Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1879

JF Woensdag 8 Oétobcr 1879 N 2368 mm mrni en mm mm Alle soorten van B ORDE A UX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWUN van f 26 3er Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook by proefflesscben kwart en lialf ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt fi anko t huis geleverd DE ÜRIGINEELE GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Naaimachines zjjn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duarzaamheid eu daardoor de meest gezochte Nnaimachines der wereld Zjj worden zonder prflsverhooging tegen wekeljjksche afbetalingen van i afgeleverd om zoodoende ook den meest onbemiddeldeii in staat te stellen zich een der beste voor zgn onderbond dienstige Machines aan te schaffen Te ItOTTEItDAM zijn deze Machines uitsluitend verkrijgbaar in het Hoofd Dépót voor Rotterdam en Omstreken 946 HOOGSTRAAT 340 J 152 Ï53 154 155 156 900 157 158 159 00 kwaad als het ginj werden vrouwen en kinderen onder het struikgewas tegen do koele naohiluclit en den df aw beschut Tegen Tier uur in den morgen braken wg weder op doch nu werd onze tocht geTnorlijker Het rolagebergte dat g overtrekken moesten steeg voortdurend Het was een woeste streek loonla ik in de onherberginamste gedeelten van Java en Sumatra nooit gerien heb Barre rotsen bezaaid met groote en kleine stceubrukkon hier en daar roet cactussen begroeid aan weersïijden steil opgaande wanden op enkele plaatsen van ouder tot boven doorgesoheard en door die scheuren het gelicht gunneiul op de groene zee en haar wilgopluinide golven die met donderend geweld op de sombere bemoste klippen braken Geen zweem van een pad voorzichtig moest de voet neergezel worden en eerst wanneer het stecnblok waarop men dien plaatste niet waggelde kon de andere opgenomen en vooruitgebracht worden De tocht was veel ie gevaarlijk om op de kaïpeelen Ie blijven zitten lijf volle rea moesten allen vrouwen en kinderen niet DÏtgHonderd in de verschroeiende zonnehitte Ie voet den balsbrekenden weg maken Hoe de dames eu de kinderen bet uilgehouden hebUn hoe zjj er gekomen zijn mag de hemel welcu I KIke mistred kon tlea dood kosten een steen die onder den voet uiiglipte en men rolde den diepen afgrond in lussohcn de klippen Nimmer zal ik dien vreeselgken tocht vergeten Even vóór zonsondergang echter kwamen wy behouden aan bg de bovenbedoelde baai ten N W van de kaap Guardafui liet laatste gedeelte van den weg dat weder een zandige kuststrook vormde hadden jwg op de karaeelcn afgelegd Om den hoek cener lange duinenreeks gekomen zagea wij eensklaps de Dagtnar voor ons Gmkkuik ouêu ellende had een einde genomen Ten etolge van d zware branding konden wg echter eerst den volgende margen embarkeeren Nog één nacht den hutsten brachten wij in het zand onder den bloalen hemel door Er woei dien ganschen nacht een koude wind waarvan wij in onze armzalige versleten plunje veel hadden te lijden Arme dames en kinderen die in de laatste dagen nog het zwaarste te dragen hadden Brandende hitte overdag koude en vochtigheid s nachts een reis levensgevaarlijk en afmattend voor den slerkstcn man weinig en slecht voedsel waarlgk de lijdenskclk was bitter genoeg geweest Het embarkement ging dm volgenden morgen ook niet zonder bezwaren gepaard Vlak bij het strand toch was de branding sterk vrouwen en kinderen moesten door hat water in de sloep gedragen worden l o officieren en matrozen van de Dagmar die zich hiermede belastten moesten lot aan den hals dooj de sohuimmende golven waden ja verdwenen er m en dan geheel onder Aan boord van het Engelsen schip werden wij met de grootste hartelgkheid en gulheid ontvangen de koramandant en de officieren wisten niet wat Jze verrinnen zouden om ons de doorgestaocH ellende te doen vergeten Voor de bejegening die wij van hen ondervonden kunnen wij niet dankbaar genoeg zijn Onze eigen broedera hadden ons niet liefdelgker kunnen ontvangen dan zij het deden Inzonderheid ook al leest hg deze regelen niet een woonl van dankbare herinhering aan den tweede officier der Dagmar den heer R D O Brownlow ie geen moeite en ontberingen ontzien heeft om ons op te sporen en aan boord van lyn bodem te brengen Tien dagen lang maakte hg ons kampleven mede en in dien lijd was hy steeds de hartelijkheid en hulpvaardigheid in persoon voor alles zorgende overal een handje uitstekende ieder met raad en daad bgstaande Groote welwillendheid ondervonden wij ook van de jgde der ingezetenen van Aden waar wg na een overtocht van drie dagen aankwamen De Nederlandsohe consul de heer Ooms zorgde dat wij onder dak kwamen in een der hotels Nauwelijks waren wij daar beland of van alle egden werden ons groote pakken met kleeren toogezonden die ons zeer te pas kwamen want het behoeft wel geen verzekering dat het weiaigje goed door ons van de Ovprijtul medegebracht deerlflk geleden had Wg zagen er bg onze aankomrt te Aden dan ook vreeselgk haveloos eo armoedig uit hetgeen ons niet belette ons den eersten avond uitstekend te amuseeren Er werd n l in het kleine onoogelgke Hotel de l Europe waarin de passagier een onderkomen gevonden hadden een bal gpimproviseerd gevolgd door de voordracht van chansons comjqqes eu nationale liederen en besloten door B meesterlijke voorateUiag van den moord van Baemsdonck door onze vroolgktB consul Lang inaakten wg het echter niet te Aden Dm vijfden dag vertrokken de meesten onzer met de Madura waarop de heer Ru rs ons vrge passage had aangeboden Voor de zeer heusche bejegening ons hierte beurt gevallen van de zgde van den komroandaut en den administrateur de beeren Jaski en VVeimer zoomede van de officieren van dezen stoomer laugs dezen weg on d nk arf machinale Rahderturf Door de nattigheid der verschillende soorten Turf is DEZE ÏUBF dit jaar dubbel aanbevelingswaard Tot onzen AGENT voor Gouda bevelen wg aan schipper H POTMAN I C KAHDER INLICHTINGEÏf wanneer de schipper aan Gouda ê wal is ign te bekomen bjj den heer BELONJE scheepsgaorder aan het Bolwerk ft id ü De van ouds gerenommeerde iXMi THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtem bergschen THBÉHANDEL van P W THOUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda hg 3 J v d SAN DEN Botermarkt Voor Hoesten Verkoudheid Bostaandoeningen enz is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende RIJi LANI S€HE DBUIVEN BOIIST HONIG van W H ZICKENHEIMER te Main z Geertje Krol van Tjalleberd prov Friesland verklaart dat de RUNLANDSCHE DIIÜIVENBORST HONIG door haar bij N Domseiflén te Heerenveen gehaald baar steeds biJ hare borstaandoeningen de grootste dienst heeft bewezen ÖÜ ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoadig en nataurlijk huismiddel nooit üonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar nevenstaand fabriekstempel moet zijn ingedrukt Verkrijgbaar in flacons a fl 3 fl I en 65 Cents te Te Gouda by P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen t Waddinmeen bjj C van Eeuwen t Haastrecht bjj J D den Hartog f Oudetcater b $ F Jonker Idenburg OPENBARE VERK00PIN6 op MAANDAG 6 October 1879 s voormiddags 11 ure te GOUJJA in het Koffijhuis cde HARMONiEt vnn 1 Een W00NHÜI8 met ERF teöoH n de Gouwe wjjk C n 90 wnarin KoffiJhuis affalre kad Sectie B n 226 groot 1 Are 80 Centiaren en 2 Een WOON en WINKELHUIS met ERP en GROND te Gouda nan den Groenenweg wijk L n 109 kad Sectie C n 1171 en 1897 groot 1 Are 29 Centiaren met bet regt van uitgang op den Groenenweg En op DINSDAG 7 October 1879 s middags 5 ure te OUDJSWATMR in den Tuin cRozeübubgi van Een WOONHUIS en ERF met WERKPLAATS daarnevens waarin sedert 40 jaren en nog de Schilders affaire met succes wordt uitgeoefend genummerd 88 en 89 benevens nog een WOONHUIS met TUIN daarachter te zamen in drie perceelen kad n 753 1177 2010 en 2011 ter grootte van 7 Aren 45 Centiaren Informatiën geeft Notaris MONTIJN te Gouda Depot van TIIIïlE DIT HET Magazijn va i M Ravenswaay Zonen OORINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Gouda Druk van A Brinkman BEGROOTING DEB INKOMSTEN kn UITGAVEN van de OKMEENTE GOUDA Toor den dienst van 1880 Bevolking 17465 zielen I c C3 cE = Ky= =s = = Slot UITGAVEN YObGW 147 143 49 Hoofdst X Andere uitoaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen 200 30 40 Kosten der kamer van koop handel en fabrieken Premie aan vrijwilligers voor de nationale militie Kosten vallende op het houden der lotingen voor de nationale militie en schuttery 150 Bg voorschot te verstrekken kosten a Reiskosten aan militieplichtigen 100 800 b Wegens betalingenvan allerlei aard 100 151 Kosten vanjusteerlooninzake den gk en her k der maten en gewichten mitsgaders voor onderhoud van het lokaal desr wegens t o o 1400 Memorie Memorie Kosten voor openbare vermakelijkheden en feestou en voor het dtstelnm van Vraggiü Kosten voor brandverzekering der gebouwen Kosten vallende op het voeren van gedingen 2600 3000 50 12 100 600 25000 160 161 162 163 Kosten van rechtskundig onderzoek betrekkelijk het instellen van gedingen Kosten van gemeenschappelijke zaken belangen en inrichtingen of werken bedoeld by art 122 der wet van den 29sten Juni 1851 Staatsblad No 85 Uitkeering aon het Rjjk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen Wetten van den 293ten Juni 1851 Staatsblad No 32 van den 18den Sept 1852 StaaUblad No 177 en van den 208ten Dec 1865 Staatsblad No 139 Kosten van het ophalen der asch en vuilnis üitkeering aan de Hervormde kerk te Moordrecht voor afstand van het grasgewas van een gedeelte van den Hoogen Schielandsehen Zeedijk Idem aan de gemeentiC Waddinxveen voor Idem Kosten op het houden van verkoopingen en verhuringen Kosten op het aanbesteden van werken en materialen Tijdelyk te beleggen gelden Totaal van het Xe Hoofdst 34242 Hoofdst XI Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven 3350 26 164 Verzameling der Uitgaven I Huishoudelijk bestuur ƒ 30663 II Kosten voor werken èn in Transporteere ƒ 30663 Transport f 30663 richtingen tot openbare dienst bestemd 53106 III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar hetburgerlijk recht bezit net de deswege verschuldigde lasten 28473 IV Kosten van invordering derplaatselijke belastingen of middelen 1390 V Kosten der openbare Teiligbeid en van de brandv reer 32756 83 VI Kosten der plaatselgke ge zondheidspolitie 3995 Vil Kosten voor het onderwasen ter bevordering van kunsten en wetenschappen 64956 88 VUL Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidiën en bijdragen aan onderscheidenedaarmede in verband taandeinstfllliogen 34940 81 IX Renten en aflossingen vangeldleeningen mitsgaders alleverdere opeischbare scl aldender Gemeente 14477 80 X Andere uitgaven niet onderde vorige hoofdstukketi begrepen 43242 XI Onvoorziene aitgaven 3350 26 Totaal der Uilgaven 292351 59 UITTEEKSEL UIT DE ItóMOEIE VAN TOELICtrriTO Indien het tefreiidefl Diet is vermeld zjjn de posten tot hetzelfde bedrag al in het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN Verhoogd met 200 In 1878 werdeene som Tan ƒ 2671 63 uitgekeerd Verhoogd met ƒ 300 Het ophalen anhaarden kolenasch jAschiedt van gemeentewege waarvoor nevenitaand WWrag noodig wordt geacht Onder No 29 is de opbrengst van den verkoop vanhaarden kolenasoh in ontvangst gebracht 164 Vethoogd met 243 38 Het voorgedragen cyfer trekt teven tot aanvulling van sommige posten op de begrooting van uitgaven zooals die bij dit artikel zijn aangewezen BUITENLAND Bultenlanlsch Ovcrzidil Tie Frausche minister Ferry is van zijn reis met art 7 door Frankrijk e Parijs teruggekeerd Uit Engeland geen bijzonder Afgbaansoh nieuws Na de heercn Chiiders Grant Duff en Bdxter heeft ook air William Harcourt het woordjgevoerd namens de Engflsche oppositie Hij zette voorop dal het staatkundig parlijleven de beweegkrnoht is van iedere parlementaire regeering t Is jammer dat ook parlementaire individualisten uit andere landen hem niet een konden hooren Over de binnenlandsche politiek dezer regeering die het Engelsche staatsblad Statutehook had opgevuld met een wetgeving die eigenlijk geene wetgeving is gleed hij losjes heen om des te meer aandacht te nyden aan den op het gebied der buitenlandsohe politiek verrichten arbeid Hy was niet zacht in zijn oordeel De buitenlandsohe politiek van Engeland onder het ministerie Beacoosfield was niet anders dan eene groote fout die mislukking van alle plannen had met zich gesleept Zg heeft Engeland met iedere vreemde regeering in onaangenaamheden gebracht Engeland aanzien eer doen afnemen d in vergroot en zware lasten in geldelijke offers op het land geladen die nu maar koeltjes weg aan de nakomelingen worden overgelaten De poging om Turkije op te lappen i totaal mislukt De Porte heeft nog niet eens de hand geslagen aan de beloofde her vormingen en zal dat ook niet doen De bezetting van Cyprus zal eindelooze kosten veroorzaken De Afghaansche oorlog is veroortaakt door den dwèzsn bluf tegenover de Russen om Indische troepen naar Malta te vervoeren en zal eindigen met de geheele bezetting en annexatie van Afghanistan Wilt gij dus rust en voorspoed maakt dan een eind aan de tegenwoordige regeering Met gespannen aandacht volgden de bewoner van Southport waar deze redevoering werd gehouden den welsprekenden redenaar met meer aandacht voorzeker dan zijn advies zal gelezen worden Het bevat toch niets wat niet reeds in het parlement is gezegd of wat de heer Gladstone niet reeds neerschreef in lange artikelen of korte brieven Het i de oude gedurende lange jaren in praetijk gebrachte politiek van noninterventie en de Engelsche liberalen verdienen den roem dat zij niet ander toeleu of banken steken wat de natie van hen lal te wachten hebben als zij bij de verkiezingen de meerderheid zuilenbehalen Deze poaitie maakt ben echter niet sterker wijl er ook menig liberaal in Engrlaud i die het noodig acht dat zijn land niet buiten alle blgve wat in Europa s hoofdsteden afgesproken wordt en dat het in de gelegenheid blijve ijj ket dan ook met eenige opoffering zich een deel te bedingen als er weer eene buit op een der kleinere staten behaald worden zal Door lulk een uiterste te tellen als verkiexing cry vervreemden de hoofden der liberale partg vele kiezers van lich lerwgl het ook juist schyut als men ken verwijt dat lij bij hunne politieke redevoeringen zieh steeds in het verleden blijven bewegeq zonder hunne meening te zeggen over de moeielijkheden van het bogenbUk Zij dorscken z gt de Fall Mali Oatttlf ad koren l rwSl een nieuwe ooo st van moeiel khedea ea stêcnte VoörnTtzrchlen rond Ken aan XeX fypén is en dat doet geen goed a in hunne pretensie van de mannen van het oogenblik te zjjn De vergelijking hinkt wat maar de bedoeling i duidelyk genoeg De vraag of Oost Rumelié al dan niet door Turksche troepen zal worden bezet kan voor dit jaar wel als afgedaan wonlen beschouwd Volgens een brief althans aan de Pa Corr heerscht er thans in den Balkan reeds scherpe koude en verwacht men er binnenkort sneeuw De tijd tot bezetting van de passen en in verband daarmede van sommige punten vaa Oost Ruraelic is du voorbijDe Sultan beeft kennis kunnen nemen van de begrooting door de daartoe benoemde commissie eindelijk afgewerkt Zeer bemoedigend zal zgne studie niet zijn geweest Er is een jaarlijksoh tekort van 153 millioeu piaster en men ziet geen kans dat te dekken daadoor alle uitgaven met 10 pCt te verlagen D Sultan heeft zijne goedkeuring verleend gelijk wel niet anders kon Maar het zal eene kunst wezen zich binnen de aldus geraamde perken te houden Te meer omdat het met de hervorming der financiën nog maar niet wil vlotten daar de Europeanen die men de betrekking van controleurs aanbiedt weinig geneigdheid betoonen om onder de tegenwoordige omstandigheden deze taak te aanvaarden De aanstaande regeling van het Grieksche vraagstuk is volgens een telegram uit Konstantinopel minder zeker dan men beweert De Gricksche afgevaardigden zullen verklaren dat zjj art 13 van het tractaat van B rlijn beschouwen als de grondslag en het punt van uilgang van de onderhandelingen en al de vertegenwoordigers der groote mogendheden op één na hebben nu beloofd deze verklaring te ondersteunen De Turken echter zullen wel deze aannemen maar wenschen er bij te voegen dat de mogelgkheid om dezen grondslag te wijzigen moet worden aangenomen daar ander de discussien tot niets zouden leiden Op deze wijze is men inderdaad niet verder vooral indien waar is wat er wordt bijgevoegd Bij het jongste onderhoud te Dieppe zou lord Salisbury wel hebben ge egd dat Engeland niet zich zou verzetten tegen eene of andeie oplossing welke Frankrgk mocht voorstellen maar de Fransche regeering had weinig hoop dat Engeland door diplomatieke bemiddeling by een van de beide belanghebbenden zoodanige oplossing zou ondersteunen