Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1879

BUITENLAND Ilultcjilaiiilïicli Uvcrzlclit Mit sekere plecliügheid hebben de Fransche legitimisten den retyaardag van hun Heuri Y gevierd niet het houden van banketten waarop eeu adres erna d k hertog van Chsinbord werd voorgeWzen Daarin geven diens aanhangers hem hun vertrouwen iu denerfgenaam vau het koniugsehap te kennen De Pruisen kozen Dinsdag de Lauddagskiezcrs de nationaal liberalen hadden in de laatste dageu meer hoop op eeu goeHeu uitslag dan vroeger waartoe de bekende brief van Falk het zyne heeft bijgedragen de oud miuister is op een groot aantal plaateen caudidant gesteld en men wU zijn verkiezing dueu gelden als een manifest tegen de reactie op ondeiwjjsgcbied Men heeft ui gerckeud dat Falks bestuur de school 4000 onderwgzers en 400 000 leerlingen meer heeft bezorgd dan zijn voorganger Dat de uitslag der verkiezing met spanning wordt tegtmoet gezien behoeft wel niet gezegd De reis van den Duitscben Keizer door BlzasLo tharingen heeft bij de Fransohen weer de oude wond opengereten en de bladen kunnen niet nalaten in meer of miuder voorzichtiger bewoordingen te verklaren dat EliasLotharingen aan Frankrijk terug moet komen De Duitsche couranten blijven het antwoord niet aohntdig Zoo merkt een der l arijsohe oorrespondenten van de Jföin Zeit op dat de üuitschers behoorlijk notitie nemen van het Fransohe verlangen hij voegt er bij alle goede dingen beslaan in drieën eerSt Waterloo daarop Sedan de nieuwe naam moet nog ingevuld worden Hoe lang het verblijf des heeren von Bismarck in de hoofdstad des rijks en van Pruisen zal duren is tot heden niet bekend Naar het schijnt vorderen zeer vele aangelegenheden dringend zyn aanwezigheid alhier naar de JBerlijnsche Bank u d UanddaZei tang mededeelt Dagelgks houdt hij verscheidene eoi ereuliëu met de verttgcnwoordigers van vreemde mogendheden en wel voornamelijk met de ambassadeurs van Rusland en Oostenrijk Ilongarije zoomtde met den Duitschen ambassadeur Ie Home Daarenboven iebben met het meerelideel der ministers dagelijks herhaalde besprekingen plaats gehad zoadat zijn gan ehe dag aan het bandeljli van zaken is gewgd Waarheen hy zich na een korter of langer verwijl te dezer stede zal begeven naar Varzia of naar ftiedrichsrfihe weet men niet Uit Oost Kumenié wordt gemeld dat tie commissie voor de regeling der militaire grenzen tusscheu dit gewest en Bulgarije met haar arbeid gereed is gekomen en het resultaat heeft voslgesteld De llussische commissaris stemde legen en de Fransche onthield zich Omtrent de ondcrhandeliugen nret Griekenland veraeemt men dnt de gevolmachtigden in last hebben den arbeid zooveel mogelijk te bespoedigen da tr de tregeering den uitslag wenscht niede te deelen vóur de verkiezingen die op 22 Oct plaats grijpen Eenige Mollahs en Softaas die naar Thessalic en Ëpirus gingen om de bevolking tegen Griekenland op te hitsen zijn door de Turksche regeering verdreven Het Bchy nt er dus uu eindelijk to te zullen komen Jakoeb Khan rekent zich blijkbaar geheel onschul dig aan den moord Engelsehen te Kaboel en de taak lal ook wel geweest zijn dat hij er volstrekt niet zyn gezag kon handhaven Hij is met een klein gevjalg in het Engelsche kamp te Kushi aangekomen De voorhoede der Engelsche kolonnes staat reeds op twee kleine dagmarschen van Kaboel £ u is sterk genoeg voot een tïoup de main Hét ton echter zeer onvoorzichtig wezeu zoolang het oorps uit den Khyberpos nog niet dichter staat en in geval van nood ondersteui ing kan bieden Yoorul ook met het oog de gezindheid der bergstammen altijd tuk op gelegenheid tot plundering kan men piet te veel wagen i BINNENLAND GOUn a October 1879 In de zitting der Rolterdamsohe Arr Bechlbank Tan Dinsdag werden de volgende petsonen veroordeeld C de wonende te Haastrecht bekl van moedw mishandeling tot 10 boete of 3 dagen gev C J V wonende te Gouda bekl van moedw mishandelin tot 7 dagen gev cell VEBGADERING van dun GEMEBXTEHAAD Vrijdag den 3n October des namiddags ten 1 ure ien einde te behandelen De Begrootingen der gesubsidieerde instellingenvan weldadigheid dienst 1S30 Hereiening der laatstelgk vastgestelde herordening op het bouwen en op de verplichtingen van eigenaars van gebouwen en van naburige erven De crediel nanvrilng rafi de topenbare Gezoiidheidscommissie voor de annschalBug van werktuigen voor het ojiderzoek van levensmiddelen Te benoemen Eeneu ambtenaar van den burgerlijken stand Tieuen tijildijken leeraar aan de voorbereidende klasse der Burgeravondschool Dinsdagavond had in de sociëteit Oira Genoï ïën het groot vocaal en instrumentaal concert plaats ijegeveu door de Liedertafel Appollo alhier bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan en wel met medewerking van het Paleis Oichest te Amsterdam Zooals te verwachten was bevatte de ruime zaal van 0ii3 Genoegen een groot aantal personen die waren opgekomen om van het aangeboden kuiislgcuot te proftteeren en tevens een blijk van belangstelli ng te geven in eene vereeniging die jaren achtereen hel hare deed om kunstliefde te dizer slede op te wekken en te vermeerderen Het mei zorg gekozen programma werd flink uitgevoerd de meeste nrs droegen blykbaar de goedkeuring van het publiek ten volle weg Laohuer s Hymne m die Musik en die van Viotta voor SoU en Koor als ook Fischtr s Meereaslil e undglücUkhe ïaltrl worden vooral niet genoegen gehoord Het slotnr dk Feesiz vno ter gelegenheid van dit feest vervaardigd voor soli koor en groot oichest door de heer Jos A Verheijen met woorden van den heer D Rnijter was het feestprogramma waardig en werd levendig en aanhoudend toegejuicht Wij gelooven velen onzer lezers genoegen te doen den feestzang hieronder een plaats te verleenen Groot is der tonenmacht Waar iu t geregeld maatgeluid Het blijde of droef gevoel zich uit Of zich de rijke kracht Van Kede of Fautaz ie verheft En ons t gehoor en t harte treft Daar vindt wat schoon is rein en goed Zijn weerklank in t gemoed Hoog zyn waar eedle zin regeert Muziek en zang vereerd Tien jaren zijn voorbij Sinds de eerste steen van t outer ligt Dat voor Uit Got DA s burgerij De zangers om zich henen schaart Wier kunstzin naar de sterren staart Al n oet soms Utitffi de doornen heen t Ontwikkelingspad betreSn Omdat het steedlijk wapensohrift Ia t harte slant gegrift Elk uur is wel besteed Waarin de kunst hnnr kroost vergaart Zij Itoiidt een plaats aan huis en haard Voor Broederzin gereed Ons lied is de eerste tolk geweest Op s Vorsten Zilvreu kroningsfeest Van t hart der burgerij dat brandt Voor Vorst en Vaderland En dat ons feestlied bijval vond Getuigde moud bij mond Op Gouda s eeuwgety Vond even gaarne Apollo s koor Bij eiken feesteling gehoor Ook stond het iu de rgDor menschenvrienden steeds gereed Als hier of daar een jammerkreetZich hooreu liet in tijd van nood En hielp den arme n iu brood Want ook iloor t loon der kunst gcbnushi Is menig leed verzacht Tien jaren snelden heen En als Apollo rugwaarts ziet Al roerat het op zijn streven niet t Herdenkt ze wel tevreên Eu treedt met lust met goeden zin Met moed het nieuwe tijdperk in Daar t bij zijn ijvren op t gebied Der kunst geen moeite ontziet Bij t nl waar Gouda prijs op stelt Blijve onze zang geteld Tot eigen genoegen beperkten we ons niet En wg blijven dien weg ook betreden Kunstlievende leden vindt steeds in ons lied Uw genot I dan eerst zijn wij tevreden Uw steun die zoo hoog op zijn prijs wordt gesteld Zij dankbaar door tjubleud Apollo vermeld Dat telkens als onze banier zich ontvouwt ApoUo uw streelenden bijval behoud De akte examens voor het lager onderwgs in de provincie ZuidHolland z Ju gisteren te s Hage aangevangen In plaats van den heer J Brouwer die weigerde den eed af te leggen is bij eene nif uwe stemming tot lid van den Baad te Molenoorsgraaf gekozen de heer A C Gnoeneveld burgemeester Daar ook deze de benoeming niet heeft aangenomen zoo zal er voor de derde maal eene verkiezing pUats hebbeu Uit Molenaarsgraaf schrijft men dd 1 Oct Op initiatief van den heer H Coert notaris alhier is besloten tot oprichting eener afdeeling van de Hollandschc Maatschappij van landbouw In eene Maandag gehouden bijeenkomst welke door belangstellenden uit verschillende gemeenten wer bijgewoond is men overeengekomeu ouder nadere goedkeuring van het hoofdbestuur de nieuwe afdeeling te noemen Molenaarsgraaf en Omstreken terwnl zij zich zal uitstrekken over de gemeenten Bleeken graaf Molenaarsgraaf Brandwijk Ottoland en Goul driaan in welke gemeenten zooveel mogelijk beurtsgcwijze de Vergaderingen van de afdeeling zullen gehouden worden Het bestuur bestaat uit de heeren A C Groenevcldt voorzitter B Bakker 2de d H Coert secretaris L v d Giessen penningmeester 6 Noordhoek lid De stukken in zake de verkiezing vau den heer dn Tour van Belliuchnve zyn reeds ter griffie van de Tweede Kamer nedergelegd zoodat eene spoedige beslissing in deze zaak kan worden verwacht De zeven en twinligste nlgemeene vergadering van het Aardrijkskundig genootschap zal worden gehuaf eï op Zaterdag 11 October e k des voormiddags ten 10 ure te Arnhem Gisterenmiddag is de Teutooustelliug te Arnhem bezocht door ruim 100 kinderen met het personeel der Bewaarscholen No I en II Ook het feestteireiu werd bezocht terwgl de Oamelang speelde natuurlijk alles tot groot genoegen der jeugd De Commissie die jl Zaterdag in de vergadering van spoorwegain jleuaren te Utrecht werd benoemd ten einde voorbereidende stappen te doen tot viering van het 50 jarig spoorwegjubilé heeft zich tot de direction der vgf Nederlandsohe Spoorweginaataebappijen gewend en de wijze waarop zij voornemens is onder medewerking der directiëu het gewichtig feit iu de spoorwereld te hetclenken uiteengezet Vermoedelgk op Zaterdag 25 Oct a s wil men te Utrecht een diner houden waaraan alle vaste spoorwegbeambteu in den lande voor eigen rekening kunnen deelnemen De prgs van dat diner die onder het bereik van velen zal vallen wordt later bekend gemaakt Des avonds zal er een groot coneert plaats hebben in het Park Tiwli waarop alle spoorwegambtenaren met hunne familie kosteloos toegang zullen hebben Voor dit laatste ontbreken echter de middelen en de Commissie richt daarom de bescheiden vraag tot de directicn of zg voor fit doel op haren flnancirelen steun mogen rekenen De begrooting van uitgaven en voor den arbeid der gevangenen over 1880 is opgemaakt tot eco cijfer van ƒ 263 540 zijnde ƒ 1400 minder dan ten vorigcn jare tengevolge vau besparing op traktementen voor personeel enz De raming der middelen tot dekkjng van de uitgaven wegens den arbeid der gevangenen voor 1880 is de volgende inkomsten wegens verkochte goederen uit de magazijnen van den arbeid der gevangenen en verricht confectiewerk voor het Deparleincnt van Oorlog ƒ 80 000 idem voor het Departement van Marine ƒ 62 00 idem voor het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid ƒ 12 000 idem voor het Departement van Koloniën f 1000 idem voor de dienst der gevangenen ƒ 85 000 idem voorde dienst der Hijksgestichten Ommerichans en Veenhuizen f 8000 idem voor de RijksveWwacht ƒ 15 000 lem voor partikulieren J 26 000 idera wegens verkoop van onbruikbare werktuigen gereedschappen en andere fabriekvoorwerpen 300 idem wegens sommen die in 1880 mochten worden gestort tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen den arbeid der gevangenen bclreffende over 1878 en vroeger 300 te zamen ƒ 289 600 De bevolking van de gevangenissen bedroeg op 1 Juli jl 3249 waarvan 1248 iu de strafgevangenissen 390 in d huizen van verbetering eu opvoedisg 1702 in de cellulaire gevangenissen huizen van arrest enz Het cijfer is verdeeld ov fr 808 krimineel 1883 coreotioneel veroordeelden 460 ongevonnisden 299 niet veroordeelde jongens en meiiges In 1875 was het eindcgfer 3153 in 1878 3056 in 1877 3226 in 1878 3346 Het gemiddeld cgfer is 3195 Men meldt aan de L Cl Alle vruchten waarvan peren en appelen niet sohaarsoh zijn deelen in den invloed dien de natte zomer bgna op ieder gewas gehad heeft Zelfs al zgn de boomvruchten gaaf wat te wensohen overlaat gaan zij spoedig tot ver rotting over Het is iets zeldzaams dal met October nog rijpt pruimen worden aangeboden en de perziken nog aan de boomeu hangen De laatste blozen maar zijn waterachtig van smaak Uit particuliere berichten uit lüii é verneemt HetVaderland dat de toestand in Atjeh in de laatsteweken veel gunstiger is geworden De bezetting zalaanmerkelijk worden verminderd terwijl uflg vertchillende andere bezuinigingen zullen worden ingevoerd Maandag zijn op de vijf scholen in de koloniën der Maalsoliappij nan weldadigheid schoolspaarbanken ingevoerd Voorloopig is alleen in de hoogste klassen de gelegenheid opengesteld neemt de maatregel echter goed op dan bestaat het plan om alle kinderen in le mogelijlibeid te stellen op deze wijze te sparen In de zaak der postwisselvervalsching waarvan beschuldigd wordt F J H h uit lieiden heeft de verdediger mr M de Pinto Dinsdag voor het gerechthof te s Hage aijn pleidooi voortgezet Even als Vrijdag jl bepaalde bij er zioli toe de verschillende getuigenissen te wederleggen Het bewijs van schuld oordeelde hij in geeneu deele geleverd en pleiter concludeerde ten slotte tot vrijspraak van zijn cliënt Hierna werd zoowel van de zgde van het openbaar ministerie ajs van die der verdediging zeer uitvoerij op de wederzgdscbe sustenucn teruggekomen eu bleven beiden bij hunne conclusiëu volharden Ten slotte verklaarde de beschuldigde op de vraag van iXen president of hij zelf nog iels te zeggen had dat hij gfheel onschuldig is aau het hem ten laste gelegde De uttspniak werd daarop bepaald op heden Betreffende den veehandel in Noord Duitscbland meldt men dat de bekende natte wcèrgesteldheid oorzaak is geweest dat het rundvee bijna overal magerder en minder ontwikkeld is dan andere jareii t liikoopen wordt daardoor bemoeielijkt omdat de kuoper dadelijk elk gebrek in den vorm ziet De vraag uaar Oostfriesch en Wilstermarsch vee is ofschoon iets flauwer dan in de laatste jaren toch nog altijrl lóó sterk dat men er alleen door eeu geforeeerden annfok in voorzien kan Voor het tegenwoordige is de vraag nog zeer gering drachtige vaarzen spoedig kalvende koeien eu kalveren kunnen thans nog tot matige prgzen gekocht worden Met het oog op den zeer sterken uitvoer en de aanhoudende onbegrijpelijke sluiting van de Nederlaridsche grenzen kan deze tgdelijke stilte evenwel niet lang duren Omtrent de opgmviug eener llaineinsche villa in Limburg wordt iu de Uaa en Roerbode het volgende gemeld Dank zij aan de ijverige pogingen van eenuitstekend geleerde den heer Jos Habets pastoorte WijlreOud Vroenhoven gaat de kennis dereerste geschiedenis van Limburg met den dag vooruit De president van de kocidté i JrchéologU die reeds meer hoogst belangwekkende opgravingenheeft gedaan en onder Houthem Valkenburg verledenjnar eiiie geheele Roraeiiische kolonie ontdekte welke r bestemming zgn scherpziend oog stuk voor stukwist te bepalen heeft deze maand tusschen Bemetenen Heer bg Maastricht een vondst gedaan die onderelk opzicht de vorige in rijkdom eu historischewaarde verre sohijut te overtreffen 0p de helling vau een bgt gloeienden heuvel van waar het gezicht uren ver de vallei der Maas en de geheele streek overziet is de laatst ontdekte villa gelegen Verscheidene vertrekken zgn reeds blootgelegd buitengewoon veel Homeinech aardewerk waaronder eenige stukken van heerlijk maaksel voorwerpen in g er spelden vgf munten van Trajanus Domitianus en Septimus Severus zijn reeds gevonden Vijf ïerschilleiide soorten m irmer brachten de opgravingen aan het licht eenige bewerkt andelre onbewerkt De richting der kamers is overal na te gaan een badkamer niet te miskennen De vloer vooral schijnt zeer belangrgk te zullen worden Zeer uitgestrekt zijn de Romeinsche substrukties tot nu aldaar ontdekt dat ze zich echter nog verder uitstrekken lijdt niet den minsten twijfel want op een vijftig a zestig schreden meer naar omhoog zijn de nevcngebouwen welke de woningen der rijke Romeinen zoo veelvuldig omgaven reeds gevonden Op ten kwartier afstand rees voor eenige jaren een tumulus omhoog die het familiegraf van den rgken eigenaar der villa moet geweest zijn Men gaat onder de verlichte eu voorzichtige leiding vnn den heer Habets en den heer Thomassen steeds met de opdelvingen voort De landbouwer B J Blauw schrijft aan de JV Or Ct De aardappels zijn van t jaar niet volwassen diensTotgens bevatten ze te veel vocht te veel waterdeclen en vandaar dat ze te weinig melig te weinig bloemfjk zgn Dat te veel water die te veel vochten moeten er uit verdreven worden en om dat te doen graaft men kuilen tot op vier voeten breed en één dM diep De uitgegraven aarde legt men tot 2 voeten breed aan weerszijden van deu kuil waardoor deze dan ongeveer 2dM diep is geworden Aan de lengte van deu kuil is men niet gebonden en kan men dien zoolang nemen als men deukt voor het bergen vSn de aardappels uoodig te hebben De losse aorde wordt schoon uit den kuil verwgderd en op de kanten gelegd de bodem van deu kuil wordt elfen gemaakt en daarua brengt men de aardappels er in schept ze hoog en scherp op ter dikte van een halven dM bedekt men ze dan met rogge oftarwestruo dat stroo moet zoo goed als t mogelijk is rechtop eu neer liggen met de kopeinden er van naar het bovendeel vau den kuil en daarna wordt het geheel bovendien nog met eeu laag aarde bedekt ter dikte van 1 dM De aardappels moeten van t jaar broeien omdat ze veel vocht bevatten dat er uit moet en op navolgende wijze is dat te doen Heeft men de aardappels op de door mij beschreven manier ingekuild dan komen ze in broeiing dat is zeker maar dat moeten ie ook doch om nu te zorgen dat ze door het broeien niet bederven ora te zorgen dat ze er integendeel onberekenbaar veel beter door worden gaat men onmiddelijk na bet inkuilen te werk op afstanden van 1 meter boven in den kop van den kuil met de hand gaten te makeu zóó dat op die plaatsen de aardappels blootliggen Men neemt dan dakpannen en legt die het üüderstboven in het dwars boven die gaten Heeft men het een en ander op voorschreien manier gedaan en de aardappels beginnen te broeien dan heeft men zoovele luchtpijpen waaruit de waterdampeu van de aardappels onbelemmerd ontsnappen kunnen als men guteu in de kuilen heeft gemaakt ener dakpannen boven beeft gelegd en de aardujipels worden dan meer duurzaam meer melig inei r bloemrijk Zullen of moeten de aardappels tot in de lente in de kuilen blijven dan wacht meu met het op brengen van de zoogenaamde wiaterluag toluat het goed vriest De dakpannen neemt men dan weg ile gaten er onder stopt men mei stroo dicht de kuilen en ook nog twee voeten breed aan weerszijden er van dekt men met stroo ter dikte vau een decimeter en overdekt dan het geheel met een laag aarde lor dikte van twee decimeter Eu heeft men dat gedaan terwyi het tamelijk erg vroor terwijl de grond reeds hard en koud was dan heeft men do koude er onder gedekt De warme dagen die wel eens vóur de lente komen hebben dan geen invloed op de aardappels mits men de jwinterlaag en de geheele bedekking op de kuilen laat zitten tot zoolang dat men ze er uit ha ilt al is het ook tot in t begin van April Maar dan moeten ze er uit en toch zijn ze op voorschreven manier van behandeling dan nog zoo go d als niets ontkiemd Ik sprak ook over het bergen van aardappelen in den kelder maar vooral van t jaar behoort men ze te bergen in open houteu bakken of op zijn minst op een houten vloer doch vooral niet op een steenen vloer en dat wel iu donkere doch luchtig en geinakkelgk uitdampende kelders En beeft men alles gedaan zooals t mij een genoegen is aau de baud te kunnen geren dan zullen in vel 96 van de 100 gevallen de deugd en duurzaamheid van de aardappels zeer veel verbiterd kunnen worden DÊlCHJPBRElK DER JVEllIJSSEL Door ceii der Schiplm iiki liiij cu Habeut sua fula j i dat hebbeu ze de pa sa giers der booten van de Rotterdam che Lloyd Üe Drenthe de Gelderland de Friesland en nu de Onerijjiiel Zooveel ongelukken merkte oiil iiigs i iemand op de Maatschappij is ivel te beklagen I Zeerzeker rails men mij ten goide houde dat ik de passagiers nog meer beklaag Dep 28n Juni stoomde de Overijiirl weg Gelukkig oogenblik wanneer men na een korter of langer verblijf in Indië het vaartuig in beweging ziet komen dnt ons hetzij voorgoed hetzg voor een paar jaren naar Europa terug nal brengen 1 Dat de Overijatel ons derwaarts zou voeren was de misschien naïeve maar zeker alleszins geoorloofde zalige hoop waarin wij allen verkeerden Wij wareu maar met een klein troepje passagiers docK de hemel weet welk een berg van verwachtingen zich dat kleine troepje op deze waarschgnlijkheid gebouwd had terugzien van familie en oude vrienden kalfsvleesch Artis de muziek van de grenadiers Amsterdamsch Beiersch zomers reizen wie durft op zich nemen al de illusien van huiswaarts gaande Indische menschen gelrouw op te sommen Alles echter zooals gezegd uitgaande van de onderstelling dat de Ocerijaaet ons Ie Vlissiugen of Rotterdam aan den wal zou zetten Niemand onzer die eenige gedachte had op Afrika Geea die ook maar eea enkel oogenblik toonde daarvoor eenige belangstelling te koesteren Het stcad echter geschreven althans was zulks achteraf het gevoelen der Javaansche hadjis die wg aan boord hadden dat wij ons voor geruimen tijd met les dflices de l Afrique tevreden zouden moeten stellen We hadden van den dag waarop wij ie reede van Batavia verlieten onophoudelijk het fraaiste weder van de wereld een enkele maal meer deining dan ter voorkoming van zeeiiekte wenschelijk geacht kon worden maar ook niets ergers Hurd liep de Oaerijtsel niet misschien voorzag ze wat haar te wachten stond eu zocht ze het noodlottige oogenklik zoo lang mogelijk te verschuiven Langzaam maar zeker zoo troostten wij ons Niet gauw en toch niet zeker bleek later de gepafte omschrgving te zijn De dagen volgden elkander op en geleken op elkander totdat de 15e Juli in die eenvormigheid verandering kwam brengen Ongeveer tegen twee uren in den nacht toch werden de meeste slapers gewekt door een lichten schok gevolgd door een zonderlinge beweging alsof namelijk het vaartuig in stede vau op het water gedragen te worden zich schroef en sehommelend over een vaste oppervlakte voortbewoog Zoo was het dan ook wij zaten aan den grond zooals later bleek ter hoogte van het Shena rif ten zuiden van kaap Guardafui aan de Oostkust van Afrika De boot stootte eenige malen met zulk een geweld dat zij bij eiken slag uiteen scheen te tullen breken Bij den tweeden of derden stoot sprong de stoompijp der machine en klonk het gillend gefluit van den ontsnappenden stoom als een doodsgehuil te midden der ontzetting van dien nacht Nauwelijks had de boot zich in het zand gewerkt of de zee daar ter plaatse als door een inbreker in haar stroom gestuit sloeg legen en over het vaartuig heen alles dooreeiislingerend en vernielend Al dadelyk werd een der sloepen uit de davids geworpen en een tweede verbrijzeld gelukkig bleven de overige gespaard De weinige passagiers en enkelen van het scheepspersoonecl wier diensten niet op het dek gevorderd werden waren terstond naar den salon gevlogen de eenige plek waar men beschut was voor de huoge storlzeeén die alles onder water zetten Daar Ziitcii we mannen vrouwen en kindefén ia het eerste uur niet anders denkende dan dat het met oSs allen gedaan was en het oogenblik afwachtend dat het schip breken en in de diepls verdwijnen zou En inderdaad dat redding nog mogelijk zou zgn liet zich iu het eerst niet aanzien Niemand wist waar we vastzaten hoever we van vaste wal wareu of we zouden kunnen landen of het stootende schip dat onder de geweldige slageji der eeén die er overheen braken steunde al gewonde leviathan bet zoolang zou kunnen uithouden totdat de sloepen van proviand voorzien en te water gelaten zouden kunnen worden Welnu in die bange oogeublikken toen wg allen althans wij leeken elk volgend oogenblik den dood verwachtten dadelijk nu het stooten had m u zes voet water iu de boot gekregen toen heb ik vrouwenmoed bewonderend Een paar mannen sloegen aan het jammeren en schreien en bidden De dames waren echter allen kalm en gelaten geen die eenigen angst aan deu dag legde wat ze ook in haar binnenste mocht gevoelen Tegen drie uur omstreeks kwam de kapitein even aan de deur van den salon ons mededeelen dat we in het zand vastzaten maar voorshands niet in levensgevaar verkeerden dat hij zoodra het dag werd de booten zou laten uitzetten eu dat wij van het noodzakelijkste een bundeltje moesten maken om dat mede te nemen naar den wal waarvan hij vermoedde dat wij niet ver af waren zoo mogelijk zou men trachten wanneer allen behouden geland waren allhans die passagiersgoi deien welke zieh iu de hutten bevonden ook nog van boord te krygen Toen ie eerste ochtendschemering doorbrak bleek het dat wij vlak bg land waren een zaudige kust w iarup een zware branding stond eu daarachter rotsachtig hoogland Het ilaglicht vergemakkelijkte het te water laten der sloeptn Het bleef echter een hard werk onder de storlzeeën die met steeds toenemend geweld over de boot sloegen op de been te bigveu kostte mecstentyds reeds de grootst mogelijke inspanning Mtt het aanbreken van den dag wies bet water eu had ons rampy ilig vaartuig steeds meer daarvan Ie lijden met schokken waarvan het onmogelijk is een denkbeeld te geven werd het opgenomen eu daarna weder raster in het zand gewerkt Doch gelukkig kreeg men eindelyk vroeg in den morgen de booten aan bakboordzij welke naar den ya toegekeerd lag te water De eerste stuurman werd met acht man in de eerste boot gezonden ora een verhenningstocht te maken Hij bracht een lijn uit welke aan boord vastgehecht was en waarmede de