e Vrin aa H C u Hraadco 90 Pctrsa onder P Botown en M Jaake OVSBIlKDCN 7 Sefi i U Tsa Rhijn U i M W KooliMSi 18 d C Aaker 8 w APVfiRTENTIfiN Beden overleed na langdurig Igden M gsHefde Echtgenoot en Vader de Heer HENDRIK BBAAT in den onderdom van Wed H BRAAT Dl BoM KouMtrk a d R 19 September 1879 mi Lmsmm Ki Touoii van de Arrondissements rechtbank 4e RoUerAim den SOsten Juni 1870 gewezen ia tm verzoeke van MARIA HELENA IBANZISCA FRANKEN gedomicilieerd té BoOerdam doch tijdelgk verblgf houdende te Jhuuldorp het tusschen haar en haren echtgenoot GBBARDÜS PETRUS GRIBLIN6 laede gcdomieilieerd te Rotterdam gesloten HUWELIJK verklaard door JBehtscheidtng 0tM0nden met de wettelgke gevolgen van ëM en veroordeeling van laatstgenoemde is at proceskosten Dt ProMreur van d VtrzoekMer Ui VORST MAN U il I II In het IJzeren B tgeveet van Gouda op Amsterdam en terugsil op Woemdag 1 October NIET gevaren worden Voort aal voortaan in plaats van Zondag op Zaterdag avond worden gevaren Machinale Babderlurf Door ée nattighsid dar vetsehilleiide soorten Torf ia DSZI TOBV dit jaar dubbel aanbeTCÜBgnraaid Tot ooaea A6BNT voor Qouda bevelen wg Mn iddiiper JZ POTMATf L C BAHDEE INUCHtlNGBN wannewr de schipper aan 0M b wal is ign te bekomen bg den heer BSLONJB Bcheèpegaarder aan het Bolwerk GovM Q ox VA A B niK i v Mevrouw BROUWER Crabeüutraat 185 vraagt eene DIENSTBODE als MEID alleen Mejuffrouw HEGEMAN groote Sociëteit Haven VRAAGT een flinke WERKMEID Mevrouw REMY verlangt tegen 1 ï BBRÜARI 1880 eene zindelUiié J IËNSTBODE om te koken eo lïfUiawerk te Verrichten 1 Iemand gezond en sterk van gestel verlangtgaarne VIER DAO £ per week vast werk netzfj als PAKHÜISKNECliT of andersiads De beste getnigachriften kunnen overgelegd wordeuo Adres onder letter B bg den Boekhandelaar H C EDAUW Ja alUer OPERBARE TERKOOPDIG op MAANDAG 6 October 1879 s voormiddags 11 ure te QOVDA in het KofiSjhuis de Hibhosik van 1 Een WOONttUIS met ERF te Gouda aan de Gouwe w k C n 90 waarin KoffiJhuis affaire kad Sectie B n 226 groot 1 Are 80 Centiaren en 2 Ben WOON en WINKELHÜIS met ERF en GROND te Gouda aan den Groenenweg wflk L b lOffj kad Sectie 0 n 1171 en 1897 groot 1 Are 29 Centiaren met het regt van uitgang op den Groenenweg En op DINSDAG 7 Octobei1879 s middags 5 ure te OUjS WATMB in den Tuin iRozevbvbo van Ben WOONHUIS en ERF met WBBKPLAATS daarnevens waarin sedert 40 jaren en nog de SehÜders affaire met tucces wordt uitgeoefend genummerd 88 n 89 benevens nog een WOONHUIS met TUIN daarachter te zameu in drie perceelen kad n 752 1177 2010 eu 2 il ter grootte van 7 Aren 45 Centiaren Information geett Notaris MONTIJN te Gouda SOUTUANS Ewm De HOOFDCOMMISSIE voor een UOüTMANS MONÜMENT te öouia maakt bekend dat in hare vergadering van heden d ingezonden ontwerpen voor dat Monument beoordeeld zyn Dat met algemeene stemmen als het beste ontwerp is aangewezen dat hetwelk onder hei motto tModo meo is ingezonden waarvan na opening van den bggaanden brief de vervaardiger bleek te zgn de beer XAV STRACKK Beeldhouwer te Anuterdam wien alzoo ook de uitgeloofde PRIJS ten deel gevallen is Dat de TWBB daarna in aanmerking komende ontwerpen geteekend Gebr Hs N k I en het merk ctwae gekruiste driehoekent geacht werden in de aanspraak op onderscheiding geIgk te staan zoodat de Vergadering besloten heeft den Inzenders dier ontwerpen te verzoeken genoegen te willen nemen IBDBB met DE HBLFT der uitgeloofde PREMIE waarop het antwoord bg den Secretaris der Commiuie ingewacht wordt En dat de Inzenders hunne ontwerpen kunnen teragbekomen bg den kastelein der Sociëteit DE RKUNiBt te Gouda Namens de Hoofdcommissie voornoemd G C FORTÜUN DROOGLEEVBR Secretaru Gouda 29 September 1879 De ondergeteekeude bericht bj deze aan zgne geachte stadgenooten dat hg een lading RAGHËLKOLËN heeft aangekregen liggende aan de Houtn gracht welke hg aanbiedt 60 ets per Hectoliter Vltll AAN HUIS Zich minzaam aanbevelende Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Album I Dessins Speciality d Agrandissemeuts et a Portraits ematUég DEd lh Dienaar S LAFEBBE Karnemelksloot 268 1879 1 KË X ISGEVI G INRICHTINGEN WELKE GEVAAK SCHADE OP HINDER KUNNEN VEKOOEZAKBN BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente Oo da Gelet op artt S en 7 der wet van den 2 Jan j 1875 Staattólad n 95 Brengen ter algemeene kenni dat op de Secretarie ter visie is gflegd Ie Een verzoek met bijlagen van H Monnikendam om vergonning tot het opriehten eener Bljkslngeri in liet perceel gelegen in den Laugen Groenendaal wijk In 61 kadaster Sectie B n 968 2e Een venoetr met bglagen van W de Jeu om vergunning tot het oprichten eener Slachterij in het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg ijk D n 31 kadaiter Seetie C n 1480 3e Ken verzoek met bglagen van A J Vos om vergunning tot het plaatsen van een Stoomwerktuig in het perceel gelegen aan de Turfmarkt wgk H n 107 kadaster Sectie B n 334 4p Een veraoek met bglagen van G H de Peer om vergunning tot het oprichten eener Koperslagerij in het perceel gelegen aan de Jeruzalemstraat wijk F a 3 kadaster Sectie C a 540 en £ e Een verzoek met bglagen van J Annaars om vergunning tot het oprichten eener Paardeuslachterij in het perceel gelegen aan het Jaagpad wijk Q n 48 kadaster Sectie A n 8108 Dat op Woensdag den 16 October 1879 des namiddag ten ure op het Haadhnis gelegenheid is om bezwaren tegen de GEVRAAGDE VERSUNNINOflN in te brengen en dat gedurende drie iagn voor dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden keaois ginioiMa VAN BERtJEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BEGROOTING DSE INKOMSTEN isn UITGAVEN van dk OEHBEXUTfi GOUDA voor den dienst van 1880 Bevolking 17465 zielen Venola UITGAVEN TOLON Hoofdst VII Kosten voor het onderwas en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 123 Kosten voor de Latynsobe scholen o Jaarwedden der onderwflzers 2400 6 Kosten van schoolboeken en ecboolbehoeften 100 Vuur en licht in de scholen 40 e Vergoeding aan den Rector voor gemis van vrjje woning 400 Toelage aan curatoren 100 124 Kosten voor de middelbarescholen a Jaarwedden der onderwjjzers 4375 h Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 450 c Vuur en licht in de scholen 700 d Onderhoud der gebouwen meubelen enz 720 125 Kosten voor de lagere scholen a Jaarwedden der hoofd en hulponderwijzers ea biilponderwjjzeresaeu mitsgaders toelagen ten behoeve van kweekelingen 41690 h Veranderlijke belooning van de onderwjjzers 1000 c Onderhoud van de scholen Tianaporteere 51975 Transport 51975 de schoolmeubeleii en de woningen der ondeili zers 2430 d Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften dat leerlingen 3000 e Vuur en licht in de scholen 1100 g goeding aan 00 hoofdon derwgzers en hooUonderwgzeressen voor genas vanvrge woning 1 300 h Vergeving aan Ist Rgk inhet pensioen dercnderwgzers en onderwijzeressen 592 71 Kosten der l ewaarKholen 2025 Kosten der plaatselijke schoolcommissiën a Middelbaar onderi 125 b Lager onderwgs 180 Kosten der miiziekKhool 2575 Toelage aan de a n e 100 Toelage aan het NÏelgk museum van oudheden 184 17 Andere uitgaven iqet tot de vorenstaande behooRndé 370 Totaal van het Vlle Poofdst 64956 88 Um REKSEL UIT DBMEMORIE VAN TOEUCHÜING Indien bet tegendeel piM is vermeld zijn de posten tot hetzelfde bedrog al in het vorige jaar uitgetrokken UITGAfEN 124 a Deze post is piÉMaderd voergedragen De jaarwedden bedragen die van drn Directeu tevens leeraar in de natuur en scheikunde ƒ 800 die van den leeraar in de wiskunde 250 n H a u t n teohnologie en méohanioa 150 die van den leeraar in het rekeaen 150 HUE H de Nederlandsche taal en de geschiedenis 150 die ran den leeraar in de Staathuishoudkunde 100 die van drie leeraren in het handteekenen rechtlijnig teekeiieu en boetseeren 1700 die van den tjjdelgken leeraar in het boekhouden 75 die van den tgdelgken leeraar iu de Nederlandsche taal en de rekenkunde aan de voorbereidende klasse 200 die van den kweekeliiig voor odsislentie bg bet teekenonderwgs 150 die van den amanuensis 150 De toelagen voor de meerdere werkzaamheden tijdelijk aan de leeraren te verleeneii bedragen Voor den Dinoleur tevens leeraar in de natuur en scheikunde 100 voor dcu leeraar iu de wiskunde 50 ut H nu Nederlandsche taal en het rekenen 150 i voor den tijdelijken leeraar iu gezegde vakken aan de voorbereidende klussen 200 voor adsistentic bij het teekenonderwgs 50 4376 Tot hetzelfde bedrag geraamd als bij de vorige begrooting Tot hetzelfde bedrag geraamd als bij de vorige liegrooting Voor wgziging van dnt cyfer bestaat geen grond d Verhoogd met ƒ 100 daar de kosten van onderhoud van het gebouw der Burgeravondsohool zijn gebleken niet toereikende te zgn Voor onderhond van het gebouw is noodig 300 ir schoonmaken van hetzelve 60 I onderhoud en aankoop van meubilair 100 I bezoldiging van den concierge 270 720 124 o De poet verhoogd met 1905 strekt om te voldoen de volgende jaarwedden die van 2 hoofdonderw der armenscholen welke avondschool honden ieder 1200 2400 die van den hoofdonderwijzer der Tuaschenschool 1100 die van den hoofdonderwijzer der Ie Burgerschool voor jongens 1200 die van den hoofdonderwijzer der 2e Burgerschool voor jongens 1800 die van den hoofdonderwijzer der Ie Burgerschool voor meisjes 1260 die van de koofdonderwijzerea der 2e Burgeraehool voor meisjes 1300 die van 1 hulponderwijzer met rang van hoofdonderw ier de Pransche EngelBcbeen Hoogduitsche taal onderwijzende 1200 die van 3 hulponderwijzers ieder i 800 1400 f 4 hnlponderwijzeressen ieder a 775 3100 die van S hnlponderw rs of hulpen derwyzeressenieder a 725 2176 die van 2 hulponderwijzers of hulpon derwgzeressen ieder ü 700 1400 die van 2 hulponderwijzers of imlponder wijieressen ieder a 75 1350 die van 8 hulponderwijzers of hulponderwijzeressen ieder a 650 5200 1 die van 7 h alponderwijzers of hulpondec wijzercssen ieder a 600 4200 die van 10 hnlponderwgzers of hulpond wijzeressen ieder a 650 6500 de toelagen ten behoeve van kweekelingen 2600 de bezoldiging van den onderwijzer in het handteekenen BOO di van den onderwöur ia de gymnastiek pi H ir de onderwijzeressen in de vrouwelijke handwerken als 1890 800 26 2 a ƒ 225 is 460 2 150 300 2 120 240 4 100 400 Voor verhooging der jaarwedden van de hulponderwyzers en onderwijzeressen Toelage aan den onderwijzer in de gymnastiek voor eene openbare les 41890 b Verhoogd met 70 hoofdzakelijk tengevolge van de opening der 2e Burgerschool voor jongens c Verhoogd met 35 zijnde het bedrag waarop wordt voorgesteld de bezoldiging van den concierge der Ie Burgerschool voor jongens te bepalen Uit dezen poet wordt beschikbaar gesteld Voor de Ie Burgerschool voor jongens en de woning van den hoofdonderwijzer 210 Voor de Ie Burgerschool voor meisjes nz 160 200 250 200 180 n I TusschentïChool enz 45 ff Ie Armenschool enz w ff 2e ff K ff ff 2e Burgerschool voor meisjes enz ff ff gymnaatiekschool op de Spieringstraat 700 Voor aankoop en onderhoud van schoolmeubeien in voornoemde soholen 450 Voor toelagen aan de hoofdonderwijeeis eo de faoofclonderwgzercs voor het doen schoonmaken der sohoollokalen Bezoldiging van den concierge der 2e Burgerschool voor jongens 35 2430 vol d Verminderd met 800 De som wordt doende geacht om de kosten te bestrijden g Op de begrootiiig gebracht ingevolge Raadsbesluit van 4 Februari jl goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 25 Februari d a r b Verminderd met 66 66 tengevolge van het overlijden van den gepensioneerden hulponderwijzer J Versluis 130 Vermeerderd met 37 63 in overeenstemming met den door de commissie van toezicht over het museum ingesonden staat van begrooting ffordl wrtolgd