Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1879

is Wfllig wanneer een wettiye kiezerslijat bestond en uu trachtte spr nogmaals aan te toouen dat te diicu opzichte de wet niel is gevolgd zoodat op dien grond de verkiezing uiet kan worden j oedgekeurd De aanwijzing van die informaliteiten wordt door spr uiteengi zet op de gronden in het rapport aangevoerd Ouk dtze s pr was verder vau oordeel dat de nieuwe verkiezing zal moeten plaata hebben op grond der kiezerslijst van 1878 ÜB heer Halïmaus oonslaleerde dat de commissie de kiezerslijsten onsuhendbaar en onaantastbaar heeft verklaaid welnu daarmtè heeft de kamer alleeu te doen die kiezerslijst juist of onjuist moet gerespecteerd worden De aangehaalde fouten zijn bovendien uiet Ier zake afdoende De kamer heeft de conclusie van de commissie tot uiel totlatiug van den heer du ïour van Bellinchave aangenomen met H tegen 29 stemmen Het door den heer van Keikwyk ingediend wetsvoorstel strekt om art 5i der gemeentewet aldus te lezen De burgemeester wordt door ons benoemd nadat door den raad eeu aanbeveling van drie personen door tusschenkorast van onzen commissaris in de provincie aan ons is ingediend Indien die aanbeveling niet is ontvangen binnen den van onzentwege gestelden termijn wordt tot de benoeming overgegaan zonder die aanbeveling In verband met deze bepaling die strekt om den overwegenden invloed van de commissarissen des kouings op de benoeming van Burgemeesters te breken en om betere keuzen voor do gemeenten te waarborgen wordt voorgesteld de hcrbenoeraing om de zes jaren weg te laten ten einde de gemeen en die geschikte burgemeesters hebben het behoud van dezen te verzekeren polilii ke overwegingen niet te doen gelden en de herhaalde voordrachten van den Raad te vernijderen Geduieude de eerste 6 jaren echter na de invoering dezer wet zullcu alle burgemeesters aftreden daar zij slechts voor 6 jaren iiju benoemd De Raad zal door den Koning daartoe uitgenoodigd vóór die aftreding eene aanbeveling kunnen inzenden en daardoor zal ook de benoeming van den burgemeester u el kunnen geschieden vóór dat de zes jaren verloopen ziju waarvoor de burgemeester die in functie is werd benoemd De nieuw benoemde burgemeester blijft dan niet voor zes jaar maar zoolang in functie tot hij ontslagen wordt Op deze wyze zaL de wet geleidelijk in alle gemeenten worden toegepast In arf 2 is voorgesteld dat dft jvet met den dag barer afkondiging zal in werking treden vóór dat met 1 Jan 1880 een groot aantal burgemeesters aftreden en dus in de vacture niet zal worden voorwen alvorens een aanbeveling ia ingezonden Het Nederlandsen schoolmuseum permanente tentoouslelliug van schoolineubelen en leermiddelen bij het onderwijs voor ongeveer twee jjren te Amsterdam opgericht mocht gedurende zijn bestaan zieh in zooveel betaugstetling zoo binnen als buijenslands verheugen dat de localiteit in het Paleis voor Volksvlijt veel te beperkt was voor een behoorlijke tentoonstelling Thans overgebracht naar de lokalen boven de openbare handelsschool nieuw opengesteld voor de leden en het publiek In deze nieuwe localiteit voldoet het aan alle eischen die men aan eene dergelijke inrichting stellen mag en geeft den bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van de tegenwoordige leeren hulpmiddelen bij het onderwijs eene gemakkelijke gelegenheid tot vergelijking en tot bet doen eeuer keuze Maandag en Dinsdag zijn te Amsterdam per Rijnspoor niet minder dan 60 waggouladingen aardappelen uit DuitscUlaud aangevoerd Men schrijft uit den Haag aan het £ N blad onder dagteekening van 4 dezer Het badseizoen werd van daag gesloten De tentjes waaronder dames en lündereu zich aan het strand Tcrmeiden waren reedC sedert eenige dagen weggeruimd de groole man dpi stoelen volgden De planken vloeren die over het mulle zand lagen tot waar de vloed het strand etfem r maakt werden nu eindelijk ook opgebroken De masten waaraan borden met nummers het getal genomen baden aanwezen waren gestreken en aan het huisje waar de kaartjes en handdoeken plegen afgegeven te warden stonden de warmtegraden van lucht en zee niet meer opgegeven In plaats van lachende paren op ezels en paardjes galoppeerend scheerden thans vluchten meeuwen over het strand en over de dansende met schuim gekuifde branding en kwamen met haar lange vleugels zwart uit tegen de buiige grijze lucht Waar 3e dames en de heeren rustig zaten te genieten van het kijkenUn zee waar de jeugd met schopjes speelde in het natte zand daar hobbelen uu de pinken aan hare aukertouwen en doorploegen zware wagens met breede wielen het strand De scherpe zoute lucht van den wiiitenharing op wiens vangat tegenwoordig bijkans al de Scheveuiuger pinken uitgjan die reeds aan boord gezouten en in het dorp in tonnen verpakt wordt kwam de parfums der haute vole e Virvangen Slechts een viertal kootsjes met één cnkil p ard verbeidilen eenzaam op het verre stand lts laatste baders De boot de reddingsmas t du touwen en zweiu ordeli waren opgeborgen Eu bruisend zong de donkere Oceaan zijn lied De zomer ia heen weg ziju de zonnige dagen in winter en storm in nevel en vhigen blijf ik do eeuwige zeel Het dislriutsbestuur van Eii tn Hulp te Amskrdam hu ft aan een comniisaie opgedragen te onderzoeken of er behoifte eii mogelijkheid beslaan om voor het district een spaarbank often voorschotbank of beide te z imen op te richten Vau een uitgewerkt voorstel indertijd door het hoofdbestuur gedaan om een spaar en voorschotbank voor de gcheele Vereeniging tot stand te brengen is niets gekomen daarom wil men nu nagaan wat in dit opzicht voor het district k in gedaan worden De commissie bestaat uit de heeren mr J P Huyser M J Domela Nieuwenhuis H J MoU en J Barenbroek Veertien dagen geleden werd uit Wolfaartsdijk aan de Zier N Bode het verontrustende bericht muilegedeeld dat men op een aardappelveld te OudSabbinge eenige oolgrado kevers ontdekt had Gelukkig is thans uit eeu onderzoek gebleken dat dit bericht van allen grond ontbloot is Na al hetgeen reeds herhaaldelijk is gemeld omtrent pogingen iu Duitschland en Amerika om lioUtgeloovigeu het hoofd op hol te brengen met hel vooruitzicht op eene rijke erfenis van ouden datum uit Nederland wordt uu uit Berlijn nog het volgende medegedeeld aangaande eene vrouw die zich thans hier te lande moet ophouden in de hoop op zulk een erfenis Zij staat bekend als de vlugge koopvrouW en heeft in den tijd van dertig jaar onder allerlei ontbering een som vau eenige duizenden mark bijeengebracbt Nu werd haar verleden jaar verteld dat er voor ruim dertig jaar iu een dor Nederl inilsche koloniën een kapitein was overleden wiens nalatenschap 25 inillioeu gulden bedroeg en dal zij daarop voor een groot gedeelte aanspraak had Zij heeft toen hare spaarpenningeii grootendeels besleed om zich het bezit van dien schat te verzekeren Hetzij haar dit uiet spoedig genoeg ging hetzij zij liever zelve de zaak iu handen wilde nemen althans in het laatst van MatfVt ging zij naar Amsterdam werd aldaar tot 15 Juni opgehouden en kwam d iarna te Berlijn terug Naar zij verhaalde had itij van de Nedeilaudsohe aulorileiteu bericht ontvangen dat alles in orde was en dat er aan hare papieren nog alechts het een en ander onlbrai waarin zij moest voorzien waarna het geld haar Instond zou worden uitbetaald Voor die papieren heeft zij gezorgd en daarop is zij dezer dagen weder naar Nederland op reis gegaan ditmaal in de vaste overtuiging van schatrijk terug te zullen komen Zelfs heeft zij reeds een vertrouwd bekende wachtmeester by de politie tot beheerder van het verwachte vermogen aangesteld Ook die mon lekeut er op want in weerwil der welgemeende waarschuwingen zijner kameraden heeft hij bij het politiobestuur reeds zijn ontslag ingediend ten einde zich ongestoord aan het beheer der millioeuen zijner vriendin te kunnen wijden Een Engelsdie maatschappij Ie Londen Fish Street HiU gevestigd bericht in verscheiden buitenlaiinsche bladen dat zij tegen een geringen prijs landverhuizers naar Amerika vervoert J dar aangekomen bezorgt de maatschappij hun werk ieder naar ambacht en zelfs gronden ter bebouwing Door dit gunstig aanbod uitgelokt zijn reeds velen misleid geworden Na hun have en goed te gelde te hebben gemaakt begaven zij zich naar Londen aan het opgegeven adres waar zij naar het te Portsmouth zeilr iji ligg end schip Magellan verwezen werden Aldaar wflPwhen eerst de grootste teleurstelling want er was geen schip Magellan genaamd te vinden om de eenvoudige reden dat het niet bestaat ledere landverhuizer had op het bureau te Londen p m ƒ 150 vooraf moeten storten Beperking van drankhuizen Echt Amerikaanaoh Beperking der gslegenhedeu tot verkoop van sterke dranken is een vraagstuk aan de orde van den dag Bij adreaaen wordt de Eegeering er om aangezocht Zeer te betwijfelen ia het echter en we zouden t ook niet graag zien njs men daarin wees op zóó radikale middelen als de Engeljche bladen melden dat men heeft aangegrepen te Westerville in den staat Ohio Vereenigde Staten van Noord Amerika Men weet hoe in sommige oorden der nieuwe wereld bij de wet wordt geijverd om het fflisbruik van sterkeu drank te weren door het gebruik te verbieden maar ook hoe die wet tot ter sluiksche overtreding tot ontduiking uitlokt Men weet ook hoe in dat Dorado hit tolk soms niet viïs ia om zelf de wet iu handen te nemen en dan uiet malsch maar erg r Klikaal te werk gaat Het voorstaan ala temperance matigheid ia eene deugd als men ze bij het voorstaan maar zelf beoefent maar ook de grootste en edelate deugd kan deugd worden ja gruwelijke ondeugd als het kleine woordje te er inqet voorkomen De Westervilleuaara nu zijn puike puike iemperancemen Zekere Corbin had daar een Sa2£70n eeU Slokjesliuis Ongeveer 4 jaar geleden kreeg hij van de drijvers onder zijne plaatageuootende vriendschappelijke waarschuwing of bevel den drankverkoop te staken of ander de gevolgen te verwachten Hij sloeg de waarschuwing in den wind stoorde zi h niet aan het veemgerieht maar bleef voor eu na scbenkeiï Sj ldra ontving hy een meer uadrukdelijkeu wenkTüitmaal in den vorm van een pak buskruid door de apostelen der matigheid ouder zijn buffet of tapkast geplaatst Dezerwijze gewaarschuwd kooa Corbiu eieren voor zijn geld eu verdween mei zijn gezin uit de plaats Onlangs echter in t vertrouwen dat de zaak uu wel zou zijn doodgebloed heropende hij te V e8terville een hotel en saloon Maar ja wel de matigheidspartij vergaf noch vergat Ieder meed hem bij een ostraciimua werd hij sociaal dood verklaard Het was doodstil oin hem heen maar de onheilspellende stilte den storm voorafgaaütle De orkaan brak in den avond of nacLk van 14 Sept 11 Eeu vreeselijke schok eene uitbarsting dreef de bewonera der plaats uit hunne rust en naar buiten Spoedende in de richting van waar de achok was gehoord vond men Corbius hotel en saloon in puin en vele nabijzijnde huizen aanmerkelijk beschadigd Of er op het oogenblik bezoekera waren is niet bekend maar men vond geene gekwetsten dan den eigenaar en zijn gezin vruuvv en twee kinderen die zwaar gehavend er nog gelukkig het leven afbrachten Maar daar stonden z j bij de verwoesting tiakloos bruodeloos en geldüluos Ofschoon menig matig gebruiker voor Corbiii sympathie had durfde men hem niet opnemen of bijstaan uit vretze van soortgelijk traktement van zijde der maligheidsmaunen Bij het onderzoek bleek dat twee massa s kruid elk van 16 pond in den kelder waren geplaatst verbonden met een lont die op de straat uitkwam Zuo ziet men wel dat het voorstaan van matigheid eene deu il maar door de wijze Irie schrikkelijk ondeugend kan worden öelukkig dat de ijveraars bij ons zichtere middelen verkiezen Een jongeling te Seraing is dezer dagen het alachtofïer gewordon van zijn onvoorzichtigheid Hij had het nog brandende overschot zijner cigarette geworpen in een ledig vat waarin petroleum geweest was eti keek vervolgens door de opening bestemd voor de kraan Eensklaps had eene verschrikkelijke onlplofïiug plaats waardoor het bovenste gedeelte van het vat tot eene aiinz ienlijke hoogte in de lucht werd geworpen De ouders van den jongeling snelden toe en vonden hun zoon op den grond het aangezicht geheel aan stukken gescheurd De ongelukkige ia twee uren later te midden der vreeselykste pijnen overleden Eiken morgen van 8 tot half tien ure wordt het groote abattoir d e la Villette bij Parijs door vele bloeddrinkers zoowel rijken in hun koetsen als armen te voet of per tramway bezocht die aan lering of bloedarmoede lijden Hun aantal bedraagt eiken dag niet minder dan 160 waarvan de vrouwen het drie vierile gedeelte uitmaken In het binnenste der slachterij is een gedeelte gereserveerd voor de uitdeeling van bloed Deze plaats ziet er zindelijk uit heeft goed licht en is voor zieii van stoelen voor de lijders en de familiebetrekkingen welke hen vergezellen De uitdeeler van het bloed een goedaardig man die dat baantje reeds 20 jaren waarneemt geeft aan eiken zieke het bloed van zulk stuk vee als dienstig en voorgeschreven ia Ieder gebruiker moet zijn glaa en een aervet medebrengen Zoodra hij het glas heeft overgercikt ontvangt hij het met warm bloed gevulitterug dat onmiddelijk genuttigd wordt Vervolgens wordt den zieke een weinig water verschaft om zich den mond te reinigen Het i verboden van dit water te drinken wijl men zoonis de uitdeeler zegt het met den dood zou bekoopen Meermalen komt het voor dat het gl met water den onbedaohtzamen dr inker uit de hand wordt geslagen Een glaa dierenbloed koet 30 centimes Te half tien worden geen uitdeelingen van bloed meer gedaan en gaan de zieken naar hnuue wtiuing terug vol hoop elkander mcdedeeling doende van verwonderlijke genezingen welke ann het gebruik van dierenbloed worden toegeschreven Men schrijft uit Orchies aan den Courrier d Nord Zekere Paul C schoeuHiaker van beroep ha l I op het laatg van de afgeloepen leute een jonge THUich die uit det nest was gevallen tot zich genomen en opgevoed Het muselije groot geworden was zoo tam dut het vrijelijk rond vloog en zelfsnaar builen mocht uitvliegen doch zorgde het steedsterug te ziju bij den maaltijd en des avoniJs om te lapen Ongeveer 2 maauden geleden kwam echterFriquet zoo noemde men de muschl uiet als naargewoonte terug Hem ia zeker een ongeluk overkomen zeide toen onze brave schoenmaker Sedertvernam de bedroefde man niets meer van zijn lieveling totdat op eens nu weinige dagen geleden een geheele zwerm rausschen het venster kwam binnen vHegen en één daarvan zieh op s mans schouderzette Dadelijk herkende hij Friquet de vluchteling terwijl de overigen meer wantrouwend zich op demeubels hadden gezet en klapwiekende om moederriepen Het was werkelijk Friquet die men beterhad gedaan Friquette te noemen die tijdens dennieuwen oogst haar rondreis had gedaaïi en die nu hare jongen in staat waren uit te vliegen methaar geheele huisgezin bij den schoenmaker terugkwam De gemeente Atray werd onlangs bezocht door eeu besmettelijke ziekte de kinderpokken Het ergste werd de familie van een herbergier getrotfcn vailer moeder en drie kinderen stierven aan de plaag Iedereen onvluchtte het besmette huis Slechts één man stond de ongelukkigen in hun ziekte bij en begroef hen na hun flood het was de pastoor Vial Die liefdadige priester zorgde voor de overblijvende kindereu hij maakte het eten gereed reinigde het huis paste het paard ea de koeien op kortom verrichtte al het huis en landbouwwerk gedurende zes weken zonder evenwel daardoor in het minst de andere zieken te veronachtzamen en met stipte waarneming van zijn priesterlijke plichten De inwoners hebben e u petitie ingediend om een eere belooning voor huu moedigeu pastoor Dezer dagen werd een man voor den Londenschen SohoolBoard geroepen omdat hij zijn zoon van 12 jaar niet naar school zond De jongen verdiende reeds 5 shilling per week en de Lord Mayor noemde de wet dan ook ongelukkig die deu jongen verhinderde zijn broon te verdienen hoewel hij reeds lezen en schrijven kon De Daily News gispt in krachtige bewoordingen die taal van Londens eeraten magiatraat Onkundige ouders zegt het blad beboeveu waarlyk geen aanmoediging om huu kinderen in onkunde te laten Een Duilsch Sokler liet een snoek in eeu vijver zwemmen in het midden was een glazen dam aangebracht Drie maanden achtereen stooltti de snoek eiken dag tegen den glazen dam wanneer hij naar de grondels wilde happen aan gene zijde van het glns Na die drie maanden kwam hij tot de conclusie dat hit niet ging Toen werd de glazen dam weggenomen maar de snoek scheen zoo doordrongen van de onmogelykheid aan de grondels te raken dat hij ze voortaan ongedeerd liet voorbyzwemmeii Den 15den Sep ember a ochtends zeer vroeg ten einde hem de onbeschaamde blikken van het Kaapstadsche grauw te beaparen werd koning Cetawnyo met zijn gevolg vier vrouwen vier bedienden en een kind van het stoomschip Natal overgebracht naar het kasteel waar hij goed gehuisvest is eu zooveel mogelijk vrijheid geniet Volgens den correspondent van den Times maakte de arme koning door zijne waardige en toch ootmoedige houding een zeer gonstigen indruk Toen sir Bartle Frere hem bezocht erkende hij dat hij verkeerd deed me t tegen de Engelschen zich in het veld te wagen Hij preea de grootmoedigheid der Britten die if vijanden welke in hunAe handen vallen niet ter dood brengen Voorla hoopte hij dat de koningin hem vergeven zal en henizal toestaan naar zijn land terug te kecren opdatlfiij zieh daar een kraal bouwe ener wone in vrede Wij vinden niet vermeld hoe sir Bartle beschikt heeft op het verzoek van den gevangene om nog een tiental van zijne vrouwen bij zich te mogen hebben behalve de vier stuks die reeds zijn kerker met hem deelen Zonder die tien andere zoo klaagde Cetawayo gevoelde hij zich w it eenzaam Uiterlijk ia Celawiryo een baitenwooh fraai specimen van den edelen wilde Een zwart man groot en iwaar maar wclgcbouwd zes voet hoog en vijftig jaren oud met een goedig breed en open gezicht Zijn cipier majoor Poole looft ook zijn gedrag tijdens de zeercis Sleehla Iweem i d g f Mj blijk van knorrige vlagen Hij verlangde loeii dat er voor ziju middagmaal een geheele os zou gtibraden worden In den Inntateu tijd hoort men dikwerf klagen dat voor onze gerechtshoven zoovele onbeduidende zaakjes ala crimineele processen moeien bej echt worden Doch zelfs ons hoogste rechtscollege is dikwijl i verplicht ann nog veal onbeduidender feiten zyii aVudacht te wijden De geringe politie iovertredingen toch die niet voor hooger beroep vatbaar zijn worden zeer dikwerf in cassatie aan de beslissing van den Hoogen Baad onderworpen Een meer onbeduidend onderwerp heeft gewis zelden aanleiding gegeven tol een breedvoerig gemotiveerd arrest van den Hoogen Baad dan dat hetwelk 4 Ooiober ingevolge dit arrest voor de Haagsche rechtbank behandeld werd Hel gold namelijk de vraag of de wed van B eeu eerzame baker iu het dorp Woubrugge in de maand Januari jl al dan niet op afdoende wijze haar schoorsteen had geveegd De gemeenteveldwaohter had geineend dat dit niet het Het onderzo ek dezer gewichtige vraag werd der rechtbank vrij gemakkelijk gemaakt doordien onze baker terstond erkende dat zich in haar schoorsteen roet had bevonden Doch en dit was haar verdediging dit roet zat er uu nog in en zou er ook wel altijd in blijven zitten want otn het er uit te verdrijven moest de schoorsteen een buitengewone operatie ondergaan en daartoe had zij geen geld De Voorzitter verklaarde dit z r te betreuren maar vond dit geen afdoende verdediging evenmin als het O M dat tegen de beklaagde een boete van één gulden requireerde Den afloop van dit baker schoorsteen proces hopenwij nader mede te deelen Pal v Just Het Chinesche gouvernement heeft te Hartford Staat Connecticut eene Instelling van onderwijs opgericht bestemd om een zeker aantal jeugdige Chinezen die later in hun geboorteland openbare bedieningen zullen bekleden bekend te maken met de Ameti kaansohe zeden en gewoonten Sedert 1876 hebbeu reeds een ISOtal kinderen van 8 tot 14 jarigen leeftijd die uit de slimsten gekozen waren te Hartford verblijf gehouden Bij hunne aankomst worden zij als kostgangers iu verschillende huisgezinnen geplaatst en volgen zij hel onderwijs der scholen op de plaats waar zij zich bevinden Gedurende de vacanticn gaan zij naar Hartford waar Chinesche onderwijzers hen op de hoogte stellen van alles wat in hun vaderland is gebeurd zoo ook van wat hen nuttig kan ziju in hunne toekomstige betrekkingen De kosten van oprichting dvrar instelling hebben eene som van 1 500 000 fr bedragen Tn q e z on den Gouda 9 October 1879 Mijnheer de Redacteur I Uit het rapport der Commissie belast met het nazien der Gemeentebegrooting van 1880 blijkt mij dal door haar wordt aangedrongen op verbeterde inrichting der bankeu in hel Plantsoen Naar aauleidiag daarvan heb ik een bescheiden verzoek aan den gemeenteraad een verzoek dat niet belangrgk genoeg is om per adres ter kennis van den llaad gebracht te worden maar toch zijn aandacht wel verdient Het is mij menigmaal voorgekomen dat ik op de Begraafplaats alhier een bezoek brengende aan de graven van geliefde afgestorvenen menschen van leeftijd zag ronddwalen die moede van een voor hen verre tocht te vergeefs uilkeken naar eene gelegenheid om een oogenblik uit te rusten Dikwijls werd dan de steenen trap achter het huis als rustplaats gebezigd voorzeker een weinig geschikte plek doch de eenige die aanwezig is Meer dan eens werd mij door ouden van dagen het verlangen te kennen gegeven nog zoo gaarne eens de stille rustplaats van betreurde dooden te bezoeken maar helaas I het was uiet wel doenlijk men komt er a gemat en hijgende aan eu vindt nergens eeu goede gelegenheid om wal bij te komen Alvorens nu de rustplaatsen in het Plantsoen te veranderen en te verbeteren zou hel m i aanbeveling verdienen op de begraafplaala een paar eenvoudige banken te zetten Zoo de Gemeenleraad aan dit beleefde verzoek wilde voldoen zou hij verzekerd kunnen zijn van veler erkentelijkheid Een Goüdsch ingezctese Mijnheer de Redacteur De gemeentebelangen te bespreken is een hoogst nuttige zaak In en builen de raadszaal Zelfs meen ik dal het op den weg der kiesvereeuigingen ijeztr gemeente ligt en tot hun programma behoort om zaken van gewicht o ijie gemeente rakende te bosprekNi Van daar nu deze vraag Is hel niet le tank dier kiesvereeuigingen om een zoo hoogst belangrijk voorstel nis dal der Jf aterleiding iu het openbaar te bespreken zoowel het vóór als t aren vóór hel voorsU l Laijien i i beh indeling ttjrnr Eïi daarbij de raadsleden aisdau uil Ie uoodigen Ik geef dit iu erusiige ovenvel ing aaa de bestureu der kiesvereeuigingen alhier met uiluoodigiag om te zamen of afzonderlijk tol die belangrijke bespreking over te gaan Gouda 8 Oct 1879 X Mijnheer de Redacteur Weldra zal de quaestie der Waterleiding in deze gemeente eindelijk beslist worden Het wordt dan ook tijd I Keiiige jaren is di quaestie hangende ran alle kanten is zij bekeken van allerlei standpuntea beschouwd Thans heeft het raadslid Dr A Luijten het be kende voorstel gedaan om van gemeentewege eene waterleiding op te richten hetwelk ondersleuiid is door de hh Mr P J Snel en Jhr M C F J de Rotte Het oollegie van Burgemeester en Wethouders diende iu le laatste raadsvergadering huu rapport in waarvan de strekking was genoemd voorstel te verwerpen Er staan dus iu deze voor onze gemeente hoogst belangrijke zaak twee gevoelens tegenover elkander Wat dunkt U zou het niet tijd worden dat de burgerij wier belang het geldt ook eens kare opinie te kennen gaf Hel geldt hier twee belangen dat der volksgezondheid en dal der gemeente Jinaniie a en het zou niet meer dan natuurlijk zijn dat de ingezetenen dezer gemeente eens toonden hoe tij over de zaak dachten Daartoe sou het meest gewenscht zijn een meeTINO bijeeu te roepen waarop de verschillende gevoelens kouden geuit vrorden De gemeenteraad stelt er voorzeker hoogen irgsop te weten hoe Gouda s burgery over de waterleiding denkt Laat ons hem die wetenschap nietonthouden A Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woenadag 8 October 1879 Ie Gedeelte PlaataverraDffeid KantonrecHter Mr J FORÏÜIJN DROOGLEÏÏVER Ambtenaar van het Openbaar Miuisferie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Jj ü en A V arbeiders wonends te Zevenhuizen de Ie tot eene boete van 10 of gevangenisstraf van 2 dagen de 2e oud 15 jaar tot eene boete vau ƒ 3 of gev van I dag met verbeurdverklaring vau de haas met bevel dat deze lal worden uitgeleverd of daarvoor zal worden betaald 1 te vervangen door gev van 1 dag wegeng in den Print Alexander Polder onder Zevenhuizen in gesloten jachttijd niet beletten dat een hond dien zij bg zich hadden een haas achtervolgde en greep en vervoeren van die Tiaas naar eene woning te Zevenhuizen W D arbeider wonende te Moercappeile tot twee boeten van 5 of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van den gebezigden trommel wegens ouder Moercfipelle viascheu zonder vischacte en zonder schriftelijke vergnuuing van deu eigenaar van het vischwater C B arbeider wouende te Gouda tot twee boeten van ƒ 5 of gev van dageu voor ieder boete met verbeurd verkUring van de gebezigde itekkeu wegens onder Gouda visschen zonder vischacte ea zonder schriftelyke vergunning van den eigenaar van het vischwater L B water mol e sar wouende te Zevenhuizen tot twee boeten van f b of gev van X dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde fuik wegens onder Zevenhuizen visschen zouder vischacte eu zonder schriftelijke vergunning van d in eigenaar van het vischwater L van D arbeider wonende te Nienwerkerk a d IJsel tot twee boeten van 5 of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van deu gebezigden trommel wegens onder Moordrecht visscheu zonder vischacte en zonder sehriftelgkn ver gunning van den eigenaar van het vischwiiter J H arbeider wonende te Zevenhuizen tot twee boeten van ƒ 5 of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebi zigde stekken wegens onder Zevenhuizen visschen zonder vischacte en zonder schriftelijke vergunning vau den eigenaar van het vischwater P B arbeider wonende te Nitjnwerkerk a d IJsel tot eene boete van f ó of v van 1 dag wegeiisonder Niemverkerk a d IJsel hengelen zonder schriftelijke vergunning vau deiii en ar van het vischwater J L sigarenmaker wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of g v van l dag wcffcns ondi r louda visschen met sch iktls zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van het vischwater