Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1879

Zondag 5 October 1 1 1879 N 2357 GOUDSCHE iCOURAWT ieüws en AdverlcBtieWad voor Gouda en ömslreken J 1040 375 1000 409 205 138 139 140 141 142 143 Lange Tiendfiweg D 60 GOUCA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSflHRIVTEN worden binnen den kortst mogelüken tijd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BülTENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is 144 145 0 0 liJ 0 0 0 I 0 0 0 15 0 0 0 0j3 UITTREKSEL UIT DE MEMOKIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de loepen ran en naar den wtt gehaald tonden worden DeM eo sdere herhaalde pogingen met kettelfde doal gedaan misluJcteu echter Midden in de branding S ekomen tjiude moest de atuurman de lijn die te ort bleek te ign laten glippen Hg bracht de alotp echter behouden aan het strand Den tweede boot ter aasisleutie geiondeu sloeg iu de branding om met het noodlottig gerolg dat de derde stuurman die aaa het roer lat en een matroos verdronken de orcrige oprarenden wisten tiotf swemmende te jedden Nogmaals irerd een boot uitgezonden ten einde de eerste te helpen weder naar boord terug te keer B deie derde onder commando van den bootsman haalde weder Eonder ongevallen deu wal Daar hadden Eich inmiddels sedert eeu goed uur eeu groote menigte iuboorliugen verzameld die wg van het schip uit duidelijk uit alle vier windstreken in deu looppas zagen opdngeu Het waren lange zwarte mannen met schrale ledematen een groot stuk wit lijnwaad als eenig kleedingstuk om het lichaam gewikkeld allen gewapend met assegaaien sommigen ook met geweren Zo hielpen de booten aan het strand trekken maar om ze te E lunderen Niet dan met de grootste moeite onden de medegebrachte proviaiëu teuten enz uit hun roofgierige klauwen gehouden en op een geschikte plek tUBSchen de duinen verzameld worden onder bewaking eener wacht van vgf of zes man Nadat dit geschied was gelukte het den eersten stuurman met zijn boot naar de Oeerysael terug te keeren Een uur later bracht hij iu diezelfde bout alle passagiers der eerste klasse naar den wsl tfordt termlgd MARKTBEBICHTËN Gouda October 1879 Tot ongeveer vorige prgzen was de Amzet niet groot Poldertarwe pnike ƒ 12 25 a 18 Mindere ƒ U 1 12 Rogge puike 7 76 4 8 60 Mindere ƒ 6 75 a f 7 50 Voer ƒ 5 40 a ƒ 6 Gerst puike ƒ 7 25 a 8 Mindere 6 a ƒ 7 Haver zware ƒ 4 75 a ƒ 5 69 Ligte 3 75 a ƒ 4 50 De veemarkt met weinig aanvoer den handel in eerste soort vaarkoeien iets vlugger inférieure soort traag te verkoopen schapen traag magere varkens en biggen de handel zeer lusteloos velen onverkocht gebleveu Kaas Van ƒ 46 tot ƒ 29 Goeboter ƒ 1 66 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 20 ƒ 130 corbëTpondentie op de ons gednne vraag waarom wg de memorie van ioelichting op het adres der bh J de Vries Robbé eo A Kaptenaan den gemeeoteraadf niet in ons blad opnamen antwoordenwg dat de opname van een dergelijk uitgebreid etiik ons rg overbodig voorkwam daar belangstel Ie oden eerstdaags iude gelegenh id zijn dat te lezen ïq bet Verslag van het verhandelde in den gemeenteraad Db Redactie Burs erlijke Stand Gouda GBBOREN 29 Sept Elizabeth Maria ouders J Sjouke en T koorn l Oet Cornel is ouders J Nienwenhnijzen en en M Stram OVERLEDEN 29 Sept J C fan Wingerden 6 m 30 P J H de GraaS 3 m A G £ Agterberg hnisvr van H B Eggers 64j OEHUWD 1 Oet E tbd Maaren en H M Korevaar T P T8B Lood en F Slobbe Buigcrlglre Stand rnn ouderstoande gemeeoten van 35 Sept tot 2 October 1879 Moordrecht GEBOREN Wouter Adnaau ooders B van der Vooren o W de Koter Jan ouders K Noorlaoder en J Noordegraaf Stolwijk GEBOREN Anoigje Komelia ouders F van Dam en A den Toom Cürnelis ouders F B Sloof en F Stam Geertje oaders C Anker en G Orareland OVERLEDEN D A Boer 14 d GEHUWD C den Ouden en T Koolwgk P de Brngn eo J Stigter Haastreoht GEBOREN Cornetis ondrrs M Kompeer en G an Sehaik Catharins ouders O Ftaukrüker en C Steenkamer GKETÜWD W van der Vooren en Uittenbogaard J KouwenhoMO en B Flagiwrt HeenwJjk GEBOREN Ptctros ouders 0 Groenescbeg en C de Groot Pieter ouders K van Dulkco en D Joogeneel GgsbertaAdriana ouders J Horst en J Verbg Jacob ooders J Vcrbrce en W Stoathart OVERLEDEN N Damman 2 m ONDERTROUWlJ K van Wgk 23 j en M A van Rijsdam 18 j Waddinxveen GEBOREN Elizabeth oudera J ao den Berg en M Jaamaat Mans ouders W Verhaar en M van der laao Ane ouders A den Hotr en O van Baaren MsriousLeonardu Cbristiaan oaders W Stern en D Baas Klaasje ouders F A Alpheoaar en M Bakker Bastiaaitje oudersA Hoogendooro eo B Vincr Jan ooders M van SdeoPetersmaa en G Visser OVERLEDEN J Koster 1 m E Verwoerd 63 j M de Roüij 9 m A Cortelje 78 j ONDERTROUWD G Figee en C Smolders Zevenhuizeu GEBOREN Lijutje ouders L flogendjljk o B Olg Albert Gernrd ouders J Bakker en M A Jongeneel Barbers ouders C de Vos eo C Jongeling ADVERTENTIÊN k Ondertrouwd W F CARRIÈRE 131 Il M A C GABRIJ aj Gouda 2 October 1879 m m Voorspoedig bevallen van eeu Zoon H M BELONJE VAN Dongen Boldino Neerbosch 2 Oct 1879 Op den 29sten September overleed te Abcoude Proostdij onze waarde broeder en be hnwijLbroeder de beer ARIE BLOED na een smartelijk Igden in den onderdom van 57 jaren P 8 VAN PKK STAAL A VAN DEB STAAL Bloed Gouda 2 October 1879 ♦ Voor de vele blyken van deelneming betoond by het overladen van ingne geliefde echt genoote HENEIETTE CHRISTINA GRiiTZ betnig ik mjjn harteiyken dank G N DB VOOIJS Gouda 2 October 1879 De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN BRANDVERZEKERING gevestigd te TIEL adverteert dat in plaats van wyieU den heer A N MOLENAAR tot Agent voor Waddinxeeen m Omstreken is aangesteld de hejr G W C van DORT KROON Burgemeester aldaar Bg eene fatsoenlpe WEDUWE hier ter stede bestaat gelegenheid tot INWONING voor een schoolgaande GE V GoimA Druk van A Bkineuav Adres franco brieven bij den Uitgever dezer Courant onder No 340 Ontvangen eene groote collectie JONGEHEEREN OVERJASJES van 3 tot 14 jaar van af 4 75 en hoogerals ook WniTEEMANTELTJES in denzelfden pr s grootte en leeftijd BAHLMANN k Co Mevrouw MONTIJN op den Kleiweg te Gouda vraagt tegen November twee KNAPPE en FATSOENLIJKE Dienstboden eene voor KEUKENMEID tevens ook voor huiswerk en eene als TWEEDE MEID Jaarhuur de eerste lOO de tweede 90 benevens te zamen het verval Adres in persoon of met franco brief met opgaaf van ouderdom religie en laatste diensten Mevrouw DORRE vraagt tegeu 1 NOVEMBER s s een Mejuffiouw KOOIJMAN Westhaven verlangt tegen 1 NOVEMBER eene zindelijke van de P G een net KIIVDERMËISJË niet beneden de vgAien jaar Adrei san den boekhandelaar J W KNIPSCHEEK Jr Westhaven alhier Eene Waschvrouw VRAAGT eenige WASSCHEN aan huis naar verkiezing NAT of DROOG t huii Adres Bureau dezer Courant Bij deze Courant behoort eeu Btjvoegfsel BEGROOTING DEB INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voor den dienst vau 1880 Bevolking 17465 zielen = e fe 9 =ïs =ai = = Fermlg UITGAVEN VULGW Hoofdst VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidiën en bijdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Belooning van doctoren heelmpesters vroedmeesters vroedvrouwen enz 3250 Kosten van de Gemeenteapotheek a Onderhoud 125 b Bclooning van denapotlieker en van de bedienden 1704 c Geneesmiddelen lb03 d Vergoeding aan denapotheker voor gemis van vrije woning 300 4052 134 Plaatsing en ver r ingskostenin de gestichten te ümraer schatiB en Veetf hut iie i MemoiW 135 Kosten van verpleging van arme krankzinnigen 3000 Subsidiën aan godshuizen te weten a Aan de beide Gasthuizen 9601 81 het Bestedelinghnis 1988 c het vereenigd Wees en plnio zeniershnis 9000 137 Subsidiën aan armbesturen te weten o Aan het burgerlijk armbestuur3084 I IsruëlitisuUarmbestuur305 Totaal van het VlIIe Hoofdst 34940 8P Hoofdst IX Renten en aflossingen van geldleeüingeu mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der gemeente Rente v de gevestigde schuld f Rente van de bijzondere geldleeningen Aflossing van de bijzondere geldleeningen Pensioenen lijfrenten en wacht gelde Gratiftoatiën 2400 2000 3150 3898 80 Totaal van het IXe Hoofdst f 14477 80 Schadeloosstelling aan de Hervormde kerk wegens het gemis van begrafenisrechten Twee halfj annuiteit van 40000 in 1871 bij de Maatschappij voor gemeentecrediet opgenomen Twee haltj annuiteit van 63000 in 1872 bij de Maatschappij voor genieentecrediefc opgenomen Idem van 57000 in 1873 opgenomen postcD tot hetzelfde bedrag ala ia het vorige jnar uitgetrokken ü I T G A V E N a yerminde rd oiti f 37 96 b II 1941 84 a Verminderd met 708 b Tot een gelijk btdmg al bjj de vorige begrooliiig uitgetrokken In overeeustemmiug met dsjdoor de hestoren der Ijistflliiigcn Tan Weldadigheid aangeboden staten vau bi grootiug Ier ihkomsten eo iitguveji l HQ Verminderd me ƒ ER daarin het jaar 1S79 2 obligatiëii ieder van 590 worden afgilml Hit loorgedrogen bedrag strekt tot betaling der rente an een kapitaal per resto gruot ƒ 67ÜÜ 141 Verminderd met 1450 tengevolge viui het overlijden der gep siuKeerdeu W van Bemmel en A J Mrui 8 De guraamde som strekt ter voldoening van de volgende pensioenen dat van C Xicuwonhuizcn ƒ 125 II 1 len Brarameler Aadriesse 100 II II Joh de iiuijl i II II J van der VVolIf 104 eu een lijfrente luui de erven P avtaim 1 409 I If ordt terrol d BUITENLAND Uuitenlandscti Overzicbt e Ie October wna voor JlMluhlani een gcwieh ige dag De nieuwe rechlerlyke organisaüc voor liet rijk werd ingevoerd eu tevens het nieuwe bestuur van ElzasLotbaringen De instidiatie van het Hooggerechtshof te Leipzig ha l met groote plechliglicid plaats en t Techt noemde de staalRsecretaris Friedberg de rechtseenheid de Woon op het werk dtr stichting van het Duitsciie rijk Ouk voor Kizas LolhariiigL ii is de Ie October van dit jaar een gewichtige d tg De nieuwe regeeriiig van het Rijksland begint thatis hire W rkzaamheid de stedehouder en bel miiiisteric voor Kt sLotha ringen De chef van dit nieuwe ministerie Karl H rtog is geboren in het jaar 1827 ir Brirg in Silesic Te Brieg bezocht bg het gymuasiam eu te Breslau de universiteit Daarna bekleedde hij rechterlijke betrekkingen totdat hij in 1859 medewerker werd in het ministerie van koophandel Sedert 1871 was hij reeds directeur der afdeeling voor Elzas Lotharingen bij de Kijkskauselarij en toen dit eeu zelfstandige kanselarij werd in 1876 nas hij daarvan de secretaris generaal Hij heeft zitting in den Bondsraad Inderdaad was dus iJe leiding der zaken vau Elzas Lotharingeu reeds jaren in zijne handen De stedihuuder van het llijksland goncraalveldniaarscliatk von Miiiileutfel heeft met een zeer korte toespraak te Straatsburg zijn ambt aanvaard Baron von Manteutfel was ook de vroegere gouverneur van Noorfi SIeeswijk en daar had men veel met hem op Tgdens den Fransch Duitsclitn oorlog had hij het bewind iu eenige Praiisohe departementen en wist hij zich van zijne moeitlijke taak met veel tact te kwijten Trouwens wat men ook der ig moge nageven niet dit dat zij iren weet te kiezen Ier verkiezingen in Prutsen voor zooveel die tot liideu bekend is valt voor de conservatieven minder gunstig uit dan zij dachten Het ziju vooral de nationaal liberalen die verliezen hebben geleden Over het geheel genomen is niet druk gestemd Terwijl de conservatieven rekenden op warmer belangstelling en daardoor op eene aauzienlyke versterking hunner partij was er op vele plaatsen duidelijk onverschilligheid Vooral in deoosldijke gewesten bleek de ingenomenheid met de nieuwe tarieven alles behalve groot te zijn De uitsKig zal wel wezen dat de llegeeriug eenige stemmen won maar voor het overige alles nagenoeg bij het oude blijft Hel paleis du Luxembourg waarin de Fraiische kamer straks zal vergaderen zal 3 November gereed zijn de opening der kamers zou echter door de regeering op 25 November worden bepaald om alles in orde te hebben De Belgische bisschoppen hebben met hunne verordeningen tegen de openbare school niet veel wil van de reis allhans niet in de groote steden Te Antwerpen heeft slecht een tiende gedeelte der leerlingen de scholen verlaten 20 onderwijzeressen en 1 onderwijzer namen hun ontslag Daarentegen i op alle scholen waar schoolgeld betaald wordt het getal leerlingen zeer toegenomen Van de 220 onderwijzer te Luik hebben lecbt9 2 onderwijzers en 11 onderwijzere sen de scholen verlaten en voor deze 13 vacaturen waren onmiddelijk 42 candidalen De sultan Ie Turkije heeft een ministerraad bijgewoond waarin de toestand der Turksche financiën besproken is alsmede de middelen om er verbetering in te brengen Moeielijk zon men natuurlijk een ruimer veld voor besprekingen kunnen vinden doch de ondervinding heeft reeds zoo vaak geleerd dat alle pogingen die daartoe aangewend werden afs uilten op de wispelturigheid van den sultan en de hebzucht vau den eenen en spilzucht van den anderen minister Toch verdient elke nieuwe poging toejuiching en met ingenomenheid maken wij dan ook melding van een vry belangrijke rede van den sultan waarin hij in herinnering bracht dat hij de bevriende mogendheden had beloofd persoonlijk te waken over de finanoiöele hervormingen die hij in zijn Rijk noodig achtte en zijn vast besluit te kennen gaf om alles aan te wenden wat mogelijk was om het krediet van zijn rijk te redden Het voorstel van zijne ministers om eeu nieuwe leening te luiten verwierp hij dan ook tcu stelligste Hij beval hervormingen in liet binnenland aan om het tekort der bpgrootiog te dekken Mogen die goede voornemens van den sultan niet opnieuw in de geboorte blijven steken en hij werkeljjk standvastigheid genoeg hebben om by zijn besluit te blijven BINNENLAND GOÜD 4 October 1879 In de zitting der Rotterdamsche Arr Rcohtbank van Oonderdagnorgeu werd o a veroordeeld A U huisvr van J H bekl van laster te Gouda gepleegd tot 1 dag gev en ƒ 8 boete Bij de begrooling van uitgaven voor den aanleg van Staatsspoorwpgen dienst 1880 zijn evenals gewoonlijk overgelegd de staten van verleende concessieu en van concessie aanvragen waaronder ditmaal vela voor stooni lrnmwpgen Onder de laatste komen de volgenden voor Nedeilandsclie Rhijnspoorweg maatschappij van Moordrecht naar Z venhuizen Moerkapclle de voorwaarden waarop concessie kan worden verleend zijn aan de Maatschappij medegedeeld J B Snellen qq te Apeldoorn van Amsterdam langs Alphen naar Rotterdam in onderzoek P M Montijn te Gouda van Zutfen langs Doeliiichrm naar de Pruisische grenzen in de richting van Bocholt met zijtak van Doctinchem naar Groenlo in onderzoi k S A Klansen en G Smit te Amsterdam van Utrecht langs Vianen Gorinchera Breda naar do IWgische grenzen in de richting van Uit Zevenhuizen schrijft Tien ons Ook het najaar is tot dus verre nog voor onze landbouwende gemeente ongunstig Uit den Prins Alexanderpolder komen weinig aardappelen die wtlke men nog delft zijn klein van stuk Sommige landlieden achten het de moeite niet waardig de vruchten te rooien Met hel oogsten der booueii gaat het ook niet voorspoedig Het meslharren en ploegen moet gedurig uitgesteld worden Het kan niet anders of de zaai ijd voor de wintergewassen zal vrij wat nakomen