Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1879

Oprniming van HANDFAGTURBN van af MAAI DAG 6 OCT E V HE OVERIGE DA GE IV DER WEEK bij Gebr DE RAADT West Haven en Peperstraat VERVOLO We konden toen elven ontwaren wat die tocht te beteekeuen had Reeds op korten afstand van het schip kwamen we in de branding waarvan wij ons van boord uit de hevigheid gcenatins hadden kunnen voorstellen TcUens sloegen de zeeén iii de boot Vrouwen en kinderen bij elkander op den bodem nedergeharkt zaten meer dan half onder water Met moeite kon men stuUD houden doch toen we midden in de branding gekomen waren wierp deze zelf ons in drie sl igen aan den w d Van zeildoek en bootriemen werden een p iar tenten opgericht wadrin wy ons beschutten konden voor de brandende en door de weerkaatsing van het licht op het fijne witte dninzand dubliel hinderlijke zonnehitte In den loop vaa dien dag werd geen sloep meer naar het schip gebracht om de aohlergebleveneu af te halen deels wegens het toeneme der branding ileels tengevolge van onieiiigheden die aan het strand tnsschen een gedeelte van het schejpvolk en den eersten stuurman waren uitgebroken en de zoo hoogst noodzakelijke gemeeiiBchappelijke sameuwerking verlamden Den volgenden dag ging hel beter en kwam o a de kapitein aan den wal met n hadji dien hy in de sloep medegenomen had omdat de mao Arabisch sprak cllce taal ook door enkelen onder de Somalis verstaan werd en by du ala tolk kon dienen De Javaan en zijn klein gevolgje kolfden er mede want van de 123 inekkaganger waaronder grijsaards vrouwen en kinderen waren zy de eciiigeii die in een sloep aan den wal kwamen De overigen hebben zich allei op vlotten moeten redden Hadden wij zelven niet ondervonden met hoe groot levensgevaar de liindi door de vreeselijke branding gepaard ging wy hadden den omrang van dat gevaar daaruit kunnen afleiden wy onnoozelen die zooals we gekiceil waren zonder meer in de sloep waren gaan zitten dat de kapitein de deskundige zich van een iwemgordel voorzien had Van de omstreeks 1 0 man M kkaganger miliInircn rn rquipiiïf die na zijn vi rfrek aan boord nchtergeblcvt n wureii kwarncn de meesten nog dienzejfden dag aan den wal de arme Javaanlje zooals gezegd meest allen op kleine houten vlotten waarmede ne anderhalf lot twee oren over het kleine traject van de Overysstl naar den wal deden Toen de ongrinkkigen zagen dat de kapitein het schip verliet begrepen ze dat alles verloren wos en haastten zij zich eveneens weg te komen Practischer dnn wij Europeanen rekenden zy er echter niet op dal van hun passagiersgoederen nog iels aan den wal gebracht zon worden en pakten zij nagenoeg al hun tilbsre have op hun vlotten By het landen hadden wy allen maar inzonderheid weder ouce ha jia die hun klinkende specie in zakken en gordel by zich droegen den grootsten overlast van de Somalia zooals de inboorlingen heetten Deze trokken hen bij de ryksdaaldercakken aan den wal rukten hun de kleederen van het lyf en het geld uit dè handen zonder dat er iets tegen te iloen viel Wij waren van boord af en op vasten bodem maar de ruil scheen nog geenszins IxnijrUnswanrdig Daar stonden wy op een onherbergzame kust een uitgestrekte zandwoestyn van slechts weinig leeftocht voorzien onder een half wilde bevolking vier uiterlijk en gedragingen weinig goeds schenen te beloven Al hetgeen we niet onder hel onmiddelyk bereik onzer handen hieldeA werd gestolen Diet in het geniep maar openlyk weg voor onze oogen zoodst het ons de meest mogelyke waakzaamkeid en een voortdurenden stryd iostte om het armzalig weiuigje dat we van boord hadden medegebracht te behouden Doch ons lijden scheen vao korten duur te zullen zyn Omstreeks elf uur van dien tweeden dag tosh vertoonde zich aan den horizon een stoomer die op de noodschoten door de nog aan boord aanwetige hadjis gelast naar de Overyêifl koers zette De boot liet de Eiigelsche vlag tien stopte eeaigen tijd naby ons schip en stoomde toen weg om echter twee uur later terug te keeren Ditmaal zagen wy haar Degenen welke ieta te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer HENDRIK BRAAT gewoond hebbende te Koudeherk ajd Rijn en aldaar den 19n September jl overleden gelieven hiervan aan den ondehgeteekend e opgaaf of betaling te doen vóór 15 October e k H BRAAT Hz Goiula 3 October 187P Faillissement Bij vonnis der Arr RechtVank te liotlerdam van 1 October 11 is Carolus Josephus Lefel Zoutzieder te Gouda gesteld in staat van faillissement ingegaan den 29 September IL met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr W J KARSTEN Rechter in gemelde Rechtbank tot R chler Commissaris en van den ondergeteekenden tot Curator Alle Crediteuren in dit faillissement de hypotheekhebbende daaronder begrepen worden by dexe tevens OPGEROEPEN tot bijwoning der eerste verificatie van schuldvorderingen op WOENSDAG den 15 OCTOBER a s des voormiddaga te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagscbe Veer te Rotterdam Gouda Mr P J SNEL 3 October 1879 Curator fef Tiendeweg GOUDA ONTVANGEN NIEUWE HANGLAMPEN PLOOI en NAAIMACHINES alsmede een nieuw systeem FETSOLEUII ESAKIIEIIS wiens lichtvermogen even sterk is als het gaslicht SCHEEMESSEIT die twoit geslepen behoeven tetvorden Extra Qualiteit zgn verkrijgbaar a f 0 bij LOUIS WELTER Westhaven B 193 J H KIEBERT markt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN liAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinduig WORDT GEVRAAGD een Tweede Meid tusschen de 14 en 16 jaar die goed met de drooge wasch kan omgaan Adres bij den Uitgever dezes onder No 341 mmn immii In TIVOLI te G o u 1 a wordt gevraagd zoo spoedig mogelijk een KOFFIEIIUISBEDIENDK bestaande in een Groote Partij WOLLEN en ENGELSCHE FLOKKINÉE RATINEE ESKIMO en DUPFELSCHE JASSEN en KINDEBJASJES alsmede eene Partij BROEKEN en VESTEN welke allen tegen spotprijzen worden verkocht P HAPPEL Lange Groenendaal Gouda mf ïT m Door VERANDERING in Zaken te KOOP AANGEBODEN een zoo goed als nieuwe Mevrouw Noothoven van Goor Craiethstraat vraagt met NOVEMBER eene mm m i mmi goed kunnende KOKEN en WERKEN 1 bruine RÜIN oud 5 jaar 1 dito MERRIE oud 6 jaar die beiden met Harddraven al wat gewonnen hebben Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda KAPITALEiX BESCHIKBAAR voor solide hypotheek op Land a 4 o Adres Notaris JONGKIN DT te IJordrecht Keiierlijk Koninklijk gepnoilegirerd en eerste merikaanach en Jl ngeUch gepatenteerd Analherin Mondwaler van Dr J G Popp KK Hof Tanfiart van Zonder voedsel leeft niets Aanschouw den geheelen natuurloop en onderzoek naar de gronden van het goede en het kwade of nadetlige en men zal de zekere ervaring opdoen dat èn goed èn kwaad bijna altijd zijnen oorsprong in zichzelve vinden het eerste in bedachtzaamhei J en Voorzorgen en het laatste in onverschilligheid of verzuim Is deze waarheid van algemeene toepassing op de meeste zaken en blykt het zeer duidelijk aan bijna alle lersonen en voorwerpen of zij attent of zorge009 zijn behandeld bijzonder is dit het geval van s menschen haar Dit sieraad ons door de natuur geschonken behoeft even als elke andere bloem of plant zijn onderhoud en zorgen bij gebrek aan die verzorging verdort het spoeger wordt het grijs en valt het uit Tegen het laatste bestaat echter in de Oud Cathagena s Bergplanten Olie een middel om het uit paraat our all tau onderfirhciduiie niiddLlsuoil a fX Z M den Keizer va Oostenrijk te Wcrnen is het voortrt tfdijkah middel tcgcD rhumfltiBchc tandpijn bg oDtatekiuir znellen en znereii vau het tundvleesch het toac deD aanuezigeii innüijleeii op cd tuorkomt de uiea e vormiug daarvan niaikt loBsInünde tanden weder faat door veraterkmg van het tandtficesch en daar het van nlle flcharlelijke stuffen ifinipf Reeft het den raonJ een Dangenampn fnuschen reuk ttrwgl h t den onannpenampn renk weUra doet lerdwjjnen Om dn aanf euame ononlbetrlijk gewordcD pratiMi stjnden feikujKba ir te tnuken ijn fltsuhin grootte all 1 groote fleach a 1 75 1 O en 1 kleitiea60 cents verkrijgbftir gestild Dr Popp s Anatlierin Tand asla lot reijiiging Ilr fOlM Aromatische Taiid eep Zy mankt de Tanden zui rr wit zonder het émail aao l doen bewnnrt üg voor ziekelgke aandoeatngen en hondt dea mond frisch Het stuk kost 40 Cts en is toereikende toor een half jnar Dr l OPl s Plaiitaardijf fandpoeder reinigt de tandi u tei drijft de zuo luaiige kalk ea ai iakt hit t uzuür st edfl helderder en fijner Dr POPP s Tftiidplombeersel waarmtdü mtn zilf bolle tanden kau vullen valleS oogenblikkeïijk te doen ophouden terwijl De Aroiiiatis cIie jfeiieeskandl re Kruideu Zeeii hetzelve tevens een volmaakt voedend en onderhoudend middel voor het haar ia Die zich gewent deze olie in plaats van gewone Pomade te gebruiken zal evenmin zich behoeven te beklagen over vroegtijdige grjjsheid als over te weinig haar Het flesohje is tegen den billijken prijs van GO Cts gesteld zoodat men voor gewoon gebruik aan 2 a 3 fleschjes een geheel jaar genoeg heeft en du voor minder dan twee gulden per jaar een sieraad onderhoudt of verkrijgt dat de natuur ons schenkt bij welk gemis noch de zijdefabrieken van Lyon noch do be te kleermakers in staat zijn uwe taille gunstig te doen uitkomen Het is voorzien van een gebruiksaanwijzing en verkrijgbaar bjj A BREErVELTAz te Deljt En verder bij Mej de WeJ Bo maD Gouda Mej Wtd N S indere Leidm A Prins Zocnhnueo W Ligthelrr Voorburg Wed G Wilbslmu Woerden A Boi Berkel chemiBrh gtaualysuerd tuUen vau Europa ala DE HUU erkcru duur t le gtneeBkundige Celt brihet REiJELSTE EN BESTE VOOK at Aitentle s v p l cr Toorkoraing vau vervaleching Tv ordt het geachte PuMiek oprt erkzanm gomaakl dat iedere flescli behalve het Hflndelflmerk i lriiia llygea nnd Anatlierin Prftparate nog met een omhulHel omgeven is hetwelk in duideigken waterdruk den Itijkaadelear en de Firma bevat Depots n alleen echte Anatherin Preparaten zijn gevestigd en te vcrkrijjfen te ftouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij g E vnn Sauten KollF npoth en A Schippereijn Co blauwe poroeIcinwinki l te s Hage bij J L F Snabilid apoth te Helft bij A J van Rijn en J K Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Lcidea bij E Noordijice te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F ï Windheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Ouriewnter bij ï J van Vreuraingen te Schoonhoven bij A Wolff Gouda Druk van A Beinkman Zondag 5 October 1879 een boot uitzetten welke doch te vergeefs beprocWe aan den wal te komen j de branding was te hevig Dé sloep roeide daarop naar de Overijiiel de stuurman die aan het roer zat nam den naam van het schip op en keerde vervolgens terug Benige minuten later stoomde de Engelsobe boot en ditmaal voorgoed in Z O richting weg Met welk een diepe teleurstelling wy haar zagen heengaan kau men beseffen Op het punt te staan van gered te worden en hulpeloos achter te moeten blijven de gewaarwording van dat oogeiiblik zal geen onzer ooit vergeten Waren wy niet loo overhaast van boord gegaan ware slechts iemand b v de kapitein aan boord gebleven en er dus iemand geweest die met den gez igvoerder van het Engelsch schip in overleg had kunnen treden ons lyden kad dieu dag wellicht e n ciude genomen Maar wf stonden allen aan den wal en de Eugelsohe officier in de sloep vroeg aan de hadjis op de Omrijteel te vergeefs naar ons Denzelfilen dag verscheen ook de Sultan van Muraya het gebied waarop wij ons bevonden aan het strand Hij was eeu knaap vSn vijftien of zestien jaren voor wien de regeering waargenomen werd door een uit zes of zeven invloedryke familieleden bestaande rijksraad Met deze autoriteit werden conferentiéa gehouden waarvan de uitslag was dat wij den volgeaden dag het binoenland in moealen naar een plek waar wij water zouden vinden en waar wij hadden te terblyven totdat wij afgehaald zonden worden Tegen hal es in den namiddag ving de tocht door het mulle zand aan die anderhalf nur duurde en aan het eind waarvan we een soort van oase bereikten beslaande uit een tusschen de duineu van het strand en het daarachter gelegen hoogland ingesloten vallei alwaar op een raadselachtige wijze eenig hoog geboomte en sparachtig kreupelhout uit hel zaod opaokoot Het voornaamste waa eohWr dat men slechte eeil voet of vier te graven had om vrij goed drinkwater te krygen Niets was ons meer welkom daor het water vau boord verbruikt was en we aan het strand handen vol geld hadden moeten betalen voor een roodbruin drabbig stinkend vocht dat ons als zoodaiiig verkocht werd Den dag na onze aankomst begonnen wij kleine loofhutjes op te slaan waarin wij voldoende legen de zonnebilte maar sbchl tegen den zwaren nachtdauw beschut waren Toen we eeiiige dagen later echter grove biezen matten van de Somalis koopen en daarvan eeti dichtere omwanding en dakbedekking iinproviseeren konden werden onze tydelyke woningen aanmerkelijk beter Ons voedsel bestond uit rijst geoonfijte dadels en schapenvleesch dat wy gedeeltelyk van den Sultan kregen en gedeeltelyk tegen grof geld opkochten Dranken en provisiën van boord konden we vooral in den eersten tyd ook nogal eens van de bevolking koopen doch eveneens meerendeels tegen buitensporig hooge pryzep Slechts met de tabak welke de Somalia uit het schip gehaald hadden waren zij gul omdat zy zelven niet rooktea Van dit artikel hadden wy dus steeds ruimschoots iu voorraad Het strand geleek op een groeten bazar in de open lacht Over een afstand van een uur gaans standen de lading en de passogiersgoedcren op de duinen geborgen in kleine kralen waarvan de omheining uit houtwerk van dé Overijuel in elkander gezet was Dag aan dag werden geheele karavanen van kameelen met de buitgemaakte goederen beladen en smaakten wij het genoegen onze kisten en koffers voor onze oogen het binnenland in te zien voeren zonder dat er aan eenige reclame te deuken viel Een kleine maand bleven wy in ons geïmproviseerd kamp De harmonie liet zeer veel te wensohen over Allerlei getwist en gekijf Ofde van den dog Van den morgen tot den avond hoorde men de ergerlijkste taal uitslaan samenwerking bestond er nagenoeg niet wyl het aan leiding ontbrak Veel en met reden werd er dientengevolge geklaagd doch ik acht het aiet wensohelyk die tot een treurig tot een sohaodel k verleden behoorende grieven hier op te rakelen Weinige dogen na onie aankomst in het kamp beviel aldaar een der dames ondanks het volslagen gemis ook aan de onontbeerlykste geriefelijkheden alleszins voorepoedig De in het zand geboren kleine had tot ligplaats een baaien onderbroek ea tot dekking een wollen hemd van een matroos Ik geloof niet DË SCHIPBREUK m mwmiv Door een der Ncliipbrenkelinireu dat eenige kraamvrouw ter wereld het met haar kleine ooit zoo bitter armoedig heeft gehad Doch zooals gezegd alles ging volkomen naar wensch de kleine jongen aan wien de ouders ter herinnering den naam Guardafui schonken bleef onbewnst van de ellende en ontberiugen om hem heen en zijn moeder wist die zonder nadeel voor haar toestand itmx te komen Over dag werd aan bet strand wacht gehouden doch na den tweeden dag zagen wij geen enkel schip meer wij waren geheel buiten de koerslijn der stoombooten Onze hoop op redding door een voorbijkomend vaartuig begon dan ook geheel te verdwijnen toen wy onverwachts in den nacht van den 8n Aug in ons kamp de tijding kregen dat een Engelsche boot uit Aden overgekomen en te Hollulob benoorden Guardafui geland was ten einde ons af te halen Onze berichtgevers een paar Somalis uit Hollnloh meldden tevens dat een der officierGn van het schip met den administrateuren een tolk reeds drie dagen geleden pp kameelen landwaarts in gegaan waren om ons op te zoeken Den volgenden dag lagea wij deze heeren inderdaad in ons kamp verschijnen waar ze als mes siassen door ons begroet werden De officier de heer Brownlow een jongmensch van 21 jaren deelde ons mede dat de boot welke ons den tweeden dag gezien had de mailstoomer was varende tusschen Aden en Mauritius De gezagvoerder geen kans ziende om ons te helpen en ous aan den wal en derhalve voorloopig buiten gevaar wetende was naar Mauritius doorgegaan dooh had bij zijn terugkeer te Aden twintig dagen later ons onmiddelijk gemeld met het gevolg dat reeds den volgenden dag het Brilsch Indische gouvernemcnt stooroschip Sagmar door den resident generaal Loeke uitgezonden was geworden om ons af te halen Daar bezuiden Kaap Gaardafui langs de geheelé kust het gansche jaar door een zware branding staat kon de Dagmar niet naar de plaats komen waar wij gestrand waren maar moest zy om den Noord blijven Daar waar zy zich bevond nl te Holluloh Isonden wij ons echter niet begeven De Sultan van Muraya onder wien wy ressorteerden lag reeds sedert geruimen tijd overhoop met het opperhoofd van Holluloh en gaf den heer Brownlow te kennen dat hjj ons gidsen en kameelen zou bezorgen naar elke plek van de wereld behalve naar Holluloh indien wy ons daarheen begeven wilden trok hij de handen van ons af en moesten wij den weg zelven zien te vinden Naar aanleiding van deze kennisgeving zond de heer Brownlow een brief aan de kommandant der Sarmar waarin hy meldde dat wij wanneer daartegen van zyn des kommaudanls zgdc geen bezwaar bestond inslede van naar Holhloh naar een op de kaart aangeduide kleine baai sngeveer vijf mijlen ten N W van kaap Guardafui zouden gaan ten einde aldaar te embarkeeren Den vierden dag kregen ïjij door een renbode van genoemden kommandant ten antwoord dat hy ons bij de bedoelde baai zou opwachten Weinige uren na ontvangst van dat antwoord trokken al het volk en de passagiers die goed ter been waren met den eersten stuurman aan het hoofd onder geleide van een paar gidsen uit on kamp noordwaarts op Den volgenden morgen braken de vrouwen en kinderen op met de respectieve echtgenooten en vaders benevens de zieken den kapitein der Overysiel den heer Brownlow en eenige anderen Wy gingen echter op kameelen een vreeselyke tocht daar de Somalis geen oacolets kennen en de meest primitieve begrippen omtrent het opzadelen dier dieren hebben Eén mot over den bult twee aan weerszijden een paar stokken dwars door de matten heen waaraan de ruiter zich vast dient te honden en de kameel heet opgetuigd Ge zit schrijlings op zijn rug met de beeuen zoo wijd van elkander als uw spieren zonder van een te scheuren kunnen gedoogen en voort gaat ge van voren naar achter en van achter naar voren geslingerd alsof gp in een sloep door een tamelijk sterke deining geschommeld wordt Den eersten dag reisden wy tot s middags 6 uren meestal langs het strand over een uitgestrekte zandvlakte De laatste twee drie uren trokken wij echter over een rotsgebergte van zes tot achthonderd voet hoogte met de zee rechts van ons in de diepte Onze halte was een begroeide plaats nan het strand aan den voet van een ruim tweehonderd el boogen loodrechten bazallmuur Zoo goed en