Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1879

tI 1879 Vrijdag 10 October N 23Ö9 COURANT Menws en AdverlentieWad voor Gonda m OmslrekcD gtlegeuhcid komen voor het onlbjeilen van bijzondere bestellingen Niet het minst door een verbetering in het stelsel van beuling Het ongelnkkig crediet8yst9$ni dat iu de residentie vooral zulke diepe wortels heeft gescholen zal niet ligt op eens verbeterd warden maar laat men althans beginnen met kraohtig naar het betere te streven De Beste maalregel zal wel zgn da de verkooper de V ilMn op den grondslag van oontaiite betaling zoo naauwkeurig mogelijk bepaalt deze prys en niet de gewone bij verkoop op langen termijn moet dan de winkelprg s worden Cotitante betaling moet de standaard van het winkelverketr worden waarnaar het koopen op orediet voor elk bijzonder geval geregeld wordt maar niet meer zy de verkoop op langen termyn He standaard waarnaar de contante betaling als afwgking wordt berekend Bg goeden wil van koopcra en verkoopers beiden zoo besluit iel faderlaiid zijn artikel kau er veel gedaan worden waardotfr de klaehten over de talrgkeaaukoopen in het bnitenlaud gullen verminderen Ve verkooper zullen er in de eerste plaats bij winnen en alle anderen die hun arbeid en knpitaaldiensten aan de binneiilandsche ngverhcid en handel verstrekken Maar ook de koopers zelf Zouder noemenswaardige opofferingen bevorderen zg de welvaart van eigen industrie en handel en daarmede de algemeene welvaart van het geheel in welks lief en leed zg in duizendcrlei betrekkingen deelen Men verhaalt dat de pen waarmede Bismarck in het hotel Imperial te Weenen heeft geschreven gekocht is voor 10 p st door een lüngelschman en een glas waaruit hij gedronken heeft voor ft 8 Indien het waar is wat men beweert dat hij ook zijn baar heeft laten knippen hoeveel zal men dan niet voor die afgeknipte baren geven P F03Lia IB Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Een Portemonnaie klein soori waarin twee Sleuteltjes twee Schoolboeken met de naam W BreeToort een kinder Kousenbnndje met elastiek en een metalen Sluitplaalje een Spriugtouw met handvatsela F03T E RXJ Eil T STAAT van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der raaaud Sepember 1879 nit Gouda verzanden en door tusscbenkomst Tan het Postkantoor aldaar terug te bekomen II C V d Werve Amsterdam Mej H Brand Amsterdam M K de Vries Groningen Wed van Aalst Huizen j Langedonck de Lier P Cirdaard Nes J H Haagen Nieuwe Wetering W H Vaarljens Oldemarkt B Heine Bolterdam A Koot Kotterdam Wed H Link Rotterdam E G Koning Wetering Van het Hulpkantoor te MOERCAPELLE A van Veen Rotterdam REEUWIJK A Budding Utrecht BRIEFKAARTEN Mej B Weger Amsterdam H D Free Jr Amsterdam A de Moog Leiden Gouda den 6n October 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN WEST waarn Dir Burgerlijke Stand OEBOREN i Oct Murten oadcrs T Janmant en F F Visser 8 Gerardas ouders H C Demmink cd M Tgboat 4 Antliong ooders G Ugltgraaf en L Sprong Willem ooderi W Begeer en N Nieuwland Jacoba oadera O Blanken en k Heg 6 Coenraad onders A Leeflang en S W van figswgk 6 Hendrica oudera 6 van der loqw en 6 den Riet OVERLEDEN i Oct J J Kraan 3 m 8 van de Water 8 w 9 L Hcnra wed D de kegzer 67 ADVEIITENTIÊN Berallen van eeu Zoon E M P BIBSSELMANN geh P£EI£BS Nimwediep 6 October 1879 M n hartel ken dank aan allen die mg mpi mgne bevordering blgkeu van belangstelling hebben gegeren VERVENNE Kapitein Otmda 7 üetiiber 1879 Goodii Drok van A Brinkman V De Heer en Mevrouw COSIJN dk Wildi betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden by het overlgden vap hunnen geliefden Vader en Behuwdvader Dr P de W ILDE De ondergeteekenden betuigen hunnen hartehjken dank voor de GIFT van 200 die ten behoeve hunner Armen op ZONDAG AVOND jl bezorgd is ten huize van den WelEerw Heer B J SWAAN Predikant alhier fl W M STEEVENS A H VAN DILLEN F T LAFEBEB C KLOP E S CATS C TAN EEUWEN J fl DB JAMAEK Gouda 7 October 1879 Degenen welke iets te vorderen hebben Tan of verschuldigd zgn aan den Beer HENDRIK BRAAT gewoond hebbende te Koudekerk a d Rijn en aldaar den 19n September jl overleden gelieven hierTan aan den ondergeteekende opgaaf of betaling te doen TÓor 15 October e k H BRAAT Hz Gouda 3 October 1879 Zg die iets te Tor4eren hebben van verschuldigd zgn aan of boeken of andere stukken onder zich mogten hebben van den WelBdelen Zeer Geleerden Heer Doctor PIETER oe WILDE gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den In November 1879 opgaaf betaling of afgifte te doen ten kantore van den Notaris W J FORÏÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda De 2e BIJEENKOMST van Crediteuren in het failüssemsnt van G van WINGERDEN Metselaar en Aannemer te Gouda ter verdere verificatie der schuldvorderingen zal plaats hebben op ZATERDAG den lln OCTOBER e k des voormiddags ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr H J KRANENBURG DD SCHUTTEEU De KOMMANDANT der DD SCHUTTERIJ alhier roept bij dezen op degenen diefverlangen in aanmerking te komen vd r de vacante betrekking van Adjudant Onderofficier om zich vóqr den 25 October e k in persoon aan te melden bg den Kapitein A NORTIER De Luitenant Ki lonel DB LANGE PliOM MTlSlil Gouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOEllDE LBVENSGROOTB g fin AM aUlNA LAROCHE I uPq Q en Yiserhoudende I J QUINA LAROCHE j van KRAEPEUEIV en HOLN Apott te Zeitt Opwekkend Versterkend Koortsverdrijvend depot voor Gottda bg den Heer O Xhhn Apotheker verder door het geheele Bgk in de bekende depots ledeA flesch is met de handteekening KEAEPELIEN HOLM voorzien TIEN GULDEN BELOONINQ Vermist sinds 1 1 Vrgdag avond een Groote Zwarte HOND Reu lang gegolfd glimmend zwart Haar lange Ooren dito Staart jong en daardoor wat hoog op de pooten Was voorzien van Belasting Penning en zwart lederen Halsband waarop de naam des eigenaars op een rood koperen plaatje vermeld stond Een goed kenteekeu is dat aan de binnenzijde van een der achterpooten en ook op het midden der staart een klein kaal plekje is tengevolge van overriden onbegroeid gebleven Die dezelve bg den eigenaar terug bezorgt kan bovenstaande belooning ontvangen J F W S MIDDELBEEK Mejuffrouw C van BERKEL Kleiweg vraagt BENE FATSOENLUKE 1Ï0KSMÏ S MUZIEK UITGA VU is met yele nieuwe Stukken vermeerderd en voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiende weg Catalogussen gratis verkrijgbaar Opekbare Verkoopiivgen te GOUDA Op MAANDAG 13 OCTOBER 1879 des voormiddags ten elf ure in het KofiSehuis db Harmokie aan de Markt aldaar van Een hecht en sterk HUIS waarin een ruim voorhuis vier kamers eene keuken mime zolders en t geen verder tot een gemakkeljjk woonhuis behoort met Hrf aan de Peperstraat te Gouda wgk K No 6 Drie Hulisen en Mrven in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang te Gouda wgk M No 64n 64 en 64r Men Huis en Erf de Robaarsteeg te Gouda wgk M No 96 Twee Hui en en Erven in een gang aan den Raam te Gouda wgk O No 276 en 275 En een stuk Orond in het Klooster in de St Anthoniestraat te Gouda En op DINSDAG 14 OCTOBER 1879 jles voormiddags ten elf ure in het logement db JJteeohtsche Dok aan denTiendeweg aldaar Tan Een goed onderhouden BisiBirsiiii met Erf en Tuin zgnde thans Pastorie der R C Onze I4eTe Vrouwe Kerk doch wegens deszelfs gunstige ligging zeer geschikt tot oprichting eener handels of winkelzaak staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wgk B No 202 kadaster sectie D No 535 groot 320 centiaren Zgnde in het hujs bene4eu eene zaal drie kamers eene groote keuken en een ruime kelder en boven vgf kamers een dienstbodenkamer twee zolders en hetgeen verder tot een goed ingericht gemakkelgk en aangenaam woonhuis behoort Te aanvaarden 1 December 1879 Nadere iplichttngen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J F0RTÜIJ n DROOGLBEVER te Gouda BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De BdpMique Fran aiee het orgaan v n de heeren Oimbetta en Spuller is leer onverwacht voor den dag gekomen met de telling dat de aan een gedeelte der veroordeelden wegen de commum verleende amnestie noodzakelijk moet worden gevolgd door eene volledige amnestie Het was eerst maar te doen om het woord in eene wet te doen opnemen en zoodra dat begin gemaakt was werd het tijd om de zaak te voltooien Deze meening werd reeds lang verdedigd in de radicale bladen die na de aanneming der gedeeltelyke amnestie nimmer den strijd geheel hebben laten rosten doch alle bladen van meer gematigde kleur schenen door hun zwegen de atnnestie als eene afgeloopen zaak te beschouwen ïbans is zy wederom op het tapgt gebracht niet alleen in de dagbladpers maar naar allen schijn ook iu de kamer wijl de RépuUtque Frimfaiie dóór kamerleden wordt geredigeerd en eene gansche groep vertegenwoordigt die het niet oi tziet hare meen ng ook op de tribune te Hoen gelden Weer eene fuestwn irritante dus waardoor de wetgevende macht zenuwachtig en buiten staat tot degelyk w rk zal zjjii als de kamers waer byeeu zijn gekomen Het ministerie heeft in Februari categorisch verklaard in deze zaak niet vérder te kunnei gaan zoodat de gruep iambetta Spuller in rechtstreeksch couflict zal komen met dè regeering welker beginselen m dit opzicht ook volkomen ioot den heer Grévy worden gedeeld Van de verkiezingen in Pruisen zyn tot dusver 418 bekend waarvan III oonservatiévien ft2 van bet centrum 92 uatiii uaal liberalen 9 Als liberaal aangegaMii 48 Trij ooBservaticTeil S Toi uhriïïparty 19 Polen 4 parlicularisten democraat De minister von Kameke de voormalige ministers Fdlk Friedeulhal en Hobrccht zij herkozen De meeste verliezen hebben de liberalen in de Oostelyke provincies en wel aan de conservatieven in de lty P verloren de liberalen 9 zetels waarvan 6 aan de ultramoutanen en 3 aan de vryconservatieven In Hannover is de toestand vrij wel dezelfde gebleven De Óermania maakt by voorbaat de opmerking dat de bureelsverkiezing moet geschieden naar de getalsterkte en danrom bet centrum in het praesidium mort worden vertegenwoordigd Men weet dal algemeen wgrdt aangenomen dat de Pruisische Landdag 20 dezer wordt geopend ofUcieel is echter de dag nog niet vastgesteld De Keizer heeft zijn verlangen te kennen gegeven indien ly n gczondheidltoestand het eenigszins toelaat in persoon den Landdag te openen Ook ivordt verzekerd dat de Keizer zich van de onderliandelingen met het Vatieaan geheel op de hoogte heeft laten brengen en de in beginsel reeds gesloten overeenkomst geheel heeft goedgekeurd Wat echter deze overeenkomst of dit zoogenaamde beginsel bevat wordt nergens zcgd De Ëngelscbe Miiiislers hebben meest allen Landen weder verlaten waaruit men opmaakt dat vooreerst geen Ministerraad zal worden gehouden en derhalve van de bijeenroppiiig van het Parlement of van de ontbinding is afgeriin Sir Garnet Wolseley is na den afloop van den Zoeloeoorlog aanstonds naar de Transvaal gelrokkiii en den 13en September te Wakkerstro m aangekomen Hij rekent te Pretoria ettelyke weken werk te hebben eer hij de verschillende verwarringen heeft in orde gebracht Er zyn biunenlandsche onlusten te dempen en er ii te vechten tegen Seooooeni die niet schijnt afgeschrikt te zijn door het voorbei ld van Cettwnyo Deze laatste bewoont thans zijne kamers op de citadel te Kaapstad Het rapport van de commissie uit de Bnmeensohe kamer over de Joden naturaliseeringa eltfln is verschenen Het luidt voor zoover men zich op de korte telegraph ische berichten mag verlatten behoudens enkele wijzigingen van gering belang gunstig voor bet regeeringsontwerp De lyst van Joden die aanstonds bij deze wet in het Bumeensoh stnalsvêrband zullen treden telt slechts s aagaaeaaa i awM GOUDA 9 Oèober 1879 Naar wij vernemen zal T en dag 15 October e k de nienwe R C kerk op ié Kleiweg alhier plechtig 1071 namen waarvan byna 00 menschen aanduiden die in den laatsten oorlog onder de Ruraeensche vaandels hebben gestreden Slechts 200 civiele personen dus op eene bevolking van 300 000 Joden zyn uitverkoren om aaostcèda Bumeenseb öurger te worden Er zullen er tod heel wat meer ziju die door hun handel hunne nijfBrheid of op andere wij ze getoond hebben het staatsbuKerschap ten volle waardig te zijn Er zit iu die g eele regeling iets halfs iets wat schipperen aanduii tusschen den drang der mogendheden en den wee n der bevolking van Bumenié worden ingewyd Donderdog 16 Qctober e k heeft de eerste abon nementsvoorstelüng plaats iu dit seizoen van de vereeiiiging Het Nederliuiêtch Tooneel Opgevoerd wordt Docte Klaos blijspel in 6 bedrijven van l Arronge vertMW door J H Bossing Dit stuk is fom met groeten bijval opgevoerd ook hier te lande en doof allen die het gezien hebben wordt er met lof j er gesproken daar er verschillende tooneclljes ia voorkomen die nitmun ten door comische kracht De titelrol wordt vervolg door den heer Morin die vooral sinds zyn optieOen in het vorige jaar hier ter stede door veUJ gaarne zal welkom warden geheeten YoortsjuHBllen daarin o een ToV de hh Sjroor TonfüfciM Jacq de Boer en Mevr Stoetz Mej van Biene Tonia Poolman en Bourette De twee laatste oud leerlingén der Toonetlêchool Dinsdag 28 October e k heeft de eerste leesvergadering plaats van bet Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Als spreker treedt dan op de heer Justus van Maurik Jr uit Amsterdom die zich een zeer gunsligen naam verwierf als sohryver van verscheidene geestige tooueelstukken VERGADERING van dun GEMEENTERAAD Vrijdag den lOn October dei namiddagsten 1 ure en zoo noodig voortzetting des avonds ten 7 j ure ten einde Te benoemen Drie hulponderwijzers aan de 2e Burgerschool voor jongens Eene hulponderwijzerea aan de Ie Burgerschool voor raeisjks Te behandelen De Begrooting dei Gemeente dienst 1880 Ter verkrijging van de akte iii de Fransche taal werden Dinsdag te s Hage 6 oandidaten geexaipiueerd van welke 4 weri n afgewezen en toegelaten de heeren J van den Arend uit Gouda en A de Zwart uil Voorburg In de jl Dinsdag gehouden vergadeiing van het Departement Moordrecht en Gouderak der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is tot voorzitter benoemd de heerG B Lalleman die gedurende 32 joren de betrekking van ecretoris had vervuld Bij den walermolenaar H te Schoonhoven heeftmen Maandag avond een lureau opengebroken endaaruit eene som van circa ƒ 80 aan geldswnarde en een zilveren knipje ontvreemd In een by het Departement van koloniën ontvangen telegram van den Grouverneur Generaal van Neder InndscbIndie van 6 dezer wordt bericht dat in Aijfh alles rustig is en dot de legerkommaudant die zich naar Atjeh had begeven om eene inspectie te houden den toestand gunstig gevonden heeft en weder Ie Batavia teruggekeerd is Het bestuur der Vmi4 maakt thans in de Slaiid bekend dat de totale opbrengst van de jaarcollecte voor de scholen met den bijbel is geweest 40 37 1 94 van 413 locale comités De verkiezing van een lid der tweede kamer district Utrecht in de plaats v a den heer du Tour van Bellinchave is bepaald op 4 November de herstemming zoo noodig op 18 November Staten Oeneraal Tweede Kakee Zitting van 7 Oct 1879 De beraadslaging werd geopend over de conclusie van het verslag der commissie voor de geloofsbrieven van den heer dn Tour van Bellinchave De commissie stelt niet toelating voor De heer van Baar bestreed de conclusie Het staat vast dat er een kieierslijst wu te Harmeien en volgens art 33 der kieswet inoeht gevolgd worden zoolang zij niet is hennen of bij rechterlijk vonnis is veranderd Te onler beoordeeling staat het niet of de lijst goed of niet goed is opgemaakt want treden wij in dit oordeel dan oude wij met tal van détails bekend moeten syn Bovendien vernietigt de Kamer de verkiezing dan tal aan dat besluit geen wettige uitvoering kunnen gegeven warden De heer van de Werk vsrdedigde de conclusie maar bestreed somntige der motieven waarop zij steunt Hij meent nl dat de kamer kaar onderzoek van de geloofsbrieven kan uitstrekken tot den inhoud der lijst aan welke getoetst moet worden de vraag of de verkozene de vereisehten beiit gevorderd bij de Grondwet en de kieswet Spr trachtte dit breedvoerig in een staatsrechtelyk betoog aan te toonen doarbg ie poging bestrijdende die i wardt aangewend om een de grondwet sahendende onKhendburheid ras de kiezerslijsten te vestigen De heer Godefroi is ook door het atder rapport van de commissie niet teruggebracht van de meening dat de heer du Tour moet worden toegelaten De eenmaal wettig vastgestelde lijst ia onaantastbaar de kieswat spreekt categorisch de eenmaal vastgestekle lyst is een chote j ge e men kan de bepaling der wet niet ter zyde stellen Dat feit staat vast tevens staat het vast dat er een kiezerslijst is Maar tevens is het waar dat eenige informaliteiten hebben plaats gehad maar dit is ook met t oog op de antecedenten geen reden van vernietiging De aangewezen informaliteiten zijn bovendien van weinig belang Vooreerst ket niet hebben van eeu afzonderlyke l jst dit kan alleen din invloed hebben als het blykt dat daardoor kiezers Van hun recht werden verstoken Bn dit ia niet gebleken Ten tweede de vermelding van den census op de lijst duidde een lager cijfer aan dan de wet van 78 bedoelde Ook dit heeft echter geen invloed kunnen hebben op de stemming En ten derde het sluiten ïan de lijst door Burgemeester en Wethouders Maar dat kan zeker geen invloed gehad hebben op den uitslag De heer Rutgers van Rozenburg zich vereeni ende met de conclusie von de oommissie betoogde evenwel dat een verkiezing wel degelijk nietig is wanneer gemist wordt een der vereisehten voor de benoem baarheid dat wil zeggen dat slechts bevoegden tot de verkiezing mogen medewerken De heer Maokay waarschuwde de kamer zich te houden binned de perken door de wet gesteld en niet te treden in de hier bestaande administratieve geschillen welke op den uitslag der verkiezing ia den zin der wel geen invloed kunnen hebben De heer von der Linden echter achtte alles afdoende dat zeven personen onbevoegd hebben medcgestemd Met die wetenschap iemand toe te laten kan niet met de conacieutie van de kamer overeengebrocht worden De heer Luyben verdedigde daarna namens de commissie de conclusie van het rapport De commissie is uitgegaan von het denkbeeld dat de kamer ook iaverkiezingszoken geen parlementaire almnclit bezit maar gebonden is aan vaste regels gesteld door de wet De wet kent de kiesl evocgdheid toe aari allen die op de eenmaal vastgestelde lyst voorkomen Daarop alleen hebben nij te letten Art IU al 2 bepaalt dat de wetten onschendbaar zijn Alzoo de verkiezing