Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1879

In de eente Tergadering fan de leesrereeniging Nut en Vermaak den Icn dezer te üeveuhaiien gehouden werd met algemecne slrmmen tot Secretaris benoemd de heer P Blok Jr Op f oorstel van genoemden heer besloot de rergadering de werkkring der rereeuigiug uit te breideu In plaats raa de vergaderingen Tan de Afdeeliug Zefenhuizen Tan de Maatsoh tot Nut Tan t Algera welke afdteliug ontbonden ia lullen er gedurende deu winter maandelijks gezingen en Toordrachten gehouden worden ten einde het verlies te herstellen dat door het tervea der afdeeliug is Terooriaakt Uit de Kriinpenerwaard schryft men Men ia druk bezig met het inhalen der veldvruchten Be aardappelen vallen zeer klein van stuk de ziekte ia gering de qualiteit is redelyk de qualiteit laat veel te weuBohen over De beste qualiteit geldt ƒ 5 de HL Het hennepdorsohen is ufgeloopen eu het malen is in vollen gang De hoeveelheid zaad is beneden liet Diiddelnintige Men besteedt ƒ 750 a ƒ 7 7B per HL Het koolgewas is zeer goed zoomede de bruineof stoelbooiien die tegen ƒ 13 de UL worden verkocht De boomvruchten zijn over t algemeen schraal uitgezonderd eenige soorten van winterpereii De noteu zyn overvloedig veel zijn er opgekocht ter verzending niuuEngeland Het vee is gezoud de landerijen liggen redelijk goad Het jachtveld levert weinig wild en de kooikers kunnen ook niet roemen op een goede vangst De Amslerdainsche Stoiversvereertiging De school met deu Bgbel heeft eeu openbaren bidsloiid uilgeBohreTen op Vrydag a a met het oog op de gcïnren die bij vernieuwing de christelijke scholeu in ons Taderland bedreigen eu op de roeping onzer vertegenwoordigers in de Tweede Kamer Gisteren middag had te Leiden de plechtige inwyding der nieuwe Kweekschool van zeevaart en de oitlkulUng der buste van wijleu l rius Hendrik der Nederlanden plaats Onder de aanwezigen merkte men vele autoriteiten op leden van den gemeenteraad de kommandanten der te Leiilen in garnizoen liggende korpsen enz Z K H de Prins van Oranje werd door een adjudant vertegenwoordigd bracht race dat toen de heeren van de Putte en Cremers moesten afzien van de taak om eeu nieuw Ministerie samen te stellen niet ten tweeden male een liberale leider kou worden geroepen om te beproeven of hy iu de onderhandelingen met de liberale party gelukkiger zou zijn De heer van Lijnden werd dan ok met de samenstelling van eeu Mmisterie belast Voorwaar geen aangename taak in de gegeven omstandigheden een taak voor het oogenblik zeker niet door den heer van Lynden gewenscht Welke bedoelingen van Lijnden bij het zoeken naar een Ministerie heeft gehad weten wij natuurlijk niet wel is het van overbekendheid dat de samenstelling vele moeilijkheden in zich heeft gehad want er is veel tijd voor noodig geweest Letten wy echter op het eindresultaat dan is de hoofdbedoeling vry duidelijk de heer vau Lijuden heeft eeu Ministerie willen samenstellen uit mauncn die iu den politieken strijd der laatste jaren niet direct waren betrokken mannen wier naam achting inboezemde en wier staatkundige kleur over t geheel niet veel verschilde van die van de meerderheid der beide Kamers Men krijgt van het Kabinet den indruk van een zaken Kabinet d w z een Regeering waarvan geen veranderingen zijn te wachten en welke zich bepalen zal tot de oplossing van die vraagstukken welke cif vuil neutralen aard zijn öf waarover weinig verschil besla it ouder de partijen Wanneer N spreekt van weinig verschil onder de pailijen dan sluit liy hierby de beide clerioale fracties uit omdat van deze zijde eischen worden gesteld waaraan geen enkel staatsman kan voldoen eischen die alleen door een woelige d eepziiko minderheid wordeu ondersteund Zal er nu met d ze Regecriug ook verbetering in deu toestand komen en meer op zaken dan op persoonlijke quaesties wnrden gelet dan moet men zegt N nietspitsvonilig over nieuwe partyformatie gaan reileneereu maar voor alles deu bcsmellen damp kring zuivereu De liberale partij moet haar fouten eu zwakjieden iuzien eu aan verbetering hiervan bcgiuneu Het verstandigst zal dan ook zijn dut den partyrommel vooreerst te lalejn rusteu er zyn te veel omstandigheden die een aatuurlyke en gezonde partyvorming h den weg staan Wy moeten èn bij de Regeering lèii bij de Kamer meer op de zaken op de d iden letten de liberale meerderheid zij gewaarschuwd uiel aliyd te steunen op de onverschillighaid der natie op de lamlendigheid der verkiezingsclubi de ontevredenheid over deu gang der zaken is wosseude en de minachting van het betere deel der nulie groot E kunneu niet veel fouten meer begaan worden De meerderheid der natie verlangt dat Regeering en Kamer den weg zullen volgen van geinatigtfe vooruitgang welke is die der ware vrijzinnigheid Voor een staatkunde van bedachiziimen vooruitgang zijn naar N s meening in de Kiiiier nog wel eenige mannen te vinden van kennis eu karakter Vooral op het laatste komt het aan Ten slotic constateert N dat de Regeering door haar aanvankelijk optreden een gunstigen indruk heeft gemaakt de toon van de troonrede is eenvoudig eu degelijken geeft een goed getuigenis Du benoeming van den heer Heemskerk tot lid van den Raad vau State kan den aangena en indruk slechts versterken Waarom vraagt N hebben de liberale Ministeries de benoeming van dezen bekwamen man aan audereu overgelaten Bij den strijd io de jongste weken of iu papieren boordjes rattekruid al of niet vaorkomt 1 is niet van belang ontbloot de mededeeliug van dr Bering te Bromberg dat hij inderdaad arsenicum in boordenheeft gevonden ofschoon niet in de groote hoeveelheid waarvan onlangs in de couranten sprake was Het arsenicum schynt wel door zwavelzure baryt inde buitenste massa te komen doordien om die massa te maken een met ruw zoutzuur bereid ohloorbaryum gebozigd wordt Bovendien kan arsenicum ook doorruw zwavelzuur in de zwavelzure baryt geraken alsde ontleding van het ohloorbaryiun met behulp vandit wordt ouderoomen De soheepstimmerwerven te Scheveningen d maanden achtereen onder de min gunstige uitkomsten van de visschery in 78 hebben gebukt gegaan bfginnea weer te herleven Deïer dagen zyn twee nieuwe schuiten voor rekening gebouwd strandwaarts gebracht en een der werven heeft binnen korten tyd zelfs vier nieuwe schuiten besteld gekregeii Men schryft aan de Jrnh Ct i Om de kosten van oprichting der Vereeniging de Proefhoeve bij Wageningen met de stichting der gebouwen te dekken werden reeds herhaaldelijk aan verjchillende personen circulaires toegeïonden waarin bydragen gevraagd werdeu van f 500 en f 100 tot heden geschiedde dit niet met byzonder gunstig ge Folg Zulks is voorzeker te betrearen nu tal van deskundigen op landhuishoudkundig gebied hun ingenomen heid met het plan betuigden waarvan zij de uilstekendste verwachtingen koesteren Om de hoeve naar be hoeren op flinken voet te regelen is er op verre na nog niet genoeg aao gelden toegezegd eu vele namen ontbreken nog ran wie een inschrijving voor dergelijk doel te verwachten was De regenmeter te Frederiksoord gaf in September jl 44 millimeter De zes vorige Septembermaanden was het middelcyfiw 8 zoodat nu 46 mM minder is gevallen Het bestuar der spaarbank te Ngmegen heeft het voornemen opgevat op een door de bank aangekocht stuk land woningen te laten bouwen voor haudwerkslieden beambien en dergelijken en wel zoo dat op een oppervlakte Tan t aren twee aaneengebouwde woniugen geplaatst kunnen worden die te zameu hoogstens 2500 a 3000 moeten kosten en dus voor hoogst 100 a 110 s jaars verhuurd knunen worden Zy moeten zoo ingericht zijn dat zij ook afzouderlyk kunneu worden verkocht Het Rijkscollege Tan de Krirapenerwaard zal op Maandag 6 en Dinsdag 7 October e k de gewone jaariijksche 8t Bavoschouw houden langs de dijken van die waard en die telkens te Haastrecht aan vangeu Door Arie Verhoog van Bergambacht is op de tentoonstelling te Haarlem eeue kalfkoe verkocht i vooi 400 aan D van Capelle te Capelle Niuir sommige van oorïleel waren hadden keurmeesters der tentoonstelling aan deze koe een 1 n of 2n prijs moeten toekennen maar dien niet geschonken lies van drie milliards franken aan den wijnbouw in Frankrijk veroorzaakt hebben De Amerikaansche bladen maken melding van een feit dat opnieuw de misdaad van den beruohten Thomas van Breraerhaven iu herinnering brengt By het lossen van de CattUmood uit Londen begon eeu baal lompen Ie rocken om kort daarna in brand te geraken Na blussching van het vuur vond men tusschen de lompen een doosje lucifers terwijl de lompen lelve met een zwarte lichl ontvlambare stof bedekt waren Ook iu andere bladen vond men hetzelfde De kapitein kon niet anders verklaren als dat by de lompen in ontvangst genomen had van de firma A Cohen eu Co te Londen De lading was hoog verzekerd en er bestaat geen twijfel of het geheele schip zou een prooi der vlammeu geworden zijn als de brand op zee was uitgebroken Een onderzoek zal worden ingesteld Dr Richardson een zeer knap geneesheer zegt Alcohol jeuever enz verwarmt infent men t la niet waar alcohol berooft het lichaam vanzijne warmte t Hart slaat bij eeu gezand volwassen man 100 000 keer in een etmaal en daardoor worden iu dien tijd meer dan 5000 oneen bloed in t lich iam gepompt De beteekeuis van dien arbeid wordt duidelijk als men zegt dut door dien arbeid een gewicht van meer dun 115 ton eeu voet wordt opgelicht Driukl nu die man in 24 uur een maatje jenever dun vermeerdert hij het oautal hartkloppingen met meer dan 12000 stagen en hij moet dus Vs i meer arbeid verrichten dau als bij geen drauk had gebruikt Door de buitengewone inspanning wordt het hart afgemat en de grond gelegd tot lal van kwalcu die t leven verkorten Te Berg Arabacht werd op Vrijdag 3 Oct de eerste vrije nojaarsveemarkt gehouden De aanvoer bedroeg Vil stuks rundvee meest kalveren Bij vluggen handel waren toch de prijzen Hauw Kalveren golden 12 a ƒ 40 Vaarkoeien 80 a 170 Vette koeien tot 200 Het recept voor eeo eenvoudigen niet falmden weervoorspeller wordt alt vol t opgegeven Neem een half gram salpeter even zooveel kamfer en dito salaraoniak los ieder a nderlijk op in braudewijuvan minstens 18 graden meng het tarnen iu eenlangwerpigeu b v ouderwetschen eiu de cologne flacon sluit dien goed met kurk en lak hang hembuiten aau een veiiaterkoziju op het Noorden eugij hebt een weerprofeet die niet liegt Is het vocht belder geloof gerust aan mooi weer wordt het troebel dat beteekent regen vormt hel ijs op den bodem dan komt er donkere lucht of hagel sterretjes duiden storm aan groote vlokken beteekonen sneeuw draden bivcuin beduiden winden kleine slipjes vocht ofnevel Als de vlokken opstijgeu en boven blyvenkomt er wind in de bovenlucht en naarmate hetijs stijgt it er atreager koude te wachten Ofschoon de zoogenaamde kookschool der BerlijnBohe Huisvrouwenvereeniging nog slechts ruim een jaar beslaat hebben thans echter reeds over de honderd leerlingen voldoende proeven van bekwaamhei l afgehgd Daarouder zijn 50 jonge dames die van het onderwijl alleen hebben gebruik gemaakt om in eigen huisselijkeu kring uut er vad te trekken voorts B 5 die voor de betrekking van hnishoudsler of keukenmeid hebbeu geleerd benevens iie uie er de noooige kenuis en bedrevenheid heeft opgeduau cm voor uau zelve in het koken braden enz ouderricht te geven Allen die voor kenkeumeid haddeu geleerd zijn onmiddellijk op vntchillentle plaatsen iu dienst genomen Nevens het onderricht iu het keukenbedrijf zullen er vuorlaan ook lessen worden gehouden over eetwareu en huishouding voor zoover deze met keukenzaken in verband staat Evenals de school te Berlijn levert ook die te Frankfort gewenschte resultaten op terwijl er uu ook te Hamburg eene is opgericht Op eenige nuderc plaatsen heeft men tot nog toe met de oprichting gewacht totdat er een voldoend vrouwelijk personeel voor het ondefrieht beschikbaar zou zyti VV aut het ontbreekt wel niet aan bekwame koks die zich gaarne met het onderwijs zouden belasten maar op de meesie plaatsen schynt men het raadzamer te viudeu de zaak geheel eu 1 in handen van vrouwen Ie geven Het bestuur der Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Nederlandsche leger heeft zich opnieuw met een adres tot de Tweede Kamer gewend om er op aan te dringen dat alsnog terugwerkende kracht moge worden verleend aan de wet van 29 Mei 1877 tot regeling der militaire pensioenen Er wordt in het adres op gewezen dat de pensioencgfeis van de vóór de invoering dier wet gepensioneerde officieren buiten alle billijke verhouding zyn met die welke thans worden verleend Door de gunstige tn palingen der nieuwe pensioenwet op de vóór 1877 gepensioneerden toe te passen zou bovendien slechts korten tijd een geldi lijk offer van den Staat geeischt worden omdat de meesten hunner reeds een hoogen leeftijd bereikt hebben Sedert een maand komen in het dorpje Auvers iu Frankrijk herhaaldelyk braudstichtingen voor waarvan de daders niet ontdekt kouden worden meer dau 30 huizen zyn een prooi der vlammen geworden De ireudarmerie heeft eindflijk eem meisje in hechtenis genomen dat juist eeu huis Terliet toen de Tiammen uit het dak sloegen Haar vader haar ziende wegvoeren viel den rechter van instfoclie met een mes aan die gelukkig den stoot wist af te weren Op den muur van een huis vond men deze verschrikkelijke woorden geschreven Er zal te Auvers geen dak meer overblijven De schrik is natuurlyk algemeen Een Duitsch deskundige geeft den volgenden raad aan rozenkweekers De gewoonte om stamrozen zeer vroeg dikwijls reeds by een matige vorst in October op den grond te leggen en te bedekken is nadeelig voor de planten Een koude van 6 a 6 graden Reaumur is in den herfst zeer goed voor de planten omdat de itam daardoor eenigsrins gehard eu minder spoedig beschadigd wordt Men moet met bet bedekken dus zoolang wachten tot de grond minstens 1 duim diep bevroren is Het nitanyden r de kroon d i het rerwydereu van de zwakke en gebrekkige takken waaraan nooit bloemen komen maar die alleen aan de p laut voed sel outtrekken moet van te voren geschieden Het snoeien van de takken heeft in het voorjaar plaats De luchtreiziger Damm die Donderdag te Amsterdam zyn vierde reis zou ondernemen is Woensdag met de noorderzon Tan daar vertrokken Naar aanleiding van de vuur val en breekproef met brandkasten op de tentoonstelling te Arnhem is veel stryd gevoerd Thans heeft op eene uitdaging van den Londenscben he S Chatwood om 6000 tegenover hem te stellen zoodat 12 000 zullen komen aan den eigenaar der brandkast die het best de proef doorstaat de Middelburgsche fabrikant Vogel geantwoord dat hij de weddingschap aanneemt maar slechts voor de kosten der beproeTing Hy zal dan zyn herstelde brandkast in het strydperk brengen die te Arnhem beproefd is en laat aan den heer Chatwood het voorrecht om met een geheel nieuwe te concurreeren De bekroonden met diploma s van den eersten eu tweeden graad op de tentoonstelling te Arnhen zullen aldaar een vergadering houden op Dinsdag 7 October te 12 uren in het Nulsgebouw ten eiude van gedachten te wisselen over het al of niet wenschelijke om de diploma s door gouden en zilveren medailles te vervangen Het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nyverheid heeft au het departement der Maalschappg aan de voornaamste Kamers Tan Koophandel en aan eenige groote handelslichamen en vereenigiogeu een circulaire gezonden waarin zij het oordeel vraagt over het plan om een Handelamaseum te Amsterdam of te Rotterdam te vestigen daar de gevoelens oTer hel nut en de waarde Tan zulk een moseam op het laatst door de Maatschappij gehouden congres zeer Terdeeld waren Het moaeum ton niet alleen moeten bevatten de Verga4enng van den Gemeenteraaa VRIJUAG 3 October TegenwoordiK dti heer vso ftfrg D IJzeudoora eu al de letfeD uitgezonderd deu heer Kraneuburg De notulen der vorige vergideriiig worden gelezeo en getrreiteerd Ingekomen ii bet r p ort der eonroissie in wier hsaden wa gesteld de begrooting der inkooietea en uitgaven over 1880 die vooral Hijst op bet hooger en iniddelbajir onderwijl een OymD iaium in het leveo wil roepen of eene ryka buogere burgerscfiool met Sjarigen cuiaus waartoe 13 eo W Sjorden nitgeiioodigd de noodige etappen bij den tegenwoordigen mlnieter te willen aanwenden alamede eenige kleine aanmerkingen makende ot ophelderingen verzoekende wa irna g tot goudkevring adviseert de voorz bedankt de commissie voor de genomen moeite en tevens wordt voorlezing gedaan van de door B eu W hierop gegeveu iullchlingea beide stukken worden ter viaie gelegd de rekening en verantwoording van het voormalig Armbestuur van Slein over 1878 ter visie een adres met memorie van toelii ting van de hb J de Vries Ituhbó alhier eu A Kaplgo te Woerden hetwelk aan alde leden in afachrift ia medegedeeld en hoofdzakelijk behelzende dat de door beo aangevraagde coneeaaie voor eene waterleiding voordeeliger voor de Oeineente ia dan een besluit te nemen tot eigen exploitatie zooals door de hb Luijteu CS is aangevraagd ter visie een rapport van B en W op bet in hunae handen gestelde adres van de hh Luijten e s tot aanleg eener eigene waterleiding waarin door B en W wordt gewezen op het I groote finantteele punt zyndo door den Gemeente Bouwmeester met opgave wat hiertoe henoodigd zonde zijn begroot op 300 00 1 hetwelk aan interest en aflossing jaarlijks UOOO zonde kosten waarom B en W roorsleUen hunnesteno daartoe niet te verleeneo maar eerder mede te welken om eene verordening in het leven te roepen waarby eren als in Zeeland en op andere plaatsen regenbakken verplichtend waren en van sttdawege er eenige grootere te doeu maken die in tijd van nood in de behoefte zonde kunnen Te Landen in de Agricultural Hall woidt een tentoonstelling gehouden van al wat op den wynbouw betrekking heeft Onder anderen vindt men er ook in een glazen kast twee of drie levende exemplaren van den piylloxen vtttatrix druifluis die door de microscopea dnideiyk zichtbaar zijn Het is een klein geel insect dat op de wijngaardbladen een geelachtig spoor nalaat Een kleine brochure voor de bezoekers der tentoonstelling ter inzage Termtldt dat die kleine insecten nu reeds een Ter producten Tan invoer maar ook die van iiiliast ifi hun verschillende toestanden vau bewerking en met opgaven omtrent huu afkomst en hun meerdere of mindere belangrijkheid voor den hani el Ook scheepvaart en land eo volkenkunde voor zoover deze met den handel iu betrekking staan zouden moeten vertegenwoordigd worden Woensdag i Ie H mrlem de tentoonstelling der lloll mnatschappy van landbouw gesloten nadat iu den voormiddag de ingezonden paarden en het vee ter bezichtiging waren gesteld Ofschoon het ongnuslige weder ongetwijfeld velen teruggehouden had was het aantal bezoekers toch ruot Men merk e daaronder verscheidene Aifierikaunsche kooplieden op Donderdag is te Zwolle de jaarlijksche vergadering der Ned iustaaf AdolfVereeniging gehouden Des avonds traden in dp Groote ke k aldaar als sprekers op piüf Ilauweiiholf ds Hagen en ds van Hamel van Leiden die de nuttige werking der Vereeniging uiteenzetten en alle protestanten onverschillig van welke kleur of richting aanspoorden lid der Vereeniging te worden Uit de mededeelingen in het verslag bleek dat de Duitsche Gustaaf Adolf vereenigiiig tijdens haar bestaan 15 millioen mark of 9 iniUioen gulden voor den bouw van protestantsche j kerken enz enz heeft bijgedragen en door de Ned GustaafAdoifvereen gedurende 35 jaren ƒ 170 000 en nu in het 26e jaar weder ƒ 10 000 Bij het verlaten der kerk ontving ieder een exemplaar der feestrede uitgesproken door dr E Laurillard bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Vereeuiging Het groote stoomgemaal voor Rijnland zal ƒ 168 000 kosten terwijl de gebouwen en overige werken ongeveer ƒ 330 000 zullen vereischen De siooramachiue is bij een buitenlandsche fabriek besteld nl te Oberhausen De heer Keuchenius ia uit Batavia te s Hagc aangekomen Ter bestryding van de uitgaven voor den aanleg van Slaatsspoorwegen dienst 1880 is bij de begrooting gerekend te zullen noodig zyn een bedrag van 13 026 000 Het vermoedelijk batig slot vau vorige diensijaren is te zameu op ƒ 6 016 000 zoodat de bydrage voor den aanleg van Slaatsspoorwegen uit de middelen van 1880 geraamd wordt op ƒ 8 000 000 In de memorie van óelichting wordt o a medegedeeld de werken te Amsterdam en van het goedereustation te Hotferdara Feijenoord ter voltooiing der lijnen van welke de aanleg by de wet van 1860 werd vastgesteld zijn nog in uitvoering Voor de lyuen waarvan de aanleg is bevolen bij de wet van 1875 zyn de onderzo kingen en werkzaambedeu op bet terrein grootendcels voltooid Door directeuren van de vereeuiging voor lioogeronderwijs op gereformeerden grondslag is in hunne vergadering van 1 Ooi jl op voorstel van heereucuratoren besloten de vrye universiteit voorloopigte vestigen te Amsterdam Stand De Vereeniging van officieren van scherpschutterskorpsen iu Nederland zal haar vijfde jaarlijksche vergadering houden te Delfshaven op Zaterdag 11 Oct e k Na afloop dier vergadering zullen de leden aldaar een huishoudelijken schietwcdslryd houden op de schietbaan der Vereeniging tot bevordering van s lands Weerbaarheid eu vervolgens zich vereenigen aan een kameraadschappelijkec discli Het muziekkorps van het korps Koninklijke Scherpschutters van Rotterdam zal de byeenkomst oplaisteren Oud r de personen die gepasseerden Maandag voor de arrondissemcuts rechtbank te Breda terechtstouden bevond zich een 81 J8rige grysaard uit Tilburg die wegens eenvoudigen diefstal veroordeeld werd tot 14 dagen gevangenisstraf Men schrijft uit HclmOpd Een paar dagen geleden ontving de heer E Steyus apotheker alhier van eeu handelaar een monster meel om te onderzoeken Dit monder meel was vettig op het gevoel en gaf een bedorven lucht van zich Ouder het microscoop ontdekte de heer S in bet meel een ontelbaar aantal mijteu Daarvan kenuis gevende aan deu belanghebbende kreeg hij van dezen ten antwoord dat hij er nochtans het geld i iet op kon toegeven Het is dus te vreezen dat dit walgelyk meel iu de magen van Helmonds ingezetenen terecht zal komen In zyn geschiedenis van den dag bespreekt Noorman in den Tydspiegel October de jongste politieke gebeurtenissen het aftreden van het Ministerie Kappeyne en het optreden van het tegenwoordig Kabinet I Van het laatste zegt hij c a De aard der dingen B 6ü W doen in overleg met de pi schoolcommissie een voorstel om djar d hb Bertelman en Steenbergen met hunne lesuren bezet zijn aan da tweede Burgerschool voor meisjea aao te stellen mej W M van Iamu voor bet teekenonderwijs en mej J F M H Gordon voor teekenen en gymnastiek om reden beide dsmes geiitmineerd zyn ter fisie eeue misaire van de geaondbeidseommissie dat door het overlijden van den heer F de Wilde één lid in bun coligie ontbreekt waarom biooen kort eeue voordracht zal wordeningezoodeu Notif B en W doen in overleg met den waaru aeboolopziener eu hoofdonderwyier der tweede Burgerschool voor jongens eene voordracht voor i hnipooderwijsera waarop geplaatst zijn als tweede hulponderwijzer voor frauseh en duitsch de heer C J Jolpa te Boakoop tot derde hulpondevwgzer in het frauscb de hh W Herman de Groet te tiage ingen en I M Scheera te Wyk by Duurstede n tot vierden bulponderwijï r de hh i vaa dea Arend t Amaterdao W de Ven te Seberpenseel en J Hendrika t6 Bo ta ter visie ea benoeming in eeu volgeode vergadering B en W doen in overleg met deo waaro seboolopzianer en hoofdooderwijzer der eerste Bargerschoot voor meisjea eene voordracht waarop geplaatst zijo mej C A Tadama te ünck mej A C M Broekhoff te Soeek en B3J C de joog te Haarlem ter visie en lienoeming in eet volgende vergadering een voorstel tot eene kleine wijüging der politie veiordeoing wordt goedgekeurd een adres van N Konings die vernomen heeft dat de bh de Graaf en Kampo sollen badanken voor de aan beo Restene gerioleerden grond iu de Gen enatraat vsarom adreaMnt verzoekt die alsdan aan bem ov r te dragea wordt gesteld in banden van B eo W Aan de orde zijo de begrootingen der geaabsidieerde instel lingen van weldadigheid dienst 1880 d se worden algemeen goedgekeurd Herziening der laatstelijk vastgestelde verordening op liet bouwen en op de verplichtingen van etgcoasra van gebouwen en van naburige erven by Gedeputeerde Staten zyn eenige bedenkingen gerezen waarvan sommige door de eommisaie voor de verordeningen kunuea gedeald worden de in dien geest gewijzigde vcrordeoing wordt vastgeatetd met algemeene stemmen üe crediet oanvraag van de openbare gczondheidseommisaie voor de aanschaffing van werktuigen voor het onderzoek van levensmiddelen de commissie geeft de verlangde loIichtingeD en vongt er eene nota hij voor de aan te schaffen benoodigdbeden ten bedrage van 499 99I na korte diseassie wordt btt aangevraagde erudiet van ƒ 600 met algemecne atemmen toegeataan Tot ambtcuaar van den Burgerlijken stand wordt herbenoemd de heer G A Muller Tot tijdelykeo lecraar aan de voorbereidende klaaae der Bargeratondschool de beer F van Tleddar hulpooderwgzer te Gouda Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering t geven zonder resumptie eindigt de vergadering B r gor 1 ij k e Stand GEBOREN I Oct Geerlroida oudera K Boulogne en A C vau der Linden Uirkjc oudera J Scheïcr en J E Groeneweg Cathanna Helena Maria ouders H Lonman cfi C M d ioog 2 Dirk ouders i Jamt eo C A Zmkbaan 3 Johannes ouders J de Jong eu i van der Lonw OVERLEDEN 3 Oe F Larieveld S ro G M H vu Veen 1 m OVDERTKOÜWD 3 Oct A floer 82 j en S van loon S6j VV K Carrière 31 j en M A C Oahry 84j J de Jong 20 j en G Anders 22 j S Mnrks te Helder 27 j en W C Doesburg 22 j F J Slolk 5 j en C Jansen 18 j ADVERTENTIËN DiNGBNIS MüEKS van s Heerenhoek ES WILHELMINA CoBNKLIA DoMED a Gouda 3 October 1879 Getrouwd A L DE WOLF en M J M MONTIJN De Heer en Mevrouw de WOfiP Montw bedanken ook namens weddrigdsche betrekkingen voor de vele blyken van belangstelling by hun Huwelijk onderronden Gouda 3 October 1879 Mejuffrouw KOOIJMAN Westhaven verlangt tegen 1 NOVEMBER eene zindelijke van de P G